Διαδικασία : 2019/0273(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0133/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0133/2020

Συζήτηση :

PV 18/01/2021 - 23
CRE 18/01/2021 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0004

<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 265kWORD 87k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0623),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0197/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη 2/2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ[2],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0133/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Τροπολογία  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 έχοντας υπόψη τη γνώμη 2/2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

</AmendA>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Η γνώμη 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρείχε σαφήνεια σχετικά με το ζήτημα των αρμοδιοτήτων που καλύπτονται από συνολικές εμπορικές συμφωνίες. Στη γνώμη αυτή διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις που καλύπτονται από κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και ότι ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κοινής εμπορικής πολιτικής.

 

__________________

 

ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Ο κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του μηχανισμού επιβολής στις εμπορικές διαφορές που αφορούν διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, περιλαμβανομένων των περιφερειακών ή διμερών συμφωνιών. Οι διατάξεις για την επίλυση διαφορών, μεταξύ άλλων σε περιφερειακές ή διμερείς εμπορικές συμφωνίες, ενδέχεται να μην είναι επαρκώς συγκεκριμένες ή ρητές για την αποτελεσματική επίλυση διαφορών σε περίπτωση σαφούς παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από εμπορικές συμφωνίες. Μια πλήρης αξιολόγηση αντικτύπου θα πρέπει να συνοδεύει τη μελλοντική νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση της επιβολής των δεσμεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

</AmendB>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η Ένωση επιμένει στην υπεροχή του διεθνούς εμπορικού δικαίου, όπως το διαχειρίζεται ο ΠΟΕ και επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 23 της συμφωνίας του ΠΟΕ, και θα συμμετάσχει σε όλες τις προσπάθειες με στόχο τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ.

</AmendB>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Έως τις... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών και τις δράσεις που έχει αναλάβει για τη μεταρρύθμιση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ.

</AmendB>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Η Ένωση παραμένει προσηλωμένη σε μια πολυμερή προσέγγιση όσον αφορά την επίλυση διεθνών διαφορών, το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και τη διεθνή συνεργασία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

</AmendB>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι υπηρεσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο και αυξανόμενο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου και καλύπτονται από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή διμερών συμφωνιών της Ένωσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων εμπορικής πολιτικής που μπορεί να λάβει η Ένωση και που, επί του παρόντος, αφορούν μόνο τα αγαθά και τις δημόσιες συμβάσεις. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων αυτών με τον συγκεκριμένο τρόπο θα καταστήσει συνεκτικότερο και αποτελεσματικότερο τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 654/2014.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Επί του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 περιλαμβάνει μέτρα μόνο για τα αγαθά και τις δημόσιες συμβάσεις.

Δεν μπορεί να ληφθεί κανένα άλλο μέτρο σε άλλους τομείς όπως είναι οι υπηρεσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Δεδομένων των αυξανόμενων εντάσεων στο διεθνές εμπόριο και στο πλαίσιο της κρίσης που ταλανίζει τον ΠΟΕ, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδράσει άμεσα σε περίπτωση που ληφθεί εις βάρος της οποιοδήποτε μονομερές και παράνομο μέτρο. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει μέτρα σε περίπτωση σαφούς παραβίασης του διεθνούς δικαίου ή σαφούς παραβίασης των εμπορικών υποχρεώσεων έναντι της Ένωσης από τρίτη χώρα, η οποία απειλεί ή θίγει τα εμπορικά συμφέροντα της Ένωσης ή θέτει σε κίνδυνο τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση έχει αμφισβητήσει δεόντως τα εν λόγω παράνομα μέτρα στον ΠΟΕ ή ενώπιον του σχετικού φορέα επίλυσης διαφορών.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά σε περιπτώσεις που λαμβάνονται μέτρα εναντίον της. Η δράση αυτή θα ενισχύσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του κανονισμού, διασφαλίζοντας άμεση ανταπόκριση της ΕΕ και διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η επιβολή αναλογικών μέτρων θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 9</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Τέλος, η ρήτρα επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 θα πρέπει να ανανεωθεί για μία ακόμη πενταετία και να συμπεριλάβει την εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης.

(9)  Τέλος, η ρήτρα επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει την εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2025, που προτείνει η Επιτροπή, είναι υπερβολικά μακρινή. Η αναθεώρηση του κανονισμού πρέπει να γίνει νωρίτερα, στη διάρκεια της θητείας του παρόντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του και να εντοπιστούν οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β</Article2>

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  να επανεξισορροπεί παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες στην περίπτωση που, κατά τρόπο θίγοντα τα συμφέροντα της Ένωσης, μεταβάλλεται το καθεστώς που παρέχεται σε αγαθά από την Ένωση.

β)  να επανεξισορροπεί παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες στην περίπτωση που, κατά τρόπο θίγοντα τα συμφέροντα της Ένωσης, μεταβάλλεται το καθεστώς που παρέχεται σε αγαθά ή υπηρεσίες από την Ένωση.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

 Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ενδέχεται να τροποποιηθεί και ο τρόπος αντιμετώπισης των υπηρεσιών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β</Article2>

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  «παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις» : δασμολογικές παραχωρήσεις ή άλλα οφέλη τα οποία η Ένωση έχει δεσμευθεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·

β)  «παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις»: δασμολογικές παραχωρήσεις, δεσμεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών, υποχρεώσεις όσον αφορά πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το εμπόριο ή άλλα οφέλη τα οποία η Ένωση έχει δεσμευθεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η ένταξη των υπηρεσιών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που διαθέτει η Ένωση θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του κανονισμού. Επομένως, η τροποποίηση του ορισμού κρίνεται απαραίτητη.

</Amend>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«ββ) σε εμπορικές διαφορές που αφορούν άλλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή διμερών συμφωνιών, αν η εκδίκασή τους δεν είναι δυνατή διότι η τρίτη χώρα δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη λειτουργία διαδικασίας επίλυσης των διαφορών·»

«ββ) σε εμπορικές διαφορές που αφορούν άλλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή διμερών συμφωνιών, αν η εκδίκασή τους δεν είναι δυνατή διότι η τρίτη χώρα καθυστερεί τη διαδικασία ή δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη λειτουργία διαδικασίας επίλυσης των διαφορών·»

</AmendB>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ</Article2>

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 3, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ)  στις περιπτώσεις τροποποίησης των παραχωρήσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της GATT 1994, εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί αντισταθμιστικές προσαρμογές.

δ)  στις περιπτώσεις τροποποίησης των παραχωρήσεων ή των δεσμεύσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της GATT 1994 ή του άρθρου XXI της GATS, εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί αντισταθμιστικές προσαρμογές.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις των παραχωρήσεων ή των δεσμεύσεων και στον τομέα των υπηρεσιών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

δ α)  σε περίπτωση λήψης από τρίτη χώρα μέτρων εμπορικής πολιτικής τα οποία απειλούν ή υπονομεύουν τα εμπορικά συμφέροντα της Ένωσης ή θέτουν σε κίνδυνο τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, και συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου ή σαφή παραβίαση των εμπορικών της υποχρεώσεων έναντι της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση έχει αμφισβητήσει δεόντως τα εν λόγω μέτρα στον ΠΟΕ ή ενώπιον του σχετικού φορέα επίλυσης διαφορών.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να αντεπεξέλθει σε οποιοδήποτε μονομερές και παράνομο μέτρο που μπορεί να λάβει τρίτη χώρα και το οποίο θα θίγει τα εμπορικά της συμφέροντα. Η ΕΕ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τα μέτρα εμπορικής πολιτικής που προβλέπονται στο άρθρο 5 σε περίπτωση πρόδηλης παραβίασης κανόνων του διεθνούς δικαίου από τρίτη χώρα εις βάρος της. Τα μέτρα αυτά θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα συνίστανται στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ββ)  όταν λαμβάνονται μέτρα περιοριστικά του εμπορίου με τρίτη χώρα σε καταστάσεις του άρθρου 3 στοιχείο αα) ή ββ), τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά προς την ολική ή μερική αναίρεση των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης που προκαλείται από τα μέτρα της εν λόγω τρίτης χώρας·»

ββ)  όταν λαμβάνονται μέτρα περιοριστικά του εμπορίου με τρίτη χώρα σε καταστάσεις του άρθρου 3 στοιχείο αα) ή ββ) ή του άρθρου 3 στοιχείο ε), τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά προς την ολική ή μερική αναίρεση των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης που προκαλείται από τα μέτρα της εν λόγω τρίτης χώρας και, στο μέτρο του δυνατού, παρέχουν ανακούφιση στους τομείς της Ένωσης που θίγονται·»

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η επιβολή μέτρων πρέπει να είναι στοχευμένη και αναλογική και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ</Article2>

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ)  οι παραχωρήσεις που αποσύρονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με τρίτη χώρα σε σχέση με το άρθρο XXVIII της GATT 1994 και το συναφές μνημόνιο συμφωνίας5 είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις παραχωρήσεις που έχει τροποποιήσει ή αποσύρει η εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο XXVIII της GATT 1994 και στο συναφές μνημόνιο συμφωνίας.

δ)  οι παραχωρήσεις ή οι δεσμεύσεις που τροποποιούνται ή που αποσύρονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με τρίτη χώρα σε σχέση με το άρθρο XXVIII της GATT 1994 και το συναφές μνημόνιο συμφωνίας5 ή με το άρθρο XXI της GATS και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις παραχωρήσεις ή δεσμεύσεις που έχει τροποποιήσει ή αποσύρει η εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο XXVIII της GATT 1994 και στο συναφές μνημόνιο συμφωνίας ή στο άρθρο XXI της GATS και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.

_______________

_____________

5 Μνημόνιο «Ερμηνεία και Εφαρμογή του άρθρου XXVIII».

5 Μνημόνιο «Ερμηνεία και Εφαρμογή του άρθρου XXVIII».

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις των παραχωρήσεων ή των δεσμεύσεων και στον τομέα των υπηρεσιών.

</Amend>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 4α

 

Αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και/ή του Συμβουλίου

 

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να θεσπίσει ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

 

2.  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το Συμβούλιο αποφασίσουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχουν στην Επιτροπή κάθε στοιχείο σχετικά με περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 που αποδεικνύει ότι τα εμπορικά συμφέροντα της Ένωσης αναιρούνται ή θίγονται.

 

3.  Μετά την παραλαβή αιτήματος, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

</AmendB>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

β α)  αναστολή των δεσμεύσεων ή άλλων υποχρεώσεων στον τομέα των υπηρεσιών·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η ένταξη των υπηρεσιών πνευματικής ιδιοκτησίας στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που διαθέτει η Ένωση θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του κανονισμού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 δ (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

β β)  αναστολή των υποχρεώσεων όσον αφορά πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το εμπόριο·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η ένταξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που διαθέτει η Ένωση θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του κανονισμού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 ε (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ</Article2>

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2ε)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  στις περιπτώσεις τροποποίησης παραχωρήσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της GATT του 1994, όταν μια τρίτη χώρα παραχωρήσει κατάλληλη και αναλογική αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

γ)  στις περιπτώσεις ανάκλησης ή τροποποίησης παραχωρήσεων ή δεσμεύσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 ή του άρθρου XXI της GATS, όταν μια τρίτη χώρα παραχωρήσει κατάλληλη και αναλογική αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις των παραχωρήσεων ή των δεσμεύσεων και στον τομέα των υπηρεσιών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 στ (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 9 – παράγραφος 1</Article2>

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2στ) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες ή σε συγκεκριμένους τομείς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κατάλληλα δημόσια μέσα επικοινωνίας, με μνεία της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές συμβολές. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις υποβαλλόμενες συμβολές.

1. Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες ή σε συγκεκριμένους τομείς, ή σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κατάλληλα δημόσια μέσα επικοινωνίας, με μνεία της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές συμβολές. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις υποβαλλόμενες συμβολές.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Θα πρέπει να αναζητώνται και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 10 – παράγραφος 1</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2025, η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις τροποποιήσεις του πεδίου εφαρμογής που ισχύουν από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα μέτρα εμπορικής πολιτικής που είναι δυνατόν να ληφθούν, καθώς και την εφαρμογή του, υποβάλλει δε έκθεση με τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το νωρίτερο δυνατόν μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] αλλά το αργότερο εντός δύο ετών από την εν λόγω ημερομηνία, η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα μέτρα εμπορικής πολιτικής που είναι δυνατόν να ληφθούν, καθώς και την εφαρμογή του, υποβάλλει δε έκθεση με τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση της επιβολής των δεσμεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η ημερομηνία επανεξέτασης, που προτείνει η Επιτροπή, είναι υπερβολικά μακρινή. Η αναθεώρηση του κανονισμού πρέπει να γίνει νωρίτερα, στη διάρκεια της θητείας του παρόντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 10 – παράγραφος 2</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

i) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή διενεργεί επανεξέταση με στόχο να εξετάσει, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, πρόσθετα μέτρα εμπορικής πολιτικής για την αναστολή παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών με αντικείμενο υπηρεσίες.»

 

ii) το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

 

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει πλέον δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των μέτρων της εμπορικής πολιτικής διευρύνθηκε από τις τροποποιήσεις του κανονισμού.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφοδίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με ένα οριζόντιο νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη συμφωνία για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και από άλλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο αυξανόταν ο αριθμός των αντίμετρων, ήταν σημαντικό να ενισχυθεί η επιβολή των εμπορικών δικαιωμάτων της ΕΕ, να παγιωθεί η αξιοπιστία της και σε τελική ανάλυση να πεισθούν οι εμπορικοί μας εταίροι να σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού που ορίζονται στις εμπορικές συμφωνίες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον ΠΟΕ και η αναστολή λειτουργίας του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του μηχανισμού του επίλυσης διαφορών υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 654/2014. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να προστατέψει τα συμφέροντά της στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών σε περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες θεσπίζουν παράνομα μέτρα και ταυτόχρονα μπλοκάρουν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Ο αρχικός κανονισμός δεν περιείχε διατάξεις για την αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων, αλλά οι τρέχουσες εξελίξεις, δηλαδή η αναστολή λειτουργίας του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), επιβάλλουν την ανάληψη δράσης από την Ένωση το ταχύτερο δυνατόν για την προστασία των συμφερόντων της.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, την επομένη της αναστολής λειτουργίας του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ, η Επιτροπή εξέδωσε νέα πρόταση για την τροποποίηση του αρχικού κανονισμού. Κύριος στόχος της νέας πρότασης της Επιτροπής είναι να υπάρξει πρόνοια για τις καταστάσεις στις οποίες, παρόλο που η Ένωση έχει επιτύχει την έκδοση ευνοϊκής απόφασης από ειδική ομάδα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, η διαδικασία έχει ανασταλεί. Τούτο συμβαίνει διότι ο αντίδικος καθιστά, διά εφέσεως, άκυρη την απόφαση και δεν συμφωνεί με την ενδιάμεση διαιτητική ρύθμιση δεύτερου βαθμού, βάσει του άρθρου 25 του μνημονίου συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την επίλυση των διαφορών. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν θα παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα και η πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει στην ΕΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα, όπου έχει το δικαίωμα, ώστε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μέτρο που έχει επιβληθεί από τρίτη χώρα.

Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει παρόμοιες περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο άλλων διεθνών εμπορικών συμφωνιών, ιδίως περιφερειακών ή διμερών συμφωνιών, όταν μια τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται στον βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία της επίλυσης διαφορών, για παράδειγμα εάν η τρίτη χώρα δεν ορίζει διαιτητή και εάν δεν προβλέπεται έκτακτος μηχανισμός διαιτησίας ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία.

Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής και συμμερίζεται τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, καθώς πρέπει να καλυφθούν τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντά της στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τρίτες χώρες θεσπίζουν παράνομα μέτρα και ταυτόχρονα παρεμποδίζουν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να υπενθυμιστεί η στήριξή μας στο βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα. Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολυμερή προσωρινή διαιτητική ρύθμιση δεύτερου βαθμού που θεσπίστηκε στις 27 Μαρτίου 2020 από την ΕΕ και 15 άλλα μέλη του ΠΟΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 30ή Απριλίου 2020, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προσωρινή παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ για εμπορικές διαφορές.

 Ένταξη των υπηρεσιών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων περί εμπορικής πολιτικής (άρθρο 5)

Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι πολλά από τα επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 εξακολουθούν να ισχύουν και, ως εκ τούτου, επιθυμεί τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ένταξη των υπηρεσιών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον κατάλογο των μέτρων περί εμπορικής πολιτικής που διαθέτει η Ένωση.

Οι υπηρεσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο και αυξανόμενο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου και καλύπτονται από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ. Η ένταξή τους θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του κανονισμού αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά και καθολικά τα εμπορικά της δικαιώματα. Η ένταξη αυτή είναι απαραίτητη για τη θέσπιση ενός συνεκτικού νομοθετικού πλαισίου για τον σεβασμό των δικαιωμάτων της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι η ΕΕ μπορεί να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της λαμβάνοντας μέτρα στον τομέα των υπηρεσιών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και στον τομέα των αγαθών και των δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, η ΕΕ θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να λαμβάνει αντίμετρα στους τομείς στους οποίους έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, ενώ παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να επιλέγει μια ακριβή και ισορροπημένη προσέγγιση, με ελάχιστο αντίκτυπο στα συμφέροντα της.

 Δυνατότητα ανάληψης άμεσης δράσης σε περίπτωση επιβολής μονομερούς μέτρου στην ΕΕ από τρίτη χώρα, το οποίο παραβιάζει προδήλως το διεθνές δίκαιο και βλάπτει τα συμφέροντα της ΕΕ.

Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά σε περίπτωση παράνομου μέτρου που λαμβάνεται εναντίον της. Εν μέσω των εντάσεων που επικρατούν στο εμπόριο και της κρίσης που ταλανίζει τον ΠΟΕ, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν μονομερή και παράνομα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της από τρίτη χώρα και βλάπτουν τα συμφέροντά της.

Ως εκ τούτου, και ενώ ζητεί την έναρξη διαδικασίας επίλυσης διαφορών, η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει τα μέτρα εμπορικής πολιτικής που προβλέπονται στο άρθρο 5 σε περίπτωση πρόδηλης παραβίασης των κανόνων του διεθνούς δικαίου από τρίτη χώρα σε βάρος της. Με τον τρόπο αυτό, και χάρη στα εν λόγω προσωρινά μέτρα, η οικονομία της ΕΕ και οι οικονομικοί της παράγοντες δεν θα επηρεαστούν από τις άμεσες συνέπειες των παράνομων μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι και η πολύμηνη αναμονή για την έκδοση απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης διαφορών προκειμένου να είναι σε θέση να αντιδράσουν. Η δράση αυτή θα ενισχύσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του κανονισμού, διασφαλίζοντας άμεση ανταπόκριση της ΕΕ και διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά της. Η εισηγήτρια επιμένει στον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης αυτής και υπενθυμίζει ότι η επιβολή αναλογικών αντιμέτρων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση.

 Επιτάχυνση της ημερομηνίας αναθεώρησης του κανονισμού

Τέλος, η εισηγήτρια επιθυμεί να αλλάξει η ημερομηνία επανεξέτασης της νέας πρότασης της Επιτροπής. Η ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2025, που προτείνει η Επιτροπή, είναι υπερβολικά μακρινή. Η αναθεώρηση του κανονισμού πρέπει να γίνει νωρίτερα, στη διάρκεια της θητείας του παρόντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του και να εντοπιστούν οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.12.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.12.2019

 

 

 

Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Ημερομηνία κατάθεσης

6.7.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

-

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0083.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου