RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor

6.7.2020 - (C9‑0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Irene Tinagli

Menetlus : 2020/0905(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0132/2020
Esitatud tekstid :
A9-0132/2020
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor

(C9‑0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu 5. märtsi 2020. aasta ettepanekut (C9/0080/2020),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)[1] artikli 51 lõiget 2,

 võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele[2],

 võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni majandus- ja rahaliidu institutsioonide ja asutuste kohta: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist[3],

 võttes arvesse oma 30. jaanuari 2020. aasta otsust ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor[4],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 131,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0132/2020),

A. arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve eelmine tegevdirektor astus 31. jaanuaril 2020 ametist tagasi;

B. arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu esitas määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 51 lõigete 2 ja 3 kohaselt 5. märtsil 2020. aastal pärast avalikku valikumenetlust ettepaneku nimetada tegevdirektori ametisse viie aasta pikkuseks ametiajaks François-Louis Michaud;

C. arvestades, et 29. juunil 2020. aastal korraldas majandus- ja rahanduskomisjon François-Louis Michaud’ ärakuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjoni liikmete küsimustele;

1. ei anna nõusolekut François-Louis Michaud’ nimetamiseks Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektoriks ja palub ettepaneku tagasi võtta ning esitada uue ettepaneku;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Pangandusjärelevalvele ning liikmesriikide valitsustele.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametisse nimetamine

Viited

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

5.3.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.3.2020

 

 

 

Raportöörid

   nimetamise kuupäev

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.6.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.7.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

23

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

 

 

Viimane päevakajastamine: 7. juuli 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika