Betänkande - A9-0128/2020Betänkande
A9-0128/2020

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

  29.6.2020 - (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) - ***I

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  Föredragande: Manuel Pizarro


  Förfarande : 2019/0188(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A9-0128/2020
  Ingivna texter :
  A9-0128/2020
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

  (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0620),

   med beaktande av artiklarna 294.2 och 149 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0117/2019),

   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 oktober 2019[1],

   efter att ha hört Regionkommittén,

   med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9‑0128/2020).

  1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


   

  Ändringsförslag 1

  Förslag till beslut

  Skäl 1a (nytt)

   

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a) I artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen hänvisas det till hållbar utveckling som bland annat bygger på full sysselsättning och sociala framsteg som mål kopplade till upprättandet av en inre marknad.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till beslut

  Skäl 1b (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1b) I artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till att främjandet av hög sysselsättning är ett mål som ska beaktas vid fastställandet och genomförandet av unionens politik och verksamhet. Nätverken bör stödja unionen och medlemsstaterna i detta avseende.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till beslut

  Skäl 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2) Nätverkets syfte är att förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, ändamålsenlighet och effektivitet genom att erbjuda en plattform för jämförelse av deras resultat på europeisk nivå, identifiera god praxis och inrätta ett system för ömsesidigt lärande. Nätverket ska också hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram innovativa, evidensbaserade strategier i linje med relevanta unionspolitiska initiativ.

  (2) Nätverkets syfte är att modernisera och förstärka de offentliga arbetsförmedlingarna och deras kapacitet, kvaliteten på deras tjänster, deras ändamålsenlighet och deras effektivitet genom att erbjuda en plattform för jämförelse av deras resultat på europeisk nivå, identifiera god praxis och inrätta ett system för ömsesidigt lärande i syfte att bidra till anständigt arbete och inkluderande och hållbara arbetstillfällen. Nätverket ska också hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram innovativa, framtidsorienterade och evidensbaserade strategier i linje med relevanta unionspolitiska initiativ och de ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål som anges i artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till beslut

  Skäl 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3) Nätverket har varit av avgörande betydelse för att främja ytterligare samarbete mellan medlemsstaterna inom de offentliga arbetsförmedlingarnas ansvarsområden och för att bidra till moderniseringen och förstärkningen av de offentliga arbetsförmedlingarna. En utvärdering av genomförandet av beslut nr 573/2014/EU16 visar att nätverket har haft en positiv inverkan och att lärdomar av olika aktiviteter och erfarenheter kan dras.

  (3) Nätverket har varit av avgörande betydelse för att främja ytterligare samarbete mellan medlemsstaterna inom de offentliga arbetsförmedlingarnas ansvarsområden och för att bidra till moderniseringen och förstärkningen av de offentliga arbetsförmedlingarna. En utvärdering av genomförandet av beslut nr 573/2014/EU16 visar att nätverket har haft en positiv inverkan och att lärdomar av olika aktiviteter och erfarenheter kan dras. I enlighet med detta har nätverket ökat sin kapacitet och utarbetat innovativa, evidensbaserade åtgärder för att genomföra sysselsättningspolitiken.

  __________________

  __________________

  16  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar SWD(2019) 1350

  16  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar SWD(2019) 1350

  Ändringsförslag  5

  Förslag till beslut

  Skäl 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4) För att kunna ta vara på de resultat som uppnåtts hittills och ytterligare främja samarbetet mellan de offentliga arbetsförmedlingarna bör nätverkets verksamhet förlängas till och med den 31 december 2027.

  (4) För att kunna ta vara på de resultat som uppnåtts hittills och ytterligare främja samarbetet, inbegripet konsolideringen och expansionen av de offentliga arbetsförmedlingarnas initiativ och moderniseringen av de offentliga arbetsförmedlingarna, bör nätverkets verksamhet förlängas till och med den 31 december 2027.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till beslut

  Skäl 4a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a) Nätverket bör stärka samarbetet mellan medlemmarna och utarbeta gemensamma initiativ i syfte att utbyta information och bästa praxis på alla områden där de offentliga arbetsförmedlingarna är verksamma genom att tillhandahålla jämförande analyser och rådgivning samt främja innovativa initiativ för arbetsförmedling. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de offentliga arbetsförmedlingarnas samarbete när det gäller sysselsättningsrelaterad samordning av de sociala trygghetssystemen. Nätverkets arbete bör möjliggöra en inkluderande, evidensbaserad och resultatinriktad jämförelse av alla offentliga arbetsförmedlingar, så att man kan fastställa bästa praxis på deras verksamhetsområden och bidra till bättre utformning och tillhandahållande av arbetsförmedlingarnas tjänster inom deras specifika ansvarsområden. Nätverksinitiativen bör förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas effektivitet och säkerställa en mer ändamålsenlig användning av offentliga medel.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till beslut

  Skäl 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör stödja genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, där aktiva arbetsmarknadsåtgärder är en av principerna . Det bör också bidra till mål 8 i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling genom att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt för alla, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

  (5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör stödja genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, där aktiva arbetsmarknadsåtgärder är en av principerna . Det bör också underlätta den fria rörligheten för arbetstagare och bidra till en socialt rättvis omställning till en cirkulär ekonomi och till genomförandet av relevanta principer och delmål i FN:s mål för hållbar utveckling genom att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning för alla samt anständiga arbetsvillkor för alla.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till beslut

  Skäl 6

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6) Nätverket bör fortsätta att organisera samarbetet och kontakterna med andra aktörer på arbetsmarknaden för att främja synergier mellan dem, i synnerhet samarbete med unionens organ som verkar inom sysselsättning, socialpolitik och utbildning, för att säkerställa en konsekvent politisk ram.

  (6) Nätverket bör fortsätta, intensifiera och stärka sitt systematiska och strukturella samarbete med andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet unionens organ som verkar inom sysselsättning, socialpolitik, jämställdhet och utbildning samt med arbetsmarknadens parter, tjänsteleverantörer som verkar inom sysselsättning och sociala frågor, organisationer som företräder utsatta grupper och lokala och regionala myndigheter för att främja synergier, utbyta god praxis och säkerställa en konsekvent politisk ram, när så är lämpligt.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till beslut

  Skäl 6a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a) De offentliga arbetsförmedlingarnas roll i att tillhandahålla effektivare tjänster för arbetssökande och företag bör stödjas på lämpligt sätt på nationell och, i tillämpliga fall, på regional nivå, med tillräckligt mänskligt kapital och finansiellt stöd till personalutbildning och utrustning. De offentliga arbetsförmedlingarna bör få de resurser som krävs för att de på ett framgångsrikt sätt ska kunna hantera digitaliseringen av ekonomin, de förändrade arbetsmönstren, inbegripet nya plattformsekonomier, och samhälls- och befolkningsutvecklingen.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till beslut

  Skäl 7a (nytt)

   

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a) Nätverket och dess initiativ bör finansieras på lämpligt sätt i enlighet med unionens finansieringsplan och inom ramen för de anslag som fastställs av Europaparlamentet och rådet.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till beslut

  Skäl 7b (nytt)

   

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7b) När det gäller projekt som utvecklas av nätverket eller fastställs i samband med insatserna för ömsesidigt lärande och sedan genomförs i de enskilda offentliga arbetsförmedlingarna bör medlemsstaterna ha tillgång till finansiering via relevanta unionsprogram.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 3 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”Syftet med detta beslut är att främja samarbete mellan medlemsstaterna genom nätverket på sysselsättningsområdet, inom de offentliga arbetsförmedlingarnas ansvarsområden, i syfte att bidra till genomförandet av unionens sysselsättningspolitik. Detta kommer också att bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling och därigenom stödja”

  ”Syftet med detta beslut är att främja samarbete mellan medlemsstaterna genom nätverket på sysselsättningsområdet, inom de offentliga arbetsförmedlingarnas ansvarsområden, i syfte att bidra till genomförandet av unionens sysselsättnings- och socialpolitik, och därigenom stödja”

  Ändringsförslag  13

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2a (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 3 – led -a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a) I artikel 3.1 ska följande led läggas till:

   

  ”-a) genomförandet av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och de relevanta principerna och målen i den europeiska gröna given och Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling,”

  Ändringsförslag  14

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2b (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 3 – led a

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (2b) I artikel 3.1 ska led a ersättas med följande:

  a)  de mest utsatta samhällsgrupperna med hög arbetslöshet, särskilt äldre arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar,

  a) alla utsatta samhällsgrupper med hög arbetslöshet, särskilt äldre arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar samt personer med funktionsnedsättning och personer som möter diskriminering på flera grunder,

  Ändringsförslag  15

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2c (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 3 – led c

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (2c) I artikel 3.1 ska led c ersättas med följande:

  c)  ett bättre funktionssätt för arbetsmarknaderna i EU,

  c)  bättre fungerande och mer inkluderande arbetsmarknader,

  Ändringsförslag  16

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2d (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 3 – led ca (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2d) I artikel 3.1 ska följande led läggas till:

   

  ”(ca) jämställdhet,”

  Ändringsförslag  17

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2e (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 3 – led d

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (2e)  I artikel 3.1 ska led d ersättas med följande:

  d) identifiering av kompetensbrister och tillhandahållande av information om deras omfattning och var de finns samt bättre matchning mellan arbetssökandenas kompetens och arbetsgivarnas behov,

  d) identifiering av kompetensbrister och tillhandahållande av information om deras omfattning och var de finns samt bättre matchning mellan arbetssökandenas kompetens och arbetsgivarnas behov genom instrument såsom yrkesutbildning,

  Ändringsförslag  18

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2f (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 3 – led ha (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2f) I artikel 3.1 ska följande led läggas till:

   

  ”ha) samarbete och utbyte av bästa praxis när det gäller sysselsättningsrelaterad samordning av sociala trygghetssystem,”

  Ändringsförslag  19

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2g (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (2g) I artikel 4.1 a ska led i) ersättas med följande:

  i)  Att bidra till att minska arbetslösheten för alla åldersgrupper och för utsatta grupper;

  i)  Att bidra till att minska arbetslösheten för alla åldrar och kön och för utsatta grupper;

  Ändringsförslag  20

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 2h (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2h) I artikel 4.1 a ska följande led läggas till:

   

  ”iiia)  yrkesvägledning och utbildning, särskilt med avseende på framtidsorienterade, hållbara arbetstillfällen;”

  Ändringsförslag  21

   

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 3

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 4 – punkt 1 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) ”Att bidra till modernisering och förstärkning av de offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i enlighet med unionens sysselsättningspolitik, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och målen för hållbar utveckling.”

  c) ”Att bidra till modernisering och förstärkning av de offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga områden, mot bakgrund av unionens sysselsättnings- och socialpolitik, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den europeiska gröna given och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling samt den tekniska utvecklingen, de förändrade arbetsmönstren och de demografiska förändringarna.”

  Ändringsförslag  22

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 3a (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 4 – punkt 1 – led f

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (3a) I artikel 4.1 ska led f ersättas med följande:

  f) Att anta och genomföra sitt årliga arbetsprogram som fastställer dess arbetsmetoder, förväntade resultat och de uppgifter som rör genomförandet av benchlearning.

  f) Att anta och genomföra sitt årliga arbetsprogram som fastställer dess arbetsmetoder, förväntade resultat och de uppgifter som rör genomförandet av benchlearning samt strategier för informationsspridning och samarbete.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 3b (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 4 – punkt 1 – led g

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (3b) I artikel 4.1 ska led g ersättas med följande:

  g) Att främja och utbyta bästa praxis för att identifiera unga som varken arbetar eller studerar och utveckla initiativ som säkerställer att de ungdomarna får den kompetens som krävs för att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

  g) Att främja och utbyta bästa praxis för att identifiera utsatta grupper på arbetsmarknaden, såsom långtidsarbetslösa, arbetstagare med funktionsnedsättning och unga som varken arbetar eller studerar och för att bidra till att de integreras på arbetsmarknaden, inbegripet genom initiativ för tillägnelse av ny kompetens vid behov.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 4

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 5

  Artikel 5

  Samarbete

  Samarbete

  Nätverket ska utveckla samarbete med relevanta berörda parter på arbetsmarknadsområdet, bland annat andra arbetsförmedlingar, och, i förekommande fall, unionsorgan inom områdena sysselsättning, socialpolitik och utbildning, arbetsmarknadens parter, organisationer som företräder arbetslösa personer eller utsatta grupper, icke-statliga organisationer vars uppdrag rör sysselsättning samt regionala och lokala myndigheter, genom att låta dem medverka i verksamhet och möten av relevans i nätverket samt genom att utbyta information och uppgifter med dem.

  Nätverket ska utveckla samarbete med relevanta berörda parter på arbetsmarknadsområdet, bland annat andra arbetsförmedlingar och leverantörer av sociala tjänster samt arbetsmarknadens parter, och, i förekommande fall, relevanta offentliga arbetsförmedlingar från tredjeländer, unionsorgan inom områdena sysselsättning, socialpolitik, jämställdhet och utbildning, organisationer som företräder arbetslösa personer eller utsatta grupper, jämlikhetsorgan, organisationer för yrkesutbildning, icke-statliga organisationer vars uppdrag rör sysselsättning och rättvis omställning samt regionala och lokala myndigheter, genom att låta dem medverka i verksamhet och möten av relevans i nätverket samt genom att utbyta information och uppgifter med dem.

   

  Ändringsförslag  25

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 4a (ny)

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 6 – punkt 5

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (4a) Artikel 6.5 ska ersättas med följande:

  5. Styrelsen ska biträdas av ett sekretariat som tillhandahålls av och finns inom kommissionen. Sekretariatet ska i samarbete med ordföranden och vice ordförandena förbereda styrelsemöten, nätverkets årliga arbetsprogram och dess årliga rapport. Sekretariatet ska ha ett nära samarbete med sysselsättningskommitténs sekretariat.

  5. Styrelsen ska biträdas av ett sekretariat som tillhandahålls av och finns inom kommissionen. Sekretariatet ska i samarbete med ordföranden och vice ordförandena förbereda styrelsemöten, nätverkets årliga arbetsprogram och dess årliga rapport. Sekretariatet ska ha ett nära samarbete med sysselsättningskommitténs sekretariat för att samordna initiativ mellan nätverket och sysselsättningskommittén.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 5

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 7

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 7

  Artikel 7

  Finansiellt stöd

  Finansiellt stöd

  De sammanlagda medlen för genomförandet av detta beslut ska anslås i enlighet med nästa fleråriga budgetram för 2021–2027 i tillämpliga delar, vars årliga anslag ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom budgetramen.

  De nödvändiga sammanlagda medlen för genomförandet av detta beslut ska anslås i enlighet med nästa fleråriga budgetram för 2021–2027, vars årliga anslag ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom budgetramen.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 7

  Beslut nr 573/2014/EU

  Artikel 10

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 10

  Artikel 10

  Översyn

  Översyn

  Kommissionen ska senast i september 2026 lämna en utvärdering av tillämpningen av detta beslut till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

  Kommissionen ska senast den 30 september 2026 lämna en utvärderingsrapport av tillämpningen av detta beslut till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Man ska i rapporten bland annat bedöma i vilken utsträckning nätverket har bidragit till uppnåendet av de mål som anges i artikel 3.


  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

  Referensnummer

  COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)

  Framläggande för parlamentet

  11.9.2019

   

   

   

  Ansvarigt utskott

   Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  19.9.2019

   

   

   

  Föredragande

   Utnämning

  Manuel Pizarro

  24.10.2019

   

   

   

  Behandling i utskott

  4.12.2019

  22.1.2020

  20.2.2020

   

  Antagande

  23.6.2020

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  49

  2

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Ingivande

  29.6.2020

   


   

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  49

  +

  EPP

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  RENEW

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

  VERTS/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

  ECR

  Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

   

  2

  -

  ID

  Nicolaus Fest, Guido Reil

   

  3

  0

  ID

  France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

   

  Teckenförklaring:

  + : Ja-röster

  - : Nej-röster

  0 : Nedlagda röster

   

   

  Senaste uppdatering: 14 juli 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy