IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

15.7.2020 - (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))Odbor za regionalni razvoj - ***I

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))Odbor za regionalni razvoj
Izvjestitelj: Manolis Kefalogiannis
Izvjestitelji za mišljenje (*):
Siegfried Mureşan, Odbor za proračune
Henrike Hahn, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Mounir Satouri, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Alexandr Vondra, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Jerzy Buzek, Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
(*) Pridruženi odbori – Članak 57. Poslovnika

Oznake postupaka

 * Postupak savjetovanja

 *** Postupak suglasnosti

 ***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)

 ***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)

 ***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena podebljanim kurzivom u lijevom stupcu. Izmjene su označene podebljanim kurzivom u obama stupcima. Novi tekst označen je podebljanim kurzivom u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi.

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se podebljanim kurzivom. Brisani dijelovi teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da se novi tekst označi podebljanim kurzivom, a da se zamijenjeni tekst izbriše ili precrta.

Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.


Postupak : 2020/0006(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0135/2020

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0022) i izmijenjeni prijedlog (COM(2020)0460),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 175. i članak 322. stavak 1. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0007/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 nakon savjetovanja sa Revizorskim sudom,

 nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za proračune, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za promet i turizam te Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A9-0135/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

Amandman  1

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Regulatornim okvirom kojim se uređuje kohezijska politika Unije za razdoblje od 2021. do 2027. u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira doprinosi se ispunjavanju obveza Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda koncentriranjem sredstava Unije na zelene ciljeve. U ovoj se Uredbi provodi jedan od prioriteta utvrđenih u Komunikaciji o europskom zelenom planu („Europski zeleni plan”)11 te je dio Plana ulaganja za održivu Europu12 kojim se osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu, pri čemu se sve preostale emisije stakleničkih plinova kompenziraju jednakim apsorpcijskim vrijednostima.

 Regulatornim okvirom kojim se uređuje kohezijska politika Unije za razdoblje od 2021. do 2027. u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira doprinosi se ispunjavanju obveza Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, ograničenja porasta globalne temperature na ispod 1,5 °C, ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i Europskog stupa socijalnih prava koncentriranjem sredstava Unije na zelene ciljeve. U ovoj se Uredbi provodi jedan od prioriteta utvrđenih u Komunikaciji o europskom zelenom planu („Europski zeleni plan”)11 te je dio Plana ulaganja za održivu Europu12 kojim se osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu kohezijske politike za rješavanje gospodarskih, socijalnih i ekoloških troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu, pri čemu se sve preostale emisije stakleničkih plinova kompenziraju jednakim apsorpcijskim vrijednostima, uzimajući u obzir pandemiju bolesti COVID-19.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Tranzicija prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu jedan je od najvažnijih ciljeva politike za Uniju. Europsko vijeće je 12. prosinca 2019. podržalo cilj postizanja klimatski neutralne Unije do 2050., u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma. Borba protiv klimatskih promjena i uništavanja okoliša dugoročno će svima donijeti koristi te pruža prilike i izazove za sve u srednjoročnom razdoblju, ali ne počinju sve regije i države članice tranziciju s istog polazišta niti imaju jednake kapacitete za odgovor. Neke su naprednije od drugih, a tranzicija podrazumijeva veći socijalni i gospodarski učinak na regije koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva, posebno na ugljen, lignit, treset i naftni škriljavac ili na industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova. Takva situacija ne stvara samo rizik od neujednačene brzine tranzicije u Uniji u pogledu djelovanja u području klime, već i rizik od sve većih razlika među regijama, koje su štetne za ciljeve socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije.

 Tranzicija prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu jedan je od najvažnijih ciljeva politike za Uniju. Europsko vijeće je 12. prosinca 2019. podržalo cilj postizanja klimatski neutralne Unije do 2050., u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma. Borba protiv klimatskih promjena i uništavanja okoliša dugoročno će svima donijeti koristi te pruža prilike i izazove za sve u srednjoročnom razdoblju, ali ne počinju sve regije i države članice tranziciju s istog polazišta niti imaju jednake kapacitete za odgovor. Neke su naprednije od drugih, a tranzicija podrazumijeva veći socijalni, gospodarski i ekološki učinak na regije koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva, posebno na ugljen, lignit, treset za energetsku upotrebu i naftni škriljavac ili na industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova. Takva situacija ne stvara samo rizik od neujednačene brzine tranzicije u Uniji u pogledu djelovanja u području klime, već i rizik od sve većih razlika među regijama, posebno kada je riječ o najudaljenijim regijama te udaljenim i otočnim područjima i područjima u geografski nepovoljnom položaju, kao i područjima koja se suočavaju s problemom depopulacije, koje su štetne za ciljeve socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije.

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Kako bi tranzicija bila uspješna, mora biti pravedna i socijalno prihvatljiva za sve. Stoga i Unija i države članice moraju od samog početka uzeti u obzir gospodarske i socijalne učinke tranzicije te uvesti sve moguće instrumente kako bi se ublažile negativne posljedice. Proračun Unije ima važnu ulogu u tom pogledu.

 Kako bi tranzicija bila uspješna, mora biti pravedna, uključiva i socijalno prihvatljiva za sve. Stoga Unija, države članice i njihove regije moraju od samog početka uzeti u obzir gospodarske, socijalne i ekološke učinke tranzicije te uvesti sve moguće instrumente kako bi se ublažile negativne posljedice. Proračun Unije ima važnu ulogu u tom pogledu kako bi se osiguralo da nitko ne bude izostavljen.

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Kako je navedeno u europskom zelenom planu i Planu ulaganja za održivu Europu, mehanizam za pravednu tranziciju trebao bi dopunjavati druga djelovanja u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Njime bi se trebalo pridonijeti rješavanju socijalnih i gospodarskih posljedica tranzicije prema klimatskoj neutralnosti Unije objedinjavanjem proračunske potrošnje Unije za klimatske i socijalne ciljeve na regionalnoj razini.

 Kako je navedeno u europskom zelenom planu i Planu ulaganja za održivu Europu, mehanizam za pravednu tranziciju trebao bi dopunjavati druga djelovanja u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Njime bi se trebalo pridonijeti rješavanju socijalnih, gospodarskih i ekoloških posljedica, posebno za radnike zahvaćene procesom tranzicije prema klimatskoj neutralnosti Unije do 2050. objedinjavanjem proračunske potrošnje Unije za klimatske i socijalne ciljeve na regionalnoj razini, promicanjem održivog gospodarstva, zelenih radnih mjesta i javnog zdravlja.

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”), jedan od stupova mehanizma za pravednu tranziciju koji se provodi u okviru kohezijske politike. Cilj FPT-a jest ublažiti negativne učinke klimatske tranzicije pružanjem potpore najteže pogođenim područjima i radnicima. U skladu s posebnim ciljem FPT-a, djelovanjima koja podupire FPT trebalo bi se izravno doprinijeti smanjenju učinka tranzicije financiranjem diversifikacije i modernizacije lokalnog gospodarstva te ublažavanjem negativnih posljedica na zapošljavanje. To se odražava u posebnom cilju FPT-a koji se uspostavlja na istoj razini te navodi zajedno s ciljevima politike utvrđenima u članku [4.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

 Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”), jedan od stupova mehanizma za pravednu tranziciju koji se provodi u okviru kohezijske politike. Cilj FPT-a jest ublažiti i neutralizirati negativne učinke klimatske tranzicije pružanjem potpore najteže pogođenim područjima i radnicima te promicati uravnoteženu socioekonomsku tranziciju koja se bora protiv socijalne nesigurnosti i nestabilnog poslovnog okruženja. U skladu s posebnim ciljem FPT-a, djelovanjima koja podupire FPT trebalo bi se izravno doprinijeti smanjenju učinka tranzicije financiranjem diversifikacije i modernizacije lokalnog gospodarstva uz pomoć obnove prirodnih dobara te ublažavanjem negativnih posljedica na zapošljavanje i životni standard. To se odražava u posebnom cilju FPT-a koji se uspostavlja na istoj razini te navodi zajedno s ciljevima politike utvrđenima u članku [4.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 S obzirom na važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, obvezama u pogledu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i povećanim ambicijama Unije, kako je predloženo u europskom zelenom planu, FPT-om bi se trebao osigurati ključni doprinos glavnim djelovanjima u području klime. Sredstva iz omotnice FPT-a dodatna su i nisu obuhvaćena ulaganjima koja su potrebna za postizanje ukupnog cilja od 25 % proračunske potrošnje Unije kojima se pridonosi klimatskim ciljevima. Sredstva prenesena iz EFRR-a i ESF-a plus doprinijet će u potpunosti postizanju te ciljne vrijednosti.

 S obzirom na važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, obvezama u pogledu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i povećanim ambicijama Unije, kako je predloženo u europskom zelenom planu, FPT-om bi se trebao osigurati ključni doprinos glavnim djelovanjima u području klime i okoliša. Sredstva iz omotnice FPT-a dodatna su i nisu obuhvaćena ulaganjima koja su potrebna za postizanje ukupnog cilja od 30 % proračunske potrošnje Unije kojima se pridonosi klimatskim ciljevima. Sredstva prenesena na dobrovoljnoj osnovi iz EFRR-a i ESF-a plus mogla bi u potpunosti doprinijeti postizanju te ciljne vrijednosti.

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Sredstva iz FPT-a trebala bi dopuniti sredstva dostupna u okviru kohezijske politike.

 Sredstva iz FPT-a trebala bi dopuniti sredstva dostupna u okviru kohezijske politike. Osnivanje FPT-a ne bi smjelo dovesti do smanjenja ili obveznog prijenosa sredstava iz drugih kohezijskih fondova.

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu izazov je za sve države članice. Bit će posebno zahtjevna za one države članice koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva ili industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova koje se moraju postupno ukinuti ili se moraju prilagoditi tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, ali im za to nedostaje financijskih sredstava. FPT bi stoga trebao obuhvaćati sve države članice, ali raspodjela njegovih sredstava trebala bi odražavati kapacitet država članica da financiraju potrebna ulaganja kako bi se nosile s tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti.

 Tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu izazov je za sve države članice. Bit će posebno zahtjevna za one države članice koje se u velikoj mjeri oslanjaju ili su se donedavno oslanjale na fosilna goriva ili industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova koje se moraju postupno ukinuti ili se moraju prilagoditi tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, ali im za to nedostaje financijskih sredstava. FPT bi stoga trebao obuhvaćati sve države članice, ali raspodjela njegovih sredstava trebala bi odražavati kapacitet država članica da financiraju potrebna ulaganja kako bi se nosile s tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti, uz poseban naglasak na najslabije razvijenim regijama, najudaljenijim regijama, planinskim, otočnim, slabo naseljenim, ruralnim, udaljenim i geografski nepovoljno smještenim područjima kojima se zbog malog broja stanovništva teže provesti energetsku tranziciju na klimatsku neutralnost, i uzimajući u obzir ishodišni položaj svake države članice.

  

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Kako bi utvrdila odgovarajući financijski okvir za FPT, Komisija bi trebala utvrditi godišnju raščlambu raspoloživih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” na temelju objektivnih kriterija.

 Kako bi utvrdila odgovarajući financijski okvir za FPT, Komisija bi trebala utvrditi godišnju raščlambu raspoloživih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” na temelju objektivnih kriterija. Države članice trebale bi osigurati izravan pristup općina i gradova sredstvima FPT-a koja im se stavljaju na raspolaganje u skladu s njihovim objektivnim potrebama.

 

Amandman  10

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Ovom se Uredbom utvrđuju vrste ulaganja čiji se rashodi mogu podupirati iz FPT-a. Sve podržane aktivnosti trebale bi se provoditi uz potpuno poštovanje klimatskih i okolišnih prioriteta Unije. Popis ulaganja trebao bi uključivati ona koja podupiru lokalna gospodarstva i koja su dugoročno održiva, uzimajući u obzir ciljeve zelenog plana. Financirani projekti trebali bi pridonijeti tranziciji prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu. Za sektore u opadanju, kao što su proizvodnja energije na temelju ugljena, lignita, treseta i naftnog škriljavca ili vađenje tih krutih fosilnih goriva, potpora bi trebala biti povezana s postupnim ukidanjem aktivnosti i povezanim smanjenjem razine zaposlenosti. Kad je riječ o preobrazbi sektora s visokim razinama emisija stakleničkih plinova, potpora bi trebala promicati nove aktivnosti s pomoću uvođenja novih tehnologija, novih procesa ili proizvoda, što bi dovelo do značajnog smanjenja emisija, u skladu s klimatskim ciljevima EU-a do 2030.13 i klimatskom neutralnosti EU-a do 2050., uz zadržavanje i povećanje zaposlenosti i izbjegavanje uništavanja okoliša. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti i aktivnostima kojima se potiču inovacije i istraživanje u području naprednih i održivih tehnologija, kao i u području digitalizacije i povezanosti, pod uvjetom da se takvim mjerama pomaže ublažiti negativne učinke tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu i pridonosi klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

(10) Ovom se Uredbom utvrđuju vrste ulaganja čiji se rashodi mogu podupirati iz FPT-a. Sve podržane aktivnosti trebale bi se provoditi uz potpuno poštovanje klimatskih, okolišnih i socijalnih obveza i prioriteta Unije. Popis ulaganja trebao bi uključivati ona kojima se podupiru ljudi, zajednice i lokalna gospodarstva i koja su dugoročno održiva, uzimajući u obzir ciljeve europskog zelenog plana i europskog stupa socijalnih prava. Financirani projekti trebali bi pridonijeti postupnoj i potpunoj tranziciji prema klimatski neutralnom i održivom kružnom gospodarstvu bez onečišćenja. Za sektore u opadanju, kao što su proizvodnja energije na temelju ugljena, lignita, treseta i naftnog škriljavca ili vađenje tih krutih fosilnih goriva, potpora bi trebala biti povezana s postupnim ukidanjem aktivnosti i povezanim smanjenjem razine zaposlenosti. Kad je riječ o preobrazbi sektora s visokim razinama emisija stakleničkih plinova, potporom bi trebalo promicati nove aktivnosti s pomoću uvođenja novih tehnologija, novih procesa ili proizvoda, što bi dovelo do znatnog smanjenja emisija, u skladu s klimatskim ciljevima EU-a do 2030.13 i klimatskom neutralnosti EU-a do 2050., uz zadržavanje i povećanje zaposlenosti na temelju vještina i izbjegavanje uništavanja okoliša. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti i aktivnostima kojima se potiču inovacije i istraživanje u području naprednih i održivih tehnologija, kao i u području digitalizacije, povezanosti te pametne i održive mobilnosti, pod uvjetom da se takvim mjerama pomaže ublažiti negativne učinke tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu i pridonosi klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu, uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i energetske značajke svake države članice. Podupiranjem aktivnosti koje se odnose na rudarsku baštinu trebalo bi očuvati i važnost kulture, obrazovanja i izgradnje zajednice za proces tranzicije.

__________________

__________________

13 Kako je navedeno u dokumentu „Čist planet za sve Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci – COM(2018) 773 final.

13 Kako je navedeno u dokumentu „Čist planet za sve Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci – COM(2018) 773 final.

Amandman  11

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Radi zaštite građana koji su najranjiviji u pogledu klimatske tranzicije, FPT bi trebao obuhvatiti i unapređenje vještina pogođenih radnika kako bi im se pomoglo da se prilagode novim prilikama za zapošljavanje, te kako bi se pružila pomoć tražiteljima posla u aktivnom uključivanju na tržište rada.

(11) Radi zaštite građana koji su najranjiviji u pogledu klimatske tranzicije FPT bi trebao obuhvatiti i unapređenje vještina, prekvalifikaciju i osposobljavanje pogođenih radnika i tražitelja zaposlenja, posebno žena, kako bi im se pomoglo da se prilagode novim prilikama za zapošljavanje i steknu nove kvalifikacije primjerene zelenom gospodarstvu te kako bi se pružila pomoć tražiteljima posla u aktivnom uključivanju na tržište rada. Promicanje socijalne kohezije trebalo bi biti vodeće načelo za pružanje potpore u okviru FPT-a.

Amandman  12

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Kako bi se poboljšala gospodarska diversifikacija područja na koje utječe tranzicija, FPT bi trebao pružati potporu produktivnim ulaganjima u MSP-ove. Produktivno ulaganje treba tumačiti kao ulaganje u fiksni kapital ili nematerijalnu imovinu poduzeća za proizvodnju robe i usluga čime se doprinosi bruto investicijama i zapošljavanju. Za poduzeća koja nisu MSP-ovi produktivna ulaganja trebala bi se podupirati samo ako su nužna za smanjenje broja izgubljenih radnih mjesta zbog tranzicije, stvaranjem ili očuvanjem znatnog broja radnih mjesta te ako ne dovode do premještanja niti su rezultat premještanja. Ulaganja u postojeća industrijska postrojenja, uključujući ona obuhvaćena sustavom trgovanja emisijama Unije, trebala bi se dopustiti ako doprinose tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i rezultiraju emisijama koje su znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica u okviru Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 te ako ona rezultiraju očuvanjem znatnog broja radnih mjesta. Svako takvo ulaganje trebalo bi obrazložiti u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta i kohezijske politike, potpora poduzećima trebala bi biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđene u člancima 107. i 108. UFEU-a te, posebno, potpora produktivnim ulaganjima u poduzeća koja nisu MSP-ovi trebala bi biti ograničena na poduzeća koja se nalaze na područjima koja su određena kao potpomognuta područja u smislu članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) UFEU-a.

(12) Kako bi se poboljšala gospodarska diversifikacija područja na koje utječe tranzicija, FPT bi trebao pružati potporu produktivnim ulaganjima u MSP-ove. Produktivno ulaganje treba tumačiti kao ulaganje u fiksni kapital ili nematerijalnu imovinu poduzeća za proizvodnju robe i usluga čime se doprinosi bruto investicijama i zapošljavanju. Za poduzeća koja nisu MSP-ovi produktivna ulaganja trebala bi se podupirati samo ako su nužna za smanjenje broja izgubljenih radnih mjesta zbog tranzicije, stvaranjem ili očuvanjem znatnog broja radnih mjesta te ako ne dovode do premještanja niti su rezultat premještanja. Ulaganja u postojeća industrijska postrojenja, uključujući ona obuhvaćena sustavom trgovanja emisijama Unije, trebala bi se dopustiti ako doprinose tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i rezultiraju emisijama koje su znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica u okviru Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 te ako rezultiraju stvaranjem i očuvanjem znatnog broja radnih mjesta. Svako takvo ulaganje trebalo bi obrazložiti u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju, ono bi trebalo biti održivo i po potrebi usklađeno s načelima „onečišćivač plaća” i „energetska učinkovitost na prvom mjestu”. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta i kohezijske politike, potpora poduzećima trebala bi biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

__________________

__________________

14 Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

14 Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

Amandman  13

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a) Potpora za produktivno ulaganje u poduzeća, osim MSP-ova, preko FPT-a trebala bi biti ograničena na slabije razvijene i tranzicijske regije kako je utvrđeno u članku 102. Stavku 2. Uredbe br. ..../... [Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman  14

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Kako bi se osigurala fleksibilnost za programiranje sredstava FPT-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, trebalo bi biti moguće pripremiti zasebni program FPT-a ili programirati sredstva iz FPT-a u jednom ili više posebnih prioriteta u okviru programa koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda plus („ESF+”) ili Kohezijskog fonda. U skladu s člankom 21.a Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] sredstva FPT-a trebala bi se povećati dopunskim financiranjem iz EFRR-a i fonda ESF+. Odgovarajući iznosi preneseni iz EFRR-a i ESF-a plus trebali bi biti usklađeni s vrstama operacija utvrđenima u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

(13) Kako bi se osigurala fleksibilnost za programiranje sredstava FPT-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, trebalo bi biti moguće pripremiti zasebni program FPT-a ili programirati sredstva iz FPT-a u jednom ili više posebnih prioriteta u okviru programa koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda plus („ESF+”) ili Kohezijskog fonda. U skladu s člankom 21.a Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] sredstva FPT-a mogla bi se na dobrovoljnoj osnovi povećati dopunskim financiranjem iz EFRR-a i fonda ESF+. Odgovarajući iznosi preneseni iz EFRR-a i ESF-a plus trebali bi biti usklađeni s vrstama operacija utvrđenima u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

Amandman  15

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Potporu FPT-a trebalo bi uvjetovati djelotvornom provedbom postupka tranzicije na određenom području kako bi se ostvarilo klimatski neutralno gospodarstvo. U tom bi pogledu države članice, u suradnji s relevantnim dionicima i uz potporu Komisije, trebale pripremiti teritorijalne planove za pravednu tranziciju u kojima će biti opisan postupak tranzicije, u skladu s njihovim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za pravednu tranziciju koja bi se nadovezala na postojeću platformu za rudarske regije u tranziciji kako bi se omogućile bilateralne i multilateralne razmjene iskustava i najbolje prakse u svim pogođenim sektorima.

(14) Potporu FPT-a trebalo bi uvjetovati djelotvornom i mjerljivom provedbom postupka tranzicije na određenom području kako bi se ostvarilo klimatski neutralno gospodarstvo. U tom bi pogledu države članice, u socijalnom dijalogu i suradnji s relevantnim dionicima u skladu s načelom partnerstva utvrđenim člankom 6. Uredbe (EU) .../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama] i uz potporu Komisije, trebale pripremiti teritorijalne planove za pravednu tranziciju u kojima će biti opisan postupak tranzicije, u skladu s njihovim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima te po mogućnosti uz njihovo premašivanje. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za pravednu tranziciju koja bi se nadovezala na postojeću platformu za rudarske regije u tranziciji kako bi se omogućile bilateralne i multilateralne razmjene iskustava i najbolje prakse u svim pogođenim sektorima.

Amandman  16

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju trebala bi se utvrditi najteže pogođena područja na koje bi potpora FPT-a trebala biti koncentrirana te bi se trebala opisati posebna djelovanja koje treba poduzeti za ostvarenje klimatski neutralnog gospodarstva, posebno u pogledu prenamjene ili zatvaranja postrojenja koja uključuju proizvodnju fosilnih goriva ili druge aktivnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova. Ta bi se područja trebala precizno definirati i biti regije razine NUTS 3 ili njihovi dijelovi. U planovima bi trebalo navesti izazove i potrebe tih područja te utvrditi vrste operacija koje su potrebne na način kojim se osigurava usklađen razvoj gospodarskih aktivnosti otpornih na klimatske promjene koje su u skladu s tranzicijom na klimatsku neutralnost i s ciljevima zelenog plana. Financijska potpora FPT-a trebala bi se dodjeljivati samo za ulaganja u skladu s planovima za tranziciju. Teritorijalne planove za pravednu tranziciju trebalo bi uključiti u programe (s potporom EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda ili FPT-a, ovisno o slučaju) koje odobrava Komisija.

(15) U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju trebala bi se utvrditi najteže pogođena područja na koja bi potpora FPT-a trebala biti koncentrirana te bi se trebala opisati posebna djelovanja koja treba poduzeti za ostvarenje klimatskih ciljeva Unije do 2030. i klimatski neutralnog gospodarstva do 2050., posebno u pogledu prenamjene ili zatvaranja postrojenja koja uključuju proizvodnju fosilnih goriva ili druge aktivnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova, uz istodobno očuvanje i širenje prilika za zapošljavanje na pogođenim područjima kako bi se izbjegla socijalna isključenost. Potrebno je uzeti u obzir otežavajuće čimbenike kao što su stope nezaposlenosti i trendovi depopulacije. Ta bi se područja trebala precizno definirati i biti regije razine NUTS 3 ili njihovi dijelovi. U planovima bi trebalo navesti izazove, potrebe i prilike tih područja te utvrditi vrste operacija koje su potrebne na način kojim se osigurava usklađen razvoj gospodarskih aktivnosti otpornih na klimatske promjene koje su u skladu s tranzicijom na klimatsku neutralnost i s ciljevima europskog zelenog plana. Financijska potpora FPT-a trebala bi se dodjeljivati samo za ulaganja u skladu s planovima za tranziciju. Teritorijalne planove za pravednu tranziciju trebalo bi uključiti u programe (s potporom EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda ili FPT-a, ovisno o slučaju) koje odobrava Komisija.

Amandman  17

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Ciljeve ove Uredbe, prije svega potporu područjima suočenima s gospodarskom i socijalnom preobrazbom u njihovoj tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu, države članice ne mogu same dostatno ostvariti. Glavni su razlozi u tom pogledu, s jedne strane, razlike u razvijenosti različitih područja i zaostalost područja u najnepovoljnijem položaju, kao i ograničenje financijskih sredstava država članica i područja te, s druge strane, potreba za dosljednim okvirom provedbe koji obuhvaća nekoliko fondova Unije u okviru podijeljenog upravljanja. S obzirom na to da se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

(19) Ciljeve ove Uredbe, prije svega potporu za ljude, gospodarstvo i okoliš područja suočenih s gospodarskom i socijalnom preobrazbom u njihovoj tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu, države članice ne mogu same dostatno ostvariti. Glavni su razlozi u tom pogledu, s jedne strane, razlike u razvijenosti različitih područja i zaostalost područja u najnepovoljnijem položaju, kao i ograničenje financijskih sredstava država članica i područja te, s druge strane, potreba za dosljednim okvirom provedbe koji obuhvaća nekoliko fondova Unije u okviru podijeljenog upravljanja, kao i potreba za jamčenjem usklađenosti s visokim socijalnim i ekološkim standardima te promicanjem sudjelovanja radnika. S obzirom na to da se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

 

Amandman  18

 

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”) radi pružanja potpore područjima koja se suočavaju s velikim socioekonomskim izazovima koji proizlaze iz procesa tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050.

1. Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”) radi pružanja potpore osobama, gospodarstvu i okolišu područja koja se suočavaju s ozbiljnim socioekonomskim izazovima koji proizlaze iz procesa tranzicije prema ostvarenju energetskih i klimatskih ciljeva Unije do 2030. i klimatski neutralnog gospodarstva Unije do 2050.

Amandman  19

 

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom [4. stavkom 1.] drugim podstavkom Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama], FPT pridonosi jedinstvenom posebnom cilju „Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu”.

U skladu s člankom [4. stavkom 1.] drugim podstavkom Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama], FPT-om se pridonosi jedinstvenom posebnom cilju „omogućavanja regijama, ljudima, poduzećima i drugim dionicima da se uhvate u koštac sa socijalnim učincima, učincima na zaposlenost, gospodarskim učincima i ekološkim učincima tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i prijelaznih ciljeva do 2030., u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma”.

Amandman  20

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Sredstva za FPT u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” koja su raspoloživa za proračunsku obvezu za razdoblje 2021.2027. iznose 11 270 459 000 EUR u tekućim cijenama i, ovisno o slučaju, mogu se uvećati dodatnim sredstvima dodijeljenima u proračunu Unije i drugim sredstvima u skladu s primjenjivim temeljnim aktom.

2.  Sredstva za FPT u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” koja su raspoloživa za proračunsku obvezu za razdoblje od 2021. do 2027. iznose 25 358 532 750 EUR u cijenama iz 2018. (glavni iznos) i ne smiju biti rezultat prijenosa sredstava iz drugih fondova EU-a obuhvaćenih Uredbom (EU) .../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Glavni iznos može se uvećati dodatnim sredstvima dodijeljenima u proračunu Unije i drugim sredstvima u skladu s primjenjivim temeljnim aktom.

Amandman  21

 

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Godišnja raspodjela iznosa iz stavka 1. po državama članicama uključuje se u odluku Komisije iz članka 3. stavka 3. u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu I.

3.  Na zahtjev države članice iznos iz stavka 1. prvog podstavka ovog članka također se stavlja na raspolaganje za razdoblje od 2025. do 2027. Za svako od razdoblja pripadajuće godišnje raspodjele iznosa po državama članicama iz stavka 1. ovog članka uključuju se u odluku Komisije iz članka 3. stavka 3. u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu I.

Amandman  22

 

Prijedlog uredbe

Članak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.b

 

Mehanizam za zeleno nagrađivanje

 

18 % ukupnih iznosa iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka i članka 3.a stavka 1. prvog podstavka dodjeljuje se ovisno o brzini kojom države članice smanjuju svoje emisije stakleničkih plinova, podijeljeno s najnovijim iznosom njihovog BND-a.

Amandman  23

 

Prijedlog uredbe

Članak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.c

 

Posebna sredstva za najudaljenije i otočne regije

 

1 % ukupnih iznosa iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka i članka 3.a stavka 1. prvog podstavka čine posebna sredstva za otoke, a 1 % čine posebna sredstva za najudaljenije regije, kako je navedeno u članku 349. UFEU-a, koja se dodjeljuju relevantnim državama članicama.

Amandman  24

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) produktivna ulaganja u MSP-ove, uključujući novoosnovana poduzeća, što dovodi do gospodarske diversifikacije i preusmjeravanja;

(a) produktivna i održiva ulaganja u mikropoduzeća i MSP-ove, uključujući novoosnovana poduzeća i održivi turizam, što dovodi do stvaranja radnih mjesta, modernizacije, gospodarske diversifikacije i preusmjeravanja;

Amandman  25

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ulaganja u osnivanje novih poduzeća, među ostalim putem poduzetničkih inkubatora i usluga savjetovanja;

(b) ulaganja u osnivanje novih poduzeća i razvijanje postojećih poduzeća, među ostalim u okviru poduzetničkih inkubatora i usluga savjetovanja, što dovodi do stvaranja radnih mjesta;

Amandman  26

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) ulaganja u socijalnu infrastrukturu koja dovode do rasta zaposlenosti i gospodarske diversifikacije;

Amandman  27

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija;

(c) ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija, među ostalim na sveučilištima i javnim istraživačkim institutima, te poticanje prijenosa naprednih tehnologija koje su spremne za tržište;

Amandman  28

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastruktura za cjenovno pristupačnu čistu energiju, u smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju;

(d) ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastruktura za cjenovno pristupačnu čistu energiju i pripadajuće sustave, u smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost, tehnologiju za skladištenje energije i održivu energiju iz obnovljivih izvora ako ta ulaganja dovode do otvaranja ili očuvanja održivih radnih mjesta u velikom opsegu;

Amandman  29

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) ulaganja u pametnu i održivu mobilnost i ekološki prihvatljivu prijevoznu infrastrukturu;

Amandman  30

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka db (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) ulaganja u projekte kojima se suzbija energetsko siromaštvo, osobito u socijalnom stanovanju, i promicanje energetske učinkovitosti, klimatski neutralnog pristupa i centraliziranog grijanja s niskom razinom emisija u većini pogođenih područja;

Amandman  31

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ulaganja u digitalizaciju i digitalnu povezanost;

(e) ulaganja u digitalizaciju, digitalnu inovaciju i digitalnu povezanost, među ostalim u digitalnu i preciznu poljoprivredu;

Amandman  32

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) ulaganja u regeneraciju i dekontaminaciju lokacija, prenamjenu zemljišta i projekte za prenamjenu;

(f) ulaganja u zelenu infrastrukturu, obnovu i čišćenje lokacija i već korištenog onečišćenog zemljišta te projekte prenamjene zemljišta kada se ne može primijeniti načelo da onečišćivač plaća;

Amandman  33

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) osmišljavanje i razvijanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa;

Amandman  34

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka gb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb) ulaganja u kulturu, obrazovanje i izgradnju zajednice, uključujući vrednovanje materijalne i nematerijalne rudarske baštine i središta zajednice;

Amandman  35

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) unapređenje vještina i prekvalifikaciju radnika;

(h) unapređenje vještina, prekvalifikaciju i obuku radnika i tražitelja zaposlenja;

Amandman  36

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) pomoć tražiteljima zaposlenja u traženju posla;

(i) pomoć tražiteljima zaposlenja u traženju posla, potporu za aktivno starenje i potporu dohotku za radnike koji traže novi posao;

Amandman  37

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) aktivno uključivanje tražitelja zaposlenja;

(j) aktivno uključivanje tražitelja zaposlenja, osobito žena, osoba s invaliditetom i osjetljivih skupina;

Amandman  38

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim toga, FPT može podupirati, u područjima koja su određena kao potpomognuta područja u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkama (a) i (c) UFEU-a, produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi, pod uvjetom da su takva ulaganja odobrena u okviru teritorijalnog plana za pravednu tranziciju na temelju informacija koje se zahtijevaju u članku 7. stavku 2. točki (h). Takva su ulaganja prihvatljiva samo ako su nužna za provedbu teritorijalnog plana za pravednu tranziciju.

Osim toga, FPT-om se mogu podupirati, u manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama navedenima u članku 102. stavku 2. Uredbe br. .../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama], produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi, pod uvjetom da su takva ulaganja odobrena u okviru teritorijalnog plana za pravednu tranziciju na temelju informacija koje se zahtijevaju u članku 7. stavku 2. točki (h). Takva su ulaganja prihvatljiva samo ako su nužna za provedbu teritorijalnog plana za pravednu tranziciju i za stvaranje novih radnih mjesta i ako su usklađena sa socijalnim ciljevima koji se odnose na otvaranje radnih mjesta, rodnu ravnopravnost i jednakost plaća i s okolišnim ciljevima te ako olakšavaju tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu bez podržavanja premještanja, u skladu s člankom 60. stavkom 1. Uredbe br. .../.... [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman  39

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

FPT može podupirati i ulaganja radi smanjenja emisija stakleničkih plinova iz djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća pod uvjetom da su takva ulaganja odobrena u okviru teritorijalnog plana za pravednu tranziciju na temelju informacija koje se zahtijevaju u članku 7. stavku 2. točki (i). Takva su ulaganja prihvatljiva samo ako su nužna za provedbu teritorijalnog plana za pravednu tranziciju.

FPT-om se mogu podupirati i ulaganja radi smanjenja emisija stakleničkih plinova iz djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća pod uvjetom da su takva ulaganja odobrena u okviru teritorijalnog plana za pravednu tranziciju na temelju informacija koje se zahtijevaju u članku 7. stavku 2. točki (i) ove Uredbe i da se njima ispunjavaju ostali uvjeti utvrđeni u drugom podstavku ovog stavka. Takva su ulaganja prihvatljiva samo ako su nužna za provedbu teritorijalnog plana za pravednu tranziciju.

Amandman  40

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) poduzetnike u teškoćama, kako su definirani u članku 2. stavku 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/201416 ;

(c) poduzetnike u teškoćama, kako su definirani u članku 2. stavku 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/201416, osim u slučajevima kada su teškoće posljedica energetske tranzicije ili ako su se teškoće pojavile nakon 15. veljače 2020. uslijed krize prouzročene bolešću COVID-19;

__________________

__________________

16 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

16 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

Amandman  41

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) ulaganja povezana s proizvodnjom, preradom, distribucijom, skladištenjem ili izgaranjem fosilnih goriva;

(d) ulaganja povezana s proizvodnjom, preradom, prijevozom, distribucijom, skladištenjem ili izgaranjem fosilnih goriva, osim ako su u skladu sa stavkom 1.a;

Amandman  42

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu na područjima na kojima postoje najmanje dvije širokopojasne mreže jednake kategorije.

(e) ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu u područjima u kojima su potrošačima dostupna jednakovrijedna rješenja na tržištu u konkurentnim uvjetima;

Amandman  43

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi i koja podrazumijevaju prijenos radnih mjesta i proizvodnih procesa iz jedne države članice u drugu ili u treću zemlju;

Amandman  44

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka eb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb) djelatnosti u regiji NUTS 2 u kojoj je za vrijeme trajanja programa predviđeno otvaranje novog rudnika ugljena, lignita ili naftnog škriljevca ili novog polja za vađenja treseta ili ponovno otvaranje rudnika ugljena, lignita ili naftnog škriljevca ili polja za vađenje treseta koji su privremeno bili izvan pogona.

Amandman  45

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od članka 5. stavka 1. točke (d) ove Uredbe, za regije koje se uvelike oslanjaju na vađenje i izgaranje ugljena, lignita, naftnog škriljevca ili treseta Komisija može odobriti planove teritorijalne pravedne tranzicije koji uključuju ulaganja u aktivnosti povezane s prirodnim plinom, pod uvjetom da se takve djelatnosti smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. .../2020 [Taksonomija] i ispunjavaju sljedeće kumulativne uvjete:

 

(a)  koriste se kao prijelazna tehnologija kojom se zamjenjuju ugljen, lignit, treset ili naftni škriljevac;

 

(b)  spadaju u okvire održive dostupnosti ili su skladu s korištenjem čistog vodika, bioplina i biometana;

 

(c)  pridonose okolišnim ciljevima Unije u pogledu ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama ubrzavanjem potpunog prestanka korištenja ugljena, lignita, treseta ili naftnog škriljevca;

 

(d)  doprinose znatnom smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka te povećanju energetske učinkovitosti;

 

(e)  doprinose borbi protiv energetskog siromaštva;

 

(f)  ne ometaju razvoj obnovljivih izvora energije u predmetnim područjima te su kompatibilne i u sinergiji s budućom uporabom obnovljivih izvora energije.

 

U prikladno obrazloženim slučajevima Komisija može odobriti ulaganja u nekvalificirane aktivnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. .../2020 [Taksonomija] ako su ona u skladu sa svim drugim uvjetima utvrđenima u prvom podstavku ovog stavka i ako država članica može u teritorijalnom planu pravedne tranzicije obrazložiti potrebu da se pruži podrška tim aktivnostima i dokaže usklađenost tih aktivnosti s energetskim i klimatskim ciljevima i zakonodavstvom Unije, kao i sa svojim nacionalnim energetskim i klimatskim planom.

Amandman  46

 

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sredstva FPT-a programiraju se za kategorije regija u kojima se predmetna područja nalaze, na temelju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uspostavljenih u skladu s člankom 7. koje je Komisija odobrila kao dio programa ili izmjenu programa. Programirana sredstva imaju oblik jednog ili više posebnih programa ili jednog ili više prioriteta u okviru programa.

Sredstva FPT-a programiraju se za kategorije regija u kojima se predmetna područja ili gospodarske aktivnosti nalaze, na temelju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uspostavljenih u skladu s člankom 7. koje je Komisija odobrila kao dio programa ili izmjenu programa. Programirana sredstva imaju oblik jednog ili više posebnih programa ili jednog ili više prioriteta u okviru programa.

 

Amandman  47

 

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija odobrava program samo ako je utvrđivanje područja koja su najteže pogođena postupkom tranzicije i koja su navedena u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju, propisno obrazloženo i ako je relevantni teritorijalni plan za pravednu tranziciju u skladu s nacionalnim energetskim i klimatskim planom dotične države članice.

Osim ako propisno opravda uskraćivanje odobrenja, Komisija odobrava program samo ako su područja koja su najteže pogođena postupkom tranzicije i koja su navedena u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju propisno identificirana i ako je relevantni teritorijalni plan za pravednu tranziciju u skladu s nacionalnim energetskim i klimatskim planom dotične države članice, ciljem klimatske neutralnosti za 2050., privremenim ciljevima za 2030. i europskim stupom socijalnih prava.

Amandman  48

 

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prioriteti FPT-a sadržavaju sredstva FPT-a koja čine cjelovita ili djelomična dodjela FPT-a za države članice i sredstva prenesena u skladu s člankom [21.a] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Ukupna sredstva iz EFRR-a i ESF-a plus koja se prenose FPT-u moraju biti najmanje 1,5 puta veća od iznosa potpore FPT-a tom prioritetu isključujući sredstva iz članka 3.a stavka 1., ali ne veća od trostrukog iznosa te potpore.

2. Prioriteti FPT-a sadržavaju sredstva FPT-a koja čine cjelovita ili djelomična dodjela FPT-a za države članice. Ta se sredstva mogu dopuniti sredstvima prenesenima na dobrovoljnoj osnovi u skladu s člankom [21.a] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Ukupan iznos sredstava iz EFRR-a i ESF-a plus koja treba prenijeti u prioritet FPT-a ne smiju premašiti iznos potpore iz FPT-a za taj prioritet u visini od 1,5 puta. Sredstva prenesena iz EFRR-a i fonda ESF-a plus zadržavaju svoje izvorne ciljeve i uključuju se u razine tematske koncentracije EFRR-a i ESF-a plus.

Amandman  49

 

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. FPT je namijenjen najugroženijim zajednicama u svakoj regiji te se stoga prihvatljivim projektima koji se financiraju u okviru FPT-a i kojima se doprinosi posebnom cilju iz članka 2. sufinancira do 85 % relevantnih troškova.

Amandman  50

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice pripremaju zajedno s relevantnim tijelima predmetnih područja teritorijalni plan ili teritorijalne planove za pravednu tranziciju koji se odnose na jedno područje ili više područja razine 3 zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 3”) kako su uspostavljene Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 868/201417 ili njihove dijelove, u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu II. Ta područja su ona koja su najteže pogođena na temelju gospodarskih i socijalnih učinaka tranzicije, posebno s obzirom na očekivani gubitak radnih mjesta u sektoru proizvodnje i upotrebe fosilnih goriva i preobrazbu proizvodnih procesa industrijskih postrojenja s najvišim emisijama stakleničkih plinova.

1. Države članice pripremaju zajedno s relevantnim lokalnim i regionalnim tijelima predmetnih područja te u skladu s načelom partnerstva uspostavljenim u članku 6. Uredbe (EU) .../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama] i, prema potrebi, uz pomoć EIB-a i EIF-a, teritorijalni plan ili teritorijalne planove za pravednu tranziciju koji se odnose na jedno područje ili više područja razine 3 zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 3”) kako su uspostavljene Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2016/206617 ili njihove dijelove, u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu II. Ta područja su ona koja su najteže pogođena na temelju gospodarskih i socijalnih učinaka tranzicije, posebno s obzirom na očekivani gubitak radnih mjesta u sektoru proizvodnje i upotrebe fosilnih goriva i preobrazbu proizvodnih procesa industrijskih postrojenja s najvišim emisijama stakleničkih plinova.

__________________

__________________

17 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

17 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

Amandman  51

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) opis postupka tranzicije na nacionalnoj razini prema klimatski neutralnom gospodarstvu, uključujući vremenski okvir za ključne korake u tranziciji koji su u skladu sa zadnjom verzijom nacionalnog energetskog i klimatskog plana;

(a) opis postupka tranzicije na nacionalnoj razini prema postizanju klimatskih ciljeva Unije za 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050., uključujući vremenski okvir za ključne korake u tranziciji koji su u skladu sa zadnjom verzijom nacionalnog energetskog i klimatskog plana;

Amandman  52

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) obrazloženje za utvrđivanje područja koja su najteže pogođena postupkom tranzicije iz točke (a), a koja će primiti potporu FPT-a u skladu sa stavkom 1.;

(b) obrazloženje za utvrđivanje područja koja su najteže pogođena postupkom tranzicije iz točke (a), a koja će primiti potporu FPT-a u skladu sa stavkom 1., uključujući pokazatelje kao što su stopa nezaposlenosti i stopa depopulacije;

Amandman  53

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ocjenu izazova povezanih s tranzicijom s kojima se suočavaju područja koja su najteže pogođena, uključujući socijalni i gospodarski učinak te učinak na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu, utvrđivanje mogućeg broja zahvaćenih i izgubljenih radnih mjesta, razvojne potrebe i ciljeve do 2030. povezane s preobrazbom ili prestankom odvijanja djelatnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova na tim područjima;

(c) procjenu učinaka povezanih s tranzicijom s kojima se suočavaju područja koja su najteže pogođena, uključujući socijalni i gospodarski učinak te učinak na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu, utvrđivanje mogućeg broja zahvaćenih i izgubljenih radnih mjesta, mogući učinak na državne prihode, razvojne potrebe i ciljeve do 2030. povezane s preobrazbom ili prestankom odvijanja djelatnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova na tim područjima, kao izazove u vezi s energetskim siromaštvom;

Amandman  54

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) opis očekivanog doprinosa potpore FPT-a ublažavanju socijalnih i gospodarskih učinaka te učinaka na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu;

(d) opis očekivanog doprinosa potpore FPT-a ublažavanju socijalnih, demografskih, gospodarskih i zdravstvenih učinaka te učinaka na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu;

Amandman  55

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ocjenu njegove usklađenosti s drugim nacionalnim, regionalnim ili teritorijalnim strategijama i planovima;

(e) po potrebi, ocjenu njegove usklađenosti s drugim nacionalnim, regionalnim ili teritorijalnim strategijama i planovima;

Amandman  56

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) ako se potpora pruža produktivnim ulaganjima u poduzeća koja nisu MSP-ovi, taksativan popis takvih operacija i poduzeća te obrazloženje potrebe za takvom potporom u obliku analize nedostataka kojom se dokazuje da bi očekivani gubitak radnih mjesta premašio očekivani broj stvorenih radnih mjesta kad ne bi bilo ulaganja;

(h) ako se potpora pruža produktivnim ulaganjima u poduzeća koja nisu MSP-ovi, okvirni popis takvih operacija i poduzeća te obrazloženje potrebe za takvom potporom u obliku analize nedostataka kojom se dokazuje da bi očekivani gubitak radnih mjesta premašio očekivani broj stvorenih radnih mjesta kad ne bi bilo ulaganja;

Amandman  57

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Priprema i provedba teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uključuje relevantne partnere u skladu s člankom [6.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

3. Priprema i provedba teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uključuje relevantne partnere u skladu s člankom [6.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] i, prema potrebi, EIB i EIF.

Amandman  58

 

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za pokazatelje ostvarenja početna vrijednost je nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljne vrijednosti utvrđene za 2029. kumulativne su. Ciljne vrijednosti ne revidiraju se nakon što Komisija odobri zahtjev za izmjenu programa podnesen na temelju članka [14. stavka 2.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

2. Za pokazatelje ostvarenja početna vrijednost je nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljne vrijednosti utvrđene za 2029. kumulativne su.

Amandman  59

 

Prijedlog uredbe

Članak 9 – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija na temelju ispitivanja završnog izvješća o uspješnosti programa zaključi da nije ostvareno najmanje 65 % ciljne vrijednosti utvrđene za jedan pokazatelj ili više pokazatelja ostvarenja ili rezultata za sredstva FPT-a, Komisija može izvršiti financijske ispravke u skladu s člankom [98.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] tako da se smanji potpora iz FPT-a predmetnom prioritetu razmjerno postignućima.

Na temelju završnog izvješća o uspješnosti programa Komisija može izvršiti financijske ispravke u skladu s Uredbom (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Prijelazne odredbe

 

Države članice imaju prijelazno razdoblje do.... [jedna godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] za pripremu i donošenje teritorijalnih planova za pravednu tranziciju. Tijekom tog prijelaznog razdoblja sve države članice u potpunosti ispunjavaju uvjete za financiranje na temelju ove Uredbe, a Komisija to razdoblje ne uzima u obzir pri donošenju odluka o opozivu ili gubitku financiranja.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 10.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.b

 

Preispitivanje

 

Najkasnije do kraja preispitivanja u sredini programskog razdoblja sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira Komisija preispituje provedbu JTF-a i procjenjuje je li primjereno izmijeniti njegovo područje primjene u skladu s mogućim izmjenama Uredbe 2020/... [Uredba o taksonomiji], klimatskim ciljevima Unije utvrđenima u Uredbi (EU) 2020/... [Europski zakon o klimi] i razvojem u provedbi Akcijskog plana za održivo financiranje. Na toj osnovi Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće, kojem može priložiti i zakonodavne prijedloge.


OBRAZLOŽENJE

A. Uvod

 

U zakonodavnim prijedlozima kojima se uređuje upotreba sredstava kohezijske politike jedan od glavnih ciljeva koji će potaknuti ulaganja EU-a u razdoblju 2021. 2027. bit će „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem tranzicije na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. To je potrebno za provedbu Pariškog sporazuma. Osim toga, 25 % ukupnih rashoda VFO-a potrošit će se na aktivnosti koje se odnose na klimu.

 

Europskim zelenim planom dodatno se osnažuje predanost EU-a zelenijoj budućnosti, kojom se uspostavlja nova politika rasta za Europu, s ambicioznim ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050., cilja koji je Europsko vijeće podržalo 12. prosinca 2019.

 

Međutim, na putu prema zelenom gospodarstvu i klimatskoj neutralnosti nalaze se posebne poteškoće koje trebamo hitno riješiti. Na primjer, velik je broj regija koje su i dalje ovisne o fosilnim gorivima ili industrijskim procesima s visokim emisijama stakleničkih plinova. Prijelaz tih regija na klimatski neutralnije gospodarstvo stoga predstavlja ogroman izazov. Broj gospodarskih aktivnosti s visokim razinama emisija stakleničkih plinova ili djelatnosti temeljenih na proizvodnji i upotrebi fosilnih goriva, kao što su ugljen i lignit, neminovno će se morati smanjiti, što će utjecati na gospodarsku proizvodnju i broj zaposlenih. Ostali sektori s visokim razinama emisija stakleničkih plinova morat će odustati od procesa s visokim emisijama ugljika i proći transformaciju. Nadalje, neka radna mjesta, koja neizravno ovise o prethodno navedenim aktivnostima, sada će također trebati preobraziti ili bi u suprotnom mogla prestati postojati. Sve će te promjene imati izravan utjecaj na živote ljudi te će neizbježno uzrokovati velik broj raznih socijalnih izazova.

 

Izvjestitelj stoga snažno pozdravlja činjenicu da je Komisija, podnoseći zaseban, novi nacrt uredbe za uspostavu Fonda za pravednu tranziciju u razdoblju financiranja nakon 2020. godine, pozornost posvetila tim socijalnim, gospodarskim i ekološkim izazovima te ukazala na važnost zajedničkog odgovora EU-a na potrebu za pravednom tranzicijom.

 

Međutim, izvjestitelj smatra da ovaj prijedlog, koji predstavlja prvi zakonodavni prijedlog o provedbi prioriteta utvrđenih u Europskom zelenom planu i koji je dio Plana ulaganja za održivu Europu, i dalje treba izmjene, dopune i prilagodbe. Izvjestitelj je posebno zabrinut zbog socioekonomskog učinka tranzicijskog procesa na klimatski neutralno gospodarstvo te čvrsto vjeruje da EU mora ostvariti tranziciju, a da se pritom ne produbljuju razlike između regija te da se ne zapostavi nijedan građanin.

 

B. Struktura mehanizma za pravednu tranziciju

 

Izvjestitelj pozdravlja strukturu mehanizma za pravednu tranziciju koju čine tri stupa, odnosno Fond za pravednu tranziciju, poseban program u okviru programa InvestEU i instrument za kreditiranje u javnom sektoru koji se provodi u partnerstvu s EIB-om. Fond za pravednu tranziciju koristit će se prvenstveno za dodjelu bespovratnih sredstava, a naglasak će biti na gospodarskoj diversifikaciji i prekvalifikaciji te aktivnom uključivanju radnika i tražitelja zaposlenja, dok će druga dva stupa privlačiti privatna ulaganja i poticati javno financiranje.

 

Izvjestitelj također ukazuje na činjenicu da se Fond za pravednu tranziciju provodi u okviru podijeljenog upravljanja u bliskoj suradnji s nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima i dionicima jer se time osigurava preuzimanje odgovornosti za strategiju tranzicije. Od ključne je važnosti i poštovanje načela partnerstva jer se na taj način osigurava savjetovanje s gospodarskim i socijalnim partnerima o pitanjima koja se odnose na programiranje i provedbu.

 

C. Područje primjene potpore

 

Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da će se predloženim FPT-om podupirati aktivnosti u području gospodarske diversifikacije, prekvalifikacije radnika i ekološke obnove. To predstavlja širok opseg aktivnosti i uključuje ulaganja u: mala i srednja poduzeća, istraživanja i inovacije, tehnologije i infrastrukture povezane s energijom, digitalizaciju, regeneraciju, kružno gospodarstvo, usavršavanje i prekvalificiranje radnika te pružanje pomoći i uključivanje tražitelja zaposlenja. Međutim, popis aktivnosti trebao bi imati još šire područje primjene kako bi se regijama, ljudima, poduzećima i drugim dionicima omogućilo da se učinkovito suoče sa socijalnim, gospodarskim i ekološkim posljedicama prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo.

 

Izvjestitelj želi iz financiranja FPT-a isključiti ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi kada se radna mjesta i proizvodni procesi prenose iz jedne države članice u drugu državu članicu ili u treću zemlju. Nadalje, izvjestitelj se slaže da se iz financiranja isključe ulaganja povezana s fosilnim gorivima, ali smatra da bi osobito ulaganja u aktivnosti povezane s prirodnim plinom trebala biti prihvatljiva za financiranje pod određenim strogim uvjetima.

 

D. Proračun

 

Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da će se predloženim FPT-om promicati energetska tranzicija i poduprijeti mnogo širi raspon aktivnosti u okviru triju širokih kategorija: socijalne potpore, gospodarske revitalizacije i prenamjene zemljišta. Izvjestitelj također pozdravlja izmijenjeni prijedlog Komisije kojim se predlaže znatno veći proračun i dodatna sredstva iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Međutim, s obzirom na to da se ambiciozni ciljevi politike EU-a mogu postići samo ambicioznim proračunom, potrebno je još više resursa koji ne bi smjeli ugroziti financiranje drugih kohezijskih fondova. Osim toga, sredstva FPT-a mogu se nadopuniti prijenosima iz EFRR-a i ESF-a plus na dobrovoljnoj osnovi.

 

Izvjestitelj također smatra da bi trebalo nagraditi dodatne napore država članica koje teže smanjenju emisija stakleničkih plinova većem od predviđenog cilja. Izvjestitelj stoga podržava uvođenje poticaja kao što je mehanizam za zeleno nagrađivanje, kojim se dodatnim sredstvima nagrađuju one države članice koje brže smanjuju svoje emisije stakleničkih plinova. Izvjestitelj smatra da posebnu pozornost treba posvetiti otocima i najudaljenijim regijama kako bi se osigurala posebna dodjela sredstava u njihovu korist.

 

E. Zaključak:

 

Ovo je izvješće rezultat intenzivne rasprave i kompromisa. Izvjestitelj posebno želi zahvaliti izvjestiteljima u sjeni iz drugih klubova zastupnika, kao i izvjestiteljima za mišljenje pet pridruženih odbora i dvaju drugih odbora na mišljenju. Izvjestitelj sada sa zanimanjem iščekuje intenzivne međuinstitucijske pregovore nakon ljetne stanke.


 

 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (26.6.2020)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Siegfried Mureşan

(*) Pridruženi odbor – članak 57. Poslovnika

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj u potpunosti podupire uspostavu Fonda za pravednu tranziciju u skladu s Rezolucijom Parlamenta od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima.[1]

U toj rezoluciji Parlament poziva Komisiju da se pobrine za to da sljedeći VFO bude u potpunosti u skladu s Pariškim sporazumom i naglašava hitnu potrebu za daljnjim velikim napretkom u političkim i financijskim naporima kako bi se postigli njegovi ciljevi, kao i pravedan prijelaz na ugljično neutralno gospodarstvo temeljen na najvišim kriterijima socijalne pravde tako da nitko nigdje ne bude zapostavljen.

Izvjestitelj smatra da se za Fond za pravednu tranziciju trebaju namijeniti veća sredstva kako bi mogao ostvariti svoje ambiciozne ciljeve. Pristup financiranju iz tog Fonda treba biti neovisan od drugih strukturnih i investicijskih fondova EU-a. Stoga izvjestitelj smatra da, iako je potrebno osigurati najviši stupanj komplementarnosti između fondova EU-a, pristup Fondu za pravednu tranziciju ne bi trebalo uvjetovati usklađenim financiranjem iz drugih kohezijskih fondova iz sljedećih razloga:

 

1.  Fond za pravednu tranziciju dodatni je instrument povrh instrumenata koji se već koriste u okviru kohezijske politike EU-a. Imat će ključnu ulogu u prevladavanju jednog od najvećih izazova na putu prema klimatskoj neutralnosti. Stoga bi u skladu s političkom važnošću tog Fonda, njegovo funkcioniranje i financiranje trebali biti što neovisniji od ostalih financijskih instrumenata no komplementarni s njima.

2.  Zahtjev da se sredstva Fonda za pravednu tranziciju dopune sredstvima iz odgovarajućih strukturnih fondova prejudicira korištenje potonjih. Države članice trebale bi same odlučivati o raspodjeli svojih nacionalnih omotnica na temelju svojih gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih obilježja pod uvjetom da je ta raspodjela u skladu s pravnim okvirom EU-a. Uvođenjem dodatne obveze da se financijska sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju dopune financiranjem za koheziju stvara se dodatno opterećenje.

 

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Regulatornim okvirom kojim se uređuje kohezijska politika Unije za razdoblje od 2021. do 2027. u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira doprinosi se ispunjavanju obveza Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda koncentriranjem sredstava Unije na zelene ciljeve. U ovoj se Uredbi provodi jedan od prioriteta utvrđenih u Komunikaciji o europskom zelenom planu („Europski zeleni plan”)11 te je dio Plana ulaganja za održivu Europu12 kojim se osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu, pri čemu se sve preostale emisije stakleničkih plinova kompenziraju jednakim apsorpcijskim vrijednostima.

(1) Regulatornim okvirom kojim se uređuje kohezijska politika Unije za razdoblje od 2021. do 2027. u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira doprinosi se ispunjavanju obveza Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, kako bi se globalni porast temperature ograničio na ispod 1,5°C, i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda koncentriranjem sredstava Unije na zelene ciljeve te na europski stup socijalnih prava. U ovoj se Uredbi provodi jedan od prioriteta utvrđenih u Komunikaciji o europskom zelenom planu („Europski zeleni plan”)11 te je dio Plana ulaganja za održivu Europu12 kojim se osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu, pri čemu se sve preostale emisije stakleničkih plinova kompenziraju jednakim apsorpcijskim vrijednostima.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi tranzicija bila uspješna, mora biti pravedna i socijalno prihvatljiva za sve. Stoga i Unija i države članice moraju od samog početka uzeti u obzir gospodarske i socijalne učinke tranzicije te uvesti sve moguće instrumente kako bi se ublažile negativne posljedice. Proračun Unije ima važnu ulogu u tom pogledu.

(3) Kako bi tranzicija bila uspješna, mora biti uključiva i socijalno prihvatljiva za sve, njome se moraju smanjiti nejednakosti i nitko ne smije biti izostavljen. Stoga bi i Unija i države članice, kao i različiti regionalni i lokalni akteri, od samog početka trebali uzeti u obzir njezine socijalne i gospodarske učinke kao i učinke na okoliš i tržište rada te uvesti sve moguće instrumente kako bi se ublažile negativne posljedice i pojačale one pozitivne, kao što su stvaranje novih, dostojanstvenih i održivih radnih mjesta ili poboljšanje kvalitete zraka. Proračun Unije ima važnu ulogu u tom pogledu.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako je navedeno u europskom zelenom planu i Planu ulaganja za održivu Europu, mehanizam za pravednu tranziciju trebao bi dopunjavati druga djelovanja u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Njime bi se trebalo pridonijeti rješavanju socijalnih i gospodarskih posljedica tranzicije prema klimatskoj neutralnosti Unije objedinjavanjem proračunske potrošnje Unije za klimatske i socijalne ciljeve na regionalnoj razini.

(4) Kako je navedeno u europskom zelenom planu i Planu ulaganja za održivu Europu, kojima se mobilizira najmanje 1 bilijun EUR za potporu održivim ulaganjima u sljedećem desetljeću u okviru proračuna Unije i povezanih instrumenata, mehanizam za pravednu tranziciju trebao bi prije svega pružiti potporu radnicima i građanima regija na koje utječe tranzicija, istodobno nadopunjujući mjere za zelenu tranziciju iz relevantnih programa u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. Njime bi se trebalo pridonijeti rješavanju socijalnih i gospodarskih posljedica, posebno za radnike zahvaćene tim procesom, na putu prema klimatskoj neutralnosti Unije do 2050. objedinjavanjem proračunske potrošnje Unije za klimatske i socijalne ciljeve na regionalnoj razini.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”), jedan od stupova mehanizma za pravednu tranziciju koji se provodi u okviru kohezijske politike. Cilj FPT-a jest ublažiti negativne učinke klimatske tranzicije pružanjem potpore najteže pogođenim područjima i radnicima. U skladu s posebnim ciljem FPT-a, djelovanjima koje podupire FPT trebalo bi se izravno doprinijeti smanjenju učinka tranzicije financiranjem diversifikacije i modernizacije lokalnog gospodarstva te ublažavanjem negativnih posljedica na zapošljavanje. To se odražava u posebnom cilju FPT-a koji se uspostavlja na istoj razini te navodi zajedno s ciljevima politike utvrđenima u članku [4.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

(5) Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”), jedan od stupova mehanizma za pravednu tranziciju koji se provodi u okviru kohezijske politike. Cilj FPT-a nije samo ublažiti i kompenzirati negativne učinke klimatske tranzicije već i stvoriti i ojačati buduće pozitivne učinke pružanjem potpore najteže pogođenim područjima i njihovim stanovnicima, posebno radnicima, te doprinijeti ostvarivanju pravedne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti do 2050. U skladu s posebnim ciljem FPT-a, djelovanjima koje podupire FPT trebalo bi se izravno doprinijeti olakšavanju i potpomaganju učinka tranzicije financiranjem diversifikacije, repozicioniranja i modernizacije lokalnog gospodarstva te ublažavanjem negativnih posljedica na zapošljavanje i životni standard. To se odražava u posebnom cilju FPT-a koji se uspostavlja na istoj razini te navodi zajedno s ciljevima politike utvrđenima u članku [4.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Potpora se također pruža područjima na kojima se odvijaju važne strukturne promjene nakon postupnog ukidanja rudarskih aktivnosti.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a) Primjenom potpore i financiranja Unije putem FPT-a trebalo bi zajamčiti da su svi prihvatljivi projekti u svakoj državi članici u skladu s preuzetom odgovornošću svih država članica u pogledu postizanja klimatske neutralnosti do 2050.;

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) S obzirom na važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, obvezama u pogledu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i povećanim ambicijama Unije, kako je predloženo u europskom zelenom planu, FPT-om bi se trebao osigurati ključni doprinos glavnim djelovanjima u području klime. Sredstva iz omotnice FPT-a dodatna su i nisu obuhvaćena ulaganjima koja su potrebna za postizanje ukupnog cilja od 25 % proračunske potrošnje Unije kojima se pridonosi klimatskim ciljevima. Sredstva prenesena iz EFRR-a i ESF-a plus doprinijet će u potpunosti postizanju te ciljne vrijednosti.

(6) S obzirom na važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, obvezama u pogledu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i povećanim ambicijama Unije, kako je predloženo u europskom zelenom planu, kohezijskom politikom i FPT-om bi se trebao osigurati ključni doprinos glavnim djelovanjima u području klime. Sredstva iz omotnice FPT-a dodatna su i nisu obuhvaćena ulaganjima koja su potrebna za postizanje ukupnog cilja od 25 % proračunske potrošnje Unije kojima se pridonosi klimatskim ciljevima. Sredstva dobrovoljno prenesena iz EFRR-a i ESF-a plus mogu dodatno doprinijeti postizanju toga cilja te će olakšati zelenu tranziciju, a istodobno će u potpunosti pridonijeti novim visokokvalitetnim radnim mjestima, uključivom održivom rastu i regionalnom razvoju.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a) Uzimajući u obzir pandemiju bolesti COVID-19 te kako bi se istaknula predanost Unije da do gospodarskog oporavka stigne putem održivog razvoja, potrebno je povećati sredstva dodijeljena FPT-u u okviru sljedećeg VFO-a i Plana oporavka za Europu;

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b) Sredstva za FPT trebala bi biti u skladu s njegovim ambicioznim ciljem. Kako bi se ublažili učinci prijelaza na klimatsku neutralnost, financijska potpora iz FPT-a trebala bi biti zasebna i neovisna o sredstvima iz drugih strukturnih i investicijskih fondova EU-a. Pristup financiranju iz FPT-a ne bi trebao uvjetovati prijenosima iz drugih fondova EU-a. Takav neovisni pristup omogućit će FPT-u da djeluje na odgovarajući način, postigne očekivane rezultate i korisnicima pruži predvidljivost.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Sredstva iz FPT-a trebala bi dopuniti sredstva dostupna u okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva iz FPT-a neće biti dovoljna za rješavanje svih izazova povezanih s prelaskom na klimatsku neutralnost. Stoga bi sredstva iz FPT-a trebala dopuniti sredstva dostupna u okviru kohezijske politike. Dobrovoljni doprinosi preneseni iz EFRR-a i ESF-a plus u FPT ne dovode u pitanje druge ciljeve kohezijske politike i financijska sredstva programirana za druge ciljeve u okviru EFRR-a i ESF-a plus; Preneseni doprinosi ne bi smjeli premašivati 20 % sredstava izvorno dodijeljenih državi članici za EFRR i ESF plus.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) Financijska omotnica predstavlja primarni referentni iznos za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka, u skladu s člankom [17.] Međuinstitucionalnog sporazuma [između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju] i može se povećati odlukom proračunskog tijela. Osim toga, financijska omotnica za FPT može se povećati dodatnim doprinosima država članica i drugim sredstvima u skladu s primjenjivim temeljnim aktom te čini vanjski namjenski prihod, uz slučajeve navedene u članku 21. stavku 2. točki (a) Financijske uredbe.

 

_____________

 

+ Prema potrebi ažurirati upućivanje na međuinstitucijski sporazum koji se primjenjuje za razdoblje 2021. – 2027.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu izazov je za sve države članice. Bit će posebno zahtjevna za one države članice koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva ili industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova koje se moraju postupno ukinuti ili se moraju prilagoditi tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, ali im za to nedostaje financijskih sredstava. FPT bi stoga trebao obuhvaćati sve države članice, ali raspodjela njegovih sredstava trebala bi odražavati kapacitet država članica da financiraju potrebna ulaganja kako bi se nosile s tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti.

(8) Tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu izazov je za sve države članice. Bit će posebno zahtjevna za one države članice koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva ili, u manjoj mjeri, industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova koje se moraju postupno ukinuti ili se moraju prilagoditi tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, ali im za to nedostaje financijskih sredstava. FPT bi stoga trebao obuhvaćati sve države članice, ali se raspodjelom njegovih sredstava treba pružiti potpora državama članicama kojima je to potrebno, na temelju njihova financijskog kapaciteta, kako bi se ostvarila potrebna ulaganja kako bi se nosile s tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti. Posebnu pozornost treba posvetiti otočnim ili rijetko naseljenim i udaljenim područjima u kojima je veći izazov provesti energetsku tranziciju prema klimatskoj neutralnosti.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) primjenjuju se na ovu Uredbu. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se prije svega određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna na temelju bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada, neizravne provedbe te predviđaju provjere odgovornosti financijskih aktera. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, s obzirom na to da je vladavina prava ključan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i djelotvorno financiranje Unije.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  U skladu s Uredbom (EU).../... [Instrument Europske unije za oporavak (ERI)] i u okviru ograničenja sredstava koja su njome dodijeljena, u okviru FTP-a trebalo bi provesti mjere oporavka i otpornosti kako bi se pristupilo rješavanju problema dosad nezabilježenih posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19. Ta dodatna sredstva trebala bi se upotrebljavati tako da se osigura poštovanje rokova utvrđenih u Uredbi .../... [ERI];

 

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Ovom se Uredbom utvrđuju vrste ulaganja čiji se rashodi mogu podupirati iz FPT-a. Sve podržane aktivnosti trebale bi se provoditi uz potpuno poštovanje klimatskih i okolišnih prioriteta Unije. Popis ulaganja trebao bi uključivati ona koja podupiru lokalna gospodarstva i koja su dugoročno održiva, uzimajući u obzir ciljeve zelenog plana. Financirani projekti trebali bi pridonijeti tranziciji prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu. Za sektore u opadanju, kao što su proizvodnja energije na temelju ugljena, lignita, treseta i naftnog škriljavca ili vađenje tih krutih fosilnih goriva, potpora bi trebala biti povezana s postupnim ukidanjem aktivnosti i povezanim smanjenjem razine zaposlenosti. Kad je riječ o preobrazbi sektora s visokim razinama emisija stakleničkih plinova, potpora bi trebala promicati nove aktivnosti s pomoću uvođenja novih tehnologija, novih procesa ili proizvoda, što bi dovelo do značajnog smanjenja emisija, u skladu s klimatskim ciljevima EU-a do 2030. i klimatskom neutralnosti EU-a do 2050.13, uz zadržavanje i povećanje zaposlenosti i izbjegavanje uništavanja okoliša. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti i aktivnostima kojima se potiču inovacije i istraživanje u području naprednih i održivih tehnologija, kao i u području digitalizacije i povezanosti, pod uvjetom da se takvim mjerama pomaže ublažiti negativne učinke tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu i pridonosi klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

(10) Ovom se Uredbom utvrđuju vrste ulaganja čiji se rashodi mogu podupirati iz FPT-a. Sve podržane aktivnosti trebale bi se provoditi uz potpuno poštovanje klimatskih i okolišnih prioriteta Unije. Popis ulaganja trebao bi uključivati ona koja podupiru lokalna gospodarstva i koja su dugoročno održiva, uzimajući u obzir ciljeve zelenog plana, istovremeno štiteći, čuvajući i jačajući prirodni kapital Unije te poboljšavajući zdravlje i dobrobit u vezi s rizicima i učincima povezanih s okolišem. Financirani projekti trebali bi pridonijeti tranziciji prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu. Za sektore u opadanju, kao što su proizvodnja energije na temelju ugljena, lignita, treseta i naftnog škriljavca ili vađenje tih krutih fosilnih goriva, potpora bi trebala biti povezana s postupnim ukidanjem aktivnosti i povezanim smanjenjem razine zaposlenosti. Kad je riječ o preobrazbi sektora s visokim razinama emisija stakleničkih plinova, potpora bi trebala promicati nove aktivnosti s pomoću uvođenja novih tehnologija, novih procesa ili proizvoda, što bi dovelo do značajnog smanjenja emisija, u skladu s klimatskim ciljevima EU-a do 2030. i klimatskom neutralnosti EU-a do 2050.13, uz zadržavanje i povećanje zaposlenosti i izbjegavanje uništavanja okoliša. Potpora bi trebala biti dostupna i neizravnim sektorima i radnim mjestima koji ovise o vrijednosnim lancima fosilnih goriva i industrijskim procesima u kojima se intenzivno koriste emisije stakleničkih plinova, primjerice za prekvalifikaciju radnika. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti i aktivnostima kojima se potiču inovacije i istraživanje u području naprednih i održivih tehnologija, kao i u području digitalizacije i povezanosti, pod uvjetom da se takvim mjerama pomaže ublažiti negativne učinke tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu i pridonosi klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

_________________

_________________

13 Kako je navedeno u dokumentu „Čist planet za sve Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci – COM(2018) 773 final.

13 Kako je navedeno u dokumentu „Čist planet za sve Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci – COM(2018) 773 final.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a) FPT bi se trebao koristiti i za potporu ulaganjima u socijalne, obrazovne, zdravstvene i kulturne projekte, pod uvjetom da se time stvaraju nova radna mjesta, posebno u regijama koje ovise o gospodarstvu s visokim razinama ugljika i na koje utječe strukturna tranzicija prema resursno učinkovitom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika. Tim ulaganjima pomoglo bi se zajamčiti da stanovnici regija koje podliježu tranziciji imaju pristup visokokvalitetnim javnim uslugama i uslugama od općeg interesa u svrhu podupiranja socijalno pravedne tranzicije kojom se nikoga na izostavlja.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Radi zaštite građana koji su najranjiviji u pogledu klimatske tranzicije, FPT bi trebao obuhvatiti i unapređenje vještina pogođenih radnika kako bi im se pomoglo da se prilagode novim prilikama za zapošljavanje, te kako bi se pružila pomoć tražiteljima posla u aktivnom uključivanju na tržište rada.

(11) Radi zaštite građana koji su najranjiviji u pogledu klimatske tranzicije, uključujući one izlože energetskom siromaštvu i one koji se smatraju najranjivijima u skladu s Uredbom (EU) .../... [ESF+], FPT bi trebao obuhvatiti i unapređenje vještina pogođenih radnika kako bi im se pomoglo da se prilagode novim prilikama za zapošljavanje, kako bi se postigla rodna ravnoteža u svim sektorima te kako bi se pružila pomoć tražiteljima posla u aktivnom uključivanju na tržište rada. Stvaranje neto učinka zapošljavanja s novim visokokvalitetnim radnim mjestima trebalo bi biti opći cilj klimatske tranzicije, mehanizma pravedne tranzicije i FPT-a.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a) Potrebne su uključive politike i strategije kako bi se izbjeglo povećanje nejednakosti u procesu pravedne tranzicije. Promicanje socijalne kohezije trebalo bi biti vodeće načelo za potporu u okviru FPT-a, pri čemu bi se promicala rodna ravnopravnost i poboljšani uvjeti za migrante i izbjeglice, mlade i starije radnike kao i niskokvalificirane radnike te jamčilo da nitko ne bude izostavljen.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b) Države članice i Komisija trebale bi osigurati da se provedbom prioriteta koji se financiraju iz FPT-a doprinosi poštovanju i promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca u skladu s člankom 8. UFEU-a.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Kako bi se poboljšala gospodarska diversifikacija područja na koje utječe tranzicija, FPT bi trebao pružati potporu produktivnim ulaganjima u MSP-ove. Produktivno ulaganje treba tumačiti kao ulaganje u fiksni kapital ili nematerijalnu imovinu poduzeća za proizvodnju robe i usluga čime se doprinosi bruto investicijama i zapošljavanju. Za poduzeća koja nisu MSP-ovi produktivna ulaganja trebala bi se podupirati samo ako su nužna za smanjenje broja izgubljenih radnih mjesta zbog tranzicije, stvaranjem ili očuvanjem znatnog broja radnih mjesta te ako ne dovode do premještanja niti su rezultat premještanja. Ulaganja u postojeća industrijska postrojenja, uključujući ona obuhvaćena sustavom trgovanja emisijama Unije, trebala bi se dopustiti ako doprinose tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i rezultiraju emisijama koje su znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica u okviru Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 te ako ona rezultiraju očuvanjem znatnog broja radnih mjesta. Svako takvo ulaganje trebalo bi obrazložiti u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta i kohezijske politike, potpora poduzećima trebala bi biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđene u člancima 107. i 108. UFEU-a te, posebno, potpora produktivnim ulaganjima u poduzeća koja nisu MSP-ovi trebala bi biti ograničena na poduzeća koja se nalaze na područjima koja su određena kao potpomognuta područja u smislu članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) UFEU-a.

(12) Kako bi se poboljšala gospodarska diversifikacija i repozicioniranje područja na koje utječe tranzicija, FPT bi trebao pružati potporu produktivnim ulaganjima u MSP-ove. Produktivno ulaganje treba tumačiti kao ulaganje u fiksni kapital ili nematerijalnu imovinu poduzeća za proizvodnju robe i usluga čime se doprinosi bruto investicijama i zapošljavanju. Za poduzeća koja nisu MSP-ovi produktivna ulaganja trebala bi se podupirati samo ako su nužna za smanjenje broja izgubljenih radnih mjesta zbog tranzicije, stvaranjem ili očuvanjem znatnog broja radnih mjesta te ako ne dovode do premještanja niti su rezultat premještanja. Ulaganja u postojeća industrijska postrojenja, uključujući ona obuhvaćena sustavom trgovanja emisijama Unije, trebala bi se dopustiti ako doprinose tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i rezultiraju emisijama koje su znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica u okviru Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 te ako ona rezultiraju očuvanjem znatnog broja radnih mjesta. Svako takvo ulaganje trebalo bi obrazložiti u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju te bi trebalo biti održivo i sukladno s načelom „energetska učinkovitost na prvom mjestu”. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta i kohezijske politike, potpora poduzećima trebala bi biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđene u člancima 107. i 108. UFEU-a te, posebno, potpora produktivnim ulaganjima u poduzeća koja nisu MSP-ovi trebala bi biti ograničena na poduzeća koja se nalaze na područjima koja su određena kao potpomognuta područja u smislu svih kategorija navedenih u članku 107. stavku 3. UFEU-a. Produktivnim ulaganjem za poduzeća ne bi trebalo narušavati tržišno natjecanje među poduzećima.

_________________

_________________

14 Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

14 Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a) Pravila EU-a o državnim potporama moraju biti fleksibilna kako bi se osiguralo da su regije u tranziciji u mogućnosti privući privatna ulaganja. Stoga bi Komisija pri izradi novih smjernica trebala uzeti u obzir i probleme strukturnih promjena u predmetnim regijama, pazeći pritom da se zajamči pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Pravilima o državnim potporama trebalo bi svim regijama koje primaju pomoć u okviru FPT-a omogućiti da pruže djelotvoran odgovor na opasnost od gubitka radnih mjesta u ranoj fazi. Trebalo bi dopustiti odgovarajuću fleksibilnost u okviru primjenjivih pravila, bez obzira na status potpomognutih regija.

 

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Kako bi se osigurala fleksibilnost za programiranje sredstava FPT-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, trebalo bi biti moguće pripremiti zasebni program FPT-a ili programirati sredstva iz FPT-a u jednom ili više posebnih prioriteta u okviru programa koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda plus („ESF+”) ili Kohezijskog fonda. U skladu s člankom 21.a Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] sredstva FPT-a trebala bi se povećati dopunskim financiranjem iz EFRR-a i fonda ESF+. Odgovarajući iznosi preneseni iz EFRR-a i ESF-a plus trebali bi biti usklađeni s vrstama operacija utvrđenima u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

(13) Kako bi se osigurala fleksibilnost i koherentnost za programiranje sredstava FPT-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, države članice u uskoj suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima te socijalnim partnerima trebale bi programirati sredstva iz FPT-a u jednom ili više posebnih prioriteta u okviru programa koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda plus („ESF+”) ili Kohezijskog fonda. U skladu s člankom 21.a Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] sredstva FPT-a mogu se povećati na dobrovoljnoj osnovi dopunskim financiranjem iz EFRR-a i fonda ESF+ ako je takva dopuna opravdana i ne dovodi u pitanje postizanje ciljeva za koje se dodjeljuju sredstva iz EFRR-a i ESF-a +. Kao alternativa mogao bi se pripremiti samostalni program FPT-a ako je takvo djelovanje opravdano objektivnim okolnostima.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Iznosi preneseni iz EFRR-a i ESF-a plus trebali bi biti usklađeni s vrstama operacija utvrđenima u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b) Provedbom sredstava FPT-a trebalo bi se smanjiti administrativno opterećenje i troškovi za korisnike fonda te za sve sudionike u skladu s mjerama pojednostavnjenja uvedenima Uredbom (EU).../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Potporu FPT-a trebalo bi uvjetovati djelotvornom provedbom postupka tranzicije na određenom području kako bi se ostvarilo klimatski neutralno gospodarstvo. U tom bi pogledu države članice, u suradnji s relevantnim dionicima i uz potporu Komisije, trebale pripremiti teritorijalne planove za pravednu tranziciju u kojima će biti opisan postupak tranzicije, u skladu s njihovim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za pravednu tranziciju koja bi se nadovezala na postojeću platformu za rudarske regije u tranziciji kako bi se omogućile bilateralne i multilateralne razmjene iskustava i najbolje prakse u svim pogođenim sektorima.

(14) Potporu FPT-a trebalo bi uvjetovati djelotvornom provedbom postupka tranzicije na određenom području kako bi se ostvarilo klimatski neutralno gospodarstvo. U tom će pogledu države članice, u tijesnoj suradnji sa svim relevantnim dionicima i uz potporu Komisije, pripremiti teritorijalne planove za pravednu tranziciju u kojima će biti opisan postupak tranzicije, u skladu s njihovim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za pravednu tranziciju koja bi se nadovezala na postojeću platformu za rudarske regije u tranziciji kako bi se omogućile bilateralne i multilateralne razmjene iskustava i najbolje prakse u svim pogođenim sektorima. Osim toga, teritorijalni planovi pravedne tranzicije trebali bi biti usklađeni s relevantnim teritorijalnim strategijama iz članka [23.] Uredbe (EU) .../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama], uključujući strategije pametne specijalizacije (S3), nacionalne energetske i klimatske planove te europski stup socijalnih prava, kako bi se oblikovao i proveo Fond za pravednu tranziciju fond, koji obuhvaća stratešku koordinaciju lokalnih, regionalnih, nacionalnih i Unijinih napora za diversifikaciju regionalnih gospodarstava, istodobno osiguravajući pravednu i poštenu tranziciju.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a) Sve države članice trebale bi podržati cilj klimatske neutralnosti Unije do 2050. kako bi ekološka tranzicija bila uspješna. Države članice koje se još nisu obvezale na provedbu tog cilja trebale bi dobiti samo djelomičan pristup svojim nacionalnim dodijeljenim sredstvima u okviru FPT-a. U tom slučaju, u tim državama članicama prednost treba dati regijama koje su se obvezale na provedbu tog cilja.

 

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju trebala bi se utvrditi najteže pogođena područja na koje bi potpora FPT-a trebala biti koncentrirana te bi se trebala opisati posebna djelovanja koje treba poduzeti za ostvarenje klimatski neutralnog gospodarstva, posebno u pogledu prenamjene ili zatvaranja postrojenja koja uključuju proizvodnju fosilnih goriva ili druge aktivnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova. Ta bi se područja trebala precizno definirati i biti regije razine NUTS 3 ili njihovi dijelovi. U planovima bi trebalo navesti izazove i potrebe tih područja te utvrditi vrste operacija koje su potrebne na način kojim se osigurava usklađen razvoj gospodarskih aktivnosti otpornih na klimatske promjene koje su u skladu s tranzicijom na klimatsku neutralnost i s ciljevima zelenog plana. Financijska potpora FPT-a trebala bi se dodjeljivati samo za ulaganja u skladu s planovima za tranziciju. Teritorijalne planove za pravednu tranziciju trebalo bi uključiti u programe (s potporom EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda ili FPT-a, ovisno o slučaju) koje odobrava Komisija.

(15) U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju trebala bi se utvrditi najteže pogođena područja na koja bi potpora FPT-a trebala biti koncentrirana te bi se trebala opisati posebna djelovanja koja treba poduzeti za ostvarenje klimatski neutralnog gospodarstva, povećanje zaposlenosti i sprječavanje uništavanja okoliša, posebno u pogledu prenamjene ili zatvaranja postrojenja koja uključuju proizvodnju fosilnih goriva ili druge aktivnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova. Ta bi se područja trebala precizno definirati i mogu biti veće jedinice kao što su regije NUTS 3 ili njihovi dijelovi. U planovima bi trebalo navesti izazove i potrebe tih područja te utvrditi vrste operacija koje su potrebne na način kojim se osigurava usklađen razvoj gospodarskih aktivnosti otpornih na klimatske promjene koje su u skladu s tranzicijom na klimatsku neutralnost i s ciljevima zelenog plana. U planovima bi trebalo detaljno opisati sinergije i komplementarnosti s drugim programima Unije i stupovima mehanizma pravedne tranzicije i, prema potrebi, Fondom za modernizaciju kako bi se odgovorilo na utvrđene razvojne potrebe. Financijska potpora FPT-a trebala bi se dodjeljivati samo za ulaganja u skladu s planovima za tranziciju. Teritorijalne planove za pravednu tranziciju trebalo bi uključiti u programe (s potporom EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda, po potrebi, ili FPT-a, ovisno o slučaju) koje odobrava Komisija. Ako to zatraže države članice, Komisija bi trebala pružiti tehničku pomoć u slučaju da države članice nemaju potrebne administrativne kapacitete ili nailaze na poteškoće u izradi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a) Uzimajući u obzir goleme napore koje MSP-ovi moraju poduzimati u borbi protiv posljedica krize COVID-19, lokalna, regionalna i nacionalna tijela, poduzeća i ostale subjekte koji se prijavljuju za financiranje u okviru FPT-a trebalo bi poduprijeti jednostavnim, sveobuhvatnim i lako izvedivim postupkom podnošenja zahtjeva i izvješćivanja kojim se omogućuje ciljana potpora.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi se poboljšala usmjerenost na rezultate upotrebe resursa FPT-a, Komisija bi, u skladu s načelom proporcionalnosti, trebala moći primijeniti financijske ispravke u slučaju slabog postizanja ciljnih vrijednosti utvrđenih za posebni cilj FPT-a.

(16) Kako bi se zajamčilo postizanje željenih rezultata upotrebe resursa FPT-a, Komisija bi, u skladu s načelom proporcionalnosti, trebala moći primijeniti financijske ispravke u slučaju slabog postizanja ciljnih vrijednosti utvrđenih za posebni cilj FPT-a.

 

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Kako bi se utvrdio odgovarajući financijski okvir za FPT, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje godišnje raščlambe raspoloživih sredstava po državi članici u skladu s Prilogom I.

(18) Kako bi se utvrdio odgovarajući financijski okvir za FPT, Komisiji bi trebalo dodijeliti delegirane ovlasti za utvrđivanje godišnje raščlambe raspoloživih sredstava po državi članici u skladu s Prilogom I. .

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”) radi pružanja potpore područjima koja se suočavaju s velikim socioekonomskim izazovima koji proizlaze iz procesa tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050.

1. Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”) radi pružanja potpore područjima koja se suočavaju s velikim socioekonomskim i geografskim izazovima koji proizlaze iz procesa tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom [4. stavkom 1.] drugim podstavkom Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama], FPT pridonosi jedinstvenom posebnom cilju „Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu”.

U skladu s člankom [4. stavkom 1.] drugim podstavkom Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama], FPT pridonosi jedinstvenom posebnom cilju „Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu”. Cilj ulaganja trebao bi biti odgovor na gubitak radnih mjesta koji proizlazi iz tranzicije podupiranjem preusmjeravanja i otvaranja novih radnih mjesta.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sredstva za FPT u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” koja su raspoloživa za proračunsku obvezu za razdoblje 2021.–2027. iznose 7,5 milijardi EUR u cijenama iz 2018.i, ovisno o slučaju, mogu se uvećati dodatnim sredstvima dodijeljenima u proračunu Unije i drugim sredstvima u skladu s primjenjivim temeljnim aktom.

Sredstva za FPT u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” koja su raspoloživa za proračunsku obvezu za razdoblje 2021.–2027. iznose 25 000 000 000 EUR u cijenama iz 2018. Financijska omotnica za FPT može se dodatno povećati dobrovoljnim doprinosima država članica i drugim sredstvima u skladu s primjenjivim temeljnim aktom te čini vanjski namjenski prihod, uz slučajeve navedene u članku 21. stavku 2. točki (a) Financijske uredbe.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od iznosa iz prvog podstavka 0,35 % dodjeljuje se tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije.

Minimalni udio od 0,35 % iznosa iz prvog podstavka dodjeljuje se tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije, uz mogućnost povećanja tog udjela na zahtjev države članice na temelju posebnosti teritorijalnog plana za pravednu tranziciju.

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija provedbenim aktom donosi odluku u kojoj se određuje godišnja raščlamba sredstava, uključujući sva dodatna sredstva iz stavka 2., po državi članici u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu I.

3. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10. kako bi se ova uredba nadopunila donošenjem odluke kojom se određuje godišnja raščlamba sredstava, uključujući sva dodatna sredstva iz stavka 2., po državi članici u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu I.

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za države članice koje se još nisu obvezale ispuniti cilj Unije u pogledu klimatske neutralnosti do 2050. pristup FTP-u bit će ograničen na trećinu njihovih nacionalnih dodijeljenih sredstava („nezamrznuti dioˮ), dok će preostale dvije trećine („zamrznuti dioˮ) biti stavljene na raspolaganje nakon preuzimanja te obveze. U tom bi slučaju regije koje se obvežu na provedbu tog cilja dobile prioritetni pristup nezamrznutom dijelu nacionalnih dodijeljenih sredstava.

 

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Odstupajući od članka [21.a] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama], dodatna sredstva iz stavka 2. dodijeljena FPT-u u proračunu Unije ili osigurana iz drugih izvora ne zahtijevaju dodatnu potporu iz EFRR-a ili ESF-a plus.

Briše se.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sredstva iz Instrumenta Europske unije za oporavak

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Mjere iz članka 2. Uredbe (EU) (EU).../... [ERI] provode se u okviru FPT-a u visini od 30 000 000 000 EUR u cijenama iz 2018. od iznosa iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke vi. te Uredbe, podložno njezinu članku 4. stavcima 3., 4. i 8.

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Taj se iznos smatra drugim sredstvima kako je navedeno u članku 3. stavku 2. i čini vanjske namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća 1a.

 

Stavljaju se na raspolaganje za proračunsku obvezu u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za godine 2021.–2024. uz ukupna sredstva iz članka 3. kako slijedi:

 

– 2021.: 7 495 797 242 EUR;

 

– 2022.: 7 496 636 094 EUR;

 

– 2023.: 7 496 371 621 EUR;

 

– 2024.: 7 495 899 220 EUR.

 

____________________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1. - 222.).

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Usto, 15 295 823 EUR u cijenama iz 2018. stavlja se na raspolaganje za administrativne rashode iz sredstava iz prvog podstavka.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.  Minimalni udio od 0,35 % iznosa iz prvog podstavka dodjeljuje se za tehničku pomoć na inicijativu Komisije, uz mogućnost povećanja tog udjela na zahtjev države članice na temelju posebnosti teritorijalnog plana za pravednu tranziciju.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.  Godišnja raspodjela iznosa iz stavka 1. po državama članicama uključuje se u odluku Komisije iz članka 3. stavka 3. u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu I.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 3.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.  Odstupajući od članka 14. stavka 3. Financijske uredbe, na proračunske obveze koje se temelje na sredstvima iz stavka 1. primjenjuju se pravila o opozivu utvrđena u glavi VII. poglavlju IV. Uredbe (EU).../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Odstupajući od članka 12. stavka 4. točke (c) Financijske uredbe, ta se sredstva ne mogu upotrijebiti za naredni program ili djelovanje.

 

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. FPT podupire samo aktivnosti koje su izravno povezane s njegovim posebnim ciljem kako je utvrđen u članku 2. i koje doprinose provedbi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju utvrđenih u skladu s člankom 7.

1. FPT podupire samo aktivnosti koje su izravno povezane s njegovim posebnim ciljem kako je utvrđen u članku 2. i koje doprinose provedbi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju utvrđenih u skladu s člankom 7. Sredstva FPT-a dodatna su i ne zamjenjuju aktivnosti koje se podupiru u okviru EFRR-a, ESF-a plus ili drugih programa Unije.

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) produktivna ulaganja u MSP-ove, uključujući novoosnovana poduzeća, što dovodi do gospodarske diversifikacije i preusmjeravanja;

(a) produktivna i održiva ulaganja, posebno u MSP-ove i novoosnovana poduzeća, što dovodi do otvaranja pristojnih i održivih radnih mjesta, gospodarske diversifikacije i preusmjeravanja;

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ulaganja u osnivanje novih poduzeća, među ostalim putem poduzetničkih inkubatora i usluga savjetovanja;

(b) ulaganja u osnivanje novih poduzeća, diversifikaciju već postojećih poduzeća ili u alternativne održive gospodarske aktivnosti, među ostalim putem poduzetničkih inkubatora i usluga savjetovanja;

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija;

(c) ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija, uključujući istraživačke institucije i sveučilišta, te poticanje prijenosa i primjene naprednih tehnologija;

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) ulaganja za promicanje prometnih sustava kojima se gradska mobilnost poboljšava i postaje održivija, pa i zahvaljujući uporabi pametnih tehnoloških rješenja;

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastruktura za cjenovno pristupačnu čistu energiju, u smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju;

(d) ulaganja, posebno ako su mjere povezane s potražnjom nedostatne, u uvođenje tehnologije i infrastruktura za cjenovno pristupačnu čistu i održivu energiju, u smanjenje ovisnosti o energiji s visokim razinama emisije ugljika i energetskog siromaštva, u smanjenje emisija stakleničkih plinova, uključujući ulaganja u održivi promet i infrastrukturu, među ostalim poticanjem elektrifikacije i upotrebe biogoriva, te ulaganja u ciljane mjere za energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju;

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore, uključujući ulaganja u centralizirano grijanje;

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ulaganja u digitalizaciju i digitalnu povezanost;

(e) ulaganja u digitalizaciju i digitalnu povezanost, uključujući mreže velikih brzina kao što su optički kabeli za pojedinačna kućanstva u otočnim, udaljenim i rijetko naseljenim područjima;

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) ulaganja u regeneraciju i dekontaminaciju lokacija, prenamjenu zemljišta i projekte za prenamjenu;

(f) ulaganja u regeneraciju i dekontaminaciju lokacija, prenamjenu zemljišta i projekte za prenamjenu, pri čemu bi se zajamčila usklađenost s načelom „onečišćivač plaća”;

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) ulaganja u socijalnu infrastrukturu i razvoj javnih usluga od općeg interesa;

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) unapređenje vještina i prekvalifikaciju radnika;

(h) unapređenje vještina i prekvalifikaciju radnika i tražitelja posla, posebno onih s nedovoljno iskorištenim ili niskim razinama obrazovanja;

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i  pomoć tražiteljima zaposlenja u traženju posla;

i  aktivne politike tržišta rada i vještina usmjerene na sektore okrenute budućnosti i zapošljavanje te na pomoć tražiteljima zaposlenja u traženju posla;

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  aktivno uključivanje tražitelja zaposlenja;

(j) aktivno uključivanje tražitelja zaposlenja, uz osiguravanje jednakog pristupa i rodne ravnopravnosti;

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim toga, FPT može podupirati, u područjima koja su određena kao potpomognuta područja u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkama (a) i (c) UFEU-a, produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi, pod uvjetom da su takva ulaganja odobrena u okviru teritorijalnog plana za pravednu tranziciju na temelju informacija koje se zahtijevaju u članku 7. stavku 2. točki (h). Takva su ulaganja prihvatljiva samo ako su nužna za provedbu teritorijalnog plana za pravednu tranziciju.

Osim toga, FPT može podupirati, u svim kategorijama navedenima u članku 107. stavku 3. UFEU-a, produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi, pod uvjetom da su takva ulaganja odobrena u okviru teritorijalnog plana za pravednu tranziciju na temelju informacija koje se zahtijevaju u članku 7. stavku 2. točki (h). Takva su ulaganja prihvatljiva samo ako su nužna za provedbu teritorijalnog plana za pravednu tranziciju.

Amandman  58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) poduzetnike u teškoćama, kako su definirani u članku 2. stavku 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/201416;

(c) poduzetnike u teškoćama, kako su definirani u članku 2. stavku 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/201416, osim onih koji mogu dobiti potporu za zelena ulaganja, nove tehnologije i infrastrukturu koji mogu doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, energetskoj učinkovitosti ili proizvodnji energije iz obnovljivih izvora;

_____________________

_______________________

16 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

16 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

Amandman  59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu na područjima na kojima postoje najmanje dvije širokopojasne mreže jednake kategorije.

(e) ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu na područjima na kojima postoje najmanje dvije širokopojasne mreže jednake kategorije. Ova se iznimka ne primjenjuje na otočna, udaljena i rijetko naseljena područja u kojima je potrebna provesti novu infrastrukturu velike brzine do pojedinačnih kućanstava.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sredstva FPT-a programiraju se za kategorije regija u kojima se predmetna područja nalaze, na temelju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uspostavljenih u skladu s člankom 7. koje je Komisija odobrila kao dio programa ili izmjenu programa. Programirana sredstva imaju oblik jednog ili više posebnih programa ili jednog ili više prioriteta u okviru programa.

Sredstva FPT-a programiraju se za kategorije regija u kojima se predmetna područja nalaze, na temelju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uspostavljenih u skladu s člankom 7. koje je Komisija odobrila kao dio programa ili izmjenu programa. Programirana sredstva imaju oblik jednog ili više prioriteta u okviru programa koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda plus („ESF +”) ili Kohezijskog fonda ili jednog ili više posebnih programa ako je takvo djelovanje opravdano objektivnim okolnostima.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Programiranje sredstava FPT-a u skladu je s člankom 6. Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] i njime se osigurava izravno sudjelovanje tijela ciljanih područja na razini NUTS2 ili NUTS3 dodjelom sredstava preko regionalnih programa, ako takvi programi postoje, ili se provodi korištenjem integriranih teritorijalnih alata utvrđenih u člancima od 22. do 28. Uredbe (EU) .../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman  62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija odobrava program samo ako je utvrđivanje područja koja su najteže pogođena postupkom tranzicije i koja su navedena u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju, propisno obrazloženo i ako je relevantni teritorijalni plan za pravednu tranziciju u skladu s nacionalnim energetskim i klimatskim planom dotične države članice.

Komisija odobrava program samo ako je utvrđivanje područja koja su najteže pogođena postupkom tranzicije i koja su navedena u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju, propisno obrazloženo i ako je relevantni teritorijalni plan za pravednu tranziciju u skladu s nacionalnim energetskim i klimatskim planom dotične države članice, kao i postojećim mjerodavnim strategijama na regionalnoj i lokalnoj razini.

Amandman  63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prioriteti FPT-a sadržavaju sredstva FPT-a koja čine cjelovita ili djelomična dodjela FPT-a za države članice i sredstva prenesena u skladu s člankom [21.a] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Ukupna sredstva iz EFRR-a i ESF-a plus koja se prenose FPT-u moraju biti najmanje 1,5 puta veća od iznosa potpore FPT-a, ali ne veća od trostrukog iznosa te potpore.

2. Prioriteti FPT-a mogu sadržavati sredstva FPT-a koja čine cjelovita ili djelomična dodjela FPT-a za države članice i sredstva dobrovoljno prenesena u skladu s člankom [21.a] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Ukupna sredstva iz EFRR-a i ESF-a plus koja se dobrovoljno prenose u prioritet FPT-a ne smiju ugroziti odgovarajuće financiranje prioriteta u okviru EFRR-a i ESF-a plus. Prenesena sredstava ne prelaze 20 % sredstava izvorno dodijeljenih državi članici za EFRR i ESF plus i ne prelaze 60 % iznosa potpore iz prioriteta FTP-a.

Amandman  64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice pripremaju zajedno s relevantnim tijelima predmetnih područja teritorijalni plan ili teritorijalne planove za pravednu tranziciju koji se odnose na jedno područje ili više područja razine 3 zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 3”) kako su uspostavljene Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 868/201417 ili njihove dijelove, u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu II. Ta područja su ona koja su najteže pogođena na temelju gospodarskih i socijalnih učinaka tranzicije, posebno s obzirom na očekivani gubitak radnih mjesta u sektoru proizvodnje i upotrebe fosilnih goriva i preobrazbu proizvodnih procesa industrijskih postrojenja s najvišim emisijama stakleničkih plinova.

1. Države članice, uz puno poštovanje načela partnerstva, pripremaju zajedno sa svim relevantnim tijelima i socijalnim partnerima, posebno na lokalnoj i regionalnoj razini predmetnih područja, u skladu s člankom 6. Uredbe (EU).../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama] teritorijalni plan ili teritorijalne planove za pravednu tranziciju koji se odnose na jedno područje ili više područja koja mogu biti dio većih jedinica ili odgovarati većim jedinicama kao što je razina 3 zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 3”) kako su uspostavljene Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 868/201417 ili njihove dijelove, u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu II. Ta područja su ona koja su najteže pogođena na temelju gospodarskih i socijalnih učinaka tranzicije te njezinih učinaka na tržište rada, posebno s obzirom na očekivani gubitak radnih mjesta u sektoru proizvodnje i upotrebe fosilnih goriva i preobrazbu proizvodnih procesa industrijskih postrojenja s najvišim emisijama stakleničkih plinova. Za određivanje ciljanih područja i definiranje raspodjele sredstava među njima upotrebljavaju se objektivni i transparentni kriteriji. Ako to zatraže države članice, Komisija pruža tehničku pomoć u izradi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju.

_________________

_________________

17 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

17 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

Amandman  65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ocjenu izazova povezanih s tranzicijom s kojima se suočavaju područja koja su najteže pogođena, uključujući socijalni i gospodarski učinak te učinak na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu, utvrđivanje mogućeg broja zahvaćenih i izgubljenih radnih mjesta, razvojne potrebe i ciljeve do 2030. povezane s preobrazbom ili prestankom odvijanja djelatnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova na tim područjima;

(c) ocjenu izazova povezanih s tranzicijom s kojima se suočavaju područja koja su najteže pogođena, uključujući socijalni i gospodarski učinak te učinak na okoliš, kao i uzajamne koristi, posebno u smislu zdravlja i blagostanja, koje ima tranzicija prema resursno i energetski visoko učinkovitom i klimatski neutralnom gospodarstvu koje se u potpunosti temelji na obnovljivim izvorima energije, utvrđivanje mogućeg broja zahvaćenih i izgubljenih radnih mjesta, kao i moguće otvaranje radnih mjesta, razvojne potrebe i ciljeve do 2030. povezane s preobrazbom ili prestankom odvijanja djelatnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova na tim područjima;

Amandman  66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) opis očekivanog doprinosa potpore FPT-a ublažavanju socijalnih i gospodarskih učinaka te učinaka na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu;

(d) opis očekivanog doprinosa potpore FPT-a ublažavanju socijalnih i gospodarskih izazova i prilika te izazova i prilika u pogledu okoliša, a koje ima tranzicija prema resursno i energetski visoko učinkovito,, kružno i klimatski neutralnom gospodarstvu koje se u potpunosti temelji na obnovljivim izvorima energije, s detaljnim popisom planiranih aktivnosti;

Amandman  67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) sinergije i komplementarnosti s drugim programima Unije i stupovima mehanizma za pravednu tranziciju kako bi se odgovorilo na utvrđene razvojne potrebe.

(j) sinergije i komplementarnosti s drugim programima Unije i stupovima mehanizma za pravednu tranziciju te, po potrebi, s Fondom za modernizaciju kako bi se odgovorilo na utvrđene razvojne potrebe u području iz plana.

Amandman  68

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Priprema i provedba teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uključuje relevantne partnere u skladu s člankom [6.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

3. Priprema i provedba teritorijalnih planova za pravednu tranziciju uključuje relevantne partnere u skladu s člankom [6.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] i relevantne dionike na geografskoj razini obuhvaćenih područja iz stavka 1. ovog članka, u pristupu odozdo prema gore.

Amandman  69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Teritorijalni planovi za pravednu tranziciju u skladu su s teritorijalnim strategijama iz članka [23.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama], s relevantnim strategijama pametne specijalizacije, nacionalnim klimatskim i energetskim planovima i europskim stupom socijalnih prava.

Teritorijalni planovi za pravednu tranziciju u skladu su s teritorijalnim strategijama iz članka [23.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama], s relevantnim strategijama pametne specijalizacije u kojima je po mogućnosti utvrđen okvir s prioritetima i provedbenim procesima, nacionalnim klimatskim i energetskim planovima i europskim stupom socijalnih prava te postojećim regionalnim i lokalnim strategijama.

Amandman  70

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3. i članka 8. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman  71

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3. i članka 8. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman  72

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 4. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3. i članka 8. stavka 4. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman  73

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dodjele koje su rezultat primjene točke (a) prilagođavaju se kako bi se osiguralo da nijedna država članica ne dobije iznos koji premašuje 2 milijarde EUR. Iznosi koji premašuju 2 milijarde EUR po državi članici razmjerno se preraspodjeljuju dodjelama svih ostalih država članica. Udjeli država članica ponovno se izračunavaju na odgovarajući način;

(b) dodjele koje su rezultat primjene točke (a) prilagođavaju se kako bi se osiguralo da nijedna država članica ne dobije iznos koji premašuje 20 % od ukupno dodijeljenih sredstava za FPT. Iznosi koji premašuju taj prag od 20 % razmjerno se preraspodjeljuju dodjelama svih ostalih država članica. Udjeli država članica ponovno se izračunavaju na odgovarajući način;

Amandman  74

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) dvije trećine nacionalnih dodijeljenih sredstava uvjetovano je predanosti i preuzimanjem obveza država članica u pogledu cilju klimatske neutralnosti Unije do 2050. Taj iznos stavlja se u pričuvu dok predmetna država članica ne preuzme tu obvezu. U tom slučaju, povlašten pristup sredstvima dobivaju one regije predmetne države članice koje su predane i koje su preuzele obveze u pogledu provedbe cilja klimatske neutralnosti Unije do 2050.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Fonda za pravednu tranziciju

Referentni dokumenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

29.1.2020

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

29.1.2020

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

27.5.2020

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

   Datum imenovanja

Siegfried Mureşan

5.3.2020

Razmatranje u odboru

4.5.2020

 

 

 

Datum usvajanja

24.6.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

5

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU (24.6.2020)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Henrike Hahn

 

 

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Regulatornim okvirom kojim se uređuje kohezijska politika Unije za razdoblje od 2021. do 2027. u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira doprinosi se ispunjavanju obveza Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda koncentriranjem sredstava Unije na zelene ciljeve. U ovoj se Uredbi provodi jedan od prioriteta utvrđenih u Komunikaciji o europskom zelenom planu („Europski zeleni plan”)11 te je dio Plana ulaganja za održivu Europu12 kojim se osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu, pri čemu se sve preostale emisije stakleničkih plinova kompenziraju jednakim apsorpcijskim vrijednostima.

(1) Regulatornim okvirom kojim se uređuje kohezijska politika Unije za razdoblje od 2021. do 2027. u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira doprinosi se ispunjavanju obveza Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma o ograničenju globalnog porasta temperature na ispod 1,5°C iznad predindustrijskih razina, europskog stupa socijalnih prava i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda koncentriranjem sredstava Unije na zelene i socijalne ciljeve. U ovoj se Uredbi provodi jedan od prioriteta utvrđenih u Komunikaciji o europskom zelenom planu („Europski zeleni plan”)11 te je dio Plana ulaganja za održivu Europu12 kojim se osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih izazova, izazova povezanih s energetskom održivosti, sigurnosti i cjenovnom pristupačnosti te regionalnih izazova i prilika tranzicije prema održivom, klimatski neutralnom i otpornom na klimatske promjene, resursno učinkovitom i potpuno kružnom gospodarstvu najkasnije do 2050., pri čemu nema neto emisija stakleničkih plinova te se izbjegavaju štetni učinci na ljudsko zdravlje i okoliš povezani, među ostalim, s pogoršanjem biološke raznolikosti i ekosustava, prekomjernom potrošnjom resursa i zraka te kemijskim onečišćenjem i otpadom.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Tranzicija prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu jedan je od najvažnijih ciljeva politike za Uniju. Europsko vijeće je 12. prosinca 2019. podržalo cilj postizanja klimatski neutralne Unije do 2050., u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma. Borba protiv klimatskih promjena i uništavanja okoliša dugoročno će svima donijeti koristi te pruža prilike i izazove za sve u srednjoročnom razdoblju, ali ne počinju sve regije i države članice tranziciju s istog polazišta niti imaju jednake kapacitete za odgovor. Neke su naprednije od drugih, a tranzicija podrazumijeva veći socijalni i gospodarski učinak na regije koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva, posebno na ugljen, lignit, treset i naftni škriljavac ili na industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova. Takva situacija ne stvara samo rizik od neujednačene brzine tranzicije u Uniji u pogledu djelovanja u području klime, već i rizik od sve većih razlika među regijama, koje su štetne za ciljeve socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije.

(2) Tranzicija prema održivom, klimatski neutralnom i otpornom na klimatske promjene, resursno učinkovitom i potpuno kružnom gospodarstvu najkasnije do 2050. jedan je od najvažnijih ciljeva politike za Uniju i zahtijevat će značajna nova ulaganja, posebice u nove i inovativne tehnologije. Europsko vijeće je 12. prosinca 2019. podržalo novi zeleni plan i cilj postizanja klimatski neutralne Unije do 2050., u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma. Europski parlament je 17. travnja 2020. naglasio da bi cilj klimatske neutralnosti trebao biti temelj političkih odgovora za borbu protiv pandemije COVID-19 i njezinih posljedica te da bi strategija europskog zelenog plana trebala biti u središtu oporavka i obnove europskog gospodarstva. Borba protiv klimatskih promjena i uništavanja okoliša dugoročno će svima donijeti koristi te pruža prilike i izazove za sve u srednjoročnom razdoblju, ali ne počinju sve regije i države članice tranziciju s istog polazišta niti imaju jednake kapacitete za odgovor. Neke su naprednije od drugih, a tranzicija podrazumijeva veći socijalni i gospodarski učinak na regije koje se trenutačno u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva ili na industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova ili industrije koje proizvode proizvode nespojive s ciljevima klimatske neutralnosti. Takva situacija mogla bi ne samo ugroziti tranziciju u Uniji u pogledu djelovanja u području klime, već bi također mogla dovesti do sve većih razlika među regijama, koje su štetne za ciljeve socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije. Državama članicama trebalo bi dati potrebna sredstva za postizanje ciljeva Unije za ugljičnu neutralnost i sprečavanje zapostavljanja regija.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi tranzicija bila uspješna, mora biti pravedna i socijalno prihvatljiva za sve. Stoga i Unija i države članice moraju od samog početka uzeti u obzir gospodarske i socijalne učinke tranzicije te uvesti sve moguće instrumente kako bi se ublažile negativne posljedice. Proračun Unije ima važnu ulogu u tom pogledu.

(3) Kako bi tranzicija bila uspješna, mora biti pravedna i socijalno uključiva te doprinijeti stvaranju dostojanstvenih i kvalitetnih radnih mjesta, iskorjenjivanju siromaštva i održivom razvoju Unije uz istodobnu borbu protiv nezaposlenosti, socijalne marginalizacije i gospodarskog pada u najizloženijim regijama te uzimati u obzir izazove energetske održivosti, energetske sigurnosti i cjenovne pristupačnosti energije. Stoga i Unija i države članice moraju od samog početka uzeti u obzir gospodarske, okolišne, socijalne i regionalne učinke tranzicije te uvesti sve moguće instrumente kako bi se olakšale potrebne strukturne promjene i ublažile negativne posljedice za pogođene radnike i druge dionike osobito pogođene tome tranzicijom. Proračun Unije trebao bi igrati važnu ulogu u tom pogledu.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a) Očekuje se da će se u tranziciji do 2030. otvoriti dodatnih 1,2 milijuna radnih mjesta u Uniji, uz već očekivanih 12 milijuna novih radnih mjesta. Prema procjenama Komisije1a, u rudarskim regijama u kojima je više od 200 000 radnih mjesta izravno povezano s ugljenom do 2030. može se otvoriti do 315 000 radnih mjesta primjenom tehnologija čiste energije, a do 2050. više od 460 000 radnih mjesta. Samo rudarske regije mogle bi zadovoljiti 60 % predviđene primjene tehnologije čiste energije potrebne za postizanje ambicioznih ciljeva ugljične neutralnosti. Štoviše, razvoju projekata čiste energije u rudarskim regijama pogoduju dostupnost infrastrukture i zemljišta, prisutnost već osposobljenog osoblja koje posjeduje elektrotehničke i strojarske vještine posebno prikladne za ponovno zapošljavanje u industriji obnovljive energije i već uspostavljeno industrijsko nasljeđe.

 

__________________

 

1a Europska komisija, Zajednički istraživački centar, Tehnologije čiste energije u rudarskim regijama: prilike za radna mjesta i rast, 2020., https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako je navedeno u europskom zelenom planu i Planu ulaganja za održivu Europu, mehanizam za pravednu tranziciju trebao bi dopunjavati druga djelovanja u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Njime bi se trebalo pridonijeti rješavanju socijalnih i gospodarskih posljedica tranzicije prema klimatskoj neutralnosti Unije objedinjavanjem proračunske potrošnje Unije za klimatske i socijalne ciljeve na regionalnoj razini.

(4) Kako je navedeno u europskom zelenom planu i Planu ulaganja za održivu Europu, mehanizam za pravednu tranziciju ne bi se trebao smatrati samostalnim instrumentom za financiranje, već bi trebao dopunjavati druga djelovanja u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027., posebno uzimajući u obzir socioekonomske i okolišne učinke na radnike i zajednice koje su najviše pogođene prijelazom s trenutačne ovisnosti o ugljenu i ugljiku. Njime bi se trebalo pridonijeti rješavanju socijalnih, gospodarskih i regionalnih posljedica tranzicije prema klimatskoj neutralnosti Unije i postizanja svih ostalih okolišnih ciljeva Unije objedinjavanjem proračunske potrošnje Unije za klimatske i socijalne ciljeve na regionalnoj razini i doprinošenjem snažnom i održivom gospodarstvu, s radnim mjestima koja mogu pružiti pristojan standard života i pozitivne učinke na javno zdravlje.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”), jedan od stupova mehanizma za pravednu tranziciju koji se provodi u okviru kohezijske politike. Cilj FPT-a jest ublažiti negativne učinke klimatske tranzicije pružanjem potpore najteže pogođenim područjima i radnicima. U skladu s posebnim ciljem FPT-a, djelovanjima koje podupire FPT trebalo bi se izravno doprinijeti smanjenju učinka tranzicije financiranjem diversifikacije i modernizacije lokalnog gospodarstva te ublažavanjem negativnih posljedica na zapošljavanje. To se odražava u posebnom cilju FPT-a koji se uspostavlja na istoj razini te navodi zajedno s ciljevima politike utvrđenima u članku [4.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

(5) Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”), jedan od stupova mehanizma za pravednu tranziciju koji se provodi u okviru kohezijske politike. FPT bi trebao težiti razvoju sinergija i komplementarnosti s drugim stupovima mehanizma za pravednu tranziciju kako bi se osiguralo da sva tri stupa rade na postizanju istih ciljeva i da se njime ne istiskuju ulaganja privatnog sektora koja će se olakšati mehanizmom za pravednu tranziciju. Trebao bi podupirati glavne ciljeve Europskog zelenog dogovora i biti u skladu s okvirom za održive aktivnosti utvrđenim u Uredbi (EU).../... [Uredba EU-a o taksonomiji] kako bi se riješili izazovi povezani s klimom i okolišem, a da pritom nitko ne bude zapostavljen. Cilj FPT-a jest rješavanje izazova i prilika klimatske tranzicije osiguravanjem ciljanih ulaganja u pogođene regije, s posebnim naglaskom na održive gospodarske aktivnosti osiguravanjem usvajanja novih i inovativnih održivih projekata i pružanjem potpore najteže pogođenim područjima, radnicima i lokalnim zajednicama kako bi mogli prilagoditi svoju industrijsku i gospodarsku strukturu te u isto vrijeme vratiti dugoročnu konkurentnost regija te ojačati socijalnu i gospodarsku koheziju. U skladu s posebnim ciljem FPT-a, djelovanjima koje podupire FPT trebalo bi se izravno doprinijeti olakšavanju postupka tranzicije i potpori tom postupku financiranjem diversifikacije i modernizacije lokalnog gospodarstva te omogućivanjem otvaranja novih prilika za zapošljavanje, uključujući prethodnom konzultacijom sa svim relevantnim dionicima. To se odražava u posebnom cilju FPT-a koji se uspostavlja na istoj razini te navodi zajedno s ciljevima politike utvrđenima u članku [4.] Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Primatelji sredstava Fonda za pravednu tranziciju trebali bi poštovati temeljne vrijednosti Unije utemeljene na Ugovorima.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) S obzirom na važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, obvezama u pogledu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i povećanim ambicijama Unije, kako je predloženo u europskom zelenom planu, FPT-om bi se trebao osigurati ključni doprinos glavnim djelovanjima u području klime. Sredstva iz omotnice FPT-a dodatna su i nisu obuhvaćena ulaganjima koja su potrebna za postizanje ukupnog cilja od 25 % proračunske potrošnje Unije kojima se pridonosi klimatskim ciljevima. Sredstva prenesena iz EFRR-a i ESF-a plus doprinijet će u potpunosti postizanju te ciljne vrijednosti.

(6) S obzirom na važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma, obvezama u pogledu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, europskim stupom socijalnih prava i povećanim ambicijama Unije, kako je predloženo u europskom zelenom planu, FPT-om bi se trebao osigurati ključni doprinos glavnim djelovanjima u području klime. Sredstva iz omotnice FPT-a dodatna su i nisu obuhvaćena ulaganjima koja su potrebna za postizanje ukupnog cilja od barem 25 % proračunske potrošnje Unije kojima se pridonosi klimatskim ciljevima. Sredstva dobrovoljno prenesena iz EFRR-a i ESF-a plus u skladu s razvojnim potrebama utvrđenima na regionalnoj i lokalnoj razini u nacionalnim planovima za pravednu tranziciju doprinijet će postizanju te ciljne vrijednosti.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Sredstva iz FPT-a trebala bi dopuniti sredstva dostupna u okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva FPT-a trebala bi biti adekvatna i proporcionalna njegovim ambicioznim ciljevima i dopuniti sredstva dostupna u okviru kohezijske politike, ali ni u kojem slučaju ne bi trebala zamijeniti takva ulaganja, ali nikako ne bi smjeli zamijeniti takva ulaganja i ne bi smjeli dovesti do rezova ili obveznih prijenosa iz drugih fondova Unije obuhvaćenih Uredbom (EU).../... [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. . Na temelju smjernica Europske investicijske banke trebalo bi dopustiti financiranje do 75 % ili više u slučaju ozbiljnog pada gospodarske aktivnosti pretpostavljenih troškova projekta koji prima potporu iz FPT-a.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Fond bi se trebao financirati pojačanim VFO-om za razdoblje 2021. – 2027. i, podložno prethodnoj procjeni učinka, dodatnim svježim sredstvima koja mogu doći od uvođenja novih sredstava Unije, kao što su, među ostalim, porezi na poduzeća, digitalni sektor, financije, plastika, ugljik i prihodi iz sustava trgovanja emisijama.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu izazov je za sve države članice. Bit će posebno zahtjevna za one države članice koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva ili industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova koje se moraju postupno ukinuti ili se moraju prilagoditi tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, ali im za to nedostaje financijskih sredstava. FPT bi stoga trebao obuhvaćati sve države članice, ali raspodjela njegovih sredstava trebala bi odražavati kapacitet država članica da financiraju potrebna ulaganja kako bi se nosile s tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti.

(8) Tranzicija prema održivom i klimatski neutralnom gospodarstvu izazov je i prilika za sve države članice kako bi bolje odgovorile na buduće krize i postigle gospodarski i društveni napredak unutar granica planeta. Tranzicija će biti posebno zahtjevna za one države članice koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva, industrije s visokim emisijama stakleničkih plinova ili proizvodnju proizvoda koja nije usklađena s ciljem klimatske neutralnosti te se mora postupno ukinuti ili prilagoditi tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, ali im za to nedostaje financijskih sredstava. Ne bi se smjelo zapostaviti nijedno područje i nijednog građanina. FPT bi stoga trebao obuhvaćati sve države članice, ali raspodjela njegovih sredstava trebala bi odražavati potrebe i kapacitet država članica da financiraju potrebna ulaganja kako bi omogućile, olakšale i ubrzale tranziciju prema klimatskoj neutralnosti i održivoj Europi.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi utvrdila odgovarajući financijski okvir za FPT, Komisija bi trebala utvrditi godišnju raščlambu raspoloživih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” na temelju objektivnih kriterija.

(9) Kako bi utvrdila odgovarajući financijski okvir za FPT, Komisija bi trebala utvrditi godišnju raščlambu raspoloživih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” na temelju objektivnih kriterija. Komisija bi također trebala objaviti sve relevantne statistike i informacije za bolje razumijevanje i evaluaciju ključa za raspodjelu između država članica.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Ovom se Uredbom utvrđuju vrste ulaganja čiji se rashodi mogu podupirati iz FPT-a. Sve podržane aktivnosti trebale bi se provoditi uz potpuno poštovanje klimatskih i okolišnih prioriteta Unije. Popis ulaganja trebao bi uključivati ona koja podupiru lokalna gospodarstva i koja su dugoročno održiva, uzimajući u obzir ciljeve zelenog plana. Financirani projekti trebali bi pridonijeti tranziciji prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu. Za sektore u opadanju, kao što su proizvodnja energije na temelju ugljena, lignita, treseta i naftnog škriljavca ili vađenje tih krutih fosilnih goriva, potpora bi trebala biti povezana s postupnim ukidanjem aktivnosti i povezanim smanjenjem razine zaposlenosti. Kad je riječ o preobrazbi sektora s visokim razinama emisija stakleničkih plinova, potpora bi trebala promicati nove aktivnosti s pomoću uvođenja novih tehnologija, novih procesa ili proizvoda, što bi dovelo do značajnog smanjenja emisija, u skladu s klimatskim ciljevima EU-a do 2030. i klimatskom neutralnosti EU-a do 2050.13, uz zadržavanje i povećanje zaposlenosti i izbjegavanje uništavanja okoliša. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti i aktivnostima kojima se potiču inovacije i istraživanje u području naprednih i održivih tehnologija, kao i u području digitalizacije i povezanosti, pod uvjetom da se takvim mjerama pomaže ublažiti negativne učinke tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu i pridonosi klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

(10) Ovom se Uredbom utvrđuju vrste ulaganja čiji se rashodi mogu podupirati iz FPT-a. Sve podržane aktivnosti trebale bi se provoditi uz potpuno poštovanje klimatskih i okolišnih ciljeva i prioriteta Unije te bi trebale biti u skladu s okvirom Unije za održive aktivnosti utvrđenim u Uredbi (EU) .../... [Uredba EU-a o taksonomiji]. Na popisu ulaganja prioriteti bi trebali biti ona ulaganja kojima se podupiru ljudi, radnici, zajednice i lokalna gospodarstva i koja su srednjoročno i dugoročno održiva i potpuno u skladu sa svim ciljevima zelenog plana, Pariškog sporazuma i europskog stupa socijalnih prava. Financirani projekti trebali bi pridonijeti tranziciji prema održivom, klimatski neutralnom, resursno učinkovitom i potpuno kružnom gospodarstvu otpornom na klimatske promjene te ne bi trebali ugrožavati okolišne ciljeve Unije i trebali bi podupirati cilj ponovnog uspostavljanja dugoročne konkurentnosti pogođenih regija. Za sektore u opadanju, kao što su proizvodnja energije na temelju fosilnih goriva ili vađenje tih krutih fosilnih goriva, potpora bi trebala biti povezana s postupnim ukidanjem aktivnosti i povezanim smanjenjem razine zaposlenosti te istodobno osiguravati učinkovitu suradnju sa svim relevantnim dionicima kako bi se iznašao uravnotežen, ali i ambiciozan okvir za te aktivnosti. Kad je riječ o preobrazbi sektora s visokim razinama emisija stakleničkih plinova, potpora bi trebala promicati nove aktivnosti s pomoću uvođenja novih tehnologija, novih procesa ili proizvoda, što bi dovelo do značajnog smanjenja emisija, u skladu s klimatskim ciljevima EU-a do 2030. i klimatskom neutralnosti EU-a najkasnije do 2050., uz zadržavanje i povećanje zaposlenosti i izbjegavanje uništavanja okoliša. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti i aktivnostima kojima se potiču inovacije i istraživanje u području naprednih i održivih tehnologija, kao i u području digitalizacije i povezanosti, pod uvjetom da se takvim mjerama pomaže i olakšava ostvarivanje tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu i pridonosi klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

__________________

 

13 Kako je navedeno u dokumentu „Čist planet za sve Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci – COM(2018) 773 final.

 

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Radi zaštite građana koji su najranjiviji u pogledu klimatske tranzicije, FPT bi trebao obuhvatiti i unapređenje vještina pogođenih radnika kako bi im se pomoglo da se prilagode novim prilikama za zapošljavanje, te kako bi se pružila pomoć tražiteljima posla u aktivnom uključivanju na tržište rada.

(11) Osiguravanje održivih mogućnosti zapošljavanja za radnike i područja pogođena klimatskom tranzicijom temeljni je cilj FPT-a. Radi zaštite građana i zaposlenika koji su najranjiviji u pogledu klimatske tranzicije, FPT bi trebao obuhvatiti i stručno osposobljavanje, razvijanje novih vještina i unapređenje vještina pogođenih radnika i tražitelja posla kako bi im se pomoglo da se prekvalificiraju i prilagode novim održivim prilikama za zapošljavanje te kako bi se pružila pomoć tražiteljima posla u potrazi za poslom i aktivnom uključivanju na tržište rada, uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem jednakih prilika za sve i postizanjem ravnoteže među spolovima u svim sektorima.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Pandemija bolesti COVID-19 te njezini učinci na zdravlje i gospodarstvo utjecali su na Uniju i prioritete Komisije. Kriza bolesti COVID-19 također je otkrila međuovisnost ekosustava i našeg gospodarstva, kao i veliku ovisnost gospodarskog sustava Unije o dugim lancima opskrbe. To je povećalo važnost FPT-a i potrebu za dodjelom odgovarajućih sredstava za suočavanje s izazovima za postizanje tranzicije na održivo i potpuno kružno gospodarstvo i jačanje otpornosti gospodarstava Unije, posebno u najpogođenijim regijama. Dodjelom sredstava iz FPT-a i kohezijskih fondova trebalo bi se izbjeći povećanje razlika među državama članicama nakon krize bolesti COVID-19. Komisija je u izmijenjenom prijedlogu o FPT-u predložila povećanje Fonda za pravednu tranziciju na više od 40 milijardi EUR.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Države članice i Komisija trebale bi osigurati da se provedbom prioriteta koji se financiraju iz FPT-a doprinosi poštovanju i promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca u skladu s člankom 8. UFEU-a. Ciljeve u području ravnopravnosti među spolovima i ekonomske neovisnosti žena trebalo bi pravovremeno i dosljedno osigurati u svim dimenzijama i u svim fazama pripreme, praćenja, provedbe i evaluacije operativnih programa.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Kako bi se poboljšala gospodarska diversifikacija područja na koje utječe tranzicija, FPT bi trebao pružati potporu produktivnim ulaganjima u MSP-ove. Produktivno ulaganje treba tumačiti kao ulaganje u fiksni kapital ili nematerijalnu imovinu poduzeća za proizvodnju robe i usluga čime se doprinosi bruto investicijama i zapošljavanju. Za poduzeća koja nisu MSP-ovi produktivna ulaganja trebala bi se podupirati samo ako su nužna za smanjenje broja izgubljenih radnih mjesta zbog tranzicije, stvaranjem ili očuvanjem znatnog broja radnih mjesta te ako ne dovode do premještanja niti su rezultat premještanja. Ulaganja u postojeća industrijska postrojenja, uključujući ona obuhvaćena sustavom trgovanja emisijama Unije, trebala bi se dopustiti ako doprinose tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i rezultiraju emisijama koje su znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica u okviru Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 te ako ona rezultiraju očuvanjem znatnog broja radnih mjesta. Svako takvo ulaganje trebalo bi obrazložiti u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta i kohezijske politike, potpora poduzećima trebala bi biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđene u člancima 107. i 108. UFEU-a te, posebno, potpora produktivnim ulaganjima u poduzeća koja nisu MSP-ovi trebala bi biti ograničena na poduzeća koja se nalaze na područjima koja su određena kao potpomognuta područja u smislu članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) UFEU-a.

(12) Kako bi se poboljšala gospodarska diversifikacija i preusmjeravanje područja na koje utječe tranzicija, FPT bi trebao pružati potporu održivim i produktivnim ulaganjima s naglaskom na MSP-ove, mikro poduzeća i poduzetnike, socijalna poduzeća i radničke zadruge kako bi im se pomoglo da reorijentiraju svoje poslovne aktivnosti i stvore nove prilike. Produktivno ulaganje treba tumačiti kao ulaganje u fiksni kapital ili nematerijalnu imovinu poduzeća za proizvodnju robe i usluga čime se doprinosi bruto investicijama, proširenju i održivom zapošljavanju. Održivo ulaganje trebalo bi shvatiti kao ulaganje u smislu članka 2. stavka 17. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća13a. Za poduzeća koja nisu MSP-ovi, održiva i produktivna ulaganja trebala bi se podupirati samo ako su nužna za smanjenje broja izgubljenih radnih mjesta zbog tranzicije, stvaranjem ili očuvanjem znatnog broja radnih mjesta te ako ne dovode do premještanja niti su rezultat premještanja. Trebalo bi uspostaviti mehanizam za provjeru održivosti kako bi se utvrdilo imaju li štetne učinke na okoliš, klimu ili društvo. Ulaganja u postojeća industrijska postrojenja, uključujući ona obuhvaćena sustavom trgovanja emisijama Unije, trebala bi se dopustiti ako doprinose tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. i rezultiraju emisijama koje su znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica u okviru Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 te ako ona rezultiraju očuvanjem znatnog broja radnih mjesta. Svako takvo ulaganje trebalo bi obrazložiti u odgovarajućem teritorijalnom planu za pravednu tranziciju. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta i kohezijske politike te izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja među poduzećima, potpora poduzećima trebala bi biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđene u člancima 107. i 108. UFEU-a te, posebno, potpora produktivnim ulaganjima u poduzeća koja nisu MSP-ovi trebala bi biti ograničena na poduzeća koja se nalaze na područjima koja su određena kao potpomognuta područja u smislu članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) UFEU-a. Cilj FPT-a trebao bi biti pružanje potpore samo ulaganjima povezanima s klimatskom tranzicijom koja su srednjoročno i dugoročno održiva i kojima se osigurava dodana vrijednost za predmetno područje. Komisija i države članice trebale bi kontinuirano pratiti održivost ulaganja iz FTP-a.

__________________

__________________

 

13a Uredba (EU) br. 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SL L 317, 9.12.2019., str. 1).

14 Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

14 Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Kako bi se osiguralo da se Fond ne koristi za plaćanje troškova ponovnog nanošenja štete okolišu koja potpada pod odgovornost poduzetnika u pogledu okoliša, potpora ulaganjima povezanima s regeneracijom, prenamjenom i dekontaminacijom lokacija te obnovom zemljišta i ekosustava trebala bi se dopustiti samo ako se nijedno poduzeće ne može smatrati pravno odgovornim za financiranje takvih aktivnosti, u skladu s načelom „onečišćivač plaća” iz članka 191. UFEU-a.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Kako bi se osigurala fleksibilnost za programiranje sredstava FPT-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, trebalo bi biti moguće pripremiti zasebni program FPT-a ili programirati sredstva iz FPT-a u jednom ili više posebnih prioriteta u okviru programa koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda plus („ESF+”) ili Kohezijskog fonda. U skladu s člankom 21.a Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] sredstva FPT-a trebala bi se povećati dopunskim financiranjem iz EFRR-a i fonda ESF+. Odgovarajući iznosi preneseni iz EFRR-a i ESF-a plus trebali bi biti usklađeni s vrstama operacija utvrđenima u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

(13) Kako bi se osigurala fleksibilnost i usklađenost za programiranje sredstava FPT-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, trebalo bi biti moguće pripremiti zasebni program FPT-a ili programirati sredstva iz FPT-a u jednom ili više posebnih prioriteta u okviru programa koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda plus („ESF+”) ili Kohezijskog fonda. U skladu s člankom 21.a Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] sredstva FPT-a mogla bi se dobrovoljno povećati dopunskim financiranjem iz EFRR-a i fonda ESF+. Odgovarajući iznosi preneseni iz EFRR-a i ESF-a plus trebali bi biti usklađeni s vrstama operacija utvrđenima u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju. FPT bi trebalo što prije trebalo učiniti operativnim kako bi se pružila potpora regijama u tranziciji, pogotovo u kontekstu krize bolesti COVID-19. Komisija bi trebala osigurati neometano odvijanje relevantnih administrativnih postupaka.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Potporu FPT-a trebalo bi uvjetovati djelotvornom provedbom postupka tranzicije na određenom području kako bi se ostvarilo klimatski neutralno gospodarstvo. U tom bi pogledu države članice, u suradnji s relevantnim dionicima i uz potporu Komisije, trebale pripremiti teritorijalne planove za pravednu tranziciju u kojima će biti opisan postupak tranzicije, u skladu s njihovim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za pravednu tranziciju koja bi se nadovezala na postojeću platformu za rudarske regije u tranziciji kako bi se omogućile bilateralne i multilateralne razmjene iskustava i najbolje prakse u svim pogođenim sektorima.

(14) Potporu FPT-a trebalo bi uvjetovati djelotvornom i mjerljivom provedbom postupka tranzicije na određenom području, na temelju ciljeva, uspješnosti, pokazatelja rezultata i učinkovitog praćenja, kako bi se ostvarilo klimatski neutralno gospodarstvo. U tom bi pogledu države članice, zajedno s relevantnim regionalnim i lokalnim tijelima i u bliskoj suradnji na lokalnoj i regionalnoj razini sa svim relevantnim dionicima, gospodarskim i socijalnim partnerima, predstavnicima civilnog društva, stručnjacima, institucijama za osposobljavanje i istraživanje, poslodavcima, uključujući one iz pogođenih industrijskih sektora, skupinama radnika i organizacijama u zajednici te drugim relevantnim dionicima i uz potporu Komisije, trebale pripremiti teritorijalne planove za pravednu tranziciju u kojima će biti opisan postupak tranzicije, u skladu s njihovim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za pravednu tranziciju koja bi se nadovezala na postojeću platformu za rudarske regije u tranziciji kako bi se omogućile bilateralne i multilateralne razmjene iskustava i najbolje prakse u svim pogođenim sektorima. Kako bi se osigurala učinkovita i uključiva strategija pravedne tranzicije, svi relevantni dionici i partneri trebali bi biti u potpunosti uključeni u sve faze pripreme, razvoja, provedbe i evaluacije programa FPT-a te bi im trebali biti pruženi najbolji uvjeti za učinkovito sudjelovanje u odabiru i provedbi financiranih projekata i operacija.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju trebala bi se utvrditi najteže pogođena područja na koje bi potpora FPT-a trebala biti koncentrirana te bi se trebala opisati posebna djelovanja koje treba poduzeti za ostvarenje klimatski neutralnog gospodarstva, posebno u pogledu prenamjene ili zatvaranja postrojenja koja uključuju proizvodnju fosilnih goriva ili druge aktivnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova. Ta bi se područja trebala precizno definirati i biti regije razine NUTS 3 ili njihovi dijelovi. U planovima bi trebalo navesti izazove i potrebe tih područja te utvrditi vrste operacija koje su potrebne na način kojim se osigurava usklađen razvoj gospodarskih aktivnosti otpornih na klimatske promjene koje su u skladu s tranzicijom na klimatsku neutralnost i s ciljevima zelenog plana. Financijska potpora FPT-a trebala bi se dodjeljivati samo za ulaganja u skladu s planovima za tranziciju. Teritorijalne planove za pravednu tranziciju trebalo bi uključiti u programe (s potporom EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda ili FPT-a, ovisno o slučaju) koje odobrava Komisija.

(15) U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju trebala bi se utvrditi najteže pogođena područja na koje bi potpora FPT-a trebala biti koncentrirana te bi se trebala opisati posebna djelovanja koje treba poduzeti za ostvarenje klimatski neutralnog gospodarstva najkasnije do 2050., posebno u pogledu prenamjene ili zatvaranja postrojenja koja uključuju proizvodnju fosilnih goriva ili druge aktivnosti s visokim emisijama stakleničkih plinova ili proizvodnju proizvoda pogođenih tranzicijom uz istodobno štićenje pogođenih radnika i širenje prilika za zapošljavanje na pogođenim područjima kako bi se izbjegla socijalna isključenost. Ta bi se područja trebala precizno definirati i biti regije razine NUTS 3 ili njihovi dijelovi. U planovima bi trebalo navesti izazove, potrebe i prilike tih područja te utvrditi vrste operacija koje su potrebne na način kojim se osigurava usklađen razvoj gospodarskih aktivnosti otpornih na klimatske promjene koje su u skladu s tranzicijom na klimatsku neutralnost i s ciljevima zelenog plana, Pariškim sporazumom i europskim stupom socijalnih prava. Financijska potpora FPT-a trebala bi se dodjeljivati samo za ulaganja u skladu s planovima za tranziciju koja neće dovesti do učinaka ovisnosti ili neupotrebljive imovine. Teritorijalne planove za pravednu tranziciju trebalo bi uključiti u programe (s potporom EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda ili FPT-a, ovisno o slučaju) koje odobrava Komisija.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Ciljeve ove Uredbe, prije svega potporu područjima suočenima s gospodarskom i socijalnom preobrazbom u njihovoj tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu, države članice ne mogu same dostatno ostvariti. Glavni su razlozi u tom pogledu, s jedne strane, razlike u razvijenosti različitih područja i zaostalost područja u najnepovoljnijem položaju, kao i ograničenje financijskih sredstava država članica i područja te, s druge strane, potreba za dosljednim okvirom provedbe koji obuhvaća nekoliko fondova Unije u okviru podijeljenog upravljanja. S obzirom na to da se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

(19) Ciljeve ove Uredbe, prije svega potporu područjima suočenima s gospodarskom i socijalnom preobrazbom u njihovoj tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu najkasnije do 2050., države članice ne mogu same dostatno ostvariti. Glavni su razlozi u tom pogledu, s jedne strane, razlike u razvijenosti i razine zaposlenosti različitih područja i zaostalost područja u najnepovoljnijem položaju, kao i ograničenje financijskih sredstava država članica i područja te, s druge strane, potreba za dosljednim okvirom provedbe koji obuhvaća nekoliko fondova Unije u okviru podijeljenog upravljanja. S obzirom na to da se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”) radi pružanja potpore područjima koja se suočavaju s velikim socioekonomskim izazovima koji proizlaze iz procesa tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050.

1. Ovom se Uredbom uspostavlja Fond za pravednu tranziciju („FPT”) radi pružanja potpore građanima, gospodarskim aktivnostima i područjima koja se suočavaju s izazovima povezanima s energetskom održivosti, sigurnosti i cjenovnom pristupačnosti energije u procesu tranzicije prema pravednom i održivom, klimatski neutralnom i resursno učinkovitom i potpuno kružnom gospodarstvu Unije otpornom na klimatske promjene najkasnije do 2050.