Pranešimas - A9-0128/2020Pranešimas
A9-0128/2020

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Manuel Pizarro


Procedūra : 2019/0188(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0128/2020
Pateikti tekstai :
A9-0128/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0620),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 149 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0117/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2019 spalio 30 d.[1] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

 pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0128/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalyje daroma nuoroda į tvarų vystymąsi, grindžiamą, inter alia, visišku užimtumu ir socialine pažanga – su vidaus rinkos sukūrimu susijusiais tikslais;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnyje daroma nuoroda į didelio užimtumo skatinimą, kaip vieną iš tikslų, į kurį būtina atsižvelgti nustatant ir įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis ir veiksmus. Tinklas turėtų remti Sąjungą ir valstybes nares šioje srityje;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą sukuriant platformą, kurioje Europos lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas taip pat siekia suteikti VUT daugiau galimybių padėti rengti novatorišką, faktiniais duomenimis grindžiamą politiką vadovaujantis susijusiomis Sąjungos politikos iniciatyvomis;

(2) Tinklo tikslas – modernizuoti ir sustiprinti valstybines užimtumo tarnybas (VUT) ir jų pajėgumus, pagerinti jų paslaugų kokybę, didinti veiksmingumą ir efektyvumą sukuriant platformą, kurioje Europos lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir sukurti tarpusavio mokymosi sistemą, siekiant prisidėti prie deramo darbo ir įtraukaus bei tvaraus darbo vietų kūrimo. Juo taip pat siekiama suteikti VUT daugiau galimybių padėti plėtoti novatorišką, į ateitį orientuotą ir faktiniais duomenimis grindžiamą politiką vadovaujantis susijusiomis Sąjungos politikos iniciatyvomis ir Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalyje nustatytais ekonominiais, socialiniais ir užimtumo tikslais;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Tinklas labai svarbus skatinant tolesnį valstybių narių bendradarbiavimą VUT atsakomybės srityse, taip pat prisidedant prie VUT modernizavimo ir stiprinimo. Iš Sprendimo Nr. 573/2014/ES16 įgyvendinimo vertinimo matyti, kad Tinklas padarė teigiamą poveikį, ir tai, ko išmokta remiantis įvairia veikla ir patirtimi;

(3) Tinklas labai svarbus skatinant tolesnį valstybių narių bendradarbiavimą VUT atsakomybės srityse, taip pat prisidedant prie VUT modernizavimo ir stiprinimo. Iš Sprendimo Nr. 573/2014/ES16 įgyvendinimo vertinimo matyti, kad Tinklas padarė teigiamą poveikį, ir tai, ko išmokta remiantis įvairia veikla ir patirtimi. Todėl Tinklas padidino savo pajėgumus ir parengė naujoviškas įrodymais pagrįstas užimtumo politikos įgyvendinimo priemones;

__________________

__________________

16  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2019) 1350).

16  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2019) 1350).

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant pasinaudoti iki šiol pasiektais rezultatais ir toliau stiprinti VUT bendradarbiavimą, Tinklo veikimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2027 m. gruodžio 31 d.;

(4) siekiant pasinaudoti iki šiol pasiektais rezultatais ir toliau stiprinti VUT bendradarbiavimą, įskaitant VUT iniciatyvų konsolidavimą ir išplėtimą bei VUT modernizavimą, Tinklo veikimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2027 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Tinklas turėtų stiprinti savo narių bendradarbiavimą ir kurti bendras iniciatyvas, skirtas keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais visose VUT veiklos srityse, teikdamas lyginamąsias analizes ir konsultacijas, taip pat skatindamas novatoriškas įdarbinimo iniciatyvas. Todėl ypatingą dėmesį reikėtų skirti VUT bendradarbiavimui su užimtumu susijusio socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje. Tinklo veikla turėtų sudaryti sąlygas atlikti įtraukų, įrodymais pagrįstą ir į rezultatus orientuotą visų VUT palyginimą, kad būtų galima nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius jų veiklos srityse ir taip prisidėti prie geresnio užimtumo tarnybų kūrimo ir jų veiklos įgyvendinimo, atsižvelgiant į jų konkrečias kompetencijos sritis. Tinklo iniciatyvomis turėtų būti didinamas VUT veiksmingumas ir užtikrinamas veiksmingesnis viešųjų lėšų naudojimas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, į kurio principus įtraukta ir aktyvus užimtumo rėmimas. Tai taip pat turėtų padėti siekti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. aštunto darnaus vystymosi tikslo, nes būtų prisidedama prie integracinio ir tvaraus ekonomikos augimo, užimtumo ir deramo darbo visiems;

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, į kurio principus įtraukta ir aktyvus užimtumo rėmimas. Tai taip pat turėtų sudaryti palankesnes sąlygas laisvam darbuotojų judėjimui ir prisidėti prie socialiniu požiūriu teisingo perėjimo prie žiedinės ekonomikos ir prie atitinkamų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų principų ir siekių įgyvendinimo, prisidedant prie integracinio ir tvaraus ekonomikos augimo ir užimtumo bei deramo darbo visiems;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų skatinama jų sąveika, visų pirma bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis užimtumo, socialinės politikos, švietimo ir mokymo srityse siekiant užtikrinti nuoseklią politikos sistemą;

(6) Tinklas turėtų tęsti, intensyvinti ir stiprinti sistemingą struktūrinį bendradarbiavimą su kitais atitinkamais darbo rinkos suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant visų pirma užimtumo, socialinės politikos, lyčių lygybės, švietimo ir mokymo srities Sąjungos agentūras, taip pat socialinius partnerius, paslaugų užimtumo ir socialinių reikalų srityse teikėjus, pažeidžiamoms grupėms atstovaujančias organizacijas ir vietos bei regionines valdžios institucijas, kad būtų skatinama sinergija, keičiamasi gerąja patirtimi ir prireikus užtikrinama nuosekli politikos sistema;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) VUT vaidmuo teikiant veiksmingesnes paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir įmonėms turėtų būti tinkamai remiamas nacionaliniu ir, atitinkamais atvejais, regioniniu lygmenimis, skiriant pakankamai žmogiškųjų išteklių ir finansinę paramą darbuotojų mokymui ir įrangai. VUT turėtų būti suteikti reikiami ištekliai, kad jos galėtų sėkmingai spręsti ekonomikos skaitmeninimo, kintančių darbo modelių, įskaitant besiformuojančios platformų ekonomikos šalis, ir visuomenės bei demografinių pokyčių klausimus;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Tinklas ir jo iniciatyvos turėtų būti finansuojami atsižvelgiant, kai tinkama, į Sąjungos finansinį planą ir neviršijant Europos Parlamento ir Tarybos skiriamų asignavimų;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) valstybės narės turėtų galėti pasinaudoti atitinkamomis Sąjungos programomis Tinklo parengtiems arba tarpusavio mokymosi veikloje nustatytiems ir vėliau atskirose VUT įgyvendinamiems projektams finansuoti;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

3 straipsnio įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių narių bendradarbiavimą per tinklą užimtumo klausimais VUT atsakomybės srityje, taip prisidedant prie Sąjungos užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip pat padės siekti Europos socialinių teisių ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir remti:

Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių narių bendradarbiavimą per Tinklą užimtumo klausimais VUT atsakomybės srityje, siekiant prisidėti prie Sąjungos užimtumo ir socialinės politikos įgyvendinimo, taip remiant:

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

3 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) Į 3 straipsnio pirmą pastraipą įterpiamas šis punktas:

 

„-a) Europos socialinių teisių ramsčio principų, naujojo Europos žaliojo kurso ir atitinkamų Europos žaliojo kurso ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų principų ir siekių įgyvendinimą;“

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b) 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

a)  pažeidžiamiausias socialines grupes, kurių nedarbo lygis yra didelis, ypač vyresnio amžiaus darbuotojus ir nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose nedalyvaujantį (toliau – NEET) jaunimą;

a) visas pažeidžiamiausias socialines grupes, kurių nedarbo lygis yra didelis, ypač vyresnio amžiaus darbuotojus ir nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose nedalyvaujantį (toliau – NEET) jaunimą, taip pat neįgaliuosius ir daugialypę diskriminaciją patiriančius asmenis;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2c) 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:

c)  ES darbo rinkų veikimo gerinimą;

c)  darbo rinkų veikimo gerinimą ir didesnį įtraukumą;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 d punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

3 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d) Į 3 straipsnio pirmą pastraipą įterpiamas šis punktas:

 

„ca) lyčių lygybę;“;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 e punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2e)  3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas pakeičiamas taip:

d) įgūdžių trūkumų nustatymą ir informacijos apie jų mastą ir vietą teikimą, taip pat darbo ieškančių asmenų įgūdžių ir darbdavių poreikių atitikties gerinimą;

d) įgūdžių trūkumų nustatymą ir informacijos apie jų mastą ir vietą teikimą, taip pat darbo ieškančių asmenų įgūdžių ir darbdavių poreikių atitikties gerinimą taikant tokias priemones kaip profesinis mokymas;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 f punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

3 straipsnio 1 pastraipos h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2f) 3 straipsnio pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

 

„ha) bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu užimtumo srityje;“

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 g punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2g) 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

i)  indėlis į visų amžiaus grupių ir pažeidžiamų grupių nedarbo lygio mažinimą;

i)  indėlis į visų amžiaus, lyties grupių ir pažeidžiamų grupių nedarbo lygio mažinimą;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 h punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2h) 4 straipsnio 1 dalies a punkte įterpiamas šis papunktis:

 

„iiia)  profesinis orientavimas ir mokymas, ypač susijęs su į ateitį orientuotomis tvariomis darbo vietomis;“

Pakeitimas  21

 

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

4 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) prisideda prie VUT modernizavimo ir stiprinimo svarbiose srityse, vadovaujantis Sąjungos užimtumo politika, Europos socialinių teisių ramsčiu ir darnaus vystymosi tikslais;

c) prisideda prie VUT modernizavimo ir stiprinimo svarbiose srityse atsižvelgiant į Sąjungos užimtumo ir socialinę politiką, Europos socialinių teisių ramstį, Europos žaliąjį kursą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, taip pat į technologinę plėtrą, kintančius darbo modelius ir demografinius pokyčius;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

4 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a) 4 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

f) priima ir įgyvendina savo metinę darbo programą, kurioje nustato savo darbo metodus, pasiektinus rezultatus ir išsamią informaciją, susijusią su lyginamojo mokymosi įgyvendinimu;

f) priima ir įgyvendina savo metinę darbo programą, kurioje nustato savo darbo metodus, pasiektinus rezultatus, išsamią informaciją, susijusią su lyginamojo mokymosi įgyvendinimu, taip pat sklaidos ir bendradarbiavimo strategijas;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

4 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b) 4 straipsnio 1 dalies g punktas pakeičiamas taip:

g) skatina geriausią praktiką, susijusią su NEET nustatymu ir iniciatyvų, kuriomis užtikrinama, kad šis jaunimas įgytų įgūdžių, kurie yra būtini siekiant patekti į darbo rinką ir joje likti, plėtojimu, ir jais dalijasi.

g) skatina geriausią praktiką, susijusią su pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, ilgalaikių bedarbių, neįgalių darbuotojų ir NEET jaunuolių, nustatymu darbo rinkoje ir jų integracijos į darbo rinką skatinimu, įskaitant iniciatyvas, kuriomis prireikus siekiama įgyti naujų įgūdžių, ir ja dalijasi;“

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

5 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su atitinkamais darbo rinkos suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir, prireikus, užimtumo, socialinės politikos ir švietimo bei mokymo srityse veikiančias ES agentūras, socialinius partnerius, bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms atstovaujančias organizacijas, užimtumo srityje dirbančias NVO, regionines ir vietos valdžios institucijas, įtraukdamas juos į atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir keisdamasis su jais informacija bei duomenimis.

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su atitinkamais darbo rinkos suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kitus užimtumo ir socialinių paslaugų teikėjus ir socialinius partnerius, ir, prireikus, atitinkamas trečiųjų šalių viešąsias užimtumo tarnybas, užimtumo, socialinės politikos, lyčių lygybės ir švietimo bei mokymo srityse veikiančias ES agentūras, bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms atstovaujančias organizacijas, lygybės įstaigas, profesinio mokymo organizacijas, užimtumo ir teisingos pertvarkos srityse dirbančias NVO, regionines ir vietos valdžios institucijas, įtraukdamas juos į atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir keisdamasis su jais informacija bei duomenimis.

 

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

6 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a) 6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5. Valdybai padeda Komisijos skiriamas ir joje įsikūręs sekretoriatas. Šis sekretoriatas, bendradarbiaudamas su pirmininku ir pirmininko pavaduotojais, atlieka su valdybos posėdžiais susijusį parengiamąjį darbą, rengia tinklo metinę darbo programą ir metinę ataskaitą. Sekretoriatas glaudžiai bendradarbiauja su Užimtumo komiteto sekretoriatu.

5. Valdybai padeda Komisijos skiriamas ir joje įsikūręs sekretoriatas. Šis sekretoriatas, bendradarbiaudamas su pirmininku ir pirmininko pavaduotojais, atlieka su valdybos posėdžiais susijusį parengiamąjį darbą, rengia Tinklo metinę darbo programą ir metinę ataskaitą. Sekretoriatas glaudžiai bendradarbiauja su Užimtumo komiteto sekretoriatu, kad Tinklo ir Užimtumo komiteto iniciatyvos būtų įgyvendinamos koordinuotai.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Finansinė parama

Finansinė parama

Šio sprendimo įgyvendinimo bendrieji ištekliai skiriami atitinkamai pagal būsimą 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą, kurios metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, neviršydami finansinės programos ribų.

Šio sprendimo įgyvendinimo būtinieji bendrieji ištekliai skiriami pagal būsimą 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą, kurios metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, neviršydami finansinės programos ribų.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Sprendimas Nr. 573/2014/ES

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Peržiūra

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui šio sprendimo vertinimą.

Ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui sprendimo taikymo vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje, be kita ko, nustatoma, kokiu mastu Tinklas prisidėjo siekiant 3 straipsnyje nustatytų tikslų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas

Nuorodos

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

Pateikimo EP data

11.9.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Priėmimo data

23.6.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Pateikimo data

29.6.2020

 


 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

EPP

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2020 m. liepos 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika