<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 249kWORD 85k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Comisia pentru comerț internațional</Commission>

Raportoare: <Depute>Marie-Pierre Vedrenne</Depute> 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0623),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0197/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul nr. 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la criza organului de apel al OMC[2]

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0133/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Amendamentul  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Referirea 1 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- având în vedere avizul nr. 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene,

</AmendA><AmendB>Amendamentul  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Avizul nr. 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene a adus claritate în ceea ce privește chestiunea competențelor în materie de acorduri comerciale cuprinzătoare. Acest aviz clarifică, printre altele, faptul că dispozițiile care intră sub incidența capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă țin de competența exclusivă a Uniunii și că obiectivul dezvoltării durabile constituie o parte integrantă a politicii comerciale comune.

 

__________________

 

ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Regulamentul ar trebui să asigure aplicarea coerentă a mecanismului de asigurare a respectării legii în litigiile comerciale legate de acordurile comerciale internaționale, inclusiv acordurile regionale sau bilaterale. Dispozițiile privind soluționarea litigiilor, inclusiv în acordurile comerciale regionale sau bilaterale, s-ar putea să nu fie suficient de specifice sau de explicite pentru a soluționa eficace litigiile în eventualitatea unei încălcări vădite a obligațiilor din acordurile comerciale. O evaluare completă a impactului ar trebui să însoțească viitoarea propunere legislativă a Comisiei de reexaminare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014. Comisia ar trebui să prezinte propuneri de consolidare a aplicării angajamentelor privind dezvoltarea durabilă.

</AmendB><AmendB>Amendamentul  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Uniunea insistă asupra preeminenței dreptului comercial internațional, așa cum este administrat de OMC și pus în aplicare în temeiul articolului 23 din Acordul OMC, și va lua parte la toate eforturile care vizează reformarea mecanismului OMC de soluționare a litigiilor, pentru a asigura funcționarea adecvată a organului de apel al OMC.

</AmendB>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Până la... [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind evoluțiile în curs din domeniul soluționării litigiilor comerciale internaționale și activitățile pe care le-a desfășurat în legătură cu reformarea organului de apel al OMC.

</AmendB>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Uniunea își menține angajamentul față de o abordare multilaterală a soluționării litigiilor internaționale, comerțul bazat pe norme și cooperarea internațională în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Serviciile și drepturile de proprietate intelectuală reprezintă o parte importantă și în continuă creștere a comerțului la nivel mondial și fac obiectul acordurilor comerciale internaționale, inclusiv al acordurilor regionale sau bilaterale ale Uniunii.
Prin urmare, este oportun să se includă serviciile și drepturile de proprietate intelectuală în domeniul de aplicare al măsurilor de politică comercială care pot fi adoptate de Uniune și care în prezent sunt limitate la mărfuri și achiziții publice. Această extindere ar trebui să permită ca Regulamentul (UE) nr. 654/2014 să devină mai coerent și mai eficace.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În prezent, Regulamentul (UE) nr. 654/2014 se limitează la anumite măsuri în domeniul mărfurilor și al achizițiilor publice.

Nu poate fi adoptată nicio măsură în alte domenii, cum ar fi serviciile și proprietatea intelectuală.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Date fiind tensiunile comerciale internaționale tot mai mari și în contextul crizei din cadrul OMC, Uniunea ar trebui să fie în măsură să reacționeze rapid în cazul unei măsuri unilaterale și ilegale luate împotriva sa. Prin urmare, Uniunea ar trebui să fie capabilă să impună măsuri în eventualitatea unei încălcări vădite a dreptului internațional sau a unei încălcări vădite a obligațiilor comerciale față de Uniune de către o țară terță, care amenință sau afectează interesele comerciale ale Uniunii sau îi pune în pericol autonomia strategică, cu condiția ca Uniunea să fi contestat în mod corespunzător aceste măsuri ilegale la OMC sau în fața organului de soluționare a litigiilor competent.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Este vorba de a consolida capacitatea Uniunii Europene de a reacționa în cazul în care este adoptată o măsură ilegală împotriva sa. Această acțiune ar consolida caracterul disuasiv al regulamentului, garantând o reacție imediată a UE și prezervarea intereselor sale. Cu toate acestea, este important să reamintim că măsurile ar trebui să fie proporționale și utilizate doar în ultimă instanță.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În fine, clauza de revizuire a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 trebuie reînnoită pentru o nouă perioadă de cinci ani și trebuie să acopere aplicarea modificării propuse.

(9)  În fine, clauza de revizuire a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 trebuie să acopere și aplicarea modificării propuse.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Data de 1 martie 2025 propusă de Comisie este prea îndepărtată. Reexaminarea regulamentului trebuie să poată avea loc mai devreme, în timpul mandatului actual al Parlamentului European, pentru a cunoaște rezultatele punerii sale în aplicare și a identifica ajustările care se impun.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 1 – paragraful 1 – litera b</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 1, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  de a reechilibra concesiile sau alte obligații în relațiile comerciale cu țări terțe, atunci când tratamentul acordat mărfurilor din Uniune este modificat într-un mod care afectează interesele Uniunii.

(b)  de a reechilibra concesiile sau alte obligații în relațiile comerciale cu țări terțe, atunci când tratamentul acordat mărfurilor sau serviciilor din Uniune este modificat într-un mod care afectează interesele Uniunii.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

 Trebuie precizat că și tratamentul acordat serviciilor poate fi modificat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1 – litera b</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a) La articolul 2, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  „concesii sau alte obligații” înseamnă concesii tarifare sau orice alte beneficii pe care Uniunea s-a angajat să le aplice în cadrul schimburilor sale comerciale cu țări terțe în temeiul acordurilor comerciale internaționale la care este parte;

(b)  «concesii sau alte obligații» înseamnă concesii tarifare, angajamente în domeniul serviciilor, obligații referitoare la aspecte legate de drepturile de proprietate intelectuală care vizează comerțul sau orice alte beneficii pe care Uniunea s-a angajat să le aplice în cadrul schimburilor sale comerciale cu țări terțe în temeiul acordurilor comerciale internaționale la care este parte;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Includerea serviciilor și a drepturilor de proprietate intelectuală în lista de măsuri de politică comercială ale Uniunii va spori credibilitatea și efectul disuasiv al regulamentului. Prin urmare, este necesară modificarea definiției.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 – paragraful 1 – litera bb</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(bb) în litigiile comerciale legate de alte acorduri comerciale internaționale, inclusiv acordurile regionale sau bilaterale, dacă soluționarea nu este posibilă deoarece țara terță nu adoptă măsurile necesare pentru funcționarea unei proceduri de soluționare a litigiilor;”

„(bb) în litigiile comerciale legate de alte acorduri comerciale internaționale, inclusiv acordurile regionale sau bilaterale, dacă soluționarea nu este posibilă deoarece țara terță tergiversează procedurile sau nu adoptă măsurile necesare pentru funcționarea unei proceduri de soluționare a litigiilor;”

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 – paragraful 1 – litera d</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 3, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d)  în caz de modificare a concesiilor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, dacă nu au fost convenite ajustări compensatorii.

„(d)  în caz de modificare a concesiilor sau a angajamentelor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 sau al articolului XXI din GATS, dacă nu au fost convenite ajustări compensatorii.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Trebui precizat că modificările aduse concesiilor sau angajamentelor ar putea avea loc și în domeniul serviciilor.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  La articolul 3 se adaugă următoarea literă:

 

„(da)  În cazul adoptării de către o țară terță a unor măsuri de politică comercială care amenință sau afectează interesele comerciale ale Uniunii sau pun în pericol autonomia strategică a Uniunii și constituie o încălcare vădită a dreptului internațional sau o încălcare vădită a obligațiilor comerciale ale acesteia față de Uniune, cu condiția ca Uniunea să fi contestat în mod corespunzător aceste măsuri la OMC sau în fața organului de soluționare a litigiilor competent.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

UE trebuie să își consolideze instrumentele, cu scopul de a răspunde oricărei măsuri unilaterale și ilegale adoptate împotriva sa de către un stat terț și care aduce atingere intereselor sale comerciale. UE trebuie să poată impune măsurile de politică comercială prevăzute la articolul 5 în cazul unei încălcări vădite a normelor dreptului internațional de către un stat terț împotriva sa. Aceste măsuri vor fi de natură temporară și vor consta în protejarea drepturilor Uniunii.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 2 – litera bb</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb)  în cazul în care se iau măsuri de limitare a comerțului cu o țară terță în situațiile prevăzute la articolul 3 litera (aa) sau (bb), aceste măsuri sunt proporționale cu anularea sau reducerea intereselor comerciale ale Uniunii cauzate de măsurile respectivei țări terțe;

(bb)  în cazul în care se iau măsuri de limitare a comerțului cu o țară terță în situațiile prevăzute la articolul 3 litera (aa), articolul 3 litera (bb) sau la articolul 3 litera (e), aceste măsuri sunt proporționale cu anularea sau reducerea intereselor comerciale ale Uniunii cauzate de măsurile respectivei țări terțe și, în măsura în care acest lucru este posibil, oferă asistență sectoarelor afectate din Uniune;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Măsurile trebuie să fie specifice și proporționale și trebuie utilizate numai în ultimă instanță.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 2 – litera d</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 4 alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d)  în cazul în care concesiile sunt retrase în cadrul schimburilor comerciale cu o țară terță în legătură cu articolul XXVIII din GATT 1994 și cu înțelegerea5 aferentă acestuia, acestea sunt substanțial echivalente cu concesiile modificate sau retrase de către țara terță în cauză, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul XXVIII din GATT 1994 și în înțelegerea aferentă acestuia.

„(d)  în cazul în care concesiile sau angajamentele sunt modificate sau retrase în cadrul schimburilor comerciale cu o țară terță în legătură cu articolul XXVIII din GATT 1994 și cu înțelegerea aferentă acestuia5 sau cu articolul XXI din GATS și cu procedurile de implementare aferente, acestea sunt substanțial echivalente cu concesiile sau angajamentele modificate sau retrase de către țara terță în cauză, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul XXVIII din GATT 1994 și în înțelegerea aferentă acestuia sau cu articolul XXI din GATS și cu procedurile de implementare aferente.

_______________

_____________

5 Înțelegerea „Interpretarea și aplicarea articolului XXVIII”.

5 Înțelegerea „Interpretarea și aplicarea articolului XXVIII”.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Trebuie precizat că modificările aduse concesiilor sau angajamentelor pot avea loc și în domeniul serviciilor.

</Amend><AmendB>Amendamentul  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 4a

 

Solicitarea Parlamentului European și/sau a Consiliului

 

1.  Parlamentul European și/sau Consiliul pot solicita Comisiei să adopte sau să ia măsuri adecvate pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 4.

 

2.  Dacă Parlamentul European și/sau Consiliul decide să utilizeze posibilitatea menționată la alineatul (1), acesta furnizează Comisiei toate dovezile referitoare la cazurile menționate la articolul 3 care anulează sau afectează interesele comerciale ale Uniunii.

 

3.  După primirea unei solicitări, Comisia informează, fără întârziere, Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care intenționează să dea curs solicitării.”

</AmendB>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  La articolul 5 alineatul (1), se introduce următoarea literă:

 

„(ba)  suspendarea angajamentelor sau a altor obligații în domeniul serviciilor;”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Includerea serviciilor în lista de măsuri de politică comercială ale Uniunii va spori credibilitatea și efectul disuasiv al regulamentului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 5 – alineatul 1 – litera bb (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d)  La articolul 5 alineatul (1), se introduce următoarea literă:

 

„(bb)  suspendarea obligațiilor legate de drepturile de proprietate intelectuală care vizează comerțul;”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Includerea drepturilor de proprietate intelectuală în lista de măsuri de politică comercială ale Uniunii va spori credibilitatea și efectul disuasiv al regulamentului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 e (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 7 – alineatul 2 – litera c</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2e)  La articolul 7 alineatul (2) primul paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  în cazurile de modificare a concesiilor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, atunci când țara terță în cauză acordă Uniunii compensații adecvate și proporționale ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

„(c)  în cazurile de retragere sau de modificare a concesiilor sau a angajamentelor de către un membru al OMC în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 sau al articolului XXI din GATS, atunci când țara terță în cauză acordă Uniunii compensații adecvate și proporționale ulterior adoptării unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Trebuie precizat că modificările aduse concesiilor sau angajamentelor pot avea loc și în domeniul serviciilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 f (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 9 – alineatul 1</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2f) La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Comisia solicită informații și opinii cu privire la interesele economice ale Uniunii legate de mărfuri sau servicii specifice sau de sectoare specifice, în aplicarea prezentului regulament, prin intermediul unui anunț publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau prin alte mijloace de comunicare publică adecvate, indicând termenul în care trebuie transmise contribuțiile. Comisia ia în considerare contribuțiile primite.

„(1) Comisia solicită informații și opinii cu privire la interesele economice ale Uniunii legate de mărfuri sau servicii specifice sau de sectoare specifice, sau în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, în aplicarea prezentului regulament, prin intermediul unui anunț publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau prin alte mijloace de comunicare publică adecvate, indicând termenul în care trebuie transmise contribuțiile. Comisia ia în considerare contribuțiile primite.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Solicitarea de informații trebuie să se refere și la drepturile de proprietate intelectuală.</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Până la 1 martie 2025 cel târziu, Comisia revizuiește domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținând seama în special de modificările aduse domeniului de aplicare începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], de măsurile de politică comercială care pot fi adoptate, precum și de aplicarea acestuia, și raportează concluziile sale Parlamentului European și Consiliului.”

Cu prima ocazie posibilă după... [data de intrare în vigoare a prezentului regulament de modificare], dar cel târziu la doi ani de la această dată, Comisia revizuiește domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținând seama în special de măsurile de politică comercială care pot fi adoptate, precum și de aplicarea acestuia, și raportează concluziile sale Parlamentului European și Consiliului. Revizuirea include propuneri de consolidare a aplicării angajamentelor privind dezvoltarea durabilă.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Data de revizuire propusă de Comisie este prea îndepărtată. Revizuirea regulamentului trebuie să poată avea loc mai devreme, în timpul mandatului actual al Parlamentului European.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 10 – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:

eliminat

(i) la alineatul (2) primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text: „Atunci când acționează în conformitate cu alineatul (1), Comisia efectuează o reexaminare cu scopul de a concepe, în temeiul prezentului regulament, măsuri suplimentare de politică comercială constând în suspendarea concesiilor sau a altor obligații în domeniul comerțului cu servicii.”

 

(ii) al doilea paragraf se elimină.

 

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest alineat nu mai este necesar, întrucât domeniul de aplicare a măsurilor de politică comercială a fost extins prin modificarea regulamentului.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și propunerea Comisiei Europene

Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului a oferit Uniunii Europene (UE) un cadru legislativ orizontal pentru a-și pune în aplicare drepturile care decurg din Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și din alte acorduri comerciale internaționale. Într-un context global în care numărul acțiunilor de retorsiune era în creștere, era important să se consolideze exercitarea drepturilor comerciale ale UE, să se întărească credibilitatea UE și, în cele din urmă, să fie convinși partenerii noștri economici să respecte regulile jocului stabilite în acordurile comerciale.

 

Evoluțiile recente din cadrul OMC și blocarea Organului de apel al mecanismului său de soluționare a litigiilor au obligat Uniunea Europeană să modifice Regulamentul (UE) nr. 654/2014. Mai mult, UE trebuie să fie în măsură să își protejeze interesele în cadrul acordurilor comerciale internaționale în situațiile în care țările terțe adoptă măsuri ilegale și, în același timp, blochează procesul de soluționare a litigiilor. Regulamentul nu a fost conceput inițial pentru a aborda astfel de situații, dar evoluțiile actuale, în special blocarea organului de apel al mecanismului de soluționare a litigiilor din cadrul OMC, înseamnă că Uniunea trebuie să acționeze cât mai rapid posibil pentru a-și proteja interesele.

 

La 12 decembrie 2019, a doua zi după data la care organul de apel al OMC a încetat să funcționeze, Comisia a publicat o nouă propunere de modificare a regulamentului inițial. Noua propunere a Comisiei are drept principal scop abordarea cazurilor în care procesul a fost blocat după ce Uniunea a obținut o decizie favorabilă a unui grup special de soluționare a litigiilor din cadrul OMC. Acest blocaj vine ca urmare a unui apel făcut de cealaltă parte împotriva deciziei – apel căruia nu i s-a dat curs – și a refuzului acesteia de a recurge la arbitrajul provizoriu în temeiul articolului 25 din Memorandumul de înțelegere al OMC privind soluționarea litigiilor. Într-un astfel de caz, procesul de soluționare a litigiilor nu va produce rezultate cu caracter obligatoriu, iar propunerea Comisiei îi va permite Uniunii să ia măsurile necesare când este îndreptățită să acționeze ca răspuns la o măsură adoptată de un stat terț.

 

Mai mult, propunerea Comisiei acoperă cazuri similare care pot apărea în contextul altor acorduri comerciale internaționale, în special al acordurilor regionale sau bilaterale, atunci când un stat terț nu cooperează în măsura în care este necesar pentru ca soluționarea litigiilor să funcționeze, de exemplu dacă statul terț nu numește o instanță de arbitraj și dacă nu este prevăzut niciun mecanism de arbitraj de rezervă, care să permită ca procedura să își urmeze, totuși, cursul.

 

Poziția raportoarei

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei și este de acord că sunt necesare măsuri urgente, întrucât lacunele din legislația actuală trebuie acoperite. Trebuie să garantăm capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja interesele în cadrul acordurilor comerciale internaționale, în situațiile în care țări terțe adoptă măsuri ilegale și blochează simultan procesul de soluționare a litigiilor. În plus, este esențial să reamintim sprijinul nostru pentru sistemul comercial multilateral bazat pe norme. În acest sens, raportoarea salută acordul provizoriu de arbitraj multipartit instituit la 27 martie 2020 de către UE și alți 15 membri ai OMC, care a intrat în vigoare la 30 aprilie 2020, permițând să se remedieze paralizarea temporară a funcției de apel a OMC în ceea ce privește litigiile comerciale.

 

 Includerea serviciilor și a drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul de aplicare a măsurilor de politică comercială (articolul 5)

Cu toate acestea, raportoarea consideră, de asemenea, că mai multe argumente prezentate deja de Parlamentul European în momentul adoptării Regulamentului (UE) nr. 654/2014 sunt încă valabile și dorește, prin urmare, să extindă domeniul de aplicare al regulamentului. Mai precis, este vorba despre includerea serviciilor și a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în lista de măsuri de politică comercială ale Uniunii.

 

Serviciile și DPI reprezintă o parte importantă și în continuă creștere a comerțului nostru la nivel mondial și fac obiectul acordurilor comerciale ale UE. Includerea serviciilor și a DPI va permite, astfel, să se consolideze credibilitatea și efectul disuasiv al regulamentului, demonstrând că UE este capabilă să își apere eficace și global drepturile comerciale. O astfel de includere este necesară pentru a institui un cadru legislativ coerent pentru respectarea drepturilor Uniunii, garantând că UE își poate apăra drepturile prin adoptarea de măsuri în domeniul serviciilor și al DPI, la fel de rapid și de eficace ca în domeniul mărfurilor și al achizițiilor publice. În plus, UE va putea să adopte măsuri de contracarare în domeniile în care acestea au cel mai mare impact, adoptând totodată o abordare precisă și echilibrată care va avea un impact minim asupra intereselor UE.

 

 Posibilitatea de a lua măsuri imediate în cazul în care un stat terț impune UE în mod unilateral o măsură care reprezintă o încălcare vădită a dreptului internațional și aduce atingere intereselor UE

Raportoarea dorește, de asemenea, în cadrul acestui regulament, să consolideze capacitatea Uniunii Europene de a reacționa în cazul în care este adoptată o măsură ilegală împotriva sa. În contextul actual al tensiunilor comerciale și al crizei OMC, UE trebuie să își consolideze instrumentele, cu scopul de a răspunde oricărei măsuri unilaterale și ilegale adoptate împotriva sa de către un stat terț și care aduce atingere intereselor sale.

Astfel, chiar dacă solicită deschiderea unei proceduri de soluționare a litigiilor, UE trebuie să poată impune măsurile de politică comercială prevăzute la articolul 5 în cazul unei încălcări vădite a normelor dreptului internațional de către un stat terț împotriva sa. Dacă aceste măsuri provizorii sunt adoptate, economia UE și actorii săi economici nu vor trebui să suporte consecințele imediate ale măsurilor ilegale, inclusiv să aștepte mai multe luni pronunțarea unei decizii în cadrul procesului de soluționare a litigiilor, înainte de a putea reacționa. Această acțiune ar consolida caracterul disuasiv al regulamentului, garantând o reacție imediată a UE și prezervarea a intereselor sale. Raportoarea insistă asupra caracterului disuasiv al acestei acțiuni și reamintește că orice contramăsuri ar trebui să fie proporționale și utilizate numai în ultimă instanță.

 

 Scurtarea termenului de reexaminare a regulamentului

În cele din urmă, raportoarea dorește să modifice data de reexaminare a noii propuneri a Comisiei. Data de 1 martie 2025 propusă de Comisie este prea îndepărtată. Reexaminare regulamentului trebuie să aibă loc mai devreme, în timpul mandatului actual al Parlamentului European, pentru a se evalua rezultatele punerii sale în aplicare și a se identifica ajustările care se impun.

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

Referințe

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Data prezentării la PE

12.12.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

19.12.2019

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Examinare în comisie

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Data adoptării

6.7.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Data depunerii

6.7.2020

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

-

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Texte adoptate, P9_TA(2019)0083.

Ultima actualizare: 21 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate