VERSLAG over de voordracht voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit

6.7.2020 - (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Irene Tinagli

Procedure : 2020/0905(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0132/2020
Ingediende teksten :
A9-0132/2020
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit

(C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Bankautoriteit van 5 maart 2020 (C9-0080/2020),

 gezien artikel 51, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie[1],

 gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken[2],

 gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen[3],

 gezien zijn besluit van 30 januari 2020 over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit[4],

 gezien artikel 131 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0132/2020),

A. overwegende dat de vorige uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit ontslag heeft genomen met ingang van 31 januari 2020;

B. overwegende dat de raad van toezichthouders van de Europese Bankautoriteit op 5 maart 2020, na een open selectieprocedure, heeft voorgesteld François-Louis Michaud te benoemen tot uitvoerend directeur voor een ambtstermijn van vijf jaar, overeenkomstig artikel 51, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010;

C. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 29 juni 2020 een hoorzitting heeft gehouden met François-Louis Michaud, tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1. weigert zijn goedkeuring te hechten aan de benoeming van François-Louis Michaud tot uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit en verzoekt om intrekking van de voordracht en de voorlegging van een nieuwe voordracht;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Europese Bankautoriteit, alsmede aan de regeringen van de lidstaten.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

Document- en procedurenummers

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

5.3.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

11.3.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.6.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

2.7.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

23

10

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

Datum indiening

6.7.2020

 

 

Laatst bijgewerkt op: 7 juli 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid