Betänkande - A9-0131/2020Betänkande
A9-0131/2020

BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

2.7.2020 - (COM(2019)05512020/2048(INI))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Annalisa Tardino


Förfarande : 2020/2048(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0131/2020
Ingivna texter :
A9-0131/2020
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

(COM(2019)05512020/2048(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rekommendationen från kommissionen om rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2019)0551),

 med beaktande av rådets beslut av den 13 maj 2020 om bemyndigande att inleda förhandlingar med Nya Zeeland avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism,

 med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), särskilt artiklarna 2, 6, 7, 8 och 47,

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 6, och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 16 och 218,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF[1],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG[2],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG[3],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation[4],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF[5],

 med beaktande av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (ETS nr 108) av den 28 januari 1981 och tilläggsprotokollet om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter av den 8 november 2001 till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (ETS nr 181),

 med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens (EDPS) yttrande 1/2020 om förhandlingsmandatet för att ingå ett internationellt avtal om utbyte av personuppgifter mellan Europol och Nya Zeelands brottsbekämpande myndigheter,

 med beaktande av Europols rapport från 2019 om den rådande situationen och tendenserna inom terrorismen i Europa,

 med beaktande av Christchurch Call to Action, som antogs av Nya Zeeland, Frankrike, kommissionen, teknikföretag och andra för att få bort terrorisminnehåll och våldsbejakande extremistiskt innehåll från internet,

 med beaktande av artikel 114.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0131/2020), och av följande skäl:

A. Förordning (EU) 2016/794 möjliggör överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter i tredjeland eller till internationella organisationer i den mån överföringen är nödvändig för utförandet av Europols uppgifter, på grundval av ett kommissionsbeslut om adekvat skyddsnivå enligt direktiv (EU) 2016/680, en internationell överenskommelse enligt artikel 218 i EUF-fördraget som erbjuder tillräckliga skyddsåtgärder med avseende på skydd av den personliga integriteten och enskildas grundläggande fri- och rättigheter eller ett samarbetsavtal som medger utbyte av personuppgifter vilket ingicks före den 1 maj 2017 och, i undantagsfall, efter en bedömning från fall till fall enligt strikta villkor som fastställs i artikel 25.5 i förordning (EU) 2016/794 och förutsatt att tillräckliga skyddsåtgärder säkerställs. Det är mycket viktigt att avtalet fullt ut respekterar de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i stadgan.

B. Internationella avtal som tillåter Europol och tredjeländer att samarbeta och utbyta personuppgifter bör respektera de grundläggande rättigheter som erkänns i stadgan, särskilt artiklarna 2, 6, 7, 8 och 47, och artikel 16 i EUF-fördraget, och därmed respektera principen om ändamålsbegränsning och rätten till tillgång och rättelse. Dessa avtal bör övervakas av en oberoende myndighet, så som specifikt anges i stadgan, och vara nödvändiga för och stå i proportion till utförandet av Europols uppgifter.

C. I Europols programdokument 2020–2022[6] framhävs att det inte är möjligt att till fullo och framgångsrikt genomföra verksamheter inom ramen för Europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot (Empact), särskilt på operativ nivå, utan ett nära partnerskap med tredjeländer och organisationer. EU och Nya Zeeland står nära varandra i synen på global säkerhet och har liknande strategier i dessa frågor.

D. Europol och Nya Zeelands polis har redan upprättat ett ramverk för utökat samarbete genom ett samarbetsavtal och ett samförståndsavtal som båda undertecknades 2019 och som ger Nya Zeelands polis tillåtelse att använda nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena) och att ha en sambandsman permanent utplacerad på Europols huvudkontor i Haag.

E. Europol har tidigare ingått flera operativa avtal om utbyte av personuppgifter med tredjeländer, och 2018 inledde EU motsvarande förhandlingar med åtta länder i Mellanöstern och Nordafrika (Turkiet, Israel, Tunisien, Marocko, Libanon, Egypten, Algeriet och Jordanien). Parlamentet har antagit resolutioner om förhandlingsmandaten för dessa avtal.[7]

F. Europol har bedömt att hotnivån från jihadistiska terrorister är hög, och terrorism var fortfarande 2018 ett allvarligt hot mot säkerheten i EU:s medlemsstater. Även om antalet gripna terrorister på högerkanten höll sig på en jämförelsevis låg nivå ökade det för tredje året i rad. Medlemsstaterna har rapporterat till Europol att brottsbekämpande organ använde verktyg för utbyte av uppgifter för att förhindra, avbryta eller utreda terroristattacker vid 129 tillfällen under 2018.

G. Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har övervakat Europol sedan den 1 maj 2017 och erbjuder även råd till EU-institutioner om politik och lagstiftning som rör dataskydd, inbegripet i förhandlingar om avtal i den brottsbekämpande sektorn.

H. Mot bakgrund av Christchurch-attacken 2019 kan det operativa samarbete som kommer att formaliseras genom avtalet mellan Europol och Nya Zeeland, eftersom det möjliggör utbyte av personuppgifter, vara avgörande för att förebygga och lagföra andra grova brott och terroristattacker som kan komma att planeras eller begås inom EU eller i resten av världen.

I. Överföring av personuppgifter som samlats in i samband med brottsutredningar och ytterligare behandlas av Europol enligt avtalet kan få betydande konsekvenser för de berörda personernas liv.

1. Europaparlamentet anser att samarbete med Nya Zeeland på brottsbekämpningsområdet kommer att hjälpa Europeiska unionen att ytterligare skydda sina säkerhetsintressen, särskilt i fråga om att förebygga och bekämpa terrorism, störa den organiserade brottsligheten och bekämpa it-brottslighet. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att skyndsamt inleda förhandlingar med Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europol och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism, med full respekt för de förhandlingsriktlinjer som antagits av rådet. Kommissionen uppmanas att följa de ytterligare rekommendationer som anges i denna resolution.

2. Europaparlamentet insisterar på att den dataskyddsnivå som föreskrivs i avtalet väsentligen bör vara likvärdig med skyddet enligt unionsrätten i både lagstiftning och praxis. Parlamentet insisterar även på att avtalet inte kan ingås om en sådan skyddsnivå inte garanteras. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att kommissionen 2012 formellt erkände Nya Zeeland som ett land med adekvat dataskyddsnivå. Detta beslut är dock endast tillämpligt på frågor som omfattas av förordning (EU) 2016/679 och gäller följaktligen inte brottsbekämpningsfrågor.

3. Europaparlamentet anser att gränsöverskridande informationsutbyte mellan alla berörda brottsbekämpande organ inom EU och med globala partner bör prioriteras för att grov brottslighet och terrorism ska kunna bekämpas på ett mer ändamålsenligt sätt.

4. Europaparlamentet kräver att avtalet ska innehålla alla de skyddsåtgärder och kontroller som krävs för att skydda personuppgifter i enlighet med förhandlingsdirektiven. Parlamentet konstaterar att överföring av känsliga personuppgifter bör vara tillåten endast i undantagsfall där sådan överföring är strikt nödvändig för och står i proportion till att förebygga och bekämpa brott som omfattas av avtalet. Parlamentet betonar att tydliga skyddsåtgärder för den registrerade, personer med kopplingar till den registrerade och personer med kopplingar till brottet, såsom vittnen och offer, bör fastställas för att säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna.

5. Europaparlamentet anser, i enlighet med principen om ändamålsbegränsning, att det framtida avtalet uttryckligen bör inbegripa en förteckning över brott som medger utbyte av personuppgifter, i förekommande fall i linje med fastställande av brottsrekvisit på EU-nivå. Parlamentet anser att denna förteckning bör inbegripa de verksamheter som omfattas av sådana brott och de troliga konsekvenserna av överföringen av personuppgifter.

6. Europaparlamentet betonar att överförda personuppgifter bör vara kopplade till enskilda brott. Parlamentet påpekar att en tydlig definition av begreppet enskilda brott bör inkluderas i avtalet, eftersom detta begrepp behövs för att bedöma uppgiftsöverföringarnas nödvändighet och proportionalitet.

7. Europaparlamentet insisterar på att avtalet ska innehålla en tydlig och precis bestämmelse om lagringstiden för personuppgifter som har överförts till Nya Zeeland, med krav på radering av dem när lagringstiden för uppgifterna löpt ut. Parlamentet begär att förfarandeåtgärder fastställs i avtalet för att säkerställa efterlevnad. Parlamentet begär i detta avseende att avtalet specifikt ska föreskriva periodisk översyn av lagringstiden och eventuella ytterligare behov av lagring av personuppgifter, och att det ska föreskriva andra lämpliga åtgärder som säkerställer att tidsfristerna respekteras. Parlamentet insisterar på att det i undantagsfall, när det föreligger vederbörligen motiverade skäl för att lagra uppgifter under en längre period som överskrider lagringstiden för uppgifter, ska finnas krav på att dessa skäl och åtföljande dokumentation översänds till Europol och EDPS.

8. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck rådet och kommissionen, i enlighet med domstolens rättspraxis och i den mening som avses i artikel 8.3 i stadgan, att tillsammans med Nya Zeelands regering fastställa vilken oberoende tillsynsmyndighet med faktiska utrednings- och ingripandebefogenheter som ska ansvara för tillsynen av genomförandet av det internationella avtalet. Parlamentet begär att det ska fattas beslut om en sådan myndighet och att den ska inrättas innan det internationella avtalet kan träda i kraft. Parlamentet insisterar på att denna myndighets namn uttryckligen anges i avtalet.

9. Europaparlamentet anser att det internationella avtalet bör innehålla en bestämmelse som ger EU rätt att säga upp eller tillfälligt upphäva avtalet i händelse av en överträdelse. Parlamentet anser att det är viktigt att det oberoende tillsynsorganet också har befogenhet att fatta beslut om att avsluta eller tillfälligt ställa in överföringar av personuppgifter i händelse av en överträdelse. Parlamentet anser att avtalet bör ge myndigheter rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som omfattas av avtalet och har överförts före det tillfälliga upphävandet eller uppsägningen. Parlamentet anser att en mekanism för övervakning och periodisk utvärdering av avtalet bör inrättas i syfte att utvärdera båda partners efterlevnad av avtalet och avtalets funktionalitet i förhållande till Europols operativa behov och EU:s dataskyddslagstiftning.

10. Europaparlamentet anser att vidareöverföring av Europols uppgifter från behöriga myndigheter i Nya Zeeland till andra myndigheter i Nya Zeeland, inbegripet för användning i rättsliga förfaranden, bör vara tillåten endast för Europols ursprungliga överföringssyften och bör omfattas av ett förhandstillstånd från Europol. Parlamentet påpekar att vidareöverföring av Europols uppgifter från behöriga myndigheter i Nya Zeeland till myndigheter i ett tredjeland bör vara förbjuden.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att samråda med EDPS om bestämmelserna i utkastet till avtal innan det slutförs och under förhandlingarnas gång.

12. Europaparlamentet anser att det internationella avtalet med Nya Zeeland bör inbegripa de registrerades rätt till information, rättelse och radering i enlighet med annan EU‑lagstiftning om dataskydd. Parlamentet begär i detta avseende att avtalet ska omfatta tydliga och detaljerade regler om den information som bör tillhandahållas de registrerade.

13. Europaparlamentet betonar att dess godkännande av att avtalet ingås kommer att vara avhängigt av att parlamentet involveras på ett tillfredsställande sätt i alla steg i förfarandet. Parlamentet förväntar sig att informeras fullständigt och proaktivt om framstegen i förhandlingarna i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget samt att erhålla handlingarna samtidigt som rådet så att det kan utöva sin granskande roll.

14. Europaparlamentet betonar att det kommer att godkänna att avtalet ingås endast om avtalet inte utgör någon risk för rättigheterna till integritet och dataskydd eller för andra grundläggande rättigheter och friheter som skyddas av stadgan. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att det enligt artikel 218.11 i EUF-fördraget får inhämta domstolens yttrande om huruvida ett planerat avtal är förenligt med fördragen.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Nya Zeelands regering.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

2.7.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

26

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Abir Al-Sahlani, Gwendoline Delbos-Corfield, Kris Peeters, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara

 

26

-

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

NI

Martin Sonneborn

 

 

 

2

0

RENEW

Fabienne Keller

NI

Milan Uhrík

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 7 juli 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy