SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

  29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  Spravodajca: Manuel Pizarro


  Postup : 2019/0188(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0128/2020
  Predkladané texty :
  A9-0128/2020
  Rozpravy :
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

  (COM(2019)0620 – C9‑0117/2019 – 2019/0188(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0620),

   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 149 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0117/2019),

   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. októbra 2019[1],

   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

   so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0128/2020),

  1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


   

  Pozmeňujúci návrh  1

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

   

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a) Článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii odkazuje na trvalo udržateľný rozvoj založený okrem iného na plnej zamestnanosti a sociálnom pokroku ako na ciele spojené s vytváraním vnútorného trhu.

  Pozmeňujúci návrh  2

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 1 b (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1b) Článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazuje na podporu vysokej úrovne zamestnanosti ako jedného z cieľov, ktoré sa majú zohľadniť pri vymedzovaní a vykonávaní politík a činností Únie. Sieť by v tejto súvislosti mala podporovať Úniu a členské štáty.

  Pozmeňujúci návrh  3

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2) Cieľom siete je posilňovať kapacitu, účinnosť a efektívnosť verejných služieb zamestnanosti (VSZ) poskytovaním platformy na porovnávanie ich výkonnosti na európskej úrovni, identifikáciu osvedčených postupov a vytvorenie systému vzájomného učenia. Jej zámerom je takisto poskytnúť VSZ viac príležitostí pomáhať pri rozvoji inovatívnych politík založených na dôkazoch v súlade s príslušnými politickými iniciatívami Únie.

  (2) Cieľom siete je modernizovať a posilňovať verejné služby zamestnanosti (VSZ) a ich kapacitu, kvalitu ich služieb, ich účinnosť a ich efektívnosť poskytovaním platformy na porovnávanie ich výkonnosti na európskej úrovni, identifikáciu osvedčených postupov a vytvorenie systému vzájomného učenia s cieľom prispieť k dôstojnej práci a inkluzívnym a udržateľným pracovným miestam. Jej zámerom je takisto poskytnúť VSZ viac príležitostí pomáhať pri rozvoji inovatívnych politík založených na dôkazoch v súlade s príslušnými politickými iniciatívami Únie a hospodárskymi, sociálnymi a zamestnaneckými cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

  Pozmeňujúci návrh  4

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3) Sieť zohrala kľúčovú úlohu pri podpore ďalšej spolupráce medzi členskými štátmi v rámci oblastí patriacich do zodpovednosti VSZ, a výrazne prispela aj k modernizácii a posilneniu VSZ. Z hodnotenia stavu vykonávania rozhodnutia č. 573/2014/EÚ16 vyplýva, že sieť mala pozitívny vplyv, pričom sa v ňom uvádzajú poučenia z rôznych činností a skúseností.

  (3) Sieť zohrala kľúčovú úlohu pri podpore ďalšej spolupráce medzi členskými štátmi v rámci oblastí patriacich do zodpovednosti VSZ, a výrazne prispela aj k modernizácii a posilneniu VSZ. Z hodnotenia stavu vykonávania rozhodnutia č. 573/2014/EÚ16 vyplýva, že sieť mala pozitívny vplyv, pričom sa v ňom uvádzajú poučenia z rôznych činností a skúseností. Sieť zvýšila svoju kapacitu a vyvinula inovatívne opatrenia založené na dôkazoch na vykonávanie politík zamestnanosti.

  __________________

  __________________

  16  Pracovný dokument útvarov Komisie, SWD(2019) 1350.

  16  Pracovný dokument útvarov Komisie, SWD(2019) 1350.

  Pozmeňujúci návrh  5

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4) S cieľom zúročiť doterajšie výsledky a ďalej posilniť spoluprácu medzi VSZ by sa malo obdobie, na ktoré bola sieť zriadená, predĺžiť do 31. decembra 2027.

  (4) S cieľom zúročiť doterajšie výsledky a ďalej posilniť spoluprácu, vrátane konsolidácie a rozšírenia iniciatív VSZ a modernizácie VSZ, by sa malo obdobie, na ktoré bola sieť zriadená, predĺžiť do 31. decembra 2027.

  Pozmeňujúci návrh  6

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 4 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a) Sieť by mala posilniť spoluprácu medzi svojimi členmi a vypracúvať spoločné iniciatívy na účely výmeny informácií a najlepších postupov vo všetkých operačných oblastiach VSZ, poskytovania porovnávacích analýz a poradenstva a propagácie inovatívnych iniciatív v oblasti sprostredkovania zamestnania. V tejto súvislosti by sa mala venovať osobitná pozornosť spolupráci VZS, pokiaľ ide o koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v súvislosti so zamestnanosťou. Činnosť siete by mala umožniť inkluzívne porovnanie všetkých VSZ založené na dôkazoch a orientované na výkon, aby bolo možné určiť najlepšie postupy v oblasti ich činnosti, čo prispeje k lepšiemu navrhovaniu a poskytovaniu služieb zamestnanosti v rámci ich konkrétnych právomocí. Iniciatívy siete by mali zvýšiť účinnosť VSZ a zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejných prostriedkov.

  Pozmeňujúci návrh  7

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5) Pokračovanie siete by malo pomôcť pri vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú poskytovanie aktívnej podpory zamestnanosti. Malo by takisto prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja č. 8 Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú si stanovila Organizácia Spojených národov, a to podporou inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých.

  (5) Pokračovanie siete by malo pomôcť pri vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv, ktorého zásady zahŕňajú poskytovanie aktívnej podpory zamestnanosti. Malo by takisto uľahčovať voľný pohyb pracovníkov a prispieť k sociálne spravodlivému prechodu na obehové hospodárstvo a k vykonávaniu príslušných zásad a cieľov Organizácie Spojených národov udržateľného rozvoja, a zároveň prispievať k inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rastu a zamestnanosti, ako aj k dôstojnej práci pre všetkých.

  Pozmeňujúci návrh  8

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6) Sieť by mala naďalej organizovať spoluprácu a kontakty s ostatnými zainteresovanými stranami na trhu práce s cieľom podporiť ich súčinnosť, a to najmä spoluprácu s agentúrami Únie v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky, vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť konzistentný politický rámec.

  (6) Sieť by mala pokračovať vo svojej systematickej a štrukturálnej spolupráci s ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami na trhu práce, a to najmä s agentúrami Únie v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky, rodovej rovnosti, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj so sociálnymi partnermi, s poskytovateľmi služieb v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, organizáciami zastupujúcimi zraniteľné skupiny a miestne a regionálne orgány, a mala by túto spoluprácu zintenzívniť a posilniť s cieľom podporiť synergie, výmenu osvedčených postupov a prípadne zabezpečiť konzistentný politický rámec .

  Pozmeňujúci návrh  9

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 6 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6a) Úloha VSZ, pokiaľ ide o poskytovanie účinnejších služieb uchádzačom o zamestnanie a podnikom, by sa mala zodpovedajúcim spôsobom podporovať na národnej a prípadne aj na regionálnej úrovni, pričom je nutné zaistiť dostatočné ľudské zdroje a finančnú podporu určenú na odbornú prípravu zamestnancov a vybavenie. VSZ by mali mať k dispozícii potrebné zdroje, aby sa mohli úspešne zaoberať digitalizáciou hospodárstva, meniacimi sa pracovnými modelmi vrátane hospodárstiev s novými platformami, ako aj spoločenským a demografickým vývojom.

  Pozmeňujúci návrh  10

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 7 a (nové)

   

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  7a) Sieť a jej iniciatívy by mali byť financované podľa potreby v súlade s finančným plánovaním Únie a v rámci rozpočtových prostriedkov stanovených Európskym parlamentom a Radou.

  Pozmeňujúci návrh  11

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 7 b (nové)

   

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  7b) V prípade projektov vypracovaných sieťou alebo určených v činnostiach vzájomného učenia sa a následne realizovaných v jednotlivých VSZ by členské štáty mali mať prístup k finančným prostriedkom z príslušných programov Únie.

  Pozmeňujúci návrh  12

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 3 – úvodná časť

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Cieľom tohto rozhodnutia je podporovať prostredníctvom siete spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti, v rámci okruhov, ktoré sú v zodpovednosti VSZ, s cieľom prispievať k uskutočňovaniu politík Únie v oblasti zamestnanosti. Takéto kroky pomôžu aj pri vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv a dosahovaní cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, čím sa podporí(-ia):

  Cieľom tohto rozhodnutia je prostredníctvom siete podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi týkajúcu sa zamestnanosti v tých oblastiach, za ktoré zodpovedajú VSZ, s cieľom prispievať k uskutočňovaniu politík Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych politík Únie, a tým podporovať:

  Pozmeňujúci návrh  13

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a) V článku 3 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

   

  „-a) vykonávanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv a príslušných zásad a cieľov európskej zelenej dohody a cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;“

  Pozmeňujúci návrh  14

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  2b) V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

  a)  najzraniteľnejšie sociálne skupiny s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä starších pracovníkov a mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy;

  „a) všetky zraniteľné sociálne skupiny s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä starších pracovníkov a mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí čelia viacnásobnej diskriminácii;

  Pozmeňujúci návrh  15

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nové)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  2c) V článku 3 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

  c)  lepšie fungovanie trhov práce v EÚ;

  „c)  lepšie fungovanie a inkluzívnosť trhov práce;

  Pozmeňujúci návrh  16

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2 d) V článku 3 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

   

  „ca) rodová rovnosť;“;

  Pozmeňujúci návrh  17

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 e (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  2e)  V článku 3 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

  d) identifikáciu nedostatku zručností a poskytovanie informácií o ich rozsahu a lokalizácii, ako aj lepšie zosúlaďovanie zručností uchádzačov o zamestnanie s potrebami zamestnávateľov;

  „d) identifikáciu nedostatku zručností a poskytovanie informácií o ich rozsahu a lokalizácii, ako aj lepšie zosúlaďovanie zručností uchádzačov o zamestnanie s potrebami zamestnávateľov prostredníctvom nástrojov, ako je odborné vzdelávanie;

  Pozmeňujúci návrh  18

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 f (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2f) V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

   

  „ha) spoluprácu a výmenu najlepších postupov týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v súvislosti so zamestnaním;“

  Pozmeňujúci návrh  19

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 g (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  2g) V článku 4 ods. 1 písm. a) sa bod i) nahrádza takto:

  i)  prínos k zníženiu nezamestnanosti vo všetkých vekových skupinách a zraniteľných skupinách;

  „i)  k zníženiu nezamestnanosti všetkých vekových skupín, pohlaví a zraniteľných skupín;

  Pozmeňujúci návrh  20

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2 h (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2h) V článku 4 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa toto písmeno:

   

  „iiia)  kariérové poradenstvo a odborná príprava, najmä pokiaľ ide o udržateľné pracovné miesta orientované na budúcnosť;“

  Pozmeňujúci návrh  21

   

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 3

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c) prispievať k modernizácii a posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v súlade s politikami Únie v oblasti zamestnanosti, Európskym pilierom sociálnych práv a cieľmi udržateľného rozvoja;

  c) prispievať k modernizácii a posilňovaniu VSZ v kľúčových oblastiach s ohľadom na politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálne politiky Únie, Európsky pilier sociálnych práv, európsku zelenú dohodu a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako aj technologický vývoj, meniace sa vzorce práce a demografické zmeny;

  Pozmeňujúci návrh  22

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno f

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  3a) V článku 4 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

  f) prijímať a vykonávať svoj ročný pracovný program, v ktorom sa stanovujú jej pracovné metódy, očakávané výsledky a podrobnosti týkajúce sa realizácie referenčného učenia;

  „f) prijímať a vykonávať ročný pracovný program, v ktorom stanoví svoje pracovné metódy, predpokladané výsledky, ďalšie informácie týkajúce sa realizácie referenčného učenia, ako aj stratégie jeho šírenia a spolupráce;“;

  Pozmeňujúci návrh  23

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno g

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  3b) V článku 4 ods. 1 sa písmeno g) nahrádza takto:

  g) podporovať a vymieňať si osvedčené postupy na identifikáciu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ako aj na rozvoj iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby títo mladí ľudia získali zručnosti nevyhnutné na vstup na pracovný trh a zotrvanie na ňom.

  „g) podporovať a vymieňať si osvedčené postupy týkajúce sa identifikácie zraniteľných skupín na trhu práce, ako sú dlhodobo nezamestnaní, pracovníci so zdravotným postihnutím a ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, a presadzovania ich integrácie na trhu práce vrátane iniciatív zameraných na získavanie nových zručností, ak je to potrebné.

  Pozmeňujúci návrh  24

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 5

  Článok 5

  Spolupráca

  Spolupráca

  Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami na trhu práce vrátane ďalších poskytovateľov služieb zamestnanosti a prípadne s agentúrami EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky a vzdelávania a odbornej prípravy, so sociálnymi partnermi, s organizáciami zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo zraniteľné skupiny, s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti a s regionálnymi a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom ich zapájania do príslušných činností a zasadnutí siete, ako aj výmenou informácií a údajov.“

  Sieť rozvinie spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami na trhu práce vrátane ďalších poskytovateľov služieb zamestnanosti a sociálnych služieb a sociálnych partnerov a prípadne príslušných verejných služieb zamestnanosti z tretích krajín, s agentúrami EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky, rodovej rovnosti a vzdelávania a odbornej prípravy, s organizáciami zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo zraniteľné skupiny, so subjektmi pre rovnaké zaobchádzanie, s organizáciami odborného vzdelávania, s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblastiach zamestnanosti a spravodlivej tranformácie a s regionálnymi a miestnymi orgánmi, a to prostredníctvom ich zapájania do príslušných činností a zasadnutí siete, ako aj výmenou informácií a údajov.“

   

  Pozmeňujúci návrh  25

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 6 – odsek 5

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a) V článku 6 sa odsek 5 nahrádza takto:

  5. Rade pomáha sekretariát, ktorý zabezpečuje a zastrešuje Komisia. Sekretariát v spolupráci s predsedom a podpredsedami pripravuje zasadnutia rady, ročný pracovný program a výročnú správu siete. Sekretariát úzko spolupracuje so sekretariátom EMCO.

  „5. Rade pomáha sekretariát, ktorý zabezpečuje a zastrešuje Komisia. Sekretariát v spolupráci s predsedom a podpredsedami pripravuje zasadnutia rady, ročný pracovný program a výročnú správu siete. Sekretariát úzko spolupracuje so sekretariátom výboru EMCO s cieľom koordinovať iniciatívy medzi sieťou a týmto výborom.

  Pozmeňujúci návrh  26

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 5

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 7

  Článok 7

  Finančná podpora

  Finančná podpora

  Celkové finančné zdroje na vykonávanie tohto rozhodnutia sa riadne sprístupnia v súlade s ďalším viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027, pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci obmedzení finančného rámca.

  Potrebné celkové finančné zdroje na vykonávanie tohto rozhodnutia sa sprístupnia v súlade s ďalším viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027, pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci obmedzení finančného rámca.

  Pozmeňujúci návrh  27

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 7

  Rozhodnutie č. 573/2014/EÚ

  Článok 10

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 10

  Článok 10

  Preskúmanie

  Preskúmanie

  Komisia do septembra 2026 predloží hodnotenie uplatňovania tohto rozhodnutia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

  Komisia do 30. septembra 2026 predloží správu o hodnotení uplatňovania tohto rozhodnutia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V správe sa okrem iného posúdi, do akej miery sieť prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.


  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Posilnená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

  Referenčné čísla

  COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

  Dátum predloženia v EP

  11.9.2019

   

   

   

  Gestorský výbor

   dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  19.9.2019

   

   

   

  Spravodajcovia

   dátum vymenovania

  Manuel Pizarro

  24.10.2019

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  4.12.2019

  22.1.2020

  20.2.2020

   

  Dátum prijatia

  23.6.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  49

  2

  3

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Dátum predloženia

  29.6.2020

   


   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  49

  +

  EPP

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  RENEW

  Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne

  VERTS/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

  ECR

  Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

   

  2

  -

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

   

  3

  0

  ID

  France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   

  Posledná úprava: 14. júla 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia