ZPRÁVA o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví

6.7.2020 - (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Irene Tinagli

Postup : 2020/0905(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0132/2020
Předložené texty :
A9-0132/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví

(C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rady orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví ze dne 5. března 2020 (C9-0080/2020),

 s ohledem na čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o orgánech a institucích hospodářské a měnové unie: prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru[3],

 s ohledem na své rozhodnutí ze dne 30. ledna 2020 o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví[4],

 s ohledem na článek 131 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0132/2020),

A. vzhledem k tomu, že předchozí výkonný ředitel Evropského orgánu pro bankovnictví odstoupil z funkce s účinkem od 31. ledna 2020;

B. vzhledem k tomu, že na základě otevřeného výběrového řízení navrhla rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví dne 5. března 2020, aby byl výkonným ředitelem na pětileté funkční období v souladu s čl. 51 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 jmenován François-Louis Michaud;

C. vzhledem k tomu, že dne 29. června 2020 uspořádal Hospodářský a měnový výbor slyšení s Françoisem-Louisem Michaudem, během nějž kandidát přednesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1. neuděluje souhlas se jmenováním Françoise-Louise Michauda výkonným ředitelem Evropského orgánu pro bankovnictví a žádá, aby byl návrh stažen a aby byl Parlamentu předložen návrh nový;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví a vládám členských států.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

Referenční údaje

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

5.3.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

11.3.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Projednání ve výboru

29.6.2020

 

 

 

Datum přijetí

2.7.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

23

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

Datum předložení

6.7.2020

 

 

Poslední aktualizace: 7. července 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí