<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 240kWORD 82k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0623),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0197/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdami į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę Nr. 2/15[1],

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 28 d. Parlamento rezoliuciją dėl PPO apeliacinio komiteto krizės[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0133/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Pakeitimas  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 a nurodomoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 atsižvelgdami į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę Nr. 2/15,

</AmendA><AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonėje Nr. 2/15 buvo išaiškintas klausimas dėl kompetencijos, kuri įtvirtinta išsamiuose prekybos susitarimuose. Toje nuomonėje, be kita ko, paaiškinama, kad nuostatos, kurioms taikomi prekybos ir darnaus vystymosi skyriai, priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai ir kad darnaus vystymosi tikslas yra neatsiejama bendros prekybos politikos dalis;

 

__________________

 

1a ECLI:ES:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) reglamentu turėtų būti užtikrintas nuoseklus vykdymo užtikrinimo mechanizmo taikymas prekybos ginčuose, susijusiuose su tarptautiniais prekybos susitarimais, įskaitant regioninius ar dvišalius susitarimus. Ginčų sprendimo nuostatos, įskaitant regioninių ar dvišalių prekybos susitarimų nuostatas, gali būti nepakankamai konkrečios ar aiškios, kad ginčai būtų veiksmingai sprendžiami aiškiai pažeidus prekybos susitarimų įsipareigojimus. Prie būsimo Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Reglamento (ES) Nr. 654/2014 peržiūros turėtų būti pridėtas išsamus poveikio vertinimas. Komisija turėtų pateikti pasiūlymų, kaip sustiprinti darnaus vystymosi įsipareigojimų vykdymą;

</AmendB><AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Sąjunga pabrėžia tarptautinės prekybos teisės, kurią taiko PPO ir kurios vykdymas užtikrinamas pagal PPO sutarties 23 straipsnį, viršenybę ir bendradarbiaus visuose veiksmuose, kuriais siekiama reformuoti PPO ginčų sprendimo mechanizmą, kad būtų užtikrintas tinkamas PPO Apeliacinio komiteto veikimas;

</AmendB>

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) ne vėliau kaip... [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija turėtų pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie tarptautinių prekybos ginčų sprendimo srities pokyčius ir su PPO Apeliacinio komiteto reforma susijusius veiksmus, kurių ji ėmėsi;

</AmendB>

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) Sąjunga ir toliau lieka įsipareigojusi laikytis daugiašalio požiūrio į tarptautinių ginčų sprendimą, taisyklėmis grindžiamą prekybą ir tarptautinį bendradarbiavimą, kad būtų pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai;

</AmendB>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  paslaugos ir intelektinės nuosavybės teisės – tai svarbi ir vis didėjanti pasaulinės prekybos dalis, ir jos reglamentuojamos tarptautinės prekybos susitarimais, įskaitant Sąjungos regioninius ar dvišalius susitarimus.
Todėl į prekybos politikos priemonių, kurių gali imtis Sąjunga ir kurios šiuo metu taikomos tik prekėms ir viešiesiems pirkimams, taikymo sritį turėtų būti įtrauktos paslaugos ir intelektinės nuosavybės teisės. Išplėtus tokių priemonių taikymo sritį, Reglamentas (ES) Nr. 654/2014 taptų nuoseklesnis ir veiksmingesnis;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Šiuo metu Reglamente (ES) Nr. 654/2014 numatomos tik tam tikros priemonės prekių ir viešųjų pirkimų srityse.

Negalima imtis jokių priemonių kitose srityse, pavyzdžiui, paslaugų ir intelektinės nuosavybės.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  augant įtampai tarptautinės prekybos srityje ir PPO krizės aplinkybėmis, Sąjunga turėtų galėti greitai reaguoti tuo atveju, kai prieš ją imamasi vienašalių ir neteisėtų priemonių. Taigi Sąjunga turėtų galėti nustatyti priemones tais atvejais, kai trečioji šalis akivaizdžiai pažeidžia tarptautinę teisę arba aiškiai pažeidžia prekybos įsipareigojimus Sąjungos atžvilgiu, o tai kelia grėsmę Sąjungos komerciniams interesams ar jiems kenkia arba kelia grėsmę Sąjungos strateginiam savarankiškumui, su sąlyga, kad Sąjunga tinkamai užginčijo tas neteisėtas priemones PPO arba atitinkamoje ginčų sprendimo institucijoje;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Reikia sustiprinti Europos Sąjungos gebėjimą reaguoti, jei prieš ją būtų taikoma neteisėta priemonė. Šiais veiksmais būtų sustiprintas reglamento atgrasomasis pobūdis, užtikrinant, kad ES galėtų nedelsiant reaguoti ir apginti savo interesus. Tačiau svarbu atsiminti, kad priemonės turi būti proporcingos ir taikomos tik kraštutiniu atveju.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  galiausiai Reglamento (ES) Nr. 654/2014 peržiūros nuostata turėtų būti atnaujinta dar penkeriems metams ir turėtų apimti siūlomo pakeitimo taikymą;

(9)  galiausiai Reglamento (ES) Nr. 654/2014 peržiūros nuostata turėtų taip pat apimti siūlomo pakeitimo taikymą;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Komisijos pasiūlyta data – 2025 m. kovo 1 d. – yra pernelyg tolima. Reglamentas turi būti peržiūrimas anksčiau, dar per dabartinę Europos Parlamento kadenciją, kad būtų galima įvertinti jo įgyvendinimo rezultatus ir atlikti reikiamus pakeitimus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>1 straipsnio 1 dalies b punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

b)  būtų iš naujo subalansuojamos nuolaidos ar kiti prekybos su trečiosiomis šalimis santykių įsipareigojimai, pasikeitus prekėms iš Sąjungos taikomam režimui, jei tai daro poveikį Sąjungos interesams.

b)  būtų iš naujo subalansuojamos nuolaidos ar kiti prekybos su trečiosiomis šalimis santykių įsipareigojimai, pasikeitus prekėms ar paslaugoms iš Sąjungos taikomam režimui, jei tai daro poveikį Sąjungos interesams.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad paslaugoms taikomas režimas taip pat gali būti pakeistas.
</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalies b punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 2 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

b)  nuolaidos arba kiti įsipareigojimai – tarifų nuolaidos ar kitos lengvatos, kurias Sąjunga pagal sudarytus tarptautinius prekybos susitarimus, kurių šalimi ji yra, įsipareigojo taikyti prekybai su trečiosiomis šalimis;

b)  nuolaidos arba kiti įsipareigojimai – tarifų nuolaidos, įsipareigojimai paslaugų srityje, su intelektinės nuosavybės teisių prekybos aspektais susijusios prievolės ar kitos lengvatos, kuriuos Sąjunga pagal sudarytus tarptautinius prekybos susitarimus, kurių šalimi ji yra, įsipareigojo taikyti prekybai su trečiosiomis šalimis;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įtraukus paslaugas ir intelektinės nuosavybės teises į Sąjungos prekybos politikos priemonių sąrašą būtų sudarytos sąlygos padidinti reglamento patikimumą ir atgrasomąjį poveikį. Todėl reikėtų pakeisti apibrėžtį.

</Amend>

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 1 dalies b b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„bb) prekybos ginčuose, susijusiuose su kitais tarptautiniais prekybos susitarimais, be kita ko, regioniniais ar dvišaliais susitarimais, jei sprendimo priimti neįmanoma dėl to, kad trečioji šalis nesiima veiksmų, kurie yra būtini, kad ginčų sprendimo procedūra veiktų;“.

„bb) prekybos ginčuose, susijusiuose su kitais tarptautiniais prekybos susitarimais, be kita ko, regioniniais ar dvišaliais susitarimais, jei sprendimo priimti neįmanoma dėl to, kad trečioji šalis vilkina procedūrą ar nesiima veiksmų, kurie yra būtini, kad ginčų sprendimo procedūra veiktų;“.

</AmendB>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 1 dalies d punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  3 straipsnio d punktas pakeičiamas taip:

d)  tais atvejais, kai pagal GATT 1994 m. XXVIII straipsnį PPO narė koreguoja nuolaidas ir kai nesutarta dėl kompensacinio koregavimo.

d)  tais atvejais, kai pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį arba GATS XXI straipsnį PPO narė koreguoja nuolaidas ar įsipareigojimus ir kai nesutarta dėl kompensacinio koregavimo.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Turėtų būti nurodyta, kad koncesijos ar įsipareigojimai gali būti keičiami ir paslaugų srityje.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  4 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

 

da)  tuo atveju, kai trečioji šalis priima prekybos politikos priemones, kurios kelia grėsmę Sąjungos komerciniams interesams ar jiems kenkia arba kelia grėsmę Sąjungos strateginiam savarankiškumui ir yra aiškus tarptautinės teisės pažeidimas arba aiškus jos prekybos įsipareigojimų Sąjungai pažeidimas, su sąlyga, kad Sąjunga tinkamai užginčijo tas neteisėtas priemones PPO arba atitinkamoje ginčų sprendimo institucijoje.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

ES turi stiprinti savo priemones, siekdama reaguoti į bet kokias vienašales ir neteisėtas priemones, kurių prieš ją ėmėsi trečioji šalis ir kurios kenkia jos interesams. ES turi galėti taikyti 5 straipsnyje numatytas prekybos politikos priemones tuo atveju, kai trečioji šalis aiškiai pažeidžia tarptautinės teisės taisykles ES atžvilgiu. Šios priemonės bus laikinos ir jomis bus siekiama apsaugoti Sąjungos teises.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 2 dalies b b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bb)  kai 3 straipsnio aa punkte arba 3 straipsnio bb punkte nurodytais atvejais imamasi priemonių prekybai su trečiąja šalimi apriboti, tokios priemonės turi būti proporcingos Sąjungos komercinių interesų panaikinimui arba žalai dėl tos trečiosios šalies priemonių;“.

bb)  kai 3 straipsnio aa punkte, 3 straipsnio bb punkte arba 3 straipsnio e punkte nurodytais atvejais imamasi priemonių prekybai su trečiąja šalimi apriboti, tokios priemonės turi būti proporcingos Sąjungos komercinių interesų panaikinimui arba žalai, kuriuos sukėlė tos trečiosios šalies priemonės, ir jomis turi būti teikiama kuo didesnė parama paveiktiems Sąjungos sektoriams;“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Priemonės turi būti tikslingos ir proporcingos ir taikomos tik kraštutiniu atveju.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 2 dalies d punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  4 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d)  kai atšaukiamos prekybos su trečiąja šalimi nuolaidos, remiantis 1994 m. GATT XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu5, jos yra iš esmės lygiavertės nuolaidoms, kurias ta trečioji šalis keitė ar atšaukė pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje ir susijusiame Susitarime nustatytas sąlygas.

d)  kai keičiamos arba atšaukiamos prekybos su trečiąja šalimi nuolaidos arba įsipareigojimai, remiantis 1994 m. GATT XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu5 arba GATS XXI straipsniu ir susijusiomis jo įgyvendinimo procedūromis, jie yra iš esmės lygiaverčiai nuolaidoms arba įsipareigojimams, kuriuos ta trečioji šalis keitė ar atšaukė pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje ir susijusiame Susitarime arba GATS XXI straipsnyje ir susijusiose jo įgyvendinimo procedūrose nustatytas sąlygas.

_______________

_____________

5 Susitarimas dėl XXVIII straipsnio aiškinimo ir taikymo.

5 Susitarimas dėl XXVIII straipsnio aiškinimo ir taikymo.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Turėtų būti nurodyta, kad koncesijos ar įsipareigojimai gali būti keičiami ir paslaugų srityje.

</Amend><AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>4 a straipsnis (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) Įterpiamas šis straipsnis:

 

4a straipsnis

 

Europos Parlamento ir (arba) Tarybos prašymas

 

1.  Europos Parlamentas ir (arba) Taryba gali paprašyti Komisijos priimti 4 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus arba imtis atitinkamų veiksmų jiems priimti.

 

2.  Jei Europos Parlamentas ir (arba) Taryba nusprendžia pasinaudoti 1 dalyje nurodyta galimybe, jie pateikia Komisijai visus įrodymus apie 3 straipsnyje nurodytus atvejus, kai panaikinami arba pažeidžiami Sąjungos komerciniai interesai.

 

3.  Gavusi prašymą, Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie tai, kokių tolesnių su juo susijusių veiksmų ji ketina imtis.

</AmendB>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c)  Į 5 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis punktas:

 

ba)  įsipareigojimų ir kitų prievolių paslaugų srityje sustabdymas;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įtraukus paslaugas į Sąjungos prekybos politikos priemonių sąrašą bus sustiprintas reglamento patikimumas ir atgrasomasis poveikis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d)  Į 5 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis punktas:

 

bb)  su intelektinės nuosavybės teisių prekybos aspektais susijusių prievolių sustabdymas;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įtraukus intelektinės nuosavybės teises į Sąjungos prekybos politikos priemonių sąrašą bus sustiprintas reglamento patikimumas ir atgrasomasis poveikis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 e punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 2 dalies c punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2e)  7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:

c)  kai pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį PPO narei keičiant nuolaidas atitinkama trečioji šalis po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, suteikia Sąjungai adekvačią ir proporcingą kompensaciją.

c)  kai pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį arba GATS XXI straipsnį PPO narei atšaukiant ar keičiant nuolaidas arba įsipareigojimus atitinkama trečioji šalis po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, suteikia Sąjungai adekvačią ir proporcingą kompensaciją.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Turėtų būti nurodyta, kad koncesijos ar įsipareigojimai gali būti keičiami ir paslaugų srityje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 f punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>9 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2f) 9 straipsnio 1is dalis pakeičiama taip:

1. Komisija renka informaciją ir nuomones dėl Sąjungos ekonominių interesų, susijusių su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis arba tam tikrais sektoriais, taikant šį reglamentą; tuo tikslu ji skelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ar kitomis tinkamomis viešųjų ryšių priemonėmis, jame nurodydama per kokį laikotarpį tokia informacija turi būti pateikta. Komisija atsižvelgia į gautą informaciją.

1. Komisija renka informaciją ir nuomones dėl Sąjungos ekonominių interesų, susijusių su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis arba tam tikrais sektoriais, arba su intelektinės nuosavybės teisėmis, taikant šį reglamentą; tuo tikslu ji skelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ar kitomis tinkamomis viešųjų ryšių priemonėmis, jame nurodydama per kokį laikotarpį tokia informacija turi būti pateikta. Komisija atsižvelgia į gautą informaciją.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Turėtų būti renkama ir su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusi informacija.</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>10 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Ne vėliau kaip 2025 m. kovo 1 d. Komisija peržiūri šio reglamento taikymo sritį, visų pirma atsižvelgdama į taikymo srities pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data], prekybos politikos priemones, kurios gali būti patvirtintos, bei jo įgyvendinimą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia savo išvadas.;

Kuo greičiau po ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data], bet ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po tos datos, Komisija peržiūri šio reglamento taikymo sritį, visų pirma atsižvelgdama į prekybos politikos priemones, kurios gali būti patvirtintos, bei jo įgyvendinimą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia savo išvadas. Atliekant tokią peržiūrą turėtų būti pateikiami pasiūlymai, kaip sustiprinti darnaus vystymosi įsipareigojimų vykdymą.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Komisijos pasiūlyta peržiūros data yra pernelyg tolima. Reglamento peržiūra turėtų būti atlikta anksčiau, dar per dabartinę Europos Parlamento kadenciją.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) Nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>10 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

Išbraukta.

i) 2 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip: „Laikydamasi 1 dalies Komisija atlieka peržiūrą, kuria siekiama pagal šį reglamentą numatyti papildomas prekybos politikos priemones, kuriomis būtų sustabdytas nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymas prekybos paslaugomis srityje.“;

 

ii) antra pastraipa išbraukiama.

 

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši dalis išbraukiama, nes prekybos politikos priemonių taikymo sritis buvo išplėsta pateikus reglamento pakeitimus.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija ir Europos Komisijos pasiūlymas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 654/2014 Europos Sąjungai (ES) suteikta horizontalioji teisės aktų sistema siekiant užtikrinti jos teises pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartį ir kitus tarptautinius prekybos susitarimus. Pasaulyje, kuriame vis dažniau imamasi atsakomųjų veiksmų, buvo svarbu sustiprinti Sąjungos prekybos teisių vykdymą, padidinti Sąjungos patikimumą ir galiausiai įtikinti mūsų prekybos partnerius laikytis prekybos susitarimuose nustatytų vykdomos veiklos taisyklių.

 

Dėl pastarųjų įvykių PPO ir Apeliacinio komiteto ginčų sprendimo mechanizmo blokavimo Europos Sąjunga turėjo iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 654/2014. Be to, ES turi galėti apsaugoti savo interesus pagal tarptautinius prekybos susitarimus, kai trečiosios šalys priima neteisėtas priemones ir tuo pačiu metu blokuoja ginčų sprendimo procesą. Reglamentas iš pradžių nebuvo skirtas taikyti tokiais atvejais, tačiau atsižvelgiant į naujausius pokyčius, visų pirma PPO sistemos ginčų sprendimo mechanizmo blokavimą, Sąjunga turi nedelsdama imtis veiksmų, kad apsaugotų savo interesus.

 

2019 m. gruodžio 12 d., praėjus dienai nuo dienos, kai nustojo veikti PPO apeliacinis komitetas, Komisija paskelbė naują pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas pradinis reglamentas. Naujuoju Komisijos pasiūlymu iš esmės siekiama numatyti sprendimus tokiais atvejais, kai Sąjungai pavyksta gauti palankų PPO ginčų sprendimo kolegijos sprendimą, tačiau procesas blokuojamas. Jis blokuojamas todėl, kad kita šalis pateikia apeliacinį skundą dėl sprendimo siekdama, kad ginčas liktų neišspręstas, ir nesutinka taikyti laikinojo apeliacinio arbitražo pagal PPO susitarimo dėl ginčų sprendimo 25 straipsnį. Tokiu atveju ginčų sprendimo procesas neužtikrins privalomo rezultato, taigi Komisijos pasiūlymas sudarys sąlygas ES imtis reikiamų priemonių, kai ji turi teisę pareikšti ieškinį dėl trečiosios šalies taikomos priemonės.

 

Be to, Komisijos pasiūlymas apima panašias situacijas, kurios susidaro vykdant kitus tarptautinius prekybos susitarimus, visų pirma regioninius ar dvišalius susitarimus, kai trečioji šalis nebendradarbiauja tiek, kiek reikia, kad ginčų sprendimo mechanizmas veiktų, pavyzdžiui, kai trečioji šalis nepaskiria arbitro, o alternatyvaus arbitražo mechanizmo, kurį taikant ginčas vis dėlto būtų toliau sprendžiamas, nenumatyta.

 

Pranešėjos nuomonė

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui ir sutinka, kad būtina skubiai numatyti priemones, nes reikia pašalinti dabartinių teisės aktų spragas. Turime užtikrinti Europos Sąjungos gebėjimą apsaugoti savo interesus pagal tarptautinius prekybos susitarimus, kai trečiosios šalys priima neteisėtas priemones ir tuo pačiu metu blokuoja ginčų sprendimo procesą. Be to, būtina priminti, kad remiame taisyklėmis grindžiamą daugiašalę prekybos sistemą. Todėl pranešėja palankiai vertina ES ir 15 kitų PPO narių 2020 m. kovo 27 d. sudarytą daugiašalį laikinąjį arbitražo susitarimą, kuris įsigaliojo 2020 m. balandžio 30 d. ir sudaro sąlygas išeiti iš laikinos PPO apeliacinių skundų dėl prekybos ginčų nagrinėjimo aklavietės.

 

 Paslaugų ir intelektinės nuosavybės teisių įtraukimas į prekybos politikos priemonių taikymo sritį (5 straipsnis)

Tačiau pranešėja taip pat mano, kad kai kurie argumentai, kuriuos Europos Parlamentas pateikė priimant Reglamentą (ES) Nr. 654/2014, vis dar yra aktualūs ir todėl norėtų išplėsti reglamento taikymo sritį. Konkrečiau, paslaugos ir intelektinės nuosavybės teisės turėtų būti įtrauktos į Sąjungos prekybos politikos priemonių sąrašą.

 

Paslaugos ir intelektinės nuosavybės teisės – tai svarbi ir vis didėjanti mūsų pasaulinės prekybos dalis ir joms taikomos ES prekybos susitarimų nuostatos. Įtraukus paslaugas ir intelektinės nuosavybės teises bus taip pat sustiprintas reglamento patikimumas ir atgrasomasis poveikis parodant, kad ES gali veiksmingai ir visapusiškai ginti savo prekybos teises. Toks įtraukimas yra būtinas siekiant sukurti nuoseklią teisinę sistemą, pagal kurią būtų užtikrintas Sąjungos teisių paisymas ir jų gynimas imantis priemonių paslaugų ir intelektinės nuosavybės teisių srityje taip pat greitai ir veiksmingai, kaip ir prekių bei viešųjų pirkimų srityje. Be to, tuomet ES galės imtis atsakomųjų priemonių tose srityse, kuriose jos daro didžiausią poveikį, ir tiksliai ir subalansuotai pasirinkti priemones, kurios turės kuo mažesnį poveikį ES interesams.

 

 Galimybė nedelsiant imtis veiksmų tuo atveju, kai trečioji šalis ES taiko vienašalę priemonę, kuria aiškiai pažeidžiama tarptautinė teisė ir kenkiama ES interesams.

Pranešėja pagal šį reglamentą taip pat norėtų sustiprinti Europos Sąjungos gebėjimą reaguoti, jei prieš ją būtų imtasi neteisėtos priemonės. Dabartinėmis įtampos prekybos srityje ir PPO krizės aplinkybėmis ES turi stiprinti savo priemones, siekdama reaguoti į bet kokias vienašales ir neteisėtas priemones, kurių prieš ją ėmėsi trečioji šalis ir kurios kenkia jos interesams.

Taigi, prašydama pradėti ginčų sprendimo procedūrą, ES turi galėti taikyti 5 straipsnyje numatytas prekybos politikos priemones tuo atveju, kai trečioji šalis aiškiai pažeidžia tarptautinės teisės normas ES atžvilgiu. Tokiu būdu ir dėl šių laikinųjų priemonių ES ekonomika ir jos ekonominės veiklos vykdytojai nenukentėtų nuo tiesioginių neteisėtų priemonių padarinių, be kita ko, neturėtų keletą mėnesių laukti ginčų sprendimo proceso sprendimo, kad galėtų reaguoti. Šiais veiksmais būtų sustiprintas reglamento atgrasomasis pobūdis, užtikrinant, kad ES galėtų nedelsiant reaguoti ir apginti savo interesus. Pranešėja pabrėžia atgrasomąjį šių veiksmų pobūdį ir primena, kad proporcingos atsakomosios priemonės turi būti taikomos tik kraštutiniu atveju.

 

 Reglamento peržiūros datos paankstinimas

Galiausiai pranešėja norėtų pakeisti naujojo Komisijos pasiūlymo peržiūros datą. Komisijos pasiūlyta data – 2025 m. kovo 1 d. – yra pernelyg tolima. Reglamentas turi būti peržiūrimas anksčiau, dar per dabartinę Europos Parlamento kadenciją, kad būtų galima įvertinti jo įgyvendinimo rezultatus ir atlikti reikiamus pakeitimus.

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą įgyvendinimas

Nuorodos

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Pateikimo EP data

12.12.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.12.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Priėmimo data

6.7.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Pateikimo data

6.7.2020

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

-

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Priimti tekstai, P9_TA(2019)0083.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 20 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika