BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige

29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

arbejdsformidlinger
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Manuel Pizarro


Procedure : 2019/0188(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0128/2020
Indgivne tekster :
A9-0128/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige

arbejdsformidlinger

(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0620),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 149 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0117/2019),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse af 30. oktober 2019[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-0128/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

 


Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union henvises der til bæredygtig udvikling på grundlag af bl.a. fuld beskæftigelse og sociale fremskridt som mål i forbindelse med oprettelsen af et indre marked.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) I artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde henvises der til fremme af et højt beskæftigelsesniveau som et af de mål, der skal tages hensyn til ved fastlæggelsen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter. Netværket bør støtte Unionen og medlemsstaterne i denne henseende.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Netværket har til formål at styrke de offentlige arbejdsformidlingers kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet ved at tilvejebringe en platform for sammenligning mellem deres præstationer på EU-plan, identificere god praksis og etablere et gensidigt læringssystem. Netværket har desuden til formål give de offentlige arbejdsformidlinger flere muligheder for at være med til at udvikle innovative og evidensbaserede politikker i overensstemmelse med relevante politikinitiativer på EU-plan.

(2) Netværket har til formål at modernisere og styrke de offentlige arbejdsformidlinger og deres kapacitet, kvaliteten af deres tjenesteydelser, deres virkningsfuldhed og deres effektivitet ved at tilvejebringe en platform for sammenligning mellem deres præstationer på EU-plan, identificere god praksis og etablere et gensidigt læringssystem med henblik på at bidrage til anstændigt arbejde samt inklusiv og bæredygtig beskæftigelse. Netværket har desuden til formål at give de offentlige arbejdsformidlinger flere muligheder for at være med til at udvikle innovative, fremtidsorienterede og evidensbaserede politikker i overensstemmelse med relevante politikinitiativer på EU-plan og de økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Netværket har været af afgørende betydning med hensyn til at tilskynde til yderligere samarbejde mellem medlemsstaterne inden for de offentlige arbejdsformidlingers ansvarsområder samt bidrage til at modernisere og styrke de offentlige arbejdsformidlinger. En evaluering af status for gennemførelsen af afgørelse nr. 573/2014/EU16 viser, at netværket har haft en positiv indvirkning, og identificerer de erfaringer, der er gjort på grundlag af de forskellige aktiviteter og erfaringer.

(3) Netværket har været af afgørende betydning med hensyn til at tilskynde til yderligere samarbejde mellem medlemsstaterne inden for de offentlige arbejdsformidlingers ansvarsområder samt bidrage til at modernisere og styrke de offentlige arbejdsformidlinger. En evaluering af status for gennemførelsen af afgørelse nr. 573/2014/EU16 viser, at netværket har haft en positiv indvirkning, og identificerer de erfaringer, der er gjort på grundlag af de forskellige aktiviteter og erfaringer. I overensstemmelse hermed har netværk af offentlige arbejdsformidlinger øget sin kapacitet og udviklet innovative evidensbaserede foranstaltninger til gennemførelse af beskæftigelsespolitikker.

__________________

__________________

16  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, SWD(2019) 1350.

16  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, SWD(2019) 1350.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at udnytte de hidtil opnåede resultater og yderligere fremme samarbejdet mellem de offentlige arbejdsformidlinger bør netværkets varighed forlænges indtil den 31. december 2027.

(4) For at udnytte de hidtil opnåede resultater og yderligere fremme samarbejdet, herunder konsolidering og udvidelse af de offentlige arbejdsformidlingers initiativer og moderniseringen af de offentlige arbejdsformidlinger, bør netværkets varighed forlænges indtil den 31. december 2027.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Netværket bør styrke samarbejdet mellem sine medlemmer og udvikle fælles initiativer med henblik på udveksling af oplysninger og bedste praksis på alle de områder, hvor offentlige arbejdsformidlinger er virksomme, ved at levere sammenlignende analyser, yde rådgivning og fremme innovative arbejdsformidlingsinitiativer. Der bør i den forbindelse navnlig fokuseres på samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger med hensyn til beskæftigelsesrelateret koordinering af socialsikringsordninger. Arbejdet i dette netværk bør muliggøre en inklusiv, evidensbaseret og resultatorienteret sammenligning af alle offentlige arbejdsformidlinger, således at der kan fastsættes bedste praksis inden for deres virksomhedsområder, og bidrage til en bedre udformning og levering af arbejdsformidlingstjenester inden for deres specifikke ansvarsområder. Netværksinitiativer bør forbedre de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og sikre en mere effektiv brug af offentlige midler.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Videreførelsen af netværket bør støtte gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, som omfatter aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine principper. Det bør også bidrage til det bæredygtige udviklingsmål 8 i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling ved at bidrage til inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

(5) Videreførelsen af netværket bør støtte gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, som omfatter aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine principper. Det bør også fremme den frie bevægelighed for arbejdstagere og bidrage til en socialt retfærdig omstilling til en cirkulær økonomi og til gennemførelsen af de relevante principper og målsætninger i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, der bidrager til inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Netværket bør fortsætte med at organisere samarbejde og kontakter med andre interessenter på arbejdsmarkedet for at fremme synergier mellem dem, herunder navnlig samarbejde med EU-agenturer inden for beskæftigelse, socialpolitik, uddannelse og erhvervsuddannelse, for at sikre en konsekvent politikramme.

(6) Netværket bør fortsætte, intensivere og styrke sit systematiske og strukturelle samarbejde med andre relevante interessenter på arbejdsmarkedet, herunder navnlig EU-agenturer inden for beskæftigelse, socialpolitik, ligestilling mellem kønnene, uddannelse og erhvervsuddannelse samt arbejdsmarkedets parter, tjenesteudbydere inden for beskæftigelse og sociale anliggender, organisationer, der repræsenterer sårbare grupper, og lokale og regionale myndigheder for at fremme synergier, udveksle god praksis og sikre en konsekvent politikramme, hvor det er relevant.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) De offentlige arbejdsformidlingers rolle med hensyn til at yde mere effektive tjenester til jobsøgende og virksomheder bør støttes på passende vis på nationalt og, hvor det er relevant, regionalt plan, med tilstrækkelige menneskelige ressourcer og økonomisk støtte til uddannelse af personale og udstyr. De offentlige arbejdsformidlinger bør have de nødvendige ressourcer til at kunne håndtere digitaliseringen af økonomien, ændre arbejdsmønstre, herunder de nye platformøkonomier, og den samfundsmæssige og demografiske udvikling.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 a (ny)

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Netværket og dets initiativer bør finansieres i overensstemmelse med Unionens finansielle planlægning, hvis det er relevant, og inden for de bevillinger, som Europa-Parlamentet og Rådet har fastsat.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 b (ny)

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) For så vidt angår projekter udviklet af netværket eller indkredset i de gensidige læringsaktiviteter og derefter gennemført i de enkelte offentlige arbejdsformidlinger, bør medlemsstaterne have adgang til finansiering fra relevante EU-programmer.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med denne afgørelse er at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet gennem netværket inden for de offentlige arbejdsformidlingers ansvarsområder for at bidrage til gennemførelsen af Unionens beskæftigelsespolitikker. Dette vil også bidrage til at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder og FN's mål for bæredygtig udvikling og dermed yde støtte til:

Formålet med denne afgørelse er at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet gennem netværket inden for de offentlige arbejdsformidlingers ansvarsområder for at bidrage til gennemførelsen af Unionens beskæftigelses- og socialpolitikker.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra:

 

"-a) gennemførelse af principperne for den europæiske søjle for sociale rettigheder og de relevante principper og målsætninger for den nye europæiske grønne pagt og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling"

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(2b) Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes således:

a)  de mest udsatte sociale grupper med høj arbejdsløshed, navnlig ældre arbejdstagere og unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse

"alle udsatte sociale grupper med høj arbejdsløshed, navnlig ældre arbejdstagere og unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, samt personer med handicap og personer, der udsættes for flere former for forskelsbehandling"

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(2c) Artikel 3, stk. 1, litra c), affattes således:

c)  mere velfungerende arbejdsmarkeder i EU

"c)  mere velfungerende og inklusive arbejdsmarkeder"

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d) I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra:

 

"ca) ligestilling mellem kønnene"

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(2e)  Artikel 3, stk. 1, litra d), affattes således:

d) identificering af mangler på bestemte kvalifikationer og levering af oplysninger om deres omfang og geografiske fordeling, såvel som bedre matchning af arbejdssøgendes kvalifikationer med arbejdsgivernes behov

"d) identificering af mangler på bestemte kvalifikationer og levering af oplysninger om deres omfang og geografiske fordeling, såvel som bedre matchning af arbejdssøgendes kvalifikationer med arbejdsgivernes behov gennem instrumenter såsom erhvervsuddannelse"

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra h a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2f) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende litra:

 

"ha) samarbejde og udveksling af bedste praksis med hensyn til beskæftigelsesrelateret koordinering af socialsikringsordninger."

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 g (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(2g) Artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i), affattes således:

i)  bidrag til at nedbringe arbejdsløsheden for alle aldersgrupper og for sårbare grupper

"i)  bidrag til at nedbringe arbejdsløsheden for alle aldersgrupper, køn og for sårbare grupper"

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 4 - stk. 1 - litra a - nr. iii a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2h) I artikel 4, stk. 1, litra a), tilføjes følgende litra:

 

"iiia)  karriererådgivning og uddannelse, navnlig med hensyn til fremtidsorienterede bæredygtige job"

Ændringsforslag  21

 

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) bidrag til at modernisere og styrke offentlige arbejdsformidlinger på centrale områder i overensstemmelse med de beskæftigelsesmæssige og sociale mål for Europa 2020

c) bidrag til modernisering og styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger på centrale områder i lyset af Unionens beskæftigelses- og socialpolitikker, den europæiske søjle for sociale rettigheder, den europæiske grønne aftale og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling samt den teknologiske udvikling, ændrede arbejdsmønstre og demografiske ændringer

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 4 – stk. 1 – litra f

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 4, stk. 1, litra f), affattes således:

f) vedtagelse og gennemførelse af sit årlige arbejdsprogram, der fastlægger dets arbejdsmetoder, resultater og detaljer i forbindelse med gennemførelsen af benchlearning

"f) vedtagelse og gennemførelse af sit årlige arbejdsprogram, der fastlægger dets arbejdsmetoder, resultater og detaljer i forbindelse med gennemførelsen af benchlearning, samt udbredelse og samarbejdsstrategier"

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 4 – stk. 1 – litra g

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(3b) Artikel 4, stk. 1, litra g), affattes således:

g) fremme og udveksling af bedste praksis vedrørende identificering af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og udvikling af initiativer, der sikrer, at disse unge opnår de nødvendige kvalifikationer for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet.

"g) fremme og udveksling af bedste praksis vedrørende identificering af sårbare grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langtidsledige, arbejdstagere med handicap og unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og vedrørende fremme af deres integration på arbejdsmarkedet, herunder initiativer til at opnå nye kvalifikationer, hvor det er nødvendigt."

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Samarbejde

Samarbejde

Netværket indleder et samarbejde med de relevante interessenter på arbejdsmarkedet, herunder andre leverandører af arbejdsformidling og, hvor det er hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets parter, organisationer, der repræsenterer arbejdsløse personer eller sårbare grupper, NGO'er, der arbejder inden for beskæftigelse, og regionale og lokale myndigheder, ved at inddrage dem i relevante aktiviteter og møder i netværket og ved at udveksle oplysninger og data.

Netværket indleder et samarbejde med de relevante interessenter på arbejdsmarkedet, herunder andre leverandører af arbejdsformidling og sociale tjenesteydelser og arbejdsmarkedets parter og, hvor det er hensigtsmæssigt, relevante offentlige arbejdsformidlingstjenester fra tredjelande, EU-agenturer inden for beskæftigelse, socialpolitik, ligestilling mellem kønnene og uddannelse og erhvervsuddannelse, organisationer, der repræsenterer arbejdsløse personer eller sårbare grupper, ligestillingsorganer, organisationer inden for erhvervsuddannelse, NGO'er, der arbejder inden for beskæftigelse og retfærdig omstilling, og regionale og lokale myndigheder, ved at inddrage dem i relevante aktiviteter og møder i netværket og ved at udveksle oplysninger og data.

 

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 6 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(4a) Artikel 6, stk. 5, affattes således:

5. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som Kommissionen stiller til rådighed, og som ligger i Kommissionen. Sekretariatet forbereder i samarbejde med formanden og næstformændene bestyrelsesmøderne, netværkets årlige arbejdsprogram og netværkets årsrapport. Sekretariatet arbejder tæt sammen med EMCO's sekretariat.

"5. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som Kommissionen stiller til rådighed, og som ligger i Kommissionen. Sekretariatet forbereder i samarbejde med formanden og næstformændene bestyrelsesmøderne, netværkets årlige arbejdsprogram og netværkets årsrapport. Sekretariatet arbejder tæt sammen med EMCO's sekretariat med henblik på at koordinere initiativer mellem netværket og EMCO."

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Finansiel støtte

Finansiel støtte

De samlede midler til gennemførelsen af denne afgørelse stilles i givet fald til rådighed i overensstemmelse med den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027, hvis årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for den finansielle ramme.

De nødvendige samlede midler til gennemførelsen af denne afgørelse stilles til rådighed i overensstemmelse med den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027, hvis årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for den finansielle ramme.

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. 1 – punkt 7

Afgørelse nr. 573/2014/EU

Artikel 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Revision

Revision

Senest i september 2026 forelægger Kommissionen en evaluering af anvendelsen af denne afgørelse for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Senest den 30. september 2026 forelægger Kommissionen en evalueringsrapport om anvendelsen af denne afgørelse for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. I rapporten skal det bl.a. vurderes, i hvilket omfang netværket har bidraget til at nå målsætningerne i artikel 3.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger

Referencer

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

Dato for høring af EP

11.9.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Dato for vedtagelse

23.6.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

2

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Dato for indgivelse

29.6.2020

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

EPP

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 17. juli 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik