Pranešimas - A9-0132/2020Pranešimas
A9-0132/2020

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo

6.7.2020 - (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Irene Tinagli

Procedūra : 2020/0905(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0132/2020
Pateikti tekstai :
A9-0132/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo

(C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos Priežiūros tarybos 2020 m. kovo 5 d. pasiūlymą (C9-0080/2020),

 atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB[1], 51 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes[2],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija“[3],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 30 d. sprendimą dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo[4],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0132/2020),

A. kadangi ankstesnis Europos bankininkystės institucijos vykdomasis direktorius atsistatydino iš pareigų 2020 m. sausio 31 d.;

B. kadangi 2020 m. kovo 5 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba, surengus atvirą atrankos procedūrą, pasiūlė vykdomuoju direktoriumi penkerių metų kadencijai skirti François’ą-Louis’ą Michaud’ą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 51 straipsnio 2 ir 3 dalimis;

C. kadangi 2020 m. sausio 22 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su François’u-Louis’u Michaud’u, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

1. nepritaria François’o-Louis’o Michaud’o skyrimui Europos bankininkystės institucijos vykdomuoju direktoriumi ir prašo atsiimti pasiūlymą bei pateikti naują;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos bankininkystės institucijai ir valstybių narių vyriausybėms.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

Nuorodos

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

5.3.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.3.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

29.6.2020

 

 

 

Priėmimo data

2.7.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

23

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

 

 

Atnaujinta: 2020 m. liepos 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika