ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Manuel Pizarro


Postup : 2019/0188(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0128/2020
Předložené texty :
A9-0128/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0620),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0117/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. října 2019[1],

 po konzultaci s Výborem regionů,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0128/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

Pozměňovací návrh  1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii označuje za cíl spojený s vytvořením vnitřního trhu udržitelný rozvoj založený mimo jiné na plné zaměstnanosti a sociálním pokroku.

Pozměňovací návrh  2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie označuje za jeden z cílů, k nimž je nutné přihlížet při vymezování a provádění politik a činností Unie, podporu vysoké úrovně zaměstnanosti. Síť by v tomto ohledu měla podporovat Unii a členské státy.

Pozměňovací návrh  3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, efektivitu a účinnost veřejných služeb zaměstnanosti poskytnutím platformy pro porovnávání výsledků na evropské úrovni, určováním osvědčených postupů a zavedením systému vzájemného učení. Jejím záměrem je také poskytovat VSZ více možností, jak pomáhat rozvoji inovativních, fakticky založených politik v souladu s příslušnými politickými iniciativami Unie.

(2) Síť má za cíl modernizovat a posílit veřejné služby zaměstnanosti a jejich kapacitu, kvalitu jejich služeb, efektivitu a účinnost poskytnutím platformy pro porovnávání výsledků na evropské úrovni, určováním osvědčených postupů a zavedením systému vzájemného učení, a to v zájmu přispění k důstojné práci a k inkluzivním a udržitelným pracovním místům. Jejím záměrem je také poskytovat VSZ více možností, jak pomáhat rozvoji inovativních, fakticky založených politik zaměřených na budoucnost v souladu s příslušnými politickými iniciativami Unie a s hospodářskými a sociálními cíli a cíli v oblasti zaměstnanosti stanovenými v čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh  4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Síť hraje klíčovou roli při podpoře další spolupráce mezi členskými státy v rámci oblastí spadajících do kompetence VSZ a výrazně přispívá i k modernizaci a posílení VSZ. Z hodnocení stavu provádění rozhodnutí č. 573/2014/EU16 vyplývá, že síť měla pozitivní dopad a zjistila poznatky, přičemž se v něm uvádějí poučení z různých činností a zkušeností.

(3) Síť hraje klíčovou roli při podpoře další spolupráce mezi členskými státy v rámci oblastí spadajících do kompetence VSZ a výrazně přispívá i k modernizaci a posílení VSZ. Z hodnocení stavu provádění rozhodnutí č. 573/2014/EU16 vyplývá, že síť měla pozitivní dopad a zjistila poznatky, přičemž se v něm uvádějí poučení z různých činností a zkušeností. Síť tudíž zvýšila svou kapacitu a vypracovala inovační, fakticky založená opatření pro provádění politik zaměstnanosti.

__________________

__________________

16  Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2019)1350.

16  Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2019)1350.

Pozměňovací návrh  5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možné dosažené výsledky zúročit a dále posílit spolupráci mezi VSZ, mělo by se období zavedení sítě prodloužit až do 31. prosince 2027.

(4) Aby bylo možné dosažené výsledky zúročit a dále posílit spolupráci, včetně upevnění a rozšíření iniciativ VSZ a modernizace VSZ, mělo by se období zavedení sítě prodloužit až do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh  6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Síť by měla posílit spolupráci mezi svými členy a rozvíjet společné iniciativy za účelem výměny informací a osvědčených postupů ve všech oblastech působnosti VSZ, a to prostřednictvím poskytování srovnávacích analýz a poradenství a podpory inovačních iniciativ v oblasti zaměstnávání. V této souvislosti by měla být zvláštní pozornost věnována spolupráci v rámci VSZ, pokud jde o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v souvislosti se zaměstnaností. Činnost sítě by měla umožnit provádění celkového srovnávání všech VSZ založeného na faktických poznatcích a zaměřeného na výsledky, což umožní určení osvědčených postupů v jejich oblastech činnosti a přispěje ke zlepšení podoby a poskytování služeb zaměstnanosti v jejich konkrétních oblastech působnosti. Iniciativy v rámci této sítě by měly zvýšit účinnost VSZ a zajistit efektivnější využívání veřejných finančních prostředků.

Pozměňovací návrh  7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit provádění evropského pilíře sociálních práv, jehož zásady zahrnují i aktivní podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 8 Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, a to podporou inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny.

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit provádění evropského pilíře sociálních práv, jehož zásady zahrnují i aktivní podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž usnadňovat volný pohyb pracovníků a přispět k sociálně spravedlivé transformaci na oběhové hospodářství a k provádění příslušných zásad a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, a to podporou inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti, jakož i důstojné práce pro všechny.

Pozměňovací návrh  8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Síť by měla i nadále organizovat spolupráci a kontakty s ostatními zúčastněnými stranami na trhu práce s cílem podpořit jejich součinnost, a to zejména spolupráci s agenturami Unie v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, vzdělávání a odborné přípravy, aby se zajistil konzistentní politický rámec.

(6) Síť by měla i nadále pokračovat v systematické a strukturální spolupráci s ostatními příslušnými zúčastněnými stranami na trhu práce, a to zejména s agenturami Unie v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, rovnosti žen a mužů, vzdělávání a odborné přípravy, jakož i se sociálními partnery, poskytovateli služeb v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, organizacemi zastupujícími zranitelné skupiny a s místními a regionálními orgány, a tuto spolupráci zintenzivnit a posilovat s cílem podpořit součinnost a výměnu osvědčených postupů a v příslušných případech zajistit konzistentní politický rámec.

Pozměňovací návrh  9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Úloha VSZ, pokud jde o poskytování účinnějších služeb uchazečům o zaměstnání a podnikům, by měla být odpovídajícím způsobem podporována na vnitrostátní a případně i na regionální úrovni, přičemž je nutné zajistit dostatečné lidské zdroje a finanční podporu určenou na odbornou přípravu zaměstnanců a vybavení. VSZ by měly být poskytovány s nezbytnými zdroji, aby mohly úspěšně řešit digitalizaci ekonomiky, měnící se modely práce, včetně vznikajících ekonomik platforem, a společenský a demografický vývoj.

Pozměňovací návrh  10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Financování sítě a jejích iniciativ by mělo být případně zajišťováno v souladu s finančním plánováním Unie a nemělo by překračovat výši rozpočtových prostředků stanovených Evropským parlamentem a Radou.

Pozměňovací návrh  11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 b (nový)

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) U projektů navržených sítí nebo identifikovaných v rámci činností vzájemného učení a následně prováděných v jednotlivých VSZ by členské státy měly mít přístup k financování z příslušných programů Unie.

Pozměňovací návrh  12

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím sítě podpořit spolupráci mezi členskými státy na poli zaměstnanosti, v oblastech působnosti VSZ, s cílem přispět k provádění politik Unie v oblasti zaměstnanosti. Tyto kroky přispějí rovněž k provádění evropského pilíře sociálních práv a dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, a podpoří tak:

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím sítě podpořit spolupráci mezi členskými státy na poli zaměstnanosti, v oblastech působnosti VSZ, s cílem přispět k provádění politik Unie v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, a podpořit tak:

Pozměňovací návrh  13

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„-a) provádění zásad evropského pilíře sociálních práv a příslušných zásad a cílů Zelené dohody pro Evropu a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje;“

Pozměňovací návrh  14

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2b) V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a)  nejzranitelnějším sociální skupiny s vysokými mírami nezaměstnanosti, obzvláště starší pracovníky a mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy;

a) všechny zranitelné sociální skupiny s vysokými mírami nezaměstnanosti, obzvláště starší pracovníky a mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jakož i osoby se zdravotním postižením a osoby čelící vícenásobné diskriminaci;

Pozměňovací návrh  15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2c) V čl. 3 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  lepší fungování trhů práce v EU;

„c)  lepší fungování trhů práce a jejich větší inkluzivnost;

Pozměňovací návrh  16

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„ca) rovnost žen a mužů;“;

Pozměňovací návrh  17

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 e (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2e)  V čl. 3 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

d) identifikaci nedostatků v oblasti dovedností a poskytování informací o jejich rozsahu a lokalitě, jakož i lepší sladění dovedností uchazečů o zaměstnání s potřebami zaměstnavatelů;

d) identifikaci nedostatků v oblasti dovedností a poskytování informací o jejich rozsahu a lokalitě, jakož i lepší sladění dovedností uchazečů o zaměstnání s potřebami zaměstnavatelů prostřednictvím nástrojů, jako je odborné vzdělávání;“

Pozměňovací návrh  18

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 f (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2f) V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„ha) spolupráci a výměnu osvědčených postupů, pokud jde o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v souvislosti se zaměstnaností;“

Pozměňovací návrh  19

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 g (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2g) V čl. 4 odst. 1 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

i)  přínos ke snížení nezaměstnanosti u všech věkových skupin a u zranitelných skupin,

i)  přínos ke snížení nezaměstnanosti u všech věkových, genderových a zranitelných skupin,

Pozměňovací návrh  20

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 h (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2h) V čl. 4 odst. 1 písm. a) se vkládá nový bod, který zní:

 

„iiia)  poskytování pracovně profesního poradenství a odborné přípravy, zejména s ohledem na udržitelná pracovní místa zaměřená na budoucnost;“

Pozměňovací návrh  21

 

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) přispívání k modernizaci a posílení VSZ v klíčových oblastech, v souladu politikami EU v oblasti zaměstnanosti, evropským pilířem sociálních práv a cíli udržitelného rozvoje;

c) přispívání k modernizaci a posílení VSZ v klíčových oblastech s ohledem na politiky EU v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, evropský pilíř sociálních práv, Zelenou dohodu pro Evropucíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, jakož i na technologický vývoj, měnící se modely práce a demografické změny;

Pozměňovací návrh  22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(3a) V čl. 4 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

f) přijímání a provádění ročního pracovního programu sítě, v němž jsou stanoveny její pracovní metody, očekávané výsledky a podrobnosti související s prováděním systémů učení na základě srovnávání;

„f) přijímání a provádění ročního pracovního programu sítě, v němž jsou stanoveny její pracovní metody, očekávané výsledkypodrobnosti související s prováděním systémů učení na základě srovnávání i strategie šíření a spolupráce;“;

Pozměňovací návrh  23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(3b) V čl. 4 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

g) podpora a sdílení osvědčených postupů zaměřených na identifikaci mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a na rozvoj iniciativ k zajištění toho, že tito mladí lidé získají dovednosti nezbytné k tomu, aby vstoupili na trh práce a udrželi se na něm.

g) podpora a sdílení osvědčených postupů zaměřených na identifikaci zranitelných skupin na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, pracovníci se zdravotním postižením a lidé, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a na podporu jejich začleňování na trhu práce, včetně iniciativ usilujících o to, aby tito lidé v nutných případech získali nové dovednosti.

Pozměňovací návrh  24

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Článek 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Spolupráce

Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami na trhu práce včetně dalších poskytovatelů služeb zaměstnanosti a případně s agenturami EU v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a vzdělávání a odborné přípravy, se sociálními partnery, organizacemi zastupujícími nezaměstnané osoby nebo zranitelné skupiny, nevládními organizacemi působícími v oblasti zaměstnanosti a regionálními a místními orgány tak, že je zapojí do příslušných činností, přizve na příslušná zasedání sítě a sdílí s nimi informace a údaje.

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami na trhu práce, včetně dalších poskytovatelů služeb zaměstnanosti a sociálních služeb a sociálních partnerů, a případně s příslušnými veřejnými službami zaměstnanosti ze třetích zemí, agenturami EU v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, rovnosti žen a mužů a vzdělávání a odborné přípravy, organizacemi zastupujícími nezaměstnané osoby nebo zranitelné skupiny, orgány pro rovné zacházení, organizacemi odborného vzdělávání, nevládními organizacemi působícími v oblastech zaměstnanosti a spravedlivé transformace a regionálními a místními orgány tak, že je zapojí do příslušných činností, přizve na příslušná zasedání sítě a sdílí s nimi informace a údaje.

 

Pozměňovací návrh  25

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Čl. 6 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(4a) V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5. Správní radě je nápomocen sekretariát zajištěný Komisí, která mu poskytuje zázemí. Sekretariát ve spolupráci s předsedou a místopředsedy připravuje zasedání správní rady, roční pracovní program a výroční zprávu sítě. Sekretariát úzce spolupracuje se sekretariátem Výboru pro zaměstnanost.

„5. Správní radě je nápomocen sekretariát zajištěný Komisí, která mu poskytuje zázemí. Sekretariát ve spolupráci s předsedou a místopředsedy připravuje zasedání správní rady, roční pracovní program a výroční zprávu sítě. Sekretariát úzce spolupracuje se sekretariátem Výboru pro zaměstnanost s cílem koordinovat iniciativy mezi sítí a Výborem pro zaměstnanost.

Pozměňovací návrh  26

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Finanční podpora

Finanční podpora

Celkové finanční zdroje přidělené na provádění tohoto rozhodnutí se řádně zpřístupní v souladu s příštím víceletým finančním rámcem na období let 2021–2027, jehož roční rozpočtové prostředky schvalují Evropský parlament a Rady v mezích finančního rámce.

Nezbytné celkové finanční zdroje přidělené na provádění tohoto rozhodnutí se zpřístupní v souladu s příštím víceletým finančním rámcem na období let 2021–2027, jehož roční rozpočtové prostředky schvalují Evropský parlament a Rady v mezích finančního rámce.

Pozměňovací návrh  27

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Rozhodnutí č. 573/2014/EU

Článek 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Přezkum

Přezkum

Do září 2026 předloží Komise hodnocení uplatňování tohoto rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Do 30. září 2026 předloží Komise hodnotící zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Tato zpráva mimo jiné posoudí, nakolik síť přispívá k dosahování cílů uvedených v článku 3.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Posílená spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

Referenční údaje

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

Datum předložení Parlamentu

11.9.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Datum přijetí

23.6.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Datum předložení

29.6.2020

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

EPP

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

Poslední aktualizace: 14. července 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí