<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0133/2020</NoDocSe>
PDF 233kWORD 83k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Utskottet för internationell handel</Commission>

Föredragande: <Depute>Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0623),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0197/2019),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av yttrande 2/15 från Europeiska unionens domstol[1],

 med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om krisen avseende WTO:s överprövningsorgan[2],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0133/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Ändringsförslag  <NumAmA>1</NumAmA>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Beaktandeled 1a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

- med beaktande av yttrande 2/15 från Europeiska unionens domstol,

</AmendA><AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 1a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Yttrande 2/15 från Europeiska unionens domstol gav klarhet i frågan om de befogenheter som omfattas av övergripande handelsavtal. I yttrandet klargörs bland annat att de bestämmelser som omfattas av kapitlen om handel och hållbar utveckling faller inom ramen för unionens exklusiva befogenhet och att målet om hållbar utveckling utgör en integrerad del av den gemensamma handelspolitiken.

 

__________________

 

ECLI:EU:C:2017:376.

</AmendB>

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Förordningen bör säkerställa en enhetlig tillämpning av efterlevnadsmekanismen vid handelstvister som rör internationella handelsavtal, inbegripet regionala eller bilaterala avtal. Tvistlösningsbestämmelser, inbegripet i regionala eller bilaterala handelsavtal, är eventuellt inte tillräckligt specifika eller tydliga för att på ett effektivt sätt lösa tvister i händelse av ett tydligt åsidosättande av skyldigheter enligt handelsavtalen. Kommissionens framtida lagstiftningsförslag om översyn av förordning (EU) nr 654/2014 bör åtföljas av en fullständig konsekvensbedömning. Kommissionen bör lägga fram förslag för att stärka genomförandet av åtaganden om hållbar utveckling.

</AmendB><AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>4</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Unionen insisterar på att den internationella handelslagstiftningen, som regleras av WTO och verkställs enligt artikel 23 i WTO-avtalet, har företräde, och unionen kommer att samarbeta i samband med alla insatser som syftar till att reformera WTO:s tvistlösningsmekanism för att se till att WTO:s överprövningsorgan fungerar på ett tillfredsställande sätt.

</AmendB>

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>5</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Senast den ... [senast ett år efter denna förordnings ikraftträdande] bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om den pågående utvecklingen när det gäller internationell tvistlösning i handelsrelaterade ärenden och om de åtgärder som den har vidtagit avseende reformeringen av WTO:s överprövningsorgan.

</AmendB>

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Unionen står fast vid sitt åtagande om en multilateral strategi för internationell tvistlösning, regelbaserad handel och internationellt samarbete för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

</AmendB>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Tjänster och immateriella rättigheter står för en stor och växande del av världshandeln och omfattas av internationella handelsavtal, inbegripet regionala eller bilaterala unionsavtal. Tjänster och immateriella rättigheter bör därför tas med i tillämpningsområdet för de handelspolitiska åtgärder som kan vidtas av unionen och som för närvarande är begränsade till varor och offentlig upphandling. Genom att på detta sätt utvidga åtgärdernas tillämpningsområde bör förordning (EU) nr 654/2014 blir mer konsekvent och effektiv.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förordning (EU) nr 654/2014 är för närvarande begränsad till vissa åtgärder på områdena varor och offentlig upphandling.

Inga åtgärder kan vidtas på andra områden, såsom tjänster och immateriella rättigheter.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Mot bakgrund av de ökande spänningarna i de internationella handelsförbindelserna och krisen inom WTO, bör unionen kunna reagera snabbt i händelse av en ensidig och olaglig åtgärd mot den. Unionen bör därför tillåtas att införa åtgärder om ett tredjeland uppenbart överträder internationell rätt eller tydligt åsidosätter handelsförpliktelser mot unionen, som hotar eller skadar unionens affärsintressen eller äventyrar unionens strategiska oberoende, under förutsättning att unionen på lämpligt sätt har överklagat dessa olagliga åtgärder i WTO eller inför det relevanta tvistlösningsorganet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Syftet är att stärka Europeiska unionens förmåga att reagera om olagliga åtgärder vidtas mot den. Detta skulle stärka förordningens avskräckande karaktär och säkerställa ett omedelbart svar från EU och skydda dess intressen. Det är dock viktigt att komma ihåg att åtgärderna bör vara proportionerliga och endast vidtas som en sista utväg.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 9</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Slutligen bör översynsklausulen i förordning (EU) nr 654/2014 förnyas för ytterligare en femårsperiod och omfatta tillämpningen av den föreslagna ändringen.

(9)  Slutligen bör översynsklausulen i förordning (EU) nr 654/2014 även omfatta tillämpningen av den föreslagna ändringen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Det datum som kommissionen har föreslagit, dvs. den 1 mars 2025, är alltför avlägset. Översynen av förordningen måste ske tidigare, under Europaparlamentets nuvarande valperiod, för att garantera resultatet av genomförandet av förordningen och göra de justeringar som behövs.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 1 – stycke 1 – led b</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  Artikel 1 b ska ersättas med följande:

b)  vidta motåtgärder i fråga om medgivanden eller andra skyldigheter i handelsförhållandena med tredjeländer, när behandlingen av varor från unionen ändras på ett sådant sätt som påverkar unionens intressen.

b)  vidta motåtgärder i fråga om medgivanden eller andra skyldigheter i handelsförhållandena med tredjeländer, när behandlingen av varor eller tjänster från unionen ändras på ett sådant sätt som påverkar unionens intressen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

 Det bör noteras att behandlingen av tjänster också kan ändras.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – stycke 1 – led b</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1a) Artikel 2 ska led b ersättas med följande:

b)  medgivanden eller andra skyldigheter: tullmedgivanden eller andra förmåner som unionen har åtagit sig att tillämpa i sin handel med tredjeländer enligt internationella handelsavtal som den är part i.

b)  medgivanden eller andra skyldigheter: tullmedgivanden, åtaganden avseende tjänster, skyldigheter avseende handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter eller andra förmåner som unionen har åtagit sig att tillämpa i sin handel med tredjeländer enligt internationella handelsavtal som den är part i.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Införandet av tjänster och immateriella rättigheter i förteckningen över de handelspolitiska åtgärder som unionen har till sitt förfogande kommer att öka förordningens trovärdighet och avskräckande effekt. Definitionen bör därför ändras i enlighet med detta.

</Amend>

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stycke 1 – led bb</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”(bb) vid handelstvister som rör andra internationella handelsavtal, inbegripet regionala och bilaterala avtal, om utslag inte är möjligt på grund av att tredjelandet inte vidtar de åtgärder som krävs för att ett tvistlösningsförfarande ska kunna fungera.”

”(bb) vid handelstvister som rör andra internationella handelsavtal, inbegripet regionala och bilaterala avtal, om utslag inte är möjligt på grund av att tredjelandet försenar förfarandet eller inte vidtar de åtgärder som krävs för att ett tvistlösningsförfarande ska kunna fungera.”

</AmendB>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stycke 1 – led d</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 3 ska led d ersättas med följande:

d)  om en WTO-medlem ändrar sina medgivanden eller skyldigheter enligt artikel XXVIII i GATT 1994 och inga kompenserande justeringar har överenskommits.

d)  om en WTO-medlem ändrar sina medgivanden eller åtaganden enligt artikel XXVIII i GATT 1994 eller artikel XXI i Gats och inga kompenserande justeringar har överenskommits.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Det bör noteras att ändringar av medgivanden eller åtaganden också kan göras på tjänsteområdet.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 1b (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stycke 1 – led da (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I artikel 3 ska följande led läggas till:

 

da)  om ett tredjeland antar handelspolitiska åtgärder som hotar eller skadar unionens affärsintressen eller äventyrar unionens strategiska oberoende, samt utgör en uppenbar överträdelse av internationell rätt eller ett tydligt åsidosättande av dess handelsskyldigheter mot unionen, under förutsättning att unionen på lämpligt sätt har överklagat dessa åtgärder i WTO eller inför det relevanta tvistlösningsorganet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

EU måste stärka sina verktyg för att bemöta ensidiga och olagliga åtgärder som ett tredjeland vidtar mot den och som skadar dess affärsintressen. EU bör tillåtas att införa handelspolitiska åtgärder enligt artikel 5 i händelse av en uppenbar överträdelse av reglerna i internationell rätt av ett tredjeland mot unionen. Dessa åtgärder ska vara tillfälliga och bestå i att skydda unionens rättigheter.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – punkt 2 – led bb</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bb)  Om åtgärder vidtas för att begränsa handeln med ett tredjeland i situationer enligt artikel 3 aa eller artikel 3 bb ska dessa åtgärder ska stå i proportion till den upphävnings- eller minskningsnivå för unionens affärsintressen som följer av det berörda tredjelandets åtgärder.”

bb)  Om åtgärder vidtas för att begränsa handeln med ett tredjeland i situationer enligt artikel 3 aa, artikel 3 bb eller artikel 3 e ska dessa åtgärder ska stå i proportion till den upphävnings- eller minskningsnivå för unionens affärsintressen som följer av det berörda tredjelandets åtgärder och i så hög grad som möjligt stödja de drabbade unionssektorerna.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Åtgärderna måste vara målinriktade och proportionerliga och bör endast användas som en sista utväg.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – punkt 2 – led d</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 4 ska punkt 2 d ersättas med följande:

d)  Om medgivanden upphävs i handeln med ett tredjeland i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen (5), ska de vara väsentligen likvärdiga med de medgivanden som har ändrats eller upphävts av tredjelandet, i enlighet med villkoren i artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen.

d)  Om medgivanden eller åtaganden ändras eller upphävs i handeln med ett tredjeland i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen 5 eller artikel XXI i Gats och de därtill hörande genomförandeförfarandena, ska de vara väsentligen likvärdiga med de medgivanden eller åtaganden som har ändrats eller upphävts av tredjelandet, i enlighet med villkoren i artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen eller artikel XXI i Gats och de därtill hörande genomförandeförfarandena.

_______________

_____________

5 Överenskommelsen Bättre tolkning och tillämpning av artikel XXVIII (Understanding "Interpretation and Application of Article XXVIII").

5 Överenskommelsen Bättre tolkning och tillämpning av artikel XXVIII (Understanding ”Interpretation and Application of Article XXVIII”).

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Det bör noteras att ändringar av medgivanden eller åtaganden också kan göras på tjänsteområdet.

</Amend><AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>17</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2b (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Följande artikel ska införas:

 

Artikel 4a

 

Begäran av Europaparlamentet och/eller rådet

 

1.  Europaparlamentet och/eller rådet får begära att kommissionen antar eller vidtar lämpliga åtgärder för att anta de genomförandeakter som avses i artikel 4.

 

2.  Om Europaparlamentet och/eller rådet beslutar att utnyttja den möjlighet som avses i punkt 1 ska de förse kommissionen med bevis på sådana fall som avses i artikel 3 och som upphäver eller minskar unionens affärsintressen.

 

3.  Efter att ha mottagit en begäran ska kommissionen utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet om hur den avser att följa upp begäran.

</AmendB>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2c (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  I artikel 5.1 ska följande led införas:

 

ba)  Upphävande av åtaganden eller andra skyldigheter på tjänsteområdet.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Införandet av tjänster i förteckningen över de handelspolitiska åtgärder som unionen har till sitt förfogande kommer att öka förordningens trovärdighet och avskräckande effekt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2d (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – punkt 1 – led bb (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d)  I artikel 5.1 ska följande led införas:

 

bb)  Upphävande av skyldigheter avseende handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Införandet av immateriella rättigheter i förteckningen över de handelspolitiska åtgärder som unionen har till sitt förfogande kommer att öka förordningens trovärdighet och avskräckande effekt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2e (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – punkt 2 – led c</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2e)  I artikel 7.2 ska led c ersättas med följande:

c)  I fall där en WTO-medlem har ändrat sina medgivanden enligt artikel XXVIII i GATT 1994, när det berörda tredjelandet ger unionen adekvat och proportionerlig kompensation efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1.

c)  I fall där en WTO-medlem har upphävt eller ändrat sina medgivanden eller åtaganden enligt artikel XXVIII i GATT 1994 eller artikel XXI i Gats, när det berörda tredjelandet ger unionen adekvat och proportionerlig kompensation efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Det bör noteras att ändringar av medgivanden eller åtaganden också kan göras på tjänsteområdet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2f (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 – punkt 1</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2f) Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

1. Kommissionen ska för tillämpningen av denna förordning inhämta uppgifter och synpunkter rörande unionens ekonomiska intressen beträffande enskilda varor eller tjänster eller enskilda sektorer genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning eller genom andra lämpliga offentliga kommunikationsmedier, med angivande av tidsfristen för inlämning av uppgifter. Kommissionen ska beakta de mottagna uppgifterna.

1. Kommissionen ska för tillämpningen av denna förordning inhämta uppgifter och synpunkter rörande unionens ekonomiska intressen beträffande enskilda varor eller tjänster eller enskilda sektorer, eller immateriella rättigheter, genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning eller genom andra lämpliga offentliga kommunikationsmedier, med angivande av tidsfristen för inlämning av uppgifter. Kommissionen ska beakta de mottagna uppgifterna.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Man måste också inhämta uppgifter rörande immateriella rättigheter.</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Senast den 1 mars 2025 ska kommissionen se över denna förordnings tillämpningsområde, med särskilt beaktande av de ändringar av tillämpningsområdet som får verkan från och med den [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft], de handelspolitiska åtgärder som får antas, och dess genomförande, och ska rapportera sina slutsatser till Europaparlamentet och rådet.

Så snart som möjligt efter ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft], men senast två år efter det datumet, ska kommissionen se över denna förordnings tillämpningsområde, med särskilt beaktande av de handelspolitiska åtgärder som får antas, och dess genomförande, och ska rapportera sina slutsatser till Europaparlamentet och rådet. Översynen ska omfatta förslag för att stärka genomförandet av åtaganden om hållbar utveckling.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Det datum som kommissionen har föreslagit för översynen är alltför avlägset. Förordningen måste kunna ses över tidigare, under Europaparlamentets nuvarande valperiod.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 654/2014</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

utgår

i) I punkt 2 första stycket ska första meningen ersättas med följande: ”När kommissionen agerar enligt punkt 1 ska den göra en översyn som syftar till att inom ramen för denna förordning föreslå ytterligare handelspolitiska åtgärder som tillfälligt upphäver medgivanden eller andra skyldigheter på området tjänstehandel.”

 

ii) Andra stycket ska utgå.

 

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Denna punkt behövs inte längre eftersom tillämpningsområdet för de handelspolitiska åtgärderna har utvidgats genom ändringarna av förordningen.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


MOTIVERING

Bakgrund och Europeiska kommissionens förslag

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 har försett Europeiska unionen (EU) med en övergripande rättslig ram för genomförandet av unionens rättigheter till följd av avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO) och andra internationella handelsavtal. I en global miljö där antalet motåtgärder ökade, var det viktigt att stärka genomförandet av unionens handelsrättigheter, befästa unionens trovärdighet och i sista hand övertyga våra handelspartner om att de bör respektera de spelregler som har fastställts i handelsavtalen.

 

Till följd av den senaste utvecklingen inom WTO och den systematiska blockeringen av dess överprövningsorgan för tvistlösning måste Europeiska unionen ändra förordning (EU) nr 654/2014. EU måste dessutom kunna skydda sina intressen inom ramen för internationella handelsavtal i situationer där tredjeländer antar olagliga åtgärder och samtidigt blockerar tvistlösningsprocessen. Förordningen har inte ursprungligen utformats för sådana situationer, men med den nuvarande utvecklingen, nämligen blockeringen av överprövningsorganet för WTO:s tvistlösningsmekanism, kräver att unionen agerar så snabbt som möjligt för att skydda sina intressen.

 

Den 12 december 2019, dagen efter att WTO:s överprövningsorgan upphörde att fungera, offentliggjorde kommissionen ett nytt förslag till ändring av den ursprungliga förordningen. Huvudsyftet med kommissionens nya förslag är att hantera situationer där processen har blockerats efter det att unionen har erhållit ett positivt utslag från en WTO-panel för tvistlösning. Denna blockering är följden av att ett beslut som fattats av den andra parten har överklagats – utan någon reaktion – och att den andra parten vägrar att använda ett tillfälligt arrangemang enligt artikel 25 i WTO-överenskommelsen om tvistlösning. I en sådan situation kommer tvistlösningsprocessen inte att leda till något bindande resultat, och kommissionens förslag kommer då att göra det möjligt för EU att vidta nödvändiga åtgärder där den har rätt att agera som svar på en åtgärd som vidtagits av ett tredjeland.

 

Dessutom omfattar kommissionens förslag liknande situationer som kan uppstå inom ramen för andra internationella handelsavtal, särskilt regionala eller bilaterala avtal, när ett tredjeland inte samarbetar på det sätt som krävs för att tvistlösningen ska fungera, till exempel om tredjelandet underlåter att utse en skiljeman och ingen krismekanism för skiljeförfarandet tillhandahålls så att förfarandet trots detta kan fortsätta.

 

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens förslag och instämmer med att det behövs brådskande åtgärder för att åtgärda bristerna i den nuvarande lagstiftningen. Vi måste garantera att Europeiska unionen kan skydda sina intressen inom ramen för internationella handelsavtal i situationer där tredjeländer antar olagliga åtgärder och samtidigt blockerar tvistlösningsprocessen. Det är dessutom mycket viktigt att påminna om vårt stöd för det multilaterala, regelbaserade handelssystemet. Föredraganden välkomnar i detta avseende det tillfälliga flerpartsarrangemang som inrättades den 27 mars 2020 av EU och 15 andra WTO-medlemmar och som trädde i kraft den 30 april 2020, vilket gjorde det möjligt att åtgärda den tillfälliga förlamningen av WTO:s överprövningsorgan för handelstvister.

 

 Inkludering av tjänster och immateriella rättigheter i tillämpningsområdet för handelspolitiska åtgärder (artikel 5)

Föredraganden anser emellertid också att flera av de argument som Europaparlamentet redan har framfört i samband med antagandet av förordning (EU) nr 654/2014 fortfarande är giltiga och önskar därför utvidga förordningens tillämpningsområde. Det handlar mer specifikt om att inkludera tjänster och immateriella rättigheter i förteckningen över de handelspolitiska åtgärder som unionen har till sitt förfogande.

 

Tjänster och immateriella rättigheter står för en stor och växande del av vår världshandel och omfattas av EU:s internationella handelsavtal. Inkluderingen av tjänster och immateriella rättigheter kommer således att stärka förordningens trovärdighet och avskräckande effekt genom att visa att EU kan försvara sina handelsrättigheter på ett effektivt och heltäckande sätt. En sådan inkludering är nödvändig för att skapa en enhetlig rättslig ram för att säkerställa att EU:s rättigheter respekteras och att EU kan försvara sina rättigheter genom att vidta åtgärder på området för tjänster och immateriella rättigheter lika snabbt och effektivt som på området för varor och offentlig upphandling. Det kommer dessutom därmed att bli möjligt för EU att vidta motåtgärder på de områden där de har störst verkan, och anta ett riktat och balanserat tillvägagångssätt som ger minimal inverkan på dess intressen.

 

 Möjligheten att vidta omedelbara åtgärder om ett tredjeland ensidigt vidtar en åtgärd mot EU som utgör en uppenbar överträdelse av internationell rätt och skadar EU:s intressen.

Föredraganden önskar inom ramen för denna förordning även stärka Europeiska unionens förmåga att reagera om en olaglig åtgärd vidtas mot den. Mot bakgrund av den pågående krisen inom världshandeln och WTO måste EU stärka sina verktyg för att bemöta ensidiga och olagliga åtgärder som ett tredjeland vidtar mot den och som skadar dess intressen.

Samtidigt som man begär att ett tvistlösningsförfarande inleds måste EU kunna införa handelspolitiska åtgärder enligt artikel 5 i händelse av en uppenbar överträdelse av reglerna i internationell rätt av ett tredjeland mot EU. Om dessa provisoriska åtgärder antas skulle EU:s ekonomi och dess ekonomiska aktörer inte behöva drabbas av de omedelbara konsekvenserna av olagliga åtgärder, inbegripet att vänta i flera månader på ett beslut inom ramen för tvistlösningsförfarandet för att kunna reagera. Detta skulle stärka förordningens avskräckande karaktär och säkerställa ett omedelbart svar från EU och skydda dess intressen. Föredraganden insisterar på denna åtgärds avskräckande karaktär och påminner om att motåtgärder bör vara proportionerliga och endast vidtas som en sista utväg.

 

 Tidigareläggande av datumet för översynen av förordningen

Slutligen vill föredraganden ändra datumet för översynen av kommissionens nya förslag. Det datum som kommissionen har föreslagit, dvs. den 1 mars 2025, är alltför avlägset. Översynen av förordningen måste ske tidigare, under Europaparlamentets nuvarande valperiod, för att garantera resultatet av genomförandet av förordningen och göra de justeringar som behövs.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

Referensnummer

COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)

Framläggande för parlamentet

12.12.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.12.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Marie-Pierre Vedrenne

20.1.2020

 

 

 

Behandling i utskott

20.2.2020

28.5.2020

25.6.2020

 

Antagande

6.7.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Ingivande

6.7.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew

Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

 

3

-

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew

Barry Andrews

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] ECLI:EU:C:2017:376.

[2] Antagna texter, P9_TA(2019)0083.

Senaste uppdatering: 20 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy