ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Manuel Pizarro


Διαδικασία : 2019/0188(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0128/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0128/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

(COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0620),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 149 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0117/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2019[1],

 αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0128/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην πλήρη απασχόληση και στην κοινωνική πρόοδο, ως στόχους που συνδέονται με τη συγκρότηση εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρεται στην προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης ως ενός από τους στόχους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Το δίκτυο θα πρέπει να στηρίζει την Ένωση και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στόχος του δικτύου είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων πολιτικών, σύμφωνα με τις σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

(2) Στόχος του δικτύου είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και των δυνατοτήτων, της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους, μέσα από την παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας μάθησης, με σκοπό να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης για όλους. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην ανάπτυξη καινοτόμων, μελλοντοστραφών και τεκμηριωμένων πολιτικών, σύμφωνα με τις σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης και τους οικονομικούς, κοινωνικούς στόχους και στόχους απασχόλησης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Το δίκτυο έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς αρμοδιότητας των ΔΥΑ, ενώ έχει επίσης συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ΔΥΑ. Η αξιολόγηση της κατάστασης εφαρμογής της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ16 δείχνει ότι το δίκτυο είχε θετικό αντίκτυπο και προσδιορίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διάφορες δραστηριότητες και εμπειρίες.

(3) Το δίκτυο έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς αρμοδιότητας των ΔΥΑ, ενώ έχει επίσης συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ΔΥΑ. Η αξιολόγηση της κατάστασης εφαρμογής της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ16 δείχνει ότι το δίκτυο είχε θετικό αντίκτυπο και προσδιορίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διάφορες δραστηριότητες και εμπειρίες. Αντίστοιχα, το δίκτυο αύξησε την ικανότητά του και ανέπτυξε καινοτόμα και τεκμηριωμένα μέτρα για την εφαρμογή των πολιτικών για την απασχόληση.

__________________

__________________

16  Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2019)1350.

16  Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2019)1350.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Για να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και να προαχθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των ΔΥΑ, η περίοδος θέσπισης του δικτύου θα πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(4) Για να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και να προαχθεί περαιτέρω η συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων της ενοποίησης και επέκτασης των πρωτοβουλιών ΔΥΑ και του εκσυγχρονισμού των ΔΥΑ, η περίοδος θέσπισης του δικτύου θα πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Το δίκτυο θα πρέπει να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του και να αναπτύσσει κοινές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις ΔΥΑ, δημοσιεύοντας συγκριτικές αναλύσεις και συμβουλές, καθώς και στην προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών όσον αφορά την εύρεση απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία των ΔΥΑ όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την απασχόληση. Η λειτουργία του δικτύου αυτού θα επιτρέψει την τεκμηριωμένη σύγκριση όλων των ΔΥΑ, χωρίς αποκλεισμούς και με γνώμονα τις επιδόσεις, ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές στους τομείς δραστηριότητάς τους, συμβάλλοντας στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών αρμοδιοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες δικτύου αναμένεται να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ΔΥΑ και να διασφαλίσουν αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει να στηρίζει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις αρχές του την παροχή ενεργητικής υποστήριξης για την εξεύρεση απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 8 του θεματολογίου του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους.

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει να στηρίζει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις αρχές του την παροχή ενεργητικής υποστήριξης για την εξεύρεση απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και να συμβάλλει στην κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και στην εφαρμογή των σχετικών αρχών και στόχων που περιλαμβάνονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συμβάλλοντας στην χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, καθώς και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει να οργανώνει τη συνεργασία και τις επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας για την προώθηση συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής.

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει, να εντείνει και να ενισχύσει τη συστηματική και διαρθρωμένη συνεργασία του με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως οργανισμών της Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, της ισότητας των φύλων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων υπηρεσιών στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, των οργανώσεων που εκπροσωπούν ευάλωτες ομάδες, καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την προώθηση συνεργειών, την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών και τη διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής, όπου χρειάζεται.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Ο ρόλος των ΔΥΑ ως προς την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών για τους ζητούντες εργασία και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς σε εθνικό και, ενδεχομένως, περιφερειακό επίπεδο, με επαρκείς ανθρώπινους πόρους και χρηματοδοτική στήριξη για την κατάρτιση και τον εξοπλισμό του προσωπικού. Οι ΔΥΑ θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς την ψηφιοποίηση της οικονομίας, τα μεταβαλλόμενα εργασιακά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών πλατφόρμας, και τις κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Το δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση και στο πλαίσιο των πιστώσεων που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Για τα έργα που αναπτύσσει το δίκτυο ή που προσδιορίζονται στις δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και στη συνέχεια εφαρμόζονται στις επιμέρους ΔΥΑ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από σχετικά προγράμματα της Ένωσης.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω του δικτύου στον τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω του δικτύου στον τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών της Ένωσης, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο -α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«-α) την υλοποίηση των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των σχετικών αρχών και στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης νέας συμφωνίας και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·»

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2β) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)  τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους και τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

«α) όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους και τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), καθώς και τα άτομα με αναπηρίες και άτομα που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις·»

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2γ) στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας στην ΕΕ·

«γ)  τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και της ενταξιακής τους ικανότητας·»

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 δ (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«γ α) την ισότητα των φύλων·»·

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 ε (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2ε)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ) τον εντοπισμό ελλείψεων όσον αφορά τις δεξιότητες και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την έκταση και τα σημεία στα οποία  αυτές  παρατηρούνται, καθώς και  την  καλύτερη αντιστοίχιση ανάμεσα στις  δεξιότητες των  ατόμων που  αναζητούν εργασία και στις ανάγκες των εργοδοτών·

«δ) τον εντοπισμό ελλείψεων όσον αφορά τις δεξιότητες και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την έκταση και τα σημεία στα οποία αυτές παρατηρούνται, καθώς και την καλύτερη αντιστοίχιση ανάμεσα στις δεξιότητες των ατόμων που αναζητούν εργασία και στις ανάγκες των εργοδοτών μέσω διαδικασιών όπως η επαγγελματική κατάρτιση·»

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 στ (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2στ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«η α) τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συνδέεται με την απασχόληση·»

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 ζ (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2ζ) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

i)  συμβολή στη μείωση της ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στις ευάλωτες ομάδες,

«i)  συμβολή στη μείωση της ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ευάλωτες ομάδες και ομάδες φύλου,»

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 η (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2η) στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«iii α)  επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις μελλοντοστραφείς, βιώσιμες θέσεις απασχόλησης·»

Τροπολογία  21

 

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς τομείς, δεδομένων των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών της Ένωσης, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων, της αλλαγής των προτύπων εργασίας και των δημογραφικών αλλαγών ·

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ) θεσπίζει και υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του, στο οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι εργασίας του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της συγκριτικής μάθησης·

«στ) θεσπίζει και υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του, στο οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι εργασίας του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της συγκριτικής μάθησης, καθώς και οι στρατηγικές διάδοσης και συνεργασίας·»·

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3β) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ζ) προάγει και ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τον εντοπισμό των ΕΑΕΚ και την κατάρτιση πρωτοβουλιών που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω νέοι άνθρωποι θα αποκτήσουν τα προσόντα που είναι αναγκαία για να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

«ζ) προάγει και ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι εργαζόμενοι με αναπηρία και οι ΕΑΕΚ, και την προώθηση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο.»

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Συνεργασία

Συνεργασία

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, και περιφερειακές και τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους σε σχετικές δραστηριότητες και σε συνεδριάσεις του δικτύου και με την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με αυτά.

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και, κατά περίπτωση, με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης από τρίτες χώρες, ενωσιακούς οργανισμούς στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, της ισότητας των φύλων, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή ευπαθείς ομάδες, φορείς ισότητας, οργανώσεις επαγγελματικής κατάρτισης, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της απασχόλησης και της δίκαιης μετάβασης, αλλά και περιφερειακές και τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους σε σχετικές δραστηριότητες και σε συνεδριάσεις του δικτύου και με την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με αυτά.

 

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Το  διοικητικό συμβούλιο υποστηρίζεται από  γραμματεία που  παρέχεται από  την  Επιτροπή και  εδράζεται σε  αυτήν.  Η Γραμματεία προετοιμάζει, σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους, τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του δικτύου και την ετήσια έκθεση του δικτύου.  Η Γραμματεία συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία της EMCO.

«5. Το  διοικητικό συμβούλιο υποστηρίζεται από  γραμματεία που  παρέχεται από  την  Επιτροπή και  εδράζεται σε  αυτήν. Η Γραμματεία προετοιμάζει, σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους, τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του δικτύου και την ετήσια έκθεση του δικτύου. Η Γραμματεία συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία της EMCO για τον συντονισμό των πρωτοβουλιών μεταξύ του Δικτύου και της EMCO.»

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Χρηματοδοτική στήριξη

Χρηματοδοτική στήριξη

Το σύνολο των πόρων για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης διατίθεται σύμφωνα με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, κατά περίπτωση, οι ετήσιες πιστώσεις των οποίων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Το σύνολο των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης διατίθεται σύμφωνα με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, οι ετήσιες πιστώσεις των οποίων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ

Άρθρο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Επανεξέταση

Επανεξέταση

Έως τον Σεπτέμβριο του 2026 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η έκθεση αυτή εκτιμά μεταξύ άλλων σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το δίκτυο στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.9.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Ημερομηνία κατάθεσης

29.6.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

EPP

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου