SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

6.7.2020 - (COM(2019)0623 – C9‑0197/2019 – 2019/0273(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marie‑Pierre Vedrenne 


Postup : 2019/0273(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0133/2020
Predkladané texty :
A9-0133/2020
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

(COM(2019)0623 – C9‑0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Riadny legislatívny postup:  prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0623),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0197/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko 2/15 Súdneho dvora[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o kríze odvolacieho orgánu WTO[2],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0133/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 so zreteľom na stanovisko 2/15 Súdneho dvora,

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V stanovisku 2/15 Súdneho dvora Európskej únie1a sa objasňuje otázka právomocí, na ktoré sa vzťahujú komplexné obchodné dohody. V uvedenom stanovisku sa okrem iného objasňuje, že ustanovenia, na ktoré sa vzťahujú kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji, patria do výlučnej právomoci Únie a že cieľ udržateľného rozvoja tvorí neoddeliteľnú súčasť spoločnej obchodnej politiky.

 

__________________

 

ECLI:EU:C:2017:376.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Nariadenie by malo zabezpečiť jednotné uplatňovanie mechanizmu presadzovania v obchodných sporoch týkajúcich sa medzinárodných obchodných dohôd vrátane regionálnych alebo dvojstranných dohôd. Ustanovenia o urovnávaní sporov, a to aj v regionálnych alebo dvojstranných obchodných dohodách, nemusia byť dostatočne špecifické ani jednoznačné na účinné vyriešenie sporov v prípade jasného porušenia povinností vyplývajúcich z obchodných dohôd. Spolu s budúcim legislatívnym návrhom Komisie na preskúmanie nariadenia (EÚ) č. 654/2014 by malo byť vypracované úplné posúdenie vplyvu. Komisia by mala predložiť návrhy na posilnenie presadzovania záväzkov v oblasti udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Únia trvá na uprednostnení medzinárodného obchodného práva, ako ho spravuje WTO a ako sa presadzuje podľa článku 23 Dohody o založení WTO, a bude spolupracovať pri všetkých snahách o reformu mechanizmu WTO na urovnávanie sporov s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Odvolacieho orgánu WTO.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Do ... [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o prebiehajúcom vývoji v oblasti riešenia medzinárodných obchodných sporov a o opatreniach, ktoré prijala v súvislosti s reformou Odvolacieho orgánu WTO.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Únia je naďalej odhodlaná uplatňovať mnohostranný prístup k medzinárodnému urovnávaniu sporov, obchodu založenému na pravidlách a medzinárodnej spolupráci s cieľom dosiahnuť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Služby a práva duševného vlastníctva tvoria významnú a stále rastúcu časť svetového obchodu a vzťahujú sa na ne medzinárodné obchodné dohody vrátane regionálnych alebo dvojstranných dohôd Únie.
Je preto vhodné zahrnúť služby a práva duševného vlastníctva do rozsahu pôsobnosti opatrení obchodnej politiky, ktoré môže prijať Únia a ktoré sa v súčasnosti obmedzujú na tovar a verejné obstarávanie. Takéto rozšírenie rozsahu pôsobnosti týchto opatrení by malo zaistiť väčšiu súdržnosť a účinnosť nariadenia (EÚ) č. 654/2014.

Odôvodnenie

V súčasnosti sa nariadenie (EÚ) č. 654/2014 obmedzuje na prijímanie určitých opatrení v oblasti tovaru a verejného obstarávania.

V iných oblastiach, ako sú služby a duševné vlastníctvo, nie je možné prijať žiadne opatrenia.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Vzhľadom na rastúce medzinárodné obchodné napätie a v súvislosti s krízou v rámci WTO by Únia mala byť schopná rýchlo reagovať v prípade jednostranného a protiprávneho opatrenia, ktoré bolo v jej neprospech prijaté. Únia by preto mala mať možnosť uložiť opatrenia v prípade jasného porušenia medzinárodného práva alebo jasného porušenia obchodných povinností voči Únii treťou krajinou, ktoré ohrozuje alebo poškodzuje obchodné záujmy Únie alebo ohrozuje strategickú autonómiu Únie, za predpokladu, že Únia tieto nezákonné opatrenia náležite spochybnila v rámci WTO alebo pred príslušným orgánom na riešenie sporov.

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť schopnosť Európskej únie reagovať v prípade protiprávneho opatrenia, ktoré bolo v jej neprospech prijaté. Týmto opatrením by sa posilnila odrádzajúca povaha nariadenia, čím by sa zabezpečila okamžitá reakcia EÚ a zaručili jej záujmy. Je však dôležité pripomenúť, že uloženie primeraných opatrení by sa malo použiť len ako posledná možnosť.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Napokon, ustanovenie týkajúce sa preskúmania v nariadení (EÚ) č. 654/2014 by sa malo obnoviť na ďalšie päťročné obdobie a malo by zahŕňať uplatňovanie navrhovanej zmeny.

(9)  Napokon, ustanovenie týkajúce sa preskúmania v nariadení (EÚ) č. 654/2014 by malo takisto zahŕňať uplatňovanie navrhovanej zmeny.

Odôvodnenie

Dátum 1. marca 2025, ktorý navrhuje Komisia, je príliš vzdialený. Preskúmanie nariadenia sa musí uskutočniť skôr, a to počas súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu, s cieľom zistiť výsledky jeho vykonávania a potrebné úpravy.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 1 – pododsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

b)  vyrovnávať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom z Únie spôsobom, ktorý sa dotýka záujmov Únie.

b)  vyrovnávať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom alebo so službami z Únie spôsobom, ktorý sa dotýka záujmov Únie.

Odôvodnenie

 Malo by sa objasniť, že aj zaobchádzanie so službami sa môže zmeniť.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a) V článku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

b)  „koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri svojom obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je zmluvnou stranou;

b)  „koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie, záväzky v oblasti služieb, povinnosti týkajúce sa obchodných aspektov práv duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri svojom obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je zmluvnou stranou;

Odôvodnenie

Zahrnutie služieb a práv duševného vlastníctva do zoznamu Únie týkajúceho sa opatrení obchodnej politiky umožní posilniť dôveryhodnosť a odrádzajúci účinok nariadenia. Preto je potrebné toto vymedzenie upraviť.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 654/2014

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„bb) v obchodných sporoch týkajúcich sa iných dohôd o medzinárodnom obchode vrátane regionálnych alebo dvojstranných dohôd, ak rozhodnutie nie je možné, pretože tretia krajina neprijíma kroky potrebné na fungovanie postupu urovnávania sporov;“

„bb) v obchodných sporoch týkajúcich sa iných dohôd o medzinárodnom obchode vrátane regionálnych alebo dvojstranných dohôd, ak rozhodnutie nie je možné, pretože tretia krajina oneskoruje konanie alebo neprijíma kroky potrebné na fungovanie postupu urovnávania sporov;“

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)   V článku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

d)  v prípadoch zmeny koncesií zo strany člena WTO na základe článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.

d)  v prípadoch zmeny koncesií alebo záväzkov členom WTO na základe článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že zmeny koncesií alebo záväzkov sa môžu uskutočniť aj v oblasti služieb.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

 

da)  v prípade, že tretia krajina prijme opatrenia obchodnej politiky, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú obchodné záujmy Únie alebo ohrozujú strategickú autonómiu Únie a predstavujú jasné porušenie medzinárodného práva alebo jasné porušenie jej obchodných povinností voči Únii, za predpokladu, že Únia tieto opatrenia náležite spochybnila v rámci WTO alebo pred príslušným orgánom na riešenie sporov.

Odôvodnenie

EÚ musí posilniť svoje nástroje s cieľom reagovať na akékoľvek jednostranné a nezákonné opatrenia, ktoré proti nej prijala tretia krajina a ktoré poškodzujú jej záujmy. EÚ musí byť schopná uložiť opatrenia obchodnej politiky stanovené v článku 5 v prípade zjavného porušenia pravidiel medzinárodného práva treťou krajinou uskutočneného v jej neprospech. Tieto opatrenia budú mať dočasný charakter a slúžia na ochranu práv Únie.

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bb)  ak sa prijmú opatrenia na obmedzenie obchodu s treťou krajinou v situáciách podľa článku 3 písm. aa) alebo bb), takéto opatrenia musia byť úmerné zrušeniu alebo zmenšeniu výhod v rámci obchodných záujmov Únie spôsobenému opatreniami danej tretej krajiny;“

bb)  ak sa prijmú opatrenia na obmedzenie obchodu s treťou krajinou v situáciách podľa článku 3 písm. aa), bb) alebo e), takéto opatrenia musia byť úmerné zrušeniu alebo zmenšeniu výhod v rámci obchodných záujmov Únie spôsobenému opatreniami danej tretej krajiny a podľa možnosti poskytovať úľavu postihnutým odvetviam Únie;“

Odôvodnenie

Uloženie opatrení musí byť cielené a primerané a malo by sa používať len ako posledná možnosť.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 4 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

d)  ak sa koncesie odvolajú v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom5, musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore v podstate rovnocenné s koncesiami, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.

d)  ak sa koncesie alebo záväzky zmenia alebo odvolajú v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom5 alebo článkom XXI dohody GATS a súvisiacimi vykonávacími postupmi, musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore alebo článku XXI dohody GATS a súvisiacich vykonávacích postupoch v podstate rovnocenné s koncesiami alebo záväzkami, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.

_______________

_____________

5 Dohovor „Výklad a uplatňovanie článku XXVIII“.

5 Dohovor „Výklad a uplatňovanie článku XXVIII“.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že zmeny koncesií alebo záväzkov sa môžu uskutočniť aj v oblasti služieb.

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Vkladá sa tento článok:

 

Článok 4a

 

Žiadosť Európskeho parlamentu a/alebo Rady

 

1.  Európsky parlament a/alebo Rada môže požiadať Komisiu, aby prijala vykonávacie akty uvedené v článku 4 alebo vykonala primerané opatrenia na ich prijatie.

 

2.  Ak sa Európsky parlament a/alebo Rada rozhodne využiť možnosť uvedenú v odseku 1, predloží Komisii všetky dôkazy o prípadoch uvedených v článku 3, ktorými sa odstraňujú alebo obmedzujú obchodné záujmy Únie.

 

3.  Po doručení žiadosti Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o tom, ako zamýšľa postupovať v nadväznosti na túto žiadosť.

 

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  V článku 5 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

 

ba)  pozastavenie záväzkov alebo iných povinností v oblasti služieb;

Odôvodnenie

Zahrnutie služieb do zoznamu Únie týkajúceho sa opatrení obchodnej politiky umožní posilniť dôveryhodnosť a odrádzajúci účinok nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2d)  V článku 5 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

 

bb)  pozastavenie povinností týkajúcich sa obchodných aspektov práv duševného vlastníctva;

Odôvodnenie

Zahrnutie práv duševného vlastníctva do zoznamu Únie týkajúceho sa opatrení obchodnej politiky umožní posilniť dôveryhodnosť a odrádzajúci účinok nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2e)  V článku 7 ods. 2 prvom pododseku sa písmeno c) nahrádza takto:

c)  v prípadoch zmeny koncesií zo strany člena WTO podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, keď dotknutá tretia krajina po prijatí vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii náležité a primerané vyrovnanie.

c)  v prípadoch odvolania alebo zmeny koncesií alebo záväzkov členom WTO podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, keď dotknutá tretia krajina po prijatí vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii náležité a primerané vyrovnanie.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že zmeny koncesií alebo záväzkov sa môžu uskutočniť aj v oblasti služieb.

Pozmeňujúci návrh  21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 f (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 9 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2f) V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Komisia pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžaduje informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétny tovar alebo služby alebo konkrétne sektory, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov, v ktorých sa uvedie lehota na predloženie informácií. Komisia tieto informácie zohľadní.

1. Komisia pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžaduje informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétny tovar alebo služby alebo konkrétne sektory, alebo pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov, v ktorých sa uvedie lehota na predloženie informácií. Komisia tieto informácie zohľadní.

Odôvodnenie

Vyžadovanie informácií sa musí vzťahovať aj na práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr do 1. marca 2025 preskúma rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, pričom zohľadní najmä zmeny rozsahu pôsobnosti, ktoré nadobudli účinnosť od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia], opatrenia obchodnej politiky, ktoré môžu byť prijaté, ako aj jeho vykonávanie, a podá správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia čo najskôr po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia], najneskôr však do dvoch rokov po tomto dátume, preskúma rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, pričom zohľadní najmä opatrenia obchodnej politiky, ktoré môžu byť prijaté, ako aj jeho vykonávanie, a podá správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu a Rade. Toto preskúmanie zahŕňa návrhy na posilnenie presadzovania záväzkov v oblasti udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Dátum preskúmania, ktorý navrhuje Komisia, je príliš vzdialený. Preskúmanie nariadenia by sa malo uskutočniť skôr, a to počas súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh  23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 2 sa mení takto:

vypúšťa sa

i) V odseku 2 prvom pododseku sa prvá veta nahrádza takto: „Pri postupe podľa odseku 1 Komisia vykoná preskúmanie zamerané na možné dodatočné opatrenia obchodnej politiky na základe tohto nariadenia, ktorými sa pozastavujú koncesie alebo iné záväzky v oblasti obchodu so službami.“

 

ii) Druhý pododsek sa vypúšťa.

 

Odôvodnenie

Tento odsek už nie je relevantný, keďže rozsah pôsobnosti opatrení obchodnej politiky sa prostredníctvom zmien nariadenia rozšíril.

 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti a návrh Európskej komisie

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014 Európskeho parlamentu a Rady poskytlo Európskej únii (EÚ) horizontálny legislatívny rámec na presadzovanie svojich práv vyplývajúcich z Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a z iných medzinárodných obchodných dohôd. V celosvetovom kontexte, kde sa počet odvetných akcií zvyšoval, bolo dôležité posilniť presadzovanie obchodných práv Únie, upevniť dôveryhodnosť Únie a v konečnom dôsledku presvedčiť našich obchodných partnerov, aby dodržiavali pravidlá hry, ktoré sú stanovené v obchodných dohodách.

 

Nedávny vývoj v rámci WTO a blokovanie odvolacieho orgánu mechanizmu WTO na urovnávanie sporov nútia Európsku úniu, aby zmenila nariadenie (EÚ) č. 654/2014. EÚ by okrem toho mala byť schopná chrániť svoje záujmy v rámci dohôd o medzinárodnom obchode v situáciách, keď tretie krajiny prijímajú nezákonné opatrenia a súčasne blokujú proces urovnávania sporov. Počiatočné nariadenie nebolo pôvodne určené na riešenie takýchto situácií, ale súčasný vývoj, a to blokovanie odvolacieho orgánu mechanizmu na urovnávanie sporov v rámci WTO, si vyžaduje, aby Únia konala čo najskôr na ochranu svojich záujmov.

 

Komisia 12. decembra 2019, t. j. v deň nasledujúci po dátume ukončenia fungovania Odvolacieho orgánu WTO, uverejnila nový návrh, ktorým sa mení pôvodné nariadenie. Hlavným cieľom nového návrhu Komisie je riešiť prípady, v ktorých je proces zablokovaný po tom, ako Únia dostala priaznivé rozhodnutie poroty WTO na urovnávanie sporov. Takéto zablokovanie je dôsledkom bezúčelného odvolania sa druhej strany proti tomuto rozhodnutiu a jej odmietnutia využiť dočasné rozhodcovské konanie o odvolaní podľa článku 25 Dohovoru WTO o urovnávaní sporov. V takomto prípade proces urovnávania sporov neprinesie záväzné výsledky, a návrh Komisie tak umožní Únii prijať potrebné opatrenia, keď má právo konať v reakcii na opatrenie uložené treťou krajinou.

 

Okrem toho sa návrh Komisie vzťahuje na podobné prípady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s inými dohodami o medzinárodnom obchode, najmä s regionálnymi alebo dvojstrannými dohodami, ak tretia krajina nespolupracuje tak, ako je na fungovanie urovnávania sporov potrebné, napríklad ak tretia krajina nevymenuje rozhodcu a ak neexistuje žiadny záložný mechanizmus rozhodcovského konania, ktorým by sa napriek vzniknutej situácii zabezpečilo pokračovanie v postupe urovnávania sporu. 

 

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie a súhlasí s tým, že situácia je naliehavá, keďže je potrebné odstrániť nedostatky súčasnej právnej úpravy. Musíme Európskej únii zaručiť schopnosť chrániť svoje záujmy v rámci dohôd o medzinárodnom obchode vzhľadom na situácie, keď tretie krajiny prijímajú nezákonné opatrenia a súčasne blokujú proces urovnávania sporov. Okrem toho je veľmi dôležité pripomenúť našu podporu multilaterálneho obchodného systému založeného na pravidlách. Spravodajkyňa v tejto súvislosti víta viacstrannú dočasnú dohodu o rozhodcovskom konaní o odvolaní, ktorú 27. marca 2020 zaviedli EÚ a 15 ďalších členov WTO a ktorá nadobudla platnosť 30. apríla 2020, s cieľom napraviť dočasné paralyzovanie Odvolacieho orgánu WTO v obchodných sporoch.

 

 Zahrnutie služieb a práv duševného vlastníctva do rozsahu pôsobnosti opatrení obchodnej politiky (článok 5)

Spravodajkyňa sa však tiež domnieva, že viaceré argumenty predložené Európskym parlamentom v čase prijatia nariadenia (EÚ) č. 654/2014 sú stále platné, a preto by chcela rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia. Konkrétnejšie ide o zahrnutie služieb a práv duševného vlastníctva do zoznamu Únie týkajúceho sa obchodnej politiky.

 

Služby a práva duševného vlastníctva tvoria významnú a stále rastúcu časť nášho svetového obchodu a vzťahujú sa na ne obchodné dohody EÚ. Zahrnutie služieb a práv duševného vlastníctva tak umožní posilniť dôveryhodnosť a odrádzajúci účinok nariadenia tým, že preukáže, že EÚ je schopná efektívne a komplexne brániť svoje obchodné práva. Takéto začlenenie je potrebné na vytvorenie súdržného legislatívneho rámca na dodržiavanie práv Únie, čím sa zabezpečí, že EÚ bude môcť brániť svoje práva prijímaním opatrení v oblasti služieb a práv duševného vlastníctva tak rýchlo a efektívne ako v oblasti tovaru a verejného obstarávania. Okrem toho EÚ bude môcť prijímať protiopatrenia v oblastiach, v ktorých majú najväčší vplyv, pričom bude mať možnosť presne a vyvážene vyberať opatrenia, ktoré budú mať minimálny vplyv na záujmy EÚ.

 

 Možnosť prijať okamžité opatrenia v prípade jednostranného opatrenia uloženého EÚ treťou krajinou, ktoré predstavuje jasné porušenie medzinárodného práva a poškodzuje záujmy EÚ

Spravodajkyňa si takisto želá posilniť v rámci tohto nariadenia schopnosť Európskej únie reagovať v prípade protiprávneho opatrenia, ktoré bolo v jej neprospech prijaté. V súčasnej napätej situácii v oblasti obchodu a krízy vo WTO musí EÚ posilniť svoje nástroje s cieľom reagovať na akékoľvek jednostranné a nezákonné opatrenia, ktoré proti nej prijala tretia krajina a ktoré poškodzujú jej záujmy.

Aj keď EÚ požiada o začatie postupu urovnávania sporov, musí mať možnosť uložiť opatrenia obchodnej politiky stanovené v článku 5 v prípade zjavného porušenia pravidiel medzinárodného práva treťou krajinou uskutočneného v jej neprospech. Týmto spôsobom a vďaka týmto predbežným opatreniam by hospodárstvo EÚ a jeho hospodárski aktéri nemuseli znášať bezprostredné dôsledky týchto nezákonných opatrení, a teda čakať niekoľko mesiacov na vydanie rozhodnutia v rámci postupu urovnávania sporov, aby mohli reagovať. Týmto opatrením by sa posilnila odrádzajúca povaha nariadenia, čím by sa zabezpečila okamžitá reakcia EÚ a zaručili jej záujmy. Spravodajkyňa trvá na odrádzajúcej povahe tohto opatrenia a pripomína, že uloženie primeraných protiopatrení by sa malo použiť len ako posledná možnosť.

 

 Stanovenie skoršieho dátumu preskúmania nariadenia

Na záver by si spravodajkyňa želala zmeniť dátum preskúmania nového návrhu Komisie. Dátum preskúmania 1. marca 2025, ktorý navrhuje Komisia, je príliš vzdialený. Preskúmanie nariadenia sa musí uskutočniť skôr, a to počas súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu, s cieľom zistiť výsledky jeho vykonávania a potrebné úpravy.

 

 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

Referenčné čísla

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Dátum predloženia v EP

12.12.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

19.12.2019

 

 

 

Spravodajkyňa

 dátum vymenovania

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Dátum prijatia

6.7.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Dátum predloženia

6.7.2020

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna‑Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie‑Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez‑Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 21. júla 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia