<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 275kWORD 86k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType><Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила</Titre>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9‑0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчик по становище: <Depute>Мари‑Пиер Ведрен</Depute> 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

(COM(2019)0623 – C9‑0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0623),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9‑0197/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Становище № 2/15 на Съда на Европейския съюз[1],

 като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно кризата във връзка с Апелативния орган на СТО[2],

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0133/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Изменение  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Позоваване 1 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- като взе предвид Становище № 2/15 на Съда на Европейския съюз,

</AmendA><AmendB>Изменение  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 1 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Становище № 2/15 на Съда на Европейския съюз внесе яснота по въпроса за компетентностите, обхванати от всеобхватните търговски споразумения. В становището се уточнява, наред с другото, че разпоредбите, обхванати от главите за търговията и устойчивото развитие, попадат в изключителната компетентност на Съюза и че целта за устойчиво развитие е неразделна част от общата търговска политика.

 

__________________

 

ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Регламентът следва да осигури последователното прилагане на механизма за изпълнение при търговски спорове във връзка с международни търговски споразумения, включително регионални и двустранни споразумения. Разпоредбите за уреждане на спорове, включително в регионалните и двустранните търговски споразумения, може да не са достатъчно специфични или изрични с оглед на ефективното уреждане на споровете в случай на явно нарушение на задълженията по търговските споразумения. Бъдещото законодателно предложение на Комисията за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 654/2014 следва да бъде придружено от цялостна оценка на въздействието. Комисията следва да внесе предложения за укрепване на прилагането на ангажиментите за устойчиво развитие.

</AmendB><AmendB>Изменение  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Съюзът настоява за върховенство на международното търговско право, ръководено от СТО и прилагано съгласно член 23 от Споразумението за СТО, и ще сътрудничи във всички начинания, насочени към реформиране на механизма за уреждане на спорове на СТО, за да се осигури правилното функциониране на Апелативния орган на СТО.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) До ... [една година след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно текущото развитие в областта на уреждането на международни търговски спорове и относно дейностите, които е предприела за реформиране на Апелативния орган на СТО.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Съюзът продължава да поддържа прилагането на многостранен подход по отношение на уреждането на международни спорове, основаната на правила търговия и международното сътрудничество за постигане на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Услугите и правата върху интелектуалната собственост имат важен и все по-голям дял от световната търговия и са уредени от международни търговски споразумения, включително регионални или двустранни споразумения на Съюза.
Поради това е целесъобразно услугите и правата върху интелектуална собственост да бъдат включени в обхвата на мерките на търговската политика, които могат да бъдат предприемани от Съюза и които понастоящем са ограничени до стоките и обществените поръчки. Разширяването на обхвата на тези мерки по този начин ще доведе до по-голяма съгласуваност и ефективност на Регламент (ЕС) № 654/2014.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Понастоящем Регламент (ЕС) № 654/2014 се ограничава до предприемането на някои мерки в областта на стоките и обществените поръчки.

Не могат да се предприемат мерки в други области, като услугите и интелектуалната собственост.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  С оглед на нарастващото напрежение в областта на международната търговия и в контекста на кризата в СТО, Съюзът следва да бъде в състояние да реагира бързо в случай на предприета срещу него едностранна незаконосъобразна мярка. Ето защо Съюзът следва да може да налага мерки в случай на явно нарушение на международното право или на явно нарушение на търговски задължения спрямо Съюза от страна на трета държава, което застрашава или вреди на търговските интереси на Съюза или излага на риск стратегическата автономност на Съюза, при условие че Съюзът е оспорил надлежно тези незаконни мерки пред СТО или пред компетентния орган за уреждане на спорове.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Целта е да се увеличи способността на Европейския съюз да реагира в случай на предприети срещу него незаконосъобразни мерки. Това ще увеличи възпиращото въздействие на регламента, като осигури възможност за незабавна реакция на ЕС и защити неговите интереси. Важно е обаче да се припомни, че мерките следва да са пропорционални и да се прилагат само в краен случай.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  На последно място, клаузата за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 654/2014 следва да се удължи за нов петгодишен период и следва да обхваща прилагането на предложеното изменение.

(9)  На последно място, клаузата за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 654/2014 следва да обхваща също така прилагането на предложеното изменение.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Предложената от Комисията дата 1 март 2025 г. е твърде далечна. Преразглеждането на регламента трябва да може да се осъществи по-рано, по време на текущия мандат на Европейския парламент, за да се отчетат резултатите от неговото прилагане и да се определят корекциите, които трябва да бъдат внесени.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка -1 (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 1 – алинея 1 – буква б</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  в член 1 буква б) се заменя със следното:

б)  се възстанови балансът по отношение на отстъпки или други задължения в търговските отношения с трети държави, когато третирането на стоките от Съюза е изменено по начин, с който се засягат интересите на Съюза.

б)  се възстанови балансът по отношение на отстъпки или други задължения в търговските отношения с трети държави, когато третирането на стоките или услугите от Съюза е изменено по начин, с който се засягат интересите на Съюза.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

 Следва да се уточни, че третирането на услугите също може да бъде изменено.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка -1 а (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 2 – алинея 1 – буква б</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

-1а. в член 2 буква б) се заменя със следното:

б)  „отстъпки или други задължения“ са тарифни отстъпки или други предимства, които Съюзът се е ангажирал да прилага в търговията си с трети държави по силата на международни търговски споразумения, по които е страна;

б)  „отстъпки или други задължения“ са тарифни отстъпки, ангажименти в областта на услугите, задължения във връзка със свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост или други предимства, които Съюзът се е ангажирал да прилага в търговията си с трети държави по силата на международни търговски споразумения, по които е страна;

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Включването на услугите и на правата върху интелектуална собственост в списъка на мерките на търговската политика, които могат да бъдат предприемани от Съюза, ще повиши надеждността и възпиращото въздействие на регламента. Поради това се налага определението да бъде изменено.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 1 – буква б</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 3 – алинея 1 – буква б б</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„бб) при търговски спорове във връзка с други международни търговски споразумения, включително регионални или двустранни споразумения, ако решението не е възможно, тъй като третата държава не предприема стъпките, които са необходими за прилагане на процедура за уреждане на спорове;“.

„бб) при търговски спорове във връзка с други международни търговски споразумения, включително регионални или двустранни споразумения, ако решението не е възможно, тъй като третата държава забавя производството или не предприема стъпките, които са необходими за прилагане на процедура за уреждане на спорове;“.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 1 а (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 3 – алинея 1 – буква г</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(1а)   в член 3 буква г) се заменя със следното:

г)  в случай на изменение на отстъпки от член на СТО в съответствие с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., когато не са договорени никакви корекции с цел компенсация.

г)  в случай на изменение на отстъпки или ангажименти от член на СТО в съответствие с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. или с член XXI на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), когато не са договорени никакви корекции с цел компенсация.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Следва да се поясни, че изменения в отстъпките или ангажиментите могат да настъпят и в областта на услугите.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 1 б (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 3 – алинея 1 – буква г a (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В член 3 се добавя следната буква:

 

га)  в случай на приемане от трета държава на мерки на търговската политика, които застрашават или вредят на търговските интереси на Съюза или излагат на риск стратегическата автономност на Съюза и които представляват явно нарушение на международното право или явно нарушение на нейните търговски задължения спрямо Съюза, при условие че Съюзът е оспорил надлежно тези мерки пред СТО или пред компетентния орган за уреждане на спорове.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

ЕС трябва да укрепи своите инструменти с цел да реагира на едностранни и незаконни мерки, предприети срещу него от трета държава, които са във вреда на търговските му интереси. ЕС трябва да може да налага мерките на търговската политика, предвидени в член 5, в случай на явно нарушение на нормите на международното право от трета държава в негова вреда. Тези мерки са с временен характер и целят защита на правата на Съюза.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 2</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 4 – параграф 2 – буква б б</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бб)  когато се вземат мерки за ограничаване на търговията с трета държава в ситуациите по член 3, буква аа) или бб), тези мерки са съизмерими с пропуснатите ползи или причинените вреди по отношение на търговските интереси на Съюза, произтичащи от мерките на съответната трета държава;“.

бб)  когато се вземат мерки за ограничаване на търговията с трета държава в ситуациите по член 3, буква аа), бб) или д), тези мерки са съизмерими с пропуснатите ползи или причинените вреди по отношение на търговските интереси на Съюза, произтичащи от мерките на съответната трета държава, и във възможно най-голяма степен смекчават последиците за засегнатите сектори на Съюза;“.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Налагането на мерки трябва да бъде целенасочено и пропорционално и следва да се използва само в краен случай.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 2 a (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 4 – параграф 2 – буква г</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(2а)  в член 4, параграф 2 буква г) се заменя със следното:

г)  когато отстъпките са отменени в търговията с трета държава във връзка с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност5, те са еквивалентни по същество на отстъпките, изменени или отменени от тази трета държава, в съответствие с условията по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност.

г)  когато отстъпките или ангажиментите са изменени или отменени в търговията с трета държава във връзка с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност5 или с член XXI от ГАТС и свързаните процедури по прилагане, те са еквивалентни по същество на отстъпките или ангажиментите, изменени или отменени от тази трета държава, в съответствие с условията по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност или с член XXI от ГАТС и свързаните процедури по прилагане.

_______________

_____________

5 Договореност относно тълкуването на член ХХVIII.

5 Договореност относно тълкуването на член ХХVIII.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Следва да се поясни, че изменения в отстъпките или ангажиментите могат да настъпят и в областта на услугите.

</Amend><AmendB>Изменение  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 2 б (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 4 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) вмъква се следният член:

 

Член 4а

 

Искане от Европейския парламент и/или от Съвета

 

1.  Европейският парламент и/или Съветът могат да поискат от Комисията да приеме или да вземе подходящи мерки за приемане на актовете за изпълнение, посочени в член 4.

 

2.  Ако Европейският парламент и/или Съветът решат да се възползват от посочената в параграф 1 възможност, те предоставят на Комисията всички доказателства за посочените в член 3 случаи, които обезсилват или накърняват търговските интереси на Съюза.

 

3.  След като получи искането, Комисията информира незабавно Европейския парламент и Съвета за начина, по който възнамерява да предприеме последващи действия във връзка с искането.

</AmendB>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 2 в (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в)  в член 5, параграф 1 се вмъква следната буква:

 

ба)  спиране на действието на ангажименти или други задължения в областта на услугите;

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Включването на услугите в списъка на мерките на търговската политика, които могат да бъдат предприемани от Съюза, ще повиши надеждността и възпиращото въздействие на регламента.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 2 г (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 5 – параграф 1 – буква б б (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г)  в член 5, параграф 1 се вмъква следната буква:

 

бб)  спиране на действието на задължения във връзка със свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост;

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Включването на правата върху интелектуална собственост в списъка на мерките на търговската политика, които могат да бъдат предприемани от Съюза, ще повиши надеждността и възпиращото въздействие на регламента.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 2 д (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 7 – параграф 2 – буква в</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(2д)  в член 7, параграф 2, първа алинея буква в) се заменя със следното:

в)  в случай на изменение на отстъпки от член на СТО в съответствие с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., когато съответната трета държава предостави адекватна и пропорционална компенсация на Съюза след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1.

в)  в случай на оттегляне или изменение на отстъпки или ангажименти от член на СТО в съответствие с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. или с член ХХІ от ГАТС, когато съответната трета държава предостави адекватна и пропорционална компенсация на Съюза след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Следва да се поясни, че изменения в отстъпките или ангажиментите могат да настъпят и в областта на услугите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 2 е (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 9 – параграф 1</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(2е) в член 9 параграф 1 се заменя със следното:

1. При прилагането на настоящия регламент Комисията събира информация и становища за икономическите интереси на Съюза за конкретни стоки или услуги или за конкретни сектори чрез публикуване на известия в Официален вестник на Европейския съюз или чрез други подходящи обществени средства за комуникация, като посочва в какъв срок трябва да се подаде информацията. Комисията взема под внимание получените реакции.

1. При прилагането на настоящия регламент Комисията събира информация и становища за икономическите интереси на Съюза за конкретни стоки или услуги или за конкретни сектори, или за правата върху интелектуална собственост чрез публикуване на известия в Официален вестник на Европейския съюз или чрез други подходящи обществени средства за комуникация, като посочва в какъв срок трябва да се подаде информацията. Комисията взема под внимание получените реакции.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Събирането на информация трябва да обхваща и правата върху интелектуална собственост.</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 3 – буква а</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 10 – параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно до 1 март 2025 г. Комисията извършва преглед на обхвата на настоящия регламент, като взема предвид по-специално измененията в обхвата с действие от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], мерките във връзка с търговската политика, които могат да бъдат приети, както и изпълнението на същия регламент, и докладва за своите констатации на Европейския парламент и на Съвета.

Във възможно най-кратък срок след ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], но не по-късно от две години след тази дата, Комисията извършва преглед на обхвата на настоящия регламент, като взема предвид по-специално мерките във връзка с търговската политика, които могат да бъдат приети, както и изпълнението на същия регламент, и докладва за своите констатации на Европейския парламент и на Съвета. Прегледът включва предложения за укрепване на прилагането на ангажиментите за устойчиво развитие.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Предложената от Комисията дата за преразглеждане 1 март 2025 г. е твърде далечна. Преразглеждането на регламента трябва да може да се осъществи по-рано по време на текущия мандат на Европейския парламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка 3 – буква б</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) № 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Член 10 – параграф 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) параграф 2 се изменя, както следва:

заличава се

(i) в параграф 2, първа алинея първото изречение се заменя със следното: „Като изпълнява параграф 1, Комисията извършва преглед с цел да предвиди по настоящия регламент допълнителни мерки във връзка с търговската политика за спиране на действието на отстъпки или изпълнението на други задължения в областта на търговията с услуги.“;

 

(ii) втора алинея се заличава.

 

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Този параграф вече не е необходим, тъй като обхватът на мерките на търговската политика беше разширен чрез измененията на регламента.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст и предложение на Комисията

Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета осигури на Европейския съюз (ЕС) хоризонтална законодателна уредба за прилагане на неговите права съгласно Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО) и други международни търговски споразумения. В глобален контекст, в който броят на ответните действия се увеличава, е важно да се укрепи прилагането на правата на ЕС в областта на търговията, да се затвърди доверието в него, и в крайна сметка, да се убедят неговите търговски партньори да спазват правилата, посочени в търговските споразумения.

 

Последните събития в СТО и систематичното блокиране на Апелативния орган на неговия механизъм за уреждане на спорове принуждават Европейският съюз да измени Регламент (ЕС) № 654/2014. Освен това ЕС трябва да бъде в състояние да защитава своите интереси в рамките на международните търговски споразумения в ситуации, при които трети държави приемат незаконни мерки и едновременно с това блокират процедурата за уреждане на спорове. Първоначално не беше предвидено регламентът да обхваща такива ситуации, но това, което се наблюдава понастоящем, а именно блокирането на Апелативния орган на механизма за уреждане на спорове на СТО, изисква Съюзът да действа възможно най-бързо, за да защитава интересите си.

 

На 12 декември 2019 г., след датата на спиране на дейността на Апелативния орган на СТО, Комисията публикува ново предложение за изменение на първоначалния регламент. Основната цел на новото предложение на Комисията е да се намери решение в ситуации, при които, след като Съюзът е получил благоприятно решение от страна на специализирана група за уреждане на спорове в рамките на СТО, процесът е блокиран. Това блокиране е следствие от „обжалването в правен вакуум“ на решението от другата страна по спора и от нейния отказ да се прибегне до временния механизъм за арбитраж при обжалване съгласно член 25 от Договореността на СТО за уреждане на спорове. В такъв случай процесът на уреждане на спорове няма да доведе до обвързващи резултати, а предложението на Комисията ще осигури възможност на ЕС да предприеме необходимите мерки, когато има право на действие в отговор на мярка, наложена от трета държава.

 

Освен това предложението на Комисията обхваща сходни случаи, които могат да възникнат в контекста на други международни търговски споразумения, и по-специално регионални или двустранни споразумения, при които трета държава не сътрудничи в степента, която е необходима за уреждане на спорове, например ако третата държава не определи съдия и не е предвиден алтернативен механизъм за арбитраж, благодарение на който процедурата да може да продължи. 

 

Позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията и също счита, че е наложително да се преодолеят пропуските в действащото законодателство. Трябва да се осигури на Европейския съюз способността да защитава своите интереси в рамките на международните търговски споразумения в ситуации, при които трети държави приемат незаконни мерки и едновременно с това блокират процеса на уреждане на спорове. Освен това е от решаващо значение да се припомни подкрепата на Съюза за основаната на правила многостранна търговска система. Във връзка с това докладчикът приветства многостранната временна договореност за арбитраж при обжалване, въведена на 27 март 2020 г. от ЕС и 15 други членове на СТО и влязла в сила на 30 април 2020 г., благодарение на която беше преодоляна временната парализа на апелативната функция на СТО по отношение на търговските спорове.

 

 Включване на услугите и на правата върху интелектуална собственост в обхвата на мерките на търговската политика (член 5)

Докладчикът счита също така, че няколко довода, които вече бяха изложени от Европейския парламент при приемането на Регламент (ЕС) № 654/2014, продължават да са в сила и поради това има желанието да се разшири обхватът на регламента. По-конкретно става въпрос за включването на услугите и на правата върху интелектуална собственост в списъка с мерки на търговската политика на Съюза.

 

Услугите и правата върху интелектуална собственост имат важен и все по-голям дял от световната търговия и са обхванати от търговските споразумения на ЕС. По този начин включването на услугите и на правата върху интелектуална собственост ще повиши надеждността и възпиращото въздействие на регламента, като покаже, че ЕС е в състояние да защитава ефикасно и в тяхната цялост своите търговски права. Включването им е необходимо, за да се създаде съгласувана законодателна уредба, която да осигури зачитане на правата на ЕС, както и възможност ЕС да защитава правата си, като предприема мерки в областта на услугите и правата върху интелектуална собственост също толкова бързо и ефикасно, колкото в областта на стоките и обществените поръчки. Освен това ще бъде възможно ЕС да предприема мерки за противодействие в области, в които те имат най-голямо въздействие, като същевременно ще може да избира най-подходящите и балансирани мерки, които ще имат минимално въздействие върху собствените му интереси.

 

 Възможност за предприемане на незабавни действия в случай на едностранна мярка, наложена на ЕС от трета държава, която представлява явно нарушение на международното право и която е във вреда на интересите на ЕС.

В контекста на настоящия регламент докладчикът желае също така да се подсили способността на Европейския съюз да реагира в случай на предприета срещу него незаконосъобразна мярка. В настоящия контекст на напрежение в областта на международната търговия и на криза в СТО ЕС трябва да укрепи своите инструменти с цел да реагира на едностранни и незаконни мерки, предприети срещу него от трета държава, които са във вреда на интересите му.

По този начин и като изисква започването на процедура за уреждане на спорове, ЕС следва да може да налага мерките на търговската политика, предвидени в член 5, в случай на явно нарушение на нормите на международното право от трета държава в негова вреда. По този начин и в резултат на тези временни мерки икономиката на ЕС и неговите икономически субекти няма да бъдат засегнати от непосредствените последици от незаконни мерки и да чакат с месеци постановяването на решение в рамките на процеса на уреждане на спорове, за да могат да реагират. Това действие ще увеличи възпиращото въздействие на регламента, като осигури възможност за незабавна реакция на ЕС и защити неговите интереси. Докладчикът подчертава възпиращия ефект на това действие и припомня, че мерките следва да са пропорционални и да се прилагат само в краен случай.

 

 По-ранна дата за преразглеждане на регламента

На последно място, докладчикът би желала да промени датата на преразглеждане, посочена в новото предложение на Комисията. Предложената от Комисията дата 1 март 2025 г. е твърде далечна. Преразглеждането на регламента трябва да може да се осъществи по-рано, по време на текущия мандат на Европейския парламент, за да се отчетат резултатите от неговото прилагане и да се определят корекциите, които трябва да бъдат внесени.

 

 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

Позовавания

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.12.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

Комисия INTA

19.12.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Дата на приемане

6.7.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Дата на внасяне

6.7.2020

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna‑Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie‑Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez‑Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Приети текстове, P9_TA(2019)0083.

Последно осъвременяване: 17 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност