Menetlus : 2020/0006(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0135/2020

Esitatud tekstid :

A9-0135/2020

Arutelud :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Hääletused :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

<Date>{15/07/2020}15.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0135/2020</NoDocSe>
PDF 940kWORD 333k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaalarengukomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Manolis Kefalogiannis</Depute>

Arvamuse koostajad (*):

Siegfried Mureşan, eelarvekomisjon

Henrike Hahn, majandus- ja rahanduskomisjon

Mounir Satouri, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Alexandr Vondra, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Jerzy Buzek, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 57

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0022) ning muudetud ettepanekut (COM(2020)0460),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 175 kolmandat lõiku ja artikli 322 lõike 1 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0007/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 pärast konsulteerimist Euroopa Kontrollikojaga,

 pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

 pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi,

 võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0135/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat aastateks 2021–2027 reguleeriv õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames täita liidu kohustust rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, keskendades liidu rahastamise keskkonnasõbralikele eesmärkidele. Käesoleva määrusega rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on sätestatud teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 millega nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine õiglase ülemineku mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele ringmajandusele, kus ülejäävaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat aastateks 2021–2027 reguleeriv õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames täita liidu kohustust rakendada Pariisi kliimakokkulepet, millega hoitakse üleilmne temperatuuri tõus alla 1,5 °C, ÜRO kestliku arengu eesmärke ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast, keskendades liidu rahastamise keskkonnasõbralikele eesmärkidele. Käesoleva määrusega rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on sätestatud teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 millega nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine õiglase ülemineku mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnakuludega, mis tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele ringmajandusele, kus ülejäävaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse absorptsiooniga, võttes arvesse COVID-19 pandeemia mõju.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele ringmajandusele on üks liidu olulisemaid poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemise vastu võitlemine on pikas perspektiivis kõigile kasulik ning pakub keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja liikmesriigid üleminekut samast punktist või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. Mõned on teistest edasijõudnumad, samas kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja majanduslik mõju nendele piirkondadele, mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest – eriti söest, pruunsöest, turbast ja põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusharudest. Selline olukord ei tekita mitte ainult riski, et üleminek kliimaneutraalsusele toimub liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka piirkondadevaheliste erinevuste suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke.

(2) Üleminek kliimaneutraalsele ringmajandusele on üks liidu olulisemaid poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemise vastu võitlemine on pikas perspektiivis kõigile kasulik ning pakub keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja liikmesriigid üleminekut samast punktist või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. Mõned on teistest edasijõudnumad, samas kui üleminekul on laiem sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju nendele piirkondadele, mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest – eriti söest, pruunsöest, kütteturbast ja põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusharudest. Selline olukord ei tekita mitte ainult riski, et üleminek kliimaneutraalsusele toimub liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka piirkondadevaheliste erinevuste suurenemise ohu, eelkõige äärepoolseimate, kõrvaliste, saarepiirkondade, geograafiliselt ebasoodsas olukorras olevate piirkondade ja rahvastikukao probleemiga piirkondade jaoks, mis kahjustab sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka liikmesriigid võtma algusest peale arvesse ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning kasutama kõiki võimalikke vahendeid kahjulike tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek olema kõigi jaoks õiglane, kaasav ja sotsiaalselt vastuvõetav. Seetõttu peavad liit, liikmesriigid ja nende piirkonnad võtma algusest peale arvesse ülemineku majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju ning kasutama kõiki võimalikke vahendeid kahjulike tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles oluline roll, tagamaks et kedagi ei jäeta kõrvale.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa investeerimiskavas, peaks õiglase ülemineku mehhanism täiendama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) muid meetmeid. See peaks aitama kaasa kliimaneutraalse liidu suunas liikumise sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega tegelemisele, koondades liidu eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa investeerimiskavas, peaks õiglase ülemineku mehhanism täiendama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) muid meetmeid. See peaks aitama kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalse liidu suunas liikumise protsessi sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnatagajärgedega, eriti protsessist mõjutatud töötajatele tekkivate tagajärgedega tegelemisele, koondades liidu eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul tasandil, edendades kestlikku majandust, keskkonnahoidlikke töökohti ja rahvatervist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond (Just Transition Fund, JTF), mis on üks ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. Õiglase ülemineku fondi eesmärk on leevendada kliimamuutustega seotud ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige enam mõjutatud territooriume ja asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist toetatavad meetmed otseselt aitama leevendada ülemineku mõju, kuna nendega rahastatakse kohaliku majanduse mitmekesistamist ja ajakohastamist ning leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. See kajastub õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis on kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [4] sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond (Just Transition Fund, JTF), mis on üks ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. Õiglase ülemineku fondi eesmärk on leevendada ja kompenseerida kliimamuutustega seotud ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige enam mõjutatud territooriume ja asjaomaseid töötajaid, ning edendada tasakaalustatud sotsiaal-majanduslikku üleminekut, millega võideldakse sotsiaalse ebakindluse ja ebastabiilse ettevõtluskeskkonna vastu. Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist toetatavad meetmed otseselt aitama leevendada ülemineku mõju, kuna nendega rahastatakse kohaliku majanduse mitmekesistamist ja ajakohastamist, taastatakse loodusvarasid ning leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele ja elatustasemele. See kajastub õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis on kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [4] sätestatud poliitikaeesmärkidega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 6</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse, kui oluline on võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu suurema ambitsioonikusega, nagu on kavandatud Euroopa rohelises kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond andma olulise panuse kliimameetmete peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi omavahendid täiendavad investeeringuid, mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud vahendid aitavad täiel määral kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

(6) Võttes arvesse, kui oluline on võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu suurema ambitsioonikusega, nagu on kavandatud Euroopa rohelises kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond andma olulise panuse kliima- ja keskkonnameetmete peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi omavahendid täiendavad investeeringuid, mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st liidu eelarvekulutustest 30 % eraldamine kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. ERFist ja ESF+-st vabatahtlikult ümberpaigutatavad vahendid võiksid aidata täiel määral kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika raames kättesaadavaid vahendeid. Õiglase ülemineku fondi loomine ei tohiks tuua kaasa kärpeid teistes ühtekuuluvusfondides ega neist tehtavaid kohustuslikke ülekandeid.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele majandusele on väljakutse kõigile liikmesriikidele. Eriti keerukas on see liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel määral fossiilkütustest või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb tegevus järk-järgult lõpetada, või kes peavad kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite jaotus peaks kajastama liikmesriikide suutlikkust rahastada vajalikke investeeringuid, et tulla toime kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele majandusele on väljakutse kõigile liikmesriikidele. Eriti keerukas on see liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad või on viimase ajani sõltunud suurel määral fossiilkütustest või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb tegevus järk-järgult lõpetada, või kes peavad kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite jaotamisel tuleks keskenduda kõige enam mõjutatud piirkondadele ja jaotus peaks kajastama liikmesriikide suutlikkust rahastada vajalikke investeeringuid, et tulla toime kliimaneutraalsusele üleminekuga, pöörates erilist tähelepanu vähim arenenud piirkondadele, äärepoolseimatele piirkondadele, mägipiirkondadele, saartele, hõredalt asustatud piirkondadele, maapiirkondadele, kaugetele ja geograafiliselt ebasoodsas olukorras olevatele piirkondadele, mille väike elanikkond raskendab energiasüsteemi üleminekut kliimaneutraalsusele, ning võttes arvesse iga liikmesriigi lähtepositsiooni.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 9</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Selleks et kehtestada õiglase ülemineku fondile asjakohane finantsraamistik, peaks komisjon objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames.

(9) Selleks et kehtestada õiglase ülemineku fondile asjakohane finantsraamistik, peaks komisjon objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames. Liikmesriigid peaksid tagama, et omavalitsustel ja linnadel on otsene juurdepääs õiglase ülemineku fondi vahenditele, mis tehakse neile kättesaadavaks vastavalt nende objektiivsetele vajadustele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 10</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse kindlaks investeeringute liigid, mille kulusid õiglase ülemineku fond võib toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad kohalikku majandust ja on pikas perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki rohelise kokkuleppe eesmärke. Rahastatavad projektid peaksid toetama üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele. Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel põhinev energiatootmine, peaks toetus olema seotud asjaomase tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega sektorite ümberkujundamiseks tuleks toetusega edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste märkimisväärse vähendamise, kooskõlas ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, millega edendatakse innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, samuti digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed toetavad üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele ja aitavad leevendada sellise ülemineku negatiivseid kõrvalmõjusid.

(10) Käesolevas määruses määratakse kindlaks investeeringute liigid, mille kulusid õiglase ülemineku fond võib toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja keskkonnaalaste ning sotsiaalsete kohustuste ja prioriteetidega. Investeeringute loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad inimesi, kogukondi ja kohalikku majandust ning on pikas perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärke. Rahastatavad projektid peaksid toetama järkjärgulist ja täielikku üleminekut kestlikule, kliimaneutraalsele ja saastevabale ringmajandusele. Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel põhinev energiatootmine, peaks toetus olema seotud asjaomase tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega sektorite ümberkujundamiseks tuleks toetusega edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste märkimisväärse vähendamise, kooskõlas ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal oskustööjõu hõivet ning vältides keskkonnaseisundi halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, millega edendatakse innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, samuti digiteerimise, ühenduvuse ning aruka ja säästva liikuvuse valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed toetavad üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele ja aitavad leevendada sellise ülemineku negatiivseid kõrvalmõjusid, võttes arvesse iga liikmesriigi majanduslikke, sotsiaalseid ja energiaalaseid iseärasusi. Samuti tuleks üleminekuprotsessis arvesse võtta kultuuri, hariduse ja kogukonna ülesehitamise tähtsust, toetades kaevanduspärandiga seotud tegevusi.

__________________

__________________

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“, COM(2018) 773 final.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Kliimamuutustega seotud üleminekust enim mõjutatud kodanike kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond hõlmama ka mõjutatud töötajate oskuste täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil kohaneda uute töövõimalustega ning pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja aktiivset kaasamist tööturule.

(11) Kliimamuutustega seotud üleminekust enim mõjutatud kodanike kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond hõlmama ka mõjutatud töötajate ja tööotsijate, eriti naiste oskuste täiendamist, ümberõpet ja koolitust, et aidata neil kohaneda uute töövõimalustega ja omandada uusi, keskkonnasäästliku majanduse jaoks vajalikke oskusi ning pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja aktiivset kaasamist tööturule. Õiglase ülemineku fondi raames toetuse andmisel peaks juhtpõhimõtteks olema sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 12</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust mõjutatud territooriumide majanduslikku mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku fond toetama tulusaid investeeringuid VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks käsitada investeeringuna ettevõtete põhivarasse või immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid investeeringuid toetada üksnes siis, kui need on vajalikud üleminekust tingitud töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul olemasolevaid töökohti, ning kui need ei põhjusta ümberpaigutamist ega tulene sellest. Investeeringud olemasolevatesse tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud rajatistesse, peaksid olema lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele üleminekule ja on oluliselt väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, mis on kehtestatud saastekvootide tasuta eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, ning kui nende tulemuseks on märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga sellist investeeringut tuleks vastavalt põhjendada asjakohases õiglase ülemineku territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui VKEde tulusate investeeringute toetamine piirduma ettevõtjatega, kes asuvad piirkondades, mis on määratletud abi saavate piirkondadena ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

(12) Selleks et suurendada üleminekust mõjutatud territooriumide majanduslikku mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku fond toetama tulusaid investeeringuid VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks käsitada investeeringuna ettevõtete põhivarasse või immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid investeeringuid toetada üksnes siis, kui need on vajalikud üleminekust tingitud töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul olemasolevaid töökohti, ning kui need ei põhjusta ümberpaigutamist ega tulene sellest. Investeeringud olemasolevatesse tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud rajatistesse, peaksid olema lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele üleminekule ja on oluliselt väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, mis on kehtestatud saastekvootide tasuta eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, ning kui nende tulemuseks on märkimisväärse arvu töökohtade loomine ja säilitamine. Iga sellist investeeringut tuleks vastavalt põhjendada asjakohases õiglase ülemineku territoriaalses kavas, need peaksid olema kestlikud ning vajaduse korral kooskõlas põhimõttega „saastaja maksab“ ja energiatõhususe esikohale seadmise põhimõttega. Siseturu terviklikkuse ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108.

__________________

__________________

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 12 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12a) Toetus, mida õiglase ülemineku fondi kaudu antakse muudesse ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavateks tulusateks investeeringuteks, peaks piirduma määruse nr.../... [ühissätete määrus] artikli 102 lõikes 2 osutatud vähem arenenud ja üleminekupiirkondadega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 13</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku fondi vahendite kavandamise paindlikkus tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames, peaks olema võimalik ette valmistada iseseisev õiglase ülemineku fondi programm või kavandada õiglase ülemineku fondi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st (ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi raames ühe või mitme sihtotstarbelise prioriteedi raames. Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklile 21a tuleks õiglase ülemineku fondi vahendeid suurendada ERFist ja ESF+-st saadava täiendava rahastamisega. ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud asjaomased summad peaksid olema kooskõlas õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku fondi vahendite kavandamise paindlikkus tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames, peaks olema võimalik ette valmistada iseseisev õiglase ülemineku fondi programm või kavandada õiglase ülemineku fondi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st (ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi raames ühe või mitme sihtotstarbelise prioriteedi raames. Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklile 21a võib õiglase ülemineku fondi vahendeid vabatahtlikult suurendada ERFist ja ESF+-st saadava täiendava rahastamisega. ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud asjaomased summad peaksid olema kooskõlas õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades sätestatud tegevuste liikidega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 14</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast rakendamisest konkreetsel territooriumil, et saavutada kliimaneutraalne majandus. Sellega seoses peaksid liikmesriigid koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja komisjoni toetusel ning kooskõlas oma riiklike energia- ja kliimakavadega koostama õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult üleminekuprotsessi. Selleks peaks komisjon looma õiglase ülemineku platvormi, mis tugineks olemasolevale üleminekuetapis olevate söekaevanduspiirkondade platvormile, et võimaldada kahe- ja mitmepoolset kogemuste ja parimate tavade vahetamist kõigis mõjutatud sektorites.

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast ja mõõdetavast rakendamisest konkreetsel territooriumil, et saavutada kliimaneutraalne majandus. Sellega seoses peaksid liikmesriigid sotsiaalses dialoogis ja koostöös asjaomaste sidusrühmadega vastavalt määruse (EL) .../... [uus ühissätete määrus] artikliga 6 kindlaks määratud partnerluspõhimõttele ja komisjoni toetusel koostama õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult üleminekuprotsessi ning mis on kooskõlas nende riiklike energia- ja kliimakavadega ja lähevad võimaluse korral neist kaugemale. Selleks peaks komisjon looma õiglase ülemineku platvormi, mis tugineks olemasolevale üleminekuetapis olevate söekaevanduspiirkondade platvormile, et võimaldada kahe- ja mitmepoolset kogemuste ja parimate tavade vahetamist kõigis mõjutatud sektorites.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 15</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades tuleks kindlaks määrata kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks koondada, ning kirjeldada konkreetseid meetmeid, mida tuleb võtta kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või muid suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusi hõlmavate rajatiste ümberkorraldamise või sulgemisega. Need territooriumid peaksid vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele või olema nende osad. Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada nende territooriumide probleeme ja vajadusi ning määrata kindlaks vajalikud tegevused viisil, mis tagab kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning kliimaneutraalsusele üleminekuga ja rohelise kokkuleppe eesmärkidega kokkusobiva majandustegevuse ühtse arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid rahalist toetust saama ainult need investeeringud, mis on kooskõlas üleminekukavadega. Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad peaksid olema osa programmidest (mida toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), mille komisjon on heaks kiitnud.

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades tuleks kindlaks määrata kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks koondada, ning kirjeldada konkreetseid meetmeid, mida tuleb võtta liidu 2030. aasta kliimaeesmärkide ja aastaks 2050 kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või muid suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusi hõlmavate rajatiste ümberkorraldamise või sulgemisega, kuid samas üleminekust mõjutatud territooriumidel töövõimaluste säilitamise ja laiendamisega, et vältida sotsiaalset tõrjutust. Arvesse tuleks võtta selliseid raskendavaid tegureid nagu töötuse määr ja rahvastikukao suundumused. Need territooriumid peaksid vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele või olema nende osad. Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada nende territooriumide probleeme, vajadusi ja võimalusi ning määrata kindlaks vajalikud tegevused viisil, mis tagab kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning kliimaneutraalsusele üleminekuga ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega kokkusobiva majandustegevuse ühtse arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid rahalist toetust saama ainult need investeeringud, mis on kooskõlas üleminekukavadega. Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad peaksid olema osa programmidest (mida toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), mille komisjon on heaks kiitnud.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 19</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt toetada territooriume, kus toimuvad majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et minna üle kliimaneutraalsele majandusele, ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt saavutada. Selle peamised põhjused on ühelt poolt erinevused eri territooriumide arengutasemes ja mahajäämus kõige ebasoodsamates piirkondades, samuti liikmesriikide ja territooriumide rahaliste vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus ühtse rakendusraamistiku järele, mis hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke saab paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt toetada inimesi, majandust ja keskkonda territooriumidel, kus toimuvad majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et minna üle kliimaneutraalsele majandusele, ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt saavutada. Selle peamised põhjused on ühelt poolt erinevused eri territooriumide arengutasemes ja mahajäämus kõige ebasoodsamates piirkondades, samuti liikmesriikide ja territooriumide rahaliste vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus ühtse rakendusraamistiku järele, mis hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla kuuluvat liidu fondi ning tagaks vastavuse rangetele sotsiaalsetele ja keskkonnastandarditele ning edendaks töötajate osalemist. Kuna neid eesmärke saab paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond, et toetada territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis on seotud 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessiga.

1. Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond, et toetada inimesi, majandust ja keskkonda territooriumidel, mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis on seotud 2030. aastaks seatud energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise ja 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessiga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja inimestel tegeleda kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele erieesmärgile võimaldada piirkondadel, inimestel, ettevõtetel ja muudel sidusrühmadel tegeleda aastaks 2050 kliimaneutraalsele majandusele ülemineku ning Pariisi kokkuleppe eesmärkidega kooskõlas olevate 2030. aasta vahe-eesmärkide sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnamõjudega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames on eelarveliste kulukohustuste täitmiseks ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 11 270 459 000 eurot (jooksevhindades) õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida võib suurendada vastavalt vajadusele liidu eelarvest eraldatud lisavahenditega ja muude vahenditega kooskõlas kohaldatava alusaktiga.

2.  Tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames on eelarveliste kulukohustuste täitmiseks ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 25 358 532 750 eurot (2018. aasta hindades) (edaspidi „põhisumma“) õiglase ülemineku fondi vahendeid ja selle summa eraldamiseks ei tohi vahendeid ümber paigutada teistest fondidest, mida reguleeritakse määrusega (EL) .../... [uus ühissätete määrus]. Põhisummat võib suurendada vastavalt vajadusele liidu eelarvest eraldatud lisavahenditega ja muude vahenditega kooskõlas kohaldatava alusaktiga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3a – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 1 osutatud summa jaotus aastate ja liikmesriikide kaupa lisatakse artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjoni otsusesse vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

3.  Liikmesriigi taotluse korral tehakse käesoleva artikli lõike 1 esimeses lõigus osutatud summa kättesaadavaks ka aastateks 2025–2027. Iga ajavahemiku puhul lisatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud summa iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjoni otsusesse vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3b

 

Keskkonnahoidlike meetmete premeerimise mehhanism

 

18 % artikli 3 lõike 2 esimeses lõigus ja artikli 3a lõike 1 esimeses lõigus osutatud summade kogusummast eraldatakse vastavalt kiirusele, millega liikmesriigid vähendavad oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid, jagatuna nende viimase keskmise kogurahvatuluga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3c

 

Sihtotstarbelised eraldised äärepoolseimatele piirkondadele ja saartele

 

1 % artikli 3 lõike 2 esimeses lõigus ja artikli 3a lõike 1 esimeses lõigus osutatud summade kogusummast on sihtotstarbeline eraldis saartele ning 1 % on sihtotstarbeline eraldis ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimatele piirkondadele, mis antakse asjaomastele liikmesriikidele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa majanduse mitmekesistamise ja ümberkorraldamise;

a) tulusad ja jätkusuutlikud investeeringud mikroettevõtetesse ja VKEdesse, sealhulgas idufirmadesse ja säästvasse turismi, mis toovad kaasa töökohtade loomise, ajakohastamise, majanduse mitmekesistamise ja ümberkorraldamise;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete loomisse, sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete loomisse ja olemasolevate arendamisse, sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja konsultatsiooniteenuste kaudu, mis viivad töökohtade loomiseni;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) investeeringud sotsiaalsesse taristusse, mis toovad kaasa töökohtade loomise ja majanduse mitmekesistamise;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja innovatsioonitegevusse ning kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja innovatsioonitegevusse, sh ülikoolides ja avalik-õiguslikes teadusasutustes, ning turuvalmis kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) investeeringud taskukohase puhta energia tehnoloogia ja taristu kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, energiatõhususse ja taastuvenergiasse;

d) investeeringud taskukohase puhta energia ja selle süsteemide tehnoloogia ja taristu kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, energiatõhususse, energia salvestamise tehnoloogiatesse ja säästvasse taastuvenergiasse, kui see toob kaasa töökohtade loomise ja jätkusuutliku tööhõive säilitamise märkimisväärsel määral;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

da) investeeringud arukasse ja säästvasse liikuvusse ning keskkonnahoidlikku transporditaristusse;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

db) investeeringud projektidesse, millega võideldakse energiaostuvõimetuse vastu, eelkõige sotsiaalelamutes, ning edendatakse energiatõhusust, kliimaneutraalset lähenemisviisi ja vähese heitega kaugkütet enim mõjutatud piirkondades;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse, digitaalsesse innovatsiooni ja digitaalsesse ühenduvusse, sh digi- ja täppispõllumajandusse;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade taastamisse ja saastest puhastamisse, maapinna korrastamisse ja otstarbe muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud rohelisse taristusse, samuti asjaomaste kohtade taastamisse ja saastest puhastamisse, mahajäetud tööstusaladesse ja otstarbe muutmist käsitlevatesse projektidesse, kui ei ole võimalik kohaldada põhimõtet „saastaja maksab“;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ga) üldist huvi pakkuvate sotsiaal- ja avalike teenuste loomine ja arendamine;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt g b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

gb) investeeringud kultuuri, haridusse ja kogukonna ülesehitamisse, sealhulgas materiaalse ja immateriaalse kaevanduspärandi ja kogukonnakeskuste väärtustamine;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt h</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate oskuste täiendamine ja ümberõpe ning koolitus;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt i</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi pakkumine, aktiivsena vananemise toetus ja sissetulekutoetus ühelt töökohalt teisele üleminekul olevatele töötajatele;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine;

j) tööotsijate, eriti naiste, puudega inimeste ja haavatavate rühmade aktiivne kaasamine;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktide a ja c kohaselt eritoetuspiirkondadena määratletud piirkondades tulusaid investeeringuid muudesse ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et sellised investeeringud on heaks kiidetud osana õiglase ülemineku territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised investeeringud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist toetada määruse nr.../... [uus ühissätete määrus] artikli 102 lõikes 2 osutatud vähem arenenud ja üleminekupiirkondades tulusaid investeeringuid muudesse ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et sellised investeeringud on heaks kiidetud osana õiglase ülemineku territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised investeeringud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamiseks, uute töökohtade loomiseks ja kui need vastavad sotsiaalsetele eesmärkidele seoses töökohtade loomise, soolise võrdõiguslikkuse, võrdse tasustamise ja keskkonnaeesmärkidega ning kui need hõlbustavad üleminekut kliimaneutraalsele majandusele, toetamata tegevuse ümberpaigutamist, kooskõlas määruse nr.../... [uus ühissätete määrus] artikli 60 lõikega 1.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka investeeringuid, mille eesmärk on saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside heite vähendamine, tingimusel et sellised investeeringud on heaks kiidetud osana õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i nõutaval teabel. Sellised investeeringud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka investeeringuid, mille eesmärk on saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside heite vähendamine, tingimusel et sellised investeeringud on heaks kiidetud osana õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis põhineb käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 punktiga i nõutaval teabel, ja et need vastavad teistele käesoleva lõike teises lõigus sätestatud tingimustele. Sellised investeeringud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamiseks.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud raskustes olevaid ettevõtjaid, välja arvatud juhul, kui raskused tulenevad energiaalase ülemineku protsessist või kui raskused algasid pärast 15. veebruari 2020 ja tulenevad COVID-19 kriisist;

__________________

__________________

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste tootmisse, töötlemisse, jaotusse, ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste tootmisse, töötlemisse, transporti, jaotusse, ladustamisse või põlemisse, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas lõiguga 1a;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse piirkondades, kus on vähemalt kaks samaväärse kategooria lairibavõrku.

e) investeeringuid lairibataristusse piirkondades, kus turg pakub klientidele samaväärseid lahendusi konkurentsivõimelistel tingimustel;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ea) investeeringuid ettevõtetesse, mis ei ole VKEd, millega kaasneb töökohtade ja tootmisprotsesside üleviimine teise liikmesriiki või kolmandasse riiki;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

eb) tegevust NUTS 2. piirkonnas, kus kava kohaselt avatakse programmi kestuse ajal uus söe-, pruunsöe- või põlevkivikaevandus või turbakaevandus või taasavatakse ajutiselt suletud söe-, pruunsöe- või põlevkivikaevandus või turbakaevandus.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Erandina käesoleva määruse artikli 5 esimese lõigu punktist d võib komisjon piirkondade puhul, mis sõltuvad suurel määral söe, pruunsöe, põlevkivi või turba kaevandamisest ja põletamisest, kiita heaks õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, mis hõlmavad investeeringuid maagaasiga seotud tegevustesse, tingimusel et sellised tegevused kvalifitseeruvad määruse (EL) nr.../2020 [taksonoomia määrus] artikli 3 kohaselt keskkonnasäästlikuks ja vastavad järgmistele kumulatiivsetele tingimustele:

 

a)  neid kasutatakse söe, pruunsöe, turba või põlevkivi asendamiseks;

 

b)  need jäävad kestliku kättesaadavuse piiridesse või sobivad puhta vesiniku, biogaasi ja biometaani kasutamisega;

 

c)  need aitavad kaasa liidu keskkonnaeesmärkide saavutamisele kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel, kiirendades söe, pruunsöe, turba või põlevkivi kasutamise täielikku lõpetamist;

 

d)  need toovad kaasa kasvuhoonegaaside heite ja õhusaaste olulise vähendamise ning suurendavad energiatõhusust;

 

e)  need aitavad võidelda energiaostuvõimetuse vastu;

 

f)  need ei takista taastuvate energiaallikate arendamist asjaomastel territooriumidel ning on kooskõlas ja koostoimes taastuvate energiaallikate tulevase kasutamisega.

 

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib komisjon heaks kiita ka investeeringud määruse (EL) nr.../2020 [taksonoomia määrus] artikli 3 kohaselt mittekvalifitseeruvatesse tegevustesse, kui need vastavad kõigile muudele käesolevas lõigus sätestatud tingimustele ja kui liikmesriik suudab õiglase ülemineku territoriaalses kavas põhjendada vajadust neid tegevusi toetada ning tõendab, et need tegevused on kooskõlas liidu energia- ja kliimaeesmärkide ja õigusaktidega ning riikliku energia- ja kliimakavaga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid kavandatakse nende piirkondade kategooriate jaoks, kus asjaomased territooriumid asuvad, võttes aluseks õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja mille komisjon on programmi või programmi muutmise osana heaks kiitnud. Vahendid kavandatakse eraldada ühe või mitme eriprogrammi või programmi ühe või mitme prioriteedi raames.

Õiglase ülemineku fondi vahendid kavandatakse nende piirkondade kategooriate jaoks, kus asjaomased territooriumid asuvad või majandustegevused toimuvad, võttes aluseks õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja mille komisjon on programmi või programmi muutmise osana heaks kiitnud. Vahendid kavandatakse eraldada ühe või mitme eriprogrammi või programmi ühe või mitme prioriteedi raames.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase ülemineku territoriaalses kavas sisalduva programmi heaks üksnes juhul, kui üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide kindlaksmääramine on nõuetekohaselt põhjendatud ja asjaomane õiglase ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja kliimakavaga.

Välja arvatud juhul, kui ta nõuetekohaselt põhjendab oma heakskiidu andmisest keeldumist, kiidab komisjon heaks programmi, mille puhul asjaomases õiglase ülemineku territoriaalses kavas sisalduvad üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumid on nõuetekohaselt kindlaks määratud ja asjaomane õiglase ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja kliimakavaga, 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga, selle vahe-eesmärkidega 2030. aastaks ja Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet või prioriteedid hõlmavad õiglase ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või osalisest eraldisest liikmesriikidele ning määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt üle kantud vahenditest. Õiglase ülemineku fondi prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ vahendite kogusumma peab olema vähemalt poolteist korda suurem kui õiglase ülemineku fondist sellele prioriteedile antava toetuse summa, kuid ei ületa kõnealust summat üle kolme korra.

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet või prioriteedid hõlmavad õiglase ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või osalisest eraldisest liikmesriikidele. Neid vahendeid võib täiendada määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt vabatahtlikult ülekantavate vahenditega. Õiglase ülemineku fondi prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ vahendite kogusumma ei tohi olla rohkem kui poolteist korda suurem kui õiglase ülemineku fondist sellele prioriteedile antava toetuse summa. ERFist ja ESF+-ist ümberpaigutatud vahendid säilitavad oma algsed eesmärgid ning need lisatakse ERFi ja ESF+ valdkondliku keskendamise tasemetele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a. Õiglase ülemineku fond on loodud iga piirkonna kõige haavatavamate kogukondade jaoks ning seetõttu kaasrahastatakse õiglase ülemineku fondi raames rahastatavaid projekte, mis aitavad kaasa artiklis 2 sätestatud erieesmärgi saavutamisele, kuni 85 % ulatuses asjaomastest kuludest.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos asjaomaste territooriumide vastavate ametiasutustega ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava või mitu õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis hõlmavad üht või mitut mõjutatud territooriumi, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud vormile. Territooriumid peavad olema sellised, mis on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava töökohtade kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning suurima kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusrajatiste tootmisprotsesside ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos asjaomaste territooriumide kohalike ja piirkondlike ametiasutustega ning kooskõlas määruse (EL).../... [uus ühissätete määrus] artiklis 6 sätestatud partnerluspõhimõttega ning vajaduse korral EIP ja EIFi abiga ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava või mitu õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis hõlmavad üht või mitut mõjutatud territooriumi, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2016/2066)17 kehtestatud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud vormile. Territooriumid peavad olema sellised, mis on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava töökohtade kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning suurima kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusrajatiste tootmisprotsesside ümberkujundamise vajadusega.

__________________

__________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava kõige viimasema versiooniga kooskõlas olevate peamiste üleminekuetappide ajakava;

a) riiklikul tasandil liidu 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamisele ja 2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava kõige viimasema versiooniga kooskõlas olevate peamiste üleminekuetappide ajakava;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus selliste territooriumide kindlaksmääramiseks, mida punktis a osutatud üleminekuprotsess kõige negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus selliste territooriumide kindlaksmääramiseks, mida punktis a osutatud üleminekuprotsess kõige negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase ülemineku fondist toetatakse, sealhulgas sellised näitajad nagu töötuse määr ja rahvastikukao määr;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide üleminekuprobleemidele, sealhulgas kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, ning milles tehakse kindlaks mõjutatud töökohtade ja kaotatavate töökohtade võimalik arv, arenguvajadused ja -eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusalade ümberkujundamise või lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) mõjuhinnang, mis antakse kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide üleminekuprobleemidele, sealhulgas kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, ning milles tehakse kindlaks mõjutatud töökohtade ja kaotatavate töökohtade võimalik arv, võimalik mõju valitsussektori tuludele, arenguvajadused ja -eesmärgid, mis on seotud suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusalade ümberkujundamise või lõpetamisega kõnealustel territooriumidel ja energiaostuvõimetusega seotud raskustega;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav panus kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, milline on õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav panus kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalse, demograafilise, majandusliku, tervisele avalduva ja keskkonnamõjuga tegelemisel;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) hinnang selle kohta, kas kava on kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

e) vajaduse korral hinnang selle kohta, kas kava on kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) kui toetust antakse tulusateks investeeringuteks muudesse ettevõtetesse kui VKEd, siis selliste toimingute ja ettevõtete täielik loetelu ning sellise toetuse vajalikkuse põhjendus puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv on suurem kui ilma investeeringuta loodud töökohtade arv;

h) kui toetust antakse tulusateks investeeringuteks muudesse ettevõtetesse kui VKEd, siis selliste toimingute ja ettevõtete soovituslik loetelu ning sellise toetuse vajalikkuse põhjendus puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv on suurem kui ilma investeeringuta loodud töökohtade arv;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikliga [6].

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikliga [6] ning vajaduse korral EIP ja EIF.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 8 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-eesmärgid ja 2029. aastaks seatud eesmärgid peavad olema kumulatiivsed. Kui komisjon on määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [14 lõike 2] kohaselt esitatud programmi muutmise taotluse heaks kiitnud, siis eesmärke enam ei muudeta.

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-eesmärgid ja 2029. aastaks seatud eesmärgid peavad olema kumulatiivsed.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 9 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi vahendite ühe või mitme väljund- või tulemusnäitaja jaoks kehtestatud eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, vähendades õiglase ülemineku fondist asjaomasele prioriteedile antavat toetust võrdeliselt saavutustega.

Programmi lõpliku tulemusaruande põhjal võib komisjon kooskõlas määrusega (EL) [uus ühissätete määrus] finantskorrektsioone teha.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 10 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10a

 

Üleminekusätted

 

Liikmesriikidele jäetakse õiglase ülemineku territoriaalsete kavade koostamiseks ja vastuvõtmiseks kuni... [üks aasta alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast] kehtiv üleminekuperiood. Üleminekuperioodi jooksul, mida komisjon ei võta arvesse, kui ta kaalub kulukohustustest vabastamise või rahaeraldisest ilmajäämise kohta otsuse tegemist, on kõik liikmesriigid käesoleva määruse alusel täielikult rahastamiskõlblikud.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 10 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10b

 

Läbivaatamine

 

Hiljemalt järgmise mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise lõpuks vaatab komisjon läbi õiglase ülemineku fondi rakendamise ning hindab seda, kas on asjakohane muuta selle kohaldamisala kooskõlas määruse 2020/... [taksonoomia määrus] võimaliku muutmisega, määruses (EL) 2020/… [Euroopa kliimaseadus] sätestatud liidu kliimaeesmärkidega ning kestliku rahanduse tegevuskava rakendamises toimunud arengutega. Selleks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele võib lisada seadusandlikud ettepanekud.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


SELETUSKIRI

A. Sissejuhatus

 

Seadusandlikes ettepanekutes, milles käsitletakse ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist aastatel 2021–2027, on ELi investeeringute tegemisel üks peamisi eesmärke „keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale õiglase ülemineku, roheliste ja siniste investeeringute, ringmajanduse, kliimamuutustega kohanemise ning riskiennetuse ja -juhtimise kaudu“. See aitab täita Pariisi kokkulepet. Peale selle peavad mitmeaastase finantsraamistiku kogukuludest 25 % olema seotud kliimameetmetega.

 

Tänu Euroopa rohelisele kokkuleppele on EL pühendunud keskkonnasäästlikumale tulevikule veel rohkem, sest kokkuleppes on Euroopa jaoks kindlaks määratud uue majanduskasvu poliitika, mille kaugeleulatuv eesmärk on saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. 12. detsembril 2019 kiitis Euroopa Ülemkogu selle eesmärgi heaks.

 

Keskkonnasäästliku majanduse ja kliimaneutraalsuse poole liikumisel on aga erilisi probleeme, millele tuleks kiiresti lahendust otsida. Näiteks on palju piirkondi, mis ikka veel sõltuvad fossiilkütustest või palju kasvuhoonegaase tekitavatest tööstusprotsessidest. Nende piirkondade üleminek kliimaneutraalsele majandusele on seetõttu väga keeruline ülesanne. Majandustegevuste puhul, mille kasvuhoonegaaside heitemahukus on suur või mis põhinevad fossiilkütuste, näiteks kivisöe ja pruunsöe tootmisel ja kasutamisel, peab paratamatult vähenema nii majandustoodang kui ka tööhõive määr. Muudes sektorites, kus kasvuhoonegaaside heide on suur, tuleb CO2-mahukatest protsessidest loobuda, s.o tuleb teha ümberkorraldusi. Peale selle tuleb ümber kujundada palju töökohti, mis eespool nimetatud tegevustest kaudselt sõltuvad, või need töökohad võivad kaduda. Kõik need muutused mõjutavad otseselt inimeste elu ja tekitavad paratamatult mitmesuguseid sotsiaalseid probleeme.

 

Seetõttu on raportööril väga hea meel, et komisjon esitas 2020. aasta järgsel rahastamisperioodil õiglase ülemineku fondi asutamiseks eraldi uue määruse eelnõu, sest sellega on ta pööranud nendele sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonnaalastele probleemidele eritähelepanu ning rõhutanud, et EL peab õiglase ülemineku eesmärgi täitmiseks tegutsema ühtsena.

 

Raportööri arvates tuleb käesolevat, esimest seadusandlikku ettepanekut, millega rakendatakse Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud prioriteete ja mis on osa kestliku Euroopa investeerimiskavast, aga veel veidi muuta, täiendada ja kohandada. Raportöör on eriti mures kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaal-majandusliku mõju pärast ning usub kindlalt, et EL peab üle minema nii, et piirkondadevahelised erinevused ei kasvaks veel suuremaks ja ühtegi kodanikku ei jäetaks kõrvale.

 

B. Õiglase ülemineku mehhanismi ülesehitus

 

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et õiglase ülemineku mehhanismil on kolm sammast, mille hulka kuuluvad õiglase ülemineku fond, InvestEU programmi spetsiaalne kava ja EIP grupi avaliku sektori laenurahastu. Õiglase ülemineku fondi kasutatakse peamiselt toetuste andmiseks ning see keskendub majanduse mitmekesistamisele ning töötajate ja tööotsijate ümberõppele ja aktiivsele kaasamisele, kuid ülejäänud kahest sambast ühe eesmärk on kaasata erainvesteeringuid ja teise oma võimendada avaliku sektori rahaeraldisi.

 

Raportöör juhib tähelepanu ka sellele, et õiglase ülemineku fondi rakendatakse koostöös liikmesriikidega, s.o tihedas koostöös riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning sidusrühmadega, sest nii võetakse üleminekustrateegia omaks. Väga tähtis on järgida ka partnerluspõhimõtet, sest sellega tagatakse, et programmitöö ja rakendamise küsimustes konsulteeritakse majandus- ja sotsiaalpartneritega.

 

C. Toetuse kasutusala

 

Raportöör peab kiiduväärseks, et kavandatavast õiglase ülemineku fondist toetatakse majanduse mitmekesistamise, töötajate ümberõppe ja keskkonna taastamise meetmeid. See on lai valik meetmeid, mis hõlmab investeeringuid järgmisesse: VKEd, teadus- ja innovatsioonitegevus, energiaga seotud tehnoloogia ja taristud, digiteerimine, taaselustamine, ringmajandus, töötajate täienduskoolitus ja ümberõpe ning tööotsijate abistamine ja kaasamine. Meetmete loetelu peaks siiski olema veelgi laiem, et võimaldada piirkondadel, inimestel, ettevõtetel ja muudel sidusrühmadel tulla tõhusalt toime kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnaalaste tagajärgedega.

 

Raportöör sooviks õiglase ülemineku fondist välja jätta investeeringud ettevõtetesse, mis ei ole VKEd, kui töökohad ja tootmisprotsessid viiakse üle teise liikmesriiki või kolmandasse riiki. Lisaks nõustub raportöör jätma rahastamisest välja fossiilkütustega seotud investeeringud, kuid on seisukohal, et investeeringud eelkõige maagaasiga seotud tegevusse peaksid olema teatavatel rangetel tingimustel toetuskõlblikud.

 

D. Eelarve

 

Raportööril on hea meel selle üle, et kavandatava õiglase ülemineku fondi abil soodustatakse energiasüsteemi ümberkujundamist ja sellest toetatakse palju laiemat hulka tegevusi kolmes laias kategoorias: sotsiaalne toetus, majanduse elavdamine ja maapinna korrastamine. Raportöör väljendab ka heameelt komisjoni muudetud ettepaneku üle, milles tehakse ettepanek eelarvet märkimisväärselt suurendada ja eraldada täiendavaid vahendeid Euroopa Liidu taasterahastust. Kuna aga ELi ambitsioonikaid poliitilisi eesmärke on võimalik saavutada üksnes ambitsioonika eelarve abil, on vaja veelgi rohkem vahendeid ja need ei tohiks seada ohtu teiste ühtekuuluvusfondide rahastamist. Lisaks võib õiglase ülemineku fondi vahendeid vabatahtlikkuse alusel täiendada ümberpaigutustega ERFist ja ESF+-ist.

 

Lisaks on raportöör seisukohal, et liikmesriikide täiendavaid jõupingutusi heitkoguste vähendamiseks, mis ületavad eesmärgi, tuleks premeerida. Seetõttu toetab raportöör selliste stiimulite kasutuselevõtmist nagu keskkonnahoidlike meetmete premeerimise mehhanism (Green Rewarding Mechanism), millega premeeritakse täiendavate eraldistega neid liikmesriike, kes vähendavad oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid kiiremini. Raportööri arvates tuleks erilist tähelepanu pöörata ka saartele ja äärepoolseimatele piirkondadele, tagades neile spetsiaalse eraldise.

 

E. Kokkuvõte

 

Käesolev raport on intensiivsete arutelude ja kompromissi tulemus. Eelkõige soovib raportöör tänada teiste fraktsioonide variraportööre ning viie kaasatud komisjoni ja kahe muu komisjoni arvamuse koostajaid. Raportöör ootab nüüd pärast suvepuhkust algavaid intensiivseid institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (26.6.2020)

<CommissionInt>regionaalarengukomisjonile</CommissionInt>


<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9‑0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Arvamuse koostaja (*): <Depute>Siegfried Mureşan </Depute>

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

 

 

LÜHISELGITUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioonile 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta[1] toetab raportöör õiglase ülemineku fondi täielikult.

Nimetatud resolutsioonis palub parlament komisjonil tagada, et järgmine finantsraamistik oleks täielikult kooskõlas Pariisi kokkuleppega, ja rõhutab, et finantsraamistiku eesmärkide saavutamiseks tuleb teha palju suuremaid poliitilisi ja rahalisi pingutusi ning CO2-neutraalsele majandusele üleminek peab olema õiglane, s.o põhinema kõrgeimal sotsiaalse õigluse kriteeriumil, et kedagi ei jäetaks kõrvale;

Raportöör on veendunud, et õiglase ülemineku fondi tuleb tugevdada suuremate eraldiste abil, et võimaldada fondil saavutada oma kaugeleulatuvad eesmärgid. Õiglase ülemineku fondi rahastust peaks olema võimalik kasutada teistest ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest sõltumatult. Seetõttu usub raportöör, et kuigi ELi fondide võimalikult suure vastastikuse täiendavuse tagamine on vajalik, ei tohiks õiglase ülemineku fondi kättesaadavus sõltuda sidumisest teiste ühtekuuluvusfondidega. Sellel on järgmised põhjused.

 

1.  Õiglase ülemineku fond täiendab teisi ELi ühtekuuluvuspoliitika raames kasutatavaid vahendeid. Sellel on keskne roll kliimaneutraalsuse saavutamise ühe suurima probleemi lahendamisel. Seetõttu peaks kõnealuse fondi toimimine ja sellest vahendite eraldamine, arvestades fondi poliitilist tähtsust, olema võimalikult sõltumatu muudest rahastamisvahenditest, samas aga tuleb säilitada vastastikune täiendavus.

2.  Nõue siduda rahastamine õiglasest ülemineku fondist vastavate struktuurifondidega piirab nimetatud fondide kasutamist. See, kuidas liikmesriigid oma rahastamispaketti jaotavad, peaks olema nende endi otsustada, arvestades liikmesriigi majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid iseärasusi ning tingimusel, et vahendite eraldamine on kooskõlas ELi õigusraamistikuga. Nõudes, et õiglasest ülemineku fondist vahendite eraldamine tuleb viia vastavusse ühtekuuluvuspoliitika rahastamisega, kehtestaksime liikmesriikidele lisatingimus, tekitades seega lisakoormuse.

 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat aastateks 2021–2027 reguleeriv õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames täita liidu kohustust rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, keskendades liidu rahastamise keskkonnasõbralikele eesmärkidele. Käesoleva määrusega rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on sätestatud teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 millega nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine õiglase ülemineku mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele ringmajandusele, kus ülejäävaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat aastateks 2021–2027 reguleeriv õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames täita liidu kohustust rakendada Pariisi kliimakokkulepet, et hoida üleilmne temperatuuri tõus alla 1,5°C, ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, keskendades liidu rahastamise keskkonnahoidlikele eesmärkidele ja Euroopa sotsiaalõiguste sambale. Käesoleva määrusega rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on sätestatud teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 millega nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine õiglase ülemineku mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele ringmajandusele, kus ülejäävaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse absorptsiooniga.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka liikmesriigid võtma algusest peale arvesse ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning kasutama kõiki võimalikke vahendeid kahjulike tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek olema kaasav ja kõigi jaoks sotsiaalselt vastuvõetav, vähendama ebavõrdsust ja selle puhul ei tohi kedagi kõrvale jätta. Seetõttu peaksid nii liit ja liikmesriigid kui ka mitmesugused piirkondlikud ja kohalikud osalejad võtma algusest peale arvesse ülemineku keskkonnaalast, sotsiaalset ja majanduslikku ning tööturule avalduvat mõju ning kasutama kõiki võimalikke vahendeid, et leevendada negatiivseid tagajärgi ja edendada positiivseid tagajärgi, näiteks uute, inimväärsete ja kestlike töökohtade loomist või õhukvaliteedi parandamist. Liidu eelarvel on selles oluline roll.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa investeerimiskavas, peaks õiglase ülemineku mehhanism täiendama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) muid meetmeid. See peaks aitama kaasa kliimaneutraalse liidu suunas liikumise sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega tegelemisele, koondades liidu eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa investeerimiskavas, mille raames võetakse järgmise kümne aasta jooksul liidu eelarvest ja sellega seotud vahenditest kasutusele vähemalt üks triljon eurot kestlike investeeringute toetamiseks, tuleks õiglase ülemineku mehhanismiga toetada üleminekust mõjutatud piirkondade töötajaid ja kodanikke, täiendades samas asjaomaste programmide keskkonnahoidliku ülemineku meetmeid 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku raames. See peaks aitama kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalse liidu suunas liikumise sotsiaalsete ja majanduslike, eriti protsessist mõjutatud töötajatele tekkivate tagajärgedega tegelemisele, koondades liidu eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul tasandil.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond (Just Transition Fund, JTF), mis on üks ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. Õiglase ülemineku fondi eesmärk on leevendada kliimamuutustega seotud ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige enam mõjutatud territooriume ja asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist toetatavad meetmed otseselt aitama leevendada ülemineku mõju, kuna nendega rahastatakse kohaliku majanduse mitmekesistamist ja ajakohastamist ning leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. See kajastub õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis on kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [4] sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond (Just Transition Fund, JTF), mis on üks ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. Õiglase ülemineku fondi eesmärk ei ole mitte ainult leevendada ja hüvitada kliimamuutustega seotud ülemineku kahjulikku mõju, vaid ka luua ja suurendada tulevast soodsat mõju, toetades kõige enam mõjutatud territooriume, samuti seal elavaid inimesi ja eriti asjaomaseid töötajaid ning aidata saavutada õiglane üleminek kliimaneutraalsusele 2050. aastaks. Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist toetatavad meetmed otseselt aitama leevendada, muuta kergemaks ja kiirendada ülemineku mõju, kuna nendega rahastatakse kohaliku majanduse mitmekesistamist, kohandamist ja ajakohastamist ning leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele ja elatustasemele. See kajastub õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis on kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [4] sätestatud poliitikaeesmärkidega. Samuti tuleks toetada piirkondi, kus pärast kaevandustegevuse järkjärgulist lõpetamist leiavad aset suured struktuurimuutused.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5a) Liidu toetuse ja rahastamise kohaldamine peaks tagama, et kõik liikmesriikide rahastamiskõlblikud projektid on kooskõlas liidu kohustusega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 6</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse, kui oluline on võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu suurema ambitsioonikusega, nagu on kavandatud Euroopa rohelises kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond andma olulise panuse kliimameetmete peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi omavahendid täiendavad investeeringuid, mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud vahendid aitavad täiel määral kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

(6) Võttes arvesse, kui oluline on võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu suurema ambitsioonikusega, nagu on kavandatud Euroopa rohelises kokkuleppes, peaks ühtekuuluvuspoliitika ja õiglase ülemineku fond andma olulise panuse kliimameetmete peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi omavahendid täiendavad investeeringuid, mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. ERFist ja ESF+-st vabatahtlikkuse alusel ümberpaigutatud vahendid võivad veelgi aidata kaasa selle eesmärgi saavutamisele ja soodustada roheüleminekut, aidates samas täielikult kaasa uute kvaliteetsete töökohtade loomisele, kaasavale kestlikule majanduskasvule ja regionaalarengule.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 6 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6a) COVID 19 pandeemiat arvesse võttes ja selleks, et näidata liidu pühendumust majanduse taastumisele kestliku arengu teel, on vaja, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja Euroopa majanduse taastekavas suurendataks õiglase ülemineku fondile eraldatavat summat.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 6 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6b) Õiglase ülemineku fondi vahendid peaksid vastama fondi kõrgele eesmärgile. Selleks et leevendada kliimaneutraalsusele ülemineku mõju, peaks raha eraldamine õiglase ülemineku fondist toimuma nii, et see ei sõltu muude ELi struktuuri- ja investeerimisfondide eraldistest. Õiglase ülemineku fondi kättesaadavus ei tohiks sõltuda ülekannetest teistest ELi fondidest. Selline sõltumatu kättesaadavus võimaldab õiglase ülemineku fondil nõuetekohaselt toimida, saavutada oodatud tulemused ja tagada toetusesaajate jaoks prognoositavus.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid üksi ei ole kõigi kliimaneutraalsusele üleminekuga seotud probleemide lahendamiseks piisavad. Seepärast peaksid õiglase ülemineku fondi vahendid täiendama ühtekuuluvuspoliitika raames kättesaadavaid vahendeid. ERFist ja ESF+-ist õiglase ülemineku fondi ülekantud vabatahtlikud maksed ei mõjuta muid ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ega rahalisi eraldisi, mis on kavandatud ERFi ja ESF+-i muude eesmärkide jaoks. Ülekantavad maksed ei tohiks ületada 20 % liikmesriigile ERFi ja ESF+-i jaoks algselt eraldatud vahenditest.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7a) Rahastamispakett on Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase eelarvemenetluse käigus peamiseks juhiseks vastavalt institutsioonidevahelise kokkuleppe [Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta]+ artiklile [17] ning seda võib eelarvepädevate institutsioonide otsusega suurendada. Õiglase ülemineku fondi rahastamispaketti on võimalik ka suurendada liikmesriikide lisamaksete ja muude vahendite abil vastavalt kohaldatavale alusaktile ning see kujutab endast sihtotstarbelist välistulu lisaks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktis a sätestatud juhtudele.

 

_____________

 

+ Viidet ajakohastatakse vastavalt vajadusele ajavahemikus 2021-2027 kohaldatavale institutsioonidevahelisele kokkuleppele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele majandusele on väljakutse kõigile liikmesriikidele. Eriti keerukas on see liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel määral fossiilkütustest või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb tegevus järk-järgult lõpetada, või kes peavad kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite jaotus peaks kajastama liikmesriikide suutlikkust rahastada vajalikke investeeringuid, et tulla toime kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele majandusele on väljakutse kõigile liikmesriikidele. Eriti keerukas on see liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel määral fossiilkütustest ja vähemal määral suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb tegevus järk-järgult lõpetada, või kes peavad kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks õiglase ülemineku fond toetama kõiki liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite jaotamisel tuleks toetada abivajavaid liikmesriike sõltuvalt nende suutlikkusest rahastada vajalikke investeeringuid, et tulla toime kliimaneutraalsusele üleminekuga. Erilist tähelepanu tuleks pöörata saartele ja hõredalt asustatud piirkondadele ning äärealadele, kus kliimaneutraalsusele üleminek on raskem.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8a)  Käesoleva määruse suhtes kohaldatakse horisontaalseid finantsreegleid, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on vastu võtnud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 kohaselt. Need reeglid on sätestatud finantsmääruses ning nendega määratakse eelkõige kindlaks menetlus eelarve kehtestamiseks ja selle täitmiseks toetuste, hangete, auhindade ja kaudse eelarve täitmise kaudu ning nähakse ette finantsjuhtimises osalejate vastutuse kontroll. ELi toimimise lepingu artikli 322 kohaselt vastu võetud reeglites on käsitletud ka liidu eelarve kaitsmist juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, sest õigusriigi väärtuste austamine on usaldusväärse finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline eeltingimus.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 9 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9a)  Kooskõlas määrusega (EL) .../... [Euroopa taasterahastu] ja selles eraldatud vahendite piires tuleks programmi raames viia ellu taaste- ja vastupidavuse rahastamismeetmeid, et leevendada COVID-19 kriisi enneolematut mõju. Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, et oleks tagatud määruses (EL).../... [Euroopa taasterahastu] sätestatud tähtaegade järgimine.

</Amend>

 

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 10</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse kindlaks investeeringute liigid, mille kulusid õiglase ülemineku fond võib toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad kohalikku majandust ja on pikas perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki rohelise kokkuleppe eesmärke. Rahastatavad projektid peaksid toetama üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele. Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel põhinev energiatootmine, peaks toetus olema seotud asjaomase tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega sektorite ümberkujundamiseks tuleks toetusega edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste märkimisväärse vähendamise, kooskõlas ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, millega edendatakse innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, samuti digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed toetavad üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele ja aitavad leevendada sellise ülemineku negatiivseid kõrvalmõjusid.

(10) Käesolevas määruses määratakse kindlaks investeeringute liigid, mille kulusid õiglase ülemineku fond võib toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad kohalikku majandust ja on pikas perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki rohelise kokkuleppe eesmärke, kaitses, säilitades ja suurendades samal ajal liidu looduskapitali ning parandades tervist ja heaolu keskkonnaga seotud riskide ja mõju osas. Rahastatavad projektid peaksid toetama üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele. Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja põlevkivil või kõnealuste tahkete fossiilkütuste kaevandamisel põhinev energiatootmine, peaks toetus olema seotud asjaomase tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega sektorite ümberkujundamiseks tuleks toetusega edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste märkimisväärse vähendamise, kooskõlas ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi halvenemist. Toetust tuleks anda ka fossiilkütuste väärtusahelatest ja kasvuhoonegaasidemahukatest tööstusprotsessidest kaudselt sõltuvatele sektoritele ja töökohtadele, näiteks töötajate ümberõppeks. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, millega edendatakse innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, samuti digitaliseerimise ja ühenduvuse valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed toetavad üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele ja aitavad leevendada sellise ülemineku negatiivseid kõrvalmõjusid.

_________________

_________________

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“, COM(2018) 773 final.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 10 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10a) Õiglase ülemineku fondi tuleks kasutada ka selleks, et toetada investeeringuid sotsiaal-, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriprojektidesse, tingimusel et nendega luuakse uusi töökohti eelkõige piirkondades, mis sõltuvad CO2-mahukast majandusest ning mida mõjutab struktuuriline üleminek ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega majandusele. Selline investeerimine aitaks tagada, et üleminekust mõjutatud piirkondades elavatel inimestel oleks juurdepääs kvaliteetsetele avalikele teenustele ja üldhuviteenustele, et toetada sotsiaalselt õiglast üleminekut, millest ei jäeta kedagi kõrvale.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Kliimamuutustega seotud üleminekust enim mõjutatud kodanike kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond hõlmama ka mõjutatud töötajate oskuste täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil kohaneda uute töövõimalustega ning pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja aktiivset kaasamist tööturule.

(11) Kliimamuutustega seotud üleminekust enim mõjutatud, sealhulgas energiaostujõuetusest mõjutatud ja määruse (EL) .../... [ESF+] kohaselt kõige haavatavamate kodanike kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond hõlmama ka mõjutatud töötajate oskuste täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil kohaneda uute töövõimalustega ja saavutada sektorite lõikes sooline tasakaal ning pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja aktiivset kaasamist tööturule. Uute kvaliteetsete töökohtadega tööhõive netomõju tekitamine peaks olema kliimaalase ülemineku, õiglase ülemineku mehhanismi ja õiglase ülemineku fondi üldine eesmärk.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11a) Vaja on kaasavaid poliitikameetmeid ja strateegiaid, et vältida ebavõrdsuse süvenemist õiglase ülemineku protsessis. Sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamiseks peaks õiglase ülemineku fondi toetuse puhul olema juhtpõhimõte edendada soolist võrdõiguslikkust, parandada rändajate ja pagulaste, noorte ja vanade töötajate ning madala kvalifikatsiooniga töötajate töötingimusi ning tagada, et kedagi ei jäeta kõrvale.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11b) Liikmesriigid ja komisjon peaksid tagama selle, et õiglase ülemineku fondi rahastatud prioriteetide rakendamine aitaks kaasa ELi toimimise lepingu artikli 8 kohasele naiste ja meeste vahelise võrdsuse austamisele ja selle edendamisele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 12</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust mõjutatud territooriumide majanduslikku mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku fond toetama tulusaid investeeringuid VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks käsitada investeeringuna ettevõtete põhivarasse või immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid investeeringuid toetada üksnes siis, kui need on vajalikud üleminekust tingitud töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul olemasolevaid töökohti, ning kui need ei põhjusta ümberpaigutamist ega tulene sellest. Investeeringud olemasolevatesse tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud rajatistesse, peaksid olema lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele üleminekule ja on oluliselt väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, mis on kehtestatud saastekvootide tasuta eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, ning kui nende tulemuseks on märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga sellist investeeringut tuleks vastavalt põhjendada asjakohases õiglase ülemineku territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui VKEde tulusate investeeringute toetamine piirduma ettevõtjatega, kes asuvad piirkondades, mis on määratletud abi saavate piirkondadena ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

(12) Selleks et suurendada üleminekust mõjutatud territooriumide majanduslikku mitmekesisust ja ümberkorraldamist, peaks õiglase ülemineku fond toetama tulusaid investeeringuid VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks käsitada investeeringuna ettevõtete põhivarasse või immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid investeeringuid toetada üksnes siis, kui need on vajalikud üleminekust tingitud töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul olemasolevaid töökohti, ning kui need ei põhjusta ümberpaigutamist ega tulene sellest. Investeeringud olemasolevatesse tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud rajatistesse, peaksid olema lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele üleminekule ja on oluliselt väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, mis on kehtestatud saastekvootide tasuta eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, ning kui nende tulemuseks on märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga sellist investeeringut tuleks vastavalt põhjendada asjakohases õiglase ülemineku territoriaalses kavas ning need peaksid olema kestlikud ja kooskõlas energiatõhususe esikohale seadmise põhimõttega. Siseturu terviklikkuse ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui VKEde tulusate investeeringute toetamine piirduma ettevõtjatega, kes asuvad piirkondades, mis on määratletud abi saavate piirkondadena ELi toimimise lepingu artikli 107 lõikes 3 loetletud kõikide kategooriate tähenduses. Tulusad investeeringud ettevõtetesse ei tohiks moonutada ettevõtetevahelist konkurentsi.

_________________

_________________

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 12 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12a) ELi riigiabi reeglid peavad olema paindlikud, et üleminekupiirkonnad saaksid meelitada ligi erainvesteeringuid. Seepärast peaks komisjon uute suuniste koostamisel võtma arvesse ka struktuurimuutustega seotud probleeme asjaomastes piirkondades, tagades samas ausa konkurentsi siseturul. Riigiabi reeglid peaksid võimaldama kõigil õiglase ülemineku fondist abi saavatel piirkondadel varases järgus tegelda tõhusalt töökohtade kadumise ohuga. Kohaldatavates reeglites tuleks võimaldada piisavat paindlikkust, sõltumata abistatava piirkonna staatusest.

</Amend>

 

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 13</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku fondi vahendite kavandamise paindlikkus tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames, peaks olema võimalik ette valmistada iseseisev õiglase ülemineku fondi programm või kavandada õiglase ülemineku fondi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st (ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi raames ühe või mitme sihtotstarbelise prioriteedi raames. Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklile 21a tuleks õiglase ülemineku fondi vahendeid suurendada ERFist ja ESF+-st saadava täiendava rahastamisega. ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud asjaomased summad peaksid olema kooskõlas õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku fondi vahendite kavandamise paindlikkus ja sidusus tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames, peaksid liimesriigid kavandama tihedas koostöös kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning sotsiaalpartneritega õiglase ülemineku fondi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st (ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi raames ühe või mitme sihtotstarbelise prioriteedi raames. Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklile 21a võib õiglase ülemineku fondi vahendeid vabatahtlikkuse alusel suurendada ERFist ja ESF+-st saadava täiendava rahastamisega, kui selline vastastikune täiendavus on põhjendatud ega piira nende eesmärkide saavutamist, milleks ERF ja ESF+ on mõeldud. Alternatiivina võiks ette valmistada iseseisva õiglase ülemineku fondi programmi, kui see on objektiivsetel asjaoludel põhjendatud.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 13 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13a)  ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud summad peaksid olema kooskõlas õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades sätestatud tegevuste liikidega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 13 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13b) Õiglase ülemineku fondi vahendite rakendamine peaks vähendama halduskoormust ning fondist abisaajate ja kõigi asjaomaste osalejate kulusid vastavalt määrusega (EL) .../... [uus ühissätete määrus] kasutusele võetud lihtsustamismeetmetele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 14</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast rakendamisest konkreetsel territooriumil, et saavutada kliimaneutraalne majandus. Sellega seoses peaksid liikmesriigid koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja komisjoni toetusel ning kooskõlas oma riiklike energia- ja kliimakavadega koostama õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult üleminekuprotsessi. Selleks peaks komisjon looma õiglase ülemineku platvormi, mis tugineks olemasolevale üleminekuetapis olevate söekaevanduspiirkondade platvormile, et võimaldada kahe- ja mitmepoolset kogemuste ja parimate tavade vahetamist kõigis mõjutatud sektorites.

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast rakendamisest konkreetsel territooriumil, et saavutada kliimaneutraalne majandus. Sellega seoses koostavad liikmesriigid tihedas koostöös kõigi asjaomaste sidusrühmadega ja komisjoni toetusel ning kooskõlas oma riiklike energia- ja kliimakavadega koostama õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult üleminekuprotsessi. Selleks peaks komisjon looma õiglase ülemineku platvormi, mis tugineks olemasolevale üleminekuetapis olevate söekaevanduspiirkondade platvormile, et võimaldada kahe- ja mitmepoolset kogemuste ja parimate tavade vahetamist kõigis mõjutatud sektorites. Lisaks peaksid õiglase ülemineku territoriaalsed kavad olema kooskõlas määruse (EL).../... [uus ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud asjakohaste territoriaalsete strateegiatega, sealhulgas aruka spetsialiseerumise strateegiatega (S3), riiklike energia- ja kliimakavadega ning Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, et kujundada õiglase ülemineku fondi ja see rakendada, mis seisneb kohalike, piirkondlike, riiklike ja liidu jõupingutuste strateegilises koordineerimises piirkondade majanduse mitmekesistamise eesmärgil, tagades samas õiglase ja ausa ülemineku.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 14 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14a) Selleks et ökoloogiline üleminek oleks edukas, peaksid kõik liikmesriigid heaks kiitma liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi aastaks 2050. Liikmesriigid, kes ei ole võtnud kohustust seda eesmärki täita, peaksid saama õiglase ülemineku fondist neile eraldatud vahenditele vaid osalise juurdepääsu. Sellisel juhul tuleks eelistada nende liikmesriikide piirkondi, kes on võtnud kohustuse see eesmärk ellu viia.

</Amend>

 

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 15</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades tuleks kindlaks määrata kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks koondada, ning kirjeldada konkreetseid meetmeid, mida tuleb võtta kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või muid suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusi hõlmavate rajatiste ümberkorraldamise või sulgemisega. Need territooriumid peaksid vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele või olema nende osad. Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada nende territooriumide probleeme ja vajadusi ning määrata kindlaks vajalikud tegevused viisil, mis tagab kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning kliimaneutraalsusele üleminekuga ja rohelise kokkuleppe eesmärkidega kokkusobiva majandustegevuse ühtse arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid rahalist toetust saama ainult need investeeringud, mis on kooskõlas üleminekukavadega. Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad peaksid olema osa programmidest (mida toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), mille komisjon on heaks kiitnud.

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades tuleks kindlaks määrata kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks koondada, ning kirjeldada konkreetseid meetmeid, mida tuleb võtta kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, tööhõive suurendamiseks ja keskkonnaseisundi halvenemise ärahoidmiseks, eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või muid suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusi hõlmavate rajatiste ümberkorraldamise või sulgemisega. Need territooriumid tuleks täpselt kindlaks määrata ja need peaksid olema suuremate üksuste, nagu NUTS 3. tasandi piirkondade osad või vastama neile. Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada nende territooriumide probleeme ja vajadusi ning määrata kindlaks vajalikud tegevused viisil, mis tagab kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning kliimaneutraalsusele üleminekuga ja rohelise kokkuleppe eesmärkidega kokkusobiva majandustegevuse ühtse arengu. Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada koostoimet muude asjakohaste liidu programmide ja õiglase ülemineku mehhanismi sammaste ja vajaduse korral moderniseerimisfondiga ning nende vastastikust täiendavust, et tegelda kindlakstehtud arenguvajadustega. Õiglase ülemineku fondist peaksid rahalist toetust saama ainult need investeeringud, mis on kooskõlas üleminekukavadega. Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad peaksid olema osa programmidest (mida vajaduse korral toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), mille komisjon on heaks kiitnud. Komisjon peaks andma liikmesriikide taotluse alusel tehnilist abi, kui neil ei ole vajalikku haldussuutlikkust või kui neil on raskusi õiglase ülemineku territoriaalsete kavade väljatöötamisega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 15 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15a) Võttes arvesse äärmiselt suuri jõupingutusi, mida VKEd peavad tegema COVID-19 kriisi tagajärgedega võitlemisel, tuleks kohalikke, piirkondlikke ja siseriiklikke ametiasutusi, ettevõtteid ja muid õiglase ülemineku fondist rahastamist taotlevaid üksusi abistada sellega, et luuakse sihipärase toetuse võimaldamiseks selge, terviklik ja kergesti kasutatav taotlemis- ja aruandlusprotsess.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 16</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Selleks et suurendada õiglase ülemineku fondi vahendite kasutamise tulemustele orienteeritust, peaks komisjonil kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega olema võimalik kohaldada finantskorrektsioone, kui õiglase ülemineku fondi erieesmärgi saavutamiseks seatud eesmärgid on suures ulatuses saavutamata.

(16) Selleks et tagada õiglase ülemineku fondi vahendite kasutamisel soovitud tulemuste saamine, peaks komisjonil kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega olema võimalik kohaldada finantskorrektsioone, kui õiglase ülemineku fondi erieesmärgi saavutamiseks seatud eesmärgid on suures ulatuses saavutamata.

</Amend> 

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 18</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Selleks et kehtestada õiglase ülemineku fondile asjakohane finantsraamistik, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et kehtestada eraldiste jaotus liikmesriikide ja aastate kaupa vastavalt I lisale.

(18) Selleks et kehtestada õiglase ülemineku fondile asjakohane finantsraamistik, tuleks komisjonile anda delegeeritud volitused, et kehtestada eraldiste jaotus liikmesriikide ja aastate kaupa vastavalt I lisale.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond, et toetada territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis on seotud 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessiga.

1. Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond, et toetada territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaal-majanduslike ja geograafiliste probleemidega, mis on seotud 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessiga.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja inimestel tegeleda kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja inimestel tegeleda kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjudega“. Investeeringute eesmärk peaks olema leevendada üleminekust tingitud töökohtade kaotust, toetades ümberkorraldamist ja uute töökohtade loomist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames on eelarveliste kulukohustuste täitmiseks ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 miljardit eurot (2018. aasta hindades) õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida võib suurendada vastavalt vajadusele liidu eelarvest eraldatud lisavahenditega ja muude vahenditega kooskõlas kohaldatava alusaktiga.

Tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames on eelarveliste kulukohustuste täitmiseks ajavahemikul 2021–2027 lisaks ette nähtud 25 000 000 eurot (2018. aasta hindades) õiglase ülemineku fondi vahendeid. Õiglase ülemineku fondi rahastamispaketti on võimalik ka suurendada liikmesriikide vabatahtlike maksete ja muude vahendite abil vastavalt kohaldatavale alusaktile ning see kujutab endast sihtotstarbelist välistulu lisaks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktis a sätestatud juhtudele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

0,35 % esimeses lõigus osutatud summast eraldatakse komisjoni algatusel antavaks tehniliseks abiks.

Vähemalt 0,35 % esimeses lõigus osutatud summast eraldatakse komisjoni algatusel antavaks tehniliseks abiks ning seda osa võib liikmesriigi taotlusel suurendada, lähtuvalt konkreetsest õiglase ülemineku territoriaalsest kavast.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu otsuse, milles sätestatakse vahendite iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 osutatud täiendavate vahendite jaotus liikmesriikide vahel vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

3. Komisjonile antakse õigus võtta artikli 10 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks otsusega, milles sätestatakse vahendite iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 osutatud täiendavate vahendite jaotus liikmesriikide vahel vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriikide puhul, kes ei ole veel kohustunud täitma liidu kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. aastaks, on juurdepääs piiratud ühe kolmandikuga nende riiklikest eraldistest („külmutamata osa“) ning ülejäänud kaks kolmandikku („külmutatud osa“) tehakse kättesaadavaks pärast sellise kohustuse võtmist. Sellisel juhul on piirkondadel, kes kohustuvad seda eesmärki ellu viima, eelisjuurdepääs riikliku eraldise külmutatud osale.

</Amend>

 

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõige 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta selliste lõikes 2 osutatud täiendavate vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku fondile liidu eelarvest või muudest vahenditest eraldatud, ette täiendavat toetust ERFist või ESF+-st.

välja jäetud

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 a – pealkiri</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Vahendid Euroopa taasterahastust

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 a – lõige 1 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EL) ).../... [ERI] artiklis 2 osutatud meetmeid rakendatakse õiglase ülemineku fondi raames summaga 30 000 000 000 eurot (2018. aasta hindades) kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis vi osutatud summast, kui artikli 4 lõigetes 3, 4 ja 8 ei ole sätestatud teisiti.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 a – lõige 1 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Seda summat käsitatakse artikli 3 lõikes 2 osutatud muude vahenditena ja seda peetakse sihtotstarbeliseks välistuluks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/10461a artikli 21 lõikele 5.

 

Need eraldatakse lisaks artiklis 3 sätestatud koguvahenditele eelarveliste kulukohustuste jaoks tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames aastateks 2021–2024 järgmiselt:

 

– 2021: 7 495 797 242 eurot;

 

– 2022: 7 496 636 094 eurot;

 

– 2023: 7 496 371 621 eurot;

 

– 2024: 7 495 899 220 eurot.

 

____________________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 a – lõige 1 – lõik 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks eraldatakse esimeses lõigus osutatud vahenditest halduskuludeks 15 295 823 eurot 2018. aasta hindades.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 a – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2.  Vähemalt 0,35 % esimeses lõigus osutatud summast eraldatakse komisjoni algatusel antavaks tehniliseks abiks ning seda osa võib liikmesriigi taotlusel suurendada, lähtuvalt konkreetsest õiglase ülemineku territoriaalsest kavast.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 a – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3.  Lõikes 1 osutatud summa jaotus aastate ja liikmesriikide kaupa lisatakse artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjoni otsusesse vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 a – lõige 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4.  Erandina finantsmääruse artikli 14 lõikest 3 kohaldatakse lõikes 1 osutatud vahenditel põhinevate eelarveliste kulukohustuste suhtes määruse (EL) [uus ühissätete määrus] VII jaotise IV peatükis sätestatud kulukohustustest vabastamise norme. Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 4 punktist c ei kasutata neid vahendeid jätkuprogrammi või -meetme jaoks.

</Amend>

 

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt kehtestatud õiglase ülemineku territoriaalsete kavade rakendamisele.

1. Õiglase ülemineku fondist toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt kehtestatud õiglase ülemineku territoriaalsete kavade rakendamisele. Õiglase ülemineku fondi vahendid on täiendavad ega asenda ERFist, ESF+-ist või muudest liidu programmidest toetatavaid tegevusi.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa majanduse mitmekesistamise ja ümberkorraldamise;

a) tulusad ja kestlikud investeeringud, eeskätt VKEdesse ja idufirmadesse, mis toovad kaasa inimväärsete ja kestlike töökohtade loomise ning majanduse mitmekesistamise ja ümberkorraldamise;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete loomisse, sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete loomisse, juba olemasolevate ettevõtete mitmekesistamisse ja alternatiivsesse kestlikku majandustegevusse, sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja konsultatsiooniteenuste kaudu;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja innovatsioonitegevusse ning kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja innovatsioonitegevusse, sh teadusasutustesse ja ülikoolidesse, ning kõrgtehnoloogiale ülemineku ja selle kasutuselevõtu edendamine;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) investeeringud selliste transpordisüsteemide edendamisse, mis parandavad linnalist liikumiskeskkonda ja muudavad selle kestlikumaks, sealhulgas arukate tehnoloogiliste lahenduste kasutamise abil;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) investeeringud taskukohase puhta energia tehnoloogia ja taristu kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, energiatõhususse ja taastuvenergiasse;

d) investeeringud, eelkõige juhul kui nõudlusega seotud meetmed ei ole piisavad, taskukohase puhta ja kestliku energia tehnoloogia ja taristu kasutuselevõttu, CO2-mahukast energiast sõltuvuse ja kütteostuvõimetuse vähendamisse, kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, sealhulgas investeeringud kestlikku transporti ja taristusse, sealhulgas elektrifitseerimise ja biokütuste kasutamise edendamisse, ning investeeringud sihtotstarbelistesse energiatõhususe meetmetesse ja taastuvenergiasse;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a) investeeringud energiatõhususse ja taastuvenergiasse, sealhulgas investeeringud kaugküttesse;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja digitaalsesse ühenduvusse, sealhulgas kiiretesse võrkudesse, nagu kiudoptilised kaablid kodumajapidamistele saartel, äärealadel, maapiirkondades ja hõredalt asustatud piirkondades;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade taastamisse ja saastest puhastamisse, maapinna korrastamisse ja otstarbe muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud asjaomaste kohtade taastamisse ja saastest puhastamisse, maapinna korrastamisse ja otstarbe muutmist käsitlevatesse projektidesse, tagades samas „saastaja maksab“ põhimõtte järgimise;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g a) investeeringud sotsiaalsesse taristusse ja avalike üldhuviteenuste arendamisse;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt h</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate, eelkõige alakasutatud või madala haridustasemega töötajate oskuste täiendamine ja ümberõpe;

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt i</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  tööotsijatele tööotsingualase abi pakkumine;

i)  aktiivne tööturu- ja oskuste poliitika, mille keskmes on tulevikku suunatud sektorid ja tööhõive, ning tööotsijatele tööotsingualase abi pakkumine;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j)  tööotsijate aktiivne kaasamine;

j) tööotsijate aktiivne kaasamine, tagades võrdse juurdepääsu ja soolise võrdõiguslikkuse;

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktide a ja c kohaselt eritoetuspiirkondadena määratletud piirkondades tulusaid investeeringuid muudesse ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et sellised investeeringud on heaks kiidetud osana õiglase ülemineku territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised investeeringud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist toetada kõiki ELi toimimise lepingu artikli 107 lõikes 3 loetletud kategooriate tulusaid investeeringuid muudesse ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et sellised investeeringud on heaks kiidetud osana õiglase ülemineku territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised investeeringud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamiseks.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud raskustes olevaid ettevõtjaid, välja arvatud ettevõtjad, kes võivad saada toetust keskkonnahoidlike investeeringute, uue tehnoloogia ja taristu jaoks, mis võivad aidata vähendada heitkoguseid ja suurendada energiatõhusust ja/või energia tootmist taastuvatest energiaallikatest;

_____________________

_______________________

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse piirkondades, kus on vähemalt kaks samaväärse kategooria lairibavõrku.

e) investeeringuid lairibataristusse piirkondades, kus on vähemalt kaks samaväärse kategooria lairibavõrku. Seda erandit ei kohaldata saartele, äärealadele ja hõredalt asustatud piirkondadele, kus üksikmajapidamisteni jõudmiseks on vaja eraldi uut kiiret taristut.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid kavandatakse nende piirkondade kategooriate jaoks, kus asjaomased territooriumid asuvad, võttes aluseks õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja mille komisjon on programmi või programmi muutmise osana heaks kiitnud. Vahendid kavandatakse eraldada ühe või mitme eriprogrammi või programmi ühe või mitme prioriteedi raames.

Õiglase ülemineku fondi vahendid kavandatakse nende piirkondade kategooriate jaoks, kus asjaomased territooriumid asuvad, võttes aluseks õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja mille komisjon on programmi või programmi muutmise osana heaks kiitnud. Vahendid kavandatakse eraldada selliste programmide ühe või mitme prioriteedi raames, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) või Ühtekuuluvusfondist, või ühe või mitme eriprogrammi raames, kui see on objektiivsetel asjaoludel põhjendatud.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Õiglase ülemineku fondi vahendid kavandatakse kooskõlas määruse (EL).../... [uus ühissätete määrus] artikliga [6] ja see tagab NUTS 2. või NUTS 3. tasandi sihtterritooriumide ametiasutuste vahetu kaasamise, nimelt vahendite eraldamisega piirkondlike programmide kaudu, kui sellised programmid on olemas, või see toimub määruse (EL).../... [uus ühissätete määrus] artiklites [22-28] sätestatud integreeritud territoriaalsete vahendite kasutamise abil.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase ülemineku territoriaalses kavas sisalduva programmi heaks üksnes juhul, kui üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide kindlaksmääramine on nõuetekohaselt põhjendatud ja asjaomane õiglase ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja kliimakavaga.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase ülemineku territoriaalses kavas sisalduva programmi heaks üksnes juhul, kui üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide kindlaksmääramine on nõuetekohaselt põhjendatud ja asjaomane õiglase ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja kliimakavaga, samuti asjaomaste kehtivate piirkondlike ja kohalike strateegiatega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet või prioriteedid hõlmavad õiglase ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või osalisest eraldisest liikmesriikidele ning määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt üle kantud vahenditest. Õiglase ülemineku fondi prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ vahendite kogusumma peab olema vähemalt poolteist korda suurem kui õiglase ülemineku fondist sellele prioriteedile antava toetuse summa, kuid ei ületa kõnealust summat üle kolme korra.

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet või prioriteedid võivad hõlmata õiglase ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad õiglase ülemineku fondi kogueraldisest liikmesriikidele ning määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt vabatahtlikult üle kantud vahenditest. ERFi ja ESF+-i vahendite kogueraldis, mis on vabatahtlikult õiglase ülemineku fondi prioriteedile üle kantud, ei tohi ohustada ERFi ja ESF+-i prioriteetide piisavat rahastamist. Ülekantavad vahendid ei tohi ületada 20 % liikmesriigile ERFist ja ESF+-ist algselt eraldatud vahenditest ega ületada 60 % õiglase ülemineku fondi prioriteedist antava toetuse summast.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos asjaomaste territooriumide vastavate ametiasutustega ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava või mitu õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis hõlmavad üht või mitut mõjutatud territooriumi, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud vormile. Territooriumid peavad olema sellised, mis on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava töökohtade kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning suurima kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusrajatiste tootmisprotsesside ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad täielikus kooskõlas partnerluse põhimõttega koos kõigi asjaomaste territooriumide vastavate eelkõige kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutuste ja sotsiaalpartneritega vastavalt määruse (EL).../... [uus ühissätete määrus] artiklile [6] ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava või mitu õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis hõlmavad üht või mitut mõjutatud territooriumi, mis võivad olla osa suuremast tasandist või vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud vormile. Territooriumid peavad olema sellised, mis on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse ning tööturumõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava töökohtade kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning suurima kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusrajatiste tootmisprotsesside ümberkujundamise vajadusega. Sihtalade kindlakstegemiseks ja nendevahelise rahastamise jaotuse kindlaksmääramiseks kasutatakse objektiivseid ja läbipaistvaid kriteeriume. Kui liikmesriik seda taotleb, annab komisjon tehnilist abi õiglase ülemineku territoriaalse kava väljatöötamiseks.

_________________

_________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide üleminekuprobleemidele, sealhulgas kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, ning milles tehakse kindlaks mõjutatud töökohtade ja kaotatavate töökohtade võimalik arv, arenguvajadused ja -eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusalade ümberkujundamise või lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide üleminekuprobleemidele, sealhulgas täielikult taastuvatel energiaallikatel põhinevale, väga ressursi- ja energiatõhusale, kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju ning lisakasu, mis puudutab eelkõige tervist ja heaolu, ning milles tehakse kindlaks mõjutatud töökohtade ja kaotatavate töökohtade võimalik arv ning võimalikud loodavad töökohad, arenguvajadused ja -eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tegevusalade ümberkujundamise või lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav panus kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, kuidas aitab õiglase ülemineku fondi toetus eeldatavasti lahendada sotsiaalseid, majandus- ja keskkonnaprobleeme ning kasutada võimalusi, mis kaasnevad üleminekuga täielikult taastuvatel energiaallikatel põhinevale, väga ressursi- ja energiatõhusale, kliimaneutraalsele ringmajandusele, ning kavandatud meetmete üksikasjalik loetelu;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j) koostoime ja vastastikune täiendavus muude liidu programmide ja õiglase ülemineku mehhanismi sammastega, et tegeleda kindlakstehtud arenguvajadustega.

j) koostoime ja vastastikune täiendavus muude liidu programmide ja õiglase ülemineku mehhanismi sammaste ning vajaduse korral moderniseerimisfondiga, et tegeleda kindlakstehtud arenguvajadustega kavaga hõlmatud territooriumil.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikliga [6].

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse kaasatakse kõik asjaomased partnerid kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artikliga [6] ja asjaomased sidusrühmad käesoleva artikli lõikes 1 osutatud mõjutatud territooriumide geograafilisel tasandil, vastavalt alt üles lähenemisviisile.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste aruka spetsialiseerumise strateegiatega, riiklike energia- ja kliimakavadega ning Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste aruka spetsialiseerumise strateegiatega, milles soovitatavalt määratakse kindlaks prioriteetide raamistik ja rakendamisprotsessid, riiklike energia- ja kliimakavadega ning Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, samuti kehtivate piirkondlike ja kohalike strateegiatega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 10 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].

2. Artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 10 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 10 – lõige 6</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – punkt 1 – alapunkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid eraldisi kohandatakse selleks, et mitte ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui kaks miljardit eurot. Summad, mis ületavad kahte miljardit eurot liikmesriigi kohta, jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi teiste liikmesriikide eraldistega. Igale liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse vastavalt ümber;

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid eraldisi kohandatakse selleks, et mitte ükski liikmesriik ei saaks õiglase ülemineku fondi kogueraldisest rohkem kui 20 %. Summad, mis ületavad 20 % künnist, jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi teiste liikmesriikide eraldistega. Igale liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse vastavalt ümber;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) kaks kolmandikku riiklikest eraldistest sõltub sellest, kas liikmesriik kiidab heaks liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi aastaks 2050 ja pühendub sellele. See summa paigutatakse reservi, kuni asjaomane liikmesriik on kõnealuse kohustuse heaks kiitnud. Sellisel juhul antakse rahalistele vahenditele eelisjuurdepääs nendele liikmesriikide piirkondadele, kes kiidavad heaks liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi 2050. aastaks ja kohustuvad seda rakendama.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Õiglase ülemineku fondi asutamine

Viited

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

REGI

29.1.2020

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

29.1.2020

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

27.5.2020

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Siegfried Mureşan

5.3.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.5.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.6.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

5

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 


 

 

 

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS (24.6.2020)

<CommissionInt>regionaalarengukomisjonile</CommissionInt>


<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Henrike Hahn</Depute>

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat aastateks 2021–2027 reguleeriv õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames täita liidu kohustust rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, keskendades liidu rahastamise keskkonnasõbralikele eesmärkidele. Käesoleva määrusega rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on sätestatud teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 millega nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine õiglase ülemineku mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele ringmajandusele, kus ülejäävaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat aastateks 2021–2027 reguleeriv õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames täita liidu kohustust rakendada Pariisi kliimakokkulepet, et hoida üleilmne temperatuuri tõus alla 1,5 °C (võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega), Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, keskendades liidu rahastamise keskkonnasõbralikele ja sotsiaalsetele eesmärkidele. Käesoleva määrusega rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on sätestatud teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“)11, ja mis on osa kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 millega nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine õiglase ülemineku mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda majanduslike ja sotsiaalsete energia kestlikkuse, energiajulgeoleku, energia taskukohasuse ning piirkondlike probleemide ja võimalustega, mis tulenevad üleminekust kestlikule, kliimaneutraalsele, kliimamuutustele vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja täielikule ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks, kus kasvuhoonegaaside netoheidet ei ole ja kus püütakse ära hoida kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis on muu hulgas seotud bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide hävimise, ressursside ületarbimise, keemilise saaste ja jäätmetega.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele ringmajandusele on üks liidu olulisemaid poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemise vastu võitlemine on pikas perspektiivis kõigile kasulik ning pakub keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja liikmesriigid üleminekut samast punktist või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. Mõned on teistest edasijõudnumad, samas kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja majanduslik mõju nendele piirkondadele, mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest – eriti söest, pruunsöest, turbast ja põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusharudest. Selline olukord ei tekita mitte ainult riski, et üleminek kliimaneutraalsusele toimub liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka piirkondadevaheliste erinevuste suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke.

(2) Üleminek kestlikule, kliimaneutraalsele, kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja täielikule ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks on üks liidu olulisemaid poliitikaeesmärke ning see vajab uusi mahukaid investeeringuid, eelkõige uutesse ja innovaatilistesse tehnoloogiatesse. Euroopa Ülemkogu kinnitas 12. detsembril 2019 uue rohelise kokkuleppe ja eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. aastaks kliimaneutraalne liit. Parlament rõhutas 17. aprillil 2020, et COVID-19 pandeemia ja viirusepuhangu tagajärgede vastase võitluse poliitika peaks samuti lähtuma kliimaneutraalsuse eesmärgist ning et Euroopa majanduse taastamine ja uuesti ülesehitamine peaks põhinema Euroopa rohelise kokkuleppe strateegial. Kuigi kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemise vastu võitlemine on pikas perspektiivis kõigile kasulik ning pakub keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja liikmesriigid üleminekut samast punktist või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. Mõned on teistest edasijõudnumad, samas kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja majanduslik mõju nendele piirkondadele, mis sõltuvad praegu suurel määral fossiilkütustest või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusharudest või sellisest tööstusest, mis toodab kliimaneutraalsuse eesmärgiga sobimatuid tooteid. Selline olukord ei pruugi ohustada ainult liidu üleminekut kliimaneutraalsusele, vaid võib suurendada ka piirkondadevahelisi erinevusi, mis kahjustab sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke. Liikmesriikidele tuleks anda vajalikud vahendid, et saavutada liidu CO2-neutraalsuse eesmärgid ja vältida piirkondade kõrvale jäämist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka liikmesriigid võtma algusest peale arvesse ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning kasutama kõiki võimalikke vahendeid kahjulike tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek olema õiglane ja sotsiaalselt kaasav ning aitama kaasa inimväärsete ja kvaliteetsete töökohtade loomisele, vaesuse kaotamisele ja liidu säästvale arengule, võideldes samal ajal töötuse, sotsiaalse tõrjutuse ja majanduslanguse vastu kõige enam ohustatud piirkondades ning võttes arvesse energia kestlikkuse, energiajulgeoleku ja taskukohasusega seotud probleeme. Seetõttu peavad nii liit kui ka liikmesriigid võtma algusest peale arvesse ülemineku majanduslikku, keskkonnaalast, sotsiaalset ja piirkondlikku mõju ning kasutama kõiki võimalikke vahendeid vajalike struktuurimuutuste soodustamiseks ning töötajaid ja üleminekust eriti mõjutatud muid sidusrühmi puudutavate kahjulike tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel peaks olema selles oluline osatähtsus.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 3 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3a) 2030. aastaks peaks üleminek looma liidus lisaks juba prognoositud 12 miljonile uuele töökohale veel 1,2 miljonit töökohta. Komisjoni hinnangul1a on söekaevanduspiirkondades, kus üle 200 000 töökoha on otseselt seotud söetootmisega, võimalik 2030. aastaks luua puhta energia tehnoloogiate kasutuselevõtu abil kuni 315 000 töökohta ja 2050. aastaks üle 460 000 töökoha. Ainuüksi söetööstuspiirkonnad suudavad võtta puhta energia tehnoloogiat kasutusele mahus, mis moodustab CO2-neutraalsuse ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks kavandatust 60 %. Lisaks on puhta energia projektide arendamine söepiirkondades kasulik sellepärast, et olemas on taristu ja maa, elektroonikat ja mehaanikat tundvad juba koolitatud töötajad, kes on eriti sobivad taastuvenergia sektoris uuesti tööle asumiseks, ning tööstuspärand.

 

__________________

 

1a Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne „Clean energy technologies in coal regions: Opportunities for jobs and growth“, 2020,
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa investeerimiskavas, peaks õiglase ülemineku mehhanism täiendama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) muid meetmeid. See peaks aitama kaasa kliimaneutraalse liidu suunas liikumise sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega tegelemisele, koondades liidu eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa investeerimiskavas, ei tohiks õiglase ülemineku mehhanismi pidada eraldiseisvaks rahastamisvahendiks, vaid see peaks täiendama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) muid meetmeid, et võtta eelkõige arvesse nendele töötajatele ja kogukondadele avalduvat sotsiaalset, sotsiaal-majanduslikku ja keskkonnamõju, keda praeguselt söel ja süsinikul põhinevalt majanduselt üleminek kõige rohkem kahjustab. See peaks aitama kaasa kliimaneutraalse liidu suunas liikumise sotsiaalsete, majanduslike ja piirkondlike tagajärgedega tegelemisele ning kõigi muude liidu keskkonnaeesmärkide saavutamisele, koondades liidu eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul tasandil, aidates kaasa kindlale ja kestlikule majandusele, kus töökohad suudavad tagada inimväärse elatustaseme ja avaldada positiivset mõju rahvatervisele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond (Just Transition Fund, JTF), mis on üks ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. Õiglase ülemineku fondi eesmärk on leevendada kliimamuutustega seotud ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige enam mõjutatud territooriume ja asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist toetatavad meetmed otseselt aitama leevendada ülemineku mõju, kuna nendega rahastatakse kohaliku majanduse mitmekesistamist ja ajakohastamist ning leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. See kajastub õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis on kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [4] sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse õiglase ülemineku fond (Just Transition Fund, JTF), mis on üks ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. Õiglase ülemineku fond peaks püüdma arendada koostoimet ja vastastikust täiendavust õiglase ülemineku mehhanismi teiste sammastega, tagamaks, et kõik kolm sammast töötavad samade eesmärkide nimel, ning see ei tohiks tõrjuda välja erasektori investeeringuid, mida hõlbustatakse õiglase ülemineku mehhanismi kaudu. Fond peaks toetama Euroopa rohelise kokkuleppe üldeesmärke ning olema kooskõlas määruses (EL) .../… [ELi taksonoomia määrus] sätestatud kestliku tegevuse raamistikuga, et lahendada kliima- ja keskkonnaprobleeme, jätmata kedagi kõrvale. Õiglase ülemineku fondi eesmärk on tegeleda kliimamuutustega seotud ülemineku probleemide ja võimalustega, tehes mõjutatud piirkondades sihtotstarbelisi investeeringuid, keskendudes eelkõige kestlikule majandustegevusele, tagades uute ja uuenduslike kestlike projektide kasutuselevõtu ning toetades kõige enam mõjutatud territooriume, asjaomaseid töötajaid ja kohalikke kogukondi nende tööstus- ja majandusstruktuuride kohandamisel, taastades samal ajal piirkondade pikaajalise konkurentsivõime ning suurendades sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust. Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist toetatavad meetmed otseselt aitama üleminekuprotsessi hõlbustada ja toetada, kuna nendega rahastatakse kohaliku majanduse mitmekesistamist ja ajakohastamist ning aidatakse luua uusi töövõimalusi, sealhulgas kõigi asjaomaste sidusrühmadega varajase konsulteerimise abil. See kajastub õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis on kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [4] sätestatud poliitikaeesmärkidega. Õiglase ülemineku fondi vahendite saajad peaksid järgima liidu aluslepingutel rajanevaid põhiväärtusi.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>