SPRÁVA o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

6.7.2020 - (C9‑0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Irene Tinagli

Postup : 2020/0905(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0132/2020
Predkladané texty :
A9-0132/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

(C9‑0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 5. marca 2020 (C9‑0080/2020),

 so zreteľom na článok 51 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby[3],

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 30. januára 2020 o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo[4],

 zo zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0132/2020),

A. keďže predchádzajúci výkonný riaditeľ Európskeho orgánu pre bankovníctvo odstúpil z funkcie k 31. januáru 2020;

B. keďže 5. marca 2020 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bol v súlade s článkom 51 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 za výkonného riaditeľa vymenovaný François-Louis Michaud na päťročné funkčné obdobie;

C. keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 29. júna 2020 vypočutie Françoisa-Louisa Michauda, počas ktorého François-Louis Michaud predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1. odmieta schváliť vymenovanie Françoisa-Louisa Michauda za výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo a žiada, aby bol návrh stiahnutý a aby bol Európskemu parlamentu predložený nový návrh;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a vládam členských štátov.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Titul

Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo

Referenčné čísla

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

5.3.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.3.2020

 

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.6.2020

 

 

 

Dátum prijatia

2.7.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

23

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

 

 

Posledná úprava: 7. júla 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia