Ziņojums - A9-0132/2020Ziņojums
A9-0132/2020

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru

6.7.2020 - (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referente: Irene Tinagli

Procedūra : 2020/0905(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0132/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0132/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

par priekšlikumu iecelt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru

(C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomes 2020. gada 5. marta priekšlikumu (C9-0080/2020),

 ņemot vērā 51. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK[1],

 ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā[2],

 ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā[3],

 ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 30. janvāra lēmumu par priekšlikumu Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšanai[4],

 ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0132/2020),

A. tā kā iepriekšējais Eiropas Banku iestādes izpilddirektors 2020. gada 31. janvārī atkāpās no amata;

B. tā kā 2020. gada 5. martā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padome, īstenojot atklātu atlases procedūru, ierosināja iecelt François-Louis Michaud izpilddirektora amatā uz piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 51. panta 2. un 3. punktu;

C. tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2020. gada 29. jūnijā noturēja François-Louis Michaud uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1. atsakās apstiprināt François-Louis Michaud iecelšanu par Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru un prasa atsaukt šo priekšlikumu un piedāvāt Parlamentam citu kandidatūru;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Banku iestādei, kā arī dalībvalstu valdībām.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana

Atsauces

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

5.3.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.3.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.6.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.7.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

23

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

Iesniegšanas datums

6.7.2020

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. jūlijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika