Postopek : 2019/0188(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0128/2020

Predložena besedila :

A9-0128/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/11/2020 - 26

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0301

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0128/2020</NoDocSe>
PDF 210kWORD 78k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve</Commission>

Poročevalec: <Depute>Manuel Pizarro</Depute>

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0620),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 149 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0117/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. oktobra 2019[1],

 po posvetovanju z Odborom regij,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0128/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 


<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1 a (novo)</Article>

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Člen 3(3) Pogodbe o Evropski uniji ureja trajnostni razvoj, ki med drugim temelji na polni zaposlenosti in socialnem napredku, saj sta ta cilja povezana z vzpostavitvijo notranjega trga.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti opredeljuje kot enega od ciljev, ki jih je treba pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije upoštevati. Mreža bi morala biti Uniji in državam članicam pri tem v podporo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, uspešnost in učinkovitost javnih zavodov za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: JZZ) z zagotovitvijo platforme za primerjavo njihove uspešnosti na evropski ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj bi mreža JZZ ponudila več možnosti za sodelovanje pri razvoju inovativnih in z dokazi podprtih politik v skladu z zadevnimi pobudami politike Unije.

(2) Cilj mreže je posodobiti in okrepiti javne zavode za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: JZZ) ter njihovo zmogljivost, kakovost njihovih storitev, njihovo uspešnost in učinkovitost, tako da zagotavlja platformo za primerjavo njihove uspešnosti na evropski ravni, opredelitev primerov dobre prakse in razvoj sistema vzajemnega učenja. Pri tem je njen namen prispevati k dostojnemu delu ter vključujočim in trajnostnim delovnim mestom. Poleg tega naj bi mreža JZZ ponudila več možnosti za sodelovanje pri razvoju inovativnih, v prihodnost usmerjenih in z dokazi podprtih politik v skladu z zadevnimi pobudami politike Unije ter gospodarskimi, socialnimi in zaposlitvenimi cilji iz člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Mreža je imela ključno vlogo pri spodbujanju nadaljnjega sodelovanja med državami članicami na področjih, za katera so odgovorni JZZ, ter pri prispevanju k posodobitvi in krepitvi JZZ. Ocena stanja izvajanja Sklepa št. 573/2014/EU16 kaže, da je mreža imela pozitiven učinek, ter opredeljuje spoznanja, pridobljena z različnimi dejavnostmi in izkušnjami.

(3) Mreža je imela ključno vlogo pri spodbujanju nadaljnjega sodelovanja med državami članicami na področjih, za katera so odgovorni JZZ, ter pri prispevanju k posodobitvi in krepitvi JZZ. Ocena stanja izvajanja Sklepa št. 573/2014/EU16 kaže, da je imela mreža pozitiven učinek, ter opredeljuje spoznanja, pridobljena z različnimi dejavnostmi in izkušnjami. Mreža naj bi tako povečala svoje zmogljivosti in razvila inovativne in z dokazi podprte ukrepe za izvajanje politik zaposlovanja.

__________________

__________________

16  Delovni dokument služb Komisije SWD(2019) 1350.

16  Delovni dokument služb Komisije SWD(2019)1350.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi se izkoristili dosedanji rezultati in še naprej spodbujalo sodelovanje med JZZ, bi bilo treba obdobje obstoja mreže podaljšati do 31. decembra 2027.

(4) Da bi se izkoristili dosedanji rezultati in še naprej spodbujalo sodelovanje, vključno s konsolidacijo in razširitvijo pobud JZZ in posodobitvijo JZZ, bi bilo treba obdobje obstoja mreže podaljšati do 31. decembra 2027.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Mreža bi morala okrepiti sodelovanje med svojimi člani in razvijati skupne pobude, da bi omogočila izmenjavo informacij in primerov dobre prakse na vseh operativnih področjih JZZ, tako da bi zagotavljala primerjalne analize in svetovanje ter spodbujala inovativne pobude za posredovanje zaposlitve. V zvezi s tem bi bilo treba posebno pozornost nameniti sodelovanju JZZ glede koordinacije sistemov socialne varnosti, povezane z zaposlovanjem. Na podlagi dela, ki ga opravlja mreža, bi moralo biti mogoče opraviti vključujočo in z dejstvi podprto primerjavo vseh JZZ, ki bo usmerjena v uspešnost, da bodo lahko opredeljeni primeri dobre prakse na področjih storitev JZZ, s čimer bo prispevala k boljši zasnovi in zagotavljanju storitev zavodov za zaposlovanje v okviru njihovih pristojnosti. Pobude mreže bi morale izboljšati učinkovitost JZZ in poskrbeti za smotrnejšo porabo javnih sredstev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral podpirati izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, ki med drugim vključuje načelo aktivne podpore zaposlovanju. Prispevati bi moral tudi k cilju trajnostnega razvoja 8 iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, in sicer s prispevanjem k vključujoči in trajnostni gospodarski rasti, zaposlenosti in dostojnemu delu za vse.

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral podpirati izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, ki med drugim vključuje načelo aktivne podpore zaposlovanju. Olajšati bi moral tudi prosto gibanje delavcev in prispevati k socialno pravičnemu prehodu na krožno gospodarstvo ter izvajanju ustreznih načel in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, kar bi prispevalo k vključujoči in trajnostni gospodarski rasti in zaposlovanju ter dostojnemu delu za vse.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti za sodelovanje in stike z drugimi zainteresiranimi stranmi na trgu dela za spodbujanje sinergij med njimi, med drugim zlasti za sodelovanje z agencijami Unije na področju zaposlovanja, socialne politike ter izobraževanja in usposabljanja, da se zagotovi skladen okvir politike.

(6) Mreža bi morala nadaljevati, okrepiti in povečati svoje sistematično in strukturno sodelovanje z drugimi deležniki na trgu dela, med drugim zlasti z agencijami Unije na področju zaposlovanja, socialne politike, enakosti spolov, izobraževanja in usposabljanja, pa tudi s socialnimi partnerji, ponudniki storitev na področju zaposlovanja in socialnih zadev, organizacijami, ki zastopajo ranljive skupine, ter lokalnimi in regionalnimi organi, da bi spodbujali sinergije in izmenjavo primerov dobre prakse in da se, kadar je to primerno, zagotovi skladen okvir politike.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) JZZ bi bilo treba v njihovi vlogi zagotavljanja učinkovitejših storitev za iskalce zaposlitve in podjetja na nacionalni in po potrebi regionalni ravni ustrezno podpreti z zadostnimi človeškimi viri in finančno podporo za usposabljanje osebja in opremo. Poleg tega jim bi bilo treba dati na voljo sredstva, ki jih potrebujejo, da se bodo lahko uspešno spoprijeli z digitalizacijo gospodarstva, spreminjajočimi se vzorci dela, vključno z nastajajočimi gospodarstvi platform, ter družbenim in demografskim razvojem.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7 a (novo)</Article>

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Mreža in njene pobude bi se morale po potrebi in v okviru odobritev, ki jih določita Evropski parlament in Svet, financirati v skladu s finančnim načrtovanjem Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7 b (novo)</Article>

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Države članice bi morale imeti možnost, da za financiranje projektov, ki jih razvije mreža ali so opredeljeni v okviru dejavnosti vzajemnega učenja in jih nato izvajajo posamezni JZZ, uporabijo ustrezne programe Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – uvodni del</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi sodelovanje med državami članicami na področju zaposlovanja, in sicer na področjih, za katera so odgovorni JZZ, da bi prispevali k izvajanju politik zaposlovanja Unije. S tem se bo pripomoglo tudi k izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj ter tako podpiralo:

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi sodelovanje med državami članicami na področju zaposlovanja, in sicer na področjih, za katera so odgovorni JZZ, da bi prispevali k izvajanju politik zaposlovanja in socialnih politik Unije ter tako podpirali:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 1 – točka -a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) v členu 3(1) se vstavi naslednja točka:

 

„(–a) izvajanje načel evropskega stebra socialnih pravic ter ustreznih načel in ciljev evropskega zelenega dogovora in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj;“;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 1 – točka a</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b) v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a)  najranljivejše družbene skupine, za katere so značilne visoke stopnje brezposelnosti, zlasti starejše delavce ter mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo;

(a) vse ranljive družbene skupine, za katere so značilne visoke stopnje brezposelnosti, zlasti starejše delavce ter mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter invalide in osebe, ki se soočajo z več oblikami diskriminacije;“;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 1 – točka c</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2c) v členu 3(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c)  boljše delovanje trgov dela v EU;

(c)  boljše delovanje trgov dela in boljša vključenost vanje;“;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d) v členu 3(1) se vstavi naslednja točka:

 

„(ca) enakost spolov;“;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 1 – točka d</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2e)  v členu 3(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

(d) zaznavanje pomanjkanja usposobljene delovne sile in zagotavljanje informacij o številu oseb in lokaciji ter boljše usklajevanje znanja iskalcev zaposlitve s potrebami delodajalcev;

(d) zaznavanje pomanjkanja usposobljene delovne sile in zagotavljanje informacij o številu oseb in lokaciji ter boljše usklajevanje znanja iskalcev zaposlitve s potrebami delodajalcev s pomočjo instrumentov, kot je poklicno usposabljanje;“;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2f) v členu 3(1) se doda naslednja točka:

 

„(ha) sodelovanje in izmenjavo primerov dobre prakse na področju koordinacije sistemov socialne varnosti, povezane z zaposlovanjem;“;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 g (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2g) v točki (a) člena 4(1) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

(i)  prispevanje k zmanjševanju brezposelnosti vseh starostnih skupin in ranljivih skupin;

(i)  prispevanje k zmanjševanju brezposelnosti vseh starostnih skupin, obeh spolov in vseh ranljivih skupin;“;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 h (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2h) v točki (a) člena 4(1) se vstavi naslednja točka:

 

„(iiia)  poklicno svetovanje in usposabljanje, predvsem kar zadeva v prihodnost usmerjena, trajnostna delovna mesta;“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka c</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) prispevanje k posodobitvi in krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu s politikami zaposlovanja Unije, evropskim stebrom socialnih pravic in cilji trajnostnega razvoja;

(c) prispevanje k posodobitvi in krepitvi JZZ na ključnih področjih ob upoštevanju politik zaposlovanja in socialnih politik Unije, evropskega stebra socialnih pravic, evropskega zelenega dogovora in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, pa tudi tehnološkega razvoja, spreminjajočih se vzorcev dela in demografskih sprememb;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka f</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a) v členu 4(1) se točka (f) nadomesti z naslednjim:

(f) sprejetje in izvajanje letnega delovnega programa, v katerem so opisane delovne metode mreže, rezultati, ki jih mora doseči, in podrobnosti v zvezi z izvajanjem primerjalnega učenja;

(f) sprejetje in izvajanje letnega delovnega programa, v katerem so opisane delovne metode mreže, rezultati, ki jih mora doseči, in podrobnosti v zvezi z izvajanjem primerjalnega učenja ter strategije za razširjanje in sodelovanje;“;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka g</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3b) v členu 4(1) se točka (g) nadomesti z naslednjim:

(g) spodbujanje in izmenjava najboljših praks za prepoznavanje mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter za razvoj pobud, s katerimi bi zagotovili, da ti mladi pridobijo znanja, potrebna za vstop in obstanek na trgu dela.

(g) spodbujanje in izmenjava primerov dobre prakse za prepoznavanje ranljivih skupin na trgu dela, kot so dolgotrajno brezposelni, invalidni delavci ter mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter spodbujanje in izmenjava primerov dobre prakse pri njihovem vključevanju na trg dela, vključno s pobudami za pridobitev znanj in spretnosti, ko je to potrebno.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Sodelovanje

Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi na trgu dela, vključno z drugimi ponudniki storitev na področju zaposlovanja in, kadar je primerno, agencijami EU na področju zaposlovanja, socialne politike ter izobraževanja in usposabljanja, socialnimi partnerji, organizacijami, ki zastopajo brezposelne osebe ali ranljive skupine, nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju zaposlovanja, ter regionalnimi in lokalnimi organi, tako da jih vključuje v ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z njimi izmenjuje informacije in podatke.“;

Mreža razvija sodelovanje z deležniki na trgu dela, vključno z drugimi ponudniki storitev na področju zaposlovanja in socialnih storitev in socialnimi partnerji ter, kadar je primerno, z ustreznimi javnimi zavodi za zaposlovanje iz tretjih držav, agencijami EU na področju zaposlovanja, socialne politike, enakosti spolov ter izobraževanja in usposabljanja, organizacijami, ki zastopajo brezposelne osebe ali ranljive skupine, organi za enakost, organizacijami za poklicno usposabljanje, nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju zaposlovanja in pravičnega prehoda, ter regionalnimi in lokalnimi organi, tako da jih vključuje v ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z njimi izmenjuje informacije in podatke.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 5</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a) v členu 6 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5. Upravnemu odboru pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Komisija in deluje v okviru Komisije. Sekretariat v sodelovanju s predsednikom in podpredsednikoma pripravlja seje upravnega odbora, letni delovni program in letno poročilo mreže. Sekretariat tesno sodeluje s sekretariatom Odbora za zaposlovanje.

5. Upravnemu odboru pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Komisija in deluje v okviru Komisije. Sekretariat v sodelovanju s predsednikom in podpredsednikoma pripravlja seje upravnega odbora, letni delovni program in letno poročilo mreže. Sekretariat tesno sodeluje s sekretariatom Odbora za zaposlovanje z namenom usklajevanja pobud mreže in odbora.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 7</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Finančna podpora

Finančna podpora

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se dajo na voljo v skladu z naslednjim večletnim finančnim okvirom 2021–2027, kot je primerno, katerega letne odobritve odobrita Evropski parlament in Svet v mejah finančnega okvira.

Globalni viri, potrebni za izvajanje tega sklepa, se dajo na voljo v skladu z naslednjim večletnim finančnim okvirom 2021–2027, katerega letne odobritve odobrita Evropski parlament in Svet v mejah finančnega okvira.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 7</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 573/2014/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 10</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Pregled

Pregled

Komisija do septembra 2026 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži oceno uporabe tega sklepa.

Komisija do 30. septembra 2026 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o uporabi tega sklepa. V poročilu med drugim oceni, v kolikšni meri je mreža prispevala k uresničevanju ciljev iz člena 3.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

Referenčni dokumenti

COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

Datum predložitve EP

11.9.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

19.9.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Manuel Pizarro

24.10.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

4.12.2019

22.1.2020

20.2.2020

 

Datum sprejetja

23.6.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Datum predložitve

29.6.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

49

+

EPP

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

RENEW

Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

3

0

ID

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Zadnja posodobitev: 14. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov