Izvješće - A9-0128/2020Izvješće
A9-0128/2020

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje
  (JSZ-ova)

  29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

  Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  Izvjestitelj: Manuel Pizarro


  Postupak : 2019/0188(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0128/2020
  Podneseni tekstovi :
  A9-0128/2020
  Rasprave :
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)

  (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0620),

   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 149. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu
  (C9-0117/2019),

   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

   uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 30. listopada 2019.[1],

   nakon savjetovanja s Odborom regija,

   uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A9-0128/2020),

  1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


   

  Amandman  1

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 1.a (nova)

   

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1a) Članak 3. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji odnosi se na održivi razvoj koji se, među ostalim, temelji na punoj zaposlenosti i društvenom napretku kao ciljevima povezanima s uspostavljanjem unutarnjeg tržišta.

  Amandman  2

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 1.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1b) Članak 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnosi se na promicanje visoke razine zapošljavanja kao jednog od ciljeva koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju i provedbi politika i aktivnosti Unije. Mreža bi u tom pogledu trebala pružati podršku Uniji i državama članicama.

  Amandman  3

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2) Cilj je Mreže jačanje kapaciteta, djelotvornosti i učinkovitosti JSZ-ova uspostavom platforme za uspoređivanje njihovih rezultata na europskoj razini, prepoznavanjem primjera dobre prakse i razvojem sustava za uzajamno učenje. Isto tako, njezin je cilj pružiti JSZ-ovima više prilika za razvijanje inovativnih politika utemeljenih na dokazima u skladu s relevantnim inicijativama politike Unije.

  (2) Cilj je Mreže modernizacija i jačanje JSZ-ova i njihovog kapaciteta, kvalitete njihovih usluga, njihove djelotvornosti i učinkovitosti uspostavom platforme za uspoređivanje njihovih rezultata na europskoj razini, prepoznavanjem primjera dobre prakse i razvojem sustava za uzajamno učenje u cilju doprinosa dostojanstvenom radu te uključivim i održivim radnim mjestima. Isto tako, njezin je cilj pružiti JSZ-ovima više prilika za razvijanje inovativnih politika usmjerenih na budućnost i utemeljenih na dokazima u skladu s relevantnim inicijativama politike Unije te gospodarskim i socijalnim ciljevima i ciljevima zapošljavanja utvrđenima u članku 3. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji.

  Amandman  4

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3) Mreža je bila ključna za poticanje daljnje suradnje među državama članicama u području nadležnosti JSZ-ova, kao i za doprinos modernizaciji i jačanju JSZ-ova. Evaluacija stanja provedbe Odluke 573/2014/EU16 pokazuje da je Mreža imala pozitivan učinak i utvrđuje spoznaje stečene na temelju različitih aktivnosti i iskustava.

  (3) Mreža je bila ključna za poticanje daljnje suradnje među državama članicama u području nadležnosti JSZ-ova, kao i za doprinos modernizaciji i jačanju JSZ-ova. Evaluacija stanja provedbe Odluke 573/2014/EU16 pokazuje da je Mreža imala pozitivan učinak i utvrđuje spoznaje stečene na temelju različitih aktivnosti i iskustava. Shodno tome, Mreža je povećala svoje kapacitete i razvila inovativne mjere temeljene na dokazima za provedbu politika zapošljavanja.

  __________________

  __________________

  16  Radni dokument službi Komisije SWD(2019) 1350.

  16  Radni dokument službi Komisije SWD(2019) 1350.

  Amandman  5

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4) Kako bi se ostvarila korist od dosad postignutih rezultata i dodatno potaknula suradnja među JSZ-ovima, razdoblje uspostave Mreže trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2027.

  (4) Kako bi se ostvarila korist od dosad postignutih rezultata i dodatno potaknula suradnja, uključujući konsolidiranje i širenje inicijativa JSZ-ova i modernizaciju JSZ-ova, razdoblje uspostave Mreže trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2027.

  Amandman  6

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 4.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a) Mreža bi trebala ojačati suradnju među svojim članovima i razviti zajedničke inicijative u svrhu razmjene informacija i najboljih praksi u svim područjima u kojima JSZ-ovi djeluju, pružajući usporedne analize i savjetovanje te promičući inovativne inicijative za pružanje usluga zapošljavanja. S tim u vezi posebnu pozornost trebalo bi posvetiti suradnji JSZ-ova u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u odnosu na zapošljavanje. Rad Mreže trebao bi omogućiti uključivu usporedbu svih JSZ-ova, koja će se temeljiti na dokazima i biti usmjerena na rezultate, kako bi se mogle utvrditi najbolje prakse u njihovim područjima djelovanja, što će doprinijeti boljem osmišljavanju i pružanju usluga u njihovim konkretnim područjima nadležnosti. Inicijative Mreže trebale bi povećati djelotvornost JSZ-ova i osigurati učinkovitiju upotrebu javnih sredstava.

  Amandman  7

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5) Daljnjim radom Mreže trebalo bi podupirati provedbu europskog stupa socijalnih prava, čija načela uključuju pružanje aktivne potpore zapošljavanju. Trebalo bi pridonijeti i cilju održivog razvoja br. 8. Programa održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. i to doprinosom uključivom i održivom gospodarskom rastu, zapošljavanju i dostojanstvenom radu za sve.

  (5) Daljnjim radom Mreže trebalo bi podupirati provedbu europskog stupa socijalnih prava, čija načela uključuju pružanje aktivne potpore zapošljavanju. Trebalo bi olakšati i slobodno kretanje radnika i pridonijeti socijalno pravednom prijelazu na kružno gospodarstvo te provedbi relevantnih ciljeva i načela UN-ovih ciljeva održivog razvoja, te doprinijeti uključivom i održivom gospodarskom rastu i zapošljavanju i dostojanstvenom radu za sve.

  Amandman  8

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6) Mreža bi i dalje trebala organizirati suradnju i kontakte s drugim dionicima na tržištu rada kako bi se promicale sinergije među njima, uključujući osobito suradnju s agencijama Unije u području zapošljavanja, socijalne politike, obrazovanja i osposobljavanja kako bi se osigurao dosljedan okvir za politike.

  (6) Mreža bi trebala nastaviti, jačati i osnažiti svoju sustavnu i strukturnu suradnju s drugim relevantnim dionicima na tržištu rada, uključujući osobito agencije Unije u području zapošljavanja, socijalne politike, rodne ravnopravnosti, obrazovanja i osposobljavanja, te sa socijalnim partnerima, pružateljima usluga u području zapošljavanja i socijalnih pitanja, organizacijama koje predstavljaju ranjive skupine te lokalnim i regionalnim vlastima radi promicanja sinergija, razmjene dobrih praksi i, prema potrebi, osiguravanja dosljednog okvira za politike.

  Amandman  9

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 6.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6a) Uloga JSZ-ova u pružanju učinkovitijih usluga za tražitelje zaposlenja i poduzeća trebala bi se na odgovarajući način podupirati na nacionalnoj i, prema potrebi, regionalnoj razini, s dostatnim ljudskim resursima i financijskom potporom za osposobljavanje osoblja i opremu.
  JSZ-ovima bi trebalo dati potrebne resurse kako bi uspješno mogli reagirati na digitalizaciju gospodarstva, promjenjive obrasce rada, uključujući pojavu ekonomije platformi, te na društvena i demografska kretanja.

  Amandman  10

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 7.a (nova)

   

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7a) Mrežu i njezine inicijative trebalo bi financirati u skladu s financijskim planiranjem Unije, prema potrebi i u okviru odobrenih sredstava koja su odredili Europski parlament i Vijeće.

  Amandman  11

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 7.b (nova)

   

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7b) Za projekte koje je razvila Mreža ili koji su utvrđeni u aktivnostima uzajamnog učenja, a zatim provedeni u pojedinim JSZ-ovima, države članice trebale bi imati pristup financiranju iz relevantnih programa Unije.

  Amandman  12

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 3. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Cilj je ove Odluke putem Mreže poticati suradnju među državama članicama u području zapošljavanja u okviru područja za koja su JSZ-ovi nadležni kako bi se pridonijelo provedbi politika zapošljavanja Unije. Time će se pridonijeti provedbi europskog stupa socijalnih prava i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i tako pružiti potpora:

  Cilj je ove Odluke putem Mreže poticati suradnju među državama članicama u području zapošljavanja u okviru područja za koja su JSZ-ovi nadležni kako bi se pridonijelo provedbi politika zapošljavanja i socijalnih politika Unije i tako pružila potpora:

  Amandman  13

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 3. – stavak 1. – točka -a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a) u članku 3. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

   

  „(-a) provedbi načela europskog stupa socijalnih prava te relevantnih načela i ciljeva europskog zelenog plana i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda;”

  Amandman  14

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 3. – stavak 1. – točka a

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (2b) u članku 3. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

  (a)  najranjivijim društvenim skupinama s visokom stopom nezaposlenosti, posebno starijim radnicima i mladim osobama koje nisu zaposlene, niti su u obrazovanju ili osposobljavanju (NZOO);

  „(a) svim ranjivim društvenim skupinama s visokom stopom nezaposlenosti, posebno starijim radnicima i mladim osobama koje nisu zaposlene, niti su u obrazovanju ili osposobljavanju (NZOO) te osobama s invaliditetom i osobama suočenima s višestrukom diskriminacijom;

  Amandman  15

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 3. – stavak 1. – točka c

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (2c) u članku 3. stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

  (c)  boljem funkcioniranju tržišta rada EU-a;

  „(c)  boljem funkcioniranju i uključivosti tržišta rada;

  Amandman  16

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2 d) u članku 3. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

   

  „(c a) rodnoj ravnopravnosti;”;

  Amandman  17

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.e (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 3. – stavak 1. – točka d

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (2e)  u članku 3. stavku 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

  (d) prepoznavanju vještina koje nedostaju i pružanju informacija o njihovu opsegu i mjestu, kao i boljem usklađivanju vještina tražitelja zaposlenja potrebama poslodavaca;

  „(d) prepoznavanju vještina koje nedostaju i pružanju informacija o njihovu opsegu i mjestu, kao i boljem usklađivanju vještina tražitelja zaposlenja s potrebama poslodavaca kroz instrumente kao što je stručno osposobljavanje;

  Amandman  18

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.f (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 3. – stavak 1. – točka ha (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2f) u članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

   

  „(ha) suradnji i razmjeni najboljih praksi u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u odnosu na zapošljavanje;”

  Amandman  19

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.g (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (2g) u članku 4. stavku 1. točki (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

  i.  doprinos smanjenju nezaposlenosti za sve dobne skupine i za osjetljive skupine;

  „i.  doprinos smanjenju nezaposlenosti za sve dobne, rodne i osjetljive skupine;

  Amandman  20

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.h (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2h) u članku 4. stavku 1. točki (a) umeće se sljedeća podtočka:

   

  „iii.a  stručno savjetovanje i osposobljavanje, posebno u pogledu održivih radnih mjesta usmjerenih na budućnost;”

  Amandman  21

   

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 4. – stavak 1. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c) doprinosi modernizaciji i jačanju JSZ-ova u ključnim područjima, u skladu s politikama zapošljavanja Unije, europskim stupom socijalnih prava i ciljevima održivog razvoja;

  (c) doprinosi modernizaciji i jačanju JSZ-ova u ključnim područjima s obzirom na politike zapošljavanja i socijalne politike Unije, europski stup socijalnih prava, europski zeleni plan i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda te tehnološki razvoj, promjenjive obrasce rada i demografske promjene;

  Amandman  22

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 4. – stavak 1. – točka f

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (3a) u članku 4. stavku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  (f) donosi i provodi svoj godišnji program rada u kojemu određuje svoje metode rada, očekivane rezultate i detalje u vezi s provedbom benchlearninga;

  „(f) donosi i provodi svoj godišnji program rada u kojemu određuje svoje metode rada, očekivane rezultate, detalje u vezi s provedbom benchlearninga te strategije širenja informacija i suradnje;”;

  Amandman  23

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 4. – stavak 1. – točka g

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (3b) u članku 4. stavku 1. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

  (g) unapređuje i dijeli najbolju praksu o identifikaciji mladih osoba koje nisu zaposlene, niti su u obrazovanju ili osposobljavanju (NZOO) i razvoju inicijativa kojima bi se osiguralo da ti mladi ljudi steknu vještine potrebne za ulazak i ostanak na tržištu rada.

  „(g) unapređuje i dijeli najbolju praksu o identifikaciji ranjivih skupina na tržištu rada, kao što su dugotrajno nezaposlene osobe, radnici s invaliditetom i mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, te o promicanju njihove integracije na tržište rada, uključujući inicijative za stjecanje novih vještina gdje je to potrebno.

  Amandman  24

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 5.

  Članak 5.

  Suradnja

  Suradnja

  Mreža razvija suradnju s relevantnim dionicima na tržištu rada, uključujući druge pružatelje usluga zapošljavanja i, prema potrebi, agencije EU-a u području zapošljavanja, socijalne politike te obrazovanja i osposobljavanja, socijalne partnere, organizacije koje predstavljaju nezaposlene osobe ili ranjive skupine, nevladine organizacije koje djeluju u području zapošljavanja i regionalnih i lokalnih tijela te Europsku mrežu politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, tako što ih uključuje u odgovarajuće aktivnosti i sastanke Mreže te putem razmjene informacija i podataka s njima.

  Mreža razvija suradnju s relevantnim dionicima na tržištu rada, uključujući druge pružatelje usluga zapošljavanja i socijalnih usluga te socijalne partnere i, prema potrebi, relevantne javne službe za zapošljavanje iz trećih zemalja, agencije EU-a u području zapošljavanja, socijalne politike, rodne ravnopravnosti te obrazovanja i osposobljavanja, organizacije koje predstavljaju nezaposlene osobe ili ranjive skupine, tijela za ravnopravnost, organizacije za stručno osposobljavanje, nevladine organizacije koje djeluju u području zapošljavanja i pravedne tranzicije te regionalna i lokalna tijela, tako što ih uključuje u odgovarajuće aktivnosti i sastanke Mreže te putem razmjene informacija i podataka s njima.

   

  Amandman  25

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 6. – stavak 5.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (4a) u članku 6. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

  5. Odboru pomaže tajništvo koje osigurava Komisija i koje ima sjedište unutar Komisije. Tajništvo u suradnji s predsjednikom i zamjenicima predsjednika priprema sastanke Odbora, godišnji program rada Mreže i njezino godišnje izvješće. Tajništvo usko surađuje s tajništvom EMCO-a.

  „5. Odboru pomaže tajništvo koje osigurava Komisija i koje ima sjedište unutar Komisije. Tajništvo u suradnji s predsjednikom i zamjenicima predsjednika priprema sastanke Odbora, godišnji program rada Mreže i njezino godišnje izvješće. Tajništvo usko surađuje s tajništvom EMCO-a kako bi se koordinirale inicijative između Mreže i EMCO-a.

  Amandman  26

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 7.

  Članak 7.

  Financijska potpora

  Financijska potpora

  Ukupna sredstva za provedbu ove Odluke stavljaju se na raspolaganje prema potrebi u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027., a godišnja odobrena sredstva u tu svrhu odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama financijskog okvira.

  Nužna ukupna sredstva za provedbu ove Odluke stavljaju se na raspolaganje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027., a godišnja odobrena sredstva u tu svrhu odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama financijskog okvira.

  Amandman  27

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Odluka br. 573/2014/EU

  Članak 10.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 10.

  Članak 10.

  Preispitivanje

  Preispitivanje

  Komisija mora do rujna 2026. podnijeti evaluaciju o primjeni ove Odluke Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

  Komisija mora do 30. rujna 2026. podnijeti izvješće o evaluaciji primjene ove Odluke Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. Izvješćem se, među ostalim, procjenjuje u kojoj je mjeri Mreža doprinijela postizanju ciljeva iz članka 3.


  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Pojačana suradnja između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)

  Referentni dokumenti

  COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  11.9.2019

   

   

   

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  EMPL

  19.9.2019

   

   

   

  Izvjestitelji

   Datum imenovanja

  Manuel Pizarro

  24.10.2019

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  4.12.2019

  22.1.2020

  20.2.2020

   

  Datum usvajanja

  23.6.2020

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  49

  2

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Datum podnošenja

  29.6.2020

   


   

   

  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  49

  +

  EPP

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  RENEW

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

  VERTS/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

  ECR

  Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

   

  2

  -

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

   

  3

  0

  ID

  France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

   

  Korišteni znakovi:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

  Posljednje ažuriranje: 14. srpnja 2020.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti