<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 230kWORD 83k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9‑0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Kansainvälisen kaupan valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Marie‑Pierre Vedrenne</Depute> 

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta

(COM(2019)0623 – C9‑0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0623),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0197/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15[1],

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman WTO:n valituselimen kriisistä[2],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0133/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Tarkistus  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 a viite (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 ottavat huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15,

</AmendA>

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnossa 2/151 а selvennetään toimivaltuuksia koskevaa kysymystä laaja-alaisissa kauppasopimuksissa. Lausunnossa selvennetään muun muassa, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen kattamat määräykset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan ja että kestävän kehityksen tavoite on erottamaton osa yhteistä kauppapolitiikkaa.

 

__________________

 

1 а ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Asetuksella olisi varmistettava täytäntöönpanomekanismin johdonmukainen soveltaminen kansainvälisiin kauppasopimuksiin, myös alueellisiin tai kahdenvälisiin sopimuksiin, liittyvissä kauppariidoissa. Riitojenratkaisua koskevat määräykset eivät ehkä ole riittävän tarkkoja tai yksiselitteisiä, myöskään alueellisissa tai kahdenvälisissä kauppasopimuksissa, jotta niiden avulla voitaisiin ratkaista tehokkaasti riidat tapauksissa, joissa rikotaan selvästi kauppasopimuksista johtuvia velvoitteita. Komission tulevaan lainsäädäntöehdotukseen asetuksen (EU) N:o 654/2014 tarkistamisesta olisi liitettävä kattava vaikutustenarviointi. Komission olisi tehtävä ehdotuksia kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täytäntöönpanon tehostamiseksi.

</AmendB><AmendB>Tarkistus  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Unioni korostaa WTO:n hallinnoiman ja WTO-sopimuksen 23 artiklan nojalla täytäntöön pannun kansainvälisen kauppalainsäädännön ensisijaisuutta ja tekee yhteistyötä kaikissa pyrkimyksissä uudistaa WTO:n riitojenratkaisumekanismia WTO:n valituselimen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

</AmendB>

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Komission olisi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus kansainvälisen kaupan riitojenratkaisun kehityksestä sekä toimista, joita se on toteuttanut WTO:n valituselimen uudistamiseksi.

</AmendB>

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Unioni on edelleen sitoutunut monenväliseen lähestymistapaan kansainvälisessä riitojenratkaisussa, sääntöihin perustuvassa kaupassa ja kansainvälisessä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

</AmendB>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Palvelut ja teollis- ja tekijänoikeudet ovat tärkeä ja kasvava osa maailmankauppaa, ja niihin sovelletaan kansainvälisiä kauppasopimuksia, myös alueellisia tai kahdenvälisiä unionin sopimuksia.
Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää palvelut ja teollis- ja tekijänoikeudet niiden kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamisalaan, joita unioni voi toteuttaa ja jotka tällä hetkellä koskevat vain tavaroita ja julkisia hankintoja. Laajentamalla tällä tavoin kyseisten toimenpiteiden soveltamisalaa asetuksesta (EU) No 654/2014 voitaisiin tehdä johdonmukaisempi ja tehokkaampi.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tällä hetkellä asetusta (EU) N:o 654/2014 sovelletaan vain tiettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen tavaroiden ja julkisten hankintojen aloilla.

Muilla aloilla, kuten palvelut ja teollis- ja tekijänoikeudet, ei voida toteuttaa minkäänlaisia toimenpiteitä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Koska kansainvälisen kaupan jännitteet kasvavat ja WTO on tällä hetkellä kriisissä, unionin olisi voitava reagoida nopeasti, jos siihen kohdistetaan yksipuolisia laittomia toimenpiteitä. Unionin olisi tämän vuoksi voitava ottaa käyttöön toimenpiteitä, jos kolmas maa rikkoo selvästi kansainvälistä oikeutta tai kauppavelvoitteita unionia kohtaan ja näin uhkaa tai heikentää unionin kaupallisia etuja tai vaarantaa unionin strategisen riippumattomuuden, edellyttäen että unioni on asianmukaisesti riitauttanut kyseiset laittomat toimenpiteet WTO:ssa tai asianomaisessa riitojenratkaisuelimessä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarkoituksena on vahvistaa unionin valmiuksia reagoida siihen kohdistuviin laittomiin toimenpiteisiin. Tämä lisäisi asetuksen ennaltaehkäisevää luonnetta, takaisi unionin välittömän reaktion ja turvaisi unionin edut. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tällaisten toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia ja niitä olisi käytettävä vasta viimeisenä keinona.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 9 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asetuksen (EU) N:o 654/2014 uudelleentarkastelulauseke olisi uusittava toiseksi viisivuotiskaudeksi, ja sen olisi katettava ehdotetun muutoksen soveltaminen.

(9)  Asetuksen (EU) N:o 654/2014 uudelleentarkastelulausekkeen olisi katettava myös ehdotetun muutoksen soveltaminen.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Komission ehdottama päivämäärä 1. maaliskuuta 2025 on liian kaukana. Asetuksen uudelleentarkastelun on tapahduttava aiemmin, Euroopan parlamentin nykyisen vaalikauden aikana, jotta saadaan selville täytäntöönpanon tulokset ja tarvittavat muutokset.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>1 artikla – 1 kohta – b alakohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 1 artiklan b alakohta seuraavasti:

b)  tasapainottaa myönnytyksiä tai muita velvoitteita kauppasuhteissa kolmansiin maihin, kun unionista tuleville tavaroille myönnettyä kohtelua muutetaan siten, että sillä on vaikutusta unionin etuihin.

b)  tasapainottaa myönnytyksiä tai muita velvoitteita kauppasuhteissa kolmansiin maihin, kun unionista tuleville tavaroille tai palveluille myönnettyä kohtelua muutetaan siten, että sillä on vaikutusta unionin etuihin.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

On syytä täsmentää, että myös palvelujen kohtelua voidaan muuttaa.
</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 1 kohta – b alakohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a) Korvataan 2 artiklan b alakohta seuraavasti:

b)  ’myönnytyksillä tai muilla velvoitteilla’ tariffimyönnytyksiä tai muita etuuksia, joita unioni on sitoutunut soveltamaan kaupassaan kolmansien maiden kanssa kansainvälisten kauppasopimusten kautta, joissa se on sopimuspuolena;

b)  ’myönnytyksillä tai muilla velvoitteilla’ tariffimyönnytyksiä, palveluja koskevia sitoumuksia, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevia velvoitteita tai muita etuuksia, joita unioni on sitoutunut soveltamaan kaupassaan kolmansien maiden kanssa kansainvälisten kauppasopimusten kautta, joissa se on sopimuspuolena;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Palvelujen ja teollis- ja tekijänoikeuksien sisällyttäminen luetteloon kauppapoliittisista toimenpiteistä, jotka unionilla on käytettävissään, vahvistaa asetuksen uskottavuutta ja ennaltaehkäisevää vaikutusta. Tämän vuoksi määritelmää on tarpeen muuttaa.

</Amend>

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>3 artikla – 1 kohta – bb alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”bb) kauppariitoihin, jotka liittyvät muihin kansainvälisiin kauppasopimuksiin, mukaan luettuina alueelliset tai kahdenväliset sopimukset, jos ratkaisu ei ole mahdollinen, koska kolmas maa ei toteuta toimia, jotka ovat tarpeen, jotta riitojenratkaisumenettely toimisi;”

”bb) kauppariitoihin, jotka liittyvät muihin kansainvälisiin kauppasopimuksiin, mukaan luettuina alueelliset tai kahdenväliset sopimukset, jos ratkaisu ei ole mahdollinen, koska kolmas maa viivyttää menettelyjä tai ei toteuta toimia, jotka ovat tarpeen, jotta riitojenratkaisumenettely toimisi;”

</AmendB>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>3 artikla – 1 kohta – d alakohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a) Korvataan 3 artiklan d alakohta seuraavasti:

d)  jos jokin WTO:n jäsen muuttaa myönnytyksiä vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti eikä hyvitysjärjestelyistä ole sovittu.

d)  jos jokin WTO:n jäsen muuttaa myönnytyksiä tai sitoumuksia vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan tai GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisesti eikä hyvitysjärjestelyistä ole sovittu.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

On syytä täsmentää, että myönnytyksiä tai sitoumuksia voidaan muuttaa myös palvelujen alalla.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b)  Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”d a)  jos kolmas maa ottaa käyttöön kauppapoliittisia toimenpiteitä, jotka uhkaavat tai heikentävät unionin kaupallisia etuja tai vaarantavat unionin strategisen riippumattomuuden ja jotka rikkovat selvästi kansainvälistä oikeutta tai maan kauppavelvoitteita unionia kohtaan, edellyttäen että unioni on asianmukaisesti riitauttanut kyseiset laittomat toimenpiteet WTO:ssa tai asianomaisessa riitojenratkaisuelimessä.”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Unionin on vahvistettava välineitään, jotta se voi reagoida kolmansien maiden siihen kohdistamiin yksipuolisiin ja laittomiin toimenpiteisiin, jotka vahingoittavat sen kauppaetuja. Unionin on voitava ottaa käyttöön 5 artiklassa tarkoitettuja kauppapoliittisia toimenpiteitä, jos jokin kolmas maa rikkoo selvästi kansainvälisen oikeuden sääntöjä unionia vastaan. Näiden toimenpiteiden olisi oltava luonteeltaan väliaikaisia, ja niiden tarkoituksena olisi oltava turvata unionin oikeudet.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 2 kohta – bb alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”bb)  jos toteutetaan toimenpiteitä kaupan rajoittamiseksi kolmannen maan kanssa 3 artiklan aa tai bb alakohdan mukaisissa tilanteissa, tällaisten toimenpiteiden olisi vastattava niitä mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia, joita kolmannen maan toimenpiteet aiheuttavat unioniin kaupallisiin etuihin;”

”bb)  jos toteutetaan toimenpiteitä kaupan rajoittamiseksi kolmannen maan kanssa 3 artiklan aa, bb tai e alakohdan mukaisissa tilanteissa, tällaisten toimenpiteiden olisi vastattava niitä mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia, joita kolmannen maan toimenpiteet aiheuttavat unioniin kaupallisiin etuihin, ja helpotettava mahdollisimman paljon asianomaisten unionin toimialojen tilannetta;”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Toimenpiteiden olisi oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia ja niitä olisi käytettävä vasta viimeisenä keinona.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 2 kohta – d alakohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

d)  jos myönnytykset peruutetaan kolmannen maan kanssa käytävässä kaupassa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan ja siihen liittyvän sopimuksen5 yhteydessä, niiden on vastattava olennaisilta osiltaan myönnytyksiä, jotka kyseinen kolmas maa on muuttanut tai peruuttanut, vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklassa ja siihen liittyvässä sopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

d)  jos myönnytyksiä tai sitoumuksia muutetaan tai ne peruutetaan kolmannen maan kanssa käytävässä kaupassa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan ja siihen liittyvän sopimuksen5 tai GATS-sopimuksen XXI artiklan ja sen täytäntöönpanomenettelyjen yhteydessä, niiden on vastattava olennaisilta osiltaan myönnytyksiä tai sitoumuksia, jotka kyseinen kolmas maa on muuttanut tai peruuttanut, vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklassa ja siihen liittyvässä sopimuksessa tai GATS-sopimuksen XXI artiklassa ja sen täytäntöönpanomenettelyissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

_______________

_____________

5 Sopimus ”Interpretation and Application of Article XXVIII”.

5 Sopimus ”Interpretation and Application of Article XXVIII”.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

On syytä täsmentää, että myönnytyksiä tai sitoumuksia voidaan muuttaa myös palvelujen alalla.

</Amend><AmendB>Tarkistus  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>4 a artikla (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”4 a artikla

 

Euroopan parlamentin ja/tai neuvoston pyyntö

 

1.  Euroopan parlamentti ja/tai neuvosto voi pyytää komissiota hyväksymään tai toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 4 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseksi.

 

2.  Jos Euroopan parlamentti ja/tai neuvosto päättää käyttää 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, sen on toimitettava komissiolle kaikki todisteet 3 artiklassa tarkoitetuista tapauksista, jotka mitätöivät unionin kaupalliset edut tai heikentävät niitä.

 

3.  Vastaanotettuaan pyynnön komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viipymättä, kuinka se aikoo toimia pyynnön suhteen.”

</AmendB>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>5 artikla – 1 kohta – ba alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”ba)  sitoumusten tai muiden velvoitteiden suspendointi palvelujen alalla;”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Palvelujen sisällyttäminen luetteloon kauppapoliittisista toimenpiteistä, jotka unionilla on käytettävissään, vahvistaa asetuksen uskottavuutta ja ennaltaehkäisevää vaikutusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>5 artikla – 1 kohta – bb alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”bb)  teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevien velvoitteiden suspendointi;”

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Teollis- ja tekijänoikeuksien sisällyttäminen luetteloon kauppapoliittisista toimenpiteistä, jotka unionilla on käytettävissään, vahvistaa asetuksen uskottavuutta ja ennaltaehkäisevää vaikutusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>7 artikla – 2 kohta – c alakohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 e)  Korvataan 7 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan c alakohta seuraavasti:

c)  tapauksissa, joissa WTO:n jäsen muuttaa myönnytyksiä vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti, jos kyseinen kolmas maa myöntää asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen unionille 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen.

c)  tapauksissa, joissa WTO:n jäsen muuttaa myönnytyksiä tai sitoumuksia tai peruuttaa ne vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan tai GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisesti, jos kyseinen kolmas maa myöntää asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen unionille 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

On syytä täsmentää, että myönnytyksiä tai sitoumuksia voidaan muuttaa myös palvelujen alalla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>9 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 f) Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Komissio hakee tietoa ja näkökantoja tiettyihin tavaroihin tai palveluihin tai tiettyihin aloihin liittyvistä unionin taloudellisista eduista tämän asetuksen soveltamista varten julkaisemalla Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muuta soveltuvaa julkista viestintäkeinoa käyttäen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava. Komissio ottaa saadut tiedot huomioon.

1. Komissio hakee tietoa ja näkökantoja tiettyihin tavaroihin tai palveluihin tai tiettyihin aloihin taikka teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä unionin taloudellisista eduista tämän asetuksen soveltamista varten julkaisemalla Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muuta soveltuvaa julkista viestintäkeinoa käyttäen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava. Komissio ottaa saadut tiedot huomioon.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tiedonhaun on katettava myös teollis- ja tekijänoikeudet.</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>10 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2025 uudelleen tämän asetuksen soveltamisalaa ottaen erityisesti huomioon soveltamisalaan tehdyt muutokset, jotka tulevat voimaan [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä], mahdollisesti hyväksyttävät kauppapoliittiset toimenpiteet ja asetuksen täytäntöönpanon, ja esittää havainnoistaan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio tarkastelee mahdollisimman pian ja viimeistään kaksi vuotta [tämän muutossäädöksen voimaantulopäivä] ... päivän ...kuuta ... jälkeen uudelleen tämän asetuksen soveltamisalaa ottaen erityisesti huomioon mahdollisesti hyväksyttävät kauppapoliittiset toimenpiteet ja asetuksen täytäntöönpanon, ja esittää havainnoistaan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Uudelleentarkastelu sisältää ehdotuksia kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täytäntöönpanon tehostamiseksi.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Komission uudelleentarkastelua varten ehdottama päivämäärä 1. maaliskuuta 2025 on liian kaukana. Asetuksen uudelleentarkastelun on tapahduttava aiemmin, Euroopan parlamentin nykyisen vaalikauden aikana.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) N:o 654/2014</DocAmend2>

<Article2>10 artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

i) Korvataan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti: ”Toimiessaan 1 kohdan nojalla komissio toteuttaa uudelleentarkastelun, jonka tarkoituksena on suunnitella tämän asetuksen mukaisesti kauppapoliittisia lisätoimenpiteitä myönnytysten tai muiden velvoitteiden suspendoimiseksi palvelukaupan alalla.”

 

ii) Kumotaan toinen alakohta;

 

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tätä kohtaa ei enää tarvita, sillä kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamisalaa laajennetaan asetukseen tehdyillä muutoksilla.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotus ja sen tausta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 654/2014 on vahvistettu Euroopan unionille monialainen lainsäädäntökehys Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen ja muihin kansainvälisiin kauppasopimuksiin perustuvien unionin oikeuksien harjoittamiseksi. Tilanteessa, jossa vastatoimien määrä maailmassa lisääntyi, oli tärkeää vahvistaa unionin kaupallisten oikeuksien täytäntöönpanoa ja unionin uskottavuutta ja näin saada kauppakumppanimme noudattamaan kauppasopimuksissa määrättyjä pelisääntöjä.

 

WTO:n viimeaikaisen kehityksen ja sen riitojenratkaisumekanismin valituselimen järjestelmällisen toimintakyvyttömyyden vuoksi Euroopan unionin on muutettava asetusta (EU) N:o 654/2014. Unionin on myös voitava suojata kansainvälisiin kauppasopimuksiin perustuvia etujaan tilanteissa, joissa kolmannet maat ottavat käyttöön laittomia toimenpiteitä ja samanaikaisesti estävät riitojenratkaisuprosessin. Asetusta ei alun perin suunniteltu tällaisia tapauksia varten, mutta tämänhetkisen tilanteen eli WTO:n riitojenratkaisumekanismin valituselimen toiminnan estymisen vuoksi unionin on toimittava mahdollisimman nopeasti etujensa suojaamiseksi.

 

WTO:n valituselin lakkasi toimimasta 12. joulukuuta 2019, ja komissio julkaisi sitä seuraavana päivänä uuden ehdotuksen alkuperäisen asetuksen muuttamisesta. Komission uuden ehdotuksen tarkoituksena on ennen kaikkea puuttua tilanteisiin, joissa prosessi estyy sen jälkeen kun unioni on saanut myönteisen ratkaisun WTO:n riitojenratkaisupaneelilta, koska toinen osapuoli valittaa päätöksestä ”tyhjiöön” eikä suostu väliaikaiseen välimiesmenettelyyn WTO:n riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 25 artiklan nojalla. Tällaisissa tilanteissa riitojenratkaisuprosessista ei saada sitovaa tulosta, ja komission ehdotus antaa unionille mahdollisuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin silloin, kun unionilla on oikeus toimia vastauksena kolmannen maan toimenpiteeseen.

 

Komission ehdotus kattaa samanlaiset tilanteet, jotka voivat syntyä muiden kansainvälisten kauppasopimusten, erityisesti alueellisten tai kahdenvälisten sopimusten, nojalla, jos kolmas maa ei toimi yhteistyössä riittävässä määrin, jotta riitojenratkaisu toimisi, esimerkiksi jos kolmas maa jättää välimiehen nimittämättä eikä riitojenratkaisumenettelyssä ole mitään varajärjestelyä, jotta tästä huolimatta asiassa voitaisiin edetä.

 

Esittelijän kanta

Esittelijä tukee komission ehdotusta ja on samaa mieltä tilanteen kiireellisyydestä, sillä nykyisen lainsäädännön puutteet on korjattava. Meidän on taattava unionille valmiudet suojata kansainvälisiin kauppasopimuksiin perustuvia etujaan tilanteissa, joissa kolmannet maat ottavat käyttöön laittomia toimenpiteitä ja samanaikaisesti estävät riitojenratkaisuprosessin. Lisäksi on olennaisen tärkeää muistuttaa unionin tukevan sääntöihin perustuvaa monenvälistä kauppajärjestelmää. Esittelijä pitää tältä osin myönteisenä unionin ja 15 muun WTO:n jäsenen 27. maaliskuuta 2020 käyttöön ottamaa väliaikaista monenvälistä välimiesmenettelyä, joka tuli voimaan 30. huhtikuuta 2020 ja jonka tarkoituksena on paikata kauppariitoja käsittelevän WTO:n valituselimen toiminnan tilapäistä estymistä.

 

 Palvelujen ja teollis- ja tekijänoikeuksien sisällyttäminen kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamisalaan (5 artikla)

Esittelijä katsoo kuitenkin myös, että useat Euroopan parlamentin jo asetusta (EU) N:o 654/2014 hyväksyttäessä esittämät perustelut pitävät edelleen paikkansa ja toivoo näin ollen, että asetuksen soveltamisalaa laajennetaan. Palvelut ja teollis- ja tekijänoikeudet olisi sisällytettävä luetteloon kauppapoliittisista toimenpiteistä, jotka unionilla on käytettävissään.

 

Palvelut ja teollis- ja tekijänoikeudet ovat tärkeä ja kasvava osa unionin maailmankauppaa, ja niihin sovelletaan unionin kauppasopimuksia. Palvelujen ja teollis- ja tekijänoikeuksien sisällyttäminen vahvistaisi näin asetuksen uskottavuutta ja ennaltaehkäisevää vaikutusta sekä osoittaisi, että unioni pystyy puolustamaan kaupallisia oikeuksiaan tehokkaasti ja kattavasti. Tämä on tarpeen, jotta voidaan luoda unionin oikeuksien kunnioittamiselle johdonmukainen lainsäädäntökehys ja taata, että unioni voi puolustaa oikeuksiaan toteuttamalla toimenpiteitä palvelujen ja teollis- ja tekijänoikeuksien alalla yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin tavaroiden ja julkisten hankintojen alalla. Unioni voisi tällöin myös ryhtyä vastatoimenpiteisiin aloilla, joilla niillä on eniten vaikutusta, ja valita tarkasti ja tasapuolisesti toimenpiteitä, jotka vaikuttavat mahdollisimman vähän unionin etuihin.

 

 Mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin, jos kolmas maa kohdistaa unioniin yksipuolisia toimenpiteitä, jotka rikkovat selvästi kansainvälistä oikeutta ja vahingoittavat unionin etuja

Esittelijä toivoo myös, että asetuksella vahvistetaan unionin valmiuksia reagoida siihen kohdistuviin laittomiin toimenpiteisiin. Koska tällä hetkellä kansainvälisen kaupan alalla on jännitteitä ja WTO on kriisissä, unionin on vahvistettava välineitään, jotta se voi reagoida kolmansien maiden siihen kohdistamiin yksipuolisiin laittomiin toimenpiteisiin, jotka vahingoittavat sen etuja.

Unionin on näin ollen sen lisäksi, että se pyytää riitojenratkaisumenettelyn käynnistämistä, voitava määrätä 5 artiklassa tarkoitettuja kauppapoliittisia toimenpiteitä, jos jokin kolmas maa rikkoo selvästi kansainvälisen oikeuden sääntöjä unionia vastaan. Näiden väliaikaisten toimenpiteiden ansiosta unionin talouden ja sen talouden toimijoiden ei tarvitsisi kärsiä laittomien toimenpiteiden välittömistä seurauksista ja odottaa useita kuukausia riitojenratkaisumenettelyssä tehtyä päätöstä ennen kuin voidaan ryhtyä toimeen. Tämä lisäisi asetuksen ennaltaehkäisevää luonnetta, takaisi unionin välittömän reaktion ja turvaisi unionin edut. Esittelijä korostaa näiden toimien ennaltaehkäisevää luonnetta ja muistuttaa, että tällaisia oikeasuhteisia vastatoimenpiteitä on käytettävä vasta viimeisenä keinona.

 

 Uudelleentarkastelun aikaistaminen

Esittelijä haluaa lisäksi muuttaa komission uuden ehdotuksen uudelleentarkastelun päivämäärää. Komission ehdottama päivämäärä 1. maaliskuuta 2025 on liian kaukana. Asetuksen uudelleentarkastelun on tapahduttava aiemmin, Euroopan parlamentin nykyisen vaalikauden aikana, jotta saadaan selville täytäntöönpanon tulokset ja tarvittavat muutokset.


 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

Viiteasiakirjat

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.12.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.12.2019

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Hyväksytty (pvä)

6.7.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.7.2020

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna‑Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie‑Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez‑Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

 : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0083.

Päivitetty viimeksi: 21. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö