Menettely : 2020/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0135/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0135/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0223

<Date>{15/07/2020}15.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0135/2020</NoDocSe>
PDF 970kWORD 356k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Aluekehitysvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Manolis Kefalogiannis</Depute>

Valmistelijat (*):

Siegfried Mureşan, budjettivaliokunta

Henrike Hahn, talous- ja raha-asioiden valiokunta

Mounir Satouri, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Alexandr Vondra, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Jerzy Buzek, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0022) ja muutetun ehdotuksen (COM(2020)0460),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 175 artiklan kolmannen kohdan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0007/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 on kuullut tilintarkastustuomioistuinta,

 on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

 on kuullut alueiden komiteaa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot,

 ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0135/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia, joita aiheutuu ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen siirtymisestä, kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan vastaavalla hiilen sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 celsiusasteeseen, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’11, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä kustannuksia, joita aiheutuu ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen siirtymisestä, kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan vastaavalla hiilen sitomisella covid-19-pandemian vaikutukset huomioon ottaen.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen on yksi unionin tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 tavoitteen ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjuminen hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia niillä alueilla, joilla nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen – tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat erot alueiden välillä, mikä on haitallista yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen on yksi unionin tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 tavoitteen ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjuminen hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia niillä alueilla, joilla nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja ruskohiileen, turpeen käyttöön energiantuotannossa ja öljyliuskeeseen – tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat erot alueiden ja erityisesti syrjäisimpien alueiden, syrjäisten alueiden, saarialueiden ja maantieteellisesti epäsuotuisien alueiden sekä väestökadosta kärsivien alueiden välillä, mikä on haitallista yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 kappale:</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava oikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on otettava huomioon siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava oikeudenmukainen, osallistava ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien kannalta. Sen vuoksi unionin, jäsenvaltioiden ja niiden alueiden on otettava huomioon siirtymän taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä sen varmistamisessa, että ketään ei jätetä jälkeen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa esitetään, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla olisi täydennettävä muita toimia, joita toteutetaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–2027. Sen avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita aiheutuu unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, yhdistämällä alueellisella tasolla unionin talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa esitetään, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla olisi täydennettävä muita toimia, joita toteutetaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–2027. Sen avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita aiheutuu erityisesti prosessin vaikutuspiiriin kuuluville työntekijöille unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, yhdistämällä alueellisella tasolla unionin talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin edistäen kestävää taloutta, vihreitä työpaikkoja ja kansanterveyttä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston erityistavoitteessa, joka on vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa.

(5) Asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on lieventää ja kompensoida ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja edistää tasapainoista sosioekonomista siirtymää, jolla torjutaan sosiaalista epävarmuutta ja epävakaata liiketoimintaympäristöä. JTF-rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista elvyttämällä luonnonvaroja ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja elintasoon. Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston erityistavoitteessa, joka on vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen unionin entistä kunnianhimoisempien tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla olisi oltava keskeinen tehtävä ilmastotoimien valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat JTF:n omista määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin tavoitetaso unionin talousarviomenoista ilmastotavoitteiden edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä varoilla edistetään tämän tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen unionin entistä kunnianhimoisempien tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla olisi oltava keskeinen tehtävä ilmasto- ja ympäristötoimien valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat JTF:n omista määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 30 prosentin tavoitetaso unionin talousarviomenoista ilmastotavoitteiden edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta vapaaehtoisesti siirrettävillä varoilla voitaisiin edistää tämän tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä olevia varoja.

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä olevia varoja. JTF-rahaston perustaminen ei saisi johtaa muiden koheesiorahastojen leikkauksiin tai niistä tehtäviin pakollisiin siirtoihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. Se on erityisen vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on mukautettava ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa investointeja, jotka tarvitaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. Se on erityisen vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan tai on viime aikoihin asti nojauduttu voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on mukautettava ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa olisi keskityttävä alueisiin, joihin siirtyminen vaikuttaa eniten, ja otettava huomioon jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa investointeja, jotka tarvitaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä selviytymiseksi, siten, että otetaan erityisesti huomioon vähiten kehittyneet alueet, syrjäisimmät alueet, vuoristoalueet, saaret, harvaan asutut alueet, maaseutualueet, syrjäiset alueet sekä maantieteellisesti epäsuotuisat alueet, joiden vähäinen väestömäärä vaikeuttaa energiasiirtymää kohti ilmastoneutraaliutta, sekä kunkin jäsenvaltion lähtötilanne.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 9 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauman jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien perusteella.

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauman jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien perusteella. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kunnat ja kaupungit voivat saada suoraan JTF-varoja, jotka asetetaan niiden saataville niiden objektiivisten tarpeiden mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 10 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään investointityypit, joiden menoja voidaan tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa toiminnassa olisi noudatettava täysimääräisesti unionin ilmasto- ja ympäristöprioriteetteja. Investointien luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon kaikki vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden louhintaan perustuvassa energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason alenemiseen. Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat päästöjen merkittävään pienenemiseen, vuotta 2030 koskevien EU:n ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja tutkimusta edistyneen ja kestävän teknologian alalla samoin kuin digitalisaation ja liitettävyyden alalla, edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään investointityypit, joiden menoja voidaan tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa toiminnassa olisi noudatettava täysimääräisesti unionin ilmastoon ja ympäristöön liittyviä sekä yhteiskunnallisia sitoumuksia ja prioriteetteja. Investointien luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla tuetaan ihmisiä, yhteisöjä ja paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon kaikki Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteet. Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä vaiheittaista ja täydellistä siirtymistä kestävään, ilmastoneutraaliin ja saasteettomaan talouteen ja kiertotalouteen. Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden louhintaan perustuvassa energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason alenemiseen. Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat päästöjen merkittävään pienenemiseen, vuotta 2030 koskevien EU:n ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään osaamiseen perustuva työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja tutkimusta edistyneen ja kestävän teknologian alalla samoin kuin digitalisaation, liitettävyyden ja älykkään ja kestävän liikkuvuuden alalla, edellyttäen, että tällaisilla toimenpiteillä edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia kunkin jäsenvaltion taloudelliset, yhteiskunnalliset ja energiaan liittyvät erityispiirteet huomioon ottaen. Kulttuurin, koulutuksen ja yhteisöllisyyden rakentamisen merkitys siirtymäprosessissa olisi myös otettava huomioon tukemalla kaivostoiminnan perintöön liittyviä toimia.

__________________

__________________

13 Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta (COM(2018) 773 final).

13 Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta (COM(2018) 773 final).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, JTF-rahastosta olisi katettava myös vaikutusten kohteeksi joutuneiden työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan uusiin työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja edistää heidän aktiivista integroitumistaan työmarkkinoille.

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, JTF-rahastosta olisi katettava myös vaikutusten kohteeksi joutuneiden työntekijöiden ja työnhakijoiden, erityisesti naisten, uudelleenkoulutus, uusien taitojen hankkiminen ja koulutus. Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan uusiin työllisyysmahdollisuuksiin sekä hankkimaan vihreään talouteen sopivaa uutta ammattitaitoa ja tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja edistää heidän aktiivista integroitumistaan työmarkkinoille. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisen olisi oltava ohjaavana periaatteena tuen myöntämisessä JTF-rahastosta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän vaikutuksista kärsivien alueiden talouden monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin. Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi tehtävää investointia, joka siten edistää pääoman bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen menetysten lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja alittavat merkittävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset ilmaisjaon laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos niiden tuloksena suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi perusteltava asianmukaisesti alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia ja erityisesti tuki muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin olisi rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän vaikutuksista kärsivien alueiden talouden monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin. Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi tehtävää investointia, joka siten edistää pääoman bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen menetysten lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja alittavat merkittävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaiset ilmaisjaon laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos niiden tuloksena luodaan ja säilytetään merkittävä määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi perusteltava asianmukaisesti alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa, ja niiden olisi oltava kestäviä ja noudatettava soveltuvin osin periaatteita ”saastuttaja maksaa” ja ”energiatehokkuus etusijalle”. Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.

__________________

__________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) JTF-rahastosta muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin annettava tuki olisi rajattava asetuksen .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin vähemmän kehittyneisiin alueisiin ja siirtymäalueisiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi vahvistettava täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava johdonmukaisia alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen toimien tyypin kanssa.

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja voitaisiin vahvistaa vapaaehtoisesti täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava johdonmukaisia alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen toimien tyypin kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava siirtymäprosessin tosiasiallinen toteuttaminen tietyllä alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja komission tuella alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa esitetään siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka ovat johdonmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio perustaa siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja monenvälisen kokemusten vaihdon hankitusta tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, joihin vaikutukset kohdistuvat.

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava siirtymäprosessin tosiasiallinen ja mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltioiden olisi laadittava sosiaalisessa vuoropuhelussa ja yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa vahvistetun kumppanuusperiaatteen mukaisesti ja komission tuella alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa esitetään siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka ovat johdonmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa ja menevät mahdollisesti niitä pitemmälle. Komissio perustaa siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja monenvälisen kokemusten vaihdon hankitusta tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, joihin vaikutukset kohdistuvat.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat toimet ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyvien laitosten tai muun kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuntaminen tai lopettaminen. Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten toimien johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada taloudellista tukea JTF-rahastosta. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien olisi oltava osa komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta).

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat toimet vuotta 2030 koskevien unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä etenkin siltä osin kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyvien laitosten tai muun kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuntaminen tai lopettaminen, siten, että säilytetään työllistymismahdollisuudet ja laajennetaan niitä alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, jotta voidaan välttää sosiaalinen syrjäytyminen. Työttömyysasteen ja väestökadon kaltaiset vaikeuttavat tekijät olisi otettava huomioon. Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet, tarpeet ja mahdollisuudet ja yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten toimien johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada taloudellista tukea JTF-rahastosta. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien olisi oltava osa komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 19 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli tukea alueita, joihin kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia hiilineutraaliin talouteen siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän ovat yhtäältä eri alueiden väliset kehityserot ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellisten resurssien rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa useita unionin rahastoja yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli tukea ihmisiä, taloutta ja ympäristöä alueilla, joihin kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän ovat yhtäältä eri alueiden väliset kehityserot ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellisten resurssien rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa useita unionin rahastoja yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin nojalla ja varmistaa korkeiden yhteiskunnallisten ja ympäristöä koskevien normien noudattamisen sekä työntekijöiden osallistumisen edistämisen. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi alueille, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi sellaisten alueiden ihmisille, taloudelle ja ympäristölle, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy kohti vuodelle 2030 asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050 mennessä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan ”alueille ja ihmisille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on”.

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan alueille, ihmisille, yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, työllisyyteen liittyviä, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita on ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä vuoteen 2050 mennessä sekä vuotta 2030 koskevien välitavoitteiden saavuttamisella Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 11 270 459 000 euroa käypinä hintoina, ja niitä voidaan tapauksen mukaan korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

2.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 25 358 532 750 euroa vuoden 2018 hintoina (’pääoman määrä’), eikä niitä saa siirtää muiden asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] kattamien rahastojen määrärahoista. Pääoman määrää voidaan tapauksen mukaan korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän vuotuinen jakautuminen jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission päätökseen liitteessä I esitetyn menetelmän mukaisesti.

3.  Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määrä asetetaan jäsenvaltion pyynnöstä saataville myös vuosiksi 2025–2027. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määrän vuotuinen jakautuminen kullekin jaksolle jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission päätökseen liitteessä I esitetyn menetelmän mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 b artikla (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Vihreä palkitsemismekanismi

 

Edellä 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 3 a artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen määrien summasta 18 prosenttia jaetaan sen mukaan, miten nopeasti jäsenvaltiot vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään, jaettuna niiden viimeisimmällä keskimääräisellä BKTL:lla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 c artikla (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c artikla

 

Syrjäisimpien alueiden ja saarten erityismäärärahat

 

Edellä 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 3 a artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen määrien summasta 1 prosentti muodostaa saarten erityismäärärahan ja 1 prosentti SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden erityismäärärahan, jotka osoitetaan asianomaisille jäsenvaltioille.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset investoinnit, jotka johtavat talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

a) mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, mukaan luettuna startup-yritykset ja kestävä matkailu, tehtävät tuotannolliset ja kestävät investoinnit, jotka johtavat työpaikkojen luomiseen, nykyaikaistamiseen, talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) uusien yritysten perustamiseen tehtävät investoinnit, myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta;

b) uusien yritysten perustamiseen ja nykyisten yritysten kehittämiseen myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta tehtävät investoinnit, jotka johtavat työpaikkojen luomiseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) sosiaalisiin infrastruktuureihin tehtävät investoinnit, jotka johtavat työpaikkojen luomiseen ja talouden monipuolistamiseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan myös yliopistoissa ja julkisissa tutkimuslaitoksissa tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen ja markkinavalmiin teknologian siirtoa;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään kohtuuhintaista puhdasta energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

d) teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään kohtuuhintaista puhdasta energiaa ja sen järjestelmiä, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta, energian varastointiteknologioita ja kestävää uusiutuvaa energiaa, kun investoinnit johtavat työpaikkojen luomiseen ja kestävien työpaikkojen laajamittaiseen säilyttämiseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) investoinnit älykkääseen ja kestävään liikkuvuuteen ja ympäristöystävälliseen liikenneinfrastruktuuriin;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) investoinnit hankkeisiin, joilla torjutaan energiaköyhyyttä, erityisesti sosiaaliseen asuntotuotantoon, ja edistetään energiatehokkuutta, ilmastoneutraalia lähestymistapaa ja vähäpäästöistä kaukolämpöä alueilla, joihin siirtymä eniten vaikuttaa;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon, digitaaliseen innovointiin ja digitaaliseen liitettävyyteen, digitaalinen viljely ja täsmäviljely mukaan luettuina, tehtävät investoinnit;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit;

f) vihreään infrastruktuuriin sekä laitosalueen ja hylättyjen teollisuusalueiden kunnostamiseen ja puhdistamiseen sekä maan käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit silloin, kun saastuttaja maksaa -periaatetta ei voida soveltaa;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) yleishyödyllisten yhteiskunnallisten ja julkisten palvelujen luominen ja kehittäminen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g b) investoinnit kulttuuriin, koulutukseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen, mukaan luettuna kaivostoiminnan aineellisen ja aineettoman perinnön ja yhteisöllisten keskusten arvon kohottaminen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – h alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutus, uusien taitojen hankkiminen ja koulutus;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille;

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille, aktiivisen ikääntymisen tukeminen ja toimeentulotuki työpaikasta toiseen siirtyville työntekijöille;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen;

j) työnhakijoiden, etenkin naisten, vammaisten henkilöiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, aktiivinen osallistaminen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi asetuksen N:o .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 2 kohdassa vahvistetuilla vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten ja uusien työpaikkojen luomiseksi ja kun ne ovat työpaikkojen luomiseen, sukupuolten tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen sekä ympäristötavoitteisiin liittyvien sosiaalisten tavoitteiden mukaisia ja helpottavat siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen tukematta yritysten siirtymistä asetuksen .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea myös investointeja, joilla pyritään vähentämään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea myös investointeja, joilla pyritään vähentämään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella ja että ne täyttävät muut tämän kohdan toisessa alakohdassa säädetyt edellytykset. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

c) komission asetuksen (EU) N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa vaikeudet johtuvat energiasiirtymästä tai joissa vaikeudet alkoivat 15 päivän helmikuuta 2020 jälkeen ja johtuvat covid-19-kriisistä;

__________________

__________________

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai polttamiseen liittyviä investointeja;

d) fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, kuljetukseen, jakeluun, varastointiin tai polttamiseen liittyviä investointeja, paitsi jos ne ovat 1 a kohdan mukaisia;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – e alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

e) investointeja laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa.

e) investointeja laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla markkinat tarjoavat vastaavia ratkaisuja asiakkaille kilpailukykyisin ehdoin;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) muihin kuin pk-yrityksiin tehtäviä investointeja, joihin liittyy työpaikkojen ja tuotantoprosessien siirtymistä eri jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e b) NUTS 2 -alueella toteutettavia toimia, joissa ohjelman aikana on määrä toteuttaa uuden kivihiili-, ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai turpeennostokentän avaaminen taikka tilapäisesti käytöstä poistetun kivihiili-, ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai turpeennostokentän uudelleen avaaminen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 kohta – 1 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 5 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa säädetään, komissio voi hyväksyä kivihiilen, ruskohiilen tai öljyliuskeen louhinnasta tai turpeennostosta ja niiden polttamisesta voimakkaasti riippuvaisten alueiden osalta alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, joihin sisältyy investointeja maakaasuun liittyviin toimintoihin, sillä edellytyksellä, että tällaiset toiminnot katsotaan ympäristön kannalta kestäviksi asetuksen (EU) .../2020 [luokitusjärjestelmäasetus] 3 artiklan mukaisesti ja että ne täyttävät seuraavat kumulatiiviset edellytykset:

 

a)  niitä käytetään siirtymävaiheen teknologiana kivihiilen, ruskohiilen, turpeen tai öljyliuskeen korvaamiseksi;

 

b)  ne ovat kestävän saatavuuden rajoissa tai yhteensopivia puhtaan vedyn, biokaasun ja biometaanin käytön kanssa;

 

c)  ne edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien unionin ympäristötavoitteiden saavuttamista nopeuttamalla luopumista kokonaan kivihiilen, ruskohiilen, turpeen tai öljyliuskeen käytöstä;

 

d)  ne vähentävät merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja ilman pilaantumista ja parantavat energiatehokkuutta;

 

e)  ne edistävät energiaköyhyyden torjumista;

 

f)  ne eivät haittaa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä kyseisillä alueilla ja ovat yhteensopivia ja synergiassa uusiutuvien energialähteiden myöhemmän käytön kanssa.

 

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio voi myös hyväksyä muihin kuin asetuksen (EU) .../2020 [luokitusjärjestelmäasetus] 3 artiklan mukaiset vaatimukset täyttäviin toimintoihin tehtävät investoinnit, jos ne täyttävät kaikki muut tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset ja jäsenvaltio pystyy alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa perustelemaan tarpeen tukea näitä toimintoja ja se osoittaa, että kyseiset toiminnot ovat johdonmukaisia unionin energia- ja ilmastotavoitteiden ja ‑lainsäädännön sekä kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien perusteella, jotka komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. Kohdennetut varat asetetaan saataville yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, joihin asianomaiset alueet tai taloudelliset toimet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien perusteella, jotka komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. Kohdennetut varat asetetaan saataville yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa alueiden, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja jotka sisältyvät alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää koskevaan suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu asianmukaisesti ja asiaan liittyvä alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma on johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Paitsi jos komissio perustelee asianmukaisesti hyväksyntänsä epäämisen, se hyväksyy ohjelman, jossa on asianmukaisesti yksilöity kyseiseen alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää koskevaan suunnitelmaan sisältyvät alueet, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, ja asiaan liittyvä alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma on johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman, vuotta 2050 koskevan ilmastoneutraaliustavoitteen, vuoteen 2030 mennessä saavutettavien välitavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, jotka koostuvat kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen määrän on oltava yhteensä vähintään puolitoistakertainen mutta enintään kolminkertainen toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn tuen määrään nähden lukuun ottamatta 3 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja varoja.

2. JTF-toimintalinjan tai -toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, jotka koostuvat kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista. Näitä varoja voidaan täydentää asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja ESR+-varojen kokonaismäärä saa olla enintään puolitoistakertainen toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn tuen määrään nähden. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien varojen on säilytettävä alkuperäiset tavoitteensa ja sisällyttävä EAKR:n ja ESR+:n temaattisen keskittämisen tasoihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 2 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. JTF-rahasto on tarkoitettu kunkin alueen heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä varten, ja sen vuoksi 2 artiklassa tarkoitetun erityistavoitteen saavuttamista edistäviin JTF-rahastosta rahoitettaviin tukikelpoisiin hankkeisiin voidaan myöntää yhteisrahoitusta enintään 85 prosenttia asiaankuuluvista kustannuksista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti yhdessä asianomaisten alueiden viranomaisten kanssa yksi tai useampia alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti yhdessä asianomaisten alueiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa ja asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa vahvistetun kumppanuusperiaatteen mukaisesti sekä tapauksen mukaan EIP:n ja EIR:n tuella yksi tai useampia alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 2016/2066, tai sen osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien muuttamistarpeista.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin talouteen, mukaan luettuna aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tuoreimman version mukaisia;

a) kuvaus kansallisen tason siirtymäprosessista kohti unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä, mukaan luettuna aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tuoreimman version mukaisia;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan mukaisesti, mukaan luettuina sellaiset indikaattorit kuin työttömyysaste ja väestökadon aste;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, mukaan luettuna ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten määrä, joihin vaikutus mahdollisesti kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen näillä alueilla;

c) vaikutustenarviointi siirtymähaasteista alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, mukaan luettuna ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten määrä, joihin vaikutus mahdollisesti kohdistuu, mahdolliset vaikutukset valtion tuloihin, kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen näillä alueilla, ja energiaköyhyyttä koskevat haasteet;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten käsittelyyn;

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnallisten, väestörakenteeseen liittyvien, taloudellisten, terveydellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten käsittelyyn;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – e alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta muihin kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

e) tapauksen mukaan arviointi tuen johdonmukaisuudesta muihin kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – h alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

h) jos tukea myönnetään muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin, kattava luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä sekä perustelu tällaisen tuen tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen määrän;

h) jos tukea myönnetään muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin, suuntaa-antava luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä sekä perustelu tällaisen tuen tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen määrän;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon on otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

3. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon on otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti ja tapauksen mukaan EIP ja EIR.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ohjelman muuttamista koskevan pyynnön, joka on toimitettu asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] mukaisesti.

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut tavoitteet ovat kumulatiivisia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>9 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun perusteella, että JTF-varojen yhden tai useamman tuotos- ja tulosindikaattorin osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, se voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-rahastosta kyseiseen toimintalinjaan maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun perusteella komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 a artikla (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Siirtymäsäännökset

 

Jäsenvaltioille myönnetään ... päivään ...kuuta ... saakka [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] siirtymäkausi alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten. Kaikkien jäsenvaltioiden on oltava siirtymäkauden aikana täysin oikeutettuja tämän asetuksen mukaiseen rahoitukseen, jota komissio ei ota huomioon määrärahan vapauttamista tai rahoituksen menettämistä koskevaa päätöstä käsitellessään.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 b artikla (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio tarkastelee viimeistään seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin loppuun mennessä JTF-rahaston täytäntöönpanoa ja arvioi, onko aiheellista muuttaa sen soveltamisalaa asetukseen (EU) 2020/... [luokitusjärjestelmäasetus] mahdollisesti tehtyjen muutosten, asetuksessa (EU) 2020/... [EU:n ilmastolaki] vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden sekä kestävää rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa tapahtuneen kehityksen mukaisesti. Komissio antaa tältä pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon voidaan liittää lainsäädäntöehdotuksia.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

 

PERUSTELUT

A. Johdanto

 

Koheesiopolitiikan rahoituksen käyttöä kaudella 2021–2027 koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa yksi tärkeimmistä EU:n investointeja ohjaavista tavoitteista on ”vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ehkäisemistä ja hallinnointia”. Tällä edistetään myös Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Lisäksi 25 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärästä on käytettävä ilmastotoimiin.

 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistetaan entisestään EU:n sitoutumista vihreämpään tulevaisuuteen ja määritellään Euroopan uusi kasvupolitiikka, jonka kunnianhimoisena tavoitteena, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12. joulukuuta 2019, on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

 

Vihreään talouteen ja ilmastoneutraaliuteen pyrkimisessä on kuitenkin erityisiä vaikeuksia, joihin olisi puututtava pikaisesti. On esimerkiksi suuri määrä alueita, jotka ovat edelleen riippuvaisia fossiilisista polttoaineista tai runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista teollisista prosesseista. Näiden alueiden siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on sen vuoksi valtava haaste. Taloudellinen panos ja työllisyysaste pienenevät välttämättä taloudellisessa toiminnassa, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat suuria tai joka perustuu kivihiilen ja ruskohiilen kaltaisten fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja käyttöön. Muiden alojen, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuria, on luovuttava hiili-intensiivisistä prosesseista: niiden on muututtava. Lisäksi lukuisten muiden edellä mainitusta toiminnasta välillisesti riippuvaisten työpaikkojen on nyt myös muututtava, tai ne voivat lakata olemasta. Kaikilla näillä muutoksilla on suora vaikutus ihmisten elämään, ja niistä aiheutuu väistämättä huomattava määrä yhteiskunnallisia haasteita.

 

Tämän vuoksi esittelijä on erittäin tyytyväinen siihen, että laatimalla erillisen uuden asetusluonnoksen oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta vuoden 2020 jälkeiseksi rahoituskaudeksi komissio on kiinnittänyt huomionsa näihin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin ja osoittanut pitävänsä tärkeänä EU:n yhteistä vastausta oikeudenmukaista siirtymää koskevaan tarpeeseen.

 

Esittelijä haluaa kuitenkin tehdä joitain muutoksia, lisäyksiä ja mukautuksia tähän ehdotukseen, joka on ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, jossa pannaan täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistetut painopisteet ja joka on osa Kestävä Eurooppa ‑investointiohjelmaa. Esittelijä on erityisen huolestunut sosioekonomisista vaikutuksista, joita siirtymisprosessi kohti ilmastoneutraalia taloutta aiheuttaa, ja katsoo vakaasti, että EU:n on toteutettava siirtyminen siten, että alueiden välisten erojen ei anneta kasvaa yhtään enempää ja että yhtään kansalaista ei jätetä yksin.

 

B. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin rakenne

 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, InvestEU-ohjelmaan kuuluvasta erityisjärjestelystä ja EIP-ryhmän kanssa toteutettavasta julkisen sektorin lainajärjestelystä koostuvan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kolmen pilarin rakenteeseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa käytetään ensisijaisesti avustusten myöntämiseen, ja siinä keskitytään talouden monipuolistamiseen ja työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutukseen ja aktiiviseen osallistamiseen. Kahdella muulla pilarilla houkutellaan puolestaan yksityisiä investointeja ja julkista rahoitusta.

 

Esittelijä korostaa myös, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto toteutetaan yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kautta tiiviissä yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa, koska näin varmistetaan siirtymästrategiaan sitoutuminen. Kumppanuusperiaatteen noudattaminen on myös erittäin tärkeää, koska näin varmistetaan, että taloudellisia kumppaneita ja työmarkkinaosapuolia kuullaan ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä.

 

C. Tuen soveltamisala

 

Esittelijä pitää myönteisenä, että ehdotetusta JTF-rahastosta tuetaan toimia talouden monipuolistamisen, työntekijöiden uudelleenkoulutuksen ja ympäristön kunnostamisen aloilla. Kyseessä on laaja soveltamisala, johon sisältyvät erityisesti investoinnit pk-yrityksiin, tutkimukseen ja kehittämiseen, energiaan liittyvän teknologiaan ja infrastruktuureihin, digitalisaatioon, kunnostamiseen, kiertotalouteen, työntekijöiden uudelleenkoulutukseen ja uusien taitojen hankkimiseen sekä työnhakijoiden neuvontaan ja osallistamiseen. Toimintojen luettelon olisi kuitenkin oltava vieläkin laajempi, jotta alueet, ihmiset, yritykset ja muut sidosryhmät voivat vastata tehokkaasti ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen sosiaalisiin vaikutuksiin sekä työllisyys-, talous- ja ympäristövaikutuksiin.

 

Esittelijä haluaisi jättää JTF-rahoituksen ulkopuolelle muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtävät investoinnit, kun työpaikkoja ja tuotantoprosesseja siirretään toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. Lisäksi esittelijä kannattaa fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien investointien jättämistä rahoituksen ulkopuolelle mutta katsoo, että erityisesti maakaasuun liittyviin toimintoihin tehtävien investointien olisi oltava tukikelpoisia tietyin tiukoin ehdoin.

 

D. Talousarvio

 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotettu JTF-rahasto edistää energiasiirtymää ja tukee paljon suurempaa määrää erilaisia toimia kolmessa laajassa ryhmässä, jotka ovat sosiaalinen tuki, talouden elvyttäminen ja maan saneeraus. Esittelijä pitää myös myönteisenä komission muutettua ehdotusta, jossa ehdotetaan huomattavasti suurempia määrärahoja ja lisävaroja Euroopan unionin elpymisvälineestä. Koska EU:n kunnianhimoiset toimintapoliittiset tavoitteet voidaan kuitenkin saavuttaa vain kunnianhimoisella talousarviolla, tarvitaan vielä enemmän resursseja, eivätkä ne saisi vaarantaa muiden koheesiorahastojen rahoitusta. Lisäksi JTF-varoja voidaan täydentää vapaaehtoisilla siirroilla EAKR:sta ja ESR+:sta.

 

Lisäksi esittelijä on sitä mieltä, että jäsenvaltioita olisi palkittava niiden toteuttamista täydentävistä toimenpiteistä, jotka johtavat tavoitteen ylittäviin päästövähennyksiin. Siksi esittelijä kannattaa sitä, että otetaan käyttöön vihreän palkitsemismekanismin kaltaisia kannustimia, joilla palkitaan lisämäärärahoilla jäsenvaltiot, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään nopeammin. Esittelijä katsoo, että olisi myös kiinnitettävä erityistä huomiota saariin ja syrjäisimpiin alueisiin ja varmistettava niille osoitettu erityismääräraha.

 

E. Päätelmät

 

Tämä mietintö on tiiviin keskustelun ja kompromissin tulos. Esittelijä haluaa erityisesti kiittää muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä sekä viiden yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan ja kahden muun lausunnon antavan valiokunnan valmistelijoita. Esittelijä odottaa nyt tiiviitä toimielinten välisiä neuvotteluja kesätauon jälkeen.

 

 


 

 

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.6.2020)

<CommissionInt>aluekehitysvaliokunnalle</CommissionInt>


<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9‑0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Valmistelija (*): <Depute>Siegfried Mureşan </Depute>

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista 10. lokakuuta 2019 annetun parlamentin päätöslauselman[1] tavoin valmistelija antaa täyden tukensa oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle.

Päätöslauselmassa parlamentti ”vaatii komissiota varmistamaan, että seuraava monivuotinen rahoituskehys on täysin Pariisin sopimuksen mukainen, ja korostaa, että tarvitaan kiireellisesti uutta poliittista ja taloudellista kvanttiloikkaa, jotta voidaan saavuttaa sen tavoitteet sekä siirtyminen kohti hiilineutraalia taloutta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden korkeimpien kriteerien pohjalta, jotta kukaan missään ei jää jälkeen”.

Valmistelija katsoo, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa on vahvistettava lisäämällä sen määrärahoja, jotta se voi saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoitusta olisi saatava muista EU:n rakenne- ja investointirahastoista riippumattomasti. Näin ollen valmistelija katsoo, että vaikka on tarpeen varmistaa EU:n rahastojen välinen mahdollisimman suuri täydentävyys, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston käytön ehtona ei pitäisi olla muiden koheesiorahastojen ”vastaavuus” seuraavista syistä:

 

1.  Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on lisäväline muihin EU:n koheesiopolitiikan puitteissa käyttöön otettuihin välineisiin nähden. Sillä on keskeinen rooli pyrittäessä ratkaisemaan yksi suurimmista haasteista siirryttäessä ilmastoneutraaliuteen. Rahaston poliittisen merkityksen vuoksi sen toiminnan ja rahoituksen olisi oltava mahdollisimman riippumatonta muista rahoitusvälineistä siten, että samalla säilytetään täydentävyys niiden kanssa.

2.  Vaatimus, jonka mukaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahat on sovitettava yhteen vastaavien rakennerahastojen kanssa, vähentää kyseisten rahastojen käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, miten ne jakavat kansalliset määrärahansa taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erityispiirteidensä perusteella ja edellyttäen, että tämä jako on EU:n oikeudellisen kehyksen mukainen. Edellyttämällä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahat sovitetaan yhteen koheesiorahoituksen kanssa, asetettaisiin jäsenvaltioille lisäehto ja luotaisiin siten lisärasite.

 

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia, joita aiheutuu ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen siirtymisestä, kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan vastaavalla hiilen sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen, ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin tavoitteisiin sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia, joita aiheutuu ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen siirtymisestä, kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan vastaavalla hiilen sitomisella.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava oikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on otettava huomioon siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava osallistava ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien kannalta, sen on vähennettävä eriarvoisuutta eikä se saa jättää ketään jälkeen. Sen vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden ja erilaisten alueellisten ja paikallisten toimijoiden olisi otettava huomioon siirtymän ympäristöön liittyvät, yhteiskunnalliset, työmarkkinoihin liittyvät ja taloudelliset vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ja myönteisten vaikutusten, esimerkiksi uusien, ihmisarvoisten ja kestävien työpaikkojen luomisen tai ilmanlaadun parantamisen, tehostamiseksi. Unionin talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa esitetään, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla olisi täydennettävä muita toimia, joita toteutetaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–2027. Sen avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita aiheutuu unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, yhdistämällä alueellisella tasolla unionin talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa, joilla otetaan käyttöön vähintään 1 biljoona euroa kestävien investointien tukemiseen tulevan vuosikymmenen aikana unionin talousarvion ja siihen liittyvien välineiden kautta, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla olisi erityisesti tuettava niiden alueiden työntekijöitä ja kansalaisia, joihin siirtymä vaikuttaa, ja samalla täydennettävä vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvien asiaankuuluvien ohjelmien vihreää siirtymää koskevia toimia. Sen avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita aiheutuu erityisesti prosessin vaikutuspiiriin kuuluville työntekijöille unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, yhdistämällä alueellisella tasolla unionin talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston erityistavoitteessa, joka on vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa.

(5) Asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareista. JTF-rahaston tavoitteena ei ole ainoastaan lieventää ja kompensoida ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia, vaan myös luoda ja tehostaa tulevia myönteisiä vaikutuksia tukemalla alueita, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, sekä tukemalla näillä alueilla asuvia ihmisiä ja erityisesti työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa, ja auttaa toteuttamaan oikeudenmukainen siirtymä ilmastoneutraaliuteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä. JTF-rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla olisi helpotettava ja vauhditettava suoraan siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista, uudelleen asemointia ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja elintasoon. Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston erityistavoitteessa, joka on vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa. Tukea olisi tarjottava myös alueille, joilla tapahtuu merkittäviä rakennemuutoksia kaivostoiminnan asteittaisen lopettamisen jälkeen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) JTF-rahastosta myönnettävän unionin tuen ja rahoituksen käyttämisellä olisi varmistettava, että kaikissa jäsenvaltioissa kaikki tukikelpoiset hankkeet vastaavat unionin vastuuta ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen unionin entistä kunnianhimoisempien tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla olisi oltava keskeinen tehtävä ilmastotoimien valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat JTF:n omista määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin tavoitetaso unionin talousarviomenoista ilmastotavoitteiden edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä varoilla edistetään tämän tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen unionin entistä kunnianhimoisempien tavoitteiden mukaisesti, koheesiopolitiikalla ja JTF-rahastolla olisi oltava keskeinen tehtävä ilmastotoimien valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat JTF:n omista määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin tavoitetaso unionin talousarviomenoista ilmastotavoitteiden edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta vapaaehtoisesti siirrettävillä varoilla voidaan edistää edelleen tämän tavoitteen täysimääräistä saavuttamista ja helpottaa vihreää siirtymää samalla, kun edistetään täysimääräisesti uusien laadukkaiden työpaikkojen luomista, osallistavaa ja kestävää kasvua sekä aluekehitystä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Kun otetaan huomioon covid-19-pandemia ja jotta voidaan osoittaa unionin sitoutuminen talouden elpymiseen kestävän kehityksen tiellä, seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ja Euroopan elpymissuunnitelman yhteydessä on välttämätöntä lisätä JTF-rahastolle osoitettua määrää.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) JTF-rahaston varat olisi suhteutettava sen kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutusten lieventämiseksi JTF-rahastolla olisi oltava erilliset määrärahat riippumatta muiden EU:n rakenne- ja investointirahastojen määrärahoista. JTF-rahaston käytön ehtona ei saisi olla varojen siirtäminen muista EU:n rahastoista. Tällainen riippumaton oikeus varojen käyttöön mahdollistaa sen, että JTF-rahasto voi toimia asianmukaisesti, tuottaa odotetut tulokset ja tarjota ennustettavuutta edunsaajille.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä olevia varoja.

(7) JTF-rahaston varat eivät yksin riitä vastaamaan kaikkiin ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen liittyviin haasteisiin. Tästä syystä JTF-varoilla olisi täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä olevia varoja. EAKR:sta ja ESR+:sta JTF-rahastoon siirrettävät vapaaehtoiset rahoitusosuudet eivät rajoita muita koheesio-politiikan tavoitteita ja EAKR:sta ja ESR+:sta muihin tavoitteisiin kohdennettuja määrärahoja. Siirrettävät rahoitusosuudet eivät saisi olla yli 20 prosenttia jäsenvaltiolle EAKR:sta ja ESR+:sta alun perin osoitetuista varoista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Nämä määrärahat muodostavat toimielinten sopimuksen [Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn sopimuksen] [17] artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston ensisijaisen rahoitusohjeen vuosittaisen talousarviomenettelyn aikana+, ja niitä voidaan lisätä budjettivallan käyttäjän päätöksellä. Lisäksi JTF-rahaston määrärahoja voidaan korottaa jäsenvaltioiden lisärahoitusosuuksilla ja muilla varoilla sovellettavan perussäädöksen mukaisesti, ja ne ovat ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistettujen tapausten lisäksi.

 

_____________

 

+ Viittaus päivitetään tarvittaessa kaudella 2021–2027 sovellettavaan toimielinten väliseen sopimukseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. Se on erityisen vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on mukautettava ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa investointeja, jotka tarvitaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. Se on erityisen vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin ja, vähäisemmässä määrin, kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on mukautettava ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa olisi tuettava jäsenvaltioiden rahoitusvalmiuksien perusteella niitä jäsenvaltioita, joiden täytyy tehdä investointeja, jotka tarvitaan ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä selviytymiseksi. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä saarialueisiin tai harvaan asuttuihin ja syrjäisiin alueisiin, joilla energiasiirtymä kohti ilmastoneutraaliutta on haastavampaa toteuttaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tähän asetukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä. Kyseisissä varainhoitoasetukseen sisältyvissä säännöissä vahvistetaan muun muassa menettely, joka koskee talousarvion laatimista ja toteuttamista käyttäen avustuksia, hankintoja, palkintoja ja välillistä toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon toimijoiden toiminnan valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt koskevat myös unionin talousarvion suojelua siinä tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä yleisiä puutteita, koska oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja unionin rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön ennakkoedellytys.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  JTF-rahaston yhteydessä olisi toteutettava asetuksen (EU).../... [Euroopan unionin elpymisväline] mukaisesti ja siinä osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan lievittää covid-19-kriisin ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaiset lisävarat olisi käytettävä siten, että varmistetaan asetuksessa (EU) .../...[Euroopan unionin elpymisväline] säädettyjen määräaikojen noudattaminen.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 10 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään investointityypit, joiden menoja voidaan tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa toiminnassa olisi noudatettava täysimääräisesti unionin ilmasto- ja ympäristöprioriteetteja. Investointien luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon kaikki vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden louhintaan perustuvassa energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason alenemiseen. Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat päästöjen merkittävään pienenemiseen, vuotta 2030 koskevien EU:n ilmastotavoitteiden ja vuotta 205013 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja tutkimusta edistyneen ja kestävän teknologian alalla samoin kuin digitalisaation ja liitettävyyden alalla, edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään investointityypit, joiden menoja voidaan tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa toiminnassa olisi noudatettava täysimääräisesti unionin ilmasto- ja ympäristöprioriteetteja. Investointien luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon kaikki vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja suojellen, säilyttäen ja kohentaen samalla unionin luonnonpääomaa sekä parantaen terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön liittyvien riskien ja ympäristövaikutusten osalta. Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden louhintaan perustuvassa energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason alenemiseen. Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat päästöjen merkittävään pienenemiseen, vuotta 2030 koskevien EU:n ilmastotavoitteiden ja vuotta 205013 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään ympäristön pilaantuminen. Tukea olisi oltava saatavilla myös sellaisia aloja ja työpaikkoja varten, jotka ovat epäsuorasti riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden arvoketjuista ja kasvihuonekaasuintensiivisistä teollisista prosesseista, esimerkiksi työntekijöiden uusien taitojen hankkimiseen. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja tutkimusta edistyneen ja kestävän teknologian alalla samoin kuin digitalisaation ja liitettävyyden alalla, edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

_________________

_________________

13 Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille Puhdas maapallo kaikille - Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta (COM(2018) 773 final).

13 Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille Puhdas maapallo kaikille - Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta (COM(2018) 773 final).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) JTF-rahastoa olisi käytettävä myös tukemaan investointeja sosiaali-, koulutus-, terveys- ja kulttuurihankkeisiin edellyttäen, että luodaan uusia työpaikkoja erityisesti alueilla, jotka ovat riippuvaisia hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin rakenteellinen siirtyminen resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen vaikuttaa. Tällainen investoiminen auttaisi varmistamaan, että siirtymäalueilla asuvilla ihmisillä on mahdollisuus käyttää laadukkaita julkisia palveluja ja yleishyödyllisiä palveluja, jotta voidaan tukea sosiaalisesti oikeudenmukaista siirtymää, jossa ketään ei jätetä jälkeen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, JTF-rahastosta olisi katettava myös vaikutusten kohteeksi joutuneiden työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan uusiin työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja edistää heidän aktiivista integroitumistaan työmarkkinoille.

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, kuten heitä, joihin energiaköyhyys vaikuttaa ja heitä, joita pidetään kaikkein haavoittuvimpina asetuksen (EU) .../... [ESF+] mukaisesti, JTF-rahastosta olisi katettava myös vaikutusten kohteeksi joutuneiden työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan uusiin työllisyysmahdollisuuksiin ja huolehtia sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta eri aloilla sekä tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja edistää heidän aktiivista integroitumistaan työmarkkinoille. Ilmastosiirtymän, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin ja JTF-rahaston yleisenä tavoitteena olisi oltava nettotyöllisyysvaikutuksen luominen siten, että luodaan uusia laadukkaita työpaikkoja.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Osallistavat politiikat ja strategiat ovat tarpeen, jotta voidaan välttää eriarvoisuuden kärjistyminen oikeudenmukaisen siirtymän yhteydessä. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisen olisi oltava ohjaavana periaatteena myönnettäessä tukea JTF-rahastosta, ja rahaston tuella olisi edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, parannettava maahanmuuttajien ja pakolaisten, nuorten ja ikääntyneiden työntekijöiden sekä alhaisen osaamistason työntekijöiden oloja ja varmistettava, että ketään ei jätetä jälkeen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että JTF-rahastosta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvon kunnioittamista ja edistämistä SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän vaikutuksista kärsivien alueiden talouden monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin. Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi tehtävää investointia, joka siten edistää pääoman bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen menetysten lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja alittavat merkittävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset ilmaisjaon laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos niiden tuloksena suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi perusteltava asianmukaisesti alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia ja erityisesti tuki muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin olisi rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän vaikutuksista kärsivien alueiden talouden monipuolistamista ja uudelleen asemointia, JTF-rahastosta olisi annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin. Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi tehtävää investointia, joka siten edistää pääoman bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen menetysten lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja alittavat merkittävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset ilmaisjaon laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos niiden tuloksena suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi perusteltava asianmukaisesti alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa, ja niiden olisi oltava kestäviä ja noudatettava energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia ja erityisesti tuki muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin olisi rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat kaikkien SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa lueteltujen kategorioiden mukaisilla tukialueilla. Yritysten tuotannolliset investoinnit eivät saisi vääristää yritysten välistä kilpailua.

_________________

_________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) EU:n valtiontukisääntöjen on oltava joustavia, jotta voidaan varmistaa, että siirtymäalueet voivat houkutella puoleensa yksityisiä investointeja. Siksi komission olisi uusien suuntaviivojen valmistelussa otettava huomioon myös rakenteellisten muutosten ongelmat kyseisillä alueilla samalla, kun taataan reilu kilpailu sisämarkkinoilla. Valtiontukisääntöjen olisi mahdollistettava se, että kaikki JTF-rahaston kautta tukea saavat alueet voivat torjua tehokkaasti työpaikkojen menettämisen uhkaa varhaisessa vaiheessa. Sovellettavien sääntöjen olisi mahdollistettava riittävä joustavuus tukialueiden asemasta riippumatta.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi vahvistettava täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava johdonmukaisia alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen toimien tyypin kanssa.

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta ja johdonmukaisuutta JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, jäsenvaltioiden olisi tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten kanssa kohdennettava JTF-varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja voidaan vahvistaa vapaaehtoisesti täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta, jos tällainen täydentävyys on perusteltua eikä haittaa niiden tavoitteiden saavuttamista, joihin osoitetaan varoja EAKR:sta ja ESR+:sta. Vaihtoehtoisesti voitaisiin laatia erillinen JTF-ohjelma, jos sellaisen laatiminen on objektiivisten olosuhteiden vuoksi perusteltua.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava johdonmukaisia alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen toimien tyypin kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b) JTF-varojen käytön yhteydessä olisi minimoitava rahaston edunsaajille ja kaikille toimijoille aiheutuvat hallinnolliset rasitteet ja kustannukset asetuksella (EU).../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] käyttöön otettujen yksinkertaistamistoimenpiteiden mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava siirtymäprosessin tosiasiallinen toteuttaminen tietyllä alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja komission tuella alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa esitetään siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka ovat johdonmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio perustaa siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja monenvälisen kokemusten vaihdon hankitusta tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, joihin vaikutukset kohdistuvat.

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava siirtymäprosessin tosiasiallinen toteuttaminen tietyllä alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltiot laativat tiiviissä yhteistyössä kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja komission tuella alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa esitetään siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka ovat johdonmukaisia kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio perustaa siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja monenvälisen kokemusten vaihdon hankitusta tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, joihin vaikutukset kohdistuvat. Lisäksi alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien olisi oltava johdonmukaisia asetuksen (EU).../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] artiklassa tarkoitettujen asiaankuuluvien alueellisten strategioiden kanssa, mukaan luettuina älykkään erikoistumisen strategiat (S3), kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, jotta voidaan suunnitella ja panna täytäntöön JTF-rahasto, joka koostuu paikallisten, alueellisten, kansallisten ja unionin toimien strategisesta koordinoinnista alueellisten talouksien monipuolistamiseksi, samalla kun varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen siirtymä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Kaikkien jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä unionin tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä, jotta ekologinen siirtymä onnistuisi. Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole sitoutuneet panemaan kyseistä tavoitetta täytäntöön, olisi saatava vain osittainen oikeus saada käyttöönsä JTF-rahaston mukaiset jäsenvaltiokohtaiset määrärahansa. Tällöin olisi suosittava niitä jäsenvaltioiden alueita, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan tämän tavoitteen.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat toimet ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyvien laitosten tai muun kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuntaminen tai lopettaminen. Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten toimien johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada taloudellista tukea JTF-rahastosta. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien olisi oltava osa komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta).

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat toimet ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi, lisättävä työllisyyttä ja estettävä ympäristön pilaantuminen etenkin siltä osin kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyvien laitosten tai muun kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuntaminen tai lopettaminen. Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja ne voivat olla osa suurempia yksiköitä, kuten NUTS-tason 3 alueita, tai vastata niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten toimien johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Suunnitelmissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti synergia ja täydentävyys muiden unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilarien sekä tarvittaessa modernisaatiorahaston kanssa yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä. Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada taloudellista tukea JTF-rahastosta. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien olisi oltava osa komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan tarvittaessa tukea EAKR:sta, ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta). Komission olisi jäsenvaltioiden pyynnöstä annettava teknistä tukea, jos niillä ei ole tarvittavia hallinnollisia valmiuksia tai jos niillä on vaikeuksia laatia alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Kun otetaan huomioon valtavat ponnistelut, joita pk-yritysten on tehtävä torjuakseen covid-19-kriisin seurauksia, paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia, yrityksiä ja muita tahoja, jotka hakevat rahoitusta JTF-rahastosta, olisi tuettava yksinkertaisella, kattavalla ja helposti hallinnoitavalla haku- ja raportointiprosessilla, joka mahdollistaa kohdennetun tuen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) JTF-varojen tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi komission olisi voitava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut tavoitteet ovat merkittävässä määrin jääneet saavuttamatta.

(16) JTF-varojen käytöstä odotettujen tulosten saavuttamisen varmistamiseksi komission olisi voitava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut tavoitteet ovat merkittävässä määrin jääneet saavuttamatta.

</Amend> 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 18 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain liitteen I mukaisesti.

(18) Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissiolle olisi siirrettävä säädösvaltaa vahvistaa käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain liitteen I mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi alueille, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi alueille, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia ja maantieteellisiä haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan ”alueille ja ihmisille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on”.

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan ”alueille ja ihmisille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on”. Investoinneilla olisi pyrittävä lieventämään siirtymästä johtuvia työpaikkojen menetyksiä tukemalla uudistamista ja uusien työpaikkojen luomista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 hintoina, ja niitä voidaan tapauksen mukaan korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 25 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina. JTF-rahaston määrärahoja voidaan edelleen korottaa jäsenvaltioiden vapaaehtoisilla rahoitusosuuksilla ja muilla varoilla sovellettavan perussäädöksen mukaisesti, ja ne ovat ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa lueteltujen tapausten lisäksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta määrästä on osoitettava 0,35 prosenttia tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission aloitteesta.

Vähintään 0,35 prosenttia ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta määrästä on osoitettava tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission aloitteesta, ja tätä osuutta voidaan korottaa jäsenvaltion pyynnöstä alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman erityispiirteiden perusteella.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa vahvistetaan varojen, mukaan luettuna 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset lisävarat, vuotuinen jakautuminen jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun menetelmän mukaisesti.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 10 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä päätös, jossa vahvistetaan varojen, mukaan luettuna 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset lisävarat, vuotuinen jakautuminen jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun menetelmän mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä sitoutuneet unionin tavoitteeseen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, voivat saada JTF-rahastosta varoja enintään yhden kolmanneksen jäsenvaltiokohtaisista määrärahoistaan, jäljempänä ’jäädyttämätön osa’, ja loput kaksi kolmasosaa annetaan käyttöön niiden hyväksyttyä tällaisen sitoumuksen. Tällaisessa tapauksessa alueiden, jotka sitoutuvat panemaan kyseisen tavoitteen täytäntöön, on saatava ensisijaisesti jäsenvaltiokohtaisten määrärahojen jäädytetty osa.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklassa säädetään, 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset lisävarat, jotka osoitetaan JTF-rahastoon unionin talousarviossa tai myönnetään muista varoista, eivät saa edellyttää täydentävää tukea EAKR:sta tai ESR+:sta.

Poistetaan.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – otsikko (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan unionin elpymisvälineen varat

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetuksen (EU).../.. [Euroopan unionin elpymisväline] 2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet pannaan täytäntöön JTF-rahaston osalta 30 000 000 000 euron (vuoden 2018 hintoina) määrällä mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan vi alakohdassa tarkoitetusta määrästä, jollei mainitun asetuksen 4 artiklan 3, 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Määrä katsotaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi muiksi varoiksi, ja se lasketaan ulkoisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 a 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

 

Varat asetetaan saataville Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa vuosien 2021–2024 talousarviositoumuksia varten 3 artiklassa vahvistettujen kokonaismäärärahojen lisäksi seuraavasti:

 

– 2021: 7 495 797 242 euroa;

 

– 2022: 7 496 636 094 euroa;

 

– 2023: 7 496 371 621 euroa;

 

– 2024: 7 496 371 621 euroa;

 

____________________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–222).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisäksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista varoista 15 295 823 euroa vuoden 2018 hintoina varataan hallintomenoihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2.  Vähintään 0,35 prosenttia ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta määrästä on osoitettava tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission aloitteesta, ja tätä osuutta voidaan korottaa jäsenvaltion pyynnöstä alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman erityispiirteiden perusteella.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän vuotuinen jakautuminen jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission päätökseen liitteessä I esitetyn menetelmän mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4.  Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettuihin varoihin perustuviin talousarviositoumuksiin sovelletaan asetuksen (EU).../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [VII osaston IV luvussa] vahvistettuja vapauttamista koskevia sääntöjä. Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan c alakohdassa säädetään, kyseisiä varoja ei saa käyttää ohjelmaa tai toimea seuraavaan ohjelmaan tai toimeen.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa. JTF-varat ovat täydentäviä, eivätkä ne korvaa EAKR:sta, ESR+:sta tai muista unionin ohjelmista tuettuja toimia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset investoinnit, jotka johtavat talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

a) erityisesti pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin tehtävät tuotannolliset ja kestävät investoinnit, jotka johtavat ihmisarvoisten ja kestävien työpaikkojen luomiseen, talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) uusien yritysten perustamiseen tehtävät investoinnit, myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta;

b) uusien yritysten perustamiseen, jo perustettujen yritysten monipuolistamiseen tai vaihtoehtoiseen kestävään taloudelliseen toimintaan tehtävät investoinnit, myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan muun muassa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen teknologian siirtoa ja käyttöönottoa;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) investoinnit sellaisten liikennejärjestelmien edistämiseen, jotka parantavat kaupunkiliikennettä ja tekevät siitä kestävämpää, myös käyttämällä älykkäitä teknologiaratkaisuja;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään kohtuuhintaista puhdasta energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

d) teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään kohtuuhintaista puhdasta ja kestävää energiaa, erityisesti jos kysyntäpuolen toimenpiteet ovat riittämättömiä, investoinnit, joilla vähennetään riippuvuutta hiili-intensiivisestä energiasta ja energiaköyhyyttä, sekä investoinnit kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, mukaan luettuina kestävään liikenteeseen ja infrastruktuuriin tehtävät investoinnit, joilla muun muassa edistetään sähköistämistä ja biopolttoaineiden käyttöä, sekä investoinnit kohdennettuihin energiatehokkaisiin toimenpiteisiin ja uusiutuvaan energiaan;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin tehtävät investoinnit, mukaan luettuina investoinnit kaukolämmitykseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen liitettävyyteen tehtävät investoinnit, mukaan luettuina nopeat verkot, kuten valokuitukaapelit yksittäisille kotitalouksille saarialueilla, syrjäisillä alueilla, maaseutualueilla ja harvaan asutuilla alueilla;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit;

f) laitosalueen kunnostamiseen ja puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit varmistaen samalla, että saastuttaja maksaa -periaatetta noudatetaan;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) sosiaaliseen infrastruktuuriin ja yleishyödyllisten julkisten palvelujen kehittämiseen tehtävät investoinnit;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – h alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden, erityisesti niiden, jotka eivät ole koulutustaan vastaavassa työssä tai joiden koulutustaso on alhainen, uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  työnhakuneuvonta työnhakijoille;

i)  aktiivinen työmarkkina- ja osaamispolitiikka, joka kohdistuu tulevaisuuteen suuntautuviin aloihin ja työpaikkoihin, sekä työnhakuneuvonta työnhakijoille;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

j)  työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen;

j)  työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen, yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminen sekä sukupuolten tasa-arvo;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi kaikkien SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa lueteltujen kategorioiden mukaisilla tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia investointeja, edellyttäen että tällaiset investoinnit on hyväksytty osana alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa varten.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

c) komission asetuksen (EU) N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, lukuun ottamatta yrityksiä, jotka voivat saada tukea vihreisiin investointeihin, uuteen teknologiaan ja infrastruktuuriin, jotka voivat edistää kaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta ja/tai uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotantoa;

_____________________

_______________________

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – e alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

e) investointeja laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa.

e) investointeja laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa. Tätä poikkeusta ei sovelleta saarialueisiin, syrjäisiin alueisiin ja harvaan asuttuihin alueisiin, joilla tarvitaan uusia yksittäisiä suurten nopeuksien infrastruktuureja yksittäisten kotitalouksien tavoittamiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien perusteella, jotka komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. Kohdennetut varat asetetaan saataville yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien perusteella, jotka komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. Kohdennetut varat asetetaan saataville ohjelman yhdessä tai useammassa toimintalinjassa, joita tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussasta, jäljempänä ’ESR+’, tai koheesiorahastosta, tai yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa, jos näin toimiminen on objektiivisten olosuhteiden vuoksi perusteltua.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

JTF-varojen ohjelmasuunnittelussa on noudatettava asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklaa ja varmistettava kohdealueiden viranomaisten suora osallistuminen NUTS 2- tai NUTS 3 -tasolla, kohdentamalla varoja alueellisten ohjelmien kautta, jos tällaisia ohjelmia on käytössä, tai hyödyntämällä asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 22–28 artiklassa tarkoitettuja yhdennettyjä alueellisia välineitä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa alueiden, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja jotka sisältyvät alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää koskevaan suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu asianmukaisesti ja asiaan liittyvä alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma on johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa alueiden, joihin siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja jotka sisältyvät alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää koskevaan suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu asianmukaisesti ja asiaan liittyvä alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma on johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman sekä olemassa olevien asiaankuuluvien alueellisten ja paikallisten strategioiden kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, jotka koostuvat kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen määrän on oltava yhteensä vähintään puolitoistakertainen mutta enintään kolminkertainen toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn tuen määrään nähden.

2. JTF-toimintalinja tai -toimintalinjat voivat sisältää JTF-varat, jotka koostuvat kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan vapaaehtoisesti siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen määrä ei saa vaarantaa EAKR:n ja ESR+:n toimintalinjojen riittävää rahoitusta. Siirrettävät rahoitusosuudet eivät saa olla yli 20 prosenttia jäsenvaltiolle EAKR:sta ja ESR+:sta alun perin osoitetuista varoista ja niiden on oltava enintään 60 prosenttia toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn tuen määrästä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti yhdessä asianomaisten alueiden viranomaisten kanssa yksi tai useampia alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti kumppanuusperiaatetta kaikilta osin noudattaen yhdessä kaikkien asianomaisten alueiden viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten kanssa etenkin paikallisella ja alueellisella tasolla asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklan mukaisesti yksi tai useampia alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka voivat olla osa tai vastata laajempaa tasoa, kuten yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän taloudelliset, työmarkkinoihin liittyvät ja yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien muuttamistarpeista. Kohdealueiden määrittelyssä ja rahoituksen jakamisessa niiden kesken on käytettävä objektiivisia ja avoimia kriteereitä. Komissio antaa jäsenvaltioiden pyynnöstä teknistä tukea alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien laatimiseen.

_________________

_________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, mukaan luettuna ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten määrä, joihin vaikutus mahdollisesti kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen näillä alueilla;

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, mukaan luettuna täysin uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan ja erittäin resurssi- ja energiatehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset ja sivuhyödyt, erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin osalta; arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten määrä, joihin vaikutus mahdollisesti kohdistuu, sekä mahdolliset uudet työpaikat, kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen näillä alueilla;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten käsittelyyn;

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta panoksesta täysin uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan, erittäin resurssi- ja energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin kiertotalouteen siirtymisen yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien käsittelyyn sekä yksityiskohtainen luettelo suunnitelluista toimista;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 2 kohta – j alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

j) synergia ja täydentävyys muiden unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilarien kanssa yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä.

j) synergia ja täydentävyys muiden unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilarien sekä tarvittaessa modernisaatiorahaston kanssa yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä alueella, jota suunnitelma koskee.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon on otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

3. Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon on otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti ja asiaankuuluvat sidosryhmät tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta maantieteellisiltä alueilta, joihin siirtymä vaikuttaa, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa noudattaen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article> 7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien on oltava johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten strategioiden, älykkään erikoistumisen strategioiden, kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien on oltava johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] artiklassa tarkoitettujen asianomaisten alueellisten strategioiden, älykkään erikoistumisen strategioiden, joissa mieluiten määritellään painopisteiden ja täytäntöönpanoprosessien puitteet, kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja olemassa olevien alueellisten ja paikallisten strategioiden kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 6 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia määrärahoja mukautetaan sen varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion saama määrä on enintään 2 miljardia euroa. Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia euroa jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan uudelleen vastaavasti;

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia määrärahoja mukautetaan sen varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion saama määrä on enintään 20 prosenttia JTF-rahaston kokonaismäärästä. Määrät, jotka ylittävät 20 prosentin rajan, jaetaan uudelleen suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan uudelleen vastaavasti;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Jäsenvaltiokohtaisen määrärahan kahden kolmasosan myöntäminen riippuu siitä, miten jäsenvaltio tukee vuotta 2050 koskevaa unionin ilmastoneutraaliustavoitetta ja sitoutuu siihen. Kyseinen määrä otetaan varaukseen, kunnes asianomainen jäsenvaltio hyväksyy sitoumuksen. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltion alueille, jotka tukevat vuotta 2050 koskevaa EU:n ilmastoneutraaliustavoitetta ja sitoutuvat panemaan sen täytäntöön, on annettava ensisijaisesti mahdollisuus saada varoja.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

29.1.2020

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

29.1.2020

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

27.5.2020

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Siegfried Mureşan

5.3.2020

Valiokuntakäsittely

4.5.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.6.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 


 

 

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.6.2020)

<CommissionInt>aluekehitysvaliokunnalle</CommissionInt>


<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9‑0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Henrike Hahn

</Depute>

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia, joita aiheutuu ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen siirtymisestä, kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan vastaavalla hiilen sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 2021–2027 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa edistetään unionin sitoumuksia panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään rajoittamaan maapallon lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin nojalla koheesiopolitiikan puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä taloudellisia, yhteiskunnallisia, energian kestävyyttä, energiaturvallisuutta ja energian kohtuuhintaisuutta koskevia sekä alueellisia haasteita ja mahdollisuuksia, joita aiheutuu siirtymisestä viimeistään vuoteen 2050 mennessä kestävään, ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutoksen kestävään, resurssitehokkaaseen ja täysin kiertoon perustuvaan talouteen, jossa ei ole lainkaan kasvihuonekaasujen nettopäästöjä eikä muita muun muassa biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen ja ekosysteemien tilan heikkenemiseen, luonnonvarojen liikakulutukseen, ilmansaasteisiin ja kemiallisiin saasteisiin ja jätteisiin liittyviä ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia.

__________________

__________________

11 COM(2019)0640, 11.12.2019.

11 COM(2019)0640, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen on yksi unionin tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 tavoitteen ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjuminen hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia niillä alueilla, joilla nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen – tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat erot alueiden välillä, mikä on haitallista yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.

(2) Siirtyminen kestävään, ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutosta kestävään, resurssitehokkaaseen ja täysin kiertoon perustuvaan talouteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä on yksi unionin tärkeimmistä poliittisista tavoitteista ja edellyttää huomattavia uusia investointeja erityisesti uusiin ja innovatiivisiin teknologioihin. Eurooppa-neuvosto antoi 12 päivänä joulukuuta 2019 tukensa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle ja vahvisti tavoitteen ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Euroopan parlamentti korosti 17 päivänä huhtikuuta 2020, että ilmastoneutraaliuden tavoitteen olisi oltava perustana politiikkatoimille, joilla torjutaan covid-19-pandemiaa ja sen seurauksia, ja että vihreän kehityksen ohjelman olisi oltava Euroopan talouden elpymisen ja jälleenrakennuksen keskiössä. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen torjuminen hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia niillä alueilla, joilla nojaudutaan tällä hetkellä voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen tai teollisuuteen, joka valmistaa tuotteita, jotka eivät ole ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen mukaisia. Tällainen tilanne saattaa sekä vaarantaa siirtymän unionissa ilmastotoimien alalla että myös johtaa kasvaviin eroihin alueiden välillä, mikä on haitallista yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta. Jäsenvaltioille olisi annettava tarvittavat keinot, joilla ne voivat saavuttaa hiilineutraaliutta koskevat unionin tavoitteet ja estää alueiden jäämisen jälkeen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava oikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on otettava huomioon siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on oltava oikeudenmukainen ja sosiaalisesti osallistava ja sillä on edistettävä ihmisarvoisia ja laadukkaita työpaikkoja, köyhyyden poistamista ja unionin kestävää kehitystä, samalla kun torjutaan työttömyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja talouden heikentymistä eniten altistuneilla alueilla ja otetaan huomioon energian kestävyyttä, energiaturvallisuutta ja energian kohtuuhintaisuutta koskevat haasteet. Sen vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on otettava huomioon siirtymän taloudelliset, ympäristöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja alueelliset vaikutukset alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset välineet tarvittavien rakenteellisten muutosten helpottamiseksi ja niihin työntekijöihin, joihin siirtymä vaikuttaa, sekä muihin sidosryhmiin, joihin siirtymä vaikuttaa erityisen voimakkaasti, kohdistuvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Unionin talousarviolla olisi oltava tässä merkittävä tehtävä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Siirtymän odotetaan luovan 1,2 miljoonaa lisätyöpaikkaa unionissa vuoteen 2030 mennessä nykyisellään odotettavissa olevien 12 miljoonan uuden työpaikan lisäksi. Komission arvioiden1 a mukaan kivihiilialueilla, joilla yli 200 000 työpaikkaa liittyy suoraan kivihiilen tuotantoon, voidaan puhtaan energian teknologian käyttöönoton avulla luoda vuoteen 2030 mennessä jopa 315 000 työpaikkaa ja vuoteen 2050 mennessä yli 460 000 työpaikkaa. Kivihiilialueet voisivat yksin tyydyttää 60 prosenttia arvioidusta puhtaan energiateknologian käyttöönottotarpeesta, jota kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Lisäksi puhtaan energian hankkeiden kehittämisessä kivihiilialueilla on se etu puolellaan, että infrastruktuuria ja maata on saatavilla, paikalla on valmiiksi koulutettua henkilöstöä, jolla on sähkö- ja mekaniikka-alan osaamista ja joka soveltuu erityisen hyvin uudelleentyöllistettäväksi uusiutuvan energian alan teollisuuteen, ja näillä alueilla on jo ennestään teollista perintöä.

 

__________________

 

1 a Euroopan komissio, Yhteinen tutkimuskeskus, Clean energies technologies in coal regions: opportunities for jobs and growth, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelmassa esitetään, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla olisi täydennettävä muita toimia, joita toteutetaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–2027. Sen avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita aiheutuu unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, yhdistämällä alueellisella tasolla unionin talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4)