Postupak : 2019/0188(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0128/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0128/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/11/2020 - 26

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0301

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0128/2020</NoDocSe>
PDF 213kWORD 78k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje
(JSZ-ova)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Manuel Pizarro</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)

(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0620),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 149. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu
(C9-0117/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 30. listopada 2019.[1],

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A9-0128/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.a (nova)</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Članak 3. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji odnosi se na održivi razvoj koji se, među ostalim, temelji na punoj zaposlenosti i društvenom napretku kao ciljevima povezanima s uspostavljanjem unutarnjeg tržišta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) Članak 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnosi se na promicanje visoke razine zapošljavanja kao jednog od ciljeva koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju i provedbi politika i aktivnosti Unije. Mreža bi u tom pogledu trebala pružati podršku Uniji i državama članicama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Cilj je Mreže jačanje kapaciteta, djelotvornosti i učinkovitosti JSZ-ova uspostavom platforme za uspoređivanje njihovih rezultata na europskoj razini, prepoznavanjem primjera dobre prakse i razvojem sustava za uzajamno učenje. Isto tako, njezin je cilj pružiti JSZ-ovima više prilika za razvijanje inovativnih politika utemeljenih na dokazima u skladu s relevantnim inicijativama politike Unije.

(2) Cilj je Mreže modernizacija i jačanje JSZ-ova i njihovog kapaciteta, kvalitete njihovih usluga, njihove djelotvornosti i učinkovitosti uspostavom platforme za uspoređivanje njihovih rezultata na europskoj razini, prepoznavanjem primjera dobre prakse i razvojem sustava za uzajamno učenje u cilju doprinosa dostojanstvenom radu te uključivim i održivim radnim mjestima. Isto tako, njezin je cilj pružiti JSZ-ovima više prilika za razvijanje inovativnih politika usmjerenih na budućnost i utemeljenih na dokazima u skladu s relevantnim inicijativama politike Unije te gospodarskim i socijalnim ciljevima i ciljevima zapošljavanja utvrđenima u članku 3. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Mreža je bila ključna za poticanje daljnje suradnje među državama članicama u području nadležnosti JSZ-ova, kao i za doprinos modernizaciji i jačanju JSZ-ova. Evaluacija stanja provedbe Odluke 573/2014/EU16 pokazuje da je Mreža imala pozitivan učinak i utvrđuje spoznaje stečene na temelju različitih aktivnosti i iskustava.

(3) Mreža je bila ključna za poticanje daljnje suradnje među državama članicama u području nadležnosti JSZ-ova, kao i za doprinos modernizaciji i jačanju JSZ-ova. Evaluacija stanja provedbe Odluke 573/2014/EU16 pokazuje da je Mreža imala pozitivan učinak i utvrđuje spoznaje stečene na temelju različitih aktivnosti i iskustava. Shodno tome, Mreža je povećala svoje kapacitete i razvila inovativne mjere temeljene na dokazima za provedbu politika zapošljavanja.

__________________

__________________

16  Radni dokument službi Komisije SWD(2019) 1350.

16  Radni dokument službi Komisije SWD(2019) 1350.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako bi se ostvarila korist od dosad postignutih rezultata i dodatno potaknula suradnja među JSZ-ovima, razdoblje uspostave Mreže trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2027.

(4) Kako bi se ostvarila korist od dosad postignutih rezultata i dodatno potaknula suradnja, uključujući konsolidiranje i širenje inicijativa JSZ-ova i modernizaciju JSZ-ova, razdoblje uspostave Mreže trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2027.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Mreža bi trebala ojačati suradnju među svojim članovima i razviti zajedničke inicijative u svrhu razmjene informacija i najboljih praksi u svim područjima u kojima JSZ-ovi djeluju, pružajući usporedne analize i savjetovanje te promičući inovativne inicijative za pružanje usluga zapošljavanja. S tim u vezi posebnu pozornost trebalo bi posvetiti suradnji JSZ-ova u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u odnosu na zapošljavanje. Rad Mreže trebao bi omogućiti uključivu usporedbu svih JSZ-ova, koja će se temeljiti na dokazima i biti usmjerena na rezultate, kako bi se mogle utvrditi najbolje prakse u njihovim područjima djelovanja, što će doprinijeti boljem osmišljavanju i pružanju usluga u njihovim konkretnim područjima nadležnosti. Inicijative Mreže trebale bi povećati djelotvornost JSZ-ova i osigurati učinkovitiju upotrebu javnih sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Daljnjim radom Mreže trebalo bi podupirati provedbu europskog stupa socijalnih prava, čija načela uključuju pružanje aktivne potpore zapošljavanju. Trebalo bi pridonijeti i cilju održivog razvoja br. 8. Programa održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. i to doprinosom uključivom i održivom gospodarskom rastu, zapošljavanju i dostojanstvenom radu za sve.

(5) Daljnjim radom Mreže trebalo bi podupirati provedbu europskog stupa socijalnih prava, čija načela uključuju pružanje aktivne potpore zapošljavanju. Trebalo bi olakšati i slobodno kretanje radnika i pridonijeti socijalno pravednom prijelazu na kružno gospodarstvo te provedbi relevantnih ciljeva i načela UN-ovih ciljeva održivog razvoja, te doprinijeti uključivom i održivom gospodarskom rastu i zapošljavanju i dostojanstvenom radu za sve.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Mreža bi i dalje trebala organizirati suradnju i kontakte s drugim dionicima na tržištu rada kako bi se promicale sinergije među njima, uključujući osobito suradnju s agencijama Unije u području zapošljavanja, socijalne politike, obrazovanja i osposobljavanja kako bi se osigurao dosljedan okvir za politike.

(6) Mreža bi trebala nastaviti, jačati i osnažiti svoju sustavnu i strukturnu suradnju s drugim relevantnim dionicima na tržištu rada, uključujući osobito agencije Unije u području zapošljavanja, socijalne politike, rodne ravnopravnosti, obrazovanja i osposobljavanja, te sa socijalnim partnerima, pružateljima usluga u području zapošljavanja i socijalnih pitanja, organizacijama koje predstavljaju ranjive skupine te lokalnim i regionalnim vlastima radi promicanja sinergija, razmjene dobrih praksi i, prema potrebi, osiguravanja dosljednog okvira za politike.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Uloga JSZ-ova u pružanju učinkovitijih usluga za tražitelje zaposlenja i poduzeća trebala bi se na odgovarajući način podupirati na nacionalnoj i, prema potrebi, regionalnoj razini, s dostatnim ljudskim resursima i financijskom potporom za osposobljavanje osoblja i opremu.
JSZ-ovima bi trebalo dati potrebne resurse kako bi uspješno mogli reagirati na digitalizaciju gospodarstva, promjenjive obrasce rada, uključujući pojavu ekonomije platformi, te na društvena i demografska kretanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Mrežu i njezine inicijative trebalo bi financirati u skladu s financijskim planiranjem Unije, prema potrebi i u okviru odobrenih sredstava koja su odredili Europski parlament i Vijeće.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.b (nova)</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Za projekte koje je razvila Mreža ili koji su utvrđeni u aktivnostima uzajamnog učenja, a zatim provedeni u pojedinim JSZ-ovima, države članice trebale bi imati pristup financiranju iz relevantnih programa Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je ove Odluke putem Mreže poticati suradnju među državama članicama u području zapošljavanja u okviru područja za koja su JSZ-ovi nadležni kako bi se pridonijelo provedbi politika zapošljavanja Unije. Time će se pridonijeti provedbi europskog stupa socijalnih prava i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i tako pružiti potpora:

Cilj je ove Odluke putem Mreže poticati suradnju među državama članicama u području zapošljavanja u okviru područja za koja su JSZ-ovi nadležni kako bi se pridonijelo provedbi politika zapošljavanja i socijalnih politika Unije i tako pružila potpora:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka -a (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) u članku 3. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

 

„(-a) provedbi načela europskog stupa socijalnih prava te relevantnih načela i ciljeva europskog zelenog plana i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda;”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka a </Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2b) u članku 3. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)  najranjivijim društvenim skupinama s visokom stopom nezaposlenosti, posebno starijim radnicima i mladim osobama koje nisu zaposlene, niti su u obrazovanju ili osposobljavanju (NZOO);

„(a) svim ranjivim društvenim skupinama s visokom stopom nezaposlenosti, posebno starijim radnicima i mladim osobama koje nisu zaposlene, niti su u obrazovanju ili osposobljavanju (NZOO) te osobama s invaliditetom i osobama suočenima s višestrukom diskriminacijom;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka c</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2c) u članku 3. stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  boljem funkcioniranju tržišta rada EU-a;

„(c)  boljem funkcioniranju i uključivosti tržišta rada;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 d) u članku 3. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

 

„(c a) rodnoj ravnopravnosti;”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.e (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka d</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2e)  u članku 3. stavku 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d) prepoznavanju vještina koje nedostaju i pružanju informacija o njihovu opsegu i mjestu, kao i boljem usklađivanju vještina tražitelja zaposlenja potrebama poslodavaca;

„(d) prepoznavanju vještina koje nedostaju i pružanju informacija o njihovu opsegu i mjestu, kao i boljem usklađivanju vještina tražitelja zaposlenja s potrebama poslodavaca kroz instrumente kao što je stručno osposobljavanje;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.f (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka ha (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2f) u članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ha) suradnji i razmjeni najboljih praksi u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u odnosu na zapošljavanje;”

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.g (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka i.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2g) u članku 4. stavku 1. točki (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

i.  doprinos smanjenju nezaposlenosti za sve dobne skupine i za osjetljive skupine;

„i.  doprinos smanjenju nezaposlenosti za sve dobne, rodne i osjetljive skupine;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.h (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.a (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2h) u članku 4. stavku 1. točki (a) umeće se sljedeća podtočka:

 

„iii.a  stručno savjetovanje i osposobljavanje, posebno u pogledu održivih radnih mjesta usmjerenih na budućnost;”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 1. – točka c</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) doprinosi modernizaciji i jačanju JSZ-ova u ključnim područjima, u skladu s politikama zapošljavanja Unije, europskim stupom socijalnih prava i ciljevima održivog razvoja;

(c) doprinosi modernizaciji i jačanju JSZ-ova u ključnim područjima s obzirom na politike zapošljavanja i socijalne politike Unije, europski stup socijalnih prava, europski zeleni plan i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda te tehnološki razvoj, promjenjive obrasce rada i demografske promjene;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 1. – točka f</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3a) u članku 4. stavku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

(f) donosi i provodi svoj godišnji program rada u kojemu određuje svoje metode rada, očekivane rezultate i detalje u vezi s provedbom benchlearninga;

„(f) donosi i provodi svoj godišnji program rada u kojemu određuje svoje metode rada, očekivane rezultate, detalje u vezi s provedbom benchlearninga te strategije širenja informacija i suradnje;”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 1. – točka g</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3b) u članku 4. stavku 1. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

(g) unapređuje i dijeli najbolju praksu o identifikaciji mladih osoba koje nisu zaposlene, niti su u obrazovanju ili osposobljavanju (NZOO) i razvoju inicijativa kojima bi se osiguralo da ti mladi ljudi steknu vještine potrebne za ulazak i ostanak na tržištu rada.

„(g) unapređuje i dijeli najbolju praksu o identifikaciji ranjivih skupina na tržištu rada, kao što su dugotrajno nezaposlene osobe, radnici s invaliditetom i mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, te o promicanju njihove integracije na tržište rada, uključujući inicijative za stjecanje novih vještina gdje je to potrebno.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Suradnja

Suradnja

Mreža razvija suradnju s relevantnim dionicima na tržištu rada, uključujući druge pružatelje usluga zapošljavanja i, prema potrebi, agencije EU-a u području zapošljavanja, socijalne politike te obrazovanja i osposobljavanja, socijalne partnere, organizacije koje predstavljaju nezaposlene osobe ili ranjive skupine, nevladine organizacije koje djeluju u području zapošljavanja i regionalnih i lokalnih tijela te Europsku mrežu politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, tako što ih uključuje u odgovarajuće aktivnosti i sastanke Mreže te putem razmjene informacija i podataka s njima.

Mreža razvija suradnju s relevantnim dionicima na tržištu rada, uključujući druge pružatelje usluga zapošljavanja i socijalnih usluga te socijalne partnere i, prema potrebi, relevantne javne službe za zapošljavanje iz trećih zemalja, agencije EU-a u području zapošljavanja, socijalne politike, rodne ravnopravnosti te obrazovanja i osposobljavanja, organizacije koje predstavljaju nezaposlene osobe ili ranjive skupine, tijela za ravnopravnost, organizacije za stručno osposobljavanje, nevladine organizacije koje djeluju u području zapošljavanja i pravedne tranzicije te regionalna i lokalna tijela, tako što ih uključuje u odgovarajuće aktivnosti i sastanke Mreže te putem razmjene informacija i podataka s njima.

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a) u članku 6. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Odboru pomaže tajništvo koje osigurava Komisija i koje ima sjedište unutar Komisije. Tajništvo u suradnji s predsjednikom i zamjenicima predsjednika priprema sastanke Odbora, godišnji program rada Mreže i njezino godišnje izvješće. Tajništvo usko surađuje s tajništvom EMCO-a.

„5. Odboru pomaže tajništvo koje osigurava Komisija i koje ima sjedište unutar Komisije. Tajništvo u suradnji s predsjednikom i zamjenicima predsjednika priprema sastanke Odbora, godišnji program rada Mreže i njezino godišnje izvješće. Tajništvo usko surađuje s tajništvom EMCO-a kako bi se koordinirale inicijative između Mreže i EMCO-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 7.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Financijska potpora

Financijska potpora

Ukupna sredstva za provedbu ove Odluke stavljaju se na raspolaganje prema potrebi u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027., a godišnja odobrena sredstva u tu svrhu odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama financijskog okvira.

Nužna ukupna sredstva za provedbu ove Odluke stavljaju se na raspolaganje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027., a godišnja odobrena sredstva u tu svrhu odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama financijskog okvira.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7.</Article>

<DocAmend2>Odluka br. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 10.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Preispitivanje

Preispitivanje

Komisija mora do rujna 2026. podnijeti evaluaciju o primjeni ove Odluke Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Komisija mora do 30. rujna 2026. podnijeti izvješće o evaluaciji primjene ove Odluke Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. Izvješćem se, među ostalim, procjenjuje u kojoj je mjeri Mreža doprinijela postizanju ciljeva iz članka 3.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pojačana suradnja između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)

Referentni dokumenti

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

Datum podnošenja EP-u

11.9.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Datum usvajanja

23.6.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Datum podnošenja

29.6.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

EPP

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] Još nije objavljeno u Službenom listu.

Posljednje ažuriranje: 14. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti