ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

  29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

  Комисия по заетост и социални въпроси
  Докладчик по становище: Мануел Писаро


  Процедура : 2019/0188(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0128/2020
  Внесени текстове :
  A9-0128/2020
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

  (COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0620),

   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 149 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C9‑0117/2019),

   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 октомври 2019 г.[1],

   след консултация с Комитета на регионите,

   като взе предвид член 59 от своя правилник,

   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0128/2020),

  1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

  3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


   

  Изменение  1

  Предложение за решение

  Съображение 1 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1а) В член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз се посочва, че устойчивото развитие се основава, наред с другото, на пълната заетост и социалния напредък като цели, свързани със създаването на вътрешен пазар.

  Изменение  2

  Предложение за решение

  Съображение 1 б (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1б) Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз се отнася до насърчаването на висока степен на заетост като една от целите, които трябва да бъдат взети под внимание при определянето и прилагането на политиките и дейностите на Съюза. Мрежата следва да подпомага Съюза и държавите членки в това отношение.

  Изменение  3

  Предложение за решение

  Съображение 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Целта на Мрежата е да се укрепят капацитетът на публичните служби по заетостта (ПСЗ) и тяхната ефективност и ефикасност чрез осигуряването на платформа за сравнение на резултатите от работата им на европейско равнище, за установяване на добри практики и за развиване на система за взаимно обучение. Освен това се цели да се дадат повече възможности на ПСЗ да подпомогнат разработването на новаторски и основани на факти политики в съответствие с политическите инициативи на Съюза в тази област.

  (2) Целта на Мрежата е да модернизира и укрепи публичните служби по заетостта (ПСЗ) и техния капацитет, качеството на техните услуги, тяхната ефективност и тяхната ефикасност чрез осигуряването на платформа за сравнение на резултатите от работата им на европейско равнище, за установяване на добри практики и за развиване на система за взаимно обучение с цел осигуряване на принос за достоен труд, и приобщаващи и устойчиви работни места. Освен това се цели да се дадат повече възможности на ПСЗ да подпомогнат разработването на новаторски, ориентирани към бъдещето и основани на факти политики в съответствие с политическите инициативи на Съюза в тази област и с икономическите, социалните цели и целите в областта на заетостта, установени в член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

  Изменение  4

  Предложение за решение

  Съображение 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Мрежата изигра ключова роля за насърчаване на по-нататъшното сътрудничество между държавите членки в областите на отговорност на ПСЗ и допринася за модернизирането и укрепването на ПСЗ. Беше извършена оценка на изпълнението на Решение № 573/2014/ЕС16, която показа, че Мрежата е оказала положително въздействие, и идентифицира извлечените поуки въз основа на различните дейности и опит.

  (3) Мрежата изигра ключова роля за насърчаване на по-нататъшното сътрудничество между държавите членки в областите на отговорност на ПСЗ и допринася за модернизирането и укрепването на ПСЗ. Беше извършена оценка на изпълнението на Решение № 573/2014/ЕС16, която показа, че Мрежата е оказала положително въздействие, и идентифицира извлечените поуки въз основа на различните дейности и опит. В съответствие с това Мрежата повиши капацитета си и разработи иновативни и основани на факти мерки за прилагане на политиките в областта на заетостта.

  __________________

  __________________

  16  Работен документ на службите на Комисията SWD(2019)1350.

  16  Работен документ на службите на Комисията SWD(2019)1350.

  Изменение  5

  Предложение за решение

  Съображение 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) За да се извлече полза от постигнатите до момента резултати и допълнително да се насърчи сътрудничеството между ПСЗ, срокът на функциониране на Мрежата следва да бъде удължен до 31 декември 2027 г.

  (4) За да се извлече полза от постигнатите до момента резултати и допълнително да се насърчи сътрудничеството, включително консолидирането и разширяването на инициативите на ПСЗ и модернизацията на ПСЗ, срокът на функциониране на Мрежата следва да бъде удължен до 31 декември 2027 г.

  Изменение  6

  Предложение за решение

  Съображение 4 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) Мрежата следва да засили сътрудничеството между своите членове и да разработи съвместни инициативи за целите на обмена на информация и най-добри практики във всички сфери на дейност на ПСЗ, като предоставя сравнителен анализ и консултации, и насърчава иновативни инициативи за намиране на работа. Във връзка с това следва да се обърне специално внимание на сътрудничеството на ПСЗ по отношение на свързаната със заетостта координация на системите за социална сигурност. Работата на Мрежата следва да дава възможност за приобщаващо, основано на факти и ориентирано към качеството на изпълнение сравнение на всички ПСЗ, с цел да могат да се определят най-добрите практики в техните области на дейност, водещи до подобряване на разработването и предоставянето на услуги в областта на заетостта в рамките на конкретната им компетентност. Инициативите на Мрежата следва да подобрят ефективността на ПСЗ и да гарантират по-ефикасното използване на публичните средства.

  Изменение  7

  Предложение за решение

  Съображение 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Запазването на Мрежата ще съдейства за изпълнението на Европейския стълб на социалните права, сред чиито принципи е предоставянето на активна подкрепа за заетостта. Освен това то ще способства за постигането на цел № 8 за устойчиво развитие на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, като допринесе за приобщаващ и устойчив икономически растеж, заетост и достойни условия на труд за всички.

  (5) Запазването на Мрежата ще съдейства за изпълнението на Европейския стълб на социалните права, сред чиито принципи е предоставянето на активна подкрепа за заетостта. Освен това то ще улесни свободното движение на работници и ще способства за справедлив от социална гледна точка преход към кръгова икономика и за прилагането на съответните принципи и цели на ООН за устойчиво развитие, като допринесе за приобщаващ и устойчив икономически растеж и заетост, както и за достойни условия на труд за всички.

  Изменение  8

  Предложение за решение

  Съображение 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Мрежата следва да продължи да организира сътрудничеството и контактите с други заинтересовани страни на пазара на труда с цел да стимулира изграждането на синергии между тях, включително по-специално сътрудничество с агенциите на Съюза в областта на заетостта, социалната политика, образованието и обучението, за да се гарантира съгласувана политическа рамка.

  (6) Мрежата следва да продължи, засили и укрепи системното и структурното си сътрудничество и контактите с други компетентни заинтересовани страни на пазара на труда, включително по-специално с агенциите на Съюза в областта на заетостта, социалната политика, равенството между половете, образованието и обучението, както и със социалните партньори, доставчиците на услуги в областта на заетостта и социалните въпроси, организациите, представляващи уязвимите групи, и местните и регионалните органи с цел насърчаване на полезните взаимодействия, обмен на добри практики и за да се гарантира по целесъобразност съгласувана политическа рамка.

  Изменение  9

  Предложение за решение

  Съображение 6 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6а) Ролята на ПСЗ за предоставяне на по-ефективни услуги за търсещите работа и предприятията следва да получи адекватна подкрепа на национално и, по целесъобразност, на регионално равнище, с достатъчно човешки ресурси и финансова подкрепа за обучение на персонала и оборудване. На ПСЗ следва да бъдат предоставени необходимите ресурси, за да им се даде възможност успешно да се справят с цифровизацията на икономиката, с променящите се модели на работа, включително с нововъзникващите основани на платформи икономики, както и с обществените и демографските промени.

  Изменение  10

  Предложение за решение

  Съображение 7 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a) Мрежата и нейните инициативи следва да бъдат финансирани, по целесъобразност, в съответствие с финансовото планиране на Съюза и в рамките на бюджетните кредити, определени от Европейския парламент и от Съвета.

  Изменение  11

  Предложение за решение

  Съображение 7 б (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7б) Във връзка с проектите, разработвани от Мрежата или набелязани по време на дейностите за взаимно обучение и впоследствие приложени в отделните ПСЗ, държавите членки следва да имат достъп до финансиране от съответните програми на Съюза.

  Изменение  12

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 3 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Целта на настоящото решение е да се насърчи сътрудничеството между държавите членки в областта на заетостта посредством Мрежата в областите, за които ПСЗ отговарят, за да се допринесе за осъществяването на политиките на Съюза в областта на заетостта. Това ще спомогне също така за изпълнението на Европейския стълб на социалните права и целите на ООН за устойчиво развитие, като по този начин се оказва подкрепа за:

  Целта на настоящото решение е да се насърчи сътрудничеството между държавите членки в областта на заетостта посредством Мрежата в областите, за които ПСЗ отговарят, за да се допринесе за осъществяването на политиките на Съюза в областта на заетостта и на социалните политики, като по този начин се оказва подкрепа за:

  Изменение  13

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2а) В член 3, параграф 1 се вмъква следната буква:

   

  „-а) прилагането на принципите на Eвропейския стълб на социалните права и съответните принципи и цели на Европейския зелен пакт и целите на ООН за устойчиво развитие;“

  Изменение  14

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 3 – параграф 1 – буква а

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (2б) В член 3, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

  a) най-уязвимите социални групи с високи равнища на безработица, особено по-възрастните работници и младите хора, които не работят, не учат и не се обучават;

  „а) всички уязвими социални групи с високи равнища на безработица, особено по-възрастните работници и младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, както и хората с увреждания и хората, изложени на множествена дискриминация;

  Изменение  15

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 3 – параграф 1 – буква в

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (2в) В член 3, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

  в) по-доброто функциониране на пазарите на труда в ЕС;

  „в) по-доброто функциониране и приобщаване на пазарите на труда;“;

  Изменение  16

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2г) В член 3, параграф 1 се вмъква следната буква:

   

  „вa) равенство между половете;“;

  Изменение  17

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 д (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 3 – параграф 1 – буква г

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (2д) В член 3, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

  г) откриване на случаи на недостиг на умения и предоставяне на информация за техния мащаб и място, както и постигане на по-добро съответствие между уменията на търсещите работа и нуждите на работодателите;

  „г) откриване на случаи на недостиг на умения и предоставяне на информация за техния мащаб и място, както и постигане на по-добро съответствие между уменията на търсещите работа и нуждите на работодателите чрез инструменти като професионалното обучение;

  Изменение  18

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 е (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 3 – параграф 1 – буква з а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2е) В член 3, параграф 1 се добавя следната буква:

   

  „за) сътрудничеството и обмена на най-добри практики относно свързаната със системите за социална сигурност координация;“

  Изменение  19

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 ж (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка i

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (2ж) В член 4, параграф 1, буква а), подточка i) се заменя със следното:

  i) принос за намаляване на безработицата във всички възрастови групи и в уязвимите групи;

  „i) принос за намаляване на безработицата във всички възрастови групи, полове и в уязвимите групи;

  Изменение  20

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 з (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка iii а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2з) В член 4, параграф 1, буква а) се вмъква следната подточка:

   

  „iiiа) консултации в областта на професионалното развитие и обучение, особено по отношение на ориентираните към бъдещето устойчиви работни места;“

  Изменение  21

   

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 4 – параграф 1 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) принос за модернизирането и укрепването на ПСЗ в ключови области в съответствие с политиките на Съюза в областта на заетостта, Европейския стълб на социалните права и целите за устойчиво развитие;

  в) принос за модернизирането и укрепването на ПСЗ в ключови области с оглед на политиките на Съюза в областта на заетостта и социалните политики, Европейския стълб на социалните права, Европейския зелен пакт и целите на ООН за устойчиво развитие, както и технологичното развитие, променящите се модели на работа и демографските промени;

  Изменение  22

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 4 – параграф 1 – буква е

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (3а) В член 4, параграф 1 буква е) се заменя със следното:

  е) приемане и изпълнение на годишната ѝ работна програма, в която са изложени работните ѝ методи, очакваните резултати и подробностите във връзка с осъществяването на възприемането на добрия опит;

  „е) приемане и изпълнение на годишната ѝ работна програма, в която са изложени работните ѝ методи, очакваните резултати, подробностите във връзка с осъществяването на възприемането на добрия опит, както и стратегиите за разпространение на резултатите и сътрудничество;“;

  Изменение  23

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 4 – параграф 1 – буква ж

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (3б) В член 4, параграф 1, буква ж) се заменя със следното:

  ж) насърчаване и споделяне на най-добрите практики за определяне на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, и за развитие на инициативи за гарантиране на придобиването на необходимите умения от тези млади хора, за да навлязат и останат на пазара на труда.

  „ж) насърчаване и споделяне на най-добрите практики за определяне на уязвими групи на пазара на труда, като например дългосрочно безработните, работниците с увреждания и лицата, които не работят, не учат и не се обучават, и за насърчаване на тяхната интеграция на пазара на труда, включително инициативи за придобиване на нови умения, когато това е необходимо.

  Изменение  24

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1– точка 4

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 5

  Член 5

  Сътрудничество

  Сътрудничество

  Мрежата развива сътрудничество със съответните заинтересовани страни на пазара на труда, включително с останалите доставчици на услуги в областта на заетостта, и когато е целесъобразно — с агенциите на ЕС в областта на заетостта, социалната политика и образованието и обучението, социалните партньори, организациите, представляващи безработни лица или уязвими групи, неправителствените организации, работещи в областта на заетостта, и регионалните и местните органи, като ги включва в съответните дейности и заседания на Мрежата и обменя с тях информация и данни.“

  Мрежата развива сътрудничество със съответните заинтересовани страни на пазара на труда, включително с останалите доставчици на социални услуги и услуги в областта на заетостта, и социалните партньори, и когато е целесъобразно — със съответните публични служби по заетостта от трети държави, агенциите на ЕС в областта на заетостта, социалната политика, равенството между половете и образованието и обучението, организациите, представляващи безработни лица или уязвими групи, органи по въпросите на равенството, организации за професионално обучение, неправителствените организации, работещи в областта на заетостта и справедливия преход, и регионалните и местните органи, като ги включва в съответните дейности и заседания на Мрежата и обменя с тях информация и данни.“

  Изменение  25

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 6 – параграф 5

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (4a) В член 6 параграф 5 се заменя със следното:

  5. Работата на управителния съвет се подпомага от секретариат, осигурен и установен в рамките на Комисията. Секретариатът подготвя заседанията на управителния съвет, годишната работна програма и годишния доклад на Мрежата, като си сътрудничи с председателя и заместник-председателите. Секретариатът работи в тясно сътрудничество със секретариата на Комитета по заетостта.

  "5. Работата на управителния съвет се подпомага от секретариат, осигурен и установен в рамките на Комисията. Секретариатът подготвя заседанията на управителния съвет, годишната работна програма и годишния доклад на Мрежата, като си сътрудничи с председателя и заместник-председателите. Секретариатът работи в тясно сътрудничество със секретариата на Комитета по заетостта, за да координира инициативи между Мрежата и Комитета по заетостта.

  Изменение  26

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1– точка 5

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 7

  Член 7

  Финансово подпомагане

  Финансово подпомагане

  Общият размер на ресурсите, отделени за изпълнението на настоящото решение, се определя в съответствие със следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. по целесъобразност, като годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в границите на финансовата рамка.

  Необходимият общ размер на ресурсите, отделени за изпълнението на настоящото решение, се определя в съответствие със следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., като годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в границите на финансовата рамка.

  Изменение  27

  Предложение за решение

  Член 1 – параграф 1 – точка 7

  Решение № 573/2014/ЕС

  Член 10

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 10

  Член 10

  Преразглеждане

  Преразглеждане

  До септември 2026 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите оценка за прилагането на настоящото решение.

  До 30 септември 2026 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за оценка на прилагането на настоящото решение. В доклада се прави, наред с другото, оценка на степента, до която Мрежата е допринесла за постигането на целите, посочени в член 3.


  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

  Позовавания

  COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  11.9.2019

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  19.9.2019

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  Manuel Pizarro

  24.10.2019

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  4.12.2019

  22.1.2020

  20.2.2020

   

  Дата на приемане

  23.6.2020

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  49

  2

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Дата на внасяне

  29.6.2020

   


   

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  49

  +

  EPP

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  RENEW

  Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne

  VERTS/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

  ECR

  Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

   

  2

  -

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

   

  3

  0

  ID

  France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

   

  Легенда на използваните знаци

  + : „за“

  - : „против“

  0 : „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 14 юли 2020 г.
  Правна информация - Политика за поверителност