Izvješće - A9-0132/2020Izvješće
A9-0132/2020

IZVJEŠĆE o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

6.7.2020 - (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica Irene Tinagli

Postupak : 2020/0905(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0132/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0132/2020
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od 5 ožujka 2020 (C9-0080/2020),

 uzimajući u obzir članak 51. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2020. o institucijama i tijelima ekonomske i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe[3],

 uzimajući u obzir svoju Odluku od 30. siječnja 2020. o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo[4],

 uzimajući u obzir članak 131. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0132/2020),

A. budući da je prethodni izvršni direktor Europskog nadzornog tijela dao ostavku 31. siječnja 2020.;

B. budući da je Odbor nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo slijedom otvorenog postupka odabira 5. ožujka 2020. predložio da se François-Louisa Michauda imenuje izvršnim direktorom na mandat od pet godina u skladu s člankom 51. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

C. budući da je 29. lipnja 2020. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku održao saslušanje François-Louisa Michauda, na kojem je on dao uvodnu izjavu i potom odgovarao na pitanja članova Odbora;

1. odbija dati suglasnost za prijedlog Europskog nadzornog tijela za bankarstvo da se François-Louisa Michauda imenuje izvršnim direktorom, te traži da se prijedlog povuče i da se Parlamentu podnese novi prijedlog;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo i vladama država članica.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

Referentni dokumenti

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

5.3.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.3.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.6.2020

 

 

 

Datum usvajanja

2.7.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

23

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

 

 

Posljednje ažuriranje: 7. srpnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti