VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

  29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

  Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  Rapporteur: Manuel Pizarro


  Procedure : 2019/0188(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A9-0128/2020
  Ingediende teksten :
  A9-0128/2020
  Debatten :
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

  (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0620),

   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 149 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0117/2019),

   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 oktober 2019[1],

   na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

   gezien artikel 59 van zijn Reglement,

   gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A9-0128/2020),

  1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

  2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

  3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

   

  Amendement  1

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 1 bis (nieuw)

   

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 bis) In artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt verwezen naar duurzame ontwikkeling op basis van onder meer volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang als doelstellingen met betrekking tot de totstandbrenging van een interne markt.

  Amendement  2

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 1 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 ter) In artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt verwezen naar de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid als een van de doelstellingen waarmee de Unie rekening moet houden bij de bepaling en uitvoering van haar beleid en optreden. Het netwerk dient de Unie en de lidstaten op dit vlak te ondersteunen.

  Amendement  3

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2) Het doel van het netwerk is de capaciteit, de effectiviteit en de doeltreffendheid van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te versterken door een platform te bieden om hun prestaties op Europees niveau te vergelijken, goede praktijken in kaart te brengen en een systeem van wederzijds leren op te zetten. Het moet bovendien de ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatief, empirisch onderbouwd beleid dat aansluit op relevante beleidsinitiatieven van de Unie.

  (2) Het doel van het netwerk is de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) en hun capaciteit, de kwaliteit van hun diensten en hun effectiviteit en efficiëntie te moderniseren en te versterken, door een platform te bieden om hun prestaties op Europees niveau te vergelijken, goede praktijken in kaart te brengen en een systeem van wederzijds leren op te zetten, teneinde fatsoenlijk werk en inclusieve en duurzame banen te bevorderen. Het moet bovendien de ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatief, toekomstgericht en empirisch onderbouwd beleid dat aansluit op relevante beleidsinitiatieven van de Unie en de in artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgestelde economische, sociale en werkgelegenheidsdoelstellingen.

  Amendement  4

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3) Het netwerk is van cruciaal belang geweest voor het aanmoedigen van verdere samenwerking tussen de lidstaten op de taakgebieden van de ODA’s en heeft bijgedragen aan de modernisering en versterking van de ODA’s. Uit een evaluatie van de stand van de uitvoering van Besluit nr. 573/2014/EU16 blijkt dat het netwerk een positief effect heeft gehad alsook welke lessen zijn getrokken uit de verschillende activiteiten en ervaringen.

  (3) Het netwerk is van cruciaal belang geweest voor het aanmoedigen van verdere samenwerking tussen de lidstaten op de taakgebieden van de ODA’s en heeft bijgedragen aan de modernisering en versterking van de ODA’s. Uit een evaluatie van de stand van de uitvoering van Besluit nr. 573/2014/EU16 blijkt dat het netwerk een positief effect heeft gehad alsook welke lessen zijn getrokken uit de verschillende activiteiten en ervaringen. Bijgevolg heeft het netwerk zijn capaciteit vergroot en innovatieve empirisch onderbouwde maatregelen ontwikkeld om werkgelegenheidsbeleid ten uitvoer te leggen.

  __________________

  __________________

  16 Werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2019) 1350

  16 Werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2019) 1350

  Amendement  5

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4) Om te profiteren van de tot dusver bereikte resultaten en om de samenwerking tussen de ODA’s verder te bevorderen, moet de looptijd van het netwerk worden verlengd tot en met 31 december 2027.

  (4) Om te profiteren van de tot dusver bereikte resultaten en om de samenwerking verder te bevorderen, met inbegrip van de consolidatie en uitbreiding van ODA-initiatieven en de modernisering van de ODA’s, moet de looptijd van het netwerk worden verlengd tot en met 31 december 2027.

  Amendement  6

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 4 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (4 bis) Het netwerk dient de samenwerking tussen zijn leden te versterken en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen teneinde informatie en beste praktijken uit te wisselen op alle werkgebieden van de ODA’s, door vergelijkende analyses en advies te bieden en innoverende benaderingen bij het verstrekken van arbeidsbemiddeling te bevorderen. Hierbij moet er in het bijzonder aandacht zijn voor samenwerking tussen de ODA’s met betrekking tot de werkgelegenheidsgerelateerde coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Het werk van het netwerk zal een inclusieve, empirisch onderbouwde en prestatiegerichte vergelijking van alle ODA’s mogelijk maken, zodat beste praktijken op de werkgebieden van de ODA’s kunnen worden bepaald. Die resultaten zullen bijdragen aan een betere opzet en verstrekking van arbeidsbemiddelingsdiensten binnen de specifieke verantwoordelijkheden van de ODA’s. De initiatieven van het netwerk dienen de effectiviteit van de ODA’s te verbeteren en een efficiëntere besteding van overheidsgelden te waarborgen.

  Amendement  7

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5) De voortzetting van het netwerk moet de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, waarvan één van de beginselen “actieve ondersteuning bij het vinden van werk” is, ondersteunen. Zij moet ook bijdragen tot duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties door duurzame en inclusieve economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen te bevorderen.

  (5) De voortzetting van het netwerk moet de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, waarvan één van de beginselen “actieve ondersteuning bij het vinden van werk” is, ondersteunen. Zij moet ook het vrij verkeer van werknemers vergemakkelijken en bijdragen tot een sociaal rechtvaardige transitie naar een circulaire economie en de tenuitvoerlegging van de relevante beginselen en doelen van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, door bij te dragen tot duurzame en inclusieve economische groei en werkgelegenheid, alsook waardig werk voor iedereen.

  Amendement  8

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 6

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (6) Het netwerk moet samenwerking en contacten met andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt blijven organiseren om synergieën tussen hen te bevorderen, in het bijzonder samenwerking met de agentschappen van de Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid, onderwijs en opleiding, om te zorgen voor een consistent beleidskader.

  (6) Het netwerk moet de stelselmatige en structurele samenwerking met andere relevante belanghebbenden op de arbeidsmarkt, voortzetten, intensiveren en versterken, in het bijzonder samenwerking met de agentschappen van de Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid, gendergelijkheid, onderwijs en opleiding, evenals de sociale partners, dienstverleners op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, organisaties die kwetsbare groepen vertegenwoordigen, en lokale en regionale overheden, om synergieën te bevorderen, beste praktijken uit te wisselen en, waar nodig, te zorgen voor een consistent beleidskader.

  Amendement  9

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 6 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (6 bis) De rol van de ODA’s in het bieden van doeltreffendere diensten voor werkzoekenden en bedrijven moet op nationaal en, waar relevant, regionaal niveau passende ondersteuning krijgen met voldoende personele middelen en financiële ondersteuning voor de opleiding van personeel en apparatuur. De ODA’s dienen uitgerust te worden met de middelen die nodig zijn om met succes te kunnen inspelen op de digitalisering van de economie, veranderende arbeidspatronen, waaronder opkomende platformeconomieën, en maatschappelijke en demografische ontwikkelingen.

  Amendement  10

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 7 bis (nieuw)

   

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (7 bis) Het netwerk en zijn initiatieven dienen in voorkomend geval te worden gefinancierd in overeenstemming met de financiële planning van de Unie, en binnen de door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde kredieten.

  Amendement  11

  Voorstel voor een besluit

  Overweging 7 ter (nieuw)

   

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (7 ter) Voor projecten die door het netwerk worden ontwikkeld of die in het kader van activiteiten inzake wederzijds leren worden vastgesteld en vervolgens door de afzonderlijke ODA’s worden uitgevoerd, kunnen de lidstaten een beroep doen op financiering uit de desbetreffende programma’s van de Unie.

  Amendement  12

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 3 – inleidende formule

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Het doel van dit besluit is, via het netwerk de samenwerking inzake werkgelegenheid tussen de lidstaten op de taakgebieden van de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen aan de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit zal ook de Europese pijler van sociale rechten en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpen verwezenlijken en ondersteuning verlenen voor:

  Het doel van dit besluit is, via het netwerk de samenwerking inzake werkgelegenheid tussen de lidstaten op de taakgebieden van de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen aan de uitvoering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en daarbij ondersteuning te verlenen voor:

  Amendement  13

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 3 – lid 1 – letter -a (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 bis) In artikel 3, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

   

  “-a) de uitvoering van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, en de relevante beginselen en doelen van de Europese Green Deal en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties;”

  Amendement  14

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 3 – lid 1 – letter a

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (2 ter) In artikel 3, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

  a)  de meest kwetsbare maatschappelijke groepen die een hoge werkloosheidsgraad kennen, in het bijzonder oudere werknemers en jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben;

  “a) alle kwetsbare maatschappelijke groepen die een hoge werkloosheidsgraad kennen, in het bijzonder oudere werknemers en jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben, alsook mensen met een handicap en mensen die te maken hebben met meervoudige discriminatie;

  Amendement  15

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 3 – lid 1 – letter c

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (2 quater) In artikel 3, lid 1, wordt punt c) vervangen door:

  c)  de betere werking van de arbeidsmarkten in de EU;

  c)  de betere werking en het inclusieve karakter van de arbeidsmarkten;

  Amendement  16

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 quinquies) In artikel 3, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

   

  “c bis) gendergelijkheid;”;

  Amendement  17

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 sexies (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 3 – lid 1 – letter d

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (2 sexies)  In artikel 3, lid 1, wordt punt d) vervangen door:

  d) het herkennen van vaardigheidstekorten en het verstrekken van informatie over hun omvang en waar ze zich voordoen, alsmede een betere aansluiting tussen de vaardigheden van werkzoekenden bij de behoeften van de werkgevers;

  d) het herkennen van vaardigheidstekorten en het verstrekken van informatie over hun omvang en waar ze zich voordoen, alsmede een betere aansluiting tussen de vaardigheden van werkzoekenden en de behoeften van de werkgevers, onder meer via instrumenten zoals beroepsopleidingen;

  Amendement  18

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 3 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 septies) In artikel 3, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

   

  “h bis) de samenwerking en uitwisseling van beste praktijken met betrekking tot de werkgelegenheidsgerelateerde coördinatie van socialezekerheidstelsels;”

  Amendement  19

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 octies (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (2 octies) In artikel 4, lid 1, punt a), wordt punt i) vervangen door:

  (i)  bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid voor alle leeftijdsgroepen en voor kwetsbare groepen;

  (i)  bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid voor alle leeftijds-, gender- en kwetsbare groepen;”

  Amendement  20

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 nonies (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 nonies) In artikel 4, lid 1, onder a), wordt het volgende punt ingevoegd:

   

  “(iii bis)  loopbaanbegeleiding en opleiding, met name wat betreft toekomstgerichte duurzame banen;”

  Amendement  21

   

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 4 – lid 1 – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c) bijdragen aan de modernisering en versterking van de ODA’s op de belangrijkste gebieden, conform het werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de Europese pijler van sociale rechten en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

  c) bijdragen aan de modernisering en versterking van de ODA’s op de belangrijkste gebieden, met het oog op het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie, de Europese pijler van sociale rechten, de Europese Green Deal en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, alsook technologische ontwikkelingen, veranderende arbeidspatronen en demografische veranderingen;

  Amendement  22

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 4 – lid 1 – letter f

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (3 bis) In artikel 4, lid 1, wordt punt f) vervangen door:

  f) zijn jaarlijks werkprogramma vaststellen en uitvoeren, dat de werkmethoden, de te bereiken resultaten en nadere bijzonderheden betreffende de toepassing van benchlearning bevat;

  f) zijn jaarlijks werkprogramma vaststellen en uitvoeren, dat de werkmethoden, de te bereiken resultaten en nadere bijzonderheden betreffende de toepassing van benchlearning bevat, evenals verspreidings- en samenwerkingsstrategieën;”;

  Amendement  23

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 4 – lid 1 – letter g

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (3 ter) In artikel 4, lid 1, wordt punt g) vervangen door:

  g) beste praktijken bevorderen en uitwisselen voor het opsporen van jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben en voor de ontwikkeling van initiatieven om te bewerkstelligen dat die jongeren de vaardigheden verwerven die nodig zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden.

  g) beste praktijken bevorderen en uitwisselen voor het opsporen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals de langdurig werklozen, werknemers met een handicap en jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben, en beste praktijken bevorderen en uitwisselen voor hun integratie op de arbeidsmarkt, waaronder initiatieven om indien nodig nieuwe vaardigheden te verwerven.

  Amendement  24

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Artikel 5

  Artikel 5

  Samenwerking

  Samenwerking

  Het netwerk ontwikkelt de samenwerking met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, waaronder andere diensten voor arbeidsvoorziening, en, in voorkomend geval, EU-agentschappen op het gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid en onderwijs en opleiding, sociale partners, organisaties die werklozen en kwetsbare groepen vertegenwoordigen, op werkgelegenheidsgebied actieve niet-gouvernementele organisaties en regionale en lokale instanties, door hen te betrekken bij relevante activiteiten en bijeenkomsten van het netwerk en door de onderlinge uitwisseling van informatie en gegevens.

  Het netwerk ontwikkelt de samenwerking met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, waaronder andere diensten voor arbeidsvoorziening en sociale diensten en de sociale partners, en, in voorkomend geval, relevante diensten voor arbeidsvoorziening uit derde landen, EU-agentschappen op het gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid, gendergelijkheid, en onderwijs en opleiding, organisaties die werklozen en kwetsbare groepen vertegenwoordigen, gelijkheidsorganen, organisaties voor beroepsopleidingen, op het gebied van werkgelegenheid en rechtvaardige transitie actieve niet-gouvernementele organisaties en regionale en lokale instanties, door hen te betrekken bij relevante activiteiten en bijeenkomsten van het netwerk en door de onderlinge uitwisseling van informatie en gegevens.

   

  Amendement  25

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 6 – lid 5

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (4 bis) In artikel 6 wordt lid 5 vervangen door:

  5. Het bestuur wordt bijgestaan door een secretariaat dat ter beschikking wordt gesteld door en gehuisvest is binnen de Commissie. Het secretariaat bereidt in samenwerking met de voorzitter en de vicevoorzitters de bijeenkomsten van het bestuur, het jaarlijks werkprogramma en het jaarverslag van het netwerk voor. Het secretariaat werkt nauw samen met het secretariaat van het EMCO.

  “5. Het bestuur wordt bijgestaan door een secretariaat dat ter beschikking wordt gesteld door en gehuisvest is binnen de Commissie. Het secretariaat bereidt in samenwerking met de voorzitter en de vicevoorzitters de bijeenkomsten van het bestuur, het jaarlijks werkprogramma en het jaarverslag van het netwerk voor. Het secretariaat werkt nauw samen met het secretariaat van het EMCO om initiatieven tussen het netwerk en EMCO te coördineren.

  Amendement  26

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 7

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Artikel 7

  Artikel 7

  Financiële steun

  Financiële steun

  De algemene middelen voor de uitvoering van dit besluit worden voor zover nodig beschikbaar gesteld overeenkomstig het volgende meerjarig financieel kader voor 2021-2027, waarvan de jaarlijkse kredieten door het Europees Parlement en door de Raad worden goedgekeurd binnen de grenzen van het financieel kader.

  De nodige algemene middelen voor de uitvoering van dit besluit worden beschikbaar gesteld overeenkomstig het volgende meerjarig financieel kader voor 2021-2027, waarvan de jaarlijkse kredieten door het Europees Parlement en door de Raad worden goedgekeurd binnen de grenzen van het financieel kader.

  Amendement  27

  Voorstel voor een besluit

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7

  Besluit nr. 573/2014/EU

  Artikel 10

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Artikel 10

  Artikel 10

  Evaluatie

  Evaluatie

  Uiterlijk in september 2026 dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s een evaluatie in van de toepassing van dit besluit.

  Uiterlijk op 30 september 2026 dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s een evaluatieverslag in van de toepassing van dit besluit. In het verslag wordt onder meer beoordeeld in welke mate het netwerk heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde doelstellingen.

   


  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

  Document- en procedurenummers

  COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

  Datum indiening bij EP

  11.9.2019

   

   

   

  Bevoegde commissie

   Datum bekendmaking

  EMPL

  19.9.2019

   

   

   

  Rapporteurs

   Datum benoeming

  Manuel Pizarro

  24.10.2019

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  4.12.2019

  22.1.2020

  20.2.2020

   

  Datum goedkeuring

  23.6.2020

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  49

  2

  3

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Datum indiening

  29.6.2020

   


  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  49

  +

  EPP

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  RENEW

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

  VERTS/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

  ECR

  Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

   

  2

  -

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

   

  3

  0

  ID

  France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  + : voor

  - : tegen

  0 : onthouding

   

   

  Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid