Betänkande - A9-0132/2020Betänkande
A9-0132/2020

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten

6.7.2020 - (C9‑0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Irene Tinagli

Förfarande : 2020/0905(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0132/2020
Ingivna texter :
A9-0132/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten

(C9‑0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av förslaget från Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse av den 5 mars 2020 (C9‑0080/2020),

 med beaktande av artikel 51.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG[1],

 med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor[2],

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst[3],

 med beaktande av sitt beslut av den 30 januari 2020 om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten[4],

 med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-0132/2020), och av följande skäl:

A. Den tidigare verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten avgick från sin tjänst den 31 januari 2020.

B. Den 5 mars 2020 föreslog Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, att utnämna François-Louis Michaud till verkställande direktör för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 51.2 och 51.3 i förordning (EU) nr 1093/2010.

C. Den 29 juni 2020 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med François-Louis Michaud, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1. Europaparlamentet avstyrker utnämningen av François-Louis Michaud till verkställande direktör för Europeiska bankmyndigheten och begär att förslaget dras tillbaka och att ett nytt förslag föreläggs parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och medlemsstaternas regeringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten

Referensnummer

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

5.3.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.3.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Behandling i utskott

29.6.2020

 

 

 

Antagande

2.7.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

23

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

 

 

Senaste uppdatering: 7 juli 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy