Eljárás : 2019/0273(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0133/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0133/2020

Viták :

PV 18/01/2021 - 23
CRE 18/01/2021 - 23

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0004

<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date><RefProcLect>***I</RefProcLect>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 247kWORD 83k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date><RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0623),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0197/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Bíróság 2/15. számú véleményére[1],

 tekintettel a WTO Fellebbezési Testületének válságáról szóló, 2019. november 28-i állásfoglalására[2],

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0133/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Módosítás  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 a bevezető hivatkozás (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- tekintettel az Európai Bíróság 2/15. számú véleményére,

</AmendA><AmendB>Módosítás  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Unió Bíróságának 2/15. számú véleménye1a egyértelművé tette az átfogó kereskedelmi megállapodások hatálya alá tartozó hatáskörök kérdését. Ez a vélemény többek között egyértelművé teszi, hogy a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetek hatálya alá tartozó rendelkezések az Unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak, és hogy a fenntartható fejlődés célkitűzése a közös kereskedelempolitika szerves részét képezi.

 

__________________

 

ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A rendeletnek biztosítania kell a végrehajtási mechanizmus következetes alkalmazását a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal – többek között a regionális vagy kétoldalú megállapodásokkal – kapcsolatos kereskedelmi vitákban. Előfordulhat, hogy a – többek között a regionális vagy kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban foglalt – vitarendezési rendelkezések nem elég konkrétak vagy nem elég egyértelműek ahhoz, hogy a kereskedelmi megállapodásokból eredő kötelezettségek egyértelmű megsértése esetén hatékonyan rendezzék a vitákat. A 654/2014/EU rendelet felülvizsgálatára irányuló jövőbeli bizottsági jogalkotási javaslatot teljes körű hatásvizsgálatnak kell kísérnie. A Bizottságnak javaslatokat kell tennie a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások érvényesítésének megerősítésére.

</AmendB><AmendB>Módosítás  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az Unió ragaszkodik a WTO által kezelt és a WTO-megállapodás 23. cikke alapján végrehajtott nemzetközi kereskedelmi jog elsőbbségéhez, és a WTO Fellebbezési Testülete megfelelő működésének biztosítása érdekében együtt fog működni a WTO vitarendezési mechanizmusának reformjára irányuló valamennyi törekvésben.

</AmendB>

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Bizottságnak [egy évvel e rendelet hatálybalépését követően]-ig jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nemzetközi kereskedelmi vitarendezés területén bekövetkezett fejleményekről, valamint a WTO Fellebbezési Testületének reformjával kapcsolatban tett intézkedéseiről.

</AmendB>

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az Unió továbbra is elkötelezett a nemzetközi vitarendezés, a szabályokon alapuló kereskedelem és a nemzetközi együttműködés többoldalú megközelítése mellett az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljainak elérése érdekében.

</AmendB>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A szolgáltatások és a szellemitulajdon-jogok fontos és egyre növekvő szerepet töltenek be a világkereskedelemben, és nemzetközi kereskedelmi megállapodások szabályozzák őket, többek között az Unió által kötött regionális és kétoldalú megállapodások.
Ezért az Unió által elfogadható – és jelenleg az árukra és a közbeszerzésekre korlátozódó – kereskedelempolitikai intézkedések hatályát ki kell terjeszteni a szolgáltatásokra és a szellemitulajdon-jogokra is. Az említett intézkedések hatályának ily módon történő kiterjesztése várhatóan következetesebbé és hatékonyabbá teszi a 654/2014/EU rendeletet.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A 654/2014/EU rendelet jelenleg csak az áruk és a közbeszerzések területén teszi lehetővé bizonyos intézkedések meghozatalát.

Más területeken azonban, például a szolgáltatások és a szellemitulajdon-jogok terén semmilyen intézkedést nem lehet hozni.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Tekintettel a nemzetközi szintű kereskedelmi feszültségek növekedésére és a WTO-t sújtó válságra, az Uniónak képesnek kell lennie gyorsan reagálni, amennyiben egyoldalú és jogellenes intézkedéseket hoznak vele szemben. Az Uniónak ezért képesnek kell lennie arra, hogy intézkedéseket vezessen be abban az esetben, ha egy harmadik ország egyértelműen megsérti a nemzetközi jogot vagy az Unióval szemben fennálló kereskedelmi kötelezettségeit, ami veszélyezteti vagy hátrányosan befolyásolja az Unió kereskedelmi érdekeit, vagy veszélyezteti az Unió stratégiai autonómiáját, feltéve, hogy az Unió a WTO-nál vagy az illetékes vitarendezési testület előtt megfelelően megtámadta az említett jogellenes intézkedéseket.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Meg kell erősíteni az Európai Unió azon képességét, hogy a vele szemben hozott jogellenes intézkedések ellen fel tudjon lépni. Ez a lépés megerősítené a rendelet visszatartó jellegét, biztosítva, hogy az EU azonnal cselekedni tudjon az érdekei védelmében. Szem előtt kell tartani azonban azt is, hogy ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és csak végső esetben szabad ezekhez folyamodni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Végül a 654/2014/EU rendelet felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezését újabb ötéves időszakra meg kell újítani, és annak ki kell terjednie a javasolt módosítás alkalmazására.

(9)  Végül a 654/2014/EU rendelet felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezésének ki kell terjednie a javasolt módosítás alkalmazására is.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A Bizottság által javasolt 2025. március 1-jei időpont túl távoli. A rendelet felülvizsgálatát ennél korábban, az Európai Parlament jelenlegi ciklusa alatt kell elvégezni, hogy információt szerezzünk a végrehajtás eredményeiről és a szükséges kiigazításokról.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>1 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az 1. cikk b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

b)  a harmadik országokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatokban az engedmények vagy más kötelezettségek egyensúlyának helyreállításához folyamodhasson, ha az Unióból származó áruk számára biztosított elbánásban az Unió érdekeit érintő változás következik be.

b)  a harmadik országokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatokban az engedmények vagy más kötelezettségek egyensúlyának helyreállításához folyamodhasson, ha az Unióból származó áruk vagy szolgáltatások számára biztosított elbánásban az Unió érdekeit érintő változás következik be.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

 Jelezni kell, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó elbánás is megváltozhat.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>2 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a. A 2. cikk b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

b)  „engedmények vagy más kötelezettségek” : tarifaengedmények vagy más olyan előnyök, amelyek alkalmazására az Unió harmadik országokkal folytatott kereskedelme terén elkötelezte magát olyan nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján, amelyekben részes fél;

b)  „engedmények vagy más kötelezettségek”: vámengedmények, a szolgáltatások terén tett kötelezettségvállalások, a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásaival kapcsolatos kötelezettségek vagy más olyan előnyök, amelyek alkalmazására az Unió harmadik országokkal folytatott kereskedelme terén elkötelezte magát olyan nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján, amelyekben részes fél;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az Unió által alkalmazható kereskedelempolitikai intézkedések körének a szolgáltatásokra és a szellemitulajdon-jogokra való kiterjesztése növelné a rendelet hitelességét és visszatartó erejét. Ezért a fogalommeghatározást módosítani kell.

</Amend>

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>654/2014/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 cikk – 1 bekezdés – bb pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„bb) más nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal, többek között regionális vagy kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatos kereskedelmi vitákban, amennyiben az ítélethozatal nem lehetséges, mivel a harmadik ország nem teszi meg a vitarendezési eljárás működéséhez szükséges lépéseket;”

„bb) más nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal, többek között regionális vagy kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatos kereskedelmi vitákban, amennyiben az ítélethozatal nem lehetséges, mivel a harmadik ország késlelteti az eljárást, vagy nem teszi meg a vitarendezési eljárás működéséhez szükséges lépéseket;”

</AmendB>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 cikk – 1 bekezdés – d pont</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.   A 3. cikk d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

d)  amikor egy WTO-tag az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerint engedményeket módosít anélkül, hogy megállapodás született volna kompenzációs kiigazításokról.

d)  amikor egy WTO-tag az 1994-es GATT XXVIII. cikke vagy a GATS XXI. cikke szerint engedményeket vagy kötelezettségvállalásokat módosít anélkül, hogy megállapodás született volna kompenzációs kiigazításokról.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Jelezni kell, hogy az engedmények vagy a kötelezettségvállalások módosítására a szolgáltatások területén is sor kerülhet.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

da)  abban az esetben, ha egy harmadik ország olyan kereskedelempolitikai intézkedéseket fogad el, amelyek veszélyeztetik vagy hátrányosan befolyásolják az Unió kereskedelmi érdekeit vagy veszélyeztetik az Unió stratégiai autonómiáját, és egyértelműen sértik a nemzetközi jogot vagy az Unióval szemben fennálló kereskedelmi kötelezettségeit, feltéve, hogy az Unió megfelelően megtámadta ezeket az intézkedéseket a WTO-nál vagy az illetékes vitarendezési testület előtt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az EU-nak meg kell erősítenie eszközeit, hogy reagálni tudjon minden olyan, harmadik országok által vele szemben hozott egyoldalú és jogellenes intézkedésre, amely sérti az érdekeit. Az EU számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy meghozza az 5. cikk szerinti kereskedelempolitikai intézkedéseket, amennyiben valamely harmadik ország nyilvánvalóan megszegi a nemzetközi jogi előírásokat vele szemben. Ezek az intézkedések átmeneti jellegűek lennének, és az Unió jogainak védelmére szorítkoznának.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 cikk – 2 bekezdés – bb pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb)  amennyiben a 3. cikk aa), illetve a 3. cikk bb) pontjában foglalt helyzetekben intézkedéseket hoznak a harmadik országgal folytatott kereskedelem korlátozására, ezeknek az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük az Unió kereskedelmi érdekeinek az adott harmadik ország intézkedései által okozott hatálytalanításával vagy sérelmével;”

bb)  amennyiben a 3. cikk aa), a 3. cikk bb), illetve a 3. cikk e) pontjában foglalt helyzetekben intézkedéseket hoznak a harmadik országgal folytatott kereskedelem korlátozására, ezeknek az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük az Unió kereskedelmi érdekeinek az adott harmadik ország intézkedései által okozott hatálytalanításával vagy sérelmével, és a lehető legnagyobb mértékben kárpótolniuk kell az érintett uniós ágazatokat;”

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az intézkedéseknek célzottnak és arányosnak kell lenniük, és csak végső esetben szabad ezekhez folyamodni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 cikk – 2 bekezdés – d pont</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  A 4. cikk (2) bekezdése d) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:

d)  amennyiben az 1994. évi GATT XXVIII. cikkével és a vonatkozó egyetértéssel5 összefüggésben kerül sor engedmények visszavonására valamely harmadik országgal folytatott kereskedelemben, érdemben azonosnak kell lenniük a szóban forgó harmadik ország által módosított vagy visszavont engedmények mértékével, az 1994. évi GATT XXVIII. cikkében és a vonatkozó egyetértésben foglalt feltételeknek megfelelően.

d)  amennyiben az 1994. évi GATT XXVIII. cikkével és a vonatkozó egyetértéssel5, vagy a GATS XXI. cikkével és a végrehajtására vonatkozó, kapcsolódó eljárásokkal összefüggésben kerül sor engedmények vagy kötelezettségvállalások módosítására vagy visszavonására valamely harmadik országgal folytatott kereskedelemben, azoknak lényegében egyenértékűeknek kell lenniük a szóban forgó harmadik ország által módosított vagy visszavont engedmények vagy kötelezettségvállalások mértékével, az 1994. évi GATT XXVIII. cikkében és a vonatkozó egyetértésben vagy a GATS XXI. cikkében és a végrehajtására vonatkozó, kapcsolódó eljárásokban foglalt feltételeknek megfelelően.

_______________

_____________

5 „A XXVIII. cikk értelmezése és alkalmazásaˮ című egyetértés.

5 „A XXVIII. cikk értelmezése és alkalmazásaˮ című egyetértés.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Jelezni kell, hogy az engedmények vagy a kötelezettségvállalások módosítására a szolgáltatások területén is sor kerülhet.

</Amend><AmendB>Módosítás  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 a cikk (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

4a. cikk

 

Az Európai Parlament és/vagy a Tanács kérelme

 

(1)  Az Európai Parlament és/vagy a Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy fogadja el a 4. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokat, vagy hogy tegye meg ennek érdekében a megfelelő lépéseket.

 

(2)  Ha az Európai Parlament és/vagy a Tanács úgy dönt, hogy él az (1) bekezdésben említett lehetőséggel, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania minden olyan, a 3. cikkben említett esetekre vonatkozó bizonyítékot, amelyek hatálytalanítják vagy sértik az Unió kereskedelmi érdekeit.

 

(3)  A kérelem kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a kérelem nyomán.

</AmendB>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c.  Az 5. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

ba)  a szolgáltatások terén tett kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek felfüggesztése;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az Unió által alkalmazható kereskedelempolitikai intézkedések körének a szolgáltatásokra való kiterjesztése növelné a rendelet hitelességét és visszatartó erejét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d.  Az 5. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

bb)  a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásaival kapcsolatos kötelezettségek felfüggesztése;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az Unió által alkalmazható kereskedelempolitikai intézkedések körének a szellemitulajdon-jogokra való kiterjesztése növelné a rendelet hitelességét és visszatartó erejét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 2 bekezdés – c pont</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2e.  A 7. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c)  olyan esetekben, amikor egy WTO-tag az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján engedményeket módosít, és az érintett harmadik ország megfelelő és arányos kompenzációt nyújt az Uniónak egy, a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktus elfogadását követően.

c)  olyan esetekben, amikor egy WTO-tag az 1994. évi GATT XXVIII. cikke vagy a GATS XXI. cikke alapján engedményeket vagy kötelezettségvállalásokat von vissza vagy módosít, és az érintett harmadik ország megfelelő és arányos kompenzációt nyújt az Uniónak egy, a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktus elfogadását követően.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Jelezni kell, hogy az engedmények vagy a kötelezettségvállalások módosítására a szolgáltatások területén is sor kerülhet.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 2 f pont (új)</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>9 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2f. A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Bizottság e rendelet alkalmazásában információkat és véleményeket gyűjt az Unió konkrét árukkal, szolgáltatásokkal vagy ágazatokkal kapcsolatos gazdasági érdekeire vonatkozóan, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés révén vagy más megfelelő tömegkommunikációs eszköz segítségével, megjelölve azt az időtartamot, amelyen belül az információkat és véleményeket be kell nyújtani. A Bizottság figyelembe veszi a kapott információkat és véleményeket.

(1) A Bizottság e rendelet alkalmazásában információkat és véleményeket gyűjt az Unió konkrét árukkal, szolgáltatásokkal vagy ágazatokkal, vagy a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos gazdasági érdekeire vonatkozóan, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés révén vagy más megfelelő tömegkommunikációs eszköz segítségével, megjelölve azt az időtartamot, amelyen belül az információkat és véleményeket be kell nyújtani. A Bizottság figyelembe veszi a kapott információkat és véleményeket.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az információgyűjtésnek ki kell terjednie a szellemitulajdon-jogokra is.</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>10 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2025. március 1-jéig felülvizsgálja e rendelet hatályát, figyelembe véve különösen a hatály [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től hatályos módosításait, az esetlegesen elfogadásra kerülő kereskedelempolitikai intézkedéseket, valamint azok végrehajtását, és megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

[E módosító rendelet hatálybalépésének napja]-t követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb két évvel ezen időpontot követően a Bizottság felülvizsgálja e rendelet hatályát, figyelembe véve különösen az esetlegesen elfogadásra kerülő kereskedelempolitikai intézkedéseket, valamint annak végrehajtását, és megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A felülvizsgálatnak javaslatokat kell megfogalmaznia a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások érvényesítésének megerősítésére is.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A Bizottság által javasolt felülvizsgálati időpont túl távoli. A rendelet felülvizsgálatára korábban, az Európai Parlament jelenlegi ciklusa alatt kell, hogy sor kerüljön.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>654/2014/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>10 cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

törölve

i. a (2) bekezdés első albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép: „Az (1) bekezdés szerint eljárva a Bizottság arra irányuló felülvizsgálatot is végez, hogy e rendelet a szolgáltatások kereskedelmét érintő engedmények vagy más kötelezettségek felfüggesztésére irányuló további kereskedelempolitikai intézkedéseket is előirányozzon”.

 

ii. A második albekezdést el kell hagyni.

 

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Erre a bekezdésre már nincs szükség, mivel a kereskedelempolitikai intézkedések hatályát a rendelet módosításai már kibővítették.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


INDOKOLÁS

Háttér és az Európai Bizottság javaslata

A 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet horizontális jogszabályi keretet teremtett az Európai Unió (EU) számára a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezményből és más nemzetközi kereskedelmi egyezményekből eredő jogainak érvényesítéséhez. Tekintve, hogy világszerte nőtt a retorzív intézkedések száma, fontos erősíteni az EU kereskedelmi jogainak érvényesítését, megszilárdítani az EU szavahihetőségét, és végső soron meggyőzni kereskedelmi partnereinket arról, hogy be kell tartaniuk a kereskedelmi megállapodásokban megállapított játékszabályokat.

 

A WTO-ban történt közelmúltbeli fejlemények és a szervezet vitarendezési mechanizmusának részét képező Fellebbviteli Testület működésének blokkolása miatt az Európai Unió kénytelen módosítani a 654/2014/EU rendeletet. Ezenkívül az Uniónak képesnek kell lennie megvédeni érdekeit a nemzetközi kereskedelmi megállapodások keretében olyan helyzetekben, amikor harmadik országok jogellenes intézkedéseket fogadnak el, és ezzel egyidejűleg blokkolják a vitarendezési eljárást. A rendelet eredetileg nem az ilyen helyzetek kezelésére irányult, de a jelenlegi fejlemények – nevezetesen a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vitarendezési rendszere keretében működő Fellebbviteli Testület működésének megakadályozása – szükségessé teszik, hogy az Unió a lehető leggyorsabban fellépjen érdekei védelmében.

 

2019. december 12-én, egy nappal azt követően, hogy a WTO Fellebbviteli Testületének működése leállt, a Bizottság új javaslatot nyújtott be az eredeti rendelet módosításáról. A Bizottság új javaslatának fő célja elsősorban az olyan helyzetek kezelése, amikor a WTO vitarendezési vizsgálóbizottsága az Unió számára kedvező határozatot hoz, de ezt követően a folyamat elakad, mivel a másik fél – süket fülekre találó – fellebbezésével „hatálytalanítja” a határozatot, és nem adja beleegyezését a WTO vitarendezési egyetértésének 25. cikke szerinti átmeneti fellebbezési választottbírósági eljárás alkalmazásához. Ilyen helyzetben a vitarendezési eljárásnak nem lesz kötelező erejű kimenetele, ezért a Bizottság javaslata lehetővé teszi az EU számára a szükséges intézkedések meghozatalát, amikor joga van fellépni egy harmadik ország által hozott intézkedéssel szemben.

 

Ezen túlmenően a Bizottság javaslata figyelembe veszi azokat a hasonló helyzeteket, amelyek más nemzetközi kereskedelmi megállapodásokból, elsősorban regionális vagy kétoldalú megállapodásokból eredhetnek, amikor egy harmadik ország nem működik együtt kellőképpen a vitarendezés működőképessége érdekében – például nem jelöl ki választottbírót, és nincs előirányozva a választottbírósági eljárás lefolytatását biztosító készenléti mechanizmus. 

 

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, és ő is sürgetőnek találja a helyzetet, mivel a jelenlegi jogi szabályozás hézagjait meg kell szüntetni. Biztosítanunk kell az Unió számára, hogy meg tudja védeni az érdekeit a nemzetközi kereskedelmi megállapodások keretében olyan helyzetekben, amikor harmadik országok jogellenes intézkedéseket fogadnak el, és ezzel egyidejűleg blokkolják a vitarendezési eljárást. Kulcsfontosságú továbbá emlékeztetni arra, hogy támogatjuk a szabályokon alapuló multilaterális kereskedelmi rendszert. Az előadó ennek kapcsán üdvözli azt a 2020. március 27-én az EU és 15 más WTO-tag által létrehozott, 2020. április 30-án hatályba lépő, a fellebbezési választottbírósági eljárás alkalmazására vonatkozó átmeneti megállapodást, amellyel orvosolható a WTO kereskedelmi viták rendezésére szolgáló Fellebbviteli Testületének átmeneti megbénulása.

 

 A kereskedelempolitikai intézkedések (5. cikk) hatályának kiterjesztése a szolgáltatásokra és a szellemitulajdon-jogokra

Az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy az Európai Parlament által már a 654/2014/EU rendelet elfogadásakor hangoztatott érvek közül több olyan is van, amely még mindig érvényes, ezért a rendelet hatályát ki kívánja terjeszteni. Egészen pontosan arról van szó, hogy az Unió által alkalmazható kereskedelempolitikai intézkedések közé fel kell venni a szolgáltatásokat és a szellemitulajdon-jogokat is.

 

A szolgáltatások és a szellemitulajdon-jogok fontos és egyre növekvő részét képezik globális kereskedelmi kapcsolatainknak, és az EU kereskedelmi megállapodásai szabályozzák őket. A kereskedelempolitikai intézkedések körének a szolgáltatásokkal és a szellemitulajdon-jogokkal való kibővítése fokozná a rendelet hitelességét és visszatartó erejét, jelezve, hogy az EU képes hatékonyan és átfogóan védelmezni kereskedelmi érdekeit. Ez a kibővítés szükséges egy olyan jogszabályi keret létrehozásához, amely biztosítja az Unió jogainak tiszteletben tartását, és garantálja, hogy az EU meg tudja védeni a jogait azáltal, hogy ugyanolyan gyorsan és hatékonyan hoz intézkedéseket a szolgáltatások és a szellemitulajdon-jogok területén is, mint az áruk és a közbeszerzések területén. Továbbá az EU innentől kezdve azokon a területeken hozhat ellenintézkedéseket, ahol azok a legnagyobb hatást tudják kifejteni, miközben lehetősége van pontos és kiegyensúlyozott módon megválasztani azokat az intézkedéseket, amelyek az EU érdekeit csak minimálisan érintik.

 

 Lehetőség azonnali intézkedésre abban az esetben, ha egy harmadik ország egyoldalúan olyan intézkedést hoz az EU-val szemben, ami egyértelműen ellentétes a nemzetközi joggal, és sérti az EU érdekeit.

Az előadó szerint e rendelet keretében jobban meg kell erősíteni az Európai Unió azon képességét, hogy a vele szemben hozott jogellenes intézkedések ellen fel tudjon lépni. Figyelemmel a jelenlegi kereskedelmi feszültségekre és a WTO válságára, az EU-nak meg kell erősítenie eszközeit, hogy reagálni tudjon minden olyan, harmadik országok által vele szemben hozott egyoldalú és jogellenes intézkedésre, amely sérti az érdekeit.

Mindezeket szem előtt tartva, és szorgalmazva ugyanakkor egy vitarendezési eljárás létrehozását, az EU számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy elrendelje az 5. cikk szerinti kereskedelempolitikai intézkedéseket, amennyiben valamely harmadik ország vele szemben nyilvánvalóan megszegi a nemzetközi jogi előírásokat. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően ugyanis az EU gazdaságának és az uniós gazdasági szereplőknek nem kell elszenvedniük a jogellenes intézkedések azonnali következményeit, miközben hónapokat várnak arra, hogy a vitarendezési mechanizmus keretében határozat szülessen, amely alapján válaszlépést tudnak tenni. Ez a lépés megerősítené a rendelet visszatartó jellegét, biztosítva, hogy az EU azonnal cselekedni tudjon az érdekei védelmében. Az előadó hangsúlyozza e lépés visszatartó erejét, és emlékeztet arra, hogy az ellenintézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és csak végső esetben szabad ezekhez folyamodni.

 

 A rendelet felülvizsgálatának előbbre hozatala

Az előadó úgy véli, hogy módosítani kell az új bizottsági javaslat felülvizsgálatának időpontját, A Bizottság által javasolt 2025. március 1-jei időpont túl távoli. A rendelet felülvizsgálatát ennél korábban, az Európai Parlament jelenlegi ciklusa alatt kell elvégezni, hogy információt szerezzünk a végrehajtás eredményeiről és a szükséges kiigazításokról.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása

Hivatkozások

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.12.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

19.12.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Az elfogadás dátuma

6.7.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Benyújtás dátuma

6.7.2020

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

-

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0083.

Utolsó frissítés: 2020. július 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat