Menetlus : 2019/0188(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0128/2020

Esitatud tekstid :

A9-0128/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2020 - 26

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0301

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0128/2020</NoDocSe>
PDF 200kWORD 79k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Manuel Pizarro</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta

(COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0620),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 149, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0117/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 30. oktoobri 2019. aasta arvamust[1],

 pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A9-0128/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 1 a (uus)</Article>

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1a) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 osutatakse siseturu rajamisega seotud eesmärkidena kestlikule arengule, mis põhineb muu hulgas täielikul tööhõivel ja sotsiaalsel progressil.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 1 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1b) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 viidatakse kõrge tööhõivetaseme edendamisele kui ühele eesmärkidest, mida liidu poliitika ja meetmete kindlaksmääramisel ja rakendamisel tuleb arvesse võtta. Võrgustik peaks selles osas toetama liitu ja liikmesriike.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Võrgustiku eesmärk on suurendada avalike tööturuasutuste suutlikkust, tulemuslikkust ja tõhusust, pakkudes platvormi nende tulemuslikkuse võrdlemiseks Euroopa tasandil, heade tavade väljaselgitamiseks ja vastastikuse õppe süsteemi loomiseks. Samuti on üks eesmärkidest anda avalikele tööturuasutustele rohkem võimalusi aidata arendada uuenduslikku tõenduspõhist poliitikat kooskõlas liidu asjakohaste poliitikaalgatustega.

(2) Võrgustiku eesmärk on ajakohastada ja tõhustada avalikke tööturuasutusi ja nende suutlikkust, teenuste kvaliteeti, tulemuslikkust ja tõhusust, pakkudes platvormi nende tulemuslikkuse võrdlemiseks Euroopa tasandil, heade tavade väljaselgitamiseks ja vastastikuse õppe süsteemi loomiseks eesmärgiga aidata tagada inimväärne töö ning kaasavad ja kestlikud töökohad. Samuti on üks eesmärkidest anda avalikele tööturuasutustele rohkem võimalusi aidata arendada uuenduslikku, tulevikku suunatud ja tõenduspõhist poliitikat kooskõlas liidu asjakohaste poliitikaalgatustega ning Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 sätestatud majanduslike, sotsiaalsete ja tööhõivealaste eesmärkidega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Võrgustik on täitnud olulist rolli avalike tööturuasutuste vastutusalas liikmesriikidevahelise tihedama koostöö edendamisel ning avalike tööturuasutuste ajakohastamisele ja tugevdamisele kaasaaitamisel. Otsuse nr 573/2014/EL rakendamise hindamise16 põhjal ilmnes, et võrgustik on avaldanud positiivset mõju, ning selgitati välja mitmesugustest tegevustest ja kogemustest saadud õppetunnid.

(3) Võrgustik on täitnud olulist rolli avalike tööturuasutuste vastutusalas liikmesriikidevahelise tihedama koostöö edendamisel ning avalike tööturuasutuste ajakohastamisele ja tugevdamisele kaasaaitamisel. Otsuse nr 573/2014/EL rakendamise hindamise16 põhjal ilmnes, et võrgustik on avaldanud positiivset mõju, ning selgitati välja mitmesugustest tegevustest ja kogemustest saadud õppetunnid. Võrgustik on veelgi suurendanud oma suutlikkust ja töötanud välja uuenduslikud tõenduspõhised meetmed tööhõivepoliitika rakendamiseks.

__________________

__________________

16  Komisjoni talituste töödokument SWD(2019)1350.

16  Komisjoni talituste töödokument SWD(2019)1350.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Seni saavutatud tulemustest kasu saamiseks ja avalike tööturuasutuste koostöö edasiseks edendamiseks tuleks võrgustiku tegevusperioodi pikendada 31. detsembrini 2027.

(4) Seni saavutatud tulemustest kasu saamiseks ja avalike tööturuasutuste koostöö edasiseks edendamiseks, sealhulgas avalike tööturuasutuste algatuste tugevdamiseks ja laiendamiseks ning avalike tööturuasutuste ajakohastamiseks tuleks võrgustiku tegevusperioodi pikendada 31. detsembrini 2027.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4a) Võrgustik peaks tugevdama oma liikmete koostööd ja välja töötama ühisalgatusi, mille eesmärk on teabevahetus ja parimate tavade tutvustamine kõigis avalike tööturuasutuste tegevusvaldkondades, võrdlev analüüs ja nõustamine ning uudsete töölesuunamisalgatuste edendamine. Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata avalike tööturuasutuste koostööle sotsiaalkindlustussüsteemide tööhõivega seotud aspektide koordineerimise vallas. Võrgustiku toimimine peaks võimaldama kõigi avalike tööturuasutuste kaasavat, tõenduspõhist ja tulemustele orienteeritud võrdlust, et oleks võimalik kindlaks määrata nende tegevusvaldkondade parimad tavad, aidates kaasa tööturuteenuste paremale kujundamisele ja osutamisele nende vastutusvaldkondades. Võrgustiku algatused peaksid parandama avalike tööturuasutuste tõhusust ja tagama avaliku sektori vahendite tõhusama kasutamise.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Võrgustiku tegevuse jätkumine peaks aitama rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast, mille põhimõtted hõlmavad muu hulgas tööhõive aktiivset toetamist. Samuti peaks see aitama saavutada ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“ 8. kestliku arengu eesmärki, toetades kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu, tööhõivet ja kõigile inimestele inimväärse töö tagamist.

(5) Võrgustiku tegevuse jätkumine peaks aitama rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast, mille põhimõtted hõlmavad muu hulgas tööhõive aktiivset toetamist. Samuti peaks see hõlbustama töötajate vaba liikumist ja aitama kaasa sotsiaalselt õiglasele üleminekule ringmajandusele ning ÜRO kestliku arengu eesmärkide asjakohaste põhimõtete ja eesmärkide rakendamisele, toetades kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu ja tööhõivet ning kõigile inimestele inimväärse töö tagamist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 6</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Sünergia suurendamiseks peaks võrgustik jätkuvalt korraldama koostööd ja kontakte teiste tööturu sidusrühmadega, sealhulgas eelkõige koostööd tööhõive, sotsiaalpoliitika, hariduse ja koolituse valdkonnas tegutsevate liidu ametitega, et tagada poliitikaraamistiku järjepidevus.

(6) Võrgustik peaks jätkama, intensiivistama ja tugevdama süstemaatilist ja struktuurset koostööd teiste asjaomaste tööturu sidusrühmadega, sealhulgas eelkõige koostööd tööhõive, sotsiaalpoliitika, soolise võrdõiguslikkuse, hariduse ja koolituse valdkonnas tegutsevate liidu ametitega, samuti sotsiaalpartnerite, tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonna teenuseosutajate, haavatavaid rühmi esindavate organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike ametiasutustega, et edendada sünergiat, vahetada häid tavasid ja tagada vajaduse korral poliitikaraamistiku järjepidevus.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 6 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6a) Avalike tööturuasutuste rolli tööotsijatele ja ettevõtjatele tõhusamate teenuste pakkumisel tuleks piisavalt toetada riiklikul ja vajaduse korral piirkondlikul tasandil, tagades piisavad inimressursid ning rahalise toetuse töötajate koolituseks ja varustuseks. Avalikele tööturuasutustele tuleks anda vajalikud vahendid, et nad saaksid edukalt tegelda majanduse digitaliseerimise, muutuvate töömudelite, sealhulgas esilekerkiva platvormimajandusega, samuti ühiskonna arengu ja demograafiliste muutustega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7 a (uus)</Article>

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7a) Võrgustikku ja selle algatusi tuleks rahastada vastavalt vajadusele kooskõlas liidu finantsplaneeringuga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määratud assigneeringute piires.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7 b (uus)</Article>

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7b) Selliste projektide jaoks, mis kavandatakse võrgustiku või vastastikuse õppimise meetmete raames ja seejärel rakendatakse erinevates avalikes tööturuasutustes, peaks liikmesriikidel olema võimalik rahastamist saada asjaomastest liidu programmidest.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – sissejuhatav osa</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse eesmärk on ergutada võrgustiku kaudu liikmesriikide koostööd tööhõive valdkonnas avalike tööturuasutuste vastutusalas, et anda panus liidu tööhõivepoliitika elluviimisse. See aitab kaasa ka Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisele ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele, toetades seeläbi:

Käesoleva otsuse eesmärk on ergutada võrgustiku kaudu liikmesriikide koostööd tööhõive valdkonnas avalike tööturuasutuste vastutusalas, et anda panus liidu tööhõive- ja sotsiaalpoliitika elluviimisse, toetades seeläbi:

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõik 1 – punkt -a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a) Artikli 3 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

 

„-a) Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete ja Euroopa rohelise kokkuleppe asjakohaste põhimõtete ja eesmärkide rakendamist ning ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamist;“.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2b) Artikli 3 esimese lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

a)  kõige haavatavamaid ja suure töötuse määraga ühiskonnarühmi, eriti eakamaid töötajaid ning mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori;

„a) kõiki haavatavaid ja suure töötuse määraga ühiskonnarühmi, eriti eakamaid töötajaid ning mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori, samuti puudega inimesi ja mitmekordse diskrimineerimise ohus inimesi;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2c) Artikli 3 esimese lõigu punkt c asendatakse järgmisega:

c)  ELi tööturgude paremat toimimist;

„c)  tööturgude paremat toimimist ja kaasavust;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2d) Artikli 3 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

 

„ca) soolist võrdõiguslikkust;“.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 e (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2e)  Artikli 3 esimese lõigu punkt d asendatakse järgmisega:

d) oskuste puuduse väljaselgitamist ja teabe kogumist selle ulatuse ja asukoha kohta, samuti tööotsijate oskuste ja tööandjate vajaduste paremat sobitamist;

„d) oskuste puuduse väljaselgitamist ja teabe kogumist selle ulatuse ja asukoha kohta, samuti tööotsijate oskuste ja tööandjate vajaduste paremat sobitamist selliste vahendite nagu kutseõppe abil;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 f (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3 – lõk 1 – punkt h a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2f) Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„ha) koostööd ja parimate tavade vahetamist sotsiaalkindlustussüsteemide tööhõivega seotud aspektide koordineerimisel;“.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 g (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2g) Artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkt i asendatakse järgmisega:

i)  kõikides vanuserühmades ja haavatavates rühmades tööhõive vähendamisele kaasa aitamine;

„i)  kõikides vanuse- ja soorühmades ja haavatavates rühmades tööhõive vähendamisele kaasa aitamine;“.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 h (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2h) Artikli 4 lõike 1 punkti a lisatakse järgmine alapunkt:

 

„iii a)  karjäärinõustamine ja koolitus, eriti seoses tulevikku suunatud kestlike töökohtadega;“.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) aitab kaasa avalike tööturuasutuste ajakohastamisele ja tugevdamisele olulistes valdkondades kooskõlas liidu tööhõivepoliitika, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja kestliku arengu eesmärkidega;

c) aitab kaasa avalike tööturuasutuste ajakohastamisele ja tugevdamisele olulistes valdkondades, võttes arvesse liidu tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat, Euroopa sotsiaalõiguste sammast, Euroopa rohelist kokkulepet ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, samuti tehnoloogia arengut, muutuvat töökorraldust ja demograafilisi muutusi;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3a) Artikli 4 lõike 1 punkt f asendatakse järgmisega:

f) võtab vastu ja viib ellu iga-aastase tööprogrammi, milles sätestatakse töömeetodid, tulemused ja võrdleva õppimise rakendamisega seotud üksikasjad;

f) võtab vastu ja viib ellu iga-aastase tööprogrammi, milles sätestatakse töömeetodid, tulemused, võrdleva õppimise rakendamisega seotud üksikasjad ning levitamis- ja koostööstrateegiad;“.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3g) Artikli 4 lõike 1 punkt g asendatakse järgmisega:

g) edendab ja vahetab parimaid tavasid mittetöötavate ja mitteõppivate noorte väljaselgitamiseks ning selliste algatuste väljatöötamiseks, millega tagada, et kõnealused noored omandaksid tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks vajalikud oskused.

„g) edendab ja vahetab parimaid tavasid tööturu haavatavate rühmade, nagu pikaajaliste töötute, puudega töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte väljaselgitamiseks ning nende tööturule tagasitoomise edendamiseks, sealhulgas vajaduse korral uute oskuste omandamise algatused.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 5</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Koostöö

Koostöö

Võrgustik arendab koostööd asjakohaste tööturu sidusrühmadega, sealhulgas teiste tööturuteenuste osutajatega ning vajaduse korral tööhõive, sotsiaalpoliitika ning hariduse ja koolituse valdkonnas tegutsevate ELi ametitega, tööturu osapooltega, töötuid isikuid või haavatavaid rühmi esindavate organisatsioonidega, tööhõive valdkonnas tegutsevate vabaühendustega ning piirkondlike ja kohalike omavalitsustega, kaasates neid asjakohastesse võrgustiku tegevustesse ja kohtumistesse ning vahetades nendega teavet ja andmeid.

Võrgustik arendab koostööd asjakohaste tööturu sidusrühmadega, sealhulgas teiste tööturu- ja sotsiaalteenuste osutajate ja sotsiaalpartneritega ning vajaduse korral kolmandate riikide asjaomaste avalike tööhõiveteenistustega, tööhõive, sotsiaalpoliitika, soolise võrdõiguslikkuse ning hariduse ja koolituse valdkonnas tegutsevate ELi ametitega, töötuid isikuid või haavatavaid rühmi esindavate organisatsioonidega, võrdõiguslikkust edendavate asutustega, kutseharidusorganisatsioonidega, tööhõive ja õiglase ülemineku valdkonnas tegutsevate vabaühendustega ning piirkondlike ja kohalike omavalitsustega, kaasates neid asjakohastesse võrgustiku tegevustesse ja kohtumistesse ning vahetades nendega teavet ja andmeid.

 

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 6 – lõige 5</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4a) Artikli 6 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. Võrgustiku nõukogu abistab sekretariaat, mis asub komisjonis ja on komisjoni moodustatud. Sekretariaat valmistab koostöös juhataja ja asejuhatajatega ette võrgustiku iga-aastase tööprogrammi ja aastaaruande. Sekretariaat teeb tihedat koostööd tööhõivekomitee sekretariaadiga.

5. Võrgustiku nõukogu abistab sekretariaat, mis asub komisjonis ja on komisjoni moodustatud. Sekretariaat valmistab koostöös juhataja ja asejuhatajatega ette võrgustiku iga-aastase tööprogrammi ja aastaaruande. Sekretariaat teeb tihedat koostööd tööhõivekomitee sekretariaadiga, et algatusi võrgustiku ja tööhõivekomitee vahel kooskõlastada.“

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 7</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Rahaline toetus

 

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud üldised vahendid tehakse kättesaadavaks vastavalt järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule 2021–2027, mille iga-aastased assigneeringud kinnitavad Euroopa Parlament ja nõukogu finantsraamistiku piires.

 

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu otsus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7</Article>

<DocAmend2>Otsus nr 573/2014/EL</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 10</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

Artikkel 10

Läbivaatamine

Läbivaatamine

Komisjon esitab 2026. aasta septembriks Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele hinnangu käesoleva otsuse kohaldamise kohta.

Komisjon esitab 2026. aasta 30. septembriks Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva otsuse kohaldamise kohta. Aruandes hinnatakse muu hulgas seda, kui suur on olnud võrgustiku panus artiklis 3 sätestatud eesmärkide saavutamisse.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamine

Viited

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.9.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.6.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Esitamise kuupäev

29.6.2020

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

49

+

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

Viimane päevakajastamine: 14. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika