MIETINTÖ  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta

  29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Manuel Pizarro


  Menettely : 2019/0188(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0128/2020
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0128/2020
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta

   (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0620),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 149 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0117/2019),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. lokakuuta 2019 antaman lausunnon[1],

   on kuullut alueiden komiteaa,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0128/2020),

  1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

   

   

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

   

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa viitataan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat muun muassa täystyöllisyys ja sosiaalinen edistys sisämarkkinoiden toteuttamiseen liittyvinä tavoitteina.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa mainitaan korkean työllisyystason edistäminen yhtenä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon otettavana tavoitteena. Verkoston olisi tuettava unionia ja jäsenvaltioita tässä suhteessa.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla foorumi, jolla voidaan vertailla niiden suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen oppimisen järjestelmä. Lisäksi verkosto auttaa työvoimapalveluja kehittämään innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

  (2) Verkoston tavoitteena on nykyaikaistaa ja vahvistaa julkisia työvoimapalveluja ja niiden valmiuksia, niiden palvelujen laatua, niiden vaikuttavuutta ja niiden tehokkuutta tarjoamalla foorumi, jolla voidaan vertailla niiden suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen oppimisen järjestelmä ihmisarvoisen työn ja osallistavien ja kestävien työpaikkojen edistämiseksi. Lisäksi verkosto auttaa työvoimapalveluja kehittämään innovatiivisia, tulevaisuuteen suuntautuvia ja näyttöön perustuvia toimia, jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja taloudellisia, sosiaalisia ja työllisyystavoitteita.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Verkosto on ollut avainasemassa pyrittäessä lisäämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä julkisten työvoimapalvelujen vastuualueilla sekä edistämään julkisten työvoimapalvelujen nykyaikaistamista ja vahvistamista. Päätöksen N:o 573/2014/EU täytäntöönpanon edistymistä koskevasta arvioinnista16 käy ilmi, että verkostolla on ollut myönteinen vaikutus ja että eri toiminnoista ja kokemuksista on otettu oppia.

  (3) Verkosto on ollut avainasemassa pyrittäessä lisäämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä julkisten työvoimapalvelujen vastuualueilla sekä edistämään julkisten työvoimapalvelujen nykyaikaistamista ja vahvistamista. Päätöksen N:o 573/2014/EU täytäntöönpanon edistymistä koskevasta arvioinnista16 käy ilmi, että verkostolla on ollut myönteinen vaikutus ja että eri toiminnoista ja kokemuksista on otettu oppia. Verkosto on lisännyt valmiuksiaan ja kehittänyt innovatiivisia näyttöön perustuvia toimenpiteitä työllisyyspolitiikan toteuttamiseksi.

  __________________

  __________________

  16  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2019)1350.

  16  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2019)1350.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Tähän mennessä saavutettujen tulosten hyödyntämiseksi ja julkisten työvoimapalvelujen yhteistyön edistämiseksi verkoston toimintakautta olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2027.

  (4) Tähän mennessä saavutettujen tulosten hyödyntämiseksi ja yhteistyön edistämiseksi, mukaan lukien julkisten työvoimapalvelujen aloitteiden vahvistaminen ja laajentaminen ja julkisten työvoimapalvelujen nykyaikaistaminen, verkoston toimintakautta olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2027.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) Verkoston olisi vahvistettava jäsentensä keskinäistä yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, joilla edistetään tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten työvoimapalvelujen kattamilla toiminta-aloilla, tuottamalla vertailuanalyyseja ja tarjoamalla neuvontaa sekä edistämällä innovatiivisia työnvälitysaloitteita. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota julkisten työvoimapalvelujen yhteistyöhön sosiaaliturvajärjestelmien työllisyyteen liittyvien osien yhteensovittamisen alalla. Verkoston työn olisi mahdollistettava kaikkien julkisten työvoimapalvelujen osallistava, näyttöön perustuva ja tulossuuntautunut vertailu, jotta voidaan määrittää parhaat käytännöt niiden toiminta-aloilla sekä edistää työllisyyspalvelujen parempaa suunnittelua ja toteuttamista niiden erityisten vastuualueiden puitteissa. Verkoston aloitteilla olisi parannettava julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuutta ja mahdollistettava julkisten varojen tehokkaampi käyttäminen.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Verkoston toimintakauden jatkamisen pitäisi auttaa panemaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. Sen olisi myös edistettävä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteen 8 saavuttamista edistämällä osallistavaa ja kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja ihmisarvoista työtä kaikille.

  (5) Verkoston toimintakauden jatkamisen pitäisi auttaa panemaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. Sen olisi myös helpotettava työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja edistettävä sosiaalisesti oikeudenmukaista siirtymistä kiertotalouteen sekä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden asiaankuuluvien periaatteiden ja tavoitteiden täytäntöönpanoa, jotta voidaan edistää osallistavaa ja kestävää talouskasvua ja työllisyyttä sekä ihmisarvoista työtä kaikille.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Verkoston olisi jatkossakin järjestettävä yhteistyötä ja luotava yhteyksiä muihin työmarkkinoiden sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti yhteistyö unionin virastojen kanssa työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja koulutuksen alalla johdonmukaisen poliittisen kehyksen varmistamiseksi.

  (6) Verkoston olisi jatkettava, tehostettava ja lujitettava järjestelmällistä ja rakenteellista yhteistyötään muiden asiaankuuluvien työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, mukaan lukien erityisesti yhteistyö unionin virastojen kanssa työllisyyden, sosiaalipolitiikan, sukupuolten tasa-arvon ja koulutuksen alalla sekä työmarkkinaosapuolten, työvoima- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien, heikossa asemassa olevia ryhmiä edustavien järjestöjen ja paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, jotta voidaan lisätä niiden välistä synergiaa, vaihtaa hyviä käytäntöjä ja varmistaa tarvittaessa johdonmukainen poliittinen kehys.

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a) Julkisten työvoimapalvelujen roolia tehokkaampien palvelujen tarjoamisessa työnhakijoille ja yrityksille olisi tuettava asianmukaisesti kansallisella ja tarvittaessa alueellisella tasolla riittävillä henkilöresursseilla ja taloudellisella tuella henkilöstön koulutukseen ja välineistöön. Julkisille työvoimapalveluille olisi annettava tarvittavat resurssit, jotta ne voivat tehokkaasti tarttua talouden digitalisoitumisen, muuttuvien työmallien kuten kehittyvät alustataloudet sekä yhteiskunnallisen ja väestörakenteen kehityksen tuomiin kysymyksiin.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

   

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) Verkostoa ja sen aloitteita olisi tarpeen vaatiessa rahoitettava unionin rahoitussuunnitelman mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistamien määrärahojen puitteissa.

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

   

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 b) Kun kyse on hankkeista, jotka verkosto kehittää tai jotka määritetään keskinäiseen oppimiseen liittyvissä toimissa ja toteutetaan yksittäisissä julkisissa työvoimapalveluissa, jäsenvaltioilla olisi oltava käytettävissään rahoitusta asiaankuuluvista unionin ohjelmista.

  Tarkistus  12

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Päätös N:o 573/2014/EU

  3 artikla – johdantokappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Tämän päätöksen tavoitteena on kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita työllisyysalan yhteistyöhön julkisten työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon edistämiseksi. Näin edistetään myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa ja tuetaan siten”

  ”Tämän päätöksen tavoitteena on kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita työllisyysalan yhteistyöhön julkisten työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanon edistämiseksi ja siten tukea

  Tarkistus  13

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Lisätään 3 artiklan ensimmäiseen kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”-a) Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden asiaankuuluvien periaatteiden ja tavoitteiden täytäntöönpanoa;”

  Tarkistus  14

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  3 artikla – 1 kohta – a alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (2 b) Korvataan 3 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta seuraavasti:

  a)  kaikkein haavoittuvimpia sosiaaliryhmiä, joiden työttömyysaste on korkea, erityisesti ikääntyneitä työntekijöitä sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria;

  a) kaikkia haavoittuvia sosiaaliryhmiä, joiden työttömyysaste on korkea, erityisesti ikääntyneitä työntekijöitä sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä vammaisia henkilöitä ja moninkertaista syrjintää kohtaavia henkilöitä;

  Tarkistus  15

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  3 artikla – 1 kohta – c alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (2 c) Korvataan 3 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta seuraavasti:

  c)  EU:n työmarkkinoiden toiminnan parantamista;

  c)  työmarkkinoiden toiminnan parantamista ja niiden osallistavuuden lisäämistä;

  Tarkistus  16

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 d) Lisätään 3 artiklan ensimmäiseen kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”c a) sukupuolten tasa-arvoa;”

  Tarkistus  17

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  3 artikla – 1 kohta – d alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (2 e)  Korvataan 3 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta seuraavasti:

  d) osaamisvajeiden tunnistamista ja niiden laajuutta ja esiintymisalueita koskevien tietojen antamista sekä työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien tarpeiden parempaa vastaavuutta;

  d) osaamisvajeiden tunnistamista ja niiden laajuutta ja esiintymisalueita koskevien tietojen antamista sekä työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien tarpeiden parempaa vastaavuutta ammatillisen koulutuksen kaltaisten välineiden avulla;

  Tarkistus  18

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  3 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 f) Lisätään 3 artiklan ensimmäiseen kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”h a) sosiaaliturvajärjestelmien työllisyyteen liittyvien osien yhteensovittamista koskevaa yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista;”

  Tarkistus  19

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 g alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (2 g) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

  i)  pyrkimykset vähentää kaikkien ikäryhmien ja haavoittuvien ryhmien työttömyyttä;

  i)  pyrkimykset vähentää kaikkien ikä- ja sukupuoliryhmien ja haavoittuvien ryhmien työttömyyttä;

  Tarkistus  20

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 h alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 h) Lisätään 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”iii a)  uraneuvonta ja koulutus, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien kestävien työpaikkojen osalta;”

  Tarkistus  21

   

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Päätös N:o 573/2014/EU

  4 artikla – 1 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”c) julkisten työvoimapalvelujen nykyaikaistamisen ja vahvistamisen edistäminen keskeisillä aloilla unionin työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti;”

  ”c) julkisten työvoimapalvelujen nykyaikaistamisen ja vahvistamisen edistäminen keskeisillä aloilla, kun otetaan huomioon unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet sekä teknologian kehitys, muuttuvat työmallit ja väestörakenteen muutokset;”

  Tarkistus  22

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  4 artikla – 1 kohta – f alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (3 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

  f) vuotuisen työohjelman, jossa määritetään sen työskentelymenetelmät, tulostavoitteet ja vertailuoppimisen toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat, hyväksyminen ja toteuttaminen;

  f) vuotuisen työohjelman, jossa määritetään sen työskentelymenetelmät, tulostavoitteet ja vertailuoppimisen toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat sekä levittämis- ja yhteistyöstrategiat, hyväksyminen ja toteuttaminen;

  Tarkistus  23

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  4 artikla – 1 kohta – g alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (3 b) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan g alakohta seuraavasti:

  g) niiden parhaiden käytäntöjen määrittäminen ja jakaminen, joiden avulla voidaan löytää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja kehittää aloitteita sen varmistamiseksi, että nämä nuoret saavat tarvittavat taidot, jotka auttavat heitä pääsemään työmarkkinoille ja pysymään siellä.

  g) niiden parhaiden käytäntöjen määrittäminen ja jakaminen, joiden avulla voidaan löytää työmarkkinoiden haavoittuvat ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, vammaiset työntekijät ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja edistää heidän integroimistaan työmarkkinoille, mukaan lukien tarvittaessa aloitteet uusien taitojen hankkimiseksi.

  Tarkistus  24

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Päätös N:o 573/2014/EU

  5 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5 artikla

  5 artikla

  ”Yhteistyö

  ”Yhteistyö

  Verkosto kehittää yhteistyötä asiaankuuluvien työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja koulutuksen alalla toimivat EU:n virastot, työmarkkinaosapuolet, työttömiä henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä edustavat järjestöt, työllisyysalalla toimivat valtiosta riippumattomat järjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset ottamalla ne mukaan asiaankuuluviin verkoston toimiin ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.”

  Verkosto kehittää yhteistyötä asiaankuuluvien työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina muut työvoima- ja sosiaalipalvelujen tarjoajat ja työmarkkinaosapuolet ja tarvittaessa kolmansien maiden asiaankuuluvat julkiset työvoimapalvelut, työllisyyden, sosiaalipolitiikan, sukupuolten tasa-arvon ja koulutuksen alalla toimivat EU:n virastot, työttömiä henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä edustavat järjestöt, tasa-arvoelimet, ammatillista koulutusta tarjoavat organisaatiot, työllisyyden ja oikeudenmukaisen siirtymän alalla toimivat valtiosta riippumattomat järjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset ottamalla ne mukaan asiaankuuluviin verkoston toimiin ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.”

   

  Tarkistus  25

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

  Päätös N:o 573/2014/EU

  6 artikla – 5 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) Korvataan 6 artiklan 5 kohta seuraavasti:

  5. Johtokuntaa avustaa komission järjestämä ja komissiossa toimiva sihteeristö. Sihteeristö valmistelee yhteistyössä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa johtokunnan kokoukset, verkoston vuotuisen työohjelman ja vuosikertomuksen. Sihteeristö tekee tiivistä yhteistyötä työllisyyskomitean sihteeristön kanssa.

  5. Johtokuntaa avustaa komission järjestämä ja komissiossa toimiva sihteeristö. Sihteeristö valmistelee yhteistyössä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa johtokunnan kokoukset, verkoston vuotuisen työohjelman ja vuosikertomuksen. Sihteeristö tekee tiivistä yhteistyötä työllisyyskomitean sihteeristön kanssa verkoston ja työllisyyskomitean välisten aloitteiden koordinoimiseksi.

  Tarkistus  26

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Päätös N:o 573/2014/EU

  7 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  7 artikla

  7 artikla

  ”Rahoitustuki

  ”Rahoitustuki

  Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat kokonaismäärärahat asetetaan saataville seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 mukaisesti, ja sen vuotuiset määrärahat hyväksyvät Euroopan parlamentti ja neuvosto rahoituskehyksen rajoissa.”

  Tarvittavat kokonaismäärärahat tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi asetetaan saataville seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 mukaisesti, ja sen vuotuiset määrärahat hyväksyvät Euroopan parlamentti ja neuvosto rahoituskehyksen rajoissa.”

  Tarkistus  27

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

  Päätös N:o 573/2014/EU

  10 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  10 artikla

  10 artikla

  ”Uudelleentarkastelu

  ”Uudelleentarkastelu

  Komissio esittää viimeistään syyskuussa 2026 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle arvioinnin tämän päätöksen soveltamisesta.”

  Komissio esittää viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2026 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle arviointikertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta. Kertomuksessa on erityisesti arvioitava, missä määrin verkosto on edistänyt 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.”


  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö

  Viiteasiakirjat

  COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  11.9.2019

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  19.9.2019

   

   

   

  Esittelijä(t)

   Nimitetty (pvä)

  Manuel Pizarro

  24.10.2019

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  4.12.2019

  22.1.2020

  20.2.2020

   

  Hyväksytty (pvä)

  23.6.2020

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  49

  2

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  29.6.2020

   

   


  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  49

  +

  PPE

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  RENEW

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

  VERTS/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

  ECR

  Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

   

  2

  -

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

   

  3

  0

  ID

  France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

   

  Symbolien selitys:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

   

  Päivitetty viimeksi: 9. heinäkuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö