JELENTÉS a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15.7.2020 - (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)) - ***I

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Manolis KefalogiannisA vélemény előadói (*):
Siegfried Mureşan, Költségvetési Bizottság
Henrike Hahn, Gazdasági és Monetáris Bizottság
Mounir Satouri, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Alexandr Vondra, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Jerzy Buzek, Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke


Eljárás : 2020/0006(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0135/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0135/2020
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0022) és módosított javaslatára (COM(2020)0460) javaslatára,

 tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0007/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 az Európai Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően,

 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

 a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0135/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti kohéziós politikáját a következő többéves pénzügyi keret összefüggésében meghatározó szabályozási keret azzal járul hozzá a Párizsi Megállapodás végrehajtásával és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre összpontosítja. E rendelet az európai zöld megállapodásról szóló közleményben (a továbbiakban: európai zöld megállapodás)11 meghatározott prioritások egyikét hajtja végre, és része a Fenntartható Európa beruházási tervnek12, amely a kohéziós politika összefüggésében a méltányos átállási mechanizmus keretében nyújt célzott finanszírozást a fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való kompenzációja jellemezte klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi hatásainak kezeléséhez.

(1) Az Unió 2021–2027 közötti kohéziós politikáját a következő többéves pénzügyi keret összefüggésében meghatározó szabályozási keret azzal járul hozzá a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5°C alatt tartását kitűző Párizsi Megállapodás végrehajtásával, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításával és a szociális jogok európai pillérével kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre összpontosítja. E rendelet az európai zöld megállapodásról szóló közleményben (a továbbiakban: az európai zöld megállapodás)11 meghatározott prioritások egyikét hajtja végre, és része a Fenntartható Európa beruházási tervnek12, amely a kohéziós politika összefüggésében a méltányos átállási mechanizmus keretében nyújt célzott finanszírozást a fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való kompenzációja jellemezte klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás gazdasági, társadalmi és környezeti költségeinek kezeléséhez, figyelembe véve a Covid19-pandémia hatását.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 11.

11 COM(2019)0640, 2019. december 11.

12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

12 COM(2020)0021, 2020. január 14.

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás az Unió egyik legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseiben jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal összhangban 2050-re klímasemleges legyen. Az éghajlatváltozással és a környezetkárosodással szembeni küzdelem hosszú távon mindenki számára előnyös, középtávon pedig mindenki számára lehetőségeket és kihívásokat jelent, ugyanakkor a különböző tagállamok és régiók más-más kiindulópontról kezdik meg az átállást amellett, hogy eltérő reagálási képességgel rendelkeznek. Némelyek fejlettebbek, míg az átállás szélesebb körű társadalmi és gazdasági hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a régiók között nő a társadalmi, gazdasági és területi kohézió céljai szempontjából káros egyenlőtlenség.

(2) A klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás az Unió egyik legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseiben jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal összhangban 2050-re klímasemleges legyen. Az éghajlatváltozással és a környezetkárosodással szembeni küzdelem hosszú távon mindenki számára előnyös, középtávon pedig mindenki számára lehetőségeket és kihívásokat jelent, ugyanakkor a különböző tagállamok és régiók más-más kiindulópontról kezdik meg az átállást amellett, hogy eltérő reagálási képességgel rendelkeznek. Némelyek fejlettebbek, míg az átállás szélesebb körű társadalmi, gazdasági és környezeti hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a lignittől, az energetikai célú felhasználású tőzegtől és az olajpalától – és a kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a régiók között – különösen a legkülső régiók, a távoli, a szigeti, a földrajzilag hátrányos helyzetű, valamint az elnéptelenedés demográfiai kihívásával küzdő területek esetében – nő a társadalmi, gazdasági és területi kohézió céljai szempontjából káros egyenlőtlenség.

Módosítás  3

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak mindenki számára méltányosnak és társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. Ezért az Uniónak és a tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe kell venniük az átállás gazdasági és társadalmi következményeit, és a kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell. E tekintetben az uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak inkluzívnak, mindenki számára méltányosnak és társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. Ezért az Uniónak, a tagállamoknak és régióiknak kezdettől fogva figyelembe kell venniük az átállás gazdasági, társadalmi és környezeti következményeit, és a kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell. E tekintetben az uniós költségvetés fontos szerepet játszik annak biztosításában, hogy senki ne maradjon le.

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban és a Fenntartható Európa beruházási tervben foglaltaknak megfelelően a méltányos átállási mechanizmusnak ki kell egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá kell járulnia az Unió klímasemlegességre való átállásából adódó társadalmi és gazdasági következmények kezeléséhez azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-politikai és szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban és a Fenntartható Európa beruházási tervben foglaltaknak megfelelően a méltányos átállási mechanizmusnak ki kell egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá kell járulnia az Unió 2050-ig történő klímasemlegességre való átállásából adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következmények kezeléséhez, különös tekintettel az átállási folyamatban érintett munkavállalókra, azáltal, hogy a fenntartható gazdaság, a zöld munkahelyek és a közegészségügy előmozdítása révén regionális szinten egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-politikai és szociális célú ráfordításait.

Módosítás  5

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós politika keretében végrehajtott méltányos átállási mechanizmus egyik pillére. A MÁTA célja, hogy a leginkább érintett területek és munkavállalók támogatása révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével összhangban a MÁTA révén támogatásban részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság diverzifikációjának és korszerűsítésének finanszírozásával és a foglalkoztatásra gyakorolt negatív következmények mérséklésével közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel azonos szinten, azokat kiegészítve határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós politika keretében végrehajtott méltányos átállási mechanizmus egyik pillére. A MÁTA célja, hogy a leginkább érintett területek és munkavállalók támogatása révén mérsékelje és kompenzálja az éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen hatásait, és előmozdítsa a kiegyensúlyozott társadalmi-gazdasági átállást, amely visszaszorítja a társadalmi bizonytalanságot és az instabil üzleti környezetet. Egyedi célkitűzésével összhangban a MÁTA révén támogatásban részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság diverzifikációjának és korszerűsítésének finanszírozásával, a természeti erőforrások regenerálásával, valamint a foglalkoztatásra és az életszínvonalra gyakorolt negatív következmények mérséklésével közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel azonos szinten, azokat kiegészítve határoznak meg.

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a Párizsi Megállapodás végrehajtására és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal, valamint az európai zöld megállapodásban javasolt fokozott uniós törekvéssel összhangban történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell nyújtania az éghajlati szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai kiegészítik azokat a beruházásokat, amelyek annak az átfogó célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az EU költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított források teljes mértékben hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a Párizsi Megállapodás végrehajtására és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal, valamint az európai zöld megállapodásban javasolt fokozott uniós törekvéssel összhangban történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell nyújtania az éghajlati és környezeti szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai kiegészítik azokat a beruházásokat, amelyek annak az átfogó célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az EU költségvetési kiadásainak 30%-a éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból önkéntesen átcsoportosított források teljes mértékben hozzá tudnak járulni e cél eléréséhez.

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

7. preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrásokat.

(7) A MÁTA-ból származó forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrásokat. A MÁTA létrehozása nem vezethet a kohéziós alapok csökkentéséhez vagy az azokból való kötelező átcsoportosításokhoz.

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való átállás az összes tagállamot kihívás elé állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd azon tagállamok számára, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis tüzelőanyagokra vagy a klímasemlegességre való áttérés nyomán fokozatosan megszüntetendő vagy átalakítandó kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre, illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi eszközökkel. A Méltányos Átállást Támogató Alapnak ennélfogva az összes tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi eszközeit annak megfelelően kell elosztani, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek finanszírozni a klímasemlegességre való átállás kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A klímasemleges gazdaságra való átállás az összes tagállamot kihívás elé állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd azon tagállamok számára, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak – illetve a közelmúltig támaszkodtak – fosszilis tüzelőanyagokra vagy a klímasemlegességre való áttérés nyomán fokozatosan megszüntetendő vagy átalakítandó kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre, illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi eszközökkel. A Méltányos Átállást Támogató Alapnak ennélfogva az összes tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi eszközeit a leginkább érintett területekre kell összpontosítani és annak megfelelően kell elosztani, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek finanszírozni a klímasemlegességre való átállás kezeléséhez szükséges beruházásokat, különös tekintettel a legkevésbé fejlett régiókra, a legkülső régiókra, a hegyvidéki régiókra, a szigetekre, a gyéren lakott, vidéki, távoli és földrajzilag hátrányos helyzetű területekre, amelyek kis népessége megnehezíti az energia klímasemlegességre való átállását, figyelembe véve az egyes tagállamok kiinduló helyzetét.

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi keretének meghatározása érdekében a Bizottságnak objektív kritériumok alapján meg kell állapítania a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésén belül az egyes tagállamok rendelkezésére álló előirányzatok éves bontását.

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi keretének meghatározása érdekében a Bizottságnak objektív kritériumok alapján meg kell állapítania a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésén belül az egyes tagállamok rendelkezésére álló előirányzatok éves bontását. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a városok és más települések közvetlenül hozzáférhessenek a MÁTA forrásaihoz, melyeket objektív szükségleteik alapján kell a rendelkezésükre bocsátani.

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és környezetvédelmi prioritásainak teljes körű tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A beruházások listájának a zöld megállapodás céljainak figyelembevételével tartalmaznia kell a helyi gazdaságokat támogató és hosszú távon fenntartható beruházásokat. A finanszírozásban részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységek – esetében a támogatást a tevékenység fokozatos megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását illetően a támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása és növelése és a környezetkárosodás kiküszöbölése mellett a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességével13 összhangban jelentős kibocsátáscsökkentést eredményező új technológiák, új eljárások vagy termékek bevezetése révén kell újfajta tevékenységeket előmozdítania. Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és fenntartható technológiák, valamint a digitalizáció és a konnektivitás terén zajló innovációt és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz és segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen mellékhatásait.

(10) E rendelet azonosítja azokat a beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és környezetvédelmi és társadalmi kötelezettségvállalásainak és prioritásainak teljes körű tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A beruházások listájának az európai zöld megállapodás és a szociális jogok európai pillére céljainak figyelembevételével előnyben kell részesítenie az embereket, közösségeket és helyi gazdaságokat támogató és hosszú távon fenntartható beruházásokat. A finanszírozásban részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk a fenntartható, klímasemleges, szennyezőanyag-mentes és körforgásos gazdaságra való fokozatos és teljes átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységek – esetében a támogatást a tevékenység fokozatos megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását illetően a támogatásnak a képzettséget igénylő munkavállalás fenntartása és növelése és a környezetkárosodás kiküszöbölése mellett a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességével13 összhangban jelentős kibocsátáscsökkentést eredményező új technológiák, új eljárások vagy termékek bevezetése révén kell újfajta tevékenységeket előmozdítania. Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és fenntartható technológiák, valamint a digitalizáció, a konnektivitás és az intelligens és fenntartható mobilitás terén zajló innovációt és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz és segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen mellékhatásait, figyelembe véve az egyes tagállamok gazdasági, társadalmi és energetikai jellemzőit. A kultúra, az oktatás és a közösségépítés fontosságát az átállási folyamatban többek között olyan tevékenységek támogatásával kell megvalósítani, amelyek a bányászati örökséggel foglalkoznak.

__________________

__________________

13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak című dokumentumban foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 773.

13 Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak című dokumentumban foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 773.

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az érintett munkavállalók továbbképzésére és átképzésére azzal a céllal, hogy segítse őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez való alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz.

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az érintett munkavállalók és álláskeresők – különösen a nők – továbbképzésére, átképzésére és képzésére azzal a céllal, hogy segítse őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez való alkalmazkodásban, illetve hogy a zöld gazdaság céljaira alkalmas új képességeket sajátítsanak el, továbbá munkakeresési segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz. A társadalmi kohézió előmozdításának a MÁTA keretében nyújtott támogatás vezérelvének kell lennie.

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek gazdasági diverzifikációjának megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kba történő termelőberuházásokat. Termelőberuházás alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe vagy immateriális javakba való beruházások értendők, amelyek célja termékek és szolgáltatások előállítása, hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak akkor támogatható termelőberuházás, ha emellett a munkahelyek átállás következtében történő megszűnése jelentős számú munkahely létrehozásával vagy védelmével jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak az eredménye. A meglévő ipari létesítményekbe – többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekbe – történő beruházások abban az esetben engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékektől, továbbá jelentős számú munkahely védelmét eredményezik. Az ilyen beruházásokat ennek megfelelően indokolni kell a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben. A belső piac és a kohéziós politika integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami támogatásokra vonatkozóan lefektetett uniós szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra kell korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában támogatott területként kijelölt területeken találhatóak.

(12) Az átállásban érintett területek gazdasági diverzifikációjának megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kba történő termelőberuházásokat. Termelőberuházás alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe vagy immateriális javakba való beruházások értendők, amelyek célja termékek és szolgáltatások előállítása, hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak akkor támogatható termelőberuházás, ha emellett a munkahelyek átállás következtében történő megszűnése jelentős számú munkahely létrehozásával vagy védelmével jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak az eredménye. A meglévő ipari létesítményekbe – többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekbe – történő beruházások abban az esetben engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékektől, továbbá jelentős számú munkahely teremtését és fenntartását eredményezik. Az ilyen beruházásokat ennek megfelelően indokolni kell a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben, fenntarthatónak kell lenniük, és adott esetben összhangban kell állniuk „a szennyező fizet” elvvel és „az energiahatékonyság az első” elvvel. A belső piac és a kohéziós politika integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami támogatásokra vonatkozóan lefektetett uniós szabályokkal.

__________________

__________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A MÁTA-n keresztül a kkv-któl eltérő vállalkozásokba történő termelőberuházások támogatását a(z).../.../EU [CPR] rendelet 102. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kevésbé fejlett és átmeneti régiókra kell korlátozni.

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésen belüli rugalmas programozása végett lehetővé kell tenni egy önálló MÁTA-program létrehozását vagy azt, hogy a MÁTA-forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által támogatott valamely programon belüli egy vagy több külön prioritásként programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 21a. cikkével összhangban a MÁTA forrásait meg kell erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó kiegészítő finanszírozással. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek összhangban kell állniuk a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben rögzített művelettípusokkal.

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésen belüli rugalmas programozása végett lehetővé kell tenni egy önálló MÁTA-program létrehozását vagy azt, hogy a MÁTA-forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által támogatott valamely programon belüli egy vagy több külön prioritásként programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 21a. cikkével összhangban a MÁTA forrásai önkéntes alapon megerősíthetők az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó kiegészítő finanszírozással. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek összhangban kell állniuk a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben rögzített művelettípusokkal.

Módosítás  15

 

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként kell szabni a klímasemleges gazdaság megvalósítása érdekében az adott területen folytatott átállási folyamat hatékony végrehajtását. E tekintetben a tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel együttműködésben és a Bizottság támogatása mellett méltányos területi átállásra vonatkozó terveket kell készíteniük, amelyben a nemzeti energia- és klímatervükkel összhangban részletesen ismertetik az átállás folyamatát. A Bizottság e célból létrehozza a méltányos átállási platformot, amely valamennyi érintett ágazat vonatkozásában lehetővé teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a bevált módszerek két- és többoldalú cseréjét, melynek során a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó meglévő platform tapasztalataira építenek.

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként kell szabni a klímasemleges gazdaság megvalósítása érdekében az adott területen folytatott átállási folyamat hatékony és mérhető végrehajtását. E tekintetben a tagállamoknak társadalmi párbeszéd keretében és a releváns érdekelt felekkel együttműködésben – összhangban az (EU).../... [új CPR] rendelet 6. cikkében lefektetett partnerségi elvvel – és a Bizottság támogatása mellett méltányos területi átállásra vonatkozó terveket kell készíteniük, amelyben a nemzeti energia- és klímatervükkel összhangban – és adott esetben azon túlmutatóan – részletesen ismertetik az átállás folyamatát. A Bizottság e célból létrehozza a méltányos átállási platformot, amely valamennyi érintett ágazat vonatkozásában lehetővé teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a bevált módszerek két- és többoldalú cseréjét, melynek során a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó meglévő platform tapasztalataira építenek.

Módosítás  16

 

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben azonosítani kell a legkedvezőtlenebbül érintett területeket, ahova a MÁTA-támogatást összpontosítják, és be kell mutatni a klímasemleges gazdaság megvalósítása érdekében folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok előállításában érintett létesítmények átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív tevékenységek átalakítását. Pontosan meg kell határozni ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 3. szintű régióknak kell megfelelniük, illetve ezek részeit kell képezniük. A terveknek részletesen ismertetniük kell a szóban forgó területek kihívásait és szükségleteit, és oly módon kell azonosítaniuk a szükséges művelettípusokat, hogy az biztosítsa a klímasemlegességre való átállással és a zöld megállapodás célkitűzéseivel is összhangban álló, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdasági tevékenységek koherens kidolgozását. A MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi támogatást, amelyek összhangban állnak az átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó területi terveknek a bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból támogatott) programok részeit kell képezniük.

(15) A méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben azonosítani kell a legkedvezőtlenebbül érintett területeket, ahova a MÁTA-támogatást összpontosítják, és be kell mutatni a 2030-ra vonatkozó uniós éghajlat-politikai célokhoz és a klímasemleges gazdaság 2050-ig való megvalósítása érdekében folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok előállításában érintett létesítmények átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív tevékenységek átalakítását, fenntartva és kiterjesztve eközben az érintett területeken a foglalkoztatási lehetőségeket a társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében. Figyelembe kell venni az olyan súlyosbító tényezőket, mint a munkanélküliségi ráta és az elnéptelenedési tendenciák. Pontosan meg kell határozni ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 3. szintű régióknak kell megfelelniük, illetve ezek részeit kell képezniük. A terveknek részletesen ismertetniük kell a szóban forgó területek kihívásait, szükségleteit és lehetőségeit, és oly módon kell azonosítaniuk a szükséges művelettípusokat, hogy az biztosítsa a klímasemlegességre való átállással és az európai zöld megállapodás célkitűzéseivel is összhangban álló, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdasági tevékenységek koherens kidolgozását. A MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi támogatást, amelyek összhangban állnak az átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó területi terveknek a bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból támogatott) programok részeit kell képezniük.

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a klímasemleges gazdaságra való átállásuk során gazdasági és társadalmi átalakulásnak kitett területek támogatását – a tagállamok önállóan nem tudják kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai egyrészt a különböző területek fejlettségi szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a legkedvezőtlenebb helyzetű területek lemaradása, valamint a tagállamok és területek pénzügyi forrásainak korlátozott mértéke, másrészt pedig a megosztott irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő koherens végrehajtási keret iránti igény. Mivel e célkitűzések az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

(19) E rendelet célkitűzéseit – azaz a klímasemleges gazdaságra való átállásuk során gazdasági és társadalmi átalakulásnak kitett területek lakosságának, gazdaságának és környezetének támogatását – a tagállamok önállóan nem tudják kielégítően megvalósítani. Ennek főbb okai egyrészt a különböző területek fejlettségi szintjében mutatkozó egyenlőtlenségek, a legkedvezőtlenebb helyzetű területek lemaradása, valamint a tagállamok és területek pénzügyi forrásainak korlátozott mértéke, másrészt pedig a megosztott irányítás alatt álló uniós alapokra kiterjedő és a magas szintű szociális és környezetvédelmi normáknak való megfelelést és a munkavállalói részvétel előmozdítását biztosító koherens végrehajtási keret iránti igény. Mivel e célkitűzések az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást nyújtson a 2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós gazdaságra való átállás folyamatából adódóan súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal szembesülő területeknek.

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást nyújtson az uniós energia- és éghajlat-politikai célok 2030-ig, illetve a klímasemleges uniós gazdaság 2050-ig történő megvalósítására irányuló átállási folyamatból adódóan súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal szembesülő területek lakossága, gazdasága és környezete számára.

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) bekezdésének] második albekezdésével összhangban a MÁTA egyetlen egyedi célkitűzéshez járul hozzá, amely a következő: „a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) bekezdésének] második albekezdésével összhangban a MÁTA egyetlen egyedi célkitűzéshez járul hozzá, amely a következő: „a Párizsi Megállapodás céljaival összhangban a klímasemleges gazdaság 2050-ig, illetve a köztes célok 2030-ig történő megvalósítására irányuló átállás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók, az emberek, a vállalkozások és más érdekelt felek számára”.

Módosítás  20

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–2027-es időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásra a MÁTA rendelkezésére álló források összege folyó árakon 11 270 459 000 EUR, amely adott esetben további uniós költségvetési forrásokkal és a vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb forrásokkal növelhető.

(2)  A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–2027-es időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásra a MÁTA rendelkezésére álló források összege 2018-as árakon 25 358 532 750 EUR (a továbbiakban: fő összeg), és az nem származhat az (EU).../... [új CPR] rendelet hatálya alá tartozó más alapok forrásainak átcsoportosításából. A fő összeg adott esetben további uniós költségvetési forrásokkal és a vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb forrásokkal növelhető.

Módosítás  21

 

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett összeg tagállamok szerinti éves bontását az I. mellékletben meghatározott módszertannak megfelelően bele kell foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági határozatba.

(3)  Valamely tagállam kérésére az e cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett összeg a 2025–2027 közötti évekre is rendelkezésre bocsátható. Az e cikk (1) bekezdésében említett összeg tagállamok szerinti éves bontását minden időszakra vonatkozóan, az I. mellékletben meghatározott módszertannak megfelelően bele kell foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági határozatba.

Módosítás  22

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. cikk

 

Zöldprémium-mechanizmus

 

A 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében és a 3a. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett összegek teljes értékének 18%-a kiosztásra kerül a tagállamok között üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk csökkentésének üteme és utolsó átlagos bruttó nemzeti jövedelmük hányadosa szerinti mértékben.

Módosítás  23

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c. cikk

 

A legkülső régiókra és szigetekre vonatkozó külön juttatások

 

A 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében és a 3a. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett összegek teljes értékének 1–1%-a az EUMSZ 349. cikkében említett szigeteket, illetve legkülső régiókat megillető külön juttatás, amelyet az érintett tagállamok kapnak meg.

Módosítás  24

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív vállalkozásokba – történő, gazdasági diverzifikációt és átalakulást eredményező termelőberuházások;

a) mikrovállalkozásokba és kkv-kba – köztük induló innovatív vállalkozásokba és a fenntartható idegenforgalomba – történő, munkahelyteremtést, korszerűsítést, gazdasági diverzifikációt és átalakulást eredményező fenntartható termelőberuházások;

Módosítás  25

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) új vállalkozásokat – köztük üzleti inkubátorházakat és konzultációs szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) új vállalkozások létrehozására és a meglévők fejlesztésére irányuló – többek között üzleti inkubátorházak és konzultációs szolgáltatások révén megvalósuló –, munkahelyteremtést eredményező beruházások;

Módosítás  26

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a szociális infrastruktúrára irányuló, munkahelyteremtést és gazdasági diverzifikációt eredményező beruházások;

Módosítás  27

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) kutatási és innovációs tevékenységekbe való és a fejlett technológiák átadását előmozdító beruházások;

c) kutatási és innovációs tevékenységekbe – többek között egyetemeken és állami kutatóintézetekben zajló tevékenységekbe – történő és a fejlett, piacképes technológiák átadását előmozdító beruházások;

Módosítás  28

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) megfizethető tiszta energiát szolgáló technológiák és infrastruktúrák bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, az energiahatékonyságra és a megújuló energiára irányuló beruházások;

d) a megfizethető tiszta energiát és ezzel kapcsolatos rendszereket szolgáló technológiák és infrastruktúrák bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, az energiahatékonyságra, az energiatárolási technológiákra és a fenntartható megújuló energiára irányuló beruházások, amennyiben munkahelyteremtéshez és a fenntartható foglalkoztatás magas szinten tartásához vezetnek;

Módosítás  29

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az intelligens és fenntartható mobilitásra, valamint a környezetbarát közlekedési infrastruktúrára irányuló beruházások;

Módosítás  30

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a leginkább érintett régiókban az energiaszegénység elleni küzdelemre, különösen a szociális lakhatásra, valamint az energiahatékonyság, a klímasemleges megközelítés és az alacsony kibocsátású távfűtés előmozdítására irányuló projektekbe történő beruházások;

Módosítás  31

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra, a digitális innovációra és a digitális konnektivitásra irányuló beruházások, beleértve a digitális és precíziós gazdálkodást;

Módosítás  32

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a területek helyreállítására és szennyeződésmentesítésére, földterületek helyreállítási és újratelepítési projektjeire irányuló beruházások;

f) a zöld infrastruktúrára és a területek helyreállítására és szennyeződésmentesítésére, valamint rozsdaövezeti beruházási és újratelepítési projektekre irányuló beruházások, amikor a „szennyező fizet” elv nem alkalmazható;

Módosítás  33

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) általános érdekű szociális és közszolgáltatások létrehozása és fejlesztése;

Módosítás  34

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) a kultúra, az oktatás és a közösségépítés területén történő beruházások, beleértve az anyagi és szellemi bányászati örökség és a közösségi központok hasznosítását;

Módosítás  35

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és átképzése;

h) munkavállalók és álláskeresők továbbképzése, átképzése és képzése;

Módosítás  36

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) munkakeresési segítség álláskeresőknek;

i) munkakeresési segítség álláskeresőknek, a tevékeny időskor támogatása és a pályamódosító munkavállalóknak nyújtott jövedelemtámogatás;

Módosítás  37

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők, különösen a nők, a fogyatékossággal élő személyek és a kiszolgáltatott csoportok aktív munkaerőpiaci befogadása;

Módosítás  38

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése a) és c) pontjának megfelelően támogatott területként kijelölt területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz is nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt információk alapján a méltányos átállásra vonatkozó területi terv részeként jóváhagyják. A szóban forgó beruházások csak akkor támogathatók, ha szükségesek a méltányos átállásra vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA a(z) .../... [új CPR] rendelet 102. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kevésbé fejlett és átmeneti régiókban a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz is nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt információk alapján a méltányos átállásra vonatkozó területi terv részeként jóváhagyják. A szóban forgó beruházások csak akkor támogathatók, ha szükségesek a méltányos átállásra vonatkozó területi terv végrehajtásához munkahelyteremtés céljából, ha megfelelnek a munkahelyteremtésre, a nemek közötti egyenlőségre és az egyenlő díjazásra vonatkozó szociális céloknak és a környezetvédelmi céloknak, valamint ha elősegítik a klímasemleges gazdaságra való átállást a tevékenységek áthelyezése nélkül, összhangban a(z) .../... [új CPR] rendelet 60. cikkének (1) bekezdésével.

Módosítás  39

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A MÁTA támogatást nyújthat a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgáló beruházásokhoz is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt információk alapján a méltányos átállásra vonatkozó területi terv részeként jóváhagyják. A szóban forgó beruházások csak akkor támogathatók, ha szükségesek a méltányos átállásra vonatkozó területi terv végrehajtásához.

A MÁTA támogatást nyújthat a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését szolgáló beruházásokhoz is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésének i) pontjában előírt információk alapján a méltányos átállásra vonatkozó területi terv részeként jóváhagyják, továbbá azok teljesítik az e bekezdés második albekezdésében foglalt egyéb feltételeket. A szóban forgó beruházások csak akkor támogathatók, ha szükségesek a méltányos átállásra vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Módosítás  40

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 2. cikkének 18. pontjában meghatározott, nehéz helyzetben lévő vállalkozások

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 2. cikkének 18. pontjában meghatározott, nehéz helyzetben lévő vállalkozások, kivéve azokat az eseteket, amikor a nehézségek az energetikai átállás folyamatából erednek, vagy 2020. február 15. után kezdődtek és a Covid19-válságból erednek;

__________________

__________________

16 Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás  41

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) fosszilis tüzelőanyagok előállításával, feldolgozásával, forgalmazásával, tárolásával vagy égetésével kapcsolatos beruházások;

d) fosszilis tüzelőanyagok előállításával, feldolgozásával, szállításával, forgalmazásával, tárolásával vagy égetésével kapcsolatos beruházások, kivéve, ha összhangban vannak az (1a) bekezdéssel;

Módosítás  42

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) széles sávú infrastruktúrába irányuló beruházások olyan területeken, amelyek legalább két azonos kategóriájú széles sávú hálózattal rendelkeznek.

e) széles sávú infrastruktúrába irányuló beruházások olyan területeken, ahol a piac versenyképes feltételek mellett egyenértékű megoldásokat kínál a fogyasztóknak;

Módosítás  43

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a kkv-któl eltérő vállalkozásokba történő beruházások, amelyek munkahelyek és termelési folyamatok egyik tagállamból egy másikba vagy harmadik országba történő áthelyezésével járnak;

Módosítás  44

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) olyan, NUTS 2. szintű régióban végzett műveletek, ahol a program időtartama alatt új szén-, lignit- vagy olajpalabánya, illetve tőzegkitermelési terület megnyitását vagy ideiglenesen bezárt szén-, lignit- vagy olajpalabánya, illetve tőzegkitermelési terület újbóli megnyitását tervezik.

Módosítás  45

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontjától eltérve a szén, lignit, olajpala vagy tőzeg kitermelésére és égetésére nagymértékben támaszkodó régiók esetében a Bizottság jóváhagyhat olyan, méltányos átállásra vonatkozó területi terveket, amelyek földgázzal kapcsolatos tevékenységekbe történő beruházásokat tartalmaznak, feltéve, hogy e tevékenységek az (EU) .../2020 rendelet [taxonómiai rendelet] 3. cikkével összhangban környezeti szempontból fenntarthatónak minősülnek és a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:

 

a)  áthidaló technológiaként alkalmazzák azokat a szén, a lignit, a tőzeg vagy az olajpala kiváltása érdekében;

 

b)  a fenntartható rendelkezésre állás határain belül maradnak vagy összeegyeztethetők a tiszta hidrogén, a biogáz és a biometán használatával;

 

c)  a szén, a lignit, a tőzeg vagy az olajpala teljes körű fokozatos megszüntetésének felgyorsítása révén hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos uniós környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához;

 

d)  az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyezés jelentős csökkenését és az energiahatékonyság növekedését eredményezik;

 

e)  hozzájárulnak az energiaszegénység kezeléséhez;

 

f)  nem akadályozzák a megújuló energiaforrások fejlesztését az érintett területeken, továbbá összeegyeztethetők és szinergiában állnak a megújuló energiaforrások későbbi használatával.

 

Megfelelően indokolt esetekben a Bizottság az (EU) .../2020 rendelet [taxonómiai rendelet] 3. cikkével összhangban a feltételeket nem teljesítő tevékenységekre irányuló beruházásokat is jóváhagyhat, amennyiben azok megfelelnek az e bekezdés első albekezdésében meghatározott valamennyi egyéb feltételnek, és a tagállam a méltányos átállásra vonatkozó területi tervben igazolni tudja e tevékenységek támogatásának szükségességét, és azok összhangban állnak az uniós energia- és éghajlat-politikai célkitűzésekkel és jogszabályokkal, valamint a tagállam nemzeti energia- és klímatervével.

Módosítás  46

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a régiókategóriákra vonatkozóan kell programozni, ahol az érintett területek találhatók, a 7. cikknek megfelelően kidolgozott és a Bizottság által valamely program vagy programmódosítás részeként jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó területi tervek alapján. A programozott források egy vagy több egyedi programként, illetve programon belüli egy vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a régiókategóriákra vonatkozóan kell programozni, ahol az érintett területek vagy gazdasági tevékenységek találhatók, a 7. cikknek megfelelően kidolgozott és a Bizottság által valamely program vagy programmódosítás részeként jóváhagyott, méltányos átállásra vonatkozó területi tervek alapján. A programozott források egy vagy több egyedi programként, illetve programon belüli egy vagy több prioritásként jelennek meg.

Módosítás  47

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy programot, ha a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben szereplő, az átállási folyamat által legkedvezőtlenebbül érintett területek azonosítása indokolt és a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi terv összhangban áll az érintett tagállam nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság – hacsak jóváhagyásának megtagadását megfelelően nem indokolja – abban az esetben hagy jóvá egy programot, ha a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben szereplő, az átállási folyamat által legkedvezőtlenebbül érintett területeket megfelelően azonosítják, és a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi terv összhangban áll az érintett tagállam nemzeti energia- és klímatervével, a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célkitűzéssel, annak 2030-ig elérendő köztes céljaival, valamint a szociális jogok európai pillérével.

Módosítás  48

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -prioritások magukban foglalják a tagállami MÁTA-allokációk egészéből vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] cikkével összhangban átcsoportosított forrásokat. A MÁTA számára átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források teljes összege legalább másfélszerese és legfeljebb háromszorosa az adott prioritásra a 3a. cikk (1) bekezdésében említett források nélkül a MÁTA-ból nyújtott támogatás összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -prioritások magukban foglalják a tagállami MÁTA-allokációk egészéből vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat. E forrásokat önkéntes alapon ki lehet egészíteni az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] cikkével összhangban átcsoportosított forrásokkal. A MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források teljes összege legfeljebb másfélszerese az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott támogatás összegének. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított forrásoknak meg kell őrizniük eredeti célkitűzéseiket, és azokat bele kell foglalni az ERFA és az ESZA+ tematikus koncentrációs szintjeibe.

Módosítás  49

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A MÁTA-t az egyes régiók legsérülékenyebb közösségei számára dolgozták ki, ezért a MÁTA keretében finanszírozott, a 2. cikkben foglalt egyedi célkitűzéshez hozzájáruló támogatható projektek a vonatkozó költségek legfeljebb 85%-át kitevő társfinanszírozásban részesülnek.

Módosítás  50

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek illetékes hatóságaival együttműködve egy vagy több, a 868/2014/EK bizottsági rendelettel módosított 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 3. szintjének („NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy vagy több érintett területre kiterjedő, méltányos átállásra vonatkozó területi tervet dolgoznak ki a II. mellékletben meghatározott minta szerint. E területek az átállásból adódóan a gazdasági és társadalmi hatások alapján legkedvezőtlenebbül érintett területek, különös tekintettel a fosszilis tüzelőanyagok előállításához és felhasználásához kapcsolódó munkahelyek várható megszűnésére és a legkibocsátásintenzívebb ipari létesítmények termelési folyamatainak átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) Az (EU) .../... rendelet [új CPR] 6. cikkében megállapított partnerség elvével összhangban és – adott esetben – az EBB és az EBA támogatásával a tagállamok az érintett területek illetékes helyi és regionális hatóságaival együttműködve egy vagy több, az (EU) 2016/2066 bizottsági rendelettel17 módosított 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 3. szintjének („NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy vagy több érintett területre kiterjedő, méltányos átállásra vonatkozó területi tervet dolgoznak ki a II. mellékletben meghatározott minta szerint. E területek az átállásból adódóan a gazdasági és társadalmi hatások alapján legkedvezőtlenebbül érintett területek, különös tekintettel a fosszilis tüzelőanyagok előállításához és felhasználásához kapcsolódó munkahelyek várható megszűnésére és a legkibocsátásintenzívebb ipari létesítmények termelési folyamatainak átalakítása jelentette szükségletekre.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás  51

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a klímasemleges gazdaságra való átállás nemzeti szintű folyamatának ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb változatával (a továbbiakban: NEKT) összhangban álló átállási folyamat főbb lépéseinek ütemtervét;

a) a 2030-ra meghatározott uniós éghajlati célok elérése, valamint a klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig megvalósuló átállás nemzeti szintű folyamatának ismertetése, ideértve a nemzeti energia- és klímaterv legfrissebb változatával (a továbbiakban: NEKT) összhangban álló átállási folyamat főbb lépéseinek ütemtervét;

Módosítás  52

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az átállási folyamat által rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból támogatandó területként való azonosítás indoklása;

b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az átállási folyamat által rendkívül hátrányosan érintett, és az (1) bekezdésnek megfelelően a MÁTA-ból támogatandó területként való azonosítás indoklása, beleértve az olyan mutatókat, mint a munkanélküliségi ráta és az elnéptelenedési mutató;

Módosítás  53

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett területek előtt álló, az átállásból adódó kihívások felmérése – ideértve a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait –, valamint a szóban forgó területeken folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek átalakításából vagy felszámolásából következően a potenciálisan érintett munkahelyek és megszűnő munkahelyek számának, továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az azonosítása.

c) a leghátrányosabban érintett területek előtt álló, az átállásból adódó kihívások hatásának felmérése – ideértve a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait –, valamint a szóban forgó területeken folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek átalakításából vagy felszámolásából következően a potenciálisan érintett munkahelyek és megszűnő munkahelyek számának, az állami bevételek potenciális hatásának, a fejlesztési szükségleteknek és célkitűzéseknek, valamint az energiaszegénységgel kapcsolatos kihívásoknak az azonosítása.

Módosítás  54

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás várható hozzájárulásának ismertetése;

d) a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, demográfiai, gazdasági, egészségügyi és környezeti hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás várható hozzájárulásának ismertetése;

Módosítás  55

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az egyéb nemzeti, regionális vagy területi stratégiákkal és tervekkel való konzisztencia felmérése;

e) adott esetben az egyéb nemzeti, regionális vagy területi stratégiákkal és tervekkel való konzisztencia felmérése;

Módosítás  56

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás esetén az ilyen műveletek és vállalkozások teljes körű felsorolása és a szóban forgó támogatás szükségességének indoklása hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a beruházás hiányában a várhatóan megszűnő munkahelyek száma meghaladná a várhatóan létrejövő munkahelyek számát;

h) a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott támogatás esetén az ilyen műveletek és vállalkozások tájékoztató jellegű felsorolása és a szóban forgó támogatás szükségességének indoklása hiányelemzéssel, amely bemutatja, hogy a beruházás hiányában a várhatóan megszűnő munkahelyek száma meghaladná a várhatóan létrejövő munkahelyek számát;

Módosítás  57

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. cikkével] összhangban a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek kidolgozásába és végrehajtásába be kell vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. cikkével] összhangban a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek kidolgozásába és végrehajtásába be kell vonni az érintett partnereket és – adott esetben – az EBB-t és az EBA-t.

Módosítás  58

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott mérföldkövek és a 2029-re meghatározott célértékek kumulatívak. Miután a Bizottság jóváhagyja az (EU) [új CPR] rendelet [14. cikkének (2) bekezdése] értelmében benyújtott programmódosítási kérelmet, a célértékeket nem vizsgálják felül.

(2) A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott mérföldkövek és a 2029-re meghatározott célértékek kumulatívak.

Módosítás  59

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság a program végső teljesítményjelentésének vizsgálata alapján arra a megállapításra jut, hogy a MÁTA-források egy vagy több teljesítmény- vagy eredménymutatója tekintetében meghatározott célértékek legalább 65 %-át nem érik el, az (EU) [új CPR] rendelet [98.] cikkének megfelelően pénzügyi korrekciókat hajthat végre az érintett prioritás MÁTA-ból nyújtott támogatásának az elért célértékekkel arányos csökkentésével.

A program végső teljesítményjelentése alapján a Bizottság pénzügyi korrekciókat hajthat végre az (EU) .../... [új CPR] rendelettel összhangban.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Átmeneti rendelkezések

 

A tagállamok ....-ig [e rendelet hatálybalépésétől számított egy év] átmeneti időszakot kapnak a területi méltányos átállásra vonatkozó tervek előkészítésére és elfogadására. Az átmeneti időszak alatt valamennyi tagállam teljes mértékben jogosult az e rendelet szerinti finanszírozásra, amelyet a Bizottság nem vehet figyelembe a kötelezettségvállalás visszavonására vagy a finanszírozás elvesztésére vonatkozó döntés meghozatalakor.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

10 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottságnak legkésőbb a következő többéves pénzügyi keret félidős vizsgálata végén felül kell vizsgálnia a Méltányos Átállást Támogató Alap végrehajtását, és értékelnie kell a hatóköre módosításának lehetőségét, az (EU) 2020/... rendeletben [taxonómia rendelet] végrehajtott esetleges változtatásokkal, az (EU) 2020/... rendeletben [európai éghajlat-politikai rendelet] meghatározott uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel, valamint a fenntartható finanszírozásról szóló cselekvési terv végrehajtásának alakulásával összhangban. Ez alapján a Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslatokkal kísért – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 


INDOKOLÁS

A. Bevezetés

 

A 2021–2027 közötti időszak kohéziós politikai finanszírozásának felhasználását szabályozó jogalkotási javaslatokban az uniós beruházások egyik fő célkitűzése lesz a „zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átalakulás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával”. Ez a Párizsi Megállapodás végrehajtását szolgálja. Emellett a többéves pénzügyi keret összes kiadásának 25%-át éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységekre kell fordítani.

 

Az európai zöld megállapodás még inkább megerősíti az EU zöldebb jövő iránti elkötelezettségét azáltal, hogy új növekedési politikát határoz meg Európa számára azzal – az Európai Tanács által 2019. december 12-én jóváhagyott – nagyra törő céllal, hogy 2050-ig megvalósuljon a klímasemlegesség.

 

A zöld gazdaság és a klímasemlegesség felé vezető úton azonban különös nehézségek merülnek fel, amelyekkel sürgősen szembe kell néznünk. Számos olyan régió van például, amely még mindig a fosszilis tüzelőanyagoktól függ vagy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával járó ipari folyamatoktól. E régiók klímasemleges gazdaságra való átállása ezért hatalmas kihívást jelent. A magas üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitású vagy fosszilis tüzelőanyagok, például a szén és a lignit termelésén és felhasználásán alapuló gazdasági tevékenységeknek elkerülhetetlenül csökkenniük kell mind a gazdasági teljesítmény, mind a foglalkoztatási szint tekintetében. Más, magas üvegházhatásúgáz-kibocsátású ágazatoknak fel kell hagyniuk a nagy szén-dioxid-kibocsátással járó folyamatokkal: átalakításra szorulnak. Emellett számos, közvetetten a fent említett tevékenységektől függő munkahelynek is át kell alakulnia, vagy meg kell szűnnie. Mindezek a változások közvetlen hatással lesznek az emberek életére, és elkerülhetetlenül számos társadalmi kihívást fognak előidézni.

 

Az előadó ezért határozottan üdvözli, hogy a Bizottság – azzal, hogy a 2020 utáni finanszírozási időszakban egy igazságos átmenetet biztosító alap létrehozásáról szóló külön új rendelettervezetet nyújtott be – figyelmet szentelt ezeknek a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásoknak, és rámutatott az igazságos átmenet szükségességével kapcsolatos közös uniós válasz fontosságára.

 

Az előadó véleménye szerint azonban ez a javaslat – az első, az európai zöld megállapodásban meghatározott prioritásokat végrehajtó jogalkotási javaslat, amely a fenntartható Európára vonatkozó beruházási terv részét képezi – még néhány további módosításra, kiegészítésre és kiigazításra szorul. Az előadót különösen aggasztja a klímasemleges gazdaságra való átállási folyamat társadalmi-gazdasági hatása, és szilárd meggyőződése, hogy az EU-nak az átmenetet anélkül kell megvalósítania, hogy tovább növelné a régiók közötti egyenlőtlenségeket, vagy hogy egyetlen polgárt is hátrahagyna.

 

B. A Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus szerkezete

 

Az előadó üdvözli a Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus hárompilléres struktúráját, amely a Méltányos Átállást Támogató Alapból, az InvestEU célzott programjából és az EBB csoporttal közös közszektorbeli hiteleszközből áll. A Méltányos Átállást Támogató Alapot elsősorban támogatások nyújtására fogják felhasználni, és középpontjában a gazdasági diverzifikálás, valamint a munkavállalók és álláskeresők átképzése és aktív befogadása áll, míg a másik két pillér a magánberuházásokat hivatott vonzani és a közfinanszírozást fellendíteni.

 

Az előadó arra is rámutat, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapot megosztott irányítás keretében, a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal és érdekelt felekkel szoros együttműködésben hajtják végre, mivel ez biztosítja az átmenet stratégiájával kapcsolatos felelősségvállalást. A partnerségi elvnek való megfelelés szintén kulcsfontosságú, mivel ez biztosítja a gazdasági és szociális partnerekkel való konzultációt a programozással és a végrehajtással kapcsolatos kérdésekben.

 

C. A támogatás hatóköre

 

Az előadó üdvözli, hogy a javasolt MÁTA támogatni fogja a gazdasági diverzifikációval, a munkavállalók átképzésével és a környezeti rehabilitációval kapcsolatos tevékenységeket. Ez a tevékenységek széles körét öleli fel, például az alábbiakba történő beruházásokat: kkv-k, K+I, energiával kapcsolatos technológiák és infrastruktúrák, digitalizálás, rehabilitálás, körforgásos gazdaság, a munkavállalók továbbképzése és átképzése, valamint az álláskeresők támogatása és befogadása. A tevékenységek listájának azonban még szélesebb körűnek kell lennie annak lehetővé tétele érdekében, hogy a régiók, az emberek, a vállalkozások és más érdekelt felek hatékonyan szembe tudjanak nézni a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti következményeivel.

 

Az előadó kizárná a MÁTA-finanszírozásból a kkv-któl eltérő vállalkozásokba történő befektetéseket, ha a munkahelyeket és a termelési folyamatokat egyik tagállamból a másikba vagy harmadik országba helyezik át. Az előadó egyetért továbbá azzal, hogy a finanszírozásból kizárják a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó beruházásokat, de úgy véli, hogy a földgázzal kapcsolatos tevékenységekre irányuló beruházásoknak bizonyos szigorú feltételek mellett támogathatónak kell lenniük.

 

D. Költségvetés

 

Az előadó üdvözli, hogy a javasolt MÁTA az energetikai átállást fogja előmozdítani, illetve a tevékenységek sokkal szélesebb körét fogja támogatni három tág kategóriában: szociális támogatás, gazdaságélénkítés és a földterületek helyreállítása. Az előadó üdvözli továbbá a Bizottság módosított javaslatát, amely lényegesen nagyobb költségvetést és további forrásokat javasol az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből. Mivel azonban az EU ambiciózus politikai célkitűzései csak ambiciózus költségvetéssel érhetők el, még több forrásra van szükség, és ezek nem veszélyeztethetik a többi kohéziós alap finanszírozását. Emellett a MÁTA forrásait önkéntes alapon ki lehet egészíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó átcsoportosításokkal.

 

Az előadó úgy véli továbbá, hogy jutalmazni kell a tagállamok által tett további erőfeszítéseket, amelyek a célértéket meghaladó kibocsátáscsökkentéshez vezetnek. Az előadó ezért támogatja az olyan ösztönzők bevezetését, mint a Zöldprémium-mechanizmus, amely további juttatásokkal jutalmazza azokat a tagállamokat, amelyek nagyobb sebességgel csökkentik üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat.  Az előadó véleménye szerint különös figyelmet kell fordítani a szigetekre és a legkülső régiókra is, külön támogatást biztosítva számukra.

 

E. Következtetések

 

Ez a jelentés intenzív tárgyalások és kompromisszumok eredménye. Az előadó különösen köszönetet kíván mondani a többi képviselőcsoport árnyékelőadóinak, valamint az öt társbizottság és két másik bizottság véleményének előadóinak a véleményért. Az előadó várakozással tekint a nyári szünet utáni intenzív intézményközi tárgyalások elé.


 

 

 

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (26.6.2020)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

A vélemény előadója (*): Siegfried Mureşan

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

 

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó teljes mértékben támogatja a Méltányos Átállást Támogató Alapot (MÁTA), összhangban a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és saját forrásokról szóló 2019. október 10-i parlamenti állásfoglalással[1].

Ebben az állásfoglalásban a Parlament felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a következő többéves pénzügyi keret teljes mértékben feleljen meg a Párizsi Megállapodásnak és hangsúlyozza, hogy a politikai és pénzügyi erőfeszítések terén – célkitűzéseinek elérése érdekében – sürgősen újabb ugrásszerű változásra van szükség, valamint hogy a legfontosabb társadalmi igazságossági feltételek alapján igazságos átmenetet kell biztosítani a szén-dioxid-semleges gazdaság felé, hogy senki se maradjon le.

Az előadó úgy véli, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapot az előirányzatok növelése révén meg kell erősíteni annak érdekében, hogy az teljesíteni tudja ambiciózus célkitűzéseit. A MÁTA keretében történő finanszírozáshoz az egyéb uniós strukturális és beruházási alaptól függetlenül kell hozzáférni. Ezért az előadó úgy véli, hogy bár biztosítani kell az uniós alapok közötti legmagasabb szintű kiegészítő jelleget, az alap keretében történő finanszírozáshoz való hozzáférést nem szabad más kohéziós alapokkal való „párosítástól” függővé tenni a következő okok miatt:

 

1.  A MÁTA az uniós kohéziós politika keretében alkalmazott többi eszközt egészíti ki. Központi szerepet fog játszani a klímasemlegesség felé vezető út egyik legnagyobb kihívásának leküzdésében. Ezért politikai jelentőségével összhangban a MÁTA működésének és elosztásának a lehető legnagyobb mértékben függetlennek kell lennie az egyéb finanszírozási eszközöktől, ugyanakkor fenn kell tartani az azokkal való kiegészítő jelleget.

2.  Az a követelmény, hogy a MÁTA allokációját a megfelelő strukturális alapokkal párosítsák, előzetesen megszabja a vonatkozó alapok felhasználását/ előzetesen felhasználja/lefoglalja az adott alapokat. A tagállamoknak kell eldönteniük, hogy gazdasági, társadalmi és területi jellemzőik alapján hogyan osztják el nemzeti keretüket, feltéve, hogy ez az elosztás megfelel az uniós jogi keretnek. Ha megköveteljük, hogy a MÁTA allokációját össze kell egyeztetni a kohéziós finanszírozással, további feltételt írnánk elő a tagállamok számára, ami pluszterhet jelentene.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió 20212027 közötti kohéziós politikáját a következő többéves pénzügyi keret összefüggésében meghatározó szabályozási keret azzal járul hozzá a Párizsi Megállapodás végrehajtásával és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre összpontosítja. E rendelet az európai zöld megállapodásról szóló közleményben (a továbbiakban: európai zöld megállapodás)11 meghatározott prioritások egyikét hajtja végre, és része a Fenntartható Európa beruházási tervnek12, amely a kohéziós politika összefüggésében a méltányos átállási mechanizmus keretében nyújt célzott finanszírozást a fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való kompenzációja jellemezte klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi hatásainak kezeléséhez.

(1) Az Unió 2021-2027 közötti kohéziós politikáját a következő többéves pénzügyi keret összefüggésében meghatározó szabályozási keret azzal járul hozzá a Párizsi Megállapodásban foglalt, a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5°C alatt tartására irányuló kötelezettségvállalás végrehajtásával és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre és a szociális jogok európai pillérére összpontosítja E rendelet az európai zöld megállapodásról szóló közleményben (a továbbiakban: európai zöld megállapodás)11 meghatározott prioritások egyikét hajtja végre, és része a Fenntartható Európa beruházási tervnek12, amely a kohéziós politika összefüggésében a méltányos átállási mechanizmus keretében nyújt célzott finanszírozást a fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való kompenzációja jellemezte klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi hatásainak kezeléséhez.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 11.

11 COM(2019) 640 final, 2019. december 11.

12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

12 COM(2020) 21, 2020. január 14.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak mindenki számára méltányosnak és társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. Ezért az Uniónak és a tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe kell venniük az átállás gazdasági és társadalmi következményeit, és a kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell. E tekintetben az uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak mindenki számára inkluzívnak és társadalmilag elfogadhatónak kell lennie, csökkentenie kell az egyenlőtlenségeket, és senkit sem hagyhat az út szélén. Ezért az Uniónak és a tagállamoknak, valamint a különböző regionális és helyi szereplőknek kezdettől fogva figyelembe kell venniük az átállás környezeti, társadalmi, munkaerőpiaci és gazdasági következményeit, és a kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges eszköz alkalmazásával enyhíteniük, a pozitív hatásokat pedig – mint amilyen az új, tisztességes és fenntartható munkahelyek létrehozása vagy a levegőminőség javítása – erősíteniük kell. E tekintetben az uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban és a Fenntartható Európa beruházási tervben foglaltaknak megfelelően a méltányos átállási mechanizmusnak ki kell egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá kell járulnia az Unió klímasemlegességre való átállásából adódó társadalmi és gazdasági következmények kezeléséhez azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-politikai és szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban és a Fenntartható Európa beruházási tervben foglaltaknak megfelelően, amely az uniós költségvetésből és a kapcsolódó eszközökből legalább 1 billió eurót mobilizál a fenntartható beruházásokra a következő tíz évben, a méltányos átállási mechanizmusnak, amely legalább 100 milliárd eurót mobilizál, támogatnia kell az átállás által érintett régiók munkavállalóit és polgárait, kiegészítve a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret megfelelő programjainak zöld átállást támogató fellépéseit. Hozzá kell járulnia az Unió 2050-ig történő klímasemlegességre való átállásából adódó társadalmi és gazdasági következmények kezeléséhez, különös tekintettel a folyamatban érintett munkavállalókra, azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-politikai és szociális célú ráfordításait.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós politika keretében végrehajtott méltányos átállási mechanizmus egyik pillére. A MÁTA célja, hogy a leginkább érintett területek és munkavállalók támogatása révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével összhangban a MÁTA révén támogatásban részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság diverzifikációjának és korszerűsítésének finanszírozásával és a foglalkoztatásra gyakorolt negatív következmények mérséklésével közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel azonos szinten, azokat kiegészítve határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós politika keretében végrehajtott méltányos átállási mechanizmus egyik pillére. A MÁTA célja nem csak az, hogy mérsékelje és kompenzálja az éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen hatásait, hanem az is, hogy a leginkább érintett területek, az ott élő emberek és különösen az érintett munkavállalók támogatása révén megteremtse és erősítse a jövőbeli pozitív hatásokat, továbbá elősegítse az éghajlat-semlegességre való méltányos átállást 2050-ig. Egyedi célkitűzésével összhangban a MÁTA révén támogatásban részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság diverzifikációjának, újrapozicionálásának és korszerűsítésének finanszírozásával és a foglalkoztatásra, valamint az életszínvonalra gyakorolt negatív következmények mérséklésével közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás hatásának elősegítéséhez és katalizálásához. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel azonos szinten, azokat kiegészítve határoznak meg. Támogatást kell nyújtani azoknak a területeknek is, ahol a bányászati tevékenységek fokozatos megszüntetése után jelentős strukturális változások következnek be.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az uniós támogatás és finanszírozás alkalmazása során biztosítani kell, hogy valamennyi tagállamban valamennyi támogatható projekt összhangban legyen az Unió azon kötelezettségével, hogy 2050-ig megvalósítsa a klímasemlegességet;

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a Párizsi Megállapodás végrehajtására és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal, valamint az európai zöld megállapodásban javasolt fokozott uniós törekvéssel összhangban történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell nyújtania az éghajlati szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai kiegészítik azokat a beruházásokat, amelyek annak az átfogó célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az EU költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított források teljes mértékben hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a Párizsi Megállapodás végrehajtására és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal, valamint az európai zöld megállapodásban javasolt fokozott uniós törekvéssel összhangban történő kezelése jelentőségére, a kohéziós politikának és a MÁTA-nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell nyújtania az éghajlati szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai kiegészítik azokat a beruházásokat, amelyek annak az átfogó célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az EU költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból önkéntes alapon átcsoportosított források hozzájárulhatnak e cél eléréséhez, és megkönnyíthetik a zöld átmenetet, miközben teljes mértékben hozzájárulnak az új, minőségi munkahelyekhez, az inkluzív fenntartható növekedéshez és a regionális fejlődéshez.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A Covid19-járvány fényében, valamint annak érdekében, hogy az Unió bizonyítsa a gazdasági fellendülés fenntartható fejlődés útján történő elérése iránti elkötelezettségét, a következő többéves pénzügyi keretnek és az európai helyreállítási tervnek magában kell foglalnia a MÁTA számára elkülönített összeg növelését.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) The resources of the JTF should be commensurate with its ambitious objective. A klímasemlegességre való áttérés hatásainak enyhítése érdekében a MÁTA-nak külön pénzügyi allokációval kell rendelkeznie, amely független az egyéb uniós strukturális és beruházási alapok allokációjától. A MÁTA-hoz való hozzáférést nem szabad más uniós alapokból történő átcsoportosításoktól függővé tenni. Az ilyen független hozzáférés lehetővé teszi a MÁTA megfelelő működését és a várt eredmények elérését, valamint kiszámíthatóságot teremt a kedvezményezettek számára.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrásokat.

(7) A MÁTA forrásai önmagukban nem lesznek elegendőek a klímasemlegességre való áttéréssel kapcsolatos valamennyi kihívás kezeléséhez. Ezért a MÁTA-ból származó forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrásokat. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból a MÁTA számára átcsoportosított önkéntes hozzájárulások nem érintik a kohéziós politika egyéb célkitűzéseit és az ERFA és az ESZA+ keretében más célokra programozott pénzügyi előirányzatokat. Az átcsoportosított hozzájárulások nem léphetik túl a tagállamoknak eredetileg az ERFA-ból és az ESZA+-ból elkülönített források 20%-át.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az [Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló]+ intézményközi megállapodás [17.] cikkével összhangban a pénzügyi keretösszeg képezi az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget az Európai Parlament és a Tanács számára, és a költségvetési hatóság határozata alapján növelhető. Emellett a MÁTA pénzügyi keretösszeg további tagállami hozzájárulásokkal és a vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb forrásokkal is növelhető, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott eseteken felüli külső címzett bevételnek minősülnek.

 

_____________

 

+ A hivatkozás a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó intézményközi megállapodásnak megfelelően frissítendő.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való átállás az összes tagállamot kihívás elé állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd azon tagállamok számára, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis tüzelőanyagokra vagy a klímasemlegességre való áttérés nyomán fokozatosan megszüntetendő vagy átalakítandó kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre, illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi eszközökkel. A Méltányos Átállást Támogató Alapnak ennélfogva az összes tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi eszközeit annak megfelelően kell elosztani, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek finanszírozni a klímasemlegességre való átállás kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A klímasemleges gazdaságra való átállás az összes tagállamot kihívás elé állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd azon tagállamok számára, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis tüzelőanyagokra és kisebb mértékben a klímasemlegességre való áttérés nyomán fokozatosan megszüntetendő vagy átalakítandó kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre, illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi eszközökkel. A Méltányos Átállást Támogató Alapnak ennélfogva az összes tagállamra ki kell terjednie, ám a pénzügyi eszközei elosztásának támogatnia kell a rászoruló tagállamokat azok pénzügyi kapacitása alapján a klímasemlegességre való átállás kezeléséhez szükséges beruházások végrehajtásában. E tekintetben különös figyelmet kell fordítani a szigetekre, valamint a ritkán lakott és távoli területekre, ahol a klímasemlegességre történő energetikai átállás megvalósítása nagyobb kihívást jelent.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet állapítja meg, meghatározva különösen a költségvetés elkészítésére és – vissza nem térítendő támogatás, közbeszerzés és pénzdíjak útján, valamint közvetett végrehajtás keretében történő – végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá rendelkezve a pénzügyi szereplők felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a hatékony uniós finanszírozás alapvető előfeltétele.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] (EU).../... rendelettel összhangban és az ahhoz rendelt források keretein belül a MÁTA részeként helyreállítási és rezilienciaépítési intézkedéseket kell végrehajtani a Covid19-válság példa nélküli hatásainak kezelése érdekében. Ezeket a kiegészítő forrásokat úgy kell felhasználni, hogy biztosított legyen az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] (EU).../... rendeletben előírt határidők betartása;

 

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és környezetvédelmi prioritásainak teljes körű tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A beruházások listájának a zöld megállapodás céljainak figyelembevételével tartalmaznia kell a helyi gazdaságokat támogató és hosszú távon fenntartható beruházásokat. A finanszírozásban részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységek – esetében a támogatást a tevékenység fokozatos megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását illetően a támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása és növelése és a környezetkárosodás kiküszöbölése mellett a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességével13 összhangban jelentős kibocsátáscsökkentést eredményező új technológiák, új eljárások vagy termékek bevezetése révén kell újfajta tevékenységeket előmozdítania. Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és fenntartható technológiák, valamint a digitalizáció és a konnektivitás terén zajló innovációt és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz és segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen mellékhatásait.

(10) E rendelet azonosítja azokat a beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és környezetvédelmi prioritásainak teljes körű tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A beruházások listájának a zöld megállapodás céljainak figyelembevételével tartalmaznia kell a helyi gazdaságokat támogató és hosszú távon fenntartható beruházásokat, és emellett szolgálnia kell az Unió természeti tőkéjének védelmét, megőrzését és gyarapítását, valamint elő kell mozdítania az egészséget és a jóllétet a környezeti kockázatok és hatások összefüggésében. A finanszírozásban részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységek – esetében a támogatást a tevékenység fokozatos megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását illetően a támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása és növelése és a környezetkárosodás kiküszöbölése mellett a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességével13 összhangban jelentős kibocsátáscsökkentést eredményező új technológiák, új eljárások vagy termékek bevezetése révén kell újfajta tevékenységeket előmozdítania. A támogatást azon közvetve érintett ágazatok és munkahelyek számára is elérhetővé kell tenni, amelyek a fosszilis tüzelőanyagok értékláncától és az üvegházhatásúgáz-intenzív ipari folyamatoktól függenek, például munkavállalók átképzésére. Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és fenntartható technológiák, valamint a digitalizáció és a konnektivitás terén zajló innovációt és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz és segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen mellékhatásait.

_________________

_________________

13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak című dokumentumban foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 773 final.

13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak című dokumentumban foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 773 final.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A MÁTA-ból támogatást kell továbbá biztosítani – új munkahelyek létrehozásának feltétele mellett – a társadalmi, oktatási, egészségügyi és kulturális projektekre irányuló beruházások számára, különösen azokban a régiókban, amelyek gazdasága intenzív szén-dioxid-kibocsátású, és amelyeket érint az erőforrás-hatékony és karbonszegény gazdaságra való strukturális átállás. Az ilyen beruházás biztosíthatja, hogy az átállás által érintett régiókban élő emberek számára elérhetőek legyenek a színvonalas közszolgáltatások és általános érdekű szolgáltatások, és így garantálható legyen a társadalmilag méltányos, senkit hátra nem hagyó átállás.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az érintett munkavállalók továbbképzésére és átképzésére azzal a céllal, hogy segítse őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez való alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz.

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak leginkább kiszolgáltatott polgárok – köztük [az ESZA+-ról szóló] (EU) .../... rendelet szerinti energiaszegénység által sújtott és leginkább sérülékeny személyek – védelme érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az érintett munkavállalók továbbképzésére és átképzésére azzal a céllal, hogy segítse őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez való alkalmazkodásban, ágazatokon átívelően megvalósítsa a nemek közötti egyensúlyt, továbbá munkakeresési segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz A nettó munkaerőpiaci hatás új, jó minőségű munkahelyeken keresztül történő létrehozása az éghajlatvédelmi átállás, valamint a méltányos átállási mechanizmus és a MÁTA általános célja.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Inkluzív politikákra és stratégiákra van szükség ahhoz, hogy a méltányos átállás során elkerülhető legyen az egyenlőtlenségek súlyosbodása. A társadalmi kohézió előmozdításának kell lennie a Méltányos Átállást Támogató Alap keretében nyújtott támogatás fő szempontjának, előmozdítva a nemek közötti egyenlőséget, javítva a migránsok, a fiatal és az idősebb munkavállalók, valamint az alacsony képzettségű munkavállalók körülményeit, és biztosítva, hogy senki se maradjon le.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a MÁTA által finanszírozott prioritások végrehajtása az EUMSZ 8. cikkének megfelelően hozzájáruljon a férfiak és nők közötti egyenlőség tiszteletben tartásához és előmozdításához.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek gazdasági diverzifikációjának megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kba történő termelőberuházásokat. Termelőberuházás alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe vagy immateriális javakba való beruházások értendők, amelyek célja termékek és szolgáltatások előállítása, hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak akkor támogatható termelőberuházás, ha emellett a munkahelyek átállás következtében történő megszűnése jelentős számú munkahely létrehozásával vagy védelmével jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak az eredménye. A meglévő ipari létesítményekbe – többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekbe – történő beruházások abban az esetben engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékektől, továbbá jelentős számú munkahely védelmét eredményezik. Az ilyen beruházásokat ennek megfelelően indokolni kell a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben. A belső piac és a kohéziós politika integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami támogatásokra vonatkozóan lefektetett uniós szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra kell korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában támogatott területként kijelölt területeken találhatóak.

(12) Az átállásban érintett területek gazdasági diverzifikációjának és újrapozicionálásának megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kba történő termelőberuházásokat. Termelőberuházás alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe vagy immateriális javakba való beruházások értendők, amelyek célja termékek és szolgáltatások előállítása, hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak akkor támogatható termelőberuházás, ha emellett a munkahelyek átállás következtében történő megszűnése jelentős számú munkahely létrehozásával vagy védelmével jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak az eredménye. A meglévő ipari létesítményekbe – többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekbe – történő beruházások abban az esetben engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékektől, továbbá jelentős számú munkahely védelmét eredményezik. Az ilyen beruházásokat ennek megfelelően indokolni kell a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben, azoknak fenntarthatónak kell lenniük, és összhangban kell lenniük az energiahatékonyság elsődlegessége elvével. A belső piac és a kohéziós politika integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami támogatásokra vonatkozóan lefektetett uniós szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra kell korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésében felsorolt összes kategória alkalmazásában támogatott területként kijelölt területeken találhatóak. A vállalkozásoknak nyújtott termelőberuházások nem torzíthatják a vállalkozások közötti versenyt.

_________________

_________________

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak rugalmasnak kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy az átalakulóban lévő régiók magánbefektetéseket vonzhassanak. Az új iránymutatások kidolgozásakor a Bizottságnak ezért figyelembe kell vennie az érintett régiók strukturális változásának problémáit is, miközben biztosítja a tisztességes versenyt a belső piacon. Az állami támogatási szabályoknak lehetővé kell tenniük a MÁTA-n keresztül támogatásban részesülő valamennyi régió számára, hogy még korai szakaszban hatékonyan kezeljék a munkahelyek elvesztésének veszélyét. Az alkalmazandó szabályok szerint megfelelő rugalmasságot kell lehetővé tenni, függetlenül a támogatott régiók státuszától.

 

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésen belüli rugalmas programozása végett lehetővé kell tenni egy önálló MÁTA-program létrehozását vagy azt, hogy a MÁTA-forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által támogatott valamely programon belüli egy vagy több külön prioritásként programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 21a. cikkével összhangban a MÁTA forrásait meg kell erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó kiegészítő finanszírozással. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek összhangban kell állniuk a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben rögzített művelettípusokkal.

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésen belüli rugalmas és koherens programozása végett, a tagállamoknak – a helyi és regionális önkormányzatokkal és a szociális partnerekkel együttműködésben – elő kell készíteniük, hogy a MÁTA-forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által támogatott valamely programon belüli egy vagy több külön prioritásként programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 21a. cikkével összhangban a MÁTA forrásait önkéntes alapon meg lehet erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó kiegészítő finanszírozással, amennyiben ez a kiegészítés igazolható, és nem akadályozza helyi szinten azoknak a célkitűzéseknek a megvalósítását, amelyekre az ERFA-t és az ESZA+-t kiosztják. Egy önálló MÁTA-program alternatívaként is elkészíthető, amennyiben objektív körülmények indokolják az ilyen cselekvési irányt.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek összhangban kell állniuk a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben rögzített művelettípusokkal.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) A MÁTA forrásai végrehajtásának minimalizálnia kell az alap kedvezményezettjeinek és az összes érintett szereplőnek az adminisztratív terheit és költségeit, összhangban az (EU).../... [új CPR] rendelet által bevezetett egyszerűsítési intézkedésekkel.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként kell szabni a klímasemleges gazdaság megvalósítása érdekében az adott területen folytatott átállási folyamat hatékony végrehajtását. E tekintetben a tagállamoknak a releváns érdekelt felekkel együttműködésben és a Bizottság támogatása mellett méltányos területi átállásra vonatkozó terveket kell készíteniük, amelyben a nemzeti energia- és klímatervükkel összhangban részletesen ismertetik az átállás folyamatát. A Bizottság e célból létrehozza a méltányos átállási platformot, amely valamennyi érintett ágazat vonatkozásában lehetővé teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a bevált módszerek két- és többoldalú cseréjét, melynek során a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó meglévő platform tapasztalataira építenek.

(14) A MÁTA-támogatás feltételeként kell szabni a klímasemleges gazdaság megvalósítása érdekében az adott területen folytatott átállási folyamat hatékony végrehajtását. E tekintetben a tagállamok az összes releváns érdekelt féllel szoros együttműködésben és a Bizottság támogatása mellett méltányos területi átállásra vonatkozó terveket készítenek, amelyben a nemzeti energia- és klímatervükkel összhangban részletesen ismertetik az átállás folyamatát A Bizottság e célból létrehozza a méltányos átállási platformot, amely valamennyi érintett ágazat vonatkozásában lehetővé teszi a tapasztalatok, a tanulságok és a bevált módszerek két- és többoldalú cseréjét, melynek során a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó meglévő platform tapasztalataira építenek. Ezenkívül a méltányos átállást támogató terveknek összhangban kell lenniük az (EU) .../... [új CPR] rendelet [23.] cikkében említett vonatkozó területi stratégiákkal, ideértve az intelligens szakosodási stratégiákat (S3), a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket és a szociális jogok európai pillérét, a MÁTA kialakítása és végrehajtása érdekében, amely magában foglalja a regionális gazdaságok diverzifikációjára irányuló helyi, regionális, nemzeti és uniós erőfeszítések stratégiai koordinációját, miközben biztosítja a méltányos és tisztességes átmenetet.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Minden tagállamnak támogatnia kell az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célját, hogy az ökológiai átállás sikeres legyen. Azok a tagállamok, amelyek még nem vállalták e célkitűzésnek a teljesítését, csak részleges hozzáférést kapnak a MÁTA szerinti nemzeti költségvetéshez. Ilyen esetben a tagállamok azon régiói élveznek előnyt, amelyek e célkitűzést vállalták.

 

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben azonosítani kell a legkedvezőtlenebbül érintett területeket, ahova a MÁTA-támogatást összpontosítják, és be kell mutatni a klímasemleges gazdaság megvalósítása érdekében folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok előállításában érintett létesítmények átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív tevékenységek átalakítását. Pontosan meg kell határozni ezeket a területeket, amelyeknek a NUTS 3. szintű régióknak kell megfelelniük, illetve ezek részeit kell képezniük. A terveknek részletesen ismertetniük kell a szóban forgó területek kihívásait és szükségleteit, és oly módon kell azonosítaniuk a szükséges művelettípusokat, hogy az biztosítsa a klímasemlegességre való átállással és a zöld megállapodás célkitűzéseivel is összhangban álló, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdasági tevékenységek koherens kidolgozását. A MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi támogatást, amelyek összhangban állnak az átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó területi terveknek a bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy a MÁTA-ból támogatott) programok részeit kell képezniük.

(15) A méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben azonosítani kell a legkedvezőtlenebbül érintett területeket, ahova a MÁTA-támogatást összpontosítják, és be kell mutatni a klímasemleges gazdaság megvalósítása, a foglalkoztatás bővítése és a környezetromlás megakadályozása érdekében folytatandó konkrét fellépéseket, azaz a fosszilis tüzelőanyagok előállításában érintett létesítmények átalakítását vagy bezárását, illetve egyéb kibocsátásintenzív tevékenységek átalakítását. Pontosan meg kell határozni ezeket a területeket, amelyeknek nagyobb egységeknek, úgymint a NUTS 3. szintű régióknak kell megfelelniük, illetve ezek részei lehetnek. A terveknek részletesen ismertetniük kell a szóban forgó területek kihívásait és szükségleteit, és oly módon kell azonosítaniuk a szükséges művelettípusokat, hogy az biztosítsa a klímasemlegességre való átállással és a zöld megállapodás célkitűzéseivel is összhangban álló, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdasági tevékenységek koherens kidolgozását. Az azonosított fejlesztési szükségletek kezelése érdekében a terveknek részletesen ismertetniük kell az egyéb uniós programokkal és a Méltányos Átállást Támogató Alap pilléreivel, valamint – adott esetben – a Modernizációs Alappal való szinergiákat és komplementaritást. A MÁTA csak olyan beruházásokhoz nyújt pénzügyi támogatást, amelyek összhangban állnak az átállásra vonatkozó tervekkel. A méltányos átállásra vonatkozó területi terveknek a bizottság által jóváhagyott (az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a Kohéziós Alapból vagy adott esetben a MÁTA-ból támogatott) programok részeit kell képezniük. A tagállamok kérésére a Bizottság technikai segítséget nyújt, amennyiben azok nem rendelkeznek a szükséges adminisztratív kapacitással, vagy nehézségekbe ütköznek a méltányos átállásra vonatkozó területi terv kidolgozásakor.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Figyelembe véve a kkv-k által a Covid19-válság következményeinek leküzdése érdekében meghozandó hatalmas erőfeszítéseket, a MÁTA szerinti finanszírozásért folyamodó helyi, regionális és nemzeti hatóságokat, vállalatokat és egyéb jogi személyeket világos, érthető és könnyen kezelhető pályázati és jelentéstételi eljárással kell támogatni, amely lehetővé teszi a célzott támogatást.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A MÁTA-források eredményorientált felhasználásának elősegítése érdekében a Bizottság számára – az arányosság elvével összhangban – lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi korrekciókat alkalmazzon abban az esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése tekintetében meghatározott célértékeket súlyosan alulteljesítik.

(16) A MÁTA-források tervezett eredményei elérésének biztosítása érdekében a Bizottság számára – az arányosság elvével összhangban – lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi korrekciókat alkalmazzon abban az esetben, ha a MÁTA egyedi célkitűzése tekintetében meghatározott célértékeket súlyosan alulteljesítik.

 

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A MÁTA megfelelő pénzügyi keretének meghatározása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy az I. melléklettel összhangban meghatározza az egyes tagállamok rendelkezésére álló előirányzatok éves bontását.

(18) A MÁTA megfelelő pénzügyi keretének meghatározása érdekében a Bizottságra átruházott hatásköröket kell ruházni, hogy az I. melléklettel összhangban meghatározza az egyes tagállamok rendelkezésére álló előirányzatok éves bontását. .

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást nyújtson a 2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós gazdaságra való átállás folyamatából adódóan súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal szembesülő területeknek.

(1) E rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amelynek célja, hogy támogatást nyújtson a 2050-ig teljesítendő klímasemleges uniós gazdaságra való átállás folyamatából adódóan súlyos társadalmi-gazdasági és földrajzi kihívásokkal szembesülő területeknek.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) bekezdésének] második albekezdésével összhangban a MÁTA egyetlen egyedi célkitűzéshez járul hozzá, amely a következő: „a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek számára”.

Az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) bekezdésének] második albekezdésével összhangban a MÁTA egyetlen egyedi célkitűzéshez járul hozzá, amely a következő: „a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek számára”. A beruházások célja, hogy a munkahelyek átállásból adódó elvesztését a munkahelyek átalakításának és az új munkahelyek létrehozásának támogatásával mérsékelje.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–2027-es időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásra a MÁTA rendelkezésére álló források összege 2018-as árakon 7,5 milliárd EUR, amely adott esetben további uniós költségvetési forrásokkal és a vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb forrásokkal növelhető.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében a 2021–2027-es időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásra a MÁTA rendelkezésére álló források összege 2018-as árakon 25 000 000 000 EUR. Emellett a MÁTA pénzügyi kerete további önkéntes tagállami hozzájárulásokkal és a vonatkozó alap-jogiaktusnak megfelelően egyéb forrásokkal is növelhető, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt eseteken felüli külső címzett bevételnek minősülnek.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett összeg 0,35 %-át a Bizottság kezdeményezésére technikai segítségnyújtásra kell elkülöníteni.

Az első albekezdésben említett összeg legalább 0,35%-át a Bizottság kezdeményezésére technikai segítségnyújtásra kell elkülöníteni, azzal a lehetőséggel, hogy ez a rész a tagállam kérésére növelhető legyen a méltányos átállásra vonatkozó területi terv sajátosságai alapján.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén határozatot fogad el, amely az I. mellékletben meghatározott módszerrel összhangban meghatározza az egyes tagállamok rendelkezésére álló források éves bontását, ideértve a (2) bekezdésben említett további forrásokat is.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet olyan határozat elfogadásával egészítse ki, amely az I. mellékletben meghatározott módszerrel összhangban meghatározza az egyes tagállamok rendelkezésére álló források éves bontását, ideértve a (2) bekezdésben említett további forrásokat is.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azok a tagállamok, amelyek nemzeti szinten még nem kötelezték el magukat az Unió klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzése mellett, a nemzeti allokációjuk harmadának („nem befagyasztott rész”) erejéig férhetnek majd hozzá a MÁTA-hoz, az allokáció további két harmada („befagyasztott rész”) pedig a szóban forgó kötelezettség vállalása esetén válik majd elérhetővé a számukra. Ilyen esetben azok a régiók, amelyek elkötelezik magukat az adott célkitűzés megvalósítása mellett, elsődlegesen hozzáférnek a nemzeti allokáció befagyasztott részéhez.

 

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] cikkétől eltérve a (2) bekezdésben említett, a MÁTA számára az uniós költségvetésen belül elkülönített vagy más forrásokból biztosított további források esetében nincs szükség az ERFA-ból vagy az ESZA+-ból származó kiegészítő támogatásra.

törölve

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származó források

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (EU).../... [ERI] rendelet 2. cikkében említett intézkedéseket a MÁTA keretében az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának vi. alpontjában szereplő összegből 2018-as árakon 30 000 000 000 EUR összeg segítségével kell végrehajtani, az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és (8) bekezdésére is figyelemmel.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezt az összeget a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb forrásnak kell tekinteni, és az az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete1a 21. cikkének (5) bekezdésével összhangban külső címzett bevételnek minősül.

 

Ezt a 3. cikkben meghatározott globális forrásokon felül a »Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe« célkitűzés keretében a 2021–2024 közötti időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások céljára kell rendelkezésre bocsátani a következők szerint:

 

– 2021: 7 495 797 242 EUR;

 

– 2022: 7 496 636 094 EUR;

 

– 2023: 7 496 371 621 EUR;

 

– 2024: 7 495 899 220 EUR.

 

____________________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1–222. o).

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezenkívül 2018-as árakon 15 295 823 EUR-t kell rendelkezésre bocsátani az első albekezdésben említett forrásokból igazgatási kiadásokra.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2)  Az első albekezdésben említett összeg legalább 0,35%-át a Bizottság kezdeményezésére technikai segítségnyújtásra kell elkülöníteni, azzal a lehetőséggel, hogy ez a rész a tagállam kérésére növelhető legyen a méltányos átállásra vonatkozó területi terv sajátosságai alapján.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3)  Az (1) bekezdésben említett összeg tagállamok szerinti éves bontását az I. mellékletben meghatározott módszertannak megfelelően bele kell foglalni a 3. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági határozatba.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

3a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4)  A költségvetési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az (EU) .../... [új CPR] rendelet VII. címének IV. fejezetében meghatározott kötelezettségvállalás-visszavonási szabályokat kell alkalmazni az (1) bekezdésben említett forrásokon alapuló költségvetési kötelezettségvállalásokra. A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének c) pontjától eltérve ezek a források nem használhatók fel egy következő programra vagy intézkedésre.

 

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A MÁTA csak olyan tevékenységeket támogat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben meghatározott egyedi célkitűzéséhez és amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel összhangban kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó területi tervek végrehajtásához.

(1) A MÁTA csak olyan tevékenységeket támogat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 2. cikkben meghatározott egyedi célkitűzéséhez és amelyek hozzájárulnak a 7. cikkel összhangban kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó területi tervek végrehajtásához. A MÁTA forrásainak ki kell egészíteniük az ERFA, ESZA+ és más uniós programok által támogatott tevékenységeket, és nem léphetnek azok helyébe.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) kkv-kba – köztük induló innovatív vállalkozásokba – történő, gazdasági diverzifikációt és átalakulást eredményező termelőberuházások;

a) különösen kkv-kba és induló innovatív vállalkozásokba történő, tisztességes és fenntartható munkahelyek teremtéséhez vezető, gazdasági diverzifikációt és átalakulást eredményező termelő- és fenntartható beruházások;

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) új vállalkozásokatköztük üzleti inkubátorházakat és konzultációs szolgáltatásokat – létrehozó beruházások;

b) beruházások új vállalkozások létrehozásába, már létrejött vállalkozások diverzifikálásába, vagy alternatív, fenntartható gazdasági tevékenységekbetöbbek között – üzleti inkubátorházak és konzultációs szolgáltatások révén;

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) kutatási és innovációs tevékenységekbe való és a fejlett technológiák átadását előmozdító beruházások;

c) kutatási és innovációs tevékenységekbe – többek között kutatóintézetekbe és egyetemekbe – való és a fejlett technológiák átadását és átvételét előmozdító beruházások;

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) közlekedési rendszerek fejlesztésébe történő beruházások, amelyek javítják a városon belüli mobilitást, és fenntarthatóbbá teszik azt, akár intelligens technológiai megoldások alkalmazásával is;

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) megfizethető tiszta energiát szolgáló technológiák és infrastruktúrák bevezetésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, az energiahatékonyságra és a megújuló energiára irányuló beruházások;

d) megfizethető, tiszta és fenntartható energiát szolgáló technológiák és infrastruktúrák bevezetésére, a szén-dioxid-intenzív energia és energiaszegénység csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére – többek között a fenntartható közlekedésre és infrastruktúrára, például a villamosítás és a bioüzemanyagok használatának támogatására –, valamint a célzott energiahatékonysági intézkedésekre és a megújuló energiára irányuló beruházások, különösen a keresleti oldalt érintő intézkedések elégtelensége esetén;

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az energiahatékonyságra és a megújuló energiára irányuló beruházások, ideértve a távfűtésre irányuló beruházásokat;

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a digitalizációra és a digitális konnektivitásra irányuló beruházások;

e) a digitalizációra és a digitális konnektivitásra irányuló beruházások, ideértve a nagy sebességű hálózatokat, köztük az egyéni háztartásokat kiszolgáló száloptikai kábeleket elszigetelt, távoli, vidéki, vagy ritkán lakott területeken;

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a területek helyreállítására és szennyeződésmentesítésére, földterületek helyreállítási és újratelepítési projektjeire irányuló beruházások;

f) a területek helyreállítására és szennyeződésmentesítésére, földterületek helyreállítási és újratelepítési projektjeire irányuló beruházások, a „szennyező fizet” elvnek való megfelelés biztosítása mellett.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) általános érdekű közszolgáltatások szociális infrastruktúrájába és fejlesztésébe való beruházások;

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) munkavállalók továbbképzése és átképzése;

h) munkavállalók és álláskeresők továbbképzése és átképzése, különös tekintettel azokra, akik iskolai végzettsége nem megfelelően kihasznált vagy alacsony;

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  munkakeresési segítség álláskeresőknek;

i)  a jövőorientált ágazatokat és foglalkoztatást célzó aktív munkaerőpiaci és készségfejlesztési politikák, valamint munkakeresési segítség álláskeresőknek;

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  az álláskeresők aktív munkaerőpiaci befogadása;

j) az álláskeresők aktív munkaerőpiaci befogadása, biztosítva az egyenlő hozzáférést és a nemek közötti egyenlőséget;

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése a) és c) pontjának megfelelően támogatott területként kijelölt területeken a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz is nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt információk alapján a méltányos átállásra vonatkozó területi terv részeként jóváhagyják. A szóban forgó beruházások csak akkor támogathatók, ha szükségesek a méltányos átállásra vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Ezenfelül a MÁTA az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésében meghatározott minden kategóriában a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz is nyújthat támogatást azzal a feltétellel, hogy az ilyen beruházásokat a 7. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt információk alapján a méltányos átállásra vonatkozó területi terv részeként jóváhagyják. A szóban forgó beruházások csak akkor támogathatók, ha szükségesek a méltányos átállásra vonatkozó területi terv végrehajtásához.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 2. cikkének 18. pontjában meghatározott, nehéz helyzetben lévő vállalkozások;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet16 2. cikkének 18. pontjában meghatározott, nehéz helyzetben lévő vállalkozások, azon vállalkozások kivételével, amelyek támogatást kaphatnak olyan zöld beruházásokra, új technológiákra és infrastruktúrára, amelyek hozzájárulhatnak a kibocsátáscsökkentéshez, az energiahatékonysághoz és/vagy a megújuló forrásokból történő energiatermeléshez;

_____________________

_______________________

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

16 A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) széles sávú infrastruktúrába irányuló beruházások olyan területeken, amelyek legalább két azonos kategóriájú széles sávú hálózattal rendelkeznek.

e) széles sávú infrastruktúrába irányuló beruházások olyan területeken, amelyek legalább két azonos kategóriájú széles sávú hálózattal rendelkeznek. Ez a kizárás nem vonatkozik az elszigetelt, távoli és ritkán lakott területekre, ahol az egyes háztartások eléréséhez új, egyéni nagy sebességű infrastruktúra szükséges.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A MÁTA forrásait azokra a régiókategóriákra vonatkozóan kell programozni, ahol az érintett területek találhatók, a 7. cikknek megfelelően kidolgozott és a Bizottság által valamely program vagy programmódosítás részeként jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó területi tervek alapján. A programozott források egy vagy több egyedi programként, illetve programon belüli egy vagy több prioritásként jelennek meg.

A MÁTA forrásait azokra a régiókategóriákra vonatkozóan kell programozni, ahol az érintett területek találhatók, a 7. cikknek megfelelően kidolgozott és a Bizottság által valamely program vagy programmódosítás részeként jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó területi tervek alapján. A programozott források az Európai Regionális Fejlesztési Alap (EFRA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által támogatott programokon belüli egy vagy több egyedi programként, illetve egy vagy több prioritásként jelennek meg, amennyiben a körülmények ezt indokolják.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A MÁTA-források programozása összhangban áll az (EU) .../...[új CPR] rendelet [6]. cikkével, és biztosítja a célzott területek hatóságainak közvetlen bevonását NUTS2 vagy NUTS3 szinten, nevezetesen a források regionális programokon keresztüli kiosztását, amennyiben ilyen programok léteznek, vagy azokat az (EU) .../...[új CPR] rendelet [22–28]. cikkei szerint meghatározott integrált területi eszközök használatával valósítják meg.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy programot, ha a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben szereplő, az átállási folyamat által legkedvezőtlenebbül érintett területek azonosítása indokolt és a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi terv összhangban áll az érintett tagállam nemzeti energia- és klímatervével.

A Bizottság csak akkor hagy jóvá egy programot, ha a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben szereplő, az átállási folyamat által legkedvezőtlenebbül érintett területek azonosítása indokolt és a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi terv összhangban áll az érintett tagállam nemzeti energia- és klímatervével, valamint a hatályban lévő releváns regionális és helyi stratégiákkal.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A MÁTA-prioritás vagy -prioritások magukban foglalják a tagállami MÁTA-allokációk egészéből vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] cikkével összhangban átcsoportosított forrásokat. A MÁTA-prioritásra átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források teljes összege legalább másfélszerese és legfeljebb háromszorosa az adott prioritásra a MÁTA-ból nyújtott támogatás összegének.

(2) A MÁTA-prioritás vagy -prioritások magukban foglalhatják a tagállami MÁTA-allokációk egészéből vagy egy részéből álló MÁTA-forrásokat és az (EU) [új CPR] rendelet [21a.] cikkével összhangban önkéntesen átcsoportosított forrásokat. A MÁTA-prioritásra önként átcsoportosított ERFA- és ESZA+-források teljes összege nem veszélyeztetheti az ERFA és ESZA+ szerinti prioritások megfelelő finanszírozását. Az átcsoportosított hozzájárulások nem haladhatják meg a tagállam számára az ERFA és az ESZA+ keretében eredetileg elkülönített források 20%-át, és nem haladhatják meg a MÁTA prioritásából származó támogatás összegének 60%-át.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok az érintett területek illetékes hatóságaival együttműködve egy vagy több, a 868/2014/EK bizottsági rendelettel módosított 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel17  létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 3. szintjének („NUTS 3. szintű régiók”) megfelelő, egy vagy több érintett területre kiterjedő, méltányos átállásra vonatkozó területi tervet dolgoznak ki a II. mellékletben meghatározott minta szerint. E területek az átállásból adódóan a gazdasági és társadalmi hatások alapján legkedvezőtlenebbül érintett területek, különös tekintettel a fosszilis tüzelőanyagok előállításához és felhasználásához kapcsolódó munkahelyek várható megszűnésére és a legkibocsátásintenzívebb ipari létesítmények termelési folyamatainak átalakítása jelentette szükségletekre.

(1) A tagállamok a partnerségi elvnek megfelelően az érintett területek összes illetékes helyi és regionális hatóságaival, illetve szociális partnereivel, nevezetesen az érintett területek helyi és regionális szintjén az (EU).../... [új CPR] rendelet [6]. cikkével összhangban együttműködve egy vagy több, a 868/2014/EK bizottsági rendelettel módosított 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 3. szintjének („NUTS 3. szintű régiók”) részét képező vagy annak megfelelő, egy vagy több érintett területre kiterjedő, méltányos átállásra vonatkozó területi tervet dolgoznak ki a II. mellékletben meghatározott minta szerint. E területek az átállásból adódóan a gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi hatások alapján legkedvezőtlenebbül érintett területek, különös tekintettel a fosszilis tüzelőanyagok előállításához és felhasználásához kapcsolódó munkahelyek várható megszűnésére és a legkibocsátásintenzívebb ipari létesítmények termelési folyamatainak átalakítása jelentette szükségletekre. Objektív és átlátható kritériumokat kell alkalmazni a célzott területek kijelölésére, valamint a pénzeszközök közöttük történő felosztásának meghatározására. Valamely tagállam kérésére a Bizottság technikai segítséget nyújt a méltányos területi átállásra vonatkozó tervek kidolgozásához.

_________________

_________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a leghátrányosabban érintett területek előtt álló, az átállásból adódó kihívások felmérése – ideértve a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait –, valamint a szóban forgó területeken folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek átalakításából vagy felszámolásából következően a potenciálisan érintett munkahelyek és megszűnő munkahelyek számának, továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az azonosítása.

c) a leghátrányosabban érintett területek előtt álló, az átállásból adódó kihívások felmérése – ideértve a teljes mértékben megújuló erőforrásokon alapuló, rendkívül erőforrás- és energiahatékony, valamint klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait és különösen az azzal járó egészségügyi és jóléti előnyöket –, valamint a szóban forgó területeken folytatott kibocsátásintenzív tevékenységek átalakításából vagy felszámolásából következően a potenciálisan érintett munkahelyek és megszűnő munkahelyek számának, illetve a munkahelyteremtési lehetőségeknek, továbbá a fejlesztési szükségleteknek és a 2030-ig teljesítendő célkitűzéseknek az azonosítása.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásainak kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás várható hozzájárulásának ismertetése;

d) a teljesen megújuló energiaforrásokon alapuló, rendkívül erőforrás- és energiahatékony, körforgásos és klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásainak és lehetőségeinek kezeléséhez nyújtott MÁTA-támogatás várható hozzájárulásának ismertetése a tervezett intézkedések részletes felsorolásával;

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) szinergia és komplementaritás egyéb uniós programokkal és a méltányos átállási mechanizmus pilléreivel az azonosított fejlesztési szükségletek kezelése érdekében.

j) szinergia és komplementaritás egyéb uniós programokkal és a méltányos átállási mechanizmus pilléreivel és adott esetben a modernizációs alappal a terv szerinti területen azonosított fejlesztési szükségletek kezelése érdekében.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. cikkével] összhangban a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek kidolgozásába és végrehajtásába be kell vonni az érintett partnereket.

(3) Az (EU) [új CPR] rendelet [6. cikkével] összhangban a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek kidolgozásába és végrehajtásába be kell vonni minden érintett partnert, és az e cikk (1) bekezdésében említett érintett területek földrajzi szintjén az érdekelt feleket, alulról építkező megközelítés szerint.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A méltányos átállásra vonatkozó területi terveknek összhangban kell lenniük az (EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében említett területi stratégiákkal, a vonatkozó intelligens szakosodási stratégiákkal, a nemzeti energia- és klímatervekkel és a szociális jogok európai pillérével.

A méltányos átállásra vonatkozó területi terveknek összhangban kell lenniük az (EU) [új CPR] rendelet [23.] cikkében említett területi stratégiákkal, a vonatkozó és lehetőleg a prioritások és végrehajtási folyamatok kereteit meghatározó intelligens szakosodási stratégiákkal, a nemzeti energia- és klímatervekkel, a szociális jogok európai pillérével, valamint a meglévő regionális és helyi stratégiákkal.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődő hatállyal].

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődő hatállyal].

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 8. cikk (4) bekezdésének értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (4) bekezdésének értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pont alkalmazásából eredő allokációkat kiigazítják annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen tagállam se részesüljön 2 milliárd EUR-t meghaladó juttatásban. A tagállamok 2 milliárd EUR-t meghaladó összegeit arányosan újraosztják és az összes többi tagállam allokációjához rendelik. A tagállamok részesedését ennek megfelelően újraszámítják;

b) az a) pont alkalmazásából eredő allokációkat kiigazítják annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen tagállam se részesüljön a MÁTA-ból előirányzott teljes összeg 20%-át meghaladó juttatásban. A 20%-os küszöböt meghaladó összegeket arányosan újraosztják és az összes többi tagállam allokációjához rendelik. A tagállamok részesedését ennek megfelelően újraszámítják;

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A nemzeti allokáció kétharmadát attól kell függővé tenni, hogy a tagállam elkötelezte-e magát az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célkitűzése mellett és támogatja-e azokat. Ezen összeget el kell különíteni, amíg az érintett tagállam el nem fogadja az adott kötelezettségvállalást. Ilyen esetben a tagállam azon régiói, amelyek elkötelezték magukat az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célkitűzése mellett és támogatják azokat, elsőbbségi hozzáférést kapnak a pénzeszközökhöz.


 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozása

Hivatkozások

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

29.1.2020

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

29.1.2020

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

27.5.2020

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Siegfried Mureşan

5.3.2020

Vizsgálat a bizottságban

4.5.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.6.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

5

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 


 

 

 

VÉLEMÉNY A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (24.6.2020)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

A vélemény előadója: Henrike Hahn

 

 

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió 2021–2027 közötti kohéziós politikáját a következő többéves pénzügyi keret összefüggésében meghatározó szabályozási keret azzal járul hozzá a Párizsi Megállapodás végrehajtásával és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást zöld célkitűzésekre összpontosítja. E rendelet az európai zöld megállapodásról szóló közleményben (a továbbiakban: európai zöld megállapodás)11 meghatározott prioritások egyikét hajtja végre, és része a Fenntartható Európa beruházási tervnek12, amely a kohéziós politika összefüggésében a méltányos átállási mechanizmus keretében nyújt célzott finanszírozást a fennmaradó üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyenértékű szén-dioxid-elnyeléssel való kompenzációja jellemezte klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi hatásainak kezeléséhez.

(1) Az Unió 2021–2027 közötti kohéziós politikáját a következő többéves pénzügyi keret összefüggésében meghatározó szabályozási keret azzal járul hozzá a globális hőmérséklet-emelkedés iparosodás előtti szinthez viszonyított 1,5 °C alatt tartását kitűző Párizsi Megállapodás, illetve a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez, hogy az uniós finanszírozást zöld és szociális célkitűzésekre összpontosítja. E rendelet az európai zöld megállapodásról szóló közleményben (a továbbiakban: európai zöld megállapodás)11 meghatározott prioritások egyikét hajtja végre, és része a Fenntartható Európa beruházási tervnek12, amely a kohéziós politika összefüggésében a méltányos átállási mechanizmus keretében nyújt célzott finanszírozást a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátástól mentes, fenntartható, klímasemleges, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, erőforrás-hatékony és teljesen körforgásos gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig megvalósuló átállás gazdasági, társadalmi, az energia fenntarthatóságát, biztonságát, megfizethetőségét érintő, valamint regionális kihívásainak és lehetőségeinek kezeléséhez, megkísérelve közben megakadályozni az emberi egészségre és a környezetre káros hatásokat, ideértve többek között a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák romlását, az erőforrások túlzott fogyasztását, a légköri és vegyi szennyezést, valamint a hulladék keletkezését.

__________________

__________________

11 COM(2019)0640, 2019. december 11.

11 COM(2019)0640, 2019. december 11.

12 COM(2020)0021, 2020. január 14.

12 COM(2020)0021, 2020. január 14.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átállás az Unió egyik legfontosabb szakpolitikai célkitűzése. Az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseiben jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal összhangban 2050-re klímasemleges legyen. Az éghajlatváltozással és a környezetkárosodással szembeni küzdelem hosszú távon mindenki számára előnyös, középtávon pedig mindenki számára lehetőségeket és kihívásokat jelent, ugyanakkor a különböző tagállamok és régiók más-más kiindulópontról kezdik meg az átállást amellett, hogy eltérő reagálási képességgel rendelkeznek. Némelyek fejlettebbek, míg az átállás szélesebb körű társadalmi és gazdasági hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól – elsősorban a széntől, a lignittől, a tőzegtől és az olajpalától – és a kibocsátásintenzív iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak azzal a kockázattal jár, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében az átállás Unió-szerte eltérő sebességgel zajlik, hanem azzal is, hogy a régiók között nő a társadalmi, gazdasági és területi kohézió céljai szempontjából káros egyenlőtlenség.

(2) A fenntartható, klímasemleges és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens és teljesen körforgásos gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig megvalósuló átállás az Unió egyik legfontosabb szakpolitikai célkitűzése, amelyhez jelentős új beruházásokra lesz szükség, különösen az új és innovatív technológiák terén. Az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseiben jóváhagyta a Zöld New Deal-t és azt a célkitűzést, hogy az Unió a Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal összhangban 2050-re klímasemleges legyen. Az Európai Parlament 2020. április 17-én hangsúlyozta, hogy a klímasemlegesség célkitűzésének szem előtt kell tartania a Covid19-világjárvánnyal és következményeivel szembeni küzdelemre irányló szakpolitikai válaszlépéseket, és hogy a Zöld New Deal stratégiájának az európai gazdaság fellendülésének és újjáépítésének központi elemét kell képeznie. Az éghajlatváltozással és a környezetkárosodással szembeni küzdelem hosszú távon mindenki számára előnyös, középtávon pedig mindenki számára lehetőségeket és kihívásokat jelent, ugyanakkor a különböző tagállamok és régiók más-más kiindulópontról kezdik meg az átállást amellett, hogy eltérő reagálási képességgel rendelkeznek. Némelyek fejlettebbek, míg az átállás szélesebb körű társadalmi és gazdasági hatást gyakorol azokra a régiókra, amelyek jelenleg nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól vagy a kibocsátásintenzív iparágaktól vagy a klímasemlegesség célkitűzésével összeegyeztethetetlen termékeket gyártó iparágaktól. Az adott helyzet nemcsak azzal a kockázattal járhat, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés tekintetében veszélyezteti az átállást Unió-szerte, hanem ahhoz is vezethet, hogy a régiók között nő a társadalmi, gazdasági és területi kohézió céljai szempontjából káros egyenlőtlenség. A tagállamok számára biztosítani kell a szükséges eszközöket ahhoz, hogy elérjék a szén-dioxid-semlegességre vonatkozó uniós célkitűzéseket, és megelőzhető legyen egyes régiók lemaradása.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A siker érdekében az átállásnak mindenki számára méltányosnak és társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. Ezért az Uniónak és a tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe kell venniük az átállás gazdasági és társadalmi következményeit, és a kedvezőtlen hatásokat az összes lehetséges eszköz alkalmazásával enyhíteniük kell. E tekintetben az uniós költségvetés fontos szerepet játszik.

(3) A siker érdekében az átállásnak mindenki számára méltányosnak és társadalmilag inkluzívnak kell lennie, és hozzá kell járulnia a tisztességes és minőségi munkahelyek létrehozásához, a szegénység felszámolásához és az Unió fenntartható fejlődéséhez, ugyanakkor küzdenie kell a munkanélküliség, a társadalmi marginalizálódás és a gazdasági hanyatlás ellen a leginkább kitett régiókban, és figyelembe kell vennie az energia fenntarthatóságával, biztonságával és megfizethetőségével kapcsolatos kihívásokat. Ezért az Uniónak és a tagállamoknak kezdettől fogva figyelembe kell venniük az átállás gazdasági, környezeti, társadalmi és regionális következményeit, és az összes lehetséges eszközt alkalmazniuk kell, hogy ezzel megkönnyítsék a szükséges szerkezeti átalakulásokat, és hogy enyhítsék az érintett munkavállalókat, valamint az átállás által különösen érintett egyéb érdekelt feleket sújtó kedvezőtlen hatásokat. Az uniós költségvetésnek fontos szerepet kell játszania e tekintetben.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) 2030-ra az átállás várhatóan 2 millió új munkahelyet teremt az Unióban a már várt 12 millió új munkahelyen felül. A Bizottság becslései1a szerint azokban a széntermelő régiókban, ahol több mint 200 000 munkahely kapcsolódik közvetlenül a széntevékenységhez, 2030-ig akár 315 000 munkahely teremthető tisztaenergia-technológiák alkalmazásával, 2050-ig pedig több mint 460 000 munkahely jöhet létre. A széntermelő régiók önmagukban képesek lennének a szén-dioxid-semlegesség nagyratörő céljának eléréséhez szükséges tisztaenergia-technológia kiépítési célarányának 60%-át kielégíteni. Ezen túlmenően, a széntermelő régiókban a tiszta energiával kapcsolatos projektek kidolgozása együtt jár azokkal az előnyökkel, amelyeket az infrastruktúra és a földterület rendelkezésre állása, valamint a villamossági és mechanikai készségekkel rendelkező, már képzett, a megújulóenergia-ipaban újból elhelyezkedni képes személyzet jelenléte és a már meglévő ipari örökség kínál.

 

__________________

 

1aEurópai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Tisztaenergia-technológiák a széntermelő régiókban: munka- és növekedési lehetőségek, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásban és a Fenntartható Európa beruházási tervben foglaltaknak megfelelően a méltányos átállási mechanizmusnak ki kell egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi kereten belüli egyéb fellépéseket. Hozzá kell járulnia az Unió klímasemlegességre való átállásából adódó társadalmi és gazdasági következmények kezeléséhez azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-politikai és szociális célú ráfordításait.

(4) Az európai zöld megállapodásban és a Fenntartható Európa beruházási tervben foglaltaknak megfelelően a méltányos átállási mechanizmus nem tekinthető önálló finanszírozási eszköznek, annak ki kell egészítenie a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi kereten belüli egyéb fellépéseket, figyelembe véve különösen a jelenlegi szénfelhasználású és karbonfüggő helyzetből való átmenet által leghátrányosabban érintett munkavállalókra és közösségekre gyakorolt társadalmi-gazdasági és környezeti hatásokat. Hozzá kell járulnia az Unió klímasemlegességre való átállásából és az Unió összes többi környezetvédelmi célkitűzésének eléréséből adódó társadalmi, gazdasági és regionális következmények kezeléséhez azáltal, hogy regionális szinten egyesíti az uniós költségvetés éghajlat-politikai és szociális célú ráfordításait, valamint hozzájárul a tisztes megélhetést biztosító munkahelyekkel rendelkező, és a közegészségre pozitív hatással lévő, életerős és fenntartható gazdasághoz.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ez a rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós politika keretében végrehajtott méltányos átállási mechanizmus egyik pillére. A MÁTA célja, hogy a leginkább érintett területek és munkavállalók támogatása révén mérsékelje az éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen hatásait. Egyedi célkitűzésével összhangban a MÁTA révén támogatásban részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság diverzifikációjának és korszerűsítésének finanszírozásával és a foglalkoztatásra gyakorolt negatív következmények mérséklésével közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállás hatásának enyhítéséhez. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel azonos szinten, azokat kiegészítve határoznak meg.

(5) Ez a rendelet létrehozza a Méltányos Átállást Támogató Alapot (a továbbiakban: MÁTA), amely a kohéziós politika keretében végrehajtott méltányos átállási mechanizmus egyik pillére. A MÁTA-nak törekednie kell arra, hogy szinergiákat és komplementaritást alakítson ki a méltányos átállási mechanizmus egyéb pilléreivel annak biztosítása érdekében, hogy mindhárom pillér ugyanazon célkitűzéseken alapuljon, és ne szorítsa ki a méltányos átállási mechanizmus által elősegített magánszektorbeli beruházásokat. Támogatnia kell az európai zöld megállapodás átfogó célkitűzéseit, és összhangban kell lennie az (EU) .../... rendeletben [EU taxonómia rendelet] meghatározott, a fenntartható tevékenységekre vonatkozó kerettel az éghajlati és környezeti kihívások kezelése érdekében, senkit nem hagyva ki belőle. A MÁTA célja, hogy kezelje az éghajlatvédelmi átállás kihívásait és lehetőségeit azáltal, hogy célzott beruházásokat biztosít az érintett régiókban, különös hangsúlyt fektetve a fenntartható gazdasági tevékenységekre, biztosítja az új és innovatív fenntartható projektek elindulását, és támogatja a leginkább érintett területeket, munkavállalókat és helyi közösségeket ipari és gazdasági struktúráik kiigazításában, miközben helyreállítja a régiók hosszú távú versenyképességét, valamint erősíti a társadalmi és gazdasági kohéziót. Egyedi célkitűzésével összhangban a MÁTA révén támogatásban részesülő fellépéseknek a helyi gazdaság diverzifikációjának és korszerűsítésének finanszírozásával és új foglalkoztatási lehetőségek teremtésének lehetővé tételével, köztük a valamennyi érdekelt féllel történő korai konzultáció révén közvetlenül hozzá kell járulniuk az átállási folyamat megkönnyítéséhez és támogatásához. Ezt tükrözi a MÁTA egyedi célkitűzése, amelyet az (EU) [új CPR] rendelet [4]. cikkében megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel azonos szinten, azokat kiegészítve határoznak meg. A MÁTA forrásai kedvezményezettjeinek tiszteletben kell tartaniuk az Unió Szerződésein alapuló alapvető értékeket.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a Párizsi Megállapodás végrehajtására és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal, valamint az európai zöld megállapodásban javasolt fokozott uniós törekvéssel összhangban történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell nyújtania az éghajlati szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai kiegészítik azokat a beruházásokat, amelyek annak az átfogó célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az EU költségvetési kiadásainak 25 %-a éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított források teljes mértékben hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

(6) Tekintettel az éghajlatváltozásnak a Párizsi Megállapodás végrehajtására és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal, a szociális jogok európai pillérével, valamint az európai zöld megállapodásban javasolt fokozott uniós törekvéssel összhangban történő kezelése jelentőségére, a MÁTA-nak kulcsfontosságú hozzájárulást kell nyújtania az éghajlati szempontok érvényesítéséhez. A MÁTA saját forrásai kiegészítik azokat a beruházásokat, amelyek annak az átfogó célnak az eléréséhez szükségesek, hogy az EU költségvetési kiadásainak legalább 25%-a éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését szolgálja. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból a tagállamok által önkéntesen átcsoportosított források – a nemzeti méltányos átállási tervekben helyi és regionális szinten meghatározott fejlesztési szükségleteknek megfelelően – hozzá fognak járulni e cél eléréséhez.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A MÁTA-ból származó forrásoknak ki kell egészíteniük a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrásokat.

(7) A MÁTA forrásainak megfelelőnek kell lenniük és összhangban kell lenniük az Alap ambiciózus célkitűzéseivel, és ki kell egészíteniük a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrásokat, de semmiképpen sem helyettesíthetik az ilyen beruházásokat, és nem vezethetnek az (EU) .../... [új CPR] rendelet hatálya alá tartozó más alapok csökkentéséhez vagy az azokból történő kötelező átcsoportosításokhoz. Az Európai Beruházási Bank iránymutatásai alapján a MÁTA által támogatott projektek feltételezett költségeinek legfeljebb 75%-a, vagy súlyos gazdasági visszaesés esetén több finanszírozható.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az Alapot a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó megerősített többéves pénzügyi keretből és – előzetes hatásvizsgálat függvényében – további új forrásokból kell finanszírozni, amelyek új uniós források bevezetéséből származhatnak, mint például – de nem kizárólagosan – a vállalkozásokra, a digitális ágazatra, a pénzügyi szektorra, a műanyagokra, a szén-dioxid-kibocsátásra és a kibocsátáskereskedelmi rendszerekből származó bevételekre kivetett adók;

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A klímasemleges gazdaságra való átállás az összes tagállamot kihívás elé állítja. Különösen nagy kihívást jelent majd azon tagállamok számára, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis tüzelőanyagokra vagy a klímasemlegességre való áttérés nyomán fokozatosan megszüntetendő vagy átalakítandó kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre, illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi eszközökkel. A Méltányos Átállást Támogató Alapnak ennélfogva az összes tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi eszközeit annak megfelelően kell elosztani, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek finanszírozni a klímasemlegességre való átállás kezeléséhez szükséges beruházásokat.

(8) A fenntartható és klímasemleges gazdaságra való átállás nemcsak kihívás, hanem lehetőség is az összes tagállam számára, hogy a jövőbeli válságokra jobb választ adjanak, és biztosítsák a gazdasági és társadalmi fellendülést a bolygónk tűrőképességének határain belül. Az átállás különösen nagy kihívást jelent majd azon tagállamok számára, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak fosszilis tüzelőanyagokra vagy olyan kibocsátásintenzív ipari tevékenységekre, illetve a klímasemlegességi célkitűzéssel összeegyeztethetetlen termékek gyártására, amelyeket a klímasemlegességre való áttérés nyomán fokozatosan meg kell szüntetni vagy át kell alakítani, illetve amelyek nem rendelkeznek az ehhez szükséges pénzügyi eszközökkel. Egy terület vagy polgár sem maradhat le. A Méltányos Átállást Támogató Alapnak ennélfogva az összes tagállamra ki kell terjednie, ám pénzügyi eszközeit annak megfelelően kell elosztani, hogy a tagállamoknak milyen igényeik vannak, és milyen mértékben képesek finanszírozni a klímasemlegességre és a fenntartható Európára való átállás lehetővé tételéhez, elősegítéséhez és felgyorsításához szükséges beruházásokat.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi keretének meghatározása érdekében a Bizottságnak objektív kritériumok alapján meg kell állapítania a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésén belül az egyes tagállamok rendelkezésére álló előirányzatok éves bontását.

(9) A MÁTA megfelelő pénzügyi keretének meghatározása érdekében a Bizottságnak objektív kritériumok alapján meg kell állapítania a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésén belül az egyes tagállamok rendelkezésére álló előirányzatok éves bontását. A Bizottságnak közzé kell tennie az összes releváns statisztikát és információt, hogy ezzel érthetőbbé és értékelhetőbbé tegye a tagállamok közötti hozzájárulási kulcsot.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) E rendelet azonosítja azokat a beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és környezetvédelmi prioritásainak teljes körű tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A beruházások listájának a zöld megállapodás céljainak figyelembevételével tartalmaznia kell a helyi gazdaságokat támogató és hosszú távon fenntartható beruházásokat. A finanszírozásban részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz. A hanyatló ágazatok – így a szén-, a lignit-, a tőzeg- és az olajpalaalapú energiatermelés vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységek – esetében a támogatást a tevékenység fokozatos megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni. A kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását illetően a támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása és növelése és a környezetkárosodás kiküszöbölése mellett a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az Unió 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességével13 összhangban jelentős kibocsátáscsökkentést eredményező új technológiák, új eljárások vagy termékek bevezetése révén kell újfajta tevékenységeket előmozdítania. Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és fenntartható technológiák, valamint a digitalizáció és a konnektivitás terén zajló innovációt és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz és segítenek mérsékelni annak kedvezőtlen mellékhatásait.

(10) E rendelet azonosítja azokat a beruházástípusokat, amelyek kiadásaihoz a MÁTA támogatást nyújthat. Valamennyi támogatott tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseinek és prioritásainak teljes körű tiszteletben tartása mellett kell folytatni, és összhangban kell lenniük az (EU) .../... rendeletben [EU taxonómia rendelet] meghatározott, a fenntartható tevékenységekre vonatkozó kerettel. A beruházások listájának előnyben kell részesítenie az embereket, a munkavállalókat, a közösségeket és a helyi gazdaságokat támogató és közép- és hosszú távon fenntartható beruházásokat, a zöld megállapodás, a Párizsi Megállapodás és a szociális jogok európai pillére céljaival teljes összhangban. A finanszírozásban részesülő projekteknek hozzá kell járulniuk a fenntartható, klímasemleges, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, erőforrás-hatékony és teljes mértékben körforgásos gazdaságra való átálláshoz, ugyanakkor nem sérthetik az Unió környezetvédelmi célkitűzéseit, és támogatniuk kell az érintett régiók hosszú távú versenyképességének helyreállítására irányuló célkitűzést. A hanyatló ágazatok – így a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés vagy a szilárd fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységek – esetében a támogatást a tevékenység fokozatos megszüntetéséhez és a foglalkoztatási szint ennek megfelelő csökkentéséhez kell kötni, ezzel egyidejűleg eredményes együttműködést biztosítva valamennyi érdekelt féllel e fellépések kiegyensúlyozott, de ambiciózus időkeretének kialakítása céljából. A kibocsátásintenzív ágazatok átalakítását illetően a támogatásnak a foglalkoztatás fenntartása és növelése és a környezetkárosodás kiküszöbölése mellett a 2030-ra teljesítendő uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel és az Unió legkésőbb 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességével összhangban jelentős kibocsátáscsökkentést eredményező új technológiák, új eljárások vagy termékek bevezetése révén kell újfajta tevékenységeket előmozdítania. Különös figyelmet kell fordítani a fejlett és fenntartható technológiák, valamint a digitalizáció és a konnektivitás terén zajló innovációt és kutatást fokozó tevékenységekre, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó intézkedések hozzájárulnak a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való átálláshoz, és segítik és megkönnyítik azt.

__________________

 

13 A Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak című dokumentumban foglaltaknak megfelelően – COM(2018) 773 final.

 

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az éghajlatvédelmi átállásnak leginkább kiszolgáltatott polgárok védelme érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az érintett munkavállalók továbbképzésére és átképzésére azzal a céllal, hogy segítse őket az új foglalkoztatási lehetőségekhez való alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz.

(11) Az éghajlatvédelmi átállás által érintett munkavállalók és területek fenntartható foglalkoztatási lehetőségeinek biztosítása a MÁTA alapvető célkitűzése. Az éghajlatvédelmi átállásnak leginkább kiszolgáltatott polgárok és munkavállalók védelme érdekében a MÁTA-nak ki kell terjednie az érintett munkavállalók és álláskeresők szakmai képzésére, készségfejlesztésére, továbbképzésére és átképzésére azzal a céllal, hogy segítse őket az új fenntartható foglalkoztatási lehetőségekhez való átképzésben és alkalmazkodásban, továbbá munkakeresési segítséget nyújtson az álláskeresőknek, és hozzájáruljon aktív munkaerőpiaci befogadásukhoz, az esélyegyenlőség mindenki számára való biztosítása igényének figyelembe vételével és a nemek közötti egyensúly ágazatokon átívelően történő megvalósításával.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A Covid19-világjárvány, valamint annak egészségügyi és gazdasági hatásai az Uniót és a Bizottság prioritásait is érintették. A Covid19-válság rávilágított az ökoszisztémák és gazdaságunk közötti kölcsönös függőségre, valamint az Unió gazdasági rendszerének a hosszú ellátási láncoktól való erős függőségi viszonyára is. Ez megerősítette a MÁTA, illetve annak jelentőségét, hogy megfelelő forrásokat kell elkülöníteni a fenntartható és teljes mértékben körforgásos gazdaságra való átállás elérésével kapcsolatos kihívások kezelésére, valamint az uniós gazdaságok ellenálló képességének megerősítésére, különösen a leginkább érintett régiókban. El kell kerülni, hogy a MÁTA és a kohéziós alapok előirányzatai növeljék a tagállamok közötti különbségeket a Covid19-válságot követően. A MÁTA-ról szóló módosított bizottsági javaslat a Méltányos Átállást Támogató Alap nagyságának 40 milliárd EUR fölé történő emelését javasolja.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a MÁTA által finanszírozott prioritások végrehajtása az EUMSZ 8. cikkének megfelelően hozzájáruljon a férfiak és nők közötti egyenlőség tiszteletben tartásához és előmozdításához A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzéseket és a nők gazdasági függetlenségét az operatív programok valamennyi szintjén, valamint e programok időben és következetesen végzett előkészítése, nyomon követése, végrehajtása és értékelése valamennyi szakaszában biztosítani kell.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az átállásban érintett területek gazdasági diverzifikációjának megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kba történő termelőberuházásokat. Termelőberuházás alatt olyan, a vállalkozások állóeszközbe vagy immateriális javakba való beruházások értendők, amelyek célja termékek és szolgáltatások előállítása, hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz és a foglalkoztatáshoz. A kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak akkor támogatható termelőberuházás, ha emellett a munkahelyek átállás következtében történő megszűnése jelentős számú munkahely létrehozásával vagy védelmével jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak az eredménye. A meglévő ipari létesítményekbe – többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekbe – történő beruházások abban az esetben engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékektől, továbbá jelentős számú munkahely védelmét eredményezik. Az ilyen beruházásokat ennek megfelelően indokolni kell a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben. A belső piac és a kohéziós politika integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami támogatásokra vonatkozóan lefektetett uniós szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra kell korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában támogatott területként kijelölt területeken találhatóak.

(12) Az átállásban érintett területek gazdasági diverzifikációjának és átalakulásának megkönnyítése érdekében a MÁTA-nak támogatnia kell a kkv-kra, mikrovállalkozásokra és -vállalkozókra, szociális vállalkozásokra és szövetkezetekre irányuló fenntartható termelőberuházásokat annak érdekében, hogy segítse azokat üzleti tevékenységeik új irányba terelésében és új lehetőségek teremtésében. Termelőberuházás alatt olyan, a vállalkozások állóeszközeibe vagy immateriális javaiba való beruházások értendők, amelyek célja termékek és szolgáltatások előállítása, hozzájárulva ezzel a bruttó felhalmozáshoz, a növekedéshez és a fenntartható foglalkoztatáshoz. Fenntartható beruházás alatt az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet13a 2. cikkének 17. pontja szerinti beruházás értendő. A kkv-któl eltérő vállalkozások esetében csak akkor támogatható fenntartható termelőberuházás, ha emellett a munkahelyek átállás következtében történő megszűnése jelentős számú munkahely létrehozásával vagy védelmével jár, és nem vezet székhelyáthelyezéshez, illetve nem annak az eredménye Fenntarthatósági átvilágítási mechanizmust kell bevezetni a környezetre, az éghajlatra vagy a társadalomra gyakorolt esetleges káros hatások kiszűrése érdekében. A meglévő ipari létesítményekbe – többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekbe – történő beruházások abban az esetben engedélyezhetők, ha azok hozzájárulnak a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges gazdaságra való átálláshoz, és jelentősen elmaradnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv14 alapján az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékektől, továbbá jelentős számú munkahely védelmét eredményezik. Az ilyen beruházásokat ennek megfelelően indokolni kell a méltányos átállásra vonatkozó releváns területi tervben. A belső piac és a kohéziós politika integritásának védelme, valamint a vállalkozások közötti verseny torzításának megakadályozása érdekében a vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak összhangban kell állnia az EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami támogatásokra vonatkozóan lefektetett uniós szabályokkal, különös tekintettel arra, hogy a kkv-któl eltérő vállalkozások termelőberuházásaihoz nyújtott támogatást olyan vállalkozásokra kell korlátozni, amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában támogatott területként kijelölt területeken találhatóak A MÁTA-nak arra kell törekednie, hogy az éghajlatvédelmi átállással kapcsolatban csak olyan beruházásokat támogasson, amelyek gazdaságilag életképesek közép- és hosszú távon, és hozzáadott értéket jelentenek az érintett terület számára. A Bizottságnak és a tagállamoknak folyamatosan nyomon kell követniük a MÁTA-ból nyújtott beruházások életképességét.

__________________

__________________

 

13aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (HL L 317., 2019.12.9., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Annak biztosításának az érdekében, hogy az Alapot ne használják fel egy vállalat környezeti felelőssége alá tartozó környezeti károk helyreállítási költségeinek fizetésére, a területek regenerációjára, újratelepítésére és szennyeződésmentesítésére, valamint a földterületek és ökoszisztémák helyreállítására irányuló beruházások támogatását csak akkor lehet engedélyezni, ha egyetlen vállalatot sem lehet jogilag kötelezni az ilyen tevékenységek finanszírozására, az EUMSZ 191. cikkében foglalt „szennyező fizet” elvvel összhangban;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésen belüli rugalmas programozása végett lehetővé kell tenni egy önálló MÁTA-program létrehozását vagy azt, hogy a MÁTA-forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által támogatott valamely programon belüli egy vagy több külön prioritásként programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 21a. cikkével összhangban a MÁTA forrásait meg kell erősíteni az ERFA-ból és az ESZA+-ból származó kiegészítő finanszírozással. Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított összegeknek összhangban kell állniuk a méltányos átállásra vonatkozó területi tervekben rögzített művelettípusokkal.

(13) A MÁTA forrásainak a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésen belüli rugalmas és koherens programozása végett lehetővé kell tenni egy önálló MÁTA-program létrehozását vagy azt, hogy a MÁTA-forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) vagy a Kohéziós Alap által támogatott valamely programon belüli egy vagy több külön prioritásként programozzák. Az (EU) [új CPR] rendelet 21a. cikkével összhangban a MÁTA forrásait önkéntes alapon meg lehet