ДОКЛАД относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог

  1.7.2020 - (2020/2002(INI))

  Комисия по външни работи
  Докладчик: Хавиер Нарт


  Процедура : 2020/2002(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0129/2020
  Внесени текстове :
  A9-0129/2020
  Разисквания :
  Приети текстове :


  PR_INI

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Страница

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

   


  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог

  (2020/2002(INI))

  Европейският парламент,

   като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално членове 41, 42, 43, 44, 45 и 46 от него,

   като взе предвид доклада на ОИСР и Сахелския и западноафриканския клуб от 14 февруари 2020 г., озаглавен „Географията на конфликта в Северна и Западна Африка“,

   като взе предвид доклада на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира, озаглавен „Тенденции в световните военни разходи, 2019 г.“, публикуван през април 2020 г.,

   като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 9 март 2020 г., озаглавено „Към цялостна стратегия с Африка“ (JOIN(2020)0004),

   като взе предвид съвместната декларация на членовете на Европейския съвет и държавите – членки на групата на петте държави от Сахел (Г-5 от Сахел), от 28 април 2020 г.,

   като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/253 на Съвета от 25 февруари 2020 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/906 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел[1],

   като взе предвид съвместната декларация на ръководителите на държавите – членки на Г-5 от Сахел, и президента на Френската република, направена на срещата на високо равнище от 13 януари 2020 г. в По, Франция („Декларация от По“),

   като взе предвид заключенията на Съвета от 20 април 2015 г. относно регионалния план за действие за Сахел за периода 2015 – 2020 г., от 16 март 2015 г. относно плана за действие на ЕС за Гвинейския залив за периода 2015 – 2020 г. и от 25 юни 2018 г. относно Африканския рог/Червено море,

   като взе предвид Резолюция № 1325/1820 на Съвета за сигурност на ООН и неговите последващи резолюции,

   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог[2],

   като взе предвид резолюцията си от 7 юни 2016 г. относно мироопазващите операции — ангажиментът, поет от Европейския съюз по отношение на ООН и Африканския съюз[3],

   като взе предвид резолюцията си за положението в Сомалия от 5 юли 2018 г.[4],

   като взе предвид Стратегията за развитие и сигурност на държавите от Г-5 от Сахел от септември 2016 г., рамката за интегрирани приоритетни действия от февруари 2020 г., Алианса за Сахел и Партньорството за стабилност и сигурност в Сахел,

   като взе предвид документа на Съвета „Концепция на ЕС за подкрепа по линия на ЕПСО за реформа на сектора за сигурност (РСС)“ от 13 октомври 2005 г., съобщението на Комисията от 24 май 2006 г., озаглавено „Концепция за подкрепа на Европейската общност на реформата в сектора на сигурността“ (COM (2006) 0253), съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 5 юли 2016 г., озаглавено „Елементи за стратегическа рамка на ЕС за подкрепа на реформата в сектора на сигурността“ (JOIN (2016) 0031), както и заключенията на Съвета относно „Стратегическа рамка на ЕС за подкрепа на реформата в сектора на сигурността (РСС)“ от 14 ноември 2016 г.,

   като взе предвид целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации, по-специално ЦУР 16, насочена към насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие,

   като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (Регламент относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони)[5],

   като взе предвид Стратегическата рамка за региона на Африканския рог от 14 ноември 2011 г. и регионалния план за действие на ЕС за Африканския рог за периода 2015 – 2020 г. от 26 октомври 2015 г.,

   като взе предвид призива на генералния секретар на ООН за прекратяване на огъня в световен мащаб след избухването на коронавирус (COVID-19),

   като взе предвид стратегията на ЕС за Гвинейския залив от 17 март 2014 г.,

   като взе предвид стратегията на ЕС за сигурност и развитие в Сахел от 21 март 2011 г., която беше представена от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от Комисията по искане на Съвета,

   като взе предвид годишните съвместни консултативни срещи на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз и Комитета по политика и сигурност на Европейския съюз,

   като взе предвид Плана за действие за укрепване на подпомагането от ЕС по линия на ОПСО за мироопазващите дейности на ООН от 14 юни 2012 г., както и документа от 27 март 2015 г., озаглавен „Засилване на стратегическото партньорство между ООН и ЕС в областта на поддържането на мира и управлението на кризи: приоритети за периода 2015 – 2018 г.“,

   като взе предвид Съвместната стратегия Африка – ЕС, приета на Втората среща на високо равнище между ЕС и Африка, проведена в Лисабон на 8 и 9 декември 2007 г., и пътната карта на Съвместната стратегия Африка – ЕС за периода 2014 – 2017 г., приета на Четвъртата среща на високо равнище между ЕС и Африка, проведена в Брюксел на 2 и 3 април 2014 г.,

   като взе предвид Специален доклад № 3/2011 на Европейската сметна палата от 25 май 2011 г., озаглавен „Ефикасност и ефективност на помощта, предоставяна от ЕС чрез организации на ООН в засегнати от конфликти страни“,

   като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността[6],

   като взе предвид стратегическия подход на ЕС относно жените, мира и сигурността от 10 декември 2018 г. и неговия план за действие за периода 2019 – 2024 г. от 5 юли 2019 г.,

   като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия[7],

   като взе предвид докладите на Програмата на ООН за околната среда от 2011 г. и 2012 г., озаглавени „Сигурност на прехраната: изменение на климата, миграция и конфликт в Сахел“,

   като взе предвид Концепцията на Съвета от 10 ноември 2009 г. за укрепване на способностите на ЕС за посредничество и диалог,

   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2019 г. относно изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество[8],

   като взе предвид своите резолюции от 15 януари 2020 г. относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана[9] и изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност[10],

   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447),

   като взе предвид съобщението на Комисията от 28 април 2015 г., озаглавено „Европейска програма за сигурност“ (COM(2015)0185),

   като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид писмото на комисията по развитие,

   като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0129/2020),

  А. като има предвид, че развитието и устойчивият мир ще бъдат постигнати единствено чрез преодоляване на първопричините за бедността и глада; като има предвид, че сигурността е предпоставка за развитието; като има предвид, че сигурността на хората е предварително условие за трайния мир и стабилността; като има предвид, че силната връзка между сигурността, развитието и хуманитарната намеса е от ключово значение за устойчивото развитие на регионите на Сахел, Западна Африка и Африканския рог; като има предвид, че без развитие и изкореняване на бедността няма да има траен мир; като има предвид, че сигурността в Сахел-Сахарския регион и региона на Африканския рог постепенно се влошава, а действията на Европейския съюз не успяват да реагират адекватно на тази криза, по-специално поради ограничения в мандата и функционирането;

  Б. като има предвид, че южната стратегическа среда на ЕС е нестабилна; като има предвид, че тя е изправена пред редица предизвикателства, по-специално въоръжени конфликти по южните граници на европейския континент и джихадистки тероризъм; като има предвид, че нестабилността в този регион има пряко въздействие върху сигурността на Европа и нейните граждани и върху стабилността на европейските външни граници;

  В. като има предвид, че сигурността и стабилността на Сахел, Западна Африка и Африканския рог трябва да бъде стратегическа цел на сътрудничеството на ЕС с правителствата на държавите от южното съседство;

  Г. като има предвид, че мандатите на мисията на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) са всеобхватни и имат за цел, наред с другото, да насърчат реформата в сектора на сигурността, да ускорят реформата на съдебната система и да засилят военното и полицейското обучение, както и да постигнат напредък по отношение на надзора;

  Д. като има предвид, че като водещ партньор Европейският съюз е поел ангажимент за сигурността и развитието на региона на Сахел чрез интегриран подход, съсредоточен върху политическия и дипломатическия диалог, развитието и хуманитарната подкрепа;

  Е. като има предвид, че инициативата „Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието“ доведе до преразглеждането през 2017 г. на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, в резултат на което бяха финансирани инициативи за обучение и беше доставено несмъртоносно оборудване за въоръжените сили в трети държави;

  Ж. като има предвид, че от държавите членки се изисква да осигурят необходимия персонал за мисиите и че поради недостига, изострен от причинената от разпространението на COVID-19 пандемия, броят на служителите на ЕС в тези мисии се намалява поради свързани със здравето съображения;

  З. като има предвид, че от Атлантическия океан на запад до Червено море и Индийския океан на изток много африкански държави се борят с предизвикателства като дестабилизирането на традиционната агропасторална икономика в резултат на изменението на климата, експлоатацията на природните ресурси от външни участници, продоволствената и хранителната несигурност, липсата на достъп до основни социални услуги, неподходящите селскостопански модели, нарастването на населението и натиска върху природните и екологичните ресурси, като например обезлесяването; като има предвид, че друго голямо предизвикателство е появата на нови форми на „икономика на мафията“, включително трафик на мигранти и други групи от населението, трафик на наркотици, контрабанда на предмети на културата и дивата флора и фауна и неконтролиран износ на злато и минерални залежи, които, в съчетание с институционалните слабости и липсата на прозрачност, лошото управление, нарастващите неравенства, липсата на доверие в управляващите и корупцията на много администрации, водят до хибридизация между въоръжени групи, трафиканти и традиционни общностни и регионални конфликти, като неприемливото явление „джихадистки религиозен екстремизъм“ възниква като погрешна реакция за съответните общества и се засилва радикализацията;

  И. като има предвид, че естеството на предизвикателствата пред сигурността, ожесточените конфликти и политическото насилие варира между различните африкански региони, държави и провинции; като има предвид, че в региона на Сахел или Африканския рог въоръжените ислямистки групи и тероризмът, но също така в по-малка степен и силите за сигурност, различни престъпни групи и милиции причиняват много жертви, по-специално сред цивилното население; като има предвид, че положението е много различно в повечето от деветнадесетте държави от Западна Африка, където някои държави се радват на трайна стабилност и сигурност, а в други се наблюдава политическо насилие или етнически конфликт;

  Й. като има предвид, че миналата година са докладвани 3471 прояви на насилие, свързани с тези групи; като има предвид, че докладваните смъртни случаи вследствие на дейността на Африканската въоръжена ислямистка групировка също са се увеличили със седем процента миналата година до приблизително 10 460 смъртни случая;

  К. като има предвид, че терористичните дейности в голяма степен са съсредоточени в пет главни зони, включително Сомалия, басейна на езерото Чад, Сахел, както и – с по-малко, но несекващи заплахи – Северна Африка и западното крайбрежие на Индийския океан; като има предвид, че през 2019 г. от всички региони Сахел отбелязва най-бързото нарастване на свързаните с насилствен екстремизъм дейности; като има предвид, че всяка зона има своя уникална динамика и изисква специфичен регионален подход;

  Л. като има предвид, че лидерите на ЕС и Г-5 от Сахел изразиха дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на тероризма и влошаването на положението със сигурността и хуманитарното положение в региона на Сахел; като има предвид, че тероризмът оказва все по-голям натиск върху държавите от Г-5 от Сахел и съседните им държави; като има предвид, че тероризмът изостря местните политически, етнически и религиозни напрежения и че той се подхранва от престъпни и фундаменталистки групировки, социално-икономически проблеми, слабо управление, а в някои случаи и от силите за сигурност и отбрана;

  М. като има предвид, че терористичните атаки срещу цивилното население, държавните институции, държавните представители, силите за сигурност и отбрана и инфраструктурата подкопават социалното сближаване, както и че за тази цел терористичните групи използват също съществуващите местни конфликти;

  Н. като има предвид, че всички тези предизвикателства сериозно засягат стабилността и мира на местните общности, основания на компромиси обичаен ред и моралния авторитет на възрастните хора и традиционните лидери, който се измества от господството на въоръжени групировки на контрабандисти и терористи;

  О. като има предвид, че е от съществено значение да се създадат условията за сигурност, необходими за възстановяване на основните държавни структури, по-специално в по-отдалечените региони, където е вероятно гражданите да се чувстват най-изоставени;

  П. като има предвид, че терористичните и престъпните нападения обикновено са насочени срещу цивилното население, държавните представители и силите за сигурност и отбрана, както и срещу социално-икономическата инфраструктура, като така подкопават социалното и общностно сближаване и интеграцията;

  Р. като има предвид, че Сахел е един от регионите, най-силно засегнати от разпространението на незаконни малки оръжия, както и че тези нерегистрирани и предимно незаконно притежавани оръжия не само застрашават безопасността и сигурността на общностите, но се използват и от опасни транснационални престъпни мрежи, които се занимават с различни форми на трафик, включително на оръжия, хора и незаконни наркотици;

  С. като има предвид, че според новите данни на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира:

  а) през 2019 г. общите военни разходи на държавите в Африка са нараснали с 1,5%, достигайки приблизително 41,2 милиарда щатски долара, което е първото увеличение на разходите в региона за период от пет години;

  б) Африка е внесла 49% от военното си оборудване от Русия, 14% от САЩ и 13% от Китай; като има предвид, че Китай изнася 20% от своите световни продажби на оръжие за Африка;

  Т. като има предвид, че военното влияние на Русия в Африка се състои от продажби на оръжия, използване на наемници и политически съветници, споразумения за сигурност и програми за обучение за нестабилни държави;

  У. като има предвид, че всяка година от държавите от Западна Африка през Обединените арабски емирства (ОАЕ) се осъществява контрабанда на злато за Близкия изток на стойност милиарди долари; като има предвид, че според Организацията на обединените нации, в нарушение на санкциите на ООН сомалийската екстремистка група Ал Шабааб генерира приходи в размер на милиони долари от износ на дървени въглища за Иран, а след това за ОАЕ;

  Ф. като има предвид, че бедността, липсата на образование, безработицата, конфликтите, кризите и несигурността заедно с други фактори, като например нефункциониращите държави, лошото управление и корупцията, засягат в особена степен младите хора и възможностите, които им се предоставят, и принуждават много от тях да бягат и напускат домовете и семействата си за по-безопасни региони или други континенти, като така рискуват живота си;

  Х. като има предвид, че посочените по-горе предизвикателства ще бъдат изострени от пандемията от COVID-19 и влошаващите се последици от изменението на климата; като има предвид, че Комисията е обявила допълнителни 194 милиона евро за подкрепа на сигурността, стабилността и устойчивостта в Сахел;

  Ц. като има предвид, че заплахата от въоръжени ислямистки групировки в Африка не е еднаква по своя характер, а обхваща постоянно променяща се комбинация от дейности на около двадесет и четири групи, които са активни в четиринадесет държави;

  Ч. като има предвид, че Европейският съюз е провел три военни мисии и операции по линия на ОПСО за обучение и консултации на въоръжените сили на Сомалия (мисия на ЕС за обучение (EUTM) Сомалия, 2010 г.), Мали (EUTM Мали, 2013 г.) и Централноафриканската република (EUTM CAR, 2016 г.), една военноморска военна операция (операция на военноморските сили на ЕС (EU NAVFOR) ATALANTA, 2009 г.) и три граждански мисии за обучение и консултиране на силите за вътрешна сигурност на Мали (мисия на ЕС за изграждане на капацитет (EUCAP) Sahel Mali, 2012 г.), Нигер (EUCAP Sahel Niger, 2014 г.) и Сомалия (EUCAP Somalia, 2014 г.), провел е проекта GAR-SI Sahel, както и е създал и скоро ще приведе в действие консултативна мисия (EUAM) в Централноафриканската република;

  Ш. като има предвид, че редица военни бази на отделни държави, например Франция и Съединените американски щати, предоставят помощ в областта на сигурността на местни партньори, като провеждат контратерористични и други операции; като има предвид, че успоредно с политическите решения, усилията за изграждане на държавност и инициативите за развитие са от решаващо значение за разгромяването на терористичните групи и допринасят за изграждането на регионална стабилност;

  Щ. като има предвид, че е необходим постоянен натиск върху терористите, за да се спре разпространението на тази заплаха в други региони и континенти, включително в Европа;

  AA. като има предвид, че през последното десетилетие африканските институции за сигурност са разположили на африканска почва десетки хиляди служители в мироопазващи операции, което показва истинска воля за принос към управлението на сигурността на собствения им континент;

  АБ. като има предвид, че ЕС подкрепя също привеждането в действие на обединените сили на Г-5 от Сахел – ключов контратерористичен инструмент, който е от жизненоважно значение за борбата с тероризма, джихадистката дейност и заплахите за сигурността, както и за подобряването на регионалната сигурност;

  АВ. като има предвид, че продължаващото привеждане в действие на ключови участници в областта на регионалната сигурност, например Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), Резервните сили в Източна Африка (EACF) и африканските резервни сили на Африканския съюз, се припокрива с интереса на ЕС да се помага на държавите, изпитващи затруднения да предоставят мир и благоденствие на своите граждани;

  АГ. като има предвид, че регионалното сътрудничество и добросъседските отношения между държавите от региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог са абсолютно необходими за поддържане и укрепване на стабилността в тези региони;

  АД. като има предвид, че Африканският съюз продължава да бъде ключов партньор за усилията на ЕС за мир и стабилност;

  АЕ. като има предвид, че на своята годишна среща на високо равнище през февруари Африканският съюз обяви планове да изпрати в Сахел 3000 войници за подкрепа на Г-5 от Сахел в борбата с въоръжените групировки;

  АЖ. като има предвид, че от 2017 г. насам ЕС следва процес на регионализация на своите мисии по линия на ОПСО, чиято цел е, заедно с постигането на напредък в сътрудничеството с държавите от Г-5 от Сахел, по-добро идентифициране и запълване на пропуските в трансграничното сътрудничество в регионите;

  АЗ. като има предвид, че след години на специфично обучение горепосочените мисии на ЕС, а така също и мисиите на ООН са възпрепятствани по отношение на тяхната устойчивост и ефективност поради ограниченията на техния мандат, програмите за обучение, плановете за устойчивост и местната ангажираност, както и защото не могат да предоставят необходимото оборудване на обучаваните от тях поделения и местните сили за отбрана, включително оръжия, боеприпаси и превозни средства; като има предвид, че е необходимо мандатите и целта на мисиите на ЕС да бъдат преразгледани, за да се изготви анализ за „извличане на поуки“, който следва да се използва за адаптиране на настоящите и бъдещите мисии;

  АИ. като има предвид, че всяко обучение, финансиране или оборудване на силите за сигурност в трети държави следва да се подчинява на европейските основни ценности и да допринася за изграждането на надежден сектор за сигурност, който преди всичко е насочен към осигуряване на ползи за сигурността на цялото местно население при зачитане на принципите на правовата държава и по-специално на международното право в областта на правата на човека;

  АЙ. като има предвид, че тези ограничения и липсата на съгласувано и стратегическо присъствие на Европейския съюз засягат доверието във външната дейност на ЕС, а същевременно други глобални участници засилват действията си, изпращат наемници, построяват свои собствени военни съоръжения и увеличават доставките си на оръжия и боеприпаси за държави от региона без никакви разпоредби относно управлението, като всъщност правят това с цел засилване на строго двустранни интереси;

  АК. като има предвид, че през 2017 г. на националния партиен конгрес Китайската комунистическа партия официално прие инициативата „Един пояс, един път“ и обяви инвестиции в размер на 8 трилиона щатски долара за широка мрежа от транспортна, енергийна и телекомуникационна инфраструктура, свързваща Европа, Африка и Азия; като има предвид, че Китай е основна заинтересована страна в икономиката на Африка със значително влияние върху много аспекти от работите на континента;

  АЛ. като има предвид, че през последното десетилетие ОАЕ постепенно увеличава присъствието си в Африканския рог, като използва проекти за развитие и хуманитарни проекти, за да повиши своето геостратегическо значение, по-специално в Аденския залив; като има предвид, че Сомалия е призовала настоятелно Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия срещу изграждането на военна база на ОАЕ в Сомалиланд;

  АМ. като има предвид, че Турция е посветила години за изграждане на доверие на територията на Африканския рог, тъй като се стреми да увеличи своето влияние, особено в региона на Червено море; като има предвид, че турски дружества все още управляват основното морско пристанище и летището на Могадишу и дори предоставят военно обучение на войниците на правителството на Сомалия;

  АН. като има предвид, че военноморските сили на Китайската народно-освободителна армия са установили първата си отвъдморска военна база в Джибути, а Китай притежава над 70% от брутния вътрешен продукт на Джибути като дълг; като има предвид, че заемите на инициативата „Един пояс, един път“ улавят уязвими развиващи се държави в „капани на дълга“, които изчерпват държавните резерви и обременяват поколения данъкоплатци с огромни дългове;

  АО. като има предвид, че нито сомалийската армия, нито армиите на Буркина Фасо, Мали или Централноафриканската република не са успели да реагират адекватно и не успяват да се борят срещу джихадистите и въоръжените групи, нито да задържат и охраняват територии с помощта на приятелски международни сили, като в резултат на това местното население се чувства изоставено и се страхува, че джихадистите или въоръжените групировки, след като се завърнат и заемат отново територията, от която са били изгонени, ще го обвинят в сътрудничество с правителството;

  АП. като има предвид, че е налице решителен спад на пиратството край бреговете на Източна и Западна Африка в резултат на международните усилия за морска сигурност от ЕС и НАТО, които служат като прецедент за европейско, африканско и трансатлантическо сътрудничество в областта на сигурността;

  АР. като има предвид, че след години на участие в горепосочените граждански и военни мисии общото положение не се е подобрило значително и въпреки положените усилия понастоящем показва тенденция за влошаване; като има предвид, че в резултат на това продължават да съществуват редица стари и нови предизвикателства и следователно е необходимо да се приложи всеобхватна стратегия, като се обърне специално внимание на регионите, в които уязвимостта и напрежението са най-големи, за да се постигне крайната цел за регионална стабилност и прехвърляне на отговорността за сигурността в ръцете на африканците; като има предвид, че тази стратегия ще отговори на спешната нужда и високите очаквания както на участниците по места, така и на местното население, и че тя следва да разгледа първопричините за кризата;

  АС. като има предвид, че въпросът за финансирането на ОПСО е от решаващо значение за продължаването на политиката, и като има предвид, че Европейският фонд за развитие (чрез Механизма за подкрепа на мира в Африка, а в бъдеще и чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира) предоставя подкрепа на Африканския съюз, като финансира, наред с другото, оперативните разходи за военни мироопазващи операции в Африка, по-специално AMISOM в Сомалия; като има предвид, че Европейският механизъм за подкрепа на мира ще замени механизма Athena за финансирането на общите разходи за военни операции по линия на ОПСО, а Механизмът за подкрепа на мира в Африка ще предостави на ЕС нов инструмент за по-гъвкаво разгръщане на военни операции и значително ще подобри възможностите за оказване на помощ в областта на сигурността на партньорите; като има предвид, че окончателното въздействие на Европейския механизъм за подкрепа на мира като инструмент за устойчиво справяне с ожесточените конфликти и несигурността ще зависи от степента, в която той се допълва от необходимите предпазни механизми и системи за мониторинг, за да се избегне потенциална злоупотреба с предоставената помощ, както и да се гарантира, че въпросите, свързани с отчетността, правата на човека и спазването на хуманитарното право, се вземат надлежно под внимание; като има предвид, че бъдещият Европейски механизъм за подкрепа на мира, който трябва да замести Механизма за подкрепа на мира в Африка през 2021 г., следва да разшири неговия обхват до държавите партньори и да даде възможност за доставка на военно оборудване;

  АТ. като има предвид, че е наложително ЕС да подкрепя своите партньори в Сахел-Сахарския регион и региона на Африканския рог, които са изправени пред все повече предизвикателства в борбата срещу въоръжени терористични групи, включително джихадисти; като има предвид, че Европейският съюз може да реагира по подходящ начин, като чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира предостави на държавите от съответния регион необходимата помощ, включително оръжия и боеприпаси; като има предвид, че Европейският механизъм за подкрепа на мира следва да бъде незабавно одобрен, за да бъде възможно предоставянето на необходимата военна помощ;

  АУ. като има предвид, че в региона на Сахел температурите нарастват 1,5 пъти по-бързо, отколкото в останалата част на света, и като има предвид, че според Организацията на обединените нации около 80% от земеделската земя в региона е с влошено качество, а около 50 милиона души, зависими от животновъдството, са в конфликт за земята; като има предвид, че според Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) това положение поставя хората в условия на продоволствена несигурност, те не успяват да се справят и са изправени пред труден избор;

  АФ. като има предвид, че последиците от изменението на климата са рисков фактор за дестабилизация, насилие и конфликти;

  АХ. като има предвид, че по данни на УНИЦЕФ рязкото увеличаване на насилствените нападения срещу публичните училища, убийствата, отвличанията, побоите и смъртните заплахи срещу учители и ученици е довело до закриването на над 9000 училища в Централна и Западна Африка, като близо два милиона деца са останали без подходящо образование;

  АЦ. като има предвид, че ЕС продължава да бъде сериозно загрижен във връзка с нарастващия брой деца, набирани за деца войници от екстремистки групи;

  АЧ. като има предвид, че Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) изтъква тревожни нови тенденции по отношение на трафика на наркотици в региона с отрицателно въздействие върху управлението, сигурността, икономическия растеж и общественото здраве; като има предвид, че според СНПООН на Западна, Централна и Северна Африка се падат 87% от всички фармацевтични опиоиди, изземани на световно равнище, и като има предвид, че СНПООН отчита съществуването на тясна връзка между трафика на наркотици и финансирането на въоръжени групировки;

  АШ. като има предвид, че стратегическият подход на ЕС по въпросите на жените, мира и сигурността подчертава необходимостта да се интегрира перспективата за равенство между половете във всички области и дейности в областта на мира и сигурността, за да се гарантира ефективност на политиките на ЕС;

  АЩ. като има предвид, че нападенията на екстремистки групи и ескалирането на междуобщностното насилие с цел достъп до ресурси засягат достъпа до образование и здравеопазване, като голям брой момичета са изложени в най-голяма степен на различни видове физически и сексуален тормоз;

  БА. като има предвид, че Европейският съюз трябва стратегически да увеличи още повече икономическото си присъствие с оглед на нарастващото присъствие на други чуждестранни сили;

  ББ. като има предвид, че членът на Комисията, отговарящ за съседството и разширяването, предлага да бъдат преразпределени, ускорени и приоритизирани 3,25 милиарда евро от съществуващите програми, за да се реагира на свързаните с коронавируса нужди в Африка, включително 2,06 милиарда евро за Африка на юг от Сахара;

  БВ. като има предвид, че ЕС следва да засили сътрудничеството си с националните парламенти, включително с комисиите по сигурност и отбрана, за да подобри критичните функции за надзор над националните и външните интервенции в областта на сигурността;

  Действията, предприети от Европейския съюз и неговите държави членки

  1. счита, че Комисията, Съветът и заместник-председателят/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) трябва да координират хуманитарните стратегии и стратегиите за развитие и за сигурност, в които участват, като част от интегрирана стратегия, която да позволи на Африка да управлява самостоятелно свързаните със сигурността и отбраната въпроси; счита, че Африканският съюз и африканските държави от региона са ключови партньори, с които ЕС е ангажиран пълноценно с цел съвместно постигане на устойчиво развитие и сигурност на хората; подкрепя плановете на Африканския съюз да изпрати 3000 войници в подкрепа на Г-5 от Сахел; изразява твърдо убеждение, че ЕС и неговите държави членки трябва да засилят капацитета на партньорите, като преразгледат ангажиментите в областта на сигурността и отбраната в регионите на Сахел, Западна Африка и Африканския рог, включително чрез осигуряване на военно оборудване, като се зачита принципът за ненанасяне на вреда;

  2. припомня, че борбата с тероризма зависи по-специално от способността на съответните държави да поддържат силни и надеждни институции, добре развити основни услуги, включително капацитет за вътрешна сигурност и съдебна система, в която гражданите имат доверие, по-специално по наказателноправни въпроси; счита, че една стратегия за сигурност за регионите на Сахел, Западна Африка и Африканския рог трябва преди всичко да бъде насочена към преодоляване на първопричините за конфликтите в региона, тъй като изкореняването на бедността е ключът към постигането на траен мир;

  3. призовава за популяризиране на подновени отношения между ЕС и африканския континент въз основа на солидарност, взаимно уважение и взаимна изгода, като винаги се спазват принципите на зачитане на международното право, националния суверенитет и равнопоставеността на страните;

  4. счита, че в рамките на ОВППС на Европейския съюз всички мисии, операции и други действия трябва да бъдат координирани от ЗП/ВП под ръководството на Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 от ДЕС, както и че Съвместното координационно звено за подкрепа следва да предоставя повече консултации на Комисията и на ЗП/ВП, със засилена координационна роля, и следва да предложи създаването на централизиран гражданско-военен теоретичен център, който да укрепи капацитета на Способностите за планиране и провеждане на военни операции и мисиите и проектите по линия на Способностите за планиране и провеждане на граждански операции;

  5. изразява твърдо убеждение, че ЕС следва да инвестира максимално в процеси, насочени към предотвратяване на конфликти, като задейства редица много конкретни процеси и проекти за посредничество, диалог и помирение, успоредно с други мерки за сигурност; подчертава, че също така е необходимо да се прилагат ориентирани към недържавните участници подходи, целящи насърчаване на стабилността и сигурността, по-специално по отношение на напрежението между общностите; изразява твърдо убеждение, че единствено когато човешката сигурност е в центъра на помощта в областта на сигурността, тази помощ ще бъде ефективна в средносрочен и дългосрочен план;

  6. подчертава, че за да се увеличи видимостта на действията на ЕС, е спешно необходимо да бъдат засилени мисиите и операциите по линия на ОПСО и цялостната политика на ЕС за стратегическо планиране и комуникация;

  7. приветства глобалния ангажимент на ЕС за региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог и оценява приноса на мисиите и операциите по линия на ОПСО за мира, сигурността и международната стабилност; подчертава обаче, че с цел повишаване на бързината и ефективността на реакцията при кризи е необходимо да се адаптират финансовите и административните правила и процесът на вземане на политически решения;

  8. повтаря призива си за бяла книга относно европейската отбрана, която да разработи и очертае много специфични сценарии за евентуални военни интервенции на ЕС и свързаните с тях доктрини в съответствие с военните задачи по член 43, параграф 1 от ДЕС;

  9. приветства персонала на мисиите на ЕС, който въпреки много трудните условия е работил изключително добре и е демонстрирал всеотдайност и професионализъм;

  10. подчертава, че с оглед на тежкото и задълбочаващо се влошаване на положението със сигурността в региона и с цел да се запълнят пропуските в мисиите и проектите на ЕС, трябва да бъде засилено изграждането на капацитет на партньорите в сектора на сигурността, за да се отговори по-адекватно на дълбоките предизвикателства и на сериозното положение със сигурността в региона, включително чрез подкрепа за трети държави в борбата срещу тероризма на тяхна територия;

  11. подкрепя съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 28 април 2015 г., озаглавено „Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието – създаване на способности в нашите партньори за предотвратяване и управление на кризи“[11];

  12. приветства предложението на Комисията и текущите междуинституционални преговори, чиято цел е създаването на регламент относно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС), включващ всички задачи на настоящия Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (IcSP);

  13. приветства предложението на ЗП/ВП, с подкрепата на Комисията, за създаване по линия на ОВППС на Съюза на Европейски механизъм за подкрепа на мира за финансиране на военно сътрудничество и сътрудничество в областта на отбраната с трети държави и международни организации, включително оборудване в рамките на Общия списък на оръжията на ЕС, който ще запълни значителна празнина в подкрепата на ЕС и заедно с ИСРМС ще даде възможност на ЕС да реагира по-бързо и ефективно на предизвикателствата, свързани със сигурността, и призовава за бързото му приемане; припомня, че Европейският механизъм за подкрепа на мира има за цел да включи Механизма за подкрепа на мира в Африка и да създаде компонент за изграждане на капацитет, който да позволи осигуряване на военно оборудване за държавите партньори, включително оръжие и боеприпаси, при пълно зачитане на общата позиция, правата на човека и хуманитарното право, и с ефективни разпоредби за прозрачност, както са изброени в неговата препоръка от 28 март 2019 г. относно създаването на Европейски механизъм за подкрепа на мира, за да се гарантира, че не се предоставя военно оборудване на получатели, извършващи злоупотреби, жестокости и нанасящи други вреди на цивилното население; отбелязва, че от юни 2018 г. държавите членки работят по решение на Съвета за установяване на Европейския механизъм за подкрепа на мира, който да бъде създаден най-късно през януари 2021 г.; във връзка с това и с оглед на настоящото положение в Африка, призовава Съвета да одобри без забавяне това предложение и да вземе необходимото решение за създаване на този нов инструмент в подкрепа на военните способности на африканските въоръжени сили, както и:

  а) бюджетът на Европейския механизъм за подкрепа на мира да бъде достатъчно голям, за да осигури ефективна реакция на настоящите предизвикателства, свързани с обучението, операциите, мисиите, проектите и военното оборудване, включително оръжия, боеприпаси и транспорт;

  б) да се гарантира, че Европейският механизъм за подкрепа на мира преодолява настоящите ограничения на Механизма за подкрепа на мира в Африка и бюджета на Съюза във връзка с придобиването на оръжие и боеприпаси;

  в) призовава да се осигури финансиране от бюджета на ЕС за административните разходи в резултат от решението на Съвета, включително за персонал;

  г) призовава Съвета да възложи на държавите членки да покрият оперативните разходи в резултат от неговото изпълнение, включително за оборудване и обучение;

  д) отбелязва, че държавите членки, които не участват във финансирането на конкретно действие или част от него, биха могли да се въздържат от гласуване в Съвета;

  е) призовава за създаване в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) на ново специализирано подразделение, което да отговаря за управлението на този нов инструмент, да контролира доставянето и използването на оборудване и обучение, включително подходящи гаранции и мерки за намаляване на риска;

  ж) счита, че доставянето и използването на такова оборудване и обучение следва да бъде наблюдавано от експерти, командировани от държавите членки в това подразделение, за да информират ЗП/ВП, и че доставянето и използването следва да подлежат на контрол от страна на Парламента и да бъдат одитирани от Европейската сметна палата;

  14. счита, че устойчивостта, ефективността и видимостта на гражданските и военните мисии на ЕС в Африка, въпреки високата степен на отдаденост и професионализъм на техния персонал, бяха също така възпрепятствани по-конкретно от липсата на местна ангажираност, планове за устойчивост и основно оборудване в засегнатите държави, а така също и по отношение на способността им да укрепват капацитета на партньорите;

  15. призовава Комисията и Съвета да гарантират, че се проучва използването на всички инструменти за финансиране с оглед обръщане внимание на лежащите в основата на конфликтите причини и подпомагане на развитието на капацитет за сигурност в засегнатите африкански държави съгласно членове 209 и 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в контекста на много сериозните кризи със сигурността в Сахел-Сахарския регион и Източна Африка;

  16. приветства предложението за укрeпване на принципа на партньорство в отношенията между Африка и ЕС, заложен в съвместното съобщение „Към всеобхватна стратегия с Африка“ (JOIN(2020)0004); призовава Комисията, и по-конкретно ЗП/ВП, да стартират специално разработени двустранни партньорства за трансформация, които да обхващат широк набор от области с приоритет сигурността и отбраната; призовава ЗП/ВП да приветства напредналите държави в областта на укрепването на демокрацията и сигурността на хората и да ги прикани да се присъединят към двустранни партньорства съгласно принципа „повече за повече“; отвъд двустранните партньорства, призовава ЗП/ВП да съдейства за укрепване на функциите, свързани със сигурността, на подрегионални организации като Икономическата общност на западноафриканските държави, Източноафриканската общност или Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР);

  17. препоръчва ЕС да обмисли възможността да допринесе за покриване на оперативните и логистични разходи за операциите срещу тероризма, провеждани от националните въоръжени сили на Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер и Чад, в рамките на мироопазващи операции в Сахел-Сахарския регион и като възприеме подход, подобен на следвания при финансирането на обединените сили на Г-5 и на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), и отбелязва, че Европейският механизъм за подкрепа на мира следва да бъде подходящият инструмент за това;

  18. насърчава обсъждане на въпроса дали е препоръчително към съществуващите програми за обучение да се прилагат същите механизми за снабдяване с военно оборудване, включително оръжия, като тези, които понастоящем са предвидени за разгръщането и обучението на силите на Г-5 от Сахел, включително финансова подкрепа, ако е необходимо;

  19. препоръчва всяко финансиране на операции за изграждане на капацитет за африкански държави да бъде обвързано с условието държавата получател да представи съвместно договорен план за подкрепа, включващ обучение за реформа в сектора на сигурността, правата на човека, международното хуманитарно право и принципите на правовата държава, който да има разумни срокове и да бъде постигнат с наблюдение от страна на ЕС с възможност за допълнителни корекции в зависимост от развитието на ситуацията;

  20.  изразява дълбока загриженост относно разследваните и докладвани от Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Мали (MINUSMA) голям брой случаи на много тежки нарушения на правата на човека, извършени от силите за сигурност на Мали;

  21. отбелязва докладите на ООН за оценка на прилагането на и усилията за корективна помощ при сексуална експлоатация и злоупотреби, извършени от персонал на ООН или свързан с него персонал в рамките на операции по поддържане на мира; изразява дълбоко възмущение във връзка с тревожния мащаб на тези престъпления и факта, че извършителите не са били подведени под отговорност; също така е потресен от твърденията за сексуално насилие над деца от европейски въоръжени сили и въоръжени сили на ООН, по-специално в Централноафриканската република през 2016 г., и призовава за справедливост; настоятелно призовава ООН, държавите – членки на ЕС и органите на ОПСО на ЕС да разследват, подведат под наказателна отговорност и издадат присъди незабавно и най-решително срещу всеки служител на ООН, национален служител или служител на ЕС, извършил акт на сексуално насилие; подчертава спешната необходимост от реформа на съответните структури по начин, който да прекрати безнаказаността на служителите на ООН и ЕС, и чрез установяване на функциониращи и прозрачни механизми за контрол и отговорност; счита за неприемливо, че понастоящем правните действия във връзка с твърдения за злоупотреби остават изцяло доброволни и зависими от държавата, изпратила съответните военни части; изразява убеждение, че подобни тежки престъпления биха могли да се намалят и предотвратят и чрез обучение и образование; категорично припомня, че е спешно такива престъпления да бъдат предотвратявани в бъдеще, също така с цел възстановяване на доверието на местното население в международните мироопазващи операции;

  22. призовава за предефиниране на формата на мисиите за обучение в рамките на EUTM Мали, EUTM CAR и EUTM Сомалия с цел по-доброто им адаптиране към реалните потребности на въоръжените сили и на населението на държавите бенефициери чрез:

  а) хармонизиране на методите на обучение и на правилата за работа и участие, като се гарантира, че те са уникални и съобразени с идентифицираните потребности в държавата и включват обучение по въпросите на равенството между половете и правата на жените, включително Програмата за жените, мира и сигурността;

  б) разработване и прилагане на всеобхватна политика за реформа в сектора на сигурността, чието ядро е сигурността на хората и която поставя потребностите от сигурност на цялото население в центъра на всички компоненти;

  в) гарантиране, че инструкторите от ЕС имат мандат, при координация с местните военни органи, да подбират войници измежду предложените от местните органи на властта, да ги обучават да засилят уменията си, в т.ч. чрез знания за международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, и да упражняват надзор и да ги придружават по места, след като тези войници завършат своето обучение, за да ги оценяват и да предотвратяват разформироването на отряди и разпръскването на войници;

  г) предоставяне на центровете за обучение на споделено и индивидуално военно оборудване (ако съответната държава не го предоставя), за да се осигури, че може да бъде проведено подходящо обучение, след като ЕС е въвел предпазни мерки, гарантиращи съответствие с осемте критерия на Обща позиция 2008/944/ОВППС при прехвърлянето на оръжия към трети държави, като се гарантира контрол след извършване на доставката и на крайната употреба с цел предотвратяване на отклоняването към въоръжени групи, включително терористи;

  д) подобряване на запълването на щатните длъжности в мисиите с цел управление на повтарящи се проблеми;

  е) гарантиране, че обучението съответства на оперативната реалност, т.е. то следва да включва мобилност и способности за командване и контрол;

  ж) възползване от командироването на необходимия военен експертен опит, по-специално в областта на стратегическите консултации;

  з) въвеждане на механизъм за наблюдение и защита на правата на човека с цел предотвратяване на нарушения на правата на човека;

  23. счита, че засилването на консултативния компонент на някои мисии (EUTM Сомалия) в структурите за командване на местните сили ще позволи да се упражнява значително влияние върху изпълнението на операциите и в рамките на многостранната рамка за военна помощ;

  24. счита, че ЕС следва да въведе подходящ надзор и да продължи да провежда ефективни периодични оценки и стратегически прегледи на гражданските мисии EUCAP Сахел Мали, EUCAP Сахел Нигер, EUCAP Сомалия и EUAM CAR, като преразглежда техния мандат, бюджет и човешки ресурси, и да продължи да използва системите за наблюдение в рамките на плана за изпълнение на мисиите и сравнителния анализ като цялостен инструмент за управление; изразява убеждение, че мисиите биха били по-добре адаптирани към променящите се условия със сигурността и политически ситуации, ако са приспособени към местните потребности и ако бъде засилено сътрудничеството с местните партньори, и че това би ги направило още по-оперативни и ефективни и би ги интегрирало в по-широки усилия за реформа в сектора на сигурността в интерес на сигурността на местното население; призовава ЗП/ВП и ЕСВД да отговорят на Парламента във връзка с годишния доклад на ОПСО за 2019 г.[12] и оценката на Парламента относно мисиите в Африка; повтаря критиката си относно липсата на „подходящи показатели за наблюдение на резултатите от мисиите EUCAP Нигер и EUCAP Мали и че наблюдението и оценката на действията на мисиите са били недостатъчни и не са били разработени така, че да се взема под внимание въздействието от тях“; призовава ЗП/ВП и ЕСВД да отговорят на оценката на Парламента за сформирането на силите на EUTM Сомалия;

  25. отбелязва, че положението със сигурността в Сомалия е много тревожно и е дестабилизиращ фактор в целия Африкански рог и дори извън него; счита, че федералното правителство на Сомалия не може да изпълнява всички свои задължения и че сомалийската национална армия, въпреки неотдавнашния напредък, продължава да не може да противодейства сама на терористичната дейност на Ал-Шабаб; припомня, че сомалийската армия трябваше да замести AMISOM през декември 2021 г.; подчертава, че постигането на тази цел изисква нова и всеобхватна програма за помощ, и призовава ЕС да постигне съгласие с Африканския съюз и сомалийското правителство относно механизма, който да бъде въведен след приключването на AMISOM;

  26. счита, че кризата в Персийския залив има сериозни последици в Сомалия, като ОАЕ продължава да подкрепя открити действия, пряко подкопаващи сигурността и политическите ползи, постигнати до момента в Сомалия, създава национално разединение между федералното правителство на Сомалия и федералните държави членки относно сигурността, националните избори и въпросите, свързани с развитието, и призовава такива действия да бъдат прекратени незабавно;

  27. изисква заинтересованите страни от Мали, подписали Споразумението за мир и помирение в Мали, постигнато в рамките на процеса от Алжир, да го спазват и да го приложат без по-нататъшно забавяне;

  28. счита, че Европейският съюз следва да продължи финансовата си подкрепа за AMISOM по време на преходния период посредством Механизма за подкрепа на мира в Африка, да поддържа присъствието на трите – ревизирани – военни или граждански мисии и операции на ЕС (ATALANTA, EUTM Сомалия и EUCAP Сомалия), да подкрепя демократичните институции и да продължава обучението на националната армия и установяването на прозрачни, подлежащи на отчет и демократично контролирани сектори на сигурността;

  29. призовава държавите членки и ЕС да помогнат на съвместните сили на Г-5 от Сахел да започнат да функционират чрез предоставянето на финансова помощ и предоставяне на военно оборудване и обучение, като същевременно се включат подходящи гаранции и мерки за намаляване на риска, както и консултации в областта на теорията, планирания капацитет и управлението; подчертава необходимостта от силен и надежден полицейски компонент в това отношение; призовава партньорите, които поеха ангажименти по време на конференцията на донорите в Брюксел на 22 февруари 2018 г., да приложат експедитивно тези ангажименти;

  30. счита, че африканските държави трябва да поемат отговорност за изпълнението на своите суверенни задължения за стабилизиране на всички зони, освободени от джихадистски терористични, престъпни и въоръжени групировки, трафиканти и бандити, за защита на гражданите и предоставяне на основни услуги (администрация, водоснабдяване и електроснабдяване, здравеопазване, правосъдие, образование); като има предвид, че армията или силите за сигурност следва временно да осигурят подходяща среда за сигурност и основни услуги, докато гражданската администрация поеме тези функции, призовава Европейския съюз да увеличи усилията си в подкрепа на африканските държави за предоставяне на основни услуги;

  31. подкрепя искането на Африканския съюз към ООН да получи достъп до вноски, определени от ООН, за ръководени от африканските държави мисии под мандата на Съвета за сигурност на ООН;

  32. подчертава, че е необходима координация със страните от Северна Африка, както и ефективен принос за мира и помирението в Либия, за да се предотврати превръщането ѝ в „гореща точка“ за разпространение на джихадизъм, терористични, престъпни и въоръжени групи, трафик на оръжия и хора; поради това насърчава мирните преговори във формат 5 + 5 и призовава всички държави да спазват духа на Берлинската конференция;

  33. призовава ЕС да преодолее продължаващите и нарастващи заплахи за опазването и защитата на културното наследство и да пресече контрабандата с произведения на културата, особено в зони на конфликт;

  34. счита, че сътрудничеството със страните от Северна Африка следва да се разглежда главно по отношение на обмена на информация и разузнавателни данни, военното обучение и борбата срещу радикализацията, като се има предвид доказаният опит на някои от тези страни;

  35. счита, че една всеобхватна политика на сигурност в средносрочен и дългосрочен план за тези региони следва също така да се фокусира върху насърчаване на устойчивост;

  36. приветства и подкрепя всеобхватния подход на Мавритания, който включва стратегия, основана на социалните и свързаните с развитието аспекти, в нейния военен отговор и отговор в областта на сигурността; изразява своята солидарност с Нигер, Мали и Буркина Фасо – държави, които са засегнати сериозно от тероризма; поздравява усилията и саможертвите на международната общност, на Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Мали, на многонационалните съвместни оперативни сили, на Г-5 и на френските въоръжени сили (операция „Баркан“), на регионалното консултативно и координационно звено на ЕС (РККЗ), на EUCAP Сахел Мали и Нигер, на EUTM Мали, на GAR-SI Sahel и на армията на Чад, която е основната сила в централния и в източния сектор на Г-5 и има нужда от специална подкрепа за своите батальони; призовава държавите от Г-5 от Сахел да провеждат вътрешни реформи и да прилагат изцяло правата на човека, доброто управление и демократичната отчетност, като зачитат правата на човека и демократичните норми;

  37. приветства съвместната декларация на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и на президента на Ислямска република Мавритания и действащ председател на държавите от Г-5 от Сахел Мохамед Шейх ал-Газуани от 28 април 2020 г., в която те подновиха и засилиха ангажимента за сигурността, стабилността и развитието на Сахел в тясно сътрудничество с генералния секретар на Организацията на обединените нации, председателя на Комисията на Африканския съюз и настоящия председател на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS);

  38. насърчава държавите членки да подкрепят и да сътрудничат на операциите „Баркан“ и „Такуба“ и на мисиите „Газел“ и „Ню Неро“; подчертава важните инвестиции от гледна точка на човешки и военни ресурси, направени от държавите членки, които вече са част от операциите; настоява на необходимостта от по-силно европейско участие, но че то не може да замени задължението на държавите да провеждат необходимите вътрешни реформи, насочени към гарантиране на секторите на устойчивото развитие и сигурността;

  39. призовава ЕС да обърне специално внимание на разпространението на въоръжени терористични групи, по-специално ислямисткия тероризъм и проповядващия насилие уахабистки екстремизъм, в регионите на Сахел, Западна Африка и Африканския рог, и да продължи усилията си в световен план за борба с джихадизма; в светлината на стратегическото въздействие на тези региони върху стабилността и сигурността на южните съседни държави, върху морската сигурност и сигурността на натиска върху европейските външни граници, призовава за модернизиране на програмите за сътрудничество в областта на сигурността и за помощ  със съответните държави;

  40. настоятелно призовава ЕС да направи цялостна оценка на съвместната стратегия Африка – ЕС и на съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, озаглавено „Към всеобхватна стратегия за Африка“ от 9 март 2020 г., и да насърчи прилагането на заключенията на Съвета от 20 април 2015 г. относно регионалния план за действие за Сахел за периода 2015 – 2020 г., от 16 март 2015 г. относно плана за действие на ЕС за Гвинейския залив за периода 2015 – 2020 г., от 25 юни 2018 г. относно Африканския рог/Червено море и Сахел/Мали, както и декларацията от По;

  41. изисква допълнителна защита и подкрепа за образователните органи, общности и организации, които работят на място и се опитват да намерят алтернативни възможности за обучение в общински центрове и включват хиляди деца от Западна Африка и Сахел в програми за образование и обучение;

  Добро управление и устойчиво развитие

  42. заявява, че не може да има стратегия за сигурност без съвместни действия за устойчиво развитие и хуманитарни действия; припомня различните първопричини за тероризма и въоръжените конфликти; призовава за насърчаване на човешкия капитал и човешкото развитие, за удовлетворяване на нуждите на най-уязвимите общности и за изграждане на капацитет на хората за устойчивост;

  43. счита, че Европейският съюз следва да гарантира, че плановете за устойчиво развитие са основани на конкретната ситуация и са многосекторни и предлагат глобално решение на предизвикателствата в съответния регион; подчертава, че един интегриран подход към мира, сигурността и устойчивото развитие изисква значимо участие на представители на местното гражданско общество, и по-специално на жените и младите хора, като едновременно с това припомня ролята на възрастните и на традиционните лидери в Сахел-Сахарските общества; счита, че тези планове трябва да бъдат в съответствие с принципите за ефективност на помощта, потвърдени в Европейския консенсус за развитие, да бъдат приети от администрацията в съгласие с местните общности бенефициери и да бъдат приложени с участието на организации на гражданското общество и хуманитарни организации, за да се гарантира ефективна координация, прозрачност и ангажираност;

  44. настоява върху важността на партньорството с ООН, сътрудничеството с други международни институции, по-специално Африканския съюз, и диалога с други регионални и подрегионални организации;

  45. счита, че значимото сътрудничество в областта на сигурността между ЕС и Африка трябва да се основава на устойчивото развитие и да се съсредоточи по-специално върху:

  а) укрепване на демокрацията чрез осигуряване на отговорни демократични системи на управление чрез ефективен парламентарен контрол, както и демократични институции и правова държава, гарантиращи всички свободи на гражданското общество;

  б) прекратяване на конфликтите и предотвратяване на повторното им възникване, като същевременно се отстранят първопричините за тях с цел постигане на траен мир и сигурност;

  в) разработване на насочени към младите хора политики за насърчаване на икономическото развитие и създаването на работни места; изтъкване на необходимостта от включване на младите хора в политическите и икономическите процеси, както и в мирния процес;

  г) подкрепа за превантивни планове за действие за стабилизиране;

  д) овластяване на жените чрез признаването им за носители на промяна в африканските общности, засилване на техните образователни и икономически възможности, насърчаване на тяхното участие в местни и национални институции и вземане на решения, както и подкрепа за тяхната роля в изграждането на мира, предотвратяването на конфликти и посредничеството, и борба със сексуалното насилие срещу жените и момичетата;

  е) предоставяне на основни услуги като здравеопазване, продоволствена сигурност, водоснабдяване, канализация и хигиена, социална защита, жилищно настаняване и защитни мрежи, подпомагане и защита на психичното здраве, образование и подпомагане на разселените лица с цел повишаване на доверието на хората в държавата;

  ж) осигуряване на сигурност, административна и правна стабилност;

  з) изкореняване на бедността, безнаказаността и корупцията;

  и) справяне с последиците от изменението на климата, като се вземат предвид мерки за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране, за да се гарантира, че поминъкът става трайно устойчив на екологични заплахи;

  й) спазване на принципите на правовата държава и насърчаване на устойчивото развитие и правата на човека без дискриминация на каквото и да е основание, свободата на изразяване, свободата на медиите, свободата на сдружаване и засилването на структурната подкрепа за гражданското общество и независимите медии;

  к) насърчаване на устойчиви земеделски практики като агроекология и подпомагане на малките производители и фермери, прилагане на хранителна връзка за справяне с всички форми на недохранване при всякакви ситуации и продължаване на финансирането за дейности, свързващи хуманитарните и свързаните с развитието интервенции с цел справяне с първопричините;

  46. изразява дълбоката си загриженост поради факта, че настоящите предизвикателства със сигурността в Африка, добавени към продължаващото неравенство, липсата на перспективи за младите хора и слабото управление, биха могли да насърчат миграцията и да доведат до значително разселване на хора, което да застраши държавите от Северна Африка и да засегне Европа, и да предизвика широко разпространена хуманитарна криза; признава въздействието на конфликтите, бедността, неравенствата и изменението на климата върху принудителните разселвания и призовава Европейския съюз да улесни редовната, безопасна и достойна миграция; поради това подчертава, че е важно да се засили сътрудничеството, по-конкретно между ЕС и региона на Сахел, за справяне с този важен въпрос, като същевременно припомня възприетата практика за въздържане от прилагане на обвързване с условия за хуманитарна помощ, свързана с действия в областта на миграцията в региона;

  47. приветства стратегията на ЕС за Африканския рог, която обхваща не само сигурността и хуманитарната политика, но също и по-дългосрочна политика на развитие и Целите на хилядолетието за развитие; подчертава важността на тази по-дългосрочна визия на политиката на развитие и призовава Комисията и държавите членки да координират своите политики в това отношение и да използват общо програмиране за различните държави и региона възможно най-скоро;

  48. призовава за прилагане на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН относно младежта, мира и сигурността в сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността;

  49. призовава ЕС да насърчи ефективното прилагане на Програмата на ООН за жените, мира и сигурността във всички области на външно действие на ЕС, като включи основана на пола перспектива към ключови области на политиката в стратегическото партньорство между ЕС и Африканския съюз в областта на сигурността;

  50. вярва, че ЕС следва да засили сътрудничеството си с националните парламенти, включително с комисиите по сигурност и отбрана, за да подобри критичните функции за надзор на националните и външните интервенции в областта на сигурността;

  51. призовава всички военни действащи лица в Сахел да зачитат международното хуманитарно право и да прилагат всеобхватен отговор, който поставя акцент върху облекчаването на страданието на най-уязвимите части на обществото, по-специално като разглежда защитата на цивилното население като ключов фактор за успеха на всяка интегрирана стратегия за сигурност; подчертава колко е важно да се гарантира, че прилагането на всички операции за сигурност не влошава хуманитарното положение; призовава всички действащи лица в областта на сигурността да следят за въздействието на своите военни операции и мерки за сигурност върху достъпа до услуги, включително продоволствие и храни, и принудителното разселване, с цел намаляване на техните отрицателни въздействия върху хуманитарните нужди;

  52. счита, че е от съществено значение да се предостави извънредна и всеобхватна помощ на засегнатите региони с оглед на извънредното предизвикателство, което представлява пандемията от COVID-19, да се запази непрекъснатостта на дейността за мисиите и операциите по ОПСО чрез подкрепа за местните въоръжени сили с консултации за това как да се справят с тази епидемия, да се укрепи дейността на ЕС в областта на развитието в тези региони, което може да играе важна роля за намаляване на въздействието на здравната криза, както и да се предостави жизненоважна хуманитарна помощ, като се проявява гъвкавост и приспособимост към ситуацията; приветства решението, прието с единодушие от Г-20, за спиране на плащанията за обслужване на дълга на най-бедните държави;

  53. препоръчва ЕС, заедно с Международния валутен фонд, Световната банка и Африканската банка за развитие, да се намеси на финансово равнище, за да подпомогне контролирането на дълга и изплащането на лихви; призовава да бъдат проучени всички възможности, предвид пандемията от COVID-19 и финансовите последици от нея, за облекчаване на дълга, суспендиране на дълга и устойчивост на дълга за държавите от Африка;

  54. препоръчва на засегнатите държави да поемат изцяло своята международна правна отговорност и да приемат всички необходими мерки, за да гарантират отчетност по силата на международното хуманитарно право за всички нарушения, извършени от всички страни, да гарантират, че ще дадат възможност за свободен достъп до хуманитарна помощ и основни услуги за нуждаещите се, включително за хората, които живеят на територии извън контрола на държавата, за да се избегне всякакъв риск от отклоняване на хуманитарна помощ, и че ще дадат възможност за преговори за хуманитарен достъп с всички страни в конфликта, и подчертава, че е важно предоставянето на хуманитарна помощ да бъде възприемано като неутрално и безпристрастно и да бъде гарантирана безопасността на хуманитарните работници;

  55. приветства предложението за укрeпване на принципа на мултилатерализъм в отношенията между Африка и ЕС, заложен в съвместното съобщение, озаглавено „Към всеобхватна стратегия с Африка“; счита, че комунистически Китай и авторитарна Русия са последвали различни подходи в отношенията с африканските държави в противовес на усилията на ЕС; призовава Комисията да подобри усилията на публичната дипломация и диалога с Африканския съюз, правителствата, парламентите и гражданските общества, за да обясни по-ефективно помощта на ЕС в областта на сигурността в Африка като принос за стратегията за развитие на Африка до 2063 г.

  °

  ° °

  56. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.


   

  ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

  Натали Лоазо

  Председател

  Подкомисия по сигурност и отбрана

  БРЮКСЕЛ

  Относно: становище относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог (2020/2002(INI))

  Уважаема г-жо Лоазо,

  В рамките на горепосочената процедура комисията по развитие взе решение да представи становище на Вашата комисия. Чрез писмена процедура комисията реши да представи становището под формата на писмо.

  Комисията по развитие разгледа този въпрос на своето заседание на 29 май 2020 г. На това заседание тя взе решение да отправи искане към водещата подкомисия по сигурност и отбрана да включи предложенията по-долу в своето предложение за резолюция.

  С уважение,

  Томас Тобé

   

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  1. Признава, че сигурността е съществена предпоставка за развитието; признава, че няма устойчиво развитие без сигурност, мир и стабилност; подчертава, че бедността и гладът са в основата на нестабилността и конфликтите; съзнава добре, че тези ситуации, в съчетание със:

  а) продоволствена сигурност;

  б) неравенство;

  в) безработица;

  г) сътресения в областта на климата;

  д) политическа нестабилност;

  е) неспособност на правителството да предоставя основни услуги като здравеопазване, водоснабдяване, канализация, образование и социална закрила;

  ж) високо равнище на корупция на всички управленски равнища и неспазване на принципите на правовата държава в най-уязвимите региони на Африка;

  з) липса на подкрепа за устойчиво съвместно управление на пасищата в райони, засегнати от конфликти във връзка със земеползването,

  допринасят за възникването на продължителни конфликти, религиозен екстремизъм и хуманитарни кризи; подчертава следователно необходимостта от съчетаване на дългосрочни реформи в областта на сигурността, насочени към развитие и устойчив мир в Сахел, Западна Африка и Африканския рог, с усилия за намаляване на бедността, в съответствие с основните цели на политиката за развитие, като се вземат предвид принципът на съгласуваност на политиките за развитие, залегнал в член 208 от ДФЕС, както и целите за устойчиво развитие;

   

  2. подчертава, че посочените по-горе предизвикателства, съчетани с бързото увеличаване на населението и с безработицата, са потенциални причини за миграция, принудително разселване или присъединяването към въоръжени групи, особено сред младите хора; подчертава необходимостта да се даде приоритет на образованието и здравеопазването, да се стимулира предприемачеството и да се насърчава развитието на местния пазар на труда, както и да се сътрудничи по въпросите, свързани с всеобхватната стратегия ЕС – Африка, с цел насърчаване на социалното и икономическото развитие в съответните държави партньори;

   

  3. отбелязва, че според Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, пряката помощ за армията за обучение и оборудване в контекста на реформата в сектора на сигурността следва да бъде придружена от дългосрочно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ; подчертава, че разискванията относно европейски механизъм за подкрепа на мира следва да бъдат оценявани спрямо критерия за устойчиво развитие, принципа на „ненанасяне на вреда“ и хуманитарната помощ, както и правата на човека и доброто управление; подчертава, че всяка мярка на ЕС за сигурност в развиваща се държава, независимо дали с граждански или военен характер, следва да носи преки ползи за сигурността на местното население и да бъде част от по-широка политика за реформа в сектора на сигурността, която включва строг демократичен контрол и механизми за прозрачност и отговорност, като в същото време укрепва принципите на правовата държава;

   

  4. припомня позицията на Парламента относно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, съгласно която той няма да подкрепя операции по финансиране и инвестиране, свързани с военния сектор или със сектора на държавната сигурност, или които биха могли да доведат до нарушаване на правата на човека в държавите партньори; изразява несъгласие с използването на средствата на ЕС за развитие за целите на сигурността в развиващите се държави; подчертава, че включването на Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС изисква да се предвидят гаранции за подходящо финансиране на сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в рамките на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество;

   

  5. подчертава, че е по-вероятно момичетата да бъдат спрени от училище в държави, които са засегнати от криза, като по този начин те са застрашени в по-голяма степен от детски брак, насилие и експлоатация; припомня, че задържането на момичетата в училищата е предварително условие за постигане на равенство между половете и човешко развитие и за зачитане на принципа „никой да не бъде изоставен“; настоява, че е необходимо това измерение да бъде включено в усилията на ЕС за осигуряване на образование без прекъсване, особено при продължителни конфликти; призовава за съдържателно и ефективно участие на младите хора, жените и други маргинализирани групи и малцинства в предотвратяването и разрешаването на конфликти, изграждането на мира, процесите след конфликт и хуманитарните операции; припомня, че жените са сред първите жертви при въоръжени конфликти; подчертава колко са важни съсредоточените върху равенството между половете и овластяването на жените действия на ЕС, включително чрез осигуряване на участието на африканските жени в местните, регионалните и националните институции;

   

  6. признава, че конфликтите в нестабилни държави водят до миграция; подчертава значението на финансирането на дейности за ограничаване на първопричините за миграцията, като се обръща по-специално внимание на изграждането на мира и на намаляването на бедността; подчертава значението на финансирането на мерки за подобряване на условията на живот на вътрешно разселените лица, принудени да живеят в бежански лагери в Сахел, Западна Африка и Африканския рог, и на подкрепата за процеса на стабилизация и възстановяване в зоните след конфликт;

   

   

  7. призовава за задълбочена оценка и докладване пред Парламента, включително относно вида на използваното оборудване, относно финансирането от ЕС, предвидено за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието (CBDSD) в съответните държави партньори, включително Доверителния фонд на ЕС за Африка, с цел повишаване на прозрачността, отговорността, взаимното допълване и ефективността, в съответствие с договорените принципи за ефективност на развитието, принципа на съгласуваност на политиките за развитие и основания на права подход към развитието.


   

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  49

  +

  EPP

  Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

  S&D

  Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

  RENEW

  Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

  ID

  Lars Patrick Berg

  ECR

  Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

   

  6

  -

  GUE

  Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

  ID

  Harald Vilimsky

  NI

  Kostas Papadakis

   

  14

  0

  EPP

  Kinga Gál

  S&D

  Dietmar Köster

  RENEW

  Katalin Cseh

  ID

  Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani

  VERTS

  Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Thomas Waitz

   

  Легенда на използваните знаци

  + : Гласове „за“

  - : „против“

  0 : „въздържал се“


  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  22.6.2020

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  49

  6

  14

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Katarina Barley, Nicolas Bay, Arnaud Danjean, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Mick Wallace

   

   

   

  Последно осъвременяване: 2 септември 2020 г.
  Правна информация - Политика за поверителност