Procedūra : 2019/0188(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0128/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0128/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2020 - 26

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0301

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0128/2020</NoDocSe>
PDF 223kWORD 78k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Manuel Pizarro</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0620),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 149. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0117/2019),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 30. oktobra atzinumu[1],

 pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A9-0128/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1.a apsvērums (jauns)</Article>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktā kā viens no mērķiem, kas saistīti ar iekšējā tirgus izveidi, ir ilgtspējīga attīstība, kuras pamatā cita starpā ir pilnīga nodarbinātība un sociālais progress.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1.b apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pants attiecas uz augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, kas ir viens no mērķiem, kurš jāņem vērā, nosakot un īstenojot Savienības politiku un darbības. Tīklam šajā ziņā būtu jāatbalsta Savienība un dalībvalstis.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Tīkls tiecas stiprināt valstu nodarbinātības dienestu (VND) spējas, efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas prakses piemērus un izveidotu savstarpējas mācīšanās sistēmu. Paredzēts, ka ar tā palīdzību valstu nodarbinātības dienestiem būs plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, ar pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi attiecīgajām Savienības politikas iniciatīvām.

(2) Tīkls tiecas modernizēt un stiprināt valstu nodarbinātības dienestus (VND) un to spējas, to sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un lietderīgumu, nodrošinot platformu, ko izmantot, lai Eiropas līmenī salīdzinātu to sniegumu, apzinātu labas prakses piemērus un izveidotu savstarpējas mācīšanās sistēmu nolūkā sekmēt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un iekļaujošas un ilgtspējīgas darbvietas. Paredzēts, ka tas arī sniegs VND plašākas iespējas izstrādāt inovatīvu, uz nākotni orientētu un ar pierādījumiem pamatotu politiku atbilstīgi attiecīgajām Savienības politikas iniciatīvām un Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktā noteiktajiem ekonomikas, sociālajiem un nodarbinātības mērķiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Tīkls ir bijis galvenais elements, kas mudinājis dalībvalstis paplašināt sadarbību VND atbildības jomās, kā arī sekmējis VND modernizāciju un stiprināšanu. Lēmuma Nr. 573/2014/ES īstenošanas gaitas novērtējums16 liecina, ka Tīkla ietekme ir bijusi pozitīva, un tajā izklāstīta pieredze un atziņas, kas gūtas, īstenojot dažādus pasākumus.

(3) Tīkls ir bijis galvenais elements, kas mudinājis dalībvalstis paplašināt sadarbību VND atbildības jomās, kā arī sekmējis VND modernizāciju un stiprināšanu. Lēmuma Nr. 573/2014/ES īstenošanas gaitas novērtējums16 liecina, ka Tīkla ietekme ir bijusi pozitīva, un tajā izklāstīta pieredze un atziņas, kas gūtas, īstenojot dažādus pasākumus. Tīkls attiecīgi ir palielinājis savas spējas un izstrādājis inovatīvus, uz pierādījumiem balstītus pasākumus nodarbinātības politikas īstenošanai.

__________________

__________________

16  Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2019) 1350.

16  Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2019) 1350.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Lai nostiprinātu līdz šim gūto rezultātu sniegtās priekšrocības un vēl vairāk sekmētu VND savstarpējo sadarbību, Tīkla izveides laikposms būtu jāpagarina līdz 2027. gada 31. decembrim.

(4) Lai nostiprinātu līdz šim gūto rezultātu sniegtās priekšrocības un vēl vairāk sekmētu sadarbību, tostarp VND iniciatīvu konsolidāciju un paplašināšanu un VND modernizāciju, Tīkla izveides laikposms būtu jāpagarina līdz 2027. gada 31. decembrim.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>4.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Tīklam būtu jāveicina ciešāka savu dalībnieku sadarbība un jāizstrādā kopīgas iniciatīvas, kuru mērķis būtu informācijas un paraugprakses apmaiņa visās VND darbības jomās, nodrošinot salīdzinošu analīzi un konsultācijas un sekmējot novatoriskas iniciatīvas attiecībā uz iekārtošanu darbā. Šajā sakarībā īpaša uzmanība būtu jāpievērš VND sadarbībai sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanai ar nodarbinātību saistītās jomās. Tīkla darbam vajadzētu nodrošināt iekļaujošu, uz pierādījumiem balstītu un uz sniegumu orientētu visu VND salīdzinājumu, lai varētu apzināt paraugpraksi to darbības jomās, veicinot labāku nodarbinātības pakalpojumu izstrādi un sniegšanu to konkrētajās kompetences jomās. Tīkla iniciatīvām būtu jāuzlabo VND efektivitāte un jānodrošina publiskā finansējuma efektīvāka izmantošana.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Tīkla darbības turpināšana palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī jāpalīdz sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 8. mērķi, sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un pienācīgu darbu ikvienam.

(5) Tīkla darbības turpināšana palīdzētu īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kurā viens no principiem ir aktīvs atbalsts nodarbinātībai. Tādējādi būtu arī jāsekmē darba ņēmēju brīva pārvietošanās un jāpalīdz panākt sociāli taisnīgu pāreju uz aprites ekonomiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu attiecīgo principu un mērķu īstenošanu, sekmējot iekļaujošu izaugsmi un nodarbinātību, kā arī pienācīgas kvalitātes nodarbinātību ikvienam.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Tīklam būtu jāturpina veidot sadarbību un saziņu ar citām darba tirgus ieinteresētajām personām, lai sekmētu to savstarpējās sinerģijas, jo īpaši sadarbību ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, sociālās politikas un izglītības un apmācības jomā, lai nodrošinātu konsekventu politikas satvaru.

(6) Tīklam būtu jāturpina, jāuzlabo un jāstiprina tā sistemātiskā un strukturālā sadarbība ar citām attiecīgajām darba tirgus ieinteresētajām personām, tostarp jo īpaši ar Savienības aģentūrām nodarbinātības, sociālās politikas, dzimumu līdztiesības, izglītības un apmācības jomā, kā arī ar sociālajiem partneriem, pakalpojumu sniedzējiem nodarbinātības un sociālo lietu jomā, neaizsargātās grupas pārstāvošām organizācijām un vietējām un reģionālām iestādēm, lai sekmētu sinerģijas, apmaiņu ar paraugpraksi un lai vajadzības gadījumā nodrošinātu konsekventu politikas satvaru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>6.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) VND loma efektīvāku pakalpojumu sniegšanā darba meklētājiem un uzņēmumiem būtu pienācīgi jāatbalsta valsts un attiecīgā gadījumā reģionālā līmenī, nodrošinot pietiekamus cilvēkresursus un finansiālu atbalstu personāla apmācībai un aprīkojumam. VND būtu jānodrošina ar nepieciešamiem resursiem, lai tie varētu sekmīgi pievērsties ekonomikas digitalizācijai, mainīgajiem darba modeļiem, tostarp jaunajām platformu ekonomikām, kā arī sociālajām un demogrāfiskajām norisēm.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>7.a apsvērums (jauns)</Article>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Tīkls un tā iniciatīvas būtu attiecīgi jāfinansē saskaņā ar Savienības finanšu plānošanu un nebūtu jāpārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes noteiktās apropriācijas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>7.b apsvērums (jauns)</Article>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Par projektiem, kurus izstrādā Tīkls vai kuri apzināti savstarpējās mācīšanās pasākumos un pēc tam īstenoti atsevišķos VND, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iegūt finansējumu no attiecīgajām Savienības programmām.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>3. pants – ievaddaļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu Savienības nodarbinātības politikas īstenošanu. Tas arī palīdzēs īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, tādējādi atbalstot:

Šā lēmuma mērķis ir ar Tīkla palīdzību VND atbildības jomās veicināt dalībvalstu sadarbību nodarbinātības jomā, lai sekmētu Savienības nodarbinātības un sociālās politikas īstenošanu, tādējādi atbalstot:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 1. daļa – -a punkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) lēmuma 3. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“-a) Eiropas sociālo tiesību pīlāra, Eiropas zaļā kursa attiecīgo principu un mērķu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu;”

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 1. daļa – a punkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2b) lēmuma 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a)  neaizsargātākās sociālās grupas ar augstu bezdarba līmeni, jo īpaši vecāka gadagājuma darba ņēmējus un jauniešus, kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne nodarbinātībā, nedz arī apmācībā;

a) visas neaizsargātās sociālās grupas ar augstu bezdarba līmeni, jo īpaši vecāka gadagājuma darba ņēmējus un jauniešus, kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne nodarbinātībā, nedz arī apmācībā (NEET), kā arī personas ar invaliditāti un personas, kas saskaras ar multiplo diskrimināciju;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 1. daļa – c punkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2c) lēmuma 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  darba tirgu labāku darbību ES;

c)  darba tirgu labāku darbību un iekļautību;”

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2d) lēmuma 3. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ca) dzimumu līdztiesību;”;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.e punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 1. daļa – d punkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2e)  lēmuma 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

d) prasmju trūkuma apzināšanu un informācijas sniegšanu par tā apjomu un jomu, kā arī labākas atbilstības nodrošināšanu darba meklētāju prasmju un darba devēju vajadzību starpā;

“d) prasmju trūkuma apzināšanu un informācijas sniegšanu par tā apjomu un jomu, kā arī labākas atbilstības nodrošināšanu darba meklētāju prasmju un darba devēju vajadzību starpā, izmantojot tādus instrumentus kā profesionālā apmācība;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.f punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>3. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2f) Lēmuma 3. panta 1. daļai pievieno šādu punktu:

 

“ha) sadarbību un paraugprakses apmaiņu attiecībā uz sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu ar nodarbinātību saistītās jomās;”

</Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.g punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2g) Lēmuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

i)  ieguldījums bezdarba mazināšanā visās vecuma grupās un neaizsargātās grupās;

“i)  ieguldījums bezdarba mazināšanā visās vecuma, dzimuma un neaizsargātās grupās;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2.h punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2h) Lēmuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:

 

“iiia)  karjeras konsultācijas un apmācība, jo īpaši attiecībā uz ilgtspējīgām darbvietām, kas orientētas uz nākotni;”

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) sekmē VND modernizāciju un stiprināšanu galvenajās jomās saskaņā ar Savienības nodarbinātības politiku, Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

c) sekmē VND modernizāciju un stiprināšanu galvenajās jomās, ņemot vērā Savienības nodarbinātības un sociālo politiku, Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Eiropas zaļo kursu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī tehnoloģisko attīstību, mainīgos darba modeļus un demogrāfiskās pārmaiņas;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3a) Lēmuma 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

f) pieņem un īsteno savu gada darba programmu, kurā izklāstītas tā darba metodes, sasniedzamie rezultāti un sīka informācija par salīdzinošās mācīšanās ieviešanu;

f) pieņem un īsteno savu gada darba programmu, kurā izklāstītas tā darba metodes, sasniedzamie rezultāti un sīka informācija par salīdzinošās mācīšanās ieviešanu, kā arī izplatīšanas un sadarbības stratēģijas;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3b) Lēmuma 4. panta 1. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

g) veicina labāko praksi attiecībā uz tādu jauniešu apzināšanu, kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne nodarbinātībā, nedz arī apmācībā, un tādu iniciatīvu izstrādi, kuras nodrošinātu, ka minētie jaunieši iegūst vajadzīgās prasmes, kas viņiem ļauj iekļūt un palikt darba tirgū, kā arī dalās labākajā praksē, kas gūta šajos jautājumos.

g) veicina un apmainās ar paraugpraksi attiecībā uz neaizsargāto grupu, piemēram,  ilgtermiņa bezdarbnieku, darba ņēmēju ar invaliditāti un NEET, apzināšanu darba tirgū, un veicina viņu integrāciju darba tirgū, tostarp sekmē iniciatīvas, kas vajadzības gadījumā ļauj iegūt jaunas prasmes.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 4. punkts</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>5. pants</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Sadarbība

Sadarbība

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar citiem nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem, un vajadzības gadījumā ar ES aģentūrām nodarbinātības, sociālās politikas un izglītības un apmācības jomā, ar sociālajiem partneriem, organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus vai neaizsargātās grupas, nevalstiskām organizācijām, kuras darbojas nodarbinātības jomā, un ar vietējām un reģionālām iestādēm, tās iesaistot atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs un apmainoties ar tām ar informāciju un datiem.

Tīkls attīsta sadarbību ar atbilstīgām darba tirgus ieinteresētajām personām, tostarp ar citiem nodarbinātības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem partneriem, un vajadzības gadījumā ar attiecīgajiem valsts nodarbinātības dienestiem trešās valstīs, ES aģentūrām nodarbinātības, sociālās politikas, dzimumu līdztiesības un izglītības un apmācības jomā, organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus vai neaizsargātās grupas, līdztiesības iestādes, profesionālās apmācības organizācijas, nevalstiskām organizācijām, kuras darbojas nodarbinātības un taisnīgas pārejas jomā, un ar vietējām un reģionālām iestādēm, tās iesaistot atbilstīgos Tīkla pasākumos un sanāksmēs un apmainoties ar tām ar informāciju un datiem.

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>6. pants – 5. punkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a) lēmuma 6. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5. Valdei palīdz sekretariāts, ko nodrošina Komisija un kas atrodas Komisijā. Sekretariāts sadarbībā ar priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem sagatavo Valdes sanāksmes, Tīkla gada darba programmu un gada pārskatu. Sekretariāts cieši sadarbojas ar EMCO sekretariātu.

5. Valdei palīdz sekretariāts, ko nodrošina Komisija un kas atrodas Komisijā. Sekretariāts sadarbībā ar priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem sagatavo Valdes sanāksmes, Tīkla gada darba programmu un gada pārskatu. Sekretariāts cieši sadarbojas ar EMCO sekretariātu, lai koordinētu iniciatīvas starp starp Tīklu un EMCO.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 5. punkts</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>7. pants</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

7. pants

“Finansiālais atbalsts

“Finansiālais atbalsts

Šā lēmuma īstenošanai nepieciešamos vispārējos resursus attiecīgi dara pieejamus saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, kuras gada apropriācijas apstiprina Eiropas Parlaments un Padome, nepārsniedzot finanšu shēmas apmēru.

Šā lēmuma īstenošanai nepieciešamos vispārējos resursus dara pieejamus saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, kuras gada apropriācijas apstiprina Eiropas Parlaments un Padome, nepārsniedzot finanšu shēmas apmēru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Lēmuma priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 7. punkts</Article>

<DocAmend2>Lēmums Nr. 573/2014/ES</DocAmend2>

<Article2>10. pants</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

10. pants

Pārskatīšana

Pārskatīšana

Komisija līdz 2026. gada septembrim Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai iesniedz novērtējumu par šā lēmuma piemērošanu..

Komisija līdz 2026. gada 30. septembrim Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai iesniedz novērtējuma ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu. Ziņojumā cita starpā novērtē to, cik lielā mērā Tīkls ir veicinājis 3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanu.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

Atsauces

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.9.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Pieņemšanas datums

23.6.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Iesniegšanas datums

29.6.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

EPP

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika