Postup : 2020/2048(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0131/2020

Predkladané texty :

A9-0131/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0200

<Date>{02/07/2020}2.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0131/2020</NoDocSe>
PDF 179kWORD 57k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii k uzatvorení dohody, o ktorej sa rokuje, medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu</Titre>

<DocRef>(COM(2019)05512020/2048(INI))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Annalisa Tardino</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii k uzatvorení dohody, o ktorej sa rokuje, medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

(COM(2019)05512020/2048(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na odporúčanie Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2019)0551),

 so zreteľom na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania s Novým Zélandom o dohode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu,

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta”), a najmä na jej články 2, 6, 7, 8 a 47,

 so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 6, a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), najmä na jej články 16 a 218,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV[1],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES[2],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES[3],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií[4],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV[5],

 so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108) z 28. januára 1981 a na dodatkový protokol z 8. novembra 2001 k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov (ETS č. 181),

 so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) č. 1/2020 o rokovacom mandáte na uzavretie medzinárodnej dohody o výmene osobných údajov medzi Europolom a orgánmi presadzovania práva Nového Zélandu,

 so zreteľom na správu Europolu o stave a trendoch v oblasti terorizmu 2019,

 so zreteľom na Výzvu na činnosť z Christchurch, ktorú prijali Nový Zéland, Francúzsko, Komisia, technologické spoločnosti a iní s cieľom odstrániť terorizmus a násilný extrémistický obsah na internete,

 so zreteľom na článok 114 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0131/2020),

A. keďže nariadenie (EÚ) 2016/794 umožňuje prenášať osobné údaje príslušnému orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ je takýto prenos potrebný na vykonávanie úloh Europolu na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti podľa smernice (EÚ) 2016/680, medzinárodnej dohody podľa článku 218 ZFEÚ poskytujúcej náležité záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov, alebo dohôd o spolupráci umožňujúcich výmenu osobných údajov a uzatvorených pred 1. májom 2017 a vo výnimočných prípadoch na základe individuálneho posúdenia za prísnych podmienok stanovených v článku 25 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/794 a za predpokladu, že sú zabezpečené primerané záruky; zdôrazňuje , že dohoda musí plne rešpektovať základné práva a zásady uznané v charte;

B. keďže medzinárodné dohody umožňujúce Europolu a tretím krajinám spolupracovať a vymieňať si osobné údaje by mali byť v súlade so základnými právami uznanými v charte, najmä s jej článkami 2, 6, 7, 8 47 a článkom 16 ZFEÚ, a teda mali by dodržiavať zásadu obmedzenia účelu a práv prístupu a opravu; keďže tieto dohody by mali podliehať monitorovaniu zo strany nezávislého orgánu, ako sa osobitne stanovuje v charte, a mali by byť potrebné na plnenie úloh Europolu a primerané tomuto plneniu;

 

C. keďže v programovom dokumente Europolu na roky 2020 – 2022[6] sa zdôrazňuje, že úplné a úspešné plnenie činností Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT), najmä na operačnej úrovni, nie je možné bez úzkeho partnerstva s tretími krajinami a organizáciami; keďže EÚ a Nový Zéland majú podobné vyhliadky, čo sa týka otázok globálnej bezpečnosti, a sledujú v tomto ohľade podobné prístupy;

D. keďže Europol a novozélandská polícia už vytvorili rámec posilnenej spolupráce prostredníctvom pracovnej dohody a memoranda o porozumení, ktoré boli podpísané v roku 2019 a umožňujú novozélandskej polícii používať sieťovú aplikáciu na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA) a trvalo zriadiť styčnú kanceláriu v sídle Europolu v Haagu;

E. keďže Europol uzavrel v minulosti viaceré operačné dohody o výmene osobných údajov s tretími krajinami; keďže v roku 2018 začala Únia rokovať o tejto záležitosti s ôsmimi krajinami na Blízkom východe a v severnej Afrike (Turecko, Izrael, Tunisko, Maroko, Libanon, Egypt, Alžírsko a Jordánsko); a keďže Parlament prijal uznesenia o mandátoch na rokovania o týchto dohodách[7];

F. keďže Europol vyhodnotil úroveň hrozby, ktorú predstavujú džihádistickí teroristi, ako vysokú a keďže v roku 2018 bol terorizmus stále významnou bezpečnostnou hrozbou v členských štátoch; keďže napriek tomu, že počet zatknutí pravicových teroristov zostal na pomerne nízkej úrovni, v treťom roku za sebou sa zvýšil; keďže členské štáty nahlásili Europolu, že orgány presadzovania práva využili v roku 2018 nástroje na výmenu údajov na zmarenie, narušenie alebo vyšetrovanie 129 teroristických útokov;

G. keďže európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) vykonáva dohľad nad Europolom od 1. mája 2017 a poskytuje inštitúciám EÚ poradenstvo aj v oblasti politík a právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov, a to aj pri prerokúvaní dohôd v oblasti presadzovania práva;

H. keďže vzhľadom na útok v Christchurch v roku 2019 by operačná spolupráca, ktorá sa má formálne uzavrieť na základe dohody medzi Europolom a Novým Zélandom umožnením výmeny osobných údajov mohla mať zásadný význam pre prevenciu a stíhanie prípadných ďalších závažných trestných činov, ktoré by sa mohli plánovať alebo spáchať v EÚ alebo inde vo svete;

 

I. keďže prenos osobných údajov zhromaždených v súvislosti s kriminálnym vyšetrovaním a ďalej spracovávaných Europolom podľa dohody by mohol mať výrazný vplyv na životy príslušných jednotlivcov;

1. domnieva sa, že spolupráca s Novým Zélandom v oblasti presadzovania práva pomôže Európskej únii ďalej chrániť svoje bezpečnostné záujmy, najmä v oblastiach predchádzania terorizmu a boja proti nemu, narúšania organizovaného zločinu a boja proti kybernetickej kriminalite; nabáda Komisiu, aby urýchlene začala rokovania s Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Europolom a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu pri plnom rešpektovaní usmernení na rokovania prijatých Radou; vyzýva Komisiu, aby sa riadila dodatočnými odporúčaniami stanovenými v tomto uznesení;

2. trvá na tom, že úroveň ochrany údajov stanovená v dohode by mala byť v podstate rovnocenná úrovni ochrany stanovenej v právnych predpisoch EÚ tak v práve, ako aj v praxi; trvá ďalej na tom, že ak takáto úroveň ochrany nie je zaručená, dohodu nemožno uzavrieť; v tejto súvislosti zdôrazňuje formálne uznanie Nového Zélandu zo strany Komisie v roku 2012 ako krajiny, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov; keďže toto rozhodnutie sa však uplatňuje len na záležitosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/679, a preto sa nevzťahuje na záležitosti presadzovania práva;

3. domnieva sa, že cezhraničná výmena informácií medzi všetkými príslušnými orgánmi presadzovania práva v rámci EÚ a s globálnymi partnermi by sa mala stať prioritou, aby sa účinnejšie bojovalo proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu;

4. požaduje, aby dohoda obsahovala všetky potrebné záruky a kontroly, čo sa týka ochrany osobných údajov stanovenej v smerniciach na rokovania; konštatuje, že prenos citlivých osobných údajov by sa mal povoliť len vo výnimočných prípadoch, keď sú takéto prenosy nevyhnutné a primerané na predchádzanie trestným činom, na ktoré sa dohoda vzťahuje, a na boj proti nim; zdôrazňuje, že dotknutej osobe, osobám prepojeným s dotknutou osobou a osobám prepojeným s trestným činom, ako sú svedkovia a obete, by sa v záujme zaručenia dodržania základných práv mali vymedziť jasné záruky;

 

5. zastáva názor, že v súlade so zásadou obmedzenia účelu by budúca dohoda mala výslovne stanoviť zoznam trestných činov, v súvislosti s ktorými možno vymieňať osobné údaje, v súlade s vymedzeniami trestných činov EÚ, ak sú dostupné; domnieva sa, že tento zoznam by mal obsahovať činnosti, ktoré zahŕňajú príslušné trestné činy, a pravdepodobný účinok prenosu osobných údajov;

6. zdôrazňuje, že prenesené osobné údaje by mali súvisieť s jednotlivými prípadmi trestných činov; poukazuje na to, že do dohody by sa malo zahrnúť jasné vymedzenie koncepcie individuálnych prípadov trestných činov, pretože táto koncepcia je potrebná na posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti prenosov údajov;

7. trvá na tom, aby dohoda obsahovala jasné a presné ustanovenie, ktorým sa stanoví obdobie uchovávania osobných údajov, ktoré boli prenesené Novému Zélandu, a v ktorom sa bude požadovať vymazanie údajov po skončení uvedeného obdobia; žiada, aby sa v dohode v záujme zabezpečenia súladu stanovili procesné opatrenia; v tejto súvislosti žiada, aby dohoda konkrétne umožňovala pravidelné preskúmanie lehôt na uchovávanie a akúkoľvek ďalšiu potrebu uchovávania osobných údajov a aby ustanovila iné potrebné opatrenia na zaručenie dodržania časových limitov; trvá na tom, aby sa vo výnimočných prípadoch, ak existujú náležite opodstatnené dôvody na uchovávanie údajov počas dlhšieho obdobia, po uplynutí obdobia uchovávania údajov tieto dôvody a sprievodná dokumentácia oznámili Europolu a EDPS;

8. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s vládou Nového Zélandu stanovili na základe judikatúry Súdneho dvora a v zmysle článku 8 ods. 3 charty, ktorý nezávislý dozorný orgán vybavený účinnými právomocami vyšetrovania a zásahu má byť zodpovedný za dohľad nad vykonávaním medzinárodnej dohody; požaduje dohodu na takomto orgáne a jeho zriadenie ešte pred začiatkom nadobudnutia platnosti príslušnej medzinárodnej dohody; trvá na tom, aby sa v tejto dohode konkrétne uviedol názov príslušného orgánu;

 

9. domnieva sa, že medzinárodná dohoda by mala zahŕňať ustanovenie umožňujúce EÚ pozastaviť alebo vypovedať dohodu v prípade jej porušenia; domnieva považuje za dôležité, aby nezávislý dozorný orgán mal tiež právomoc rozhodovať o pozastavení alebo ukončení prenosu osobných údajov v prípade porušenia; zastáva názor, že podľa tejto dohody by orgány mali mať možnosť naďalej spracúvať všetky osobné údaje patriace do jej rozsahu pôsobnosti a prenesené pred jej pozastavením alebo ukončením; nazdáva sa, že by sa mal zaviesť mechanizmus monitorovania a pravidelného hodnotenia dohody s cieľom posúdiť, či ju obaja partneri dodržiavajú a či dohoda funguje vo vzťahu k operačným potrebám Europolu a či partneri dodržiavajú právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov;

 

10. zastáva názor, že ďalšie prenosy informácií Europolu príslušnými orgánmi Nového Zélandu iným orgánom na Novom Zélande, okrem iného na využitie v súdnych konaniach, by sa mali povoliť len na účely, na aké pôvodne slúžil prenos zo strany Europolu, a mali by byť podmienené predchádzajúcim schválením zo strany Europolu; poukazuje na to, že ďalšie prenosy informácií Europolu príslušnými orgánmi Nového Zélandu orgánom v tretích krajinách by nemali byť povolené;

11. vyzýva Radu a Komisiu, aby konzultovali s EDPS ustanovenia návrhu dohody pred jeho dokončením a počas rokovaní;

12. domnieva sa, že medzinárodná dohoda s Novým Zélandom by mala zakotviť právo dotknutých osôb na informácie, opravu a výmaz, ako je stanovené v iných právnych predpisoch EÚ o ochrane údajov; v tejto súvislosti požaduje, aby dohoda obsahovala jasné a podrobné pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré by sa mali poskytovať dotknutým osobám;

 

13. zdôrazňuje, že súhlas s uzavretím dohody bude podmienený jej uspokojivým zapojením do všetkých fáz postupu; očakáva, že bude plne a aktívne informovaný o pokroku v rokovaniach v súlade s článkom 218 ZFEÚ a že dostane dokumenty súčasne s Radou, aby mohol vykonávať svoju kontrolnú úlohu;

14. zdôrazňuje, že udelí súhlas s uzatvorením dohody iba ak takáto dohoda nebude ohrozovať súkromie a ochranu údajov, ani iné základné práva a slobody chránené Chartou; v tejto súvislosti poznamenáva, že podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ môže získať stanovisko Súdneho dvora, či je zamýšľaná dohoda v súlade so zmluvami;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde Nového Zélandu.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

2.7.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

26

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Abir Al-Sahlani, Gwendoline Delbos-Corfield, Kris Peeters, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

37

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara

 

26

-

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

NI

Martin Sonneborn

 

 

 

2

0

RENEW

Fabienne Keller

NI

Milan Uhrík

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

[2] Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

[3] Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

[5] Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

[6] Programový dokument Europolu na roky 2020 – 2022, ktorý schválila správna rada Europolu 25. marca 2020, EDOC# 1003783v20E

[7] Ú. v. EÚ C 118, 8.4.2020, s. 69 – 108.

Posledná úprava: 7. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia