<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 246kWORD 81k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

 o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0623),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0197/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje br. 2/15 Suda Europske unije[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju o krizi Žalbenog tijela Svjetske trgovinske organizacije (WTO) od 28. studenoga 2019.[2],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0133/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Amandman  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Pozivanje 1.a (novo)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

- uzimajući u obzir mišljenje br. 2/15 Suda Europske unije,

</AmendA><AmendB>Amandman  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Mišljenjem br. 2/15 Suda Europske unije1a pojašnjavaju se nadležnosti u okviru sveobuhvatnih trgovinskih sporazuma. Tim mišljenjem pojašnjava se, među ostalim, da su odredbe u okviru poglavlja o trgovini i održivom razvoju u isključivoj nadležnosti Unije i da je cilj održivog razvoja ključan dio zajedničke trgovinske politike

 

__________________

 

1a ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Amandman  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Uredbom bi se trebala zajamčiti jasna primjena provedbenog mehanizma u trgovinskim sporovima povezanima s međunarodnim trgovinskim sporazumima, uključujući regionalne i bilateralne sporazume. Odredbe o rješavanju sporova, uključujući one u regionalnim ili bilateralnim trgovinskim sporazumima, možda nisu dovoljno jasno ili izričito utvrđene kako bi se njima učinkovito riješili sporovi u slučaju očitog kršenja obveza iz trgovinskih sporazuma. Budući zakonodavni prijedlog Komisije o preispitivanju Uredbe (EU) br. 654/2014 trebao bi biti popraćen cjelovitom procjenom učinka. Komisija bi trebala iznijeti prijedloge kojima će se pojačati provođenje obveza povezanih s održivim razvojem.

</AmendB><AmendB>Amandman  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Unija ustraje na nadređenosti međunarodnog trgovinskog prava koje primjenjuje WTO i koje se provodi u skladu s člankom 23. Sporazuma o WTO-u te će surađivati u svim naporima usmjerenima na reformu mehanizma WTO-a za rješavanje sporova kako bi se zajamčilo prikladno funkcioniranje Žalbenog tijela WTO-a.

</AmendB>

<AmendB>Amandman  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b) Do... [godina dana nakon stupanja na snagu ove uredbe ] Komisija bi trebala obavijestiti Europski parlament i Vijeće o trenutačnim događanjima u pogledu međunarodnih trgovinskih sporazuma i djelovanjima koje je poduzela kako bi se reformiralo Žalbeno tijelo WTO-a.

</AmendB>

<AmendB>Amandman  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b) Unija ostaje predana višestranom pristupu rješavanju međunarodnih sporova, trgovini koja počiva na pravilima i međunarodnoj suradnji kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

</AmendB>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Usluge i prava intelektualnog vlasništva imaju važan i sve veći udio u svjetskoj trgovini i obuhvaćeni su međunarodnim trgovinskim sporazumima, među ostalim regionalnim te bilateralnim sporazumima EU-a.
Stoga bi usluge i prava intelektualnog vlasništva trebalo uključiti u područje primjene za mjere trgovinske politike koje su na raspolaganju Uniji, a koje su trenutačno ograničene na robu i javnu nabavu. Takvim proširenjem područja primjene Uredba (EU) br. 654/2014 dobila bi na dosljednosti i učinkovitosti.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Uredba (EU) br. 654/2014 trenutačno je ograničena na određene mjere u području robe i javne nabave.

Ne mogu se poduzimati nikakve mjere u drugim područjima kao što su usluge i intelektualno vlasništvo.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  S obzirom na sve veće napetosti u međunarodnoj trgovini i u kontekstu krize kojom je zahvaćen WTO, Unija bi trebala imati mogućnost brzo reagirati u slučaju da se na njezinu štetu poduzmu jednostrane i nezakonite mjere. Unija bi stoga trebala moći uvesti mjere u slučaju očitog kršenja međunarodnog prava ili očitog kršenja trgovinskih obveza prema Uniji od strane treće zemlje, kojim se ugrožava ili ometa komercijalne interese Unije ili ugrožava strateška autonomija Unije, pod uvjetom da je Unija uložila prikladnu žalbu na takve nezakonite mjere pri WTO-u ili pred nadležnim tijelom za rješavanje sporova.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Cilj je ojačati sposobnost Europske unije da reagira u slučaju da se poduzmu nezakonite mjere na njezinu štetu. Time bi se ojačao preventivni učinak Uredbe i zajamčio neposredan odgovor EU-a te zaštita njegovih interesa. Ipak, valja podsjetiti da se uvođenje razmjernih protumjera treba koristiti samo kao krajnja mjera.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Konačno, klauzula o preispitivanju iz Uredbe (EU) br. 654/2014 trebala bi se obnoviti na još jedno petogodišnje razdoblje te bi trebala obuhvaćati primjenu predložene izmjene.

(9)  Konačno, klauzulom o preispitivanju iz Uredbe (EU) br. 654/2014 trebalo bi se također obuhvatiti primjenu predložene izmjene.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Datum koji predlaže Komisija, 1. ožujka 2025., predaleko je u budućnosti. Preispitivanje Uredbe mora se izvršiti ranije, tijekom trenutačnog saziva Europskog parlamenta, kako bi se utvrdili rezultati njezine provedbe i nužne prilagodbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 1. – stavak 1. – točka b</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)  ponovne uspostave ravnoteže koncesija ili drugih obveza u trgovinskim odnosima s trećim zemljama ako je način postupanja odobren za robu iz Unije izmijenjen na način koji pogađa interese Unije.

(b)  ponovne uspostave ravnoteže koncesija ili drugih obveza u trgovinskim odnosima s trećim zemljama ako je način postupanja odobren za robu ili usluge iz Unije izmijenjen na način koji pogađa interese Unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

 Potrebno je pojasniti da se može izmijeniti i način postupanja u pogledu usluga.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka -1.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 2. – stavak 1. – točka b</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a) U članku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)  „koncesije ili druge obveze” znače carinske koncesije ili bilo koje druge koristi koje se Unija, međunarodnim trgovinskim sporazumima kojih je stranka, obvezala primjenjivati u trgovini s trećim zemljama;

(b)  „koncesije ili druge obveze” znači carinske koncesije, preuzete obveze u području usluga, obveze koje se odnose na trgovinske aspekte prava intelektualnog vlasništva ili bilo koje druge koristi koje se Unija obvezala primjenjivati u trgovini s trećim zemljama na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma u kojima je jedna od strana;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Uključivanjem usluga i prava intelektualnog vlasništva na popis mjera trgovinske politike Unije povećat će se vjerodostojnost Uredbe i njezin preventivni učinak. Stoga je potrebno izmijeniti predmetnu definiciju.

</Amend>

<AmendB>Amandman  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Regulation (EC) No 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka bb</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

“bb u trgovinskim sporovima koji se odnose na druge međunarodne trgovinske sporazume, uključujući regionalne ili bilateralne sporazume, ako je donošenje odluke u sporovima onemogućeno jer treća zemlja ne poduzima mjere potrebne za funkcioniranje postupka njihova rješavanja;”

“bb u trgovinskim sporovima koji se odnose na druge međunarodne trgovinske sporazume, uključujući regionalne ili bilateralne sporazume, ako je donošenje odluke u sporovima onemogućeno jer treća zemlja odgađa postupak ili ne poduzima mjere potrebne za funkcioniranje postupka njihova rješavanja;”

</AmendB>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 1.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka d</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)   u članku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d)  u slučajevima u kojima određena članica WTO-a izmijeni koncesije u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994., ako nisu dogovorena nikakva kompenzacijska usklađenja.

(d)  u slučajevima u kojima određena članica WTO-a izmijeni koncesije ili preuzete obveze u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. ili člankom XXI. GATS-a, ako nisu dogovorena nikakva kompenzacijska usklađenja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Valja primijetiti da do izmjena koncesija ili obveza može doći i u području usluga.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  u članku 3. dodaje se sljedeća točka:

 

(da)  u slučaju da treća zemlja usvoji mjere trgovinske politike koje ugrožavaju ili ometaju trgovinske interese Unije ili ugrožavaju stratešku autonomiju Unije te se tim mjerama jasno krši međunarodno pravo ili jasno krše trgovinske obveze te treće zemlje prema Uniji, pod uvjetom da je Unija uložila odgovarajuću žalbu na te mjere pri WTO-u ili pred nadležnim tijelom za rješavanje sporova.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

EU treba ojačati svoje alate kako bi odgovorio na bilo koju vrstu jednostranih i nezakonitih mjera koje neka treća zemlja poduzme protiv EU-a i time našteti njegovim interesima. EU treba moći uvesti mjere trgovinske politike predviđene člankom 5. u slučaju da neka treća zemlja očito krši međunarodno pravo na njegovu štetu. Te su mjere privremene prirode i njihova je svrha zaštititi prava Unije.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 2. – točka bb</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb)  „ako se u situacijama iz članka 3. točke (aa) ili članka 3. točke (bb) poduzimaju mjere za ograničavanje trgovine s trećom zemljom, takve mjere trebaju biti razmjerne poništenju ili ograničenju koristi trgovinskih interesa Unije nastalom kao posljedica mjera te treće zemlje;”

(bb)  „ako se u situacijama iz članka 3. točke (aa), članka 3. točke (bb) ili članka 3. točke (e) poduzimaju mjere za ograničavanje trgovine s trećom zemljom, takve mjere trebaju biti razmjerne poništenju ili ograničenju koristi trgovinskih interesa Unije nastalom kao posljedica mjera te treće zemlje i njima će se, u onolikoj mjeri koliko je to moguće, pružiti potpora pogođenim sektorima Unije;”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Donesene mjere moraju biti ciljane i razmjerne i trebaju se koristiti samo u krajnjem slučaju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 2.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 2. – točka d</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a)  u članku 4. stavku 2. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d)  ako su koncesije koje su u trgovini s trećom zemljom povučene u vezi s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Dogovorom5, one su u bitnom istovjetne koncesijama koje je izmijenila ili povukla ta treća zemlja, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Dogovorom.

(d)  ako su izmijenjene ili povučene koncesije ili preuzete obveze povezane s trgovinom s trećom zemljom u vezi s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Dogovorom5ili s člankom XXI. GATS-a i povezanim provedbenim postupcima, one su u bitnom istovjetne koncesijama ili preuzetim obvezama koje je izmijenila ili povukla ta treća zemlja u skladu s uvjetima utvrđenima u članku XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Dogovorom ili u članku XXI. GATS-a i povezanim provedbenim postupcima.

_______________

_____________

5 Dogovor „Tumačenje i primjena članka XXVIII”.

5 Dogovor „Tumačenje i primjena članka XXVIII.”.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Valja primijetiti da do izmjena koncesija ili preuzetih obveza može doći i u području usluga.

</Amend><AmendB>Amandman  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) umeće se sljedeći članak:

 

Članak 4.a

 

Zahtjev Europskog parlamenta i/ili Vijeća

 

1.  Europski parlament i/ili Vijeće mogu zatražiti od Komisije da usvoji ili poduzme prikladne korake za usvajanje provedbenih akata iz članka 4.

 

2.  Ako Europski parlament i/ili Vijeće odluče iskoristiti mogućnost iz stavka 1., pružaju Komisiji sve raspoložive dokaze o slučajevima iz članka 3. kada se onemogućuju ili ometaju trgovinski interesi Unije.

 

3.  Nakon zaprimanja zahtjeva Komisija bez odgode obavještava Europski parlament i Vijeće o tome kako namjerava odgovoriti na zahtjev.

</AmendB>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2c)  u članku 5. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

 

(ba)  suspenzija preuzetih obveza ili drugih obveza u području usluga;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Uključivanjem usluga na popis mjera trgovinske politike Unije povećat će se vjerodostojnost Uredbe i njezin preventivni učinak.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 5. – stavak 1. – točka bb (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2d)  u članku 5. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

 

(bb)  suspenzija obveza koje se odnose na aspekte prava intelektualnog vlasništva povezane s trgovinom;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Uključivanjem prava intelektualnog vlasništva na popis mjera trgovinske politike Unije povećat će se vjerodostojnost Uredbe i njezin preventivni učinak.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.e (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 2. – točka c</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2e)  u članku 7., stavku 2., prvom podstavku točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  u slučajevima kada članica WTO-a izmijeni koncesije prema članku XXVIII. GATT-a iz 1994., ako dotična treća zemlja Uniji dodijeli odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju nakon donošenja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.

(c)  u slučajevima kada članica WTO-a povuče ili izmijeni koncesije ili preuzete obveze u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. ili u skladu s člankom XXI. GATS-a, ako dotična treća zemlja Uniji dodijeli odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju nakon donošenja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Valja primijetiti da do izmjena koncesija ili preuzetih obveza može doći i u području usluga.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.f (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 9. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2f) u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Pri primjeni ove Uredbe Komisija, putem obavijesti u Službenom listu Europske unije ili putem drugih odgovarajućih sredstava javne komunikacije, prikuplja informacije i stavove o gospodarskim interesima Unije u vezi s određenom robom ili određenim uslugama ili u određenim sektorima, navodeći rok u kojem iste treba dostaviti. Komisija je dužna uzeti u obzir primljene informacije i stavove.

1. Pri primjeni ove Uredbe Komisija, u obliku obavijesti u Službenom listu Europske unije ili korištenjem odgovarajućih sredstava javne komunikacije, prikuplja informacije i mišljenja o gospodarskim interesima Unije u vezi s određenom robom ili određenim uslugama ili u određenim sektorima ili u pogledu prava intelektualnog vlasništva navodeći rok u kojem iste treba dostaviti. Komisija je dužna uzeti u obzir primljene informacije i stavove.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Prikupljanje informacija treba se odnositi i na prava intelektualnog vlasništva.</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija najkasnije do 1. ožujka 2025. preispituje područje primjene ove Uredbe, posebno uzimajući u obzir izmjene područja primjene s učinkom od [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni], mjere trgovinske politike koje se mogu donijeti kao i njezinu provedbu te o svojim nalazima izvješćuje Europski parlament i Vijeće.

Što je ranije moguće nakon... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] i najkasnije dvije godine nakon toga datuma Komisija preispituje područje primjene ove Uredbe, posebno uzimajući u obzir mjere trgovinske politike koje se mogu donijeti, kao i njezinu provedbu, te o svojim nalazima izvješćuje Europski parlament i Vijeće. U okviru tog preispitivanja daju se prijedlozi za pojačano izvršenje obveza povezanih s održivim razvojem.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Rok koji Komisija predlaže za preispitivanje Uredbe predaleko je u budućnosti. Preispitivanje Uredbe mora se izvršiti ranije, tijekom trenutačnog saziva Europskog parlamenta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stavak 2. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

i. u stavku 2. prvom podstavku, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim: „Komisija na temelju stavka 1. provodi preispitivanje kako bi predvidjela dodatne mjere trgovinske politike u okviru ove Uredbe kojima se suspendiraju koncesije ili druge obveze u području trgovine uslugama”.

 

ii. briše se drugi podstavak.

 

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak više nije relevantan jer je izmjenama Uredbe prošireno područje primjene mjera trgovinske politike.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


OBRAZLOŽENJE

Kontekst i prijedlog Europske komisije

Uredbom (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća Europskoj uniji pruža se horizontalni zakonodavni okvir za korištenje njezinih prava koja proizlaze iz Ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i drugih međunarodnih trgovinskih sporazuma. U globalnom kontekstu koji karakterizira sve češće pribjegavanje gospodarskim protumjerama, bilo je potrebno ojačati provedbu trgovinskih prava Unije, učvrstiti njezinu vjerodostojnost i, u konačnici, uvjeriti naše trgovinske partnere da poštuju pravila igre navedena u trgovinskim sporazumima.

 

S obzirom na nedavni razvoj događaja unutar WTO-a i blokadu Žalbenog tijela mehanizma za rješavanje sporova te organizacije, Europska unija mora pristupiti izmjenama Uredbe (EU) br. 654/2014. Nadalje, EU mora biti u mogućnosti zaštititi svoje interese u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma u situacijama kada treće zemlje donesu nezakonite mjere i istodobno blokiraju postupak rješavanja sporova. Prvotna Uredba nije izvorno osmišljena za rješavanje takvih situacija, ali trenutačno stanje, odnosno blokada Žalbenog tijela mehanizma za rješavanje sporova u okviru Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije (WTO), zahtijeva da Unija djeluje što je prije moguće kako bi zaštitila svoje interese.

 

Komisija je 12. prosinca 2019., dan nakon što je Žalbeno tijelo WTO-a prestalo funkcionirati, objavila novi prijedlog o izmjeni izvorne Uredbe. Novi prijedlog Komisije prvenstveno je usredotočen na rješavanje situacija u kojima, nakon što povjerenstvo za rješavanje sporova WTO-a donese odluku u korist Unije, postupak bude blokiran. Do takve blokade dolazi kada druga strana uloži žalbu na takvu odluku (koja se ne prihvati) i ne pristane na privremeni mehanizam za arbitražu u žalbenom postupku na temelju članka 25. Dogovora o rješavanju sporova WTO-a. U tom slučaju postupak rješavanja sporova ne dovodi do obvezujuće odluke, a prijedlog Komisije omogućit će EU-u da poduzme potrebne mjere kada ima pravo djelovati kao odgovor na mjeru treće zemlje.

 

Nadalje, prijedlogom Komisije rješavaju se i slični slučajevi koji bi se mogli pojaviti u okviru drugih trgovinskih sporazuma, posebno regionalnih ili bilateralnih sporazuma, u kojima treća zemlja ne surađuje u onolikoj mjeri koliko je potrebno za dobro funkcioniranje postupka rješavanja sporova, na primjer ako ta zemlja odbije imenovati arbitra i ne postoji zamjenski mehanizam koji bi se unatoč tomu mogao primijeniti za osiguranje nastavka postupka rješavanja sporova. 

 

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica podržava prijedlog Komisije i slaže se da je situacija hitna s obzirom da je nužno riješiti nedostatke u postojećem zakonodavstvu. Moramo zajamčiti sposobnost EU-a da zaštititi svoje interese u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma u situacijama kada treće zemlje donesu nezakonite mjere i blokiraju postupak rješavanja sporova. Osim toga, od ključne je važnosti istaknuti našu potporu višestranom trgovinskom sustavu utemeljenom na pravilima. Izvjestiteljica u tom pogledu pozdravlja Višestrani privremeni sporazum o arbitraži u žalbenom postupku koji su 27. ožujka 2020. sklopili EU i 15 drugih članica WTO-a, a koji je stupio na snagu 30. travnja 2020., kako bi se riješila privremena blokada žalbenog mehanizma WTO-a za trgovinske sporove.

 

 Uključivanje usluga i prava intelektualnog vlasništva u područje primjene mjera trgovinske politike (članak 5.)

Međutim, izvjestiteljica također smatra da je niz argumenata koje je Europski parlament iznio još u vrijeme donošenje Uredbe (EU) br. 654/2014 i dalje valjan te stoga želi da se proširi područje primjene te Uredbe. To se posebno odnosi na uključivanja usluga i prava intelektualnog vlasništva na popis mjera trgovinske politike kojima raspolaže Unija.

 

Usluge i prava intelektualnog vlasništva imaju važan i sve veći udio u našoj globalnoj trgovinskoj razmjeni i obuhvaćeni su trgovinskim sporazumima EU-a. Uključivanjem usluga i prava intelektualnog vlasništva povećat će se vjerodostojnost Uredbe i njezin preventivni učinak te pokazati da je EU u stanju učinkovito braniti svoja trgovinska prava na globalnoj razini. Njihovo uključivanje nužno je za uspostavu dosljednog zakonodavnog okvira za poštovanje prava EU-a, kojim se jamči da EU može braniti svoja prava na način da se mjere u području usluga i prava intelektualnog vlasništva donose jednako brzo i učinkovito kao i u području robe i javne nabave. Nadalje, time će se Uniji omogućiti da donosi protumjere u onim područjima u kojima će one imati najveći učinak, a da pritom može precizno i odmjereno izabrati mjere s minimalnim negativnim učinkom na interese Unije.

 

 Mogućnost poduzimanja hitnih mjera u slučaju da neka treća zemlja Uniji nametne jednostrane mjere kojima se očito krši međunarodno pravo na štetu interesa Unije

Namjera izvjestiteljice jest i da se u okviru Uredbe ojača sposobnost Europske unije da reagira u slučaja da se na njezinu štetu poduzmu nezakonite mjere. S obzirom na trenutačne trgovinske napetosti i krizu unutar WTO-a, EU treba ojačati alate koji mu stoje na raspolaganju za odgovor na bilo koju vrstu jednostranih i nezakonitih mjera koje neka treća zemlja poduzme protiv EU-a i time našteti njegovim interesima.

Stoga EU, i dok traži da se ponovno pokrene postupak rješavanja sporova, treba imati mogućnost donijeti mjere trgovinske politike predviđene člankom 5. u slučaju da neka treća zemlja očito prekrši međunarodno pravo na njegovu štetu. Usvajanjem takvih privremenih mjera gospodarstvo EU-a i njegovi gospodarski subjekti izbjegli bi neposredne posljedice nezakonitih mjera, među ostalim višemjesečno čekanje na donošenje odluke u okviru postupka rješavanja sporova kako bi mogli reagirati. Time bi se ojačao preventivni učinak Uredbe i zajamčio neposredan odgovor EU-a te zaštita njegovih interesa. Izvjestiteljica ističe da je smisao tih mjera odvraćanje i podsjeća da se uvođenje razmjernih protumjera treba koristiti samo u krajnjem slučaju.

 

 Skraćivanje roka za preispitivanje Uredbe

Na kraju, izvjestiteljica želi izmijeniti rok za preispitivanja novog prijedloga Komisije. Datum koji predlaže Komisija, 1. ožujka 2025., predaleko je u budućnosti. Preispitivanje Uredbe mora se izvršiti ranije, tijekom trenutačnog saziva Europskog parlamenta, kako bi se utvrdili rezultati njezine provedbe i nužne prilagodbe.

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Ostvarivanje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

Referentni dokumenti

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.12.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

19.12.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Datum usvajanja

6.7.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Datum podnošenja

6.7.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

-

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0083.

Posljednje ažuriranje: 21. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti