Процедура : 2020/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0135/2020

Внесени текстове :

A9-0135/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0223

<Date>{15/07/2020}15.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0135/2020</NoDocSe>
PDF 1313kWORD 411k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Комисия по регионално развитие</Commission>

Докладчик: <Depute>Манолис Кефалоянис</Depute>

Докладчик по становище (*):

Зигфрид Мурешан, комисия по бюджети

Хенрике Хан, комисия по икономически и парични въпроси

Мунир Сатури, комисия по заетост и социални въпроси

Александър Вондра, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Йежи Бузек, комисия по промишленост, изследвания и енергетика

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2020)0022) и измененото предложение (COM(2020)0460),

 като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, параграф 3 и член 322, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0007/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 след консултация със Сметната палата,

 след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

 след консултация с Комитета на регионите,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм и комисията по земеделие и развитие на селските райони,

 като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A9-0135/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В контекста на следващата многогодишна финансова рамка регулаторната рамка, уреждаща политиката на Съюза за сближаване за периода 2021—2027 г., допринася за изпълнението на ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие чрез концентриране на финансирането от Съюза върху „зелените“ цели. Настоящият регламент е в изпълнение на един от приоритетите, определени в съобщението относно Европейския зелен пакт („Европейският зелен пакт“)11, и е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа12, в който се предвижда специално финансиране по линия на Механизма за справедлив преход в контекста на политиката на сближаване с цел преодоляване на икономическите и социалните разходи във връзка с прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, при което всички оставащи емисии на парникови газове се компенсират чрез еквивалентно абсорбиране.

(1) В контекста на следващата многогодишна финансова рамка регулаторната рамка, уреждаща политиката на Съюза за сближаване за периода 2021—2027 г., допринася за изпълнението на ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, за ограничаване на увеличаването на температурата до под 1,5°C в световен мащаб и за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие и на целите на Европейския стълб на социалните права чрез концентриране на финансирането от Съюза върху „зелените“ цели. Настоящият регламент е в изпълнение на един от приоритетите, определени в съобщението относно Европейския зелен пакт („Европейският зелен пакт“), и е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа12, в който се предвижда специално финансиране по линия на Механизма за справедлив преход в контекста на политиката на сближаване с цел преодоляване на икономическите, социалните и екологичните разходи във връзка с прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, при което всички оставащи емисии на парникови газове се компенсират чрез еквивалентно абсорбиране, като се взема предвид въздействието на пандемията от COVID-19.

__________________

__________________

11 COM(2019)640 final, 11.12.2019 г.

11 COM(2019)640 final, 11.12.2019 г.

12 COM(2020)21, 14.1.2020 г.

12 COM(2020)21, 14.1.2020 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Преходът към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика представлява една от най-важните цели на политиката на Съюза. На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри целта за постигане до 2050 г. на неутрален по отношение на климата Съюза в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Въпреки че борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда ще донесе ползи за всички в дългосрочен план и ще създаде възможности и предизвикателства за всички в средносрочен план, не всички региони и държави членки започват своя преход от една и съща позиция, нито имат еднакъв капацитет за отговор. Някои са по-напреднали от други, докато преходът означава по-осезаемо социално и икономическо въздействие за регионите, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива — особено на каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти — или на промишлени сектори с висок интензитет на емисиите на парникови газове. Подобна ситуация не само създава риск от различни скорости на прехода в Съюза по отношение на действията в областта на климата, но и от нарастване на различията между регионите, което е в ущърб на целите за социално, икономическо и териториално сближаване.

(2) Преходът към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика представлява една от най-важните цели на политиката на Съюза. На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри целта за постигане до 2050 г. на неутрален по отношение на климата Съюза в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Въпреки че борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда ще донесе ползи за всички в дългосрочен план и ще създаде възможности и предизвикателства за всички в средносрочен план, не всички региони и държави членки започват своя преход от една и съща позиция, нито имат еднакъв капацитет за отговор. Някои са по-напреднали от други, докато преходът означава по-осезаемо социално, икономическо и екологично въздействие за регионите, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива — особено на каменни и лигнитни въглища, торф за енергия и битуминозни шисти — или на промишлени сектори с висок интензитет на емисиите на парникови газове. Подобна ситуация не само създава риск от различни скорости на прехода в Съюза по отношение на действията в областта на климата, но и от нарастване на различията между регионите, по-специално за най-отдалечените региони, отдалечените, островните и географски необлагодетелстваните региони, както и за регионите с проблеми с обезлюдяването, като това нарастване на различията е в ущърб на целите за социално, икономическо и териториално сближаване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва да бъде справедлив и социално приемлив за всички. Поради това както Съюзът, така и държавите членки трябва да вземат предвид неговите икономически и социални последици от самото начало и да използват всички възможни инструменти за смекчаване на неблагоприятните последици. Бюджетът на Съюза има важна роля в това отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва да бъде справедлив, приобщаващ и социално приемлив за всички. Поради това Съюзът, държавите членки и техните региони трябва да вземат предвид неговите икономически, социални и екологични последици от самото начало и да използват всички възможни инструменти за смекчаване на неблагоприятните последици. Бюджетът на Съюза има важна роля в това отношение, за да се гарантира, че никой не е изоставен.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Както се посочва в Европейския зелен пакт и в Плана за инвестиции за устойчива Европа, другите действия в рамките на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. следва да бъдат допълнени с Механизъм за справедлив преход. Той следва да допринесе за преодоляване на социалните и икономическите последици от прехода към неутралност на Съюза по отношение на климата чрез обединяване на разходите от бюджета на Съюза за постигане на целите в областта на климата и социалните цели на регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския зелен пакт и в Плана за инвестиции за устойчива Европа, другите действия в рамките на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. следва да бъдат допълнени с Механизъм за справедлив преход. Той следва да допринесе за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните последици, по-специално за засегнатите работници в процеса на преход към неутралност на Съюза по отношение на климата до 2050 г. чрез обединяване на разходите от бюджета на Съюза за постигане на целите в областта на климата и социалните цели на регионално равнище, като се насърчават устойчивата икономика, екологичните работни места и общественото здравеопазване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С настоящия регламент се създава Фондът за справедлив преход („ФСП“), който е един от стълбовете на Механизма за справедлив преход, изпълняван в рамките на политиката на сближаване. Целта на ФСП е да се смекчат неблагоприятните последици от климатичния преход чрез подкрепа за най-засегнатите територии и работници. В съответствие със специфичната цел на ФСП подпомаганите от ФСП действия следва да допринасят пряко за смекчаване на въздействието на прехода чрез финансиране на диверсификацията и модернизирането на местната икономика и намаляване на отрицателното въздействие върху заетостта. Това е отразено в специфичната цел на ФСП, която е установена на същото равнище и е посочена заедно с целите на политиката, определени в член [4] от Регламент (ЕС) [новия Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР].

(5) С настоящия регламент се създава Фондът за справедлив преход („ФСП“), който е един от стълбовете на Механизма за справедлив преход, изпълняван в рамките на политиката на сближаване. Целта на ФСП е да се смекчат и компенсират неблагоприятните последици от климатичния преход чрез подкрепа за най-засегнатите територии и работници и да се насърчи балансиран социално-икономически преход, който да се бори със социалната несигурност и нестабилната бизнес среда. В съответствие със специфичната цел на ФСП подпомаганите от ФСП действия следва да допринасят пряко за смекчаване на въздействието на прехода чрез финансиране на диверсификацията и модернизирането на местната икономика чрез възобновяване на природните активи и намаляване на отрицателното въздействие върху заетостта и жизнените стандарти. Това е отразено в специфичната цел на ФСП, която е установена на същото равнище и е посочена заедно с целите на политиката, определени в член [4] от Регламент (ЕС) [новия Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предвид значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, ангажимента по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие и повишената амбиция на Съюза съгласно предложеното в Европейския зелен пакт ФСП следва да предостави ключов принос за интегриране на действията в областта на климата. Средствата от определения за ФСП пакет допълват и надграждат инвестициите, необходими за постигане на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да допринасят за постигането на целите в областта на климата. Прехвърлените от ЕФРР и ЕСФ+ средства ще допринасят в пълна степен за постигането на тази цел.

(6) Предвид значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, ангажимента по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие и повишената амбиция на Съюза съгласно предложеното в Европейския зелен пакт ФСП следва да предостави ключов принос за интегриране на действията в областта на климата и околната среда. Средствата от определения за ФСП пакет допълват и надграждат инвестициите, необходими за постигане на общата цел 30% от бюджетните разходи на Съюза да допринасят за постигането на целите в областта на климата. Прехвърлените от ЕФРР и ЕСФ+ средства на доброволни начала биха могли да допринасят в пълна степен за постигането на тази цел.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да допълват наличните по политиката на сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да допълват наличните по политиката на сближаване средства. Създаването на ФСП не следва да води до съкращения или задължителни трансфери от другите кохезионни фондове.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Преходът към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива или на промишлени дейности с висок интензитет на емисиите на парникови газове, които трябва постепенно ще бъдат закрити или да се адаптират поради прехода към неутралност по отношение на климата и които не разполагат с необходимите финансови средства.  Поради това ФСП следва да обхваща всички държави членки, но разпределението на неговите финансови средства следва да отразява способността на държавите членки да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутралност по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които в голяма степен разчитат или до скоро са разчитали на изкопаеми горива или на промишлени дейности с висок интензитет на емисиите на парникови газове, които трябва постепенно ще бъдат закрити или да се адаптират поради прехода към неутралност по отношение на климата и които не разполагат с необходимите финансови средства. Поради това ФСП следва да обхваща всички държави членки, но разпределението на неговите финансови средства следва да бъде съсредоточено върху най-засегнатите територии и да отразява способността на държавите членки да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутралност по отношение на климата. Специално внимание следва да се обърне на най-слабо развитите региони, най-отдалечените региони, планинските, островните, слабо населените, селските, отдалечените и географски необлагодетелстваните региони, чието малобройно население затруднява осъществяването на прехода към неутралност по отношение на климата, като се взема предвид изходната позиция на всяка държава членка.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да бъде установена подходяща финансова рамка за ФСП, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ въз основа на обективни критерии.

(9) За да бъде установена подходяща финансова рамка за ФСП, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ въз основа на обективни критерии. Държавите членки следва да гарантират, че общините и градовете имат пряк достъп до средствата на ФСП, които да им се предоставят съгласно обективните им нужди.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) С настоящия регламент се определят видовете инвестиции, разходите за които могат да бъдат подпомагани от ФСП. Всички подкрепяни дейности следва да бъдат осъществявани при пълно зачитане на приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда. Списъкът на инвестициите следва да включва онези, които подкрепят местните икономики и са устойчиви в дългосрочен план, като се вземат предвид всички цели на Зеления пакт. Финансираните проекти следва да допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика. За западащите сектори, като производството на енергия от каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти или добивните дейности за тези твърди изкопаеми горива, подкрепата следва да бъде свързана с постепенното преустановяване на дейността и съответното намаляване на равнището на заетост. Що се отнася до секторите в преход с високи нива на емисии на парникови газове, подкрепата следва да насърчава нови дейности чрез внедряването на водещи до значително намаляване на емисиите нови технологии, процеси или продукти в съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в областта на климата и постигането до 2050 г.13 на неутралност на ЕС по отношение на климата, като същевременно се запазва и увеличава заетостта и се избягва влошаването на състоянието на околната среда. Следва да се обърне специално внимание и на дейностите за укрепване на иновациите и научните изследвания в областта на модерните и устойчиви технологии, както и в областите на цифровизацията и свързаността, при условие че тези мерки спомагат за смекчаване на отрицателните странични ефекти от прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика.

(10) С настоящия регламент се определят видовете инвестиции, разходите за които могат да бъдат подпомагани от ФСП. Всички подкрепяни дейности следва да бъдат осъществявани при пълно зачитане на ангажиментите и приоритетите на Съюза в областта на климата, околната среда и социалната сфера. Списъкът на инвестициите следва да включва онези, които подкрепят хората, общностите и местните икономики и са устойчиви в дългосрочен план, като се вземат предвид всички цели на Европейския зелен пакт и на Европейския стълб на социалните права. Финансираните проекти следва да допринасят за постепенен и пълен преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова икономика без замърсяване. За западащите сектори, като производството на енергия от каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти или добивните дейности за тези твърди изкопаеми горива, подкрепата следва да бъде свързана с постепенното преустановяване на дейността и съответното намаляване на равнището на заетост. Що се отнася до секторите в преход с високи нива на емисии на парникови газове, подкрепата следва да насърчава нови дейности чрез внедряването на водещи до значително намаляване на емисиите нови технологии, процеси или продукти в съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в областта на климата и постигането до 2050 г.13 на неутралност на ЕС по отношение на климата, като същевременно се запазва и увеличава заетостта на квалифицираните лица и се избягва влошаването на състоянието на околната среда. Следва да се обърне специално внимание и на дейностите за укрепване на иновациите и научните изследвания в областта на модерните и устойчиви технологии, както и в областите на цифровизацията, свързаността и интелигентната и устойчива мобилност, при условие че тези мерки спомагат за смекчаване на отрицателните странични ефекти от прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, като се вземат предвид икономическите, социалните и енергийните характеристики на всяка държава членка. Значението на културата, образованието и изграждането на общността за процеса на преход също трябва да бъде посрещнато с подкрепа на дейностите, насочени към минното наследство.

__________________

__________________

13 Както е посочено в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет,

Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската

инвестиционна банка, озаглавено „Чиста планета за всички

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и

неутрална по отношение на климата икономика“ — COM(2018) 773 final.

13 Както е посочено в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет,

Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската

инвестиционна банка, озаглавено „Чиста планета за всички

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и

неутрална по отношение на климата икономика“ — COM(2018) 773 final.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да бъдат защитени гражданите, които са най-уязвими от климатичния преход, ФСП следва също така да обхваща повишаването на квалификацията и преквалификацията на засегнатите работници с цел да им се помогне да се приспособят към новите възможности за заетост, както и предоставянето на съдействие на търсещите работа и тяхното активно включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени гражданите, които са най-уязвими от климатичния преход, ФСП следва също така да обхваща повишаването на квалификацията, преквалификацията и обучението на засегнатите работници и на лицата, търсещи работа, с цел да им се помогне да се приспособят към новите възможности за заетост и да придобият нови квалификации, подходящи за екологосъобразната икономика, както и предоставянето на съдействие на търсещите работа и тяхното активно включване в пазара на труда. Насърчаването на социалното сближаване следва да бъде водещ принцип при предоставянето на подкрепа по линия на ФСП.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) С цел насърчаване на икономическата диверсификация на засегнатите от прехода територии, ФСП следва да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в МСП. Понятието „производствени инвестиции“ следва да се разбира като инвестиции в основен капитал или нематериални активи на предприятията с оглед на производството на стоки и услуги, като по този начин се допринася за бруто капиталообразуването и заетостта. По отношение на предприятията, различни от МСП, производствените инвестиции следва да се подпомагат само ако са необходими за намаляване на загубата на работни места, настъпила вследствие на прехода, посредством създаване или защита на значителен брой работни места и не водят до преместване на дейността, нито са резултат от такова преместване. Инвестициите в съществуващи промишлени съоръжения, включително тези, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, следва да се допускат, ако те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и водят до стойности доста под съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, и до защитата на значителен брой работни места. Всяка една такава инвестиция следва да бъде надлежно обоснована в съответния териториален план за справедлив преход. С цел защита на целостта на вътрешния пазар и политиката на сближаване подкрепата за предприятията следва да е в съответствие с правилата на Съюза за държавната помощ, установени в членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-специално подкрепата за производствени инвестиции от предприятия, различни от МСП, следва да бъде ограничена до предприятия, разположени в региони, определени като подпомагани региони за целите на член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС.

(12) С цел насърчаване на икономическата диверсификация на засегнатите от прехода територии, ФСП следва да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в МСП. Понятието „производствени инвестиции“ следва да се разбира като инвестиции в основен капитал или нематериални активи на предприятията с оглед на производството на стоки и услуги, като по този начин се допринася за бруто капиталообразуването и заетостта. По отношение на предприятията, различни от МСП, производствените инвестиции следва да се подпомагат само ако са необходими за намаляване на загубата на работни места, настъпила вследствие на прехода, посредством създаване или защита на значителен брой работни места и не водят до преместване на дейността, нито са резултат от такова преместване. Инвестициите в съществуващи промишлени съоръжения, включително тези, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, следва да се допускат, ако те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и водят до стойности доста под съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, и до създаването и поддържането на значителен брой работни места. Всяка една такава инвестиция следва да бъде надлежно обоснована в съответния териториален план за справедлив преход, следва да бъде устойчива и когато е приложимо – следва да е в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и принципа „енергийната ефективност на първо място“. С цел защита на целостта на вътрешния пазар и политиката на сближаване подкрепата за предприятията следва да е в съответствие с правилата на Съюза за държавната помощ, установени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

__________________

__________________

14 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

14 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Подкрепата за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, чрез ФСП следва да бъде ограничена до по-слабо развитите региони и регионите в преход, както е посочено в член 102, параграф 2 от Регламент №.../... [РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се даде възможност за гъвкавост при програмирането на средствата по ФСП в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, следва да бъде възможно изготвянето на самостоятелна програма за ФСП или програмирането на средства по ФСП в един или повече приоритети в рамките на програма, подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В съответствие с член 21а от Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП следва да бъдат увеличени с допълнително финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват на вида операции, определени в териториалните планове за справедлив преход.

(13) За да се даде възможност за гъвкавост при програмирането на средствата по ФСП в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, следва да бъде възможно изготвянето на самостоятелна програма за ФСП или програмирането на средства по ФСП в един или повече приоритети в рамките на програма, подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В съответствие с член 21а от Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП биха могли да бъдат увеличени на доброволна основа с допълнително финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват на вида операции, определени в териториалните планове за справедлив преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Подкрепата по линия на ФСП следва да бъде свързана с действителното осъществяване на процес на преход на дадена територия с цел постигане на неутрална по отношение на климата икономика. В тази връзка и като получат подкрепата на Комисията държавите членки следва да изготвят в сътрудничество със съответните заинтересовани страни териториални планове за справедлив преход, в който подробно се описва процесът на преход в съответствие с националните им планове в областта на енергетиката и климата. За тази цел Комисията следва да създаде Платформа за справедлив преход, която ще се основава на Платформата за въгледобивните райони в преход, за да се даде възможност за двустранен и многостранен обмен на опит и най-добри практики във всички засегнати сектори.

(14) Подкрепата по линия на ФСП следва да бъде свързана с действителното и измеримо осъществяване на процес на преход на дадена територия с цел постигане на неутрална по отношение на климата икономика. В тази връзка и като получат подкрепата на Комисията държавите членки следва да изготвят чрез социален диалог и в сътрудничество със съответните заинтересовани лица, в съответствие с принципа на партньорство, установен в член 6 от Регламент (ЕС).../... [новия РОР], териториални планове за справедлив преход, в които подробно се описва процесът на преход в съответствие с и по възможност се задълбочават  националните им планове в областта на енергетиката и климата. За тази цел Комисията следва да създаде Платформа за справедлив преход, която ще се основава на Платформата за въгледобивните райони в преход, за да се даде възможност за двустранен и многостранен обмен на опит и най-добри практики във всички засегнати сектори.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) В териториалните планове за справедлив преход следва да се определят най-неблагоприятно засегнатите територии, в които следва да бъде концентрирана подкрепата по ФСП, и да се опишат специфичните дейности, които да бъдат предприети за постигане на неутрална по отношение на климата икономика, по-конкретно по отношение на преобразуването или затварянето на съоръжения за добив на изкопаеми горива или други дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове. Тези територии следва бъдат точно определени и да отговарят на региони от ниво 3 по NUTS или да бъдат част от тях. В плановете следва да се описват подробно предизвикателствата и нуждите на тези територии и да се определят необходимите видове операции по начин, който гарантира съгласувано развитие на устойчиви на изменението на климата икономически дейности, които също така са в съответствие с прехода към неутралност по отношение на климата и с целите на Зеления пакт. Единствено инвестиции, които са в съответствие с плановете за преход, следва да получават финансова подкрепа по ФСП. Териториалните планове за справедлив преход следва да са част от програмите (подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или ФСП, в зависимост от случая), които са одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за справедлив преход следва да се определят най-неблагоприятно засегнатите територии, в които следва да бъде концентрирана подкрепата по ФСП, и да се опишат специфичните дейности, които да бъдат предприети за постигане на целите на Съюза в областта на климата за 2030 г. и на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., по-конкретно по отношение на преобразуването или затварянето на съоръжения за добив на изкопаеми горива или други дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове, като същевременно се запазят и се разширят възможностите за заетост в засегнатите територии с цел избягване на социална изолация. Следва да се вземат предвид някои утежняващи фактори, като например нивата на безработица и тенденциите за обезлюдяване. Тези територии следва бъдат точно определени и да отговарят на региони от ниво 3 по NUTS или да бъдат част от тях. В плановете следва да се описват подробно предизвикателствата, нуждите и възможностите на тези територии и да се определят необходимите видове операции по начин, който гарантира съгласувано развитие на устойчиви на изменението на климата икономически дейности, които също така са в съответствие с прехода към неутралност по отношение на климата и с целите на Европейския зелен пакт. Единствено инвестиции, които са в съответствие с плановете за преход, следва да получават финансова подкрепа по ФСП. Териториалните планове за справедлив преход следва да са част от програмите (подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или ФСП, в зависимост от случая), които са одобрени от Комисията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 19</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, а именно да подпомага териториите, които са изправени пред икономическо и социално преобразуване в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са от една страна разликите между нивата на развитие на различните територии и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и териториите и, от друга необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на Съюза при споделено управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, а именно да подпомага хората, икономиката и околната среда на териториите, които са изправени пред икономическо и социално преобразуване в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са от една страна разликите между нивата на развитие на различните територии и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и териториите и, от друга необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на Съюза при споделено управление, както и гарантирането на спазването на високи социални и екологични стандарти и насърчаването на участието на работниците. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава Фонд за справедлив преход (ФСП), за да се предоставя подкрепа на териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

1. С настоящия регламент се създава Фонд за справедлив преход (ФСП), за да се предоставя подкрепа на хората, икономиката и околната среда на териториите, които са изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход за постигане на целите на Съюза в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия РОР]) ФСП допринася за постигането на единствената специфична цел, като дава възможност на регионите и хората да се справят със социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

В съответствие с член [4, параграф 1, втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия РОР]) ФСП допринася за постигането на единствената специфична цел, като дава възможност на регионите, хората, предприятията и други заинтересовани лица да се справят със социалното, свързаното със заетостта, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и с междинните цели за 2030 г., в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – алинея 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Средствата за ФСП в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г., възлизат на 11 270 459 000 EUR по текущи цени, като те могат евентуално да бъдат увеличени с допълнителни средства, предоставени в бюджета на Съюза, както и с други средства в съответствие с приложимия основен акт.

2.  Средствата за ФСП в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г., възлизат на 25 358 532 750 евро по цени от 2018 г. („основната сума“) и не са резултат от прехвърляне на средства от други фондове, обхванати от Регламент (ЕС) .../...  [новия РОР]. Основната сума може евентуално да бъде увеличена с допълнителни средства, предоставени в бюджета на Съюза, както и с други средства в съответствие с приложимия основен акт.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 a – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Годишното разпределение по държави членки на сумата, посочена в параграф 1, се включва в решението на Комисията по член 3, параграф 3, в съответствие с методиката, посочена в приложение I.

3.  По искане на държава членка, сумата по параграф 1, алинея 1 от настоящия член се предоставя също така и за периода 2025 – 2027 г. За всеки период съответните годишни разбивки по държави членки на сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, се включват в решението на Комисията по член 3, параграф 3, в съответствие с методиката, посочена в приложение I.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Зелен механизъм за възнаграждение

 

18% от общата сума, посочена в член 3, параграф 2, алинея 1 и член 3а, параграф 1, алинея 1, се отпускат в зависимост от бързината, с която държавите членки намаляват своите емисии на парникови газове, разпределени в съответствие с последния им среден БНД.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 в (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3в

 

Специфични средства за най-отдалечените региони и островите

 

1% от общата сума, посочена в член 3, параграф 2,  алинея 1 и член 3а, параграф 1, алинея 1, са специфични средства за островите, а 1% от сумата са специфични средства за най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, предоставяни на съответните държави членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) производствени инвестиции в МСП, включително стартиращи предприятия, водещи до икономическа диверсификация и преструктуриране;

a) производствени и устойчиви инвестиции в микропредприятия и МСП, включително стартиращи предприятия и устойчиви туристически дружества, водещи до създаване на работни места, модернизация, икономическа диверсификация и преструктуриране;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) инвестиции в създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги;

б) инвестиции в създаването на нови предприятия и в развитието на съществуващи такива, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги, водещи до създаването на работни места;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) инвестиции в социална инфраструктура, водещи до създаване на работни мести и диверсификация на икономиката;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности и насърчаване на трансфера на модерни технологии;

в) инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности, включително в университети и публични научноизследователски институции, и насърчаване на трансфера на модерни и готови за пазара технологии;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) инвестиции във внедряването на технологии и инфраструктури за чиста енергия на достъпна цена, в намаляването на емисиите на парникови газове, в енергийната ефективност и енергията от възобновяеми енергийни източници;

г) инвестиции във внедряването на технологии и инфраструктури за чиста енергия на достъпна цена, както и на съответни системи, в намаляването на емисиите на парникови газове, в енергийната ефективност, в технологиите за съхранение на енергия и устойчивата енергия от възобновяеми енергийни източници, когато това води до създаването на работни места и поддържането на устойчива заетост в значителни мащаби;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква гa (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) инвестиции в интелигентна и устойчива мобилност и в екологосъобразна транспортна инфраструктура;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква гб (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) инвестиции в проекти за борба с енергийната бедност, по-специално в областта на социалното жилищно настаняване, и за насърчаване на енергийна ефективност, неутрален по отношение на климата подход и централно отопление с ниски емисии в най-засегнатите региони;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията, цифровите иновации и цифровата свързаност, включително цифрово и прецизно земеделие;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква e</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) инвестиции във възстановяването и обеззаразяването на обекти, в рехабилитацията на земя и в проекти за промяна на предназначението;

е) инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, както и във възстановяването и обеззаразяването на обекти, в изоставени промишлени терени и в проекти за промяна на предназначението, когато не може да бъде приложен принципът „замърсителят плаща“;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) създаване и развитие на социални и публични услуги от общ интерес;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж б (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) инвестиции в културата, образованието и изграждането на общности, включително оползотворяване на материалното и нематериалното минно наследство и центровете на общността;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква з</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците;

з) повишаване на квалификацията, преквалификация и обучение на работниците и на лицата, търсещи работа;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква и</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) съдействие при търсене на работа на търсещите работа;

и) съдействие при търсене на работа на търсещите работа, подкрепа за активен живот на възрастните хора и подкрепа за доходите на работниците в преход от едно работно място към друго;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква й</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) активно включване на търсещите работа;

й) активно включване на търсещите работа, особено на жени, хора с увреждания и уязвими групи;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това в региони, определени като подпомагани региони в съответствие с член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС, ФСП може да подпомага производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква з). Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

Освен това в по-слабо развитите региони и регионите в преход, както е посочено в член 102, параграф 2 от Регламент № .../... [новия РОР], ФСП може да подпомага производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква з). Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход с цел създаване на нови работни места и когато са в съответствие със социалните цели за създаване на работни места, равенство между половете и равно заплащане, както и цели, свързани с околната среда, и когато улесняват прехода към неутрална по отношение на климата икономика, без да подкрепят преместването, в съответствие с член 60, параграф 1 от Регламент №../... [новия РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 – алинея 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква и). Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

ФСП може да подпомага и инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква и) от настоящия регламент и че те отговарят на другите условия, предвидени във втората алинея от настоящия член. Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предприятия в затруднено положение, както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено положение, както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията16, освен в случаите, когато затрудненията произтичат от процеса на енергиен преход или когато са започнали преди 15 февруари 2020 г. и произтичат от кризата с COVID-19;

__________________

__________________

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) инвестиции, свързани с производството, преработката, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с производството, преработката, транспорта, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива, освен ако са съвместими с параграф 1а;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) инвестиции в широколентова инфраструктура в райони, в които има най-малко две широколентови мрежи от еквивалентна категория.

д) инвестиции в широколентова инфраструктура в райони, в които пазарът предоставя равностойни решения на клиентите при конкурентни условия;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква д a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) инвестиции в предприятия, различни от МСП, включващи прехвърлянето на работни места и производствени процеси от една държава членка в друга или в трета държава;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква д б (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) операции в регион на ниво 2 по NUTS, в който през времетраенето на програмата е планирано откриване на нова мина за каменни, лигнитни въглища или битуминозни шисти или на находище за добив на торф или повторно отваряне на временно изведена от експлоатация мина за каменни, лигнитни въглища или битуминозни шисти или на находище за добив на торф.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 - параграф 1 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от член 5, параграф 1, буква г) от настоящия регламент за региони, силно зависещи от добива и изгарянето на каменни въглища, лигнитни въглища, битуминозни шисти или торф, Комисията може да одобрява планове за справедлив преход, които включват инвестиции в дейности, свързани с природния газ, при условие че тези дейности отговарят на условията за опазване на околната среда в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) №.../2020 [Таксономия] и отговарят на следните кумулативни условия:

 

a)  използват се като преходна технология, заместваща каменни въглища, лигнитни въглища, торф или битуминозни шисти;

 

б)  попадат в границите на устойчива наличност или са съвместими с използването на чист водород, биогаз и биометан;

 

в)  допринасят за целите на Съюза в областта на околната среда във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него чрез ускоряване на пълното постепенно изтегляне от употреба на каменни въглища, лигнитни въглища, торф или битуминозни шисти;

 

г)  водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове и на замърсяването на въздуха и до повишаване на енергийната ефективност;

 

д)  допринасят за справяне с енергийната бедност;

 

е)  не възпрепятстват развитието на възобновяеми енергийни източници в съответните територии и са съвместими и в полезно взаимодействие с последващо използване на възобновяеми енергийни източници.

 

В надлежно обосновани случаи Комисията може също така да одобри инвестиции в дейности, които не отговарят на условията, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) № .../2020 [Таксономия], ако те отговарят на всички други условия, посочени в първата алинея от настоящия параграф, и държавата членка е в състояние да обоснове, в териториалния справедлив преходен план, необходимостта от подкрепа на тези дейности и показва съгласуваност на тези дейности с целите и законодателството на Съюза в областта на енергетиката и климата, както и с националните си планове в областта на енергетиката и климата.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1 – алинея 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Средствата по ФСП се програмират за категориите региони, където се намират съответните територии, въз основа на териториални планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7 и одобрени от Комисията като част от програма или от изменение на програма. Програмираните средства са под формата на една или повече специфични програми или на един или повече приоритети в рамките на дадена програма.

Средствата по ФСП се програмират за категориите региони, където се намират съответните територии или икономически дейности, въз основа на териториални планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7 и одобрени от Комисията като част от програма или от изменение на програма. Програмираните средства са под формата на една или повече специфични програми или на един или повече приоритети в рамките на дадена програма.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1 – алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията одобрява дадена програма само когато определянето на най-силно засегнатите от процеса на преход територии в съответния план за справедлив преход е надлежно обосновано и този план е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата на съответната държава членка.

Освен ако обоснове надлежно оттеглянето на своето одобрение, Комисията одобрява дадена програма, когато най-силно засегнатите от процеса на преход територии в съответния план за справедлив преход са надлежно определени и този план е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата на съответната държава членка, с целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г., с нейните междинни мерки до 2030 г. и с Европейския стълб на социалните права.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Приоритетът или приоритетите на ФСП включва(т) средствата по ФСП, съставени от всички или част от средствата по ФСП за държавите членки, и средствата, прехвърлени в съответствие с член [21а] от Регламент (ЕО) [новия РОР]. Общият размер на средствата от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП, е поне един път и половина по-голям от размера на подкрепата от ФСП за съответния приоритет, с изключение на средствата, посочени в член 3а, параграф 1, но не надхвърля три пъти този размер.“;

2. Приоритетът или приоритетите на ФСП включва(т) средствата по ФСП, съставени от всички или част от средствата по ФСП за държавите членки. Тези средства могат да бъдат допълвани със средствата, прехвърлени на доброволен принцип в съответствие с член [21а] от Регламент (ЕС) [новия РОР]. Общият размер на средствата от ЕФРР и ЕСФ+, които следва да бъдат прехвърлени към приоритета на ФСП, не надвишава един път и половина размера на подкрепата от ФСП за съответния приоритет. Средствата, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, запазват първоначалните си цели и се включват в равнищата на тематична концентрация на ЕФРР и ЕСФ+ .

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 2 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. ФСП е предназначен за най-уязвимите общности в рамките на всеки регион и следователно допустимите проекти, финансирани по линия на ФСП, които допринасят за постигането на специфичната цел в член 2, получават съфинансиране в размер до 85% от съответните разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки заедно със съответните органи на съответните територии изготвят един или повече териториални планове за справедлив преход, който/които обхваща(т) една или повече засегнати територии, отговарящи на ниво 3 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели („региони от ниво 3 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията17, или части от тях, в съответствие с образеца, установен в приложение II. Посочените територии са онези, които са най-силно засегнати въз основа на икономическите и социалните въздействия, произтичащи от прехода, по-специално по отношение на очакваната загуба на работни места в добива и използването на изкопаеми горива и преобразуването на производствените процеси в промишлените съоръжения с най-висок интензитет на емисиите на парниковите газове.

1. Държавите членки заедно със съответните местни и регионални органи на съответните територии изготвят в съответствие с принципа на партньорство, предвиден в член 6 от Регламент (ЕС) .../... [новия РОР] и по целесъобразност с подкрепата на ЕИБ и ЕИФ един или повече териториални планове за справедлив преход, който/които обхваща(т) една или повече засегнати територии, отговарящи на ниво 3 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели („региони от ниво 3 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 2016/206617 на Комисията, или части от тях, в съответствие с образеца, установен в приложение II. Посочените територии са онези, които са най-силно засегнати въз основа на икономическите и социалните въздействия, произтичащи от прехода, по-специално по отношение на очакваната загуба на работни места в добива и използването на изкопаеми горива и преобразуването на производствените процеси в промишлените съоръжения с най-висок интензитет на емисиите на парниковите газове.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) описание на процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на национално равнище, в т.ч. срокове за ключовите етапи на прехода, които са в съответствие с последната версия на националния план в областта на енергетиката и климата („НПЕК“);

a) описание на процеса на преход на национално равнище към постигането на целите на Съюза в областта на климата до 2030 г. и към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., в т.ч. срокове за ключовите етапи на прехода, които са в съответствие с последната версия на националния план в областта на енергетиката и климата („НПЕК“);

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) обосновка на основанията за определяне на териториите като най-силно засегнати от процеса на преход, посочен в буква а), и които трябва да получат подкрепа по ФСП в съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за определяне на териториите като най-силно засегнати от процеса на преход, посочен в буква а), и които трябва да получат подкрепа по ФСП в съответствие с параграф 1, включително показатели като равнището на безработица и равнището на обезлюдяване;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) оценка на предизвикателствата, които създава преходът за най-силно засегнатите територии, включително социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика, установяване на потенциалния брой засегнати работни места и загуба на работни места, потребностите от развитие и целите до 2030 г., свързани с преобразуването или затварянето на дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове на тези територии;

в) оценка на въздействието на предизвикателствата, които създава преходът за най-силно засегнатите територии, включително социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика, установяване на потенциалния брой засегнати работни места и загуба на работни места, потенциалното въздействие върху приходите на правителствата, потребностите от развитие и целите за развитие, свързани с преобразуването или затварянето на дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове на тези територии и предизвикателствата по отношение на енергийната бедност;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) описание на очаквания принос на подкрепата по ФСП за справяне със социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика;

г) описание на очаквания принос на подкрепата по ФСП за справяне със социалното, демографското, икономическото, здравното и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) оценка на неговата съгласуваност с други национални, регионални или териториални стратегии и планове;

д) по целесъобразност оценка на неговата съгласуваност с други национални, регионални или териториални стратегии и планове;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква з</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) когато подкрепата се отпуска за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП изчерпателен списък на тези операции и предприятия и обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез анализ на пропуските, с който се доказва, че очакваната загуба на работни места би надвишила очаквания брой на създадените работни места, ако инвестицията не бъде направена;

з) когато подкрепата се отпуска за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, индикативен списък на тези операции и предприятия и обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез анализ на пропуските, с който се доказва, че очакваната загуба на работни места би надвишила очаквания брой на създадените работни места, ако инвестицията не бъде направена;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При изготвянето и изпълнението на териториални планове за справедлив преход участие вземат съответните партньори съгласно член [6] от Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението на териториални планове за справедлив преход участие вземат съответните партньори съгласно член [6] от Регламент (ЕС) [новия РОР] и по целесъобразност ЕИБ и ЕИФ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. Целевите стойности не се коригират, след като искането за изменение на програмата, подадено съгласно член [14, параграф 2] от Регламент (ЕС) [новия РОР], е одобрено от Комисията.

2. По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато въз основа на прегледа на окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата Комисията заключи, че не са постигнати най-малко 65 % от целевата стойност, установена за един или повече показатели за крайния продукт или за резултатите по отношение на средствата по ФСП, тя може да направи финансови корекции съгласно член [98] от Регламент (ЕС) [новия РОР], като намали подкрепата от ФСП за съответния приоритет пропорционално на постигнатите резултати.

Въз основа на окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата Комисията може да направи финансови корекции в съответствие с Регламент (ЕС) [новия РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Преходни разпоредби

 

Държавите членки се ползват от преходен период до … [една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент] за изготвянето и приемането на териториалните планове за справедлив преход. Всички държави членки са напълно допустими за финансиране по настоящия регламент през този преходен период, който не се взема предвид от Комисията при разглеждането на решение за отмяна или загуба на финансиране.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10 б

 

Преглед

 

Най-късно до края на междинния преглед на следващата многогодишна финансова рамка Комисията прави преглед на изпълнението на ФСП и оценява дали е целесъобразно да се измени обхвата му в съответствие с възможните промени в Регламент 2020/... [Регламента относно таксономията], целите на Съюза в областта на климата, определени в Регламент (ЕС) 2020/... [новия европейски законодателен акт в областта на климата], и развитието в изпълнението на плана за действие за устойчиво финансиране. Въз основа на това Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, който по целесъобразност се придружава от законодателни предложения.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

А. Въведение

 

В законодателните предложения, уреждащи използването на финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г., една от основните цели, които ще бъдат водещи за инвестициите на ЕС, ще бъде „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Това служи за прилагането на Парижкото споразумение. Наред с това, 25% от общите разходи по МФР трябва да бъдат за дейности, свързани с климата.

 

Европейският зелен пакт засилва още повече ангажимента на ЕС за по-зелено бъдеще, като очертава нова политика за растеж за Европа, с амбициозната цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. – цел, одобрена от Европейския съвет на 12 декември 2019 г.

 

Въпреки това, по пътя към екологична икономика и неутралност по отношение на климата, съществуват особени трудности, на които следва да се обърне спешно внимание. Има например голям брой региони, които все още зависят от изкопаеми горива или промишлени процеси, които са свързани с отделяне на големи количества парникови газове. Преминаването на тези региони към неутрална по отношение на климата икономика е следователно огромно предизвикателство. Икономическите дейности с високи нива на интензивност на емисиите на парникови газове или въз основа на производството и използването на изкопаеми горива като каменни и лигнитни въглища, неизбежно ще трябва да намалеят както по отношение на икономическите резултати, така и на равнището на заетост. Други сектори с високи нива на емисии на парникови газове ще трябва да изоставят процесите с интензивно отделяне на въглерод: те ще трябва да се преобразуват. Освен това редица работни места, които зависят непряко от горепосочените дейности, сега ще трябва също така да се преобразуват или биха могли да престанат да съществуват. Всички тези промени ще имат пряко въздействие върху живота на хората и неизбежно ще създадат широк кръг от социални предизвикателства.

 

Поради това докладчикът силно приветства факта, че с представянето на отделен нов проект за регламент за създаването на Фонд за справедлив преход в периода на финансиране след 2020 г. Комисията обърна внимание на тези социални, икономически и екологични предизвикателства и посочи значението на общия отговор на ЕС на необходимостта от справедлив преход.

 

Според докладчика това предложение, което представлява първото законодателно предложение за изпълнение на приоритетите, определени в Европейския зелен пакт, и е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа, все още се нуждае от някои изменения, допълнения и корекции. Докладчикът е особено загрижен относно социално-икономическото въздействие на процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика и изразява твърдото си убеждение, че ЕС трябва да постигне преход, без да се оставят различия между регионите, и без да се оставят никакви граждани.

 

Б. Структура на Механизма за справедлив преход

 

Докладчикът приветства тристълбовата структура на Механизма за справедлив преход, състояща се от Фонда за справедлив преход, специалната схема в рамките на InvestEU и механизма за заеми в публичния сектор с групата на ЕИБ. Фондът за справедлив преход ще се използва предимно за предоставяне на безвъзмездни средства, като в него акцент ще бъде поставен върху икономическата диверсификация и преквалификацията и активното приобщаване на работниците и лицата, търсещи работа, докато другите два стълба ще привлекат частни инвестиции и съответно публично финансиране.

 

Докладчикът изтъква също така факта, че Фондът за справедлив преход се изпълнява при споделено управление, в тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните органи и заинтересованите лица, тъй като това гарантира поемането на отговорност за стратегията за преход. Спазването на принципа на партньорство също е от ключово значение, тъй като по този начин се гарантира, че се провеждат консултации с икономическите и социалните партньори относно въпросите, свързани с планирането и изпълнението.

 

В. Обхват на подкрепата

 

Докладчикът приветства факта, че предложеният ФСП ще подпомага дейности в областта на икономическата диверсификация, преквалификацията на работниците и възстановяването на околната среда. Това е широк спектър от дейности, който включва инвестиции в: МСП, научните изследвания и иновациите, технологиите и инфраструктурите, които са свързани с енергетиката, цифровизацията, обновяването, кръговата икономика, повишаването на квалификацията и преквалификацията на работниците, както и помощта и приобщаването на търсещите работа лица. Списъкът на дейностите обаче следва да има още по-широк обхват, за да се даде възможност на регионите, хората, предприятията и другите заинтересовани лица ефективно да се справят със социалните, свързаните със заетостта, икономическите и екологичните последици от прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

 

Докладчикът би желал да изключи от финансирането по ФСП инвестиции в предприятия, различни от МСП, когато работните места и производствените процеси се прехвърлят от една държава членка в друга или към трета държава. Освен това докладчикът се съгласява да изключи от финансирането инвестициите, свързани с изкопаемите горива, но счита, че инвестициите в дейности, свързани с природния газ по-специално, следва да бъдат допустими за финансиране при определени строги условия.

 

Г. Бюджет

 

Докладчикът приветства факта, че предложеният ФСП ще насърчава енергийния преход като такъв и ще подкрепя много по-широк кръг от дейности в три широки категории: социална подкрепа, икономическо съживяване и възстановяване на земята. Докладчикът също така приветства измененото предложение на Комисията, в което се предлагат значително по-голям бюджет и допълнителни ресурси от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Въпреки това, тъй като амбициозните цели на политиката на ЕС могат да бъдат постигнати единствено чрез амбициозен бюджет, са необходими още повече ресурси и те не следва да застрашават финансирането на другите фондове за сближаване. Освен това ресурсите от ФСП могат да бъдат допълвани от трансфери от ЕФРР и ЕСФ+ на доброволни начала.

 

Освен това докладчикът счита, че допълнителните усилия, положени от държавите членки, които водят до намаляване на емисиите отвъд целта, следва да бъдат възнаградени. Ето защо докладчикът подкрепя въвеждането на стимули, като например „Зеления механизъм за възнаграждение“, които възнаграждават с допълнителни средства онези държави членки, които намаляват своите емисии на парникови газове по-бързо.  Според докладчика следва да се обърне специално внимание също на островите и на най-отдалечените региони, като се гарантира специално предоставяне на средства в тяхна полза.

 

Д. Заключение

 

Този доклад е резултат от интензивни обсъждания и компромиси. По-специално докладчикът би желал да благодари на докладчиците в сянка от другите политически групи, както и на докладчиците по становище от петте асоциирани комисии и на две други комисии за становище. Сега докладчикът очаква интензивни междуинституционални преговори след лятната ваканция.

 

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ (26.6.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по регионално развитие</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9‑0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Докладчик по становище (*): <Depute>Зигфрид Мурешан </Depute>

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът напълно подкрепя Фонда за справедлив преход в съответствие с резолюцията на Парламента от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси.[1]

В тази резолюция Парламентът „призовава Комисията да гарантира, че следващата МФР изцяло спазва Парижкото споразумение, и подчертава неотложната необходимост от още един качествен скок в политическите и финансовите усилия за постигане на неговите цели, както и от справедлив преход към икономика, неутрална по отношение на въглеродните емисии, въз основа на най-високите критерии за социална справедливост, така че никой да не изостава“.

Докладчикът счита, че е необходимо Фондът за справедлив преход (ФСП) да бъде подсилен чрез увеличаване на разпределените за него финансови средства, за да може той да постигне амбициозните си цели. Достъп до финансирането от ФСП следва да има независимо от другите структурни и инвестиционни фондове на ЕС. Поради това докладчикът счита, че макар да е необходимо да се гарантира най-висока степен на взаимно допълване между фондовете на ЕС, достъпът до ФСП не следва да зависи от „съчетаването“ с другите кохезионни фондове поради следните причини:

 

1.  ФСП е допълнителен инструмент спрямо другите инструменти, въведени в рамките на политиката на сближаване на ЕС. Той ще има основна роля за преодоляването на едно от най-големите предизвикателства по пътя към неутралност по отношение на климата. Поради това, в съответствие с политическата значимост на този фонд, начинът, по който той функционира и по който се разпределят средствата, следва да бъде възможно най-независим от другите финансови инструменти, като същевременно се запази взаимното допълване с тях.

2.  Искането предоставянето на средства от ФСП да бъде съчетано със съответните структурни фондове възпрепятства използването на въпросните фондове. Държавите членки следва сами да решават как да разпределят своя национален финансов пакет въз основа на своите икономически, социални и териториални характеристики, с условието средствата да се разпределят в съответствие с правната уредба на ЕС. С изискването средствата, разпределяни по линия на ФСП, да бъдат съчетани с финансирането по линия на политиката на сближаване на държавите членки ще бъде наложено допълнително условие, като по този начин ще се създаде допълнителна тежест.

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В контекста на следващата многогодишна финансова рамка регулаторната рамка, уреждаща политиката на Съюза за сближаване за периода 2021—2027 г., допринася за изпълнението на ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие чрез концентриране на финансирането от Съюза върху „зелените“ цели. Настоящият регламент е в изпълнение на един от приоритетите, определени в съобщението относно Европейския зелен пакт („Европейският зелен пакт“)11, и е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа12, в който се предвижда специално финансиране по линия на Механизма за справедлив преход в контекста на политиката на сближаване с цел преодоляване на икономическите и социалните разходи във връзка с прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, при което всички оставащи емисии на парникови газове се компенсират чрез еквивалентно абсорбиране.

(1) В контекста на следващата многогодишна финансова рамка регулаторната рамка, уреждаща политиката на Съюза за сближаване за периода 2021—2027 г., допринася за изпълнението на ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение за ограничаване на увеличаването на температурата до под 1,5°C в световен мащаб, за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие чрез концентриране на финансирането от Съюза върху „зелените“ цели, както и за Европейския стълб на социалните права. Настоящият регламент е в изпълнение на един от приоритетите, определени в съобщението относно Европейския зелен пакт („Европейският зелен пакт“)11, и е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа12, в който се предвижда специално финансиране по линия на Механизма за справедлив преход в контекста на политиката на сближаване с цел преодоляване на икономическите и социалните разходи във връзка с прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, при което всички оставащи емисии на парникови газове се компенсират чрез еквивалентно абсорбиране.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва да бъде справедлив и социално приемлив за всички. Поради това както Съюзът, така и държавите членки трябва да вземат предвид неговите икономически и социални последици от самото начало и да използват всички възможни инструменти за смекчаване на неблагоприятните последици. Бюджетът на Съюза има важна роля в това отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва да бъде приобщаващ и социално приемлив за всички, да спомага за намаляване на неравенствата и да зачита принципа „никой да не бъде изоставен“. Поради това както Съюзът, така и държавите членки, а също и различните регионални и местни участници, следва да вземат предвид неговите свързани с околната среда, с трудовия пазар, социални и икономически последици от самото начало и да използват всички възможни инструменти за смекчаване на неблагоприятните последици и за увеличаване на положителните въздействия, като създаването на нови, достойни и устойчиви работни места или подобряването на качеството на въздуха. Бюджетът на Съюза има важна роля в това отношение.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Както се посочва в Европейския зелен пакт и в Плана за инвестиции за устойчива Европа, другите действия в рамките на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. следва да бъдат допълнени с Механизъм за справедлив преход. Той следва да допринесе за преодоляване на социалните и икономическите последици от прехода към неутралност на Съюза по отношение на климата чрез обединяване на разходите от бюджета на Съюза за постигане на целите в областта на климата и социалните цели на регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския зелен пакт и в Плана за инвестиции за устойчива Европа, чрез мобилизирането на най-малко един трилион евро от бюджета на Съюза и от свързаните инструменти за подпомагането на устойчиви инвестиции през следващото десетилетие Механизмът за справедлив преход следва да подкрепи по-конкретно работниците, служителите и гражданите в регионите, които са засегнати от прехода, като същевременно допълни действията за екологичен преход на съответните програми в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г. Той следва да допринесе за преодоляване на социалните и икономическите последици, и по-конкретно за засегнатите в процеса работници, към неутралност на Съюза по отношение на климата до 2050 г. чрез обединяване на разходите от бюджета на Съюза за постигане на целите в областта на климата и социалните цели на регионално равнище.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С настоящия регламент се създава Фондът за справедлив преход („ФСП“), който е един от стълбовете на Механизма за справедлив преход, изпълняван в рамките на политиката на сближаване. Целта на ФСП е да се смекчат неблагоприятните последици от климатичния преход чрез подкрепа за най-засегнатите територии и работници. В съответствие със специфичната цел на ФСП подпомаганите от ФСП действия следва да допринасят пряко за смекчаване на въздействието на прехода чрез финансиране на диверсификацията и модернизирането на местната икономика и намаляване на отрицателното въздействие върху заетостта. Това е отразено в специфичната цел на ФСП, която е установена на същото равнище и е посочена заедно с целите на политиката, определени в член [4] от Регламент (ЕС) [новия Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР].

(5) С настоящия регламент се създава Фондът за справедлив преход („ФСП“), който е един от стълбовете на Механизма за справедлив преход, изпълняван в рамките на политиката на сближаване. Целта на ФСП е не само да се смекчат и компенсират неблагоприятните последици от климатичния преход, но и да се създаде и увеличи бъдещото положително въздействие чрез подкрепа за най-засегнатите територии, както и за техните жители, и по-конкретно засегнатите работници, и да се спомогне за постигането на справедлив преход към неутралност по отношение на климата до 2050 г.. В съответствие със специфичната цел на ФСП подпомаганите от ФСП действия следва да допринасят пряко за улесняването и ускоряването на въздействието на прехода чрез финансиране на диверсификацията, препозиционирането и модернизирането на местната икономика и намаляване на отрицателното въздействие върху заетостта и жизнените стандарти. Това е отразено в специфичната цел на ФСП, която е установена на същото равнище и е посочена заедно с целите на политиката, определени в член [4] от Регламент (ЕС) [новия Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР]. Подкрепа следва да се предоставя и на територии, където настъпват значителни структурни промени след постепенното прекратяване на минните дейности.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Прилагането на подкрепа и финансиране от Съюза чрез ФСП следва да гарантира, че всички допустими проекти във всяка държава членка са в съответствие с отговорността на Съюза за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предвид значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, ангажимента по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие и повишената амбиция на Съюза съгласно предложеното в Европейския зелен пакт ФСП следва да предостави ключов принос за интегриране на действията в областта на климата. Средствата от определения за ФСП пакет допълват и надграждат инвестициите, необходими за постигане на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да допринасят за постигането на целите в областта на климата. Прехвърлените от ЕФРР и ЕСФ+ средства ще допринасят в пълна степен за постигането на тази цел.

(6) Предвид значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, ангажимента по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие и повишената амбиция на Съюза съгласно предложеното в Европейския зелен пакт, политиката на сближаване и ФСП следва да предостави ключов принос за интегриране на действията в областта на климата. Средствата от определения за ФСП пакет допълват и надграждат инвестициите, необходими за постигане на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да допринасят за постигането на целите в областта на климата. Прехвърлените на доброволна основа от ЕФРР и ЕСФ+ средства могат да допринесат допълнително за постигането на тази цел и за улесняването на екологичния преход, като същевременно изцяло допринасят за създаването на нови висококачествени работни места, приобщаващ устойчив растеж и регионално развитие.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) С оглед на пандемията от COVID-19 и с цел да се изтъкне ангажиментът на Съюза за постигане на икономическо възстановяване, съобразено с принципите на устойчивото развитие, е необходимо следващата МФР и планът за възстановяване за Европа да доведат до увеличаване на сумата, разпределена за ФСП.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) Средствата на ФСП следва да са съизмерими с амбициозната му цел. За да се смекчат последиците от прехода към неутралност по отношение на климата, ФСП следва да разполага със специално предоставени финансови средства, независимо от финансирането, отпускано чрез другите структурни и инвестиционни фондове на ЕС. Достъпът до ФСП не следва да зависи от прехвърлянето на средства от други фондове на ЕС. Чрез независимия достъп ФСП ще може да функционира адекватно, да постигне очакваните резултати и да осигури предвидимост за бенефициерите.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да допълват наличните по политиката на сближаване средства.

(7) Сами по себе си средствата от ФСП няма да са достатъчни, за да се посрещнат всички предизвикателства, свързани с прехода към неутралност по отношение на климата. По тази причина средствата от ФСП следва да допълват наличните по политиката на сближаване средства. Доброволните вноски от ЕФРР и ЕСФ+ в полза на ФСП не засягат другите цели на политиката на сближаване и финансирането, предвидено за други цели по линия на ЕФРР и ЕСФ+. Прехвърлените вноски не следва да превишават 20% от средствата, разпределени първоначално за дадена държава членка за ЕФРР и ЕСФ+.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Финансовият пакет е основната референтна сума за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура в съответствие с член [17] от Междуинституционалното споразумение [между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление]+ и може да бъде увеличен с решение на бюджетния орган. Освен това финансовият пакет за ФСП може да бъде увеличаван чрез допълнителни вноски от държавите членки и чрез други средства в съответствие с приложимия основен акт и представлява външни целеви приходи в допълнение към случаите, изброени в член 21, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент.

 

_____________

 

+ Препратката се актуализира в съответствие с междуинституционалното споразумение, приложимо за периода 2021 – 2027 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Преходът към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива или на промишлени дейности с висок интензитет на емисиите на парникови газове, които трябва постепенно ще бъдат закрити или да се адаптират поради прехода към неутралност по отношение на климата и които не разполагат с необходимите финансови средства. Поради това ФСП следва да обхваща всички държави членки, но разпределението на неговите финансови средства следва да отразява способността на държавите членки да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутралност по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива и в по-малка степен – на промишлени дейности с висок интензитет на емисиите на парникови газове, които трябва постепенно ще бъдат закрити или да се адаптират поради прехода към неутралност по отношение на климата и които не разполагат с необходимите финансови средства. Поради това ФСП следва да обхваща всички държави членки, но разпределението на неговите финансови средства следва да подпомага държавите членки, които се нуждаят от тях, въз основа на техния финансов капацитет, за да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутралност по отношение на климата. Особено внимание следва да се обърне на островните или слабо населените и отдалечени райони, където преходът в енергийния сектор към неутралност по отношение на климата представлява по-голямо предизвикателство.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, се отнасят също за защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като спазването на принципите на правовата държава е основна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  В съответствие с Регламент (ЕС) .../... [Европейски инструмент за възстановяване] и в рамките на разпределените в него финансови средства следва да се предприемат мерки за възстановяване и издръжливост по линия на ФСП, за да се преодолее безпрецедентното въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19. Тези допълнителни ресурси следва да се използват по начин, който да гарантира спазване на сроковете, предвидени в Регламент (ЕС) .../... [Европейски инструмент за възстановяване].

</Amend>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) С настоящия регламент се определят видовете инвестиции, разходите за които могат да бъдат подпомагани от ФСП. Всички подкрепяни дейности следва да бъдат осъществявани при пълно зачитане на приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда. Списъкът на инвестициите следва да включва онези, които подкрепят местните икономики и са устойчиви в дългосрочен план, като се вземат предвид всички цели на Зеления пакт. Финансираните проекти следва да допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика. За западащите сектори, като производството на енергия от каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти или добивните дейности за тези твърди изкопаеми горива, подкрепата следва да бъде свързана с постепенното преустановяване на дейността и съответното намаляване на равнището на заетост. Що се отнася до секторите в преход с високи нива на емисии на парникови газове, подкрепата следва да насърчава нови дейности чрез внедряването на водещи до значително намаляване на емисиите нови технологии, процеси или продукти в съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в областта на климата и постигането до 2050 г. на неутралност на ЕС по отношение на климата13, като същевременно се запазва и увеличава заетостта и се избягва влошаването на състоянието на околната среда. Следва да се обърне специално внимание и на дейностите за укрепване на иновациите и научните изследвания в областта на модерните и устойчиви технологии, както и в областите на цифровизацията и свързаността, при условие че тези мерки спомагат за смекчаване на отрицателните странични ефекти от прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика.

(10) С настоящия регламент се определят видовете инвестиции, разходите за които могат да бъдат подпомагани от ФСП. Всички подкрепяни дейности следва да бъдат осъществявани при пълно зачитане на приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда. Списъкът на инвестициите следва да включва онези, които подкрепят местните икономики и са устойчиви в дългосрочен план, като се вземат предвид всички цели на Зеления пакт, като същевременно се опазва, съхранява и подобрява природният капитал на Съюза и се повишават здравето и благосъстоянието по отношение на свързаните с околната среда рискове и въздействия. Финансираните проекти следва да допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика. За западащите сектори, като производството на енергия от каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти или добивните дейности за тези твърди изкопаеми горива, подкрепата следва да бъде свързана с постепенното преустановяване на дейността и съответното намаляване на равнището на заетост. Що се отнася до секторите в преход с високи нива на емисии на парникови газове, подкрепата следва да насърчава нови дейности чрез внедряването на водещи до значително намаляване на емисиите нови технологии, процеси или продукти в съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в областта на климата и постигането до 2050 г. на неутралност на ЕС по отношение на климата13, като същевременно се запазва и увеличава заетостта и се избягва влошаването на състоянието на околната среда. Подкрепата следва да е на разположение и за косвени сектори и работни места, които зависят от веригите за създаване на стойност на изкопаемите горива и от промишлените процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, например за преквалификация на работниците. Следва да се обърне специално внимание и на дейностите за укрепване на иновациите и научните изследвания в областта на модерните и устойчиви технологии, както и в областите на цифровизацията и свързаността, при условие че тези мерки спомагат за смекчаване на отрицателните странични ефекти от прехода към и допринасят за неутрална по отношение на климата и кръгова икономика.

_________________

_________________

13 Както е посочено в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, озаглавено „Чиста планета за всички

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ — COM(2018) 773 final.

13 Както е посочено в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, озаглавено „Чиста планета за всички

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ — COM(2018) 773 final.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) ФСП следва да се използва също така в подкрепа на инвестициите в социални, образователни, здравни и културни проекти, при условие че се създават нови работни места, по-специално в регионите, които зависят от икономика с високи въглеродни емисии и които са засегнати от структурния преход към нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите. Подобни инвестиции ще помогнат да се гарантира, че хората, живеещи в региони, които подлежат на преход, имат достъп до висококачествени обществени услуги и услуги от общ интерес, с цел да се подкрепи социално справедлив преход, при който никой да не бъде изоставен.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да бъдат защитени гражданите, които са най-уязвими от климатичния преход, ФСП следва също така да обхваща повишаването на квалификацията и преквалификацията на засегнатите работници с цел да им се помогне да се приспособят към новите възможности за заетост, както и предоставянето на съдействие на търсещите работа и тяхното активно включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени гражданите, които са най-уязвими от климатичния преход, включително тези, които са засегнати от енергийна бедност, и тези, които са считани за най-уязвими, съгласно определението в Регламент (ЕС) .../... [ЕСФ+] ФСП следва също така да обхваща повишаването на квалификацията и преквалификацията на засегнатите работници с цел да им се помогне да се приспособят към новите възможности за заетост и да се постигне баланс между половете във всички сектори, както и предоставянето на съдействие на търсещите работа и тяхното активно включване в пазара на труда. Създаването на нетно въздействие върху заетостта с нови висококачествени работни места следва да бъде обща цел на климатичния преход, на механизма за справедлив преход и на ФСП.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Приобщаващите политики и стратегии са необходими, за да се избегне задълбочаване на неравенствата в процеса на справедлив преход. Насърчаването на социалното сближаване следва да бъде водещ принцип за подкрепата по линия на ФСП, като се насърчават равенството между половете, подобрени условия за мигрантите и бежанците, младите и по-възрастните работници и нискоквалифицираните работници и като се гарантира, че никой не е изоставен.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че изпълнението на приоритетите, финансирани от ФСП, допринася за зачитането и насърчаването на равенството между мъжете и жените в съответствие с член 8 от ДФЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) С цел насърчаване на икономическата диверсификация на засегнатите от прехода територии, ФСП следва да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в МСП. Понятието „производствени инвестиции“ следва да се разбира като инвестиции в основен капитал или нематериални активи на предприятията с оглед на производството на стоки и услуги, като по този начин се допринася за бруто капиталообразуването и заетостта. По отношение на предприятията, различни от МСП, производствените инвестиции следва да се подпомагат само ако са необходими за намаляване на загубата на работни места, настъпила вследствие на прехода, посредством създаване или защита на значителен брой работни места и не водят до преместване на дейността, нито са резултат от такова преместване. Инвестициите в съществуващи промишлени съоръжения, включително тези, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, следва да се допускат, ако те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и водят до стойности доста под съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, и до защитата на значителен брой работни места. Всяка една такава инвестиция следва да бъде надлежно обоснована в съответния териториален план за справедлив преход. С цел защита на целостта на вътрешния пазар и политиката на сближаване подкрепата за предприятията следва да е в съответствие с правилата на Съюза за държавната помощ, установени в членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-специално подкрепата за производствени инвестиции от предприятия, различни от МСП, следва да бъде ограничена до предприятия, разположени в региони, определени като подпомагани региони за целите на член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС.

(12) С цел насърчаване на икономическата диверсификация и препозиционирането на засегнатите от прехода територии, ФСП следва да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в МСП. Понятието „производствени инвестиции“ следва да се разбира като инвестиции в основен капитал или нематериални активи на предприятията с оглед на производството на стоки и услуги, като по този начин се допринася за бруто капиталообразуването и заетостта. По отношение на предприятията, различни от МСП, производствените инвестиции следва да се подпомагат само ако са необходими за намаляване на загубата на работни места, настъпила вследствие на прехода, посредством създаване или защита на значителен брой работни места и не водят до преместване на дейността, нито са резултат от такова преместване. Инвестициите в съществуващи промишлени съоръжения, включително тези, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, следва да се допускат, ако те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и водят до стойности доста под съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, и до защитата на значителен брой работни места. Всяка една такава инвестиция следва да бъде надлежно обоснована в съответния териториален план за справедлив преход и следва да бъде устойчива и в съответствие с принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място. С цел защита на целостта на вътрешния пазар и политиката на сближаване подкрепата за предприятията следва да е в съответствие с правилата на Съюза за държавната помощ, установени в членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-специално подкрепата за производствени инвестиции от предприятия, различни от МСП, следва да бъде ограничена до предприятия, разположени в региони, определени като подпомагани региони за целите на всички категории, изброени в член 107, параграф 3 от ДФЕС. Производствените инвестиции за предприятията не следва да нарушават конкуренцията между предприятията.

_________________

_________________

14 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

14 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Правилата на ЕС за държавната помощ трябва да бъдат гъвкави, за да се гарантира, че регионите в преход могат да привлекат частни инвестиции. Поради това при изготвянето на нови насоки Комисията следва да вземе предвид и проблемите, свързани със структурните промени в съответните региони, като същевременно осигури лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Правилата за държавна помощ следва да дават възможност на всички региони, получаващи помощ чрез ФСП, да се справят ефективно и на ранен етап със заплахата от загуба на работни места. Следва да се осигури необходимата гъвкавост в съответствие с приложимите правила, независимо от статута на подпомаганите региони.

</Amend>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се даде възможност за гъвкавост при програмирането на средствата по ФСП в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, следва да бъде възможно изготвянето на самостоятелна програма за ФСП или програмирането на средства по ФСП в един или повече приоритети в рамките на програма, подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В съответствие с член 21а от Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП следва да бъдат увеличени с допълнително финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват на вида операции, определени в териториалните планове за справедлив преход.

(13) За да се даде възможност за гъвкавост и съгласуваност при програмирането на средствата по ФСП в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, държавите членки, в тясно сътрудничество с местните и регионалните органи и социалните партньори, следва да програмират средства по ФСП в един или повече приоритети в рамките на програма, подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В съответствие с член 21а от Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП могат да бъдат увеличени на доброволна основа с допълнително финансиране от ЕФРР и ЕСФ+, когато допълнителното финансиране е обосновано и не засяга постигането на целите, за които са разпределени ЕФРР и ЕСФ+. Алтернативно може да се подготви самостоятелна програма за ФСП, когато обективни обстоятелства оправдават подобен начин на действие.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Сумите, прехвърлени съответно от ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват на вида операции, определени в териториалните планове за справедлив преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) Усвояването на средствата на ФСП трябва да сведе до минимум административната тежест и разходите за бенефициерите на фонда и за всички участници в съответствие с мерките за опростяване, въведени с Регламент (ЕС) .../... [новия РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Подкрепата по линия на ФСП следва да бъде свързана с действителното осъществяване на процес на преход на дадена територия с цел постигане на неутрална по отношение на климата икономика. В тази връзка и като получат подкрепата на Комисията държавите членки следва да изготвят в сътрудничество със съответните заинтересовани страни териториални планове за справедлив преход, в който подробно се описва процесът на преход в съответствие с националните им планове в областта на енергетиката и климата. За тази цел Комисията следва да създаде Платформа за справедлив преход, която ще се основава на Платформата за въгледобивните райони в преход, за да се даде възможност за двустранен и многостранен обмен на опит и най-добри практики във всички засегнати сектори.

(14) Подкрепата по линия на ФСП следва да бъде свързана с действителното осъществяване на процес на преход на дадена територия с цел постигане на неутрална по отношение на климата икономика. В тази връзка и като получат подкрепата на Комисията, държавите членки изготвят в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни териториални планове за справедлив преход, в които подробно се описва процесът на преход в съответствие с националните им планове в областта на енергетиката и климата. За тази цел Комисията следва да създаде Платформа за справедлив преход, която ще се основава на Платформата за въгледобивните райони в преход, за да се даде възможност за двустранен и многостранен обмен на опит и най-добри практики във всички засегнати сектори. Освен това териториалните планове за справедлив преход следва да съответстват на съответните териториални стратегии, посочени в член [23] от Регламент (ЕС) .../...[новия РОР], включително стратегиите за интелигентна специализация (S3), НПЕК и Европейския стълб на социалните права, с цел оформяне и изпълнение на ФСП, като включват стратегическа координация на местните, регионалните и националните усилия и на усилията на равнището на Съюза за диверсификация на регионалните икономики, като същевременно се гарантира справедлив и честен преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Всички държави членки следва да подкрепят целта на Съюза за неутралност по отношение на климата до 2050 г., за да може екологичният преход да бъде успешен. Държавите членки, които не са се ангажирали да изпълнят тази цел, следва да получат само частичен достъп до разпределените за тях средства от ФСП. В такъв случай следва да се даде предпочитание на регионите в държавите членки, които са се ангажирали да изпълнят тази цел.

</Amend>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) В териториалните планове за справедлив преход следва да се определят най-неблагоприятно засегнатите територии, в които следва да бъде концентрирана подкрепата по ФСП, и да се опишат специфичните дейности, които да бъдат предприети за постигане на неутрална по отношение на климата икономика, по-конкретно по отношение на преобразуването или затварянето на съоръжения за добив на изкопаеми горива или други дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове. Тези територии следва бъдат точно определени и да отговарят на региони от ниво 3 по NUTS или да бъдат част от тях. В плановете следва да се описват подробно предизвикателствата и нуждите на тези територии и да се определят необходимите видове операции по начин, който гарантира съгласувано развитие на устойчиви на изменението на климата икономически дейности, които също така са в съответствие с прехода към неутралност по отношение на климата и с целите на Зеления пакт. Единствено инвестиции, които са в съответствие с плановете за преход, следва да получават финансова подкрепа по ФСП. Териториалните планове за справедлив преход следва да са част от програмите (подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или ФСП, в зависимост от случая), които са одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за справедлив преход следва да се определят най-неблагоприятно засегнатите територии, в които следва да бъде концентрирана подкрепата по ФСП, и да се опишат специфичните дейности, които да бъдат предприети за постигане на неутрална по отношение на климата икономика, за увеличаване на заетостта и за предотвратяване на влошаването на състоянието на околната среда, по-конкретно по отношение на преобразуването или затварянето на съоръжения за добив на изкопаеми горива или други дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове. Тези територии следва бъдат точно определени и могат да бъдат част от или да отговарят на по-големи единици, като региони от ниво 3 по NUTS. В плановете следва да се описват подробно предизвикателствата и нуждите на тези територии и да се определят необходимите видове операции по начин, който гарантира съгласувано развитие на устойчиви на изменението на климата икономически дейности, които също така са в съответствие с прехода към неутралност по отношение на климата и с целите на Зеления пакт. В плановете следва да се описват подробно полезното взаимодействие и взаимното допълване с други програми на Съюза и стълбовете на механизма за справедлив преход, и по целесъобразност, Модернизационния фонд, за да се удовлетворят установените потребности от развитие. Единствено инвестиции, които са в съответствие с плановете за преход, следва да получават финансова подкрепа по ФСП. Териториалните планове за справедлив преход следва да са част от програмите (подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, по целесъобразност, или ФСП, в зависимост от случая), които са одобрени от Комисията. Комисията следва да предоставя техническа помощ, ако това бъде поискано от държавите членки, в случай че те не разполагат с необходимия административен капацитет или са изправени пред трудности при изготвянето на териториалните планове за справедлив преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Предвид огромните усилия, които МСП трябва да положат, за да се справят с последиците от кризата, предизвикана от COVID-19, местните, регионалните и националните органи, предприятията и другите субекти, които кандидатстват за финансиране по линия на ФСП, следва да бъдат подкрепени чрез ясен, разбираем и лесен за управление процес на кандидатстване и докладване, който да създава условия за предоставянето на целенасочена подкрепа.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 16</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С цел по-добра ориентираност към постигане на резултати от използването на средства по ФСП Комисията следва да може да прилага финансови корекции в случай на сериозно изоставане в постигането на целевите стойности, заложени за специфичната цел на ФСП.

(16) С цел да се осигури постигане на планираните резултати от използването на средства по ФСП, в съответствие с принципа на пропорционалност Комисията следва да може да прилага финансови корекции в случай на сериозно изоставане в постигането на целевите стойности, заложени за специфичната цел на ФСП.

</Amend> 

<Amend>Изменение  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 18</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да бъде установена подходяща финансова рамка за ФСП, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да определя годишното разпределение на наличните средства по държави членки в съответствие с приложение I.

(18) За да бъде установена подходяща финансова рамка за ФСП, на Комисията следва да бъдат предоставени делегирани правомощия, за да определя годишното разпределение на наличните средства по държави членки в съответствие с приложение I. .

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава Фонд за справедлив преход (ФСП), за да се предоставя подкрепа на териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

1. С настоящия регламент се създава Фонд за справедлив преход (ФСП), за да се предоставя подкрепа на териториите, изправени пред сериозни социално-икономически и географски предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия РОР]) ФСП допринася за постигането на единствената специфична цел, „като дава възможност на регионите и хората да се справят със социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика“.

В съответствие с член [4, параграф 1, втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия РОР]) ФСП допринася за постигането на единствената специфична цел, „като дава възможност на регионите и хората да се справят със социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика“. Инвестициите следва да са насочени към намаляване на загубата на работни места в резултат на прехода чрез подпомагане на преструктурирането и на създаването на нови работни места.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2– алинея 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда евро по цени от 2018 г., като те могат евентуално да бъдат увеличени с допълнителни средства, предоставени в бюджета на Съюза, както и с други средства в съответствие с приложимия основен акт.

Средствата по ФСП в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г., възлизат на 25 000 000 000 евро по цени от 2018 г. Финансовият пакет за ФСП може да бъде допълнително увеличен чрез доброволни вноски от държавите членки, както и с други средства в съответствие с приложимия основен акт, представляващи външни целеви приходи в допълнение към случаите, изброени в член 21, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2– алинея 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По инициатива на Комисията 0,35 % от сумата, посочена в първа алинея, се разпределя за техническа помощ.

По инициатива на Комисията най-малко 0,35 % от сумата, посочена в първа алинея, се разпределя за техническа помощ с възможност този дял да бъде увеличен по искане на държава членка въз основа на спецификата на териториалния план за справедлив преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се определя годишното разпределение на средствата, включително всички допълнителни средства, посочени в параграф 2, по държави членки в съответствие с методиката, определена в приложение I.

3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10, с които се допълва настоящият регламент, като приема решение, с което се определя годишното разпределение на средствата, включително всички допълнителни средства, посочени в параграф 2, по държави членки в съответствие с методиката, определена в приложение I.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 3– алинея 2 а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За държавите членки, които все още не са поели ангажимент във връзка с целта на Съюза за неутралност по отношение на климата до 2050 г., достъпът до ФСП се ограничава до една трета от разпределените за тях средства („незамразена част“), а останалите две трети („замразена част“) се предоставят при приемането на такъв ангажимент. В този случай регионите, които поемат ангажимент да изпълнят тази цел, имат приоритетен достъп до замразената част от разпределените за съответната държава средства.

</Amend>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] от Регламент (ЕС) [новия РОР] допълнителните средства, посочени в параграф 2, които са разпределени за ФСП в бюджета на Съюза или са осигурени от други източници, не изискват допълнителна подкрепа от ЕФРР или ЕСФ+.

заличава се

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3а – заглавие</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3а – параграф 1– алинея 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Мерките, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) .../... [Европейски инструмент за възстановяване], се изпълняват в рамките на ФСП със сума в размер на 30 000 000 000 EUR по цени от 2018 г. от сумата, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка vi) от същия регламент, при спазване на член 4, параграфи 3, 4 и 8 от него.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3а – параграф 1– алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тази сума се счита за „други средства“ по смисъла на член 3, параграф 2 и представлява външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета 1a.

 

Те се предоставят за поемане на бюджетни задължения по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за годините 2021 – 2024 в допълнение към глобалните средства, посочени в член 3, както следва:

 

– 2021 г.: 7 495 797 242 EUR;

 

– 2022 г.: 7 496 636 094 EUR;

 

– 2023 г.: 7 496 371 621 EUR;

 

– 2024 г.: 7 495 899 220 EUR.

 

____________________________

 

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1 – 222).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3а – параграф 1– алинея 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Освен това от средствата, посочени в първа алинея, се предоставят 15 295 823 EUR по цени от 2018 г. за административни разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3а – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2.  По инициатива на Комисията най-малко 0,35 % от сумата, посочена в първа алинея, се разпределя за техническа помощ с възможност този дял да бъде увеличен по искане на държава членка въз основа на спецификата на териториалния план за справедлив преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3а – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3.  Годишното разпределение по държави членки на сумата, посочена в параграф 1, се включва в решението на Комисията по член 3, параграф 3, в съответствие с методиката, посочена в приложение I.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3а – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4.  Чрез дерогация от член 14, параграф 3 от Финансовия регламент правилата относно отмяната на бюджетни кредити, предвидени в [дял VII, глава IV] от Регламент (ЕС) .../... [новия РОР], се прилагат по отношение на бюджетните задължения въз основа на средствата, посочени в параграф 1. Чрез дерогация от член 12, параграф 4, буква в) от Финансовия регламент тези средства не може да бъдат използвани за следваща програма или действие.

</Amend>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. ФСП подпомага единствено дейности, които са пряко свързани със специфичната ѝ цел, установена в член 2, и допринасят за изпълнението на териториалните планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7.

1. ФСП подпомага единствено дейности, които са пряко свързани със специфичната ѝ цел, установена в член 2, и допринасят за изпълнението на териториалните планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7. Средствата по ФСП са допълнителни и не заменят дейности, подкрепяни по ЕФРР, ЕСФ+ или други програми на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) производствени инвестиции в МСП, включително стартиращи предприятия, водещи до икономическа диверсификация и преструктуриране;

a) производствени и устойчиви инвестиции, особено в МСП и стартиращи предприятия, водещи до създаването на достойни и устойчиви работни места и до икономическа диверсификация и преструктуриране;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) инвестиции в създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги;

б) инвестиции в създаването на нови предприятия, диверсификацията на вече съществуващи дружества или в алтернативни устойчиви икономически дейности, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности и насърчаване на трансфера на модерни технологии;

в) инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности, включително научноизследователски институции и университети и насърчаване на трансфера и внедряването на модерни технологии;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква в а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) инвестиции за насърчаване на транспортните системи, които подобряват градската мобилност и повишават нейната устойчивост, включително чрез използването на интелигентни технологични решения;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) инвестиции във внедряването на технологии и инфраструктури за чиста енергия на достъпна цена, в намаляването на емисиите на парникови газове, в енергийната ефективност и енергията от възобновяеми енергийни източници;

г) инвестиции, особено ако мерките в областта на търсенето са недостатъчни, във внедряването на технологии и инфраструктури за чиста и устойчива енергия на достъпна цена, в намаляването на зависимостта от въглеродно интензивна енергия и на енергийната бедност, в намаляването на емисиите на парникови газове, в т.ч. инвестиции в устойчив транспорт и инфраструктура, inter alia насърчавайки електрификацията и използването на биогорива, и инвестиции в целенасочени мерки за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква г а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, включително инвестиции в централно отопление;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и цифровата свързаност, включително високоскоростни мрежи като оптични кабели за отделните домакинства в островни, отдалечени, селски и слабо населени региони;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква е</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) инвестиции във възстановяването и обеззаразяването на обекти, в рехабилитацията на земя и в проекти за промяна на предназначението;

е) инвестиции във възстановяването и обеззаразяването на обекти, в рехабилитацията на земя и в проекти за промяна на предназначението, като същевременно се гарантира спазване на принципа „замърсителят плаща“;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква ж а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) инвестиции в социална инфраструктура и в развитието на социални услуги от общ интерес;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква з</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците;

з) повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците и търсещите работа, особено на тези със слабо използвано или ниско образователно равнище;

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква и</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  съдействие при търсене на работа на търсещите работа;

и)  активни политики по отношение на пазара на труда и уменията, насочени към ориентирани към бъдещето сектори и заетост, както и съдействие при търсене на работа на търсещите работа;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква й</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  активно включване на търсещите работа;

й) активно включване на търсещите работа, като се обезпечават равен достъп и равенство между половете;

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2– алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това в региони, определени като подпомагани региони в съответствие с член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС, ФСП може да подпомага производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква з). Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

Освен това за всички категории, изброени в член 107, параграф 3 от ДФЕС, ФСП може да подпомага производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква з). Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предприятия в затруднено положение, както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено положение, както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията16, освен предприятията, които могат да получат подкрепа за екологосъобразни инвестиции, нови технологии и инфраструктура, които могат да допринесат за намаляване на емисиите на газове, за енергийна ефективност или за производство на енергия от възобновяеми източници;

_____________________

_______________________

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) инвестиции в широколентова инфраструктура в райони, в които има най-малко две широколентови мрежи от еквивалентна категория.

д) инвестиции в широколентова инфраструктура в райони, в които има най-малко две широколентови мрежи от еквивалентна категория. Изключението не се прилага за островни, отдалечени и слабо населени региони, за които е необходима нова индивидуална високоскоростна инфраструктура, за да се достигне до отделните домакинства.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1– алинея 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Средствата по ФСП се програмират за категориите региони, където се намират съответните територии, въз основа на териториални планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7 и одобрени от Комисията като част от програма или от изменение на програма. Програмираните средства са под формата на една или повече специфични програми или на един или повече приоритети в рамките на дадена програма.

Средствата по ФСП се програмират за категориите региони, където се намират съответните територии, въз основа на териториални планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7 и одобрени от Комисията като част от програма или от изменение на програма. Програмираните средства са под формата на един или повече приоритети в рамките на дадена програма, подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния фонд, или една или повече конкретни програми, когато обективни обстоятелства оправдават подобен подход.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1– алинея 1 а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Програмирането на средствата по ФСП се извършва в съответствие с член [6] от Регламент (ЕС).../... [новия РОР] и гарантира прякото участие на органите на целевите територии на ниво NUTS2 или NUTS3, а именно чрез разпределяне на средства чрез регионални програми, когато такива програми съществуват, или чрез използване на интегрирани териториални инструменти съгласно членове [22 – 28] от Регламент (ЕС) .../... [новия РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1– алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията одобрява дадена програма само когато определянето на най-силно засегнатите от процеса на преход територии в съответния план за справедлив преход е надлежно обосновано и този план е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата на съответната държава членка.

Комисията одобрява дадена програма само когато определянето на най-силно засегнатите от процеса на преход територии в съответния план за справедлив преход е надлежно обосновано и този план е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата на съответната държава членка, както и със съществуващите относими регионални и местни стратегии.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Приоритетът или приоритетите на ФСП включва(т) средствата по ФСП, съставени от всички или част от средствата по ФСП за държавите членки, и средствата, прехвърлени в съответствие с член [21а] от Регламент (ЕО) [новия РОР]. Целият размер на средствата на ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към приоритета на ФСП, е поне един път и половина по-голям от размера на подкрепата от ФСП за съответния приоритет, но не надхвърля три пъти този размер.

2. Приоритетът или приоритетите на ФСП може да включва(т) средствата по ФСП, съставени от всички или част от средствата по ФСП за държавите членки, и средствата, прехвърлени доброволно в съответствие с член [21а] от Регламент (ЕО) [новия РОР]. Общият размер на средствата на ЕФРР и ЕСФ+, доброволно прехвърлени към приоритета на ФСП, не застрашава адекватното финансиране на приоритетите на ЕФРР и ЕСФ+. Прехвърлените вноски не надхвърлят 20% от първоначално разпределените средства за ЕФРР и ЕСФ+ за съответната държава членка и не надхвърлят 60% от размера на подкрепата от приоритета на ФСП.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки заедно със съответните органи на съответните територии изготвят един или повече териториални планове за справедлив преход, който/които обхваща(т) една или повече засегнати територии, отговарящи на ниво 3 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели („региони от ниво 3 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията17, или части от тях, в съответствие с образеца, установен в приложение II. Посочените територии са онези, които са най-силно засегнати въз основа на икономическите и социалните въздействия, произтичащи от прехода, по-специално по отношение на очакваната загуба на работни места в добива и използването на изкопаеми горива и преобразуването на производствените процеси в промишлените съоръжения с най-висок интензитет на емисиите на парниковите газове.

1. Държавите членки, в пълно съответствие с принципа на партньорство и заедно с всички съответни органи и социални партньори, по-конкретно на местно и регионално равнище, от съответните територии, изготвят, в съответствие с член [6] от Регламент (ЕС).../... [новия РОР], един или повече териториални планове за справедлив преход, който/които обхваща(т) една или повече засегнати територии, които може да бъдат част от целевите нива или да съответстват на по-високи нива, например отговарящи на ниво 3 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели („региони от ниво 3 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията17, или части от тях, в съответствие с образеца, установен в приложение II. Посочените територии са онези, които са най-силно засегнати въз основа на икономическите, свързаните с пазара на труда и социалните въздействия, произтичащи от прехода, по-специално по отношение на очакваната загуба на работни места в добива и използването на изкопаеми горива и преобразуването на производствените процеси в промишлените съоръжения с най-висок интензитет на емисиите на парниковите газове. Трябва да се използват обективни и прозрачни критерии за определяне на целевите области и разпределяне на финансирането между тях. По искане на държава членка Комисията предоставя техническа помощ за разработването на териториалните планове за справедлив преход.

_________________

_________________

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) оценка на предизвикателствата, които създава преходът за най-силно засегнатите територии, включително социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика, установяване на потенциалния брой засегнати работни места и загуба на работни места, потребностите от развитие и целите до 2030 г., свързани с преобразуването или затварянето на дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, които създава преходът за най-силно засегнатите територии, включително социалното, икономическото и екологичното въздействие и съпътстващите ползи, по-конкретно по отношение на здравето и благоденствието, на прехода към изцяло основана на възобновяеми източници, използваща по високо ефективен начин ресурсите и енергийноефективна, неутрална по отношение на климата икономика, установяване на потенциалния брой засегнати работни места и загуба на работни места, както и потенциала за създаване на работни места, потребностите от развитие и целите до 2030 г., свързани с преобразуването или затварянето на дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове на тези територии;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 –буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) описание на очаквания принос на подкрепата по ФСП за справяне със социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика;

г) описание на очаквания принос на подкрепата по ФСП за справяне със социалните, икономическите и екологичните предизвикателства и възможности във връзка с прехода към изцяло основана на възобновяеми източници, използваща по високо ефективен начин ресурсите и енергийноефективна, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика с подробен списък на планираните дейности;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква й</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) полезно взаимодействие и взаимно допълване с други програми на Съюза и стълбовете на механизма за справедлив преход за даване на отговор на установените потребности от развитие.

й) полезно взаимодействие и взаимно допълване с други програми на Съюза и стълбовете на механизма за справедлив преход, и по целесъобразност Модернизационния фонд, за даване на отговор на установените потребности от развитие на територията от плана.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При изготвянето и изпълнението на териториални планове за справедлив преход участие вземат съответните партньори съгласно член [6] от Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението на териториални планове за справедлив преход участие вземат всички съответни партньори съгласно член [6] от Регламент (ЕС) [новия РОР] и съответните заинтересовани страни на географско равнище от засегнатите територии, посочени в параграф 1 на настоящия член, в рамките на подход „отдолу нагоре“.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article> Член 7 – параграф 4– алинея 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Териториалните планове за справедлив преход са съгласувани с териториалните стратегии, посочени в член [23] от Регламент (ЕС) [новия РОР], съответните стратегии за интелигентна специализация, НПЕК и европейския стълб на социалните права.

Териториалните планове за справедлив преход са съгласувани с териториалните стратегии, посочени в член [23] от Регламент (ЕС) [новия РОР], съответните стратегии за интелигентна специализация, като е препоръчително да определят рамката на приоритетите и процесите на изпълнение, НПЕК и европейския стълб на социалните права и съществуващите регионални и местни стратегии.