<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 254kWORD 82k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0623),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0197/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Soudního dvora Evropské unie č. 2/15[1],

 s ohledem na své usnesení o krizi Odvolacího orgánu WTO ze dne 28. listopadu 2019[2],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0133/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Pozměňovací návrh  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Právní východisko 1 a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- s ohledem na stanovisko Soudního dvora Evropské unie č. 2/15,

</AmendA><AmendB>Pozměňovací návrh <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Stanovisko 2/15 Soudního dvora Evropské unie1a vyjasnilo otázku pravomocí, na něž se vztahují komplexní obchodní dohody. Toto stanovisko mimo jiné objasňuje, že ustanovení, která jsou zahrnuta do kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji, spadají do výlučné pravomoci Unie a že cíl udržitelného rozvoje je nedílnou součástí společné obchodní politiky.

 

__________________

 

ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Pozměňovací návrh  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Nařízení by mělo zajistit jednotné uplatňování vynucovacího mechanismu v obchodních sporech týkajících se mezinárodních obchodních dohod, včetně regionálních nebo dvoustranných dohod. Ustanovení o řešení sporů, včetně regionálních nebo dvoustranných obchodních dohod, nejsou možná dostatečně konkrétní nebo jednoznačná, aby bylo možné účinně řešit spory v případě zjevného porušení povinností vyplývajících z obchodních dohod. Budoucí legislativní návrh Komise na přezkum nařízení (EU) č. 654/2014 by mělo doprovázet úplné posouzení dopadů. Komise by měla předložit návrhy na posílení prosazování závazků v oblasti udržitelného rozvoje.

</AmendB><AmendB>Pozměňovací návrh  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Unie trvá na přednosti mezinárodního obchodního práva, jak je uplatňováno WTO a prosazováno podle článku 23 Dohody o WTO, a bude spolupracovat při všech snahách o reformu mechanismu WTO pro řešení sporů s cílem zajistit řádné fungování Odvolacího orgánu WTO.

</AmendB>

<AmendB>Pozměňovací návrh  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Do... [jednoho roku po vstupu tohoto nařízení v platnost] by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě podat zprávu o aktuálním vývoji v praxi mezinárodního řešení obchodních sporů a činnostech, které podniká, co se týče reformy Odvolacího orgánu WTO.

</AmendB>

<AmendB>Pozměňovací návrh  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Unie je i nadále odhodlána k mnohostrannému přístupu k mezinárodnímu řešení sporů, k obchodu založenému na pravidlech a k mezinárodní spolupráci za účelem dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

</AmendB>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 7 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Služby a práva duševního vlastnictví tvoří důležitou a stále větší součást obchodních vztahů na světové úrovni a vztahují se na ně mezinárodní obchodní dohody, včetně regionálních či dvoustranných dohod Unie.
Je tudíž vhodné zahrnout služby a práva duševního vlastnictví do oblasti působnosti opatření obchodní politiky, která může Unie přijmout a která jsou v současnosti omezena na zboží a veřejné zakázky. Rozšíření působnosti těchto opatření by mělo zvýšit koherentnost a účinnost nařízení (EU) č. 654/2014.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

V současnosti se nařízení (EU) č. 654/2014 omezuje na přijímání určitých opatření v oblasti zboží a veřejných zakázek.

V jiných oblastech, jako jsou služby a duševní vlastnictví, nelze přijmout žádná opatření.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 7 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  S ohledem na růst napětí v obchodních vztazích na mezinárodní úrovni a v souvislosti s krizí, kterou prochází WTO, by Unie měla být schopna okamžitě reagovat v případě jednostranného a nezákonného opatření přijatého vůči ní. V případě, že třetí země přijme nepřiměřená nebo diskriminační opatření, zjevně poruší své obchodní závazky vůči Unii, což by mohlo způsobit vážnou újmu nebo zapříčinit hrozbu vážného poškození obchodních zájmů Unie nebo ohrozit strategickou autonomii, za předpokladu, že Unie odpovídajícím způsobem zpochybnila tato nezákonná opatření před příslušným orgánem pro řešení sporů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Jedná se o posílení schopnosti Evropské unie reagovat v případě nezákonného opatření přijatého vůči ní. Tento krok by posílil odrazující účinek nařízení a zaručil okamžitou reakci EU a její zájmy. Je nicméně třeba připomenout, že zavedení přiměřených opatření musí být použito pouze v krajním případě.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Ustanovení o přezkumu nařízení (EU) č. 654/2014 by pak mělo být obnoveno na další pětileté období a mělo by zahrnovat uplatňování navrhované změny.

(9)  Ustanovení o přezkumu nařízení (EU) č. 654/2014 by mělo rovněž zahrnovat uplatňování navrhované změny.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Datum 1. března 2025 navržené Komisí je příliš vzdálené. Přezkum nařízení musí proběhnout dříve, během stávajícího volebního období Evropského parlamentu, abychom zjistili, jaké jsou výsledky jeho provádění a jaké změny je třeba v něm provést.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 1 – odst. 1 – písm. b</Article2>

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  v článku 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)  vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uplatňovaného na zboží z Unie způsobem, který se dotýká zájmů Unie.

b)  vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uplatňovaného na zboží nebo služby z Unie způsobem, který se dotýká zájmů Unie.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 Je vhodné upřesnit, že zacházení se službami lze rovněž změnit.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 2 – odst. 1 – písm. b</Article2>

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a) v článku 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)  „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž uplatňování v rámci svého obchodu se třetími zeměmi se Unie zavázala coby smluvní strana podle mezinárodních obchodních dohod;

b)  „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese, zvláštní závazky v oblasti služeb, závazky v oblasti služeb, závazky týkající se obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž použití se Unie zavázala coby smluvní strana podle dohod o mezinárodním obchodu v rámci svého obchodu se třetími zeměmi;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Zahrnutí služeb a práv duševního vlastnictví na seznam opatření obchodní politiky, která má Unie k dispozici, umožní posílit důvěryhodnost a odrazující účinek nařízení. Proto je nezbytné upravit definici.

</Amend>

<AmendB>Pozměňovací návrh  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„bb) v obchodních sporech týkajících se jiných mezinárodních obchodních dohod, včetně regionálních či dvoustranných dohod, není-li možné vydat konečné rozhodnutí, protože daná třetí země nepodniká kroky, které jsou pro průběh řízení o řešení sporů nezbytné;“

„bb) v obchodních sporech týkajících se jiných mezinárodních obchodních dohod, včetně regionálních či dvoustranných dohod, není-li možné vydat konečné rozhodnutí, protože daná třetí země zdržuje postupy nebo nepodniká kroky, které jsou pro průběh řízení o řešení sporů nezbytné;“

</AmendB>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 – odst. 1 – písm. d</Article2>

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)   V článku 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

d)  v případech změny koncesí členem WTO na základě článku XXVIII dohody GATT 1994, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.

d)  v případech změny koncesí nebo závazků členem WTO na základě článku XXVIII dohody GATT 1994 nebo článku XXI dohody GATS, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Je vhodné upřesnit, že ke změnám koncesí nebo závazků může dojít i v oblasti služeb.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b)  V článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

da)  v případě, že třetí země přijme nepřiměřená nebo diskriminační opatření, zjevně poruší své obchodní závazky vůči Unii, což by mohlo způsobit vážnou újmu nebo zapříčinit hrozbu vážného poškození obchodních zájmů Unie nebo ohrozit strategickou autonomii, za předpokladu, že Unie odpovídajícím způsobem zpochybnila tato opatření před příslušným orgánem pro řešení sporů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

EU musí posílit své nástroje s cílem reagovat na jakékoliv jednostranné a nezákonné opatření, které vůči ní přijme některá třetí země a které poškozuje její zájmy. EU musí mít možnost zavést opatření obchodní politiky uvedená v článku 5 v případě zjevného porušení pravidel mezinárodního práva ze strany některé třetí země vůči EU. Tato opatření budou dočasná a jejich cílem je chránit práva Unie.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 – odst. 2 – písm. b b</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bb)  jsou-li přijata opatření k omezení obchodu se třetí zemí v situacích podle čl. 3 písm. aa) nebo čl. 3 písm. bb), musí být tato opatření úměrná zrušení nebo zmenšení obchodních zájmů Unie způsobenému opatřeními této třetí země;“

bb)  jsou-li přijata opatření k omezení obchodu se třetí zemí v situacích podle čl. 3 písm. aa), čl. 3 písm. bb) nebo čl. 3 písm. e) musí být tato opatření úměrná zrušení nebo zmenšení obchodních zájmů Unie způsobenému opatřeními této třetí země a podle možnosti poskytovat úlevu postiženým odvětvím Unie, a podle možnosti poskytovat úlevu postiženým odvětvím Unie;“

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Zavedení opatření musí být cílené a přiměřené a musí být použito pouze v krajním případě.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 – odst. 2 – písm. d</Article2>

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a)  V čl. 4 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

d)  jsou-li koncese odvolány v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním5, musí být v podstatě rovnocenné koncesím, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání.

d)  jsou-li koncese nebo závazky změněny či odvolány v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním5 nebo článkem XXI dohody GATS a souvisejícími prováděcími postupy, musí být v podstatě rovnocenné koncesím nebo závazkům, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání nebo v článku XXI dohody GATS a souvisejících prováděcích postupech.

_______________

_____________

5 Ujednání „Výklad a uplatňování článku XXVIII“.

5 Ujednání „Výklad a uplatňování článku XXVIII“.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Je vhodné upřesnit, že ke změnám koncesí nebo závazků může dojít i v oblasti služeb.

</Amend><AmendB>Pozměňovací návrh  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Článek 4 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 4a

 

Žádost Evropského parlamentu a / nebo Rady

 

1.  Evropský parlament a / nebo Rada mohou požádat Komisi o přijetí prováděcích aktů uvedených v článku 4 nebo o přijetí vhodných opatření.

 

2.  Pokud se Evropský parlament a / nebo Rada rozhodne využít možnosti uvedené v odstavci 1, předloží Komisi veškeré důkazy o případech uvedených v článku 3, jimiž jsou porušovány nebo omezovány obchodní zájmy Unie.

 

3.  Po obdržení žádosti Komise neprodleně informuje Evropský parlament a / nebo Rada o tom, co hodlá v souvislosti s touto žádostí podniknout.

</AmendB>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c)  V čl. 5 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

ba)  pozastavení závazků nebo jiných povinností v oblasti služeb;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Zahrnutí služeb na seznam opatření obchodní politiky, která má Unie k dispozici, umožní posílit důvěryhodnost a odrazující účinek nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d)  V čl. 5 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

bb)  pozastavení povinností týkajících se obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Zahrnutí práv duševního vlastnictví na seznam opatření obchodní politiky, která má Unie k dispozici, umožní posílit důvěryhodnost a odrazující účinek nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 e (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 7 – odst. 2 – písm. c</Article2>

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2e)  v čl. 7, odst. 2, pododstavci 1, se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  v případech změny koncesí členem WTO podle článku XXVIII dohody GATT 1994 pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.

c)  v případech odvolání či změny koncesí nebo závazků členem WTO podle článku XXVIII dohody GATT 1994 nebo článku XXI dohody GATS pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Je vhodné upřesnit, že ke změnám koncesí nebo závazků může dojít i v oblasti služeb.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 f (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 9 – odst. 1</Article2>

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2f) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétního zboží nebo služeb nebo v konkrétních odvětvích, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky, přičemž uvede lhůtu pro předložení těchto podkladů. Komise obdržené podklady zohlední.

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétního zboží nebo služeb nebo v konkrétních odvětvích, nebo pokud jde o práva duševního vlastnictví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky, přičemž uvede lhůtu pro předložení těchto podkladů. Komise obdržené podklady zohlední.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Získávání informací se musí vztahovat i na práva duševního vlastnictví.</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 1. března 2025 přezkoumá oblast působnosti tohoto nařízení, přičemž zohlední zejména změny týkající se oblasti působnosti s účinkem od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost], opatření obchodní politiky, jež mohou být přijata, jakož i jeho provádění a podá zprávu o svých závěrech Evropskému parlamentu a Radě.

Při nejbližší možné příležitosti po... [dni vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost], ale nejpozději dva roky po tomto datu, přezkoumá Komise oblast působnosti tohoto nařízení, zejména pokud jde o opatření obchodní politiky, jež mohou být přijata, jakož i jeho provádění, a podá zprávu o svých závěrech Evropskému parlamentu a Radě. Tento přezkum zahrnuje návrhy na posílení prosazování závazků v oblasti udržitelného rozvoje.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Datum přezkumu navržené Komisí je příliš vzdálené. Přezkum nařízení musí proběhnout dříve, během stávajícího volebního období Evropského parlamentu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) č. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odstavec 2 se mění takto:

vypouští se

i) v odst. 2 prvním pododstavci se první věta nahrazuje tímto: „Komise v souladu s odstavcem 1 provede přezkum s cílem navrhnout v rámci tohoto nařízení další opatření obchodní politiky pro pozastavení koncesí nebo jiných závazků v oblasti obchodu službami.“

 

ii) Druhý pododstavec se zrušuje.

 

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec již není třeba, neboť působnost opatření obchodní politiky se rozšířila díky pozměňovacím návrhům k tomuto nařízení.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti a návrh Evropské komise,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 poskytlo Evropské unii (EU) horizontální právní rámec k uplatnění jejích práv vyplývajících z Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) a z dalších mezinárodních obchodních dohod. V celosvětovém kontextu, v němž se zvyšoval počet odvetných opatření, bylo důležité posílit uplatňování obchodních práv Unie a její důvěryhodnost a přesvědčit naše obchodní partnery, aby dodržovali pravidla hry stanovená v obchodních dohodách.

 

Vzhledem k nedávnému vývoji ve WTO, kdy byl odvolací orgán paralyzován mechanismem pro řešení sporů, je Evropská unie nucena nařízení (EU) č. 654/2014 změnit. Kromě toho musí EU mít možnost chránit své zájmy na základě mezinárodních obchodních dohod v situacích, kdy třetí země přijímají protiprávní opatření a současně blokují proces řešení sporů. Původní nařízení nebylo navrženo k řešení takových situací, ale současný vývoj, konkrétně paralyzování odvolacího orgánu pro řešení sporů v rámci WTO, vyžaduje, aby Unie jednala co nejdříve, a chránila tak své zájmy.

 

Dne 12. prosince 2019, ihned poté, co odvolací orgán WTO přestal fungovat, zveřejnila Komise nový návrh, jímž se původní nařízení mění. Hlavním cílem nového návrhu Komise je řešit situace, kdy poté, co Unie dosáhla příznivého rozhodnutí skupiny odborníků pro řešení sporů WTO, se proces zablokuje. Toto blokování je důsledkem odvolání rozhodnutí druhou stranou „do slepé uličky“ a jejího odmítavého postoje k prozatímnímu řešení odvolání pomocí rozhodčího řízení podle článku 25 Ujednání WTO o řešení sporů. V takové situaci nebude mít proces řešení sporů žádný závazný výsledek a návrh Komise tedy umožní, aby EU přijala nezbytná opatření, pokud má právo podat žalobu v reakci na opatření přijaté třetí zemí.

 

Návrh Komise mimoto pokrývá podobné případy, které mohou nastat v rámci jiných mezinárodních obchodních dohod, zejména regionálních či dvoustranných dohod, pokud třetí země nespolupracuje dostatečně na to, aby řešení sporů fungovalo, například pokud třetí země nejmenuje rozhodce a není k dispozici žádný záložní mechanismus pro rozhodčí řízení, díky němuž by se přesto mohlo v postupu pokračovat.

 

Postoj zpravodajky

Zpravodajka podporuje návrh Komise a je si vědoma naléhavost situace vzhledem k tomu, že je třeba řešit nedostatky v současných právních předpisech. Musíme Evropské unii zaručit její schopnost chránit vlastní zájmy v rámci mezinárodních obchodních dohod v situacích, kdy třetí země přijímají protiprávní opatření a současně blokují proces řešení sporů. Navíc je zásadní připomenout naši podporu mnohostrannému obchodnímu systému založenému na pravidlech. V této souvislosti zpravodajka vítá mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení, k němuž EU a 15 dalších členů WTO dospěly dne 27. března 2020 a které nabylo účinnosti dne 30. dubna 2020, což umožnilo řešit dočasné ochromení odvolací funkce WTO u obchodních sporů.

 

 Začlenění služeb a práv duševního vlastnictví do oblasti působnosti opatření obchodní politiky (článek 5)

Zpravodajka se však zároveň domnívá, že některé argumenty, které Evropský parlament zmínil již při přijímání nařízení (EU) č. 654/2014, jsou stále platné, a přála by si proto rozšířit oblast působnosti nařízení. Konkrétněji se jedná o zahrnutí služeb a práv v oblasti duševního vlastnictví do seznamu opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie.

 

Služby a práva v oblasti duševního vlastnictví představují vysoký a zvyšující se podíl našeho obchodu ve světovém měřítku a vztahují se na ně obchodní dohody EU. Začlenění služeb a práv v oblasti duševního vlastnictví tak umožní posílit věrohodnost nařízení a jeho odrazující účinek, neboť prokáže, že EU je schopna svá obchodní práva hájit účinným a komplexním způsobem. Toto začlenění je nezbytné pro zavedení soudržného právního rámce za účelem dodržování práv Unie, čímž se zaručí, aby EU mohla přijímáním opatření v oblasti služeb a práv duševního vlastnictví hájit svá práva stejně rychle a účinně jako v oblasti zboží a veřejných zakázek. EU navíc tak bude mít možnost přijímat protiopatření v oblastech, kde mají největší dopad, a zároveň možnost si přesným a vyváženým způsobem volit opatření, která budou mít minimální dopad na zájmy EU.

 

 Možnost přijímat opatření okamžitě v případě, že třetí země prosadí vůči EU jednostranné opatření představující zjevné porušení mezinárodního práva a poškozující zájmy EU.

Zpravodajka si také přeje, aby byla v rámci tohoto nařízení posílena schopnost Evropské unie reagovat v případě, že vůči ní bude přijato protiprávní opatření. V současné situaci vyznačující se napětím v obchodních vztazích a krizí WTO musí EU posilovat své nástroje s cílem reagovat na jakékoli jednostranné a protiprávní opatření, které vůči ní přijme třetí země a které poškozuje její zájmy.

Proto při žádosti o zahájení řízení pro řešení sporů v případě zjevného porušení pravidel mezinárodního práva třetí zemí ve vztahu k Unii musí mít EU možnost zavést opatření obchodní politiky podle článku 5. Tímto způsobem a díky těmto dočasným opatřením by hospodářství EU a její hospodářské subjekty nemuseli nést okamžité důsledky protiprávních opatření a nemuseli by několik měsíců čekat na rozhodnutí v rámci procesu řešení sporů, aby mohli reagovat. Tento krok by posílil odrazující účinek nařízení a zaručil okamžitou reakci EU a její zájmy. Zpravodajka zdůrazňuje odrazující charakter tohoto kroku a připomíná, že přijímání přiměřených protiopatření je třeba využívat až jako poslední možnost.

 

 Uspíšení termínu přezkumu nařízení

Zpravodajka si také přeje změnit datum přezkumu nového návrhu Komise. Datum 1. března 2025 navržené Komisí je příliš vzdálené. Přezkum nařízení musí být možný dříve, během současného funkčního období Evropského parlamentu, abychom znali výsledky jeho provádění a nezbytné úpravy.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

Referenční údaje

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Datum předložení Parlamentu

12.12.2019

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

19.12.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Projednání ve výboru

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Datum přijetí

6.7.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

3

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Datum předložení

6.7.2020

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

-

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Přijaté texty, P9_TA(2019)0083.

Poslední aktualizace: 21. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí