Procedūra : 2020/0006(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0135/2020

Pateikti tekstai :

A9-0135/2020

Debatai :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Balsavimas :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

<Date>{15/07/2020}15.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0135/2020</NoDocSe>
PDF 1102kWORD 340k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regioninės plėtros komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Manolis Kefalogiannis</Depute>

Nuomonių referentai (*):

Siegfried Mureşan, Biudžeto komitetas

Henrike Hahn, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Mounir Satouri, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Alexandr Vondra, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Jerzy Buzek, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ
 EKONOMIKOS IR PINIGŲ POLITIKOS KOMITETO NUOMONĖ
 UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ
 APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO NUOMONĖ
 PRAMONĖS, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR ENERGETIKOS KOMITETO NUOMONĖ
 TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ
 ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0022) ir iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2020)0460),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0007/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 pasikonsultavęs su Audito Rūmais,

 pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

 pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A9-0135/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 2021–2027 m. reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę programą, prisidedama prie Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos finansavimas sutelkiamas ekologijos tikslams. Šis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios Europos investicijų plano12, kuriuo teikiamas specialus finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų padengtos ekonominės ir socialinės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu absorbavimu;

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 2021–2027 m. reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę programą, prisidedama prie Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra padidėtų mažiau kaip 1,5 °C, pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį vykdymo, nes Sąjungos finansavimas sutelkiamas ekologijos tikslams. Šis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios Europos investicijų plano12, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos poveikį, teikiamas specialus finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų padengtos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu absorbavimu;

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11.

11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11.

12 COM(2020) 21, 2020 1 14.

12 COM(2020) 21, 2020 1 14.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. Nors kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus naudinga visiems ir vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia galimybių bei iššūkių visiems, ne visi regionai ir valstybės narės pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro platesnio masto socialinį ir ekonominį poveikį regionams, kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik kyla rizika, kad klimato politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o tai neigiamai paveiks socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus;

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. Nors kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus naudinga visiems ir vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia galimybių bei iššūkių visiems, ne visi regionai ir valstybės narės pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro platesnio masto socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį poveikį regionams, kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo energijos reikmėms naudojamų anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik kyla rizika, kad klimato politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, ypač atokiausių regionų, atokių vietovių, salų ir nepalankių geografinių sąlygų vietovių, taip pat su gyventojų skaičiaus mažėjimo problemomis susiduriančių regionų atveju, o tai neigiamai paveiks socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį poveikį ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

(3) norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti teisinga, įtrauki ir socialiai priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės ir jų regionai turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui, siekiant užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos veiksmus. Jis turėtų padėti šalinti socialines ir ekonomines perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui pasekmes, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų srityje regioniniu lygmeniu;

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos veiksmus. Jis turėtų padėti šalinti socialines, ekonomines ir aplinkosaugines pasekmes, ypač pasekmes darbuotojams, kuriems poveikį turi perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ne vėliau kaip 2050 m. procesas, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų srityje regioniniu lygmeniu, skatinant tvarią ekonomiką, žaliąsias darbo vietas ir visuomenės sveikatą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF tikslas – sušvelninti ir kompensuoti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus, taip pat skatinti subalansuotą socialinę ir ekonominę pertvarką, kurią vykdant kovojama su socialiniu nesaugumu ir nestabilia verslo aplinka. Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą – atkuriant natūralius išteklius ir švelninant neigiamą poveikį užimtumui ir gyvenimo standartams. Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir didesniais Europos žaliajame kurse siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų svariai prisidėti prie klimato aspekto integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai prisidėta prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo;

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir didesniais Europos žaliajame kurse siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų svariai prisidėti prie klimato aspekto ir aplinkos veiksmų integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 30 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir ESF+ savanoriškai perkeltais ištekliais būtų galima visapusiškai prisidėti prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal sanglaudos politiką turimus išteklius. Dėl to, kad bus įsteigtas TPF, neturėtų būti mažinami kitų sanglaudos fondų ištekliai arba iš tų fondų privalomai perkeliamos lėšos;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms valstybėms narėms. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios neturi finansinių priemonių, bus ypač sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes nares, bet jo finansinių išteklių paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, reikalingas perėjimui prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms valstybėms narėms. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso arba dar neseniai priklausė nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios neturi finansinių priemonių, bus ypač sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes nares, bet skirstant jo finansinius išteklius daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama labiausiai paveiktoms teritorijoms ir tas paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, reikalingas perėjimui prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti, ypatingą dėmesį skiriant mažiausiai išsivysčiusiems regionams, atokiausiems regionams, kalnuotoms, salų, retai apgyvendintoms, kaimo, atokioms ir nepalankių geografinių sąlygų vietovėms, kuriose dėl mažo gyventojų skaičiaus sunkiau įgyvendinti energetikos perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui, ir atsižvelgiant į pradinę kiekvienos valstybės narės padėtį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) siekdama nustatyti tinkamą TPF finansinę programą, Komisija turėtų nustatyti turimų asignavimų metinį paskirstymą kiekvienai valstybei narei pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, remdamasi objektyviais kriterijais;

(9) siekdama nustatyti tinkamą TPF finansinę programą, Komisija turėtų nustatyti turimų asignavimų metinį paskirstymą kiekvienai valstybei narei pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, remdamasi objektyviais kriterijais. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad savivaldybės ir miestai turėtų tiesioginę prieigą prie TPF išteklių, kuriuos jie gali gauti atsižvelgiant į jų objektyvius poreikius;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis remiama vietos ekonomika ir kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, parama turėtų būti susieta su laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama nauja veikla diegiant naujas technologijas, naujus procesus ar produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir ES poveikio klimatui neutralumui iki 2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei tokios priemonės padeda mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda;

(10) šiame reglamente nustatomos investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos klimato, aplinkos apsaugos ir socialinius įsipareigojimus ir prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis remiami žmonės, bendruomenės ir vietos ekonomika ir kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Europos žaliojo kurso ir Europos socialinių teisių ramsčio tikslus. Finansuojami projektai turėtų padėti palaipsniui ir visiškai pereiti prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui, netaršios ir žiedinės ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, parama turėtų būti susieta su laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama nauja veikla diegiant naujas technologijas, naujus procesus ar produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir ES poveikio klimatui neutralumui iki 2050 m. tikslą, kartu išlaikant ir didinant kvalifikuoto užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo, junglumo, pažangaus ir darnaus judumo srityse, jei tokios priemonės padeda mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės ekonomines, socialines ir energetikos ypatybes. Svarbi kultūros, švietimo ir bendruomenių kūrimo veikla vykdant pereinamojo laikotarpio procesą turėtų būti remiama atitinkamais veiksmais, kuriuos vykdant panaudojamas kasybos paveldas;

__________________

__________________

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 773 final).

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 773 final).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat turėtų apimti paveiktų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių, taip pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat turėtų apimti paveiktų darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų, ypač moterų, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą ir mokymą, siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių ir įgyti naujų kvalifikacijų, tinkamų žaliajai ekonomikai, taip pat turėtų apimti pagalbą darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į darbo rinką. Socialinės sanglaudos skatinimas turėtų būti pagrindinis principas teikiant TPF paramą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, TPF turėtų remti gamybines investicijas į MVĮ. Gamybinės investicijos – tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti leidžiamos, jei jomis prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų santykinių taršos rodiklių, nustatytus nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams suteikti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios investicijos turėtų būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame teritoriniame teisingos pertvarkos plane. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms investicijoms turėtų būti teikiama tik įmonėms, esančioms vietovėse, kurios pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus nurodomos kaip remiamos vietovės;

(12) siekiant padidinti pertvarkos paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, TPF turėtų remti gamybines investicijas į MVĮ. Gamybinės investicijos – tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti leidžiamos, jei jomis prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų santykinių taršos rodiklių, nustatytus nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams suteikti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis sukuriama ir išlaikoma daug darbo vietų. Visos tokios investicijos turėtų būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame teritoriniame teisingos pertvarkos plane, turėtų būti tvarios ir, kai taikytina, turėtų derėti su principais „teršėjas moka“ ir „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės pagalbos taisykles;

__________________

__________________

14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) TPF parama gamybinėms investicijoms įmonėse, kurios nėra MVĮ, turėtų apsiriboti mažiau išsivysčiusiais ir pertvarkos regionais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 102 straipsnio 2 dalyje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF išteklių pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą programavimui, turėtų egzistuoti galimybė parengti atskirą TPF programą arba programuoti TPF išteklius pagal vieną ar kelis specialius programos, remiamos Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, prioritetus. Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai turėtų būti padidinti papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose;

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF išteklių pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą programavimui, turėtų egzistuoti galimybė parengti atskirą TPF programą arba programuoti TPF išteklius pagal vieną ar kelis specialius programos, remiamos Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, prioritetus. Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai galėtų būti savanoriškai padidinti papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Todėl valstybės narės, bendradarbiaudamos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir remiamos Komisijos, turėtų parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, laikydamosi savo nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti esama pertvarkomiems anglių pramonės regionams skirta platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose sektoriuose;

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Todėl valstybės narės, palaikydamos socialinį dialogą ir bendradarbiaudamos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais pagal Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] 6 straipsnyje nustatytą partnerystės principą, ir remiamos Komisijos, turėtų parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, laikydamosi savo nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų ir netgi galbūt viršydamos juose nustatytus tikslus. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti esama pertvarkomiems anglių pramonės regionams skirta platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose sektoriuose;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose turėtų būti nustatytos labiausiai neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą poveikį patiriančios teritorijos, kuriose turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršia veikla susijusių įrenginių pertvarkymo ar uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato kaitos poveikiui atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus vykdomoms investicijoms. Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turėtų būti Komisijos patvirtintų programų (remiamų ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF lėšomis) dalis;

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose turėtų būti nustatytos labiausiai neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą poveikį patiriančios teritorijos, kuriose turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis siekiant 2030 m. Sąjungos klimato srities tikslų ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m., visų pirma dėl su iškastinio kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršia veikla susijusių įrenginių pertvarkymo ar uždarymo, sykiu išlaikant ir plečiant užimtumo galimybes paveiktose teritorijose, kad būtų išvengta socialinės atskirties. Reikėtų atsižvelgti į tokius sunkinančius veiksnius kaip nedarbo lygis ir gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos. Šios teritorijos turėtų būti tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų uždaviniai, poreikiai ir galimybės ir nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato kaitos poveikiui atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir Europos žaliojo kurso tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus vykdomoms investicijoms. Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turėtų būti Komisijos patvirtintų programų (remiamų ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF lėšomis) dalis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>19 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat valstybių narių ir teritorijų finansinių išteklių apribojimai ir, kita vertus, nuoseklios įgyvendinimo sistemos, apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, poreikis. Kadangi šių tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti žmones, ekonomiką ir aplinką teritorijose, kurios susiduria su ekonominiais ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat valstybių narių ir teritorijų finansinių išteklių apribojimai ir, kita vertus, nuoseklios įgyvendinimo sistemos, apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, poreikis, taip pat poreikis užtikrinti aukštų socialinių ir aplinkosauginių standartų laikymąsi ir skatinti darbuotojų dalyvavimą. Kadangi šių tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, kurioms kyla didelių socialinių ir ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m.

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kurio paskirtis – teikti paramą žmonėms, ekonomikai ir aplinkai teritorijose, kurioms kyla didelių socialinių ir ekonomių uždavinių dėl 2030 m. Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslų įgyvendinimo ir Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF padeda siekti vieno konkretaus tikslo – sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius.

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF padeda siekti vieno konkretaus tikslo – sudaryti sąlygas regionams, žmonėms, įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m. ir tarpinių 2030 m. tikslų, laikantis Paryžiaus susitarimo siekių, kylančius socialinius, užimtumo, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams įsipareigojimams, yra 11 270 459 000 EUR dabartinėmis kainomis ir atitinkamais atvejais gali būti padidinti papildomai skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės aktą.

2.  TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams įsipareigojimams, yra 25 358 532 750 EUR 2018 m. kainomis (pagrindinė suma) ir negali būti perkelti iš kitų fondų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) .../... [naujasis BNR], išteklių. Pagrindinė suma atitinkamais atvejais gali būti padidinta papildomai skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės aktą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3a straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodytos sumos metinis paskirstymas valstybėms narėms įtraukiamas į 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą pagal I priede nustatytą metodiką.

3.  Valstybės narės prašymu šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta suma taip pat skiriama 2025–2027 m. laikotarpiui. Kiekvienam laikotarpiui nustatomas atitinkamas 1 dalyje nurodytos sumos metinis paskirstymas valstybėms narėms įtraukiamas į 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą pagal I priede nustatytą metodiką.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 b straipsnis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b straipsnis

 

Žalumo atlygio mechanizmas

 

18 proc. visų 3 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 3a straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų sumų paskirstoma atsižvelgiant į tai, kaip sparčiai valstybės narės mažina savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, padalijus iš jų naujausių vidutinių BNP.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 c straipsnis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c straipsnis

 

Specialūs asignavimai atokiausiems regionams ir saloms

 

1 proc. visų 3 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 3a straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų sumų yra specialus asignavimas saloms, ir 1 proc. – specialus asignavimas atokiausiems regionams, kaip nurodyta SESV 349 straipsnyje, skiriamas atitinkamoms valstybėms narėms.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) gamybines investicijas į MVĮ, įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;

a) gamybines ir tvarias investicijas į labai mažas įmones ir MVĮ, įskaitant startuolius ir darnų turizmą, kuriomis skatinamas darbo vietų kūrimas, modernizavimas, ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą ir esamų plėtrą, be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir konsultavimo paslaugas, siekiant kurti darbo vietas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) investicijas į socialines infrastruktūras, siekiant kurti darbo vietas ir įvairinti ekonomiką;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir pažangių technologijų perdavimo skatinimą;

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, be kita ko, universitetuose ir viešosiose mokslinių tyrimų įstaigose, ir pažangių rinkai parengtų technologijų perdavimo skatinimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai energijai skirtos technologijos ir infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai švariai energijai ir jos sistemoms skirtos technologijos ir infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą, energijos kaupimo technologijas ir tvarią atsinaujinančiąją energiją, jeigu tos investicijos daromos siekiant pakankamai dideliu mastu kurti naujas ir išsaugoti esamas tvarias darbo vietas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) investicijas į pažangų ir darnų judumą ir aplinką tausojančią transporto infrastruktūrą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) investicijas į projektus, kuriuos vykdant kovojama su energijos nepritekliumi, visų pirma socialinio būsto sektoriuje, ir skatinamas energijos vartojimo efektyvumas, neutralaus poveikio klimatui požiūris ir mažataršis centralizuotas šildymas labiausiai paveiktuose regionuose;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą, skaitmenines inovacijas ir skaitmeninį junglumą, įskaitant skaitmeninį ir tikslųjį ūkininkavimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties keitimo projektus;

f) investicijas į žaliąją infrastruktūrą, taip pat teritorijų ir urbanistinių dykrų atkūrimą ir išvalymą ir žemės paskirties keitimo projektus tais atvejais, kai neįmanoma taikyti principo „teršėjas moka“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) visuotinės svarbos socialinių ir viešųjų paslaugų kūrimą ir plėtojimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g b punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb) investicijas į kultūrą, švietimą ir bendruomenės kūrimą, įskaitant vertingą materialaus ir nematerialaus kasybos paveldo ir bendruomenės centrų panaudojimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą ir mokymą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo ieškantiems asmenims, vyresnių žmonių aktyvumo paramą ir pajamų paramą darbuotojams, kai pereinama nuo vieno darbo prie kito;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų, ypač moterų, neįgaliųjų ir pažeidžiamų grupių, įtrauktį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, TPF gali remti gamybines investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, vietovėse, nurodytose kaip remtinos vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal 7 straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

Be to, mažiau išsivysčiusiuose ir pertvarkos regionuose, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. .../... [naujasis BNR] 102 straipsnio 2 dalyje, TPF gali remti gamybines investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal 7 straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti, naujoms darbo vietoms kurti, jei jos atitinka socialinius darbo vietų kūrimo, lyčių lygybės ir vienodo užmokesčio tikslus ir aplinkos tikslus ir jei jomis prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos neskatinant veiklos perkėlimo, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. .../... [naujasis BNR) 60 straipsnio 1 dalyje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

TPF taip pat gali remti investicijas, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekį, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal 7 straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

TPF taip pat gali remti investicijas, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekį, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalies i punktą, ir jei jos atitinka kitas sąlygas, nustatytas šios dalies antroje pastraipoje. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte;

c) sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte, išskyrus atvejus, kai tie sunkumai kyla dėl energetikos pertvarkymo proceso arba kai tie sunkumai prasidėjo po 2020 m. vasario 15 d. ir kilo dėl COVID-19 krizės;

__________________

__________________

16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) investicijos, susijusios su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, sandėliavimu ar deginimu;

d) investicijos, susijusios su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, transportavimu, platinimu, sandėliavimu ar deginimu, nebent veiksmai yra suderinami su 1a dalies nuostatomis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies e punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent du tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio tinklai.

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose konkurencinėmis sąlygomis rinka vartotojams teikia lygiaverčius sprendimus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) gamybinės investicijos į įmones (išskyrus MVĮ), kurių darbo vietos ir gamybos procesai perkeliami iš vienos valstybės narės į kitą arba į trečiąją valstybę;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb) veiksmai NUTS 2 regione, kuriame programos laikotarpiu numatyta atidaryti naują anglių, lignito ar naftingųjų skalūnų kasyklą arba durpių gavybos lauką arba atnaujinti laikinai uždarytos anglių, lignito ar naftingųjų skalūnų kasyklos arba durpių gavybos lauko veiklą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies d punkto, regionams, kurie labai priklauso nuo anglių, lignito, naftingųjų skalūnų ar durpių gavybos ir deginimo, Komisija gali patvirtinti teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose numatytos investicijos į veiklą, susijusią su gamtinėmis dujomis, jei tokia veikla laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria pagal Reglamento (ES) Nr. .../2020 [Taksonomija] 3 straipsnį ir atitinka visas šias sąlygas:

 

a)  naudojama kaip jungiamoji technologija, pakeičianti anglis, lignitą, durpes ar naftinguosius skalūnus;

 

b)  neviršija tvaraus prieinamumo ribų arba yra suderinama su švaraus vandenilio, biodujų ir biometano naudojimu;

 

c)  prisideda prie Sąjungos aplinkos tikslų, susijusių su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos, spartinant laipsnišką anglių, lignito, durpių ar naftingųjų skalūnų naudojimo nutraukimą;

 

d)  gerokai sumažina išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir oro taršą ir padidina energijos vartojimo efektyvumą;

 

e)  padeda kovoti su energijos nepritekliumi;

 

f)  nekliudo atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai atitinkamose teritorijose ir yra suderinama bei sąveikauja su tolesniu atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimu.

 

Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija taip pat gali patvirtinti investicijas į reikalavimų neatitinkančią veiklą pagal Reglamento (ES) Nr. .../2020 [Taksonomija] 3 straipsnį, jei jos atitinka visas kitas šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas, o valstybė narė, rengdama teritorinį teisingos pertvarkos planą, gali pagrįsti poreikį remti tą veiklą ir įrodo, kad ta veikla atitinka Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslus ir teisės aktus, taip pat nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

TPF ištekliai programuojami regionų, kuriuose yra atitinkamos teritorijos, kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos planais, Komisijos patvirtintais kaip programos arba programos pakeitimo dalis. Ištekliai programuojami vienos ar kelių konkrečių programų forma arba vieno ar kelių programos prioritetų forma.

TPF ištekliai programuojami regionų, kuriuose yra atitinkamos teritorijos arba vykdoma atitinkama ekonominė veikla, kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos planais, Komisijos patvirtintais kaip programos arba programos pakeitimo dalis. Ištekliai programuojami vienos ar kelių konkrečių programų forma arba vieno ar kelių programos prioritetų forma.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija patvirtina programą tik tuo atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą teritorinį teisingos pertvarkos planą, nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos planas atitinka susijusios valstybės narės nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą.

Išskyrus atvejus, kai Komisija tinkamai pagrindžia tvirtinimo atidėjimą, ji patvirtina programą, jei labiausiai neigiamai pertvarkos paveiktos teritorijos, įtrauktos į atitinkamą teritorinį teisingos pertvarkos planą, yra tinkamai nustatytos ir atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos planas atitinka susijusios valstybės narės nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą, poveikio klimatui neutralumo tikslą 2050 m., jo tarpinius tikslus 2030 m. ir Europos socialinių teisių ramstį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis TPF asignavimo valstybėms narėms ir ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma yra bent pusantro karto, bet ne daugiau kaip tris kartus didesnė už TPF paramos tam prioritetui sumą, išskyrus išteklius, nurodytus 3a straipsnio 1 dalyje.

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima TPF išteklius, kuriuos sudaro visi TPF asignavimai valstybėms narėms ar jų dalis. Šie ištekliai gali būti papildyti savanoriškai perkeliamais ištekliais pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra TPF prioritetui perkeltinų ERPF ir ESF+ išteklių suma yra ne daugiau kaip pusantro karto didesnė už TPF paramos tam prioritetui sumą. Iš ERPF ir ESF + perkelti ištekliai išlaiko savo pradinius tikslus ir turi būti įtraukti nustatant ERPF ir ESF + paramos telkimo pagal temas lygius.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. TPF yra skirtas pažeidžiamiausioms kiekvieno regiono bendruomenėms, todėl TPF finansuojamiems reikalavimus atitinkantiems projektams, kuriais prisidedama prie 2 straipsnyje nurodyto konkretaus tikslo, skiriamas iki 85 proc. atitinkamų išlaidų bendras finansavimas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu su atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios institucijomis pagal II priede pateiktą pavyzdį parengia vieną ar daugiau teritorinių teisingos pertvarkos planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas didžiausias neigiamas ekonominis ir socialinis poveikis, visų pirma dėl numatomo darbo vietų sumažėjimo iškastinio kuro gamybos ir naudojimo sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių pramonės įrenginių gamybos procesus.

1. Valstybės narės kartu su atitinkamomis susijusių teritorijų vietos ir regioninės valdžios institucijomis, laikydamosi partnerystės principo, nustatyto Reglamento (ES) Nr. .../... [naujasis BNR] 6 straipsnyje, ir, kai tikslinga, padedant EIB ir EIF, pagal II priede pateiktą pavyzdį parengia vieną ar daugiau teritorinių teisingos pertvarkos planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2016/206617, arba jų dalį. Tai yra tos teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas didžiausias neigiamas ekonominis ir socialinis poveikis, visų pirma dėl numatomo darbo vietų sumažėjimo iškastinio kuro gamybos ir naudojimo sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių pramonės įrenginių gamybos procesus.

__________________

__________________

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos proceso nacionaliniu lygmeniu aprašymas, įskaitant pagrindinių naujausią nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją atitinkančių tokios pertvarkos etapų tvarkaraštį;

a) 2030 m. Sąjungos klimato srities tikslų įgyvendinimo ir perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m. proceso nacionaliniu lygmeniu aprašymas, įskaitant pagrindinių naujausią nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją atitinkančių tokios pertvarkos etapų tvarkaraštį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) labiausiai neigiamai a punkte nurodytos pertvarkos proceso paveiktų ir pagal 1 dalį TPF remtinų teritorijų nustatymo pagrindimas;

b) labiausiai neigiamai a punkte nurodytos pertvarkos proceso paveiktų ir pagal 1 dalį TPF remtinų teritorijų nustatymo pagrindimas, įskaitant tokius rodiklius kaip nedarbo lygis ir gyventojų skaičiaus mažėjimo sparta;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pertvarkos uždavinių, kylančių labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinio, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo vietų skaičių, vystymosi poreikius ir tikslus iki 2030 m., susijusius su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios veiklos pertvarkymu arba nutraukimu tose teritorijose;

c) pertvarkos uždavinių, kylančių labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinio, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai uždavinius, poveikio vertinimas, nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo vietų skaičių, galimą poveikį valdžios sektoriaus pajamoms, vystymosi poreikius ir tikslus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios veiklos pertvarkymu arba nutraukimu tose teritorijose, ir iššūkius, susijusius su energijos nepritekliumi;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) numatomo TPF paramos indėlio sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius aprašymas;

d) numatomo TPF paramos indėlio sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, demografinius, ekonominius, sveikatos ir poveikio aplinkai uždavinius aprašymas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies e punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) jo derėjimo su kitomis nacionalinėmis, regioninėmis ar teritorinėmis strategijomis ir planais vertinimas;

e) jo derėjimo su kitomis nacionalinėmis, regioninėmis ar teritorinėmis strategijomis ir planais vertinimas, kai tikslinga;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies h punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) jei parama teikiama gamybinėms investicijoms į kitas nei MVĮ įmones, išsamus tokių veiksmų ir įmonių sąrašas ir tokios paramos būtinumo pagrindimas pateikiant trūkumų analizę, iš kurios matyti, kad tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų numatomą be investicijų sukurtų darbo vietų skaičių;

h) jei parama teikiama gamybinėms investicijoms į kitas nei MVĮ įmones, orientacinis tokių veiksmų ir įmonių sąrašas ir tokios paramos būtinumo pagrindimas pateikiant trūkumų analizę, iš kurios matyti, kad tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų numatomą be investicijų sukurtų darbo vietų skaičių;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rengiant ir įgyvendinant teritorinius teisingos pertvarkos planus dalyvauja atitinkami partneriai pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] straipsnį.

3. Rengiant ir įgyvendinant teritorinius teisingos pertvarkos planus dalyvauja atitinkami partneriai pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] straipsnį ir, kai tikslinga, EIB ir EIF.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029-iesiems metams nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos. Po to, kai Komisija patvirtina pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [14 straipsnio 2 dalį] pateiktą prašymą iš dalies pakeisti programą, siektinos reikšmės neperžiūrimos.

2. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029-iesiems metams nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę programos veiklos rezultatų ataskaitą, padaro išvadą, kad nepavyko pasiekti bent 65 proc. TPF išteklių vienam ar keliems produkto ar rezultato rodikliams nustatytos siektinos reikšmės, ji gali atlikti finansines pataisas pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [98] straipsnį proporcingai pasiektiems rezultatams sumažindama TPF paramą atitinkamam prioritetui.

Komisija, remdamasi galutine programos veiklos rezultatų ataskaita, gali atlikti finansines pataisas pagal Reglamentą (ES) [naujasis BNR].

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 a straipsnis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

Valstybėms narėms iki ... [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] nustatomas pereinamasis laikotarpis teritoriniams teisingos pertvarkos planams parengti ir priimti. Tuo pereinamuoju laikotarpiu visos valstybės narės turi visiškai atitikti finansavimo reikalavimus pagal šį reglamentą; į tą laikotarpį Komisija neatsižvelgia svarstydama sprendimą dėl įsipareigojimų panaikinimo arba finansavimo praradimo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 b straipsnis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Peržiūra

 

Ne vėliau kaip iki kitos daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros pabaigos Komisija atlieka TPF įgyvendinimo vertinimą ir įvertina, ar tikslinga iš dalies pakeisti jo aprėptį atsižvelgiant į galimus Reglamento 2020/... [Taksonomijos reglamentas] pakeitimus, Reglamente (ES) 2020/... [Europos klimato teisės aktas] nustatytus Sąjungos klimato srities tikslus ir į Tvaraus finansavimo veiksmų plano įgyvendinimo raidą. Remdamasi tuo vertinimu, Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kartu su ja gali būti pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

AIŠKINAMOJI DALIS

A. Įžanga

 

Pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais reglamentuojamas sanglaudos politikos lėšų naudojimas 2021–2027 m. laikotarpiu, vienas iš pagrindinių ES investicijų skatinimo tikslų bus „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Taip siekiama įgyvendinti Paryžiaus susitarimą. Be to, 25 proc. visų DFP išlaidų turi būti panaudota su klimatu susijusiai veiklai finansuoti.

 

Europos žaliuoju kursu dar labiau sustiprinamas ES įsipareigojimas siekti ekologiškesnės ateities ir nustatoma nauja Europos augimo politika, kuria siekiama plataus užmojo tikslo – ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Šį tikslą 2019 m. gruodžio 12 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba.

 

Tačiau kuriant žaliąją ekonomiką ir neutralizuojant poveikį klimatui kyla tam tikrų sunkumų, kuriuos turėtume kuo skubiau įveikti. Pavyzdžiui, yra daug regionų, kurie vis dar priklauso nuo iškastinio kuro arba daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančių pramoninių procesų. Todėl šių regionų perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra didžiulis iššūkis. Ekonominė veikla, kurios šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo intensyvumas yra didelis arba kuri grindžiama iškastinio kuro, pvz., anglių ir lignito, gavyba ir naudojimu, neišvengiamai turės susitraukti tiek ekonominės veiklos rezultatų, tiek užimtumo požiūriu. Kituose sektoriuose, kuriuose išmetamas didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, reikės atsisakyti daug anglies dioksido išskiriančių procesų: jie turės būti pertvarkomi. Be to, kai kurios darbo vietos, kurios netiesiogiai priklauso nuo minėtos veiklos, dabar taip pat turės būti pertvarkytos arba gali visai išnykti. Visi šie pokyčiai turės tiesioginį poveikį žmonių gyvenimui ir neišvengiamai sukels įvairių socialinių problemų.

 

Todėl pranešėjas labai palankiai vertina tai, kad Komisija, pateikdama atskirą, naują reglamento dėl Teisingos pertvarkos fondo įsteigimo finansavimo laikotarpiu po 2020 m. projektą, atkreipė dėmesį į šias socialines, ekonomines ir aplinkos problemas ir nurodė, jog svarbu, kad ES bendrai reaguotų į teisingos pertvarkos poreikį.

 

Tačiau, pranešėjo nuomone, šį pasiūlymą, kuris yra pirmasis pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo įgyvendinami Europos žaliajame kurse nustatyti prioritetai ir kuris yra Tvarios Europos investicijų plano dalis, vis dar reikia šiek tiek pakeisti, papildyti ir pakoreguoti. Pranešėjas yra ypač susirūpinęs dėl to, kokį socialinį ir ekonominį poveikį turės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos procesas, ir yra tvirtai įsitikinęs, kad ES turi įgyvendinti pertvarką neleisdama dar labiau didėti skirtumams tarp regionų ir nepalikdama nuošalyje nė vieno piliečio.

 

B. Teisingos pertvarkos mechanizmo struktūra

 

Pranešėjas palankiai vertina Teisingos pertvarkos mechanizmo trijų ramsčių struktūrą, kurią sudaro Teisingos pertvarkos fondas, speciali schema pagal programą „InvestEU“ ir EIB grupės viešojo sektoriaus paskolų priemonė. Teisingos pertvarkos fondas visų pirma bus naudojamas dotacijoms teikti, o didžiausias dėmesys bus skiriamas ekonomikos įvairinimui, darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų perkvalifikavimui ir aktyviai įtraukčiai; kiti du ramsčiai atitinkamai pritrauks privačias investicijas ir viešąjį finansavimą.

 

Pranešėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingos pertvarkos fondas įgyvendinamas pagal pasidalijamojo valdymo principą, glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, nes taip užtikrinama atsakomybė už pertvarkos strategiją. Labai svarbu laikytis ir partnerystės principo, nes taip užtikrinama, kad programavimo ir įgyvendinimo klausimais bus konsultuojamasi su ekonominiais ir socialiniais partneriais.

 

C. Paramos aprėptis

 

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad pagal siūlomą TPF bus remiama veikla ekonomikos įvairinimo, darbuotojų perkvalifikavimo ir aplinkos atkūrimo srityse. Tai apima daug įvairių veiklos sričių, įskaitant investicijas į: MVĮ, mokslinius tyrimus ir inovacijas, su energetika susijusias technologijas ir infrastruktūrą, skaitmeninimą, atkūrimą, žiedinę ekonomiką, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, taip pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims ir jų įtrauktį. Tačiau veiklos rūšių sąrašas turėtų būti dar platesnis, kad regionai, žmonės, įmonės ir kiti suinteresuotieji subjektai galėtų veiksmingai reaguoti į socialinius, užimtumo, ekonominius ir aplinkosauginius perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos padarinius.

 

Pranešėjas norėtų, kad TPF lėšomis nebūtų finansuojamos investicijos į įmones, kurios nėra MVĮ, kai darbo vietos ir gamybos procesai perkeliami iš vienos valstybės narės į kitą arba į trečiąją valstybę. Be to, pranešėjas pritaria tam, kad nebūtų finansuojamos investicijos, susijusios su iškastiniu kuru, tačiau mano, kad investicijos į veiklą, susijusią su, visų pirma, gamtinėmis dujomis, turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti laikantis tam tikrų griežtų sąlygų.

 

D. Biudžetas

 

Pranešėjas teigiamai vertina tai, kad siūlomas TPF skatins energetikos pertvarką ir rems daug įvairesnę veiklą pagal tris plačias kategorijas: socialinė parama, ekonomikos atgaivinimas ir žemės atkūrimas. Pranešėjas taip pat palankiai vertina iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą, kuriame siūlomas gerokai didesnis biudžetas ir papildomi Europos Sąjungos ekonomikos atkūrimo priemonės ištekliai. Vis dėlto, kadangi plataus užmojo ES politikos tikslus galima pasiekti tik turint plataus užmojo biudžetą, reikia dar daugiau išteklių ir jie neturėtų kelti pavojaus kitų sanglaudos fondų finansavimui. Be to, TPF ištekliai gali būti papildyti savanoriškais perkėlimais iš ERPF ir ESF +.

 

Pranešėjas taip pat mano, kad reikėtų atlyginti už papildomas valstybių narių pastangas sumažinti išmetamą teršalų kiekį, viršijančias nustatytą tikslą. Todėl pranešėjas pritaria tam, kad būtų įvestos paskatos, pavyzdžiui, Žalumo atlygio mechanizmas, pagal kurį papildomais asignavimais būtų atlyginama toms valstybėms narėms, kurios sparčiau mažina savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pranešėjos nuomone, ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas saloms ir atokiausiems regionams, užtikrinant specialius jiems skirtus asignavimus.

 

E. Išvada

 

Šis pranešimas yra intensyvių derybų ir kompromisų rezultatas. Visų pirma pranešėjas norėtų padėkoti šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų, taip pat penkių susijusių komitetų nuomonių pranešėjams ir kitiems dviems nuomones teikusiems komitetams. Dabar pranešėjas laukia intensyvių tarpinstitucinių derybų, prasidėsiančių po vasaros atostogų.


 

 

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (26.6.2020)

<CommissionInt>pateikta Regioninės plėtros komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Nuomonės referentas (*): <Depute>Siegfried Mureşan </Depute>

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas visiškai pritaria Teisingos pertvarkos fondo įsteigimui, kaip nurodyta 2019 m. spalio 10 d. Parlamento rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių.[1]

Toje rezoliucijoje Parlamentas „ragina Komisiją užtikrinti, kad kita DFP visiškai atitiktų Paryžiaus susitarimą, ir pabrėžia, kad reikia skubiai žengti dar vieną didelį žingsnį politinių ir finansinių pastangų srityje, kad būtų pasiekti susitarimo tikslai, ir užtikrinti teisingumo principu grindžiamą perėjimą prie taršos anglies dioksidu nedidinančios ekonomikos, remiantis aukščiausiais socialinio teisingumo kriterijais, kad nė vienas žmogus ir nė vienas regionas neliktų nuošalyje“.

Nuomonės referentas mano, kad reikia sustiprinti Teisingos pertvarkos fondą skiriant daugiau lėšų, kad jis galėtų pasiekti savo plataus užmojo tikslus. TPF finansavimas turėtų būti prieinamas nepriklausomai nuo kitų ES struktūrinių ir investicijų fondų. Todėl nuomonės referentas mano, kad, nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, prieiga prie TPF neturėtų priklausyti nuo vadinamojo derinimo su kitais sanglaudos fondais dėl šių priežasčių:

 

1.  TPF yra papildoma priemonė, naudojama su kitomis priemonėmis vykdant ES sanglaudos politiką. Jis atliks pagrindinį vaidmenį įveikiant vieną iš didžiausių iššūkių – užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Todėl, atsižvelgiant į šio fondo politinę svarbą, jo veikimas ir lėšų paskirstymas turėtų būti kuo labiau nepriklausomi nuo kitų finansavimo priemonių, tačiau kartu būtina išlaikyti jų tarpusavio papildomumą.

2.  Numatant reikalavimą TPF asignavimus suderinti su atitinkamų struktūrinių fondų lėšomis užkertamas kelias atitinkamų fondų lėšų naudojimui. Valstybės narės turėtų pačios nuspręsti, kaip paskirstyti savo nacionalinį finansinį paketą, atsižvelgdamos į savo ekonominius, socialinius ir teritorinius ypatumus, ir su sąlyga, kad šis paskirstymas atitinka ES teisinę sistemą. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų suderinti su sanglaudos finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir taip būtų sukurta papildoma našta.

 

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 2021–2027 m. reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę programą, prisidedama prie Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos finansavimas sutelkiamas ekologijos tikslams. Šis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios Europos investicijų plano12, kuriuo teikiamas specialus finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų padengtos ekonominės ir socialinės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu absorbavimu;

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 2021–2027 m. reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę programą, prisidedama prie Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą užtikrinti, kad pasaulinės temperatūros didėjimas neviršytų 1,5 C, ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, sutelkiant Sąjungos finansavimą ekologijos tikslams, bei Europos socialinių teisių ramstį. Šis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios Europos investicijų plano12, kuriuo teikiamas specialus finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų padengtos ekonominės ir socialinės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu absorbavimu;

_________________

_________________

11COM(2019) 640 final, 2019 12 11.

11COM(2019) 640 final, 2019 12 11.

12COM(2020) 21, 2020 1 14.

12COM(2020) 21, 2020 1 14.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį poveikį ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

(3) norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti įtrauki ir socialiai priimtina visiems, o ją įgyvendinant turi būti mažinama nelygybė ir nė vienas nepaliekamas nuošalyje. Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės, taip pat įvairūs regioniniai ir vietos subjektai turėtų nuo pat pradžių atsižvelgti į jos aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį poveikį bei poveikį darbo rinkai ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams švelninti ir teigiamiems pokyčiams – pvz., naujų, deramų ir tvarių darbo vietų kūrimui arba oro kokybės gerinimui – skatinti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos veiksmus. Jis turėtų padėti šalinti socialines ir ekonomines perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui pasekmes, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų srityje regioniniu lygmeniu;

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, pagal kuriuos mobilizuojamas mažiausiai 1 trln. EUR tvarioms investicijoms per ateinantį dešimtmetį Sąjungos biudžeto ir susijusiomis priemonėmis remti, taikant Teisingos pertvarkos mechanizmą, pirmiausia turėtų būti remiami pertvarkos poveikį patirsiančių regionų darbuotojai ir piliečiai, sykiu papildant susijusių programų, numatytų pagal 2021–2027 m. DFP, perėjimo prie žaliosios ekonomikos veiksmus. Jis turėtų padėti šalinti socialines ir ekonomines pasekmes, su kuriomis bus susidurta siekiant Sąjungos poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m. ir kurias pirmiausia patirs proceso metu nukentėsiantys darbuotojai, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų srityje regioniniu lygmeniu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF tikslas – ne tik sušvelninti ir kompensuoti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, bet ir sukurti bei sustiprinti teigiamą poveikį ateityje, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir jose gyvenančius asmenis, o ypač – susijusius darbuotojus, ir padėti pereiti prie teisingo neutralaus poveikio klimatui įgyvendinimo vėliausiai iki 2050 m. Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio lengvinimo ir skatinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą, paskirties keitimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui ir gyvenimo lygiui. Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais; parama taip pat turėtų būti teikiama teritorijoms, kuriose po laipsniško kasybos veiklos nutraukimo vyksta svarbūs struktūriniai pokyčiai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) taikant Sąjungos paramą ir skiriant TPF finansavimą turėtų būti užtikrinama, kad visi reikalavimus atitinkantys projektai kiekvienoje valstybėje narėje būtų suderinami su visos Sąjungos pareiga pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą iki 2050 m.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir didesniais Europos žaliajame kurse siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų svariai prisidėti prie klimato aspekto integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai prisidėta prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo;

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir didesniais Europos žaliajame kurse siūlomais Sąjungos užmojais, sanglaudos politika ir TPF turėtų svariai prisidėti prie klimato aspekto integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti.Iš ERPF ir ESF+ savanoriškai perkeltais ištekliais gali būti toliau visapusiškai prisidėta prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo ir paskatintas perėjimas prie žaliosios ekonomikos, sykiu visapusiškai prisidedant prie naujų aukštos kokybės darbo vietų kūrimo, įtraukaus tvaraus augimo ir regioninės plėtros;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) atsižvelgiant į COVID 19 pandemiją ir siekiant parodyti Sąjungos įsipareigojimą siekti ekonomikos atsigavimo tvaraus vystymosi keliu, būtina, kad kitame DFP ir Europos ekonomikos atkūrimo plane būtų numatyta padidinti TPF skirtą sumą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) TPF ištekliai turėtų atitikti jo plataus užmojo tikslą. Siekiant sušvelninti perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui poveikį, TPF finansiniai asignavimai turėtų būti skiriami atskirai, nepriklausomai nuo kitų ES struktūrinių ir investicijų fondų asignavimų. Prieiga prie TPF neturėtų priklausyti nuo perkėlimų iš kitų ES fondų. Tokia nepriklausoma prieiga suteiks TPF galimybę tinkamai veikti, pasiekti laukiamų rezultatų ir užtikrinti nuspėjamumą paramos gavėjams;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) tik TPF išteklių nepakaks visiems uždaviniams, susijusiems su perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui, spręsti. Todėl TPF ištekliai turėtų papildyti pagal sanglaudos politiką turimus išteklius.Savanoriški įnašai, į TPF perkeliami iš ERPF ir ESF+, nedaro poveikio kitiems sanglaudos politikos tikslams ir finansiniams asignavimams, suplanuotiems kitiems pagal ERPF ir ESF+ numatytiems tikslams siekti; Perkelti įnašai neturėtų viršyti 20 proc. išteklių, iš pradžių valstybei narei skirtų ERPF ir ESF+ tikslu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Finansinis paketas yra svarbiausias orientacinis dydis Europos Parlamentui ir Tarybai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu pagal [Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo] + [17] straipsnį ir gali būti padidintas biudžeto valdymo institucijos sprendimu. Be to, TPF finansinis paketas gali būti padidintas papildomais valstybių narių įnašais ir kitais ištekliais, kaip nustatyta taikytiname pagrindiniame akte, bei prilygti išorės asignuotosioms pajamoms, kaip ir Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytais atvejais;

 

_____________

 

+ Nuoroda į tarpinstitucinį susitarimą, taikytiną 2021–2027 m. laikotarpiu, turi būti atitinkamai atnaujinta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms valstybėms narėms. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios neturi finansinių priemonių, bus ypač sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes nares, bet jo finansinių išteklių paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, reikalingas perėjimui prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms valstybėms narėms. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro ir, mažesniu mastu, nuo šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios neturi finansinių priemonių, bus ypač sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes nares, tačiau paskirstant jo finansinius išteklius turėtų būti remiamos valstybės narės, kurioms parama būtina, atsižvelgiant į jų finansinį pajėgumą skirti investicijas, reikalingas perėjimui prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti; Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas salų arba retai gyvenamiems ir atokiems regionams, kuriuose įgyvendinti energetikos pertvarką siekiant neutralaus poveikio klimatui yra sunkiau;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente ir jomis visų pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir taikant netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes teisinės valstybės principo laikymasis – būtina patikimo finansų valdymo ir veiksmingo Sąjungos finansavimo sąlyga;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  remiantis Reglamentu (ES).../... [Europos ekonomikos gaivinimo priemonė (ERI)] ir neviršijant jam skirtų išteklių, pagal TPF turėtų būti įgyvendinamos ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, siekiant susidoroti su beprecedenčiu COVID-19 krizės poveikiu. Tokie papildomi ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad būtų užtikrintas Reglamente (ES) .../... [dėl ERI] nustatytų terminų laikymasis;

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis remiama vietos ekonomika ir kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, parama turėtų būti susieta su laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama nauja veikla diegiant naujas technologijas, naujus procesus ar produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir ES poveikio klimatui neutralumui iki 2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei tokios priemonės padeda mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda;

(10) šiame reglamente nustatomos investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis remiama vietos ekonomika ir kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Žaliojo kurso tikslus ir sykiu apsaugant, išsaugant ir stiprinant Sąjungos gamtinį kapitalą bei gerinant sveikatą ir gerovę su aplinka susijusios rizikos ir poveikio požiūriais. Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, parama turėtų būti susieta su laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama nauja veikla diegiant naujas technologijas, naujus procesus ar produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir ES poveikio klimatui neutralumui iki 2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. Parama turėtų būti prieinama ir netiesioginiams sektoriams bei darbo vietoms, priklausančioms nuo iškastinio kuro vertės grandinių ir procesų, kurių metu išmetamas didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, pvz., darbuotojams perkvalifikuoti. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei tokios priemonės padeda mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda;

_________________

_________________

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 773 final).

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 773 final).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) TPF taip pat turėtų būti naudojamasi investicijoms į socialinius, švietimo, sveikatos ir kultūros projektus paremti, jei juos įgyvendinant kuriamos naujos darbo vietos, su visų pirma regionuose, kurie yra priklausomi nuo anglies dioksidu itin taršios ekonomikos ir patiria neigiamą struktūrinio perėjimo prie efektyviai išteklių naudojančios ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos poveikį. Tokios investicijos padėtų užtikrinti, kad pertvarkomuose regionuose gyvenantys žmonės galėtų naudotis kokybiškomis viešosiomis ir visuotinės svarbos paslaugomis, siekiant paremti socialiniu požiūriu teisingą pertvarką, kurią įgyvendinant nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat turėtų apimti paveiktų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių, taip pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, įskaitant kenčiančius dėl energijos nepritekliaus ir pažeidžiamiausiems asmenims, kaip apibrėžta reglamente (ES) .../... [ESF+ ], TPF taip pat turėtų apimti paveiktų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių, ir užtikrinti lyčių pusiausvyrą visuose sektoriuose, taip pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į darbo rinką; Visuotinis su klimato kaita susijusios pertvarkos ir Teisingos pertvarkos mechanizmo bei TPF tikslas turėtų būti grynojo poveikio užimtumui užtikrinimas kuriant naujas aukštos kokybės darbo vietas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) įtrauki politika ir strategijos yra būtinos siekiant išvengti nelygybės didėjimo teisingos pertvarkos proceso metu. Socialinės sanglaudos skatinimas turėtų būti pagrindinis paramos pagal TPF principas, kuriuo skatinama lyčių lygybė, geresnės sąlygos migrantams ir pabėgėliams, jauniems ir vyresnio amžiaus darbuotojams bei žemos kvalifikacijos darbuotojams ir užtikrinama, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b) valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad įgyvendinant TPF lėšomis finansuojamus prioritetus būtų prisidedama prie pagarbos vyrų ir moterų lygybei bei jos skatinimo, kaip nustatyta SESV 8 straipsnyje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, TPF turėtų remti gamybines investicijas į MVĮ. Gamybinės investicijos – tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti leidžiamos, jei jomis prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų santykinių taršos rodiklių, nustatytus nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams suteikti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios investicijos turėtų būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame teritoriniame teisingos pertvarkos plane. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms investicijoms turėtų būti teikiama tik įmonėms, esančioms vietovėse, kurios pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus nurodomos kaip remiamos vietovės;

(12) siekiant padidinti pertvarkos paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą ir perorientavimą, TPF turėtų remti gamybines investicijas į MVĮ. Gamybinės investicijos – tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti leidžiamos, jei jomis prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų santykinių taršos rodiklių, nustatytus nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams suteikti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios investicijos turėtų būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame teritoriniame teisingos pertvarkos plane, turėtų būti aplinkos atžvilgiu tvarios ir atspindėti principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms investicijoms turėtų būti teikiama tik įmonėms, esančioms vietovėse, kurios pagal SESV 107 straipsnio 3 dalyje išvardytas visas kategorijas laikomos remiamomis vietovėmis; Gamybinėmis investicijomis į įmones neturėtų būti iškraipoma įmonių tarpusavio konkurencija;

_________________

_________________

14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) ES valstybės pagalbos taisyklės turi būti lanksčios, kad pertvarkomi regionai galėtų pritraukti privačias investicijas. Todėl rengdama naujas gaires Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į struktūrinių pokyčių atitinkamuose regionuose problemas, kartu užtikrindama sąžiningą konkurenciją vidaus rinkoje. Valstybės pagalbos taisyklės turėtų sudaryti sąlygas visiems regionams gauti paramą iš TPF siekiant veiksmingai kovoti su darbo vietų praradimo grėsme ankstyvame etape. Pagal taikomas taisykles turėtų būti leidžiamas pakankamas lankstumas, neatsižvelgiant į remiamų regionų statusą;

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF išteklių pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą programavimui, turėtų egzistuoti galimybė parengti atskirą TPF programą arba programuoti TPF išteklius pagal vieną ar kelis specialius programos, remiamos Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, prioritetus. Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai turėtų būti padidinti papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose;

(13) siekiant suteikti lankstumo ir nuoseklumo TPF išteklių pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą programavimui, valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su vietos ir regionų valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais, turėtų programuoti TPF išteklius pagal vieną ar kelis specialius programos, remiamos Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) arba Sanglaudos fondo, prioritetus. Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai gali būti savanoriškai padidinti papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+, kai toks papildomumas yra pagrįstas ir netrukdo vietos lygmeniu siekti tikslų, kuriems įgyvendinti skiriamos ERPF ir ESF+ lėšos. Kaip alternatyva galėtų būti parengta atskira TPF programa, jei dėl objektyvių aplinkybių tokia veiksmų eiga yra pateisinama;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Atitinkamai iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) įgyvendinant TPF išteklius turėtų būti kuo labiau sumažinta fondo paramos gavėjams ir visiems susijusiems subjektams tenkanti administracinė našta ir išlaidos, atsižvelgiant į Reglamentu (ES) .../... nustatytas supaprastinimo priemones; [naujasis BNR];

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Todėl valstybės narės, bendradarbiaudamos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir remiamos Komisijos, turėtų parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, laikydamosi savo nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti esama pertvarkomiems anglių pramonės regionams skirta platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose sektoriuose;

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Todėl valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir remiamos Komisijos, parengs teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose bus išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, laikydamosi savo nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti esama pertvarkomiems anglių pramonės regionams skirta platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose sektoriuose; Be to, teritoriniai teisingos pertvarkos planai turėtų derėti su atitinkamomis teritorinėmis strategijomis, nurodytomis Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] [23] straipsnyje, įskaitant pažangiosios specializacijos strategijas (S3), nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus ir Europos socialinių teisių ramstį, kad būtų sukurtas ir įgyvendintas TPF, apimantis strateginį vietos, regioninių, nacionalinių ir Sąjungos pastangų įvairinti regionų ekonomiką koordinavimą, kartu užtikrinant teisingą ir sąžiningą pertvarką;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) visos valstybės narės turėtų pritarti Sąjungos tikslui iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, kad ekologinė pertvarka būtų sėkminga. Valstybėms narėms, kurios nėra įsipareigojusios įgyvendinti šio tikslo, turėtų būti suteikta galimybė tik iš dalies pasinaudoti savo nacionaliniais asignavimais pagal TPF. Tokiu atveju pirmenybė turėtų būti teikiama valstybių narių, kurios įsipareigojo įgyvendinti šį tikslą, regionams.

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose turėtų būti nustatytos labiausiai neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą poveikį patiriančios teritorijos, kuriose turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršia veikla susijusių įrenginių pertvarkymo ar uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato kaitos poveikiui atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus vykdomoms investicijoms. Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turėtų būti Komisijos patvirtintų programų (remiamų ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF lėšomis) dalis;

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose turėtų būti nustatytos labiausiai neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą poveikį patiriančios teritorijos, kuriose turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, padidinti užimtumą ir užkirsti kelią aplinkos būklės blogėjimui, visų pirma dėl su iškastinio kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršia veikla susijusių įrenginių pertvarkymo ar uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti tiksliai nustatytos ir gali priklausyti didesniems vienetams, pavyzdžiui, NUTS 3 lygio regionams, arba juos atitikti. Planuose turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato kaitos poveikiui atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso tikslus, vystymas. Planuose turėtų būti išsamiai nurodyta sinergija ir papildomumas su kitomis Sąjungos programomis ir Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčiais ir, kai tinkama, Modernizavimo fondu, siekiant patenkinti nustatytus vystymosi poreikius. TPF finansinę paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus vykdomoms investicijoms. Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turėtų būti Komisijos patvirtintų programų (remiamų ERPF, ESF+, prireikus Sanglaudos fondo arba TPF lėšomis) dalis. Valstybių narių prašymu Komisija turėtų teikti techninę pagalbą, jei jos neturi reikiamų administracinių pajėgumų arba susiduria su sunkumais rengdamos teritorinius teisingos pertvarkos planus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) atsižvelgiant į didžiules pastangas, kurias MVĮ turi dėti kovodamos su COVID-19 krizės padariniais, vietos, regioninėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms, įmonėms ir kitiems subjektams, prašantiems finansavimo iš TPF, turėtų būti padedama taikant paprastą, išsamų ir lengvai valdomą paraiškų ir ataskaitų teikimo procesą, kuris leidžia užtikrinti tikslinę paramą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant, kad TPF išteklių naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į rezultatus, Komisija, laikydamasi proporcingumo principo, turėtų turėti galimybe taikyti finansines pataisas tais atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui nustatytos siektinos reikšmės iš esmės nepasiekiamos;

(16) siekiant, kad TPF išteklių naudojimas užtikrintų numatytų rezultatų pasiekimą, Komisija, laikydamasi proporcingumo principo, turėtų turėti galimybe taikyti finansines pataisas tais atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui nustatytos siektinos reikšmės iš esmės nepasiekiamos;

</Amend> 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>18 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) siekiant nustatyti tinkamą TPF finansinę programą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti kiekvienai valstybei narei skiriamų asignavimų metinį paskirstymą pagal I priedą;

(18) siekiant nustatyti tinkamą TPF finansinę programą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti kiekvienai valstybei narei skiriamų asignavimų metinį paskirstymą pagal I priedą; .

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, kurioms kyla didelių socialinių ir ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m.

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, kurioms kyla didelių socialinių ir ekonomių bei geografinių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF padeda siekti vieno konkretaus tikslo – sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius.

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF padeda siekti vieno konkretaus tikslo – sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius. Investicijomis turėtų būti siekiama sumažinti dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių, remiant pertvarkymą ir naujų darbo vietų kūrimą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais gali būti padidinti papildomai skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams įsipareigojimams, yra 25 000 000 000 mlrd. EUR 2018 m. kainomis. TPF finansinis paketas gali būti papildomai padidintas savanoriškais valstybių narių įnašais ir kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės aktą, sudarančiais išorės asignuotąsias pajamas, kaip ir Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytais atvejais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

0,35 proc. pirmoje pastraipoje nurodytos sumos skiriama Komisijos iniciatyva teikiamai techninei pagalbai.

Ne mažiau kaip 0,35 proc. pirmoje pastraipoje nurodytos sumos skiriama Komisijos iniciatyva teikiamai techninei pagalbai, numatant galimybę, valstybės narės prašymu, šią dalį padidinti, atsižvelgiant į teritorinio teisingos pertvarkos plano specifiką.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą, kuriuo nustato metinį išteklių, įskaitant bet kokius 2 dalyje nurodytus papildomus išteklius, paskirstymą kiekvienai valstybei narei pagal I priede nustatytą metodiką.

3. Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 10 straipsnį, siekiant papildyti šį reglamentą priimant sprendimą, kuriuo nustato metinį išteklių, įskaitant bet kokius 2 dalyje nurodytus papildomus išteklius, paskirstymą kiekvienai valstybei narei pagal I priede nustatytą metodiką.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybėms narėms, kurios dar nėra įsipareigojusios siekti ES tikslo – ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, galimybė gauti TPF paramą apribojama iki vienos trečiosios dalies nuo jų nacionalinių asignavimų („neįšaldyta dalis“), o likusios dvi trečiosios dalys („įšaldyta dalis“) bus suteiktos prisiėmus tokį įsipareigojimą. Tokiu atveju regionai, įsipareigoję įgyvendinti tą tikslą, turi pirmiausia gauti neįšaldytą nacionalinio asignavimo dalį.

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] straipsnio, bet kokiems 2 dalyje nurodytiems papildomiems ištekliams, kurie skiriami Teisingos pertvarkos fondui Sąjungos biudžete arba iš kitų išteklių, papildoma ERPF arba ESF+ parama nereikalinga.

Išbraukta.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3a straipsnio pavadinimas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ištekliai iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Reglamento (ES) .../... 2 straipsnyje nurodytos priemonės įgyvendinamos pagal TPF skiriant 30 000 000 000 EUR 2018 m. kainomis iš to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto vi papunktyje nurodytos sumos ir laikantis to reglamento 4 straipsnio 3, 4 ir 8 dalių.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ši suma laikoma kitais ištekliais, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje, ir sudarys išorės asignuotąsias pajamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Rrglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 21 straipsnio 5 dalį.

 

Šie ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, numatyti 2021–2024 m. biudžetiniams įsipareigojimams be papildomų 3 straipsnyje nustatytų bendrų išteklių, yra tokie:

 

– 2021: EUR 7 495 797 242;

 

– 2022: EUR 7 496 636 094;

 

– 2023: EUR 7 496 371 621;

 

– 2024: EUR 7 495 899 220.

 

____________________________

 

1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, 15 295 823 EUR 2018 m. kainomis iš pirmoje pastraipoje nurodytų išteklių bus numatyta skirti administracinėms išlaidoms. 0,35 proc.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2.  Ne mažiau kaip 0,35 proc. pirmoje pastraipoje nurodytos sumos skiriama Komisijos iniciatyva teikiamai techninei pagalbai, numatant galimybę, valstybės narės prašymu, šią dalį padidinti, atsižvelgiant į teritorinio teisingos pertvarkos plano specifiką.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3.  1 dalyje nurodytos sumos metinis paskirstymas valstybėms narėms įtraukiamas į 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą pagal I priede nustatytą metodiką.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.  nukrypstant nuo Finansinio reglamento 14 straipsnio 3 dalies, Reglamento (ES) [naujasis BNR] VII antraštinės dalies IV skyriuje išdėstytos įsipareigojimų panaikinimo taisyklės taikomos biudžetiniams įsipareigojimams, paremtiems 1 dalyje nurodytais ištekliais. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies c punkto, tie ištekliai tolesnei programai ar veiksmui nenaudojami;

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama prie pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo.

1. TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama prie pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo. TPF ištekliai yra papildomi ištekliai ir nepakeičia pagal ERPF, ESF+ ar kitas Sąjungos programas remiamos veiklos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) gamybines investicijas į MVĮ, įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;

a) gamybines ir tvarias investicijas, pirmiausia į MVĮ, įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas deramų ir tvarių darbo vietų kūrimas, ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, jau veikiančių įmonių diversifikavimą arba į alternatyvią tvarią ekonominę veiklą, be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir pažangių technologijų perdavimo skatinimą;

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, be kita ko, mokslinių tyrimų institucijose ir universitetuose, ir pažangių technologijų perdavimo ir pritaikymo skatinimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos ca punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) investicijas siekiant skatinti transporto sistemas, kuriomis gerinamas judumas mieste ir didinamas jo tvarumas, be kita ko, naudojant pažangius technologinius sprendimus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai energijai skirtos technologijos ir infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją;

d) Investicijas, jei paklausos valdymo priemonių nepakanka, į įperkamai švariai ir tvariai energijai skirtos technologijos ir infrastruktūros diegimą, priklausomybės nuo daug anglies dioksidą išskiriančių energijos išteklių naudojimo ir energijos nepritekliaus mažinimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, įskaitant investicijas į tvarų transportą ir infrastruktūrą, be kita ko, skatinant elektrifikaciją ir biokuro naudojimą, ir investicijas į tikslines energijos vartojimo efektyvumo priemones bei atsinaujinančiosios energijos naudojimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją, įskaitant investicijas į centralizuotą šilumos tiekimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir skaitmeninį junglumą, įskaitant investicijas į spartųjį tinklą, pvz., į individualius namų ūkius įvedamus šviesolaidžius kabelius, visų pirma izoliuotose, atokiose, kaimo ir retai apgyvendintose vietovėse;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties keitimo projektus;

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties keitimo projektus, kartu užtikrinant, kad būtų nuosekliai laikomasi principo „teršėjas moka“;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) investicijas į socialinę infrastruktūrą ir visuotinės svarbos viešųjų paslaugų plėtrą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų, ypač tų, kurių žinios nepakankamai išnaudojamos arba menkos, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  darbo paieškos pagalbą darbo ieškantiems asmenims;

i)  aktyvią darbo rinkos ir įgūdžių politiką, kuri skirta į ateitį orientuotiems sektoriams ir užimtumui, taip pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį, užtikrinant vienodas galimybes ir lyčių lygybę;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, TPF gali remti gamybines investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, vietovėse, nurodytose kaip remtinos vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal 7 straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

Be to, TPF gali remti gamybines investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, visose kategorijose, išvardytose pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal 7 straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte;

c) sunkumų patiriančios įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte, išskyrus tas įmones, kurios gali gauti paramą žaliosioms investicijoms, naujoms technologijoms ir infrastruktūrai, kas gali prisidėti prie išmetamųjų dujų kiekio mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo arba energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių;

_____________________

_______________________

16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos e punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent du tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio tinklai.

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent du tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio tinklai. Ši išimtis netaikoma izoliuotose, atokiose ir retai apgyvendintose vietovėse, kuriose reikia naujos individualios didelės spartos infrastruktūros, kad būtų galima pasiekti atskirus namų ūkius;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

TPF ištekliai programuojami regionų, kuriuose yra atitinkamos teritorijos, kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos planais, Komisijos patvirtintais kaip programos arba programos pakeitimo dalis. Ištekliai programuojami vienos ar kelių konkrečių programų forma arba vieno ar kelių programos prioritetų forma.

TPF ištekliai programuojami regionų, kuriuose yra atitinkamos teritorijos, kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos planais, Komisijos patvirtintais kaip programos arba programos pakeitimo dalis. Ištekliai programuojami vieno ar kelių programos, remiamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF +) arba Sanglaudos fondo, prioritetų forma arba vienos ar kelių konkrečių programų forma, kai tokius veiksmus pateisina objektyvios aplinkybės.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

TPF ištekliai programuojami pagal Reglamento (ES) .../... [naujas BNR] 6 straipsnį ir užtikrinta tiesioginį tikslinių teritorijų institucijų dalyvavimą NUTS 2 arba NUTS 3 lygmeniu, būtent skiriant išteklius pagal regionines programas, jei tokios programos vykdomos, arba bus vykdomos naudojant integruotas teritorines priemones, nustatytas Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] 22–28 straipsniuose.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija patvirtina programą tik tuo atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą teritorinį teisingos pertvarkos planą, nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos planas atitinka susijusios valstybės narės nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą.

Komisija patvirtina programą tik tuo atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą teritorinį teisingos pertvarkos planą, nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos planas atitinka susijusios valstybės narės nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą, taip pat galiojančias susijusias regionines ir vietos strategijas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis TPF asignavimo valstybėms narėms ir ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma yra bent pusantro karto, bet ne daugiau kaip tris kartus didesnė už TPF paramos tam prioritetui sumą.

2. TPF prioritetas ar prioritetai gali apimti TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis TPF asignavimo valstybėms narėms ir ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į TPF savarankiškai perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma nedaro poveikio tinkamo ERPF ir ESF+ prioritetų finansavimui. Perkelti įnašai neviršija 20 proc. išteklių, kurie iš pradžių buvo skirti valstybei narei ERPF ir ESF+, ir neviršija TPF paramos prioritetui 60 proc. sumos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu su atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios institucijomis pagal II priede pateiktą pavyzdį parengia vieną ar daugiau teritorinių teisingos pertvarkos planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/2014 17, arba jų dalį. Tai yra tos teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas didžiausias neigiamas ekonominis ir socialinis poveikis, visų pirma dėl numatomo darbo vietų sumažėjimo iškastinio kuro gamybos ir naudojimo sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių pramonės įrenginių gamybos procesus.

1. Valstybės narės, visapusiškai laikydamosi partnerystės principo, kartu su visomis atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais, pirmiausia vietos ir regiono lygmeniu, pagal Reglamento (ES) .../... [naujas BNR] 6 straipsnį, pagal II priede pateiktą pavyzdį parengia vieną ar daugiau teritorinių teisingos pertvarkos planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų teritorijų, sudarančių aukštesnio lygio teritorijų dalį arba atitinkančių tą aukštesnį lygį, pvz., atitinkančių bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/2014 17, arba jų dalį. Tai yra tos teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas didžiausias neigiamas ekonominis ir socialinis poveikis, visų pirma dėl numatomo darbo vietų sumažėjimo iškastinio kuro gamybos ir naudojimo sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių pramonės įrenginių gamybos procesus. Nustatant tikslines vietoves ir kaip tarp jų paskirstomos lėšos taikomi objektyvūs ir skaidrūs kriterijai. Valstybės narės prašymu Komisija teikia techninę pagalbą rengiant teritorinį teisingos pertvarkos planą;

_________________

_________________

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pertvarkos uždavinių, kylančių labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinio, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo vietų skaičių, vystymosi poreikius ir tikslus iki 2030 m., susijusius su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios veiklos pertvarkymu arba nutraukimu tose teritorijose;

c) pertvarkos uždavinių, kylančių labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, įskaitant dėl perėjimo prie vien atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin tausiai išteklius ir energiją naudojančios neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinio, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai uždavinius ir papildomą naudą, visų pirma sveikatai ir gerovei, vertinimas, nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo vietų skaičių, taip pat potencialių darbo vietų skaičių, vystymosi poreikius ir tikslus iki 2030 m., susijusius su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios veiklos pertvarkymu arba nutraukimu tose teritorijose;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) numatomo TPF paramos indėlio sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius aprašymas;

d) numatomo TPF paramos indėlio sprendžiant dėl perėjimo prie vien atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin tausiai išteklius ir energiją naudojančios žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius ir galimybes aprašymas ir išsamus suplanuotų veiksmų sąrašas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies j punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) sąveika ir papildomumas su kitomis Sąjungos programomis ir Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčiais, siekiant patenkinti nustatytus vystymosi poreikius.

j) sąveika ir papildomumas su kitomis Sąjungos programomis ir Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčiais, siekiant patenkinti nustatytus vystymosi poreikius.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rengiant ir įgyvendinant teritorinius teisingos pertvarkos planus dalyvauja atitinkami partneriai pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] straipsnį.

3. Rengiant ir įgyvendinant teritorinius teisingos pertvarkos planus dalyvauja atitinkami partneriai pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] straipsnį ir atitinkami suinteresuotieji subjektai pagal geografinį lygmenį tų paveiktų teritorijų, kurios nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, taikant principą „iš apačios į viršų“.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article> 7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi derėti su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [23] straipsnyje nurodytomis teritorinėmis strategijomis, atitinkamomis pažangiosios specializacijos strategijomis, NEKSVP ir Europos socialinių teisių ramsčiu.

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi derėti su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [23] straipsnyje nurodytomis teritorinėmis strategijomis, atitinkamomis pažangiosios specializacijos strategijomis, kuriomis, pageidautina, nustatoma prioritetų sistema ir įgyvendinimo procesai, nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais, Europos socialinių teisių ramsčiu ir galiojančiomis regioninėmis ir vietos strategijomis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

2. 3 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 6 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 3 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Asignavimai, gauti taikant a punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, kad nė viena valstybė narė negautų didesnės nei 2 mlrd. EUR sumos. 2 mlrd. EUR vienai valstybei narei viršijančios sumos perskirstomos proporcingai visų kitų valstybių narių asignavimams. Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių narių dalys;

b) Asignavimai, gauti taikant a punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, kad nė viena valstybė narė negautų sumos, viršijančios 20 proc. visų TPF asignavimų. 20 proc. ribą viršijančios sumos perskirstomos proporcingai visų kitų valstybių narių asignavimams. Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos b a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) dvi trečiosios nacionalinio asignavimo skiriama su sąlyga, kad valstybė narė pritars ir įsipareigos iki 2050 m. pasiekti Sąjungos tikslą – užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Ta suma įrašoma į rezervą, kol atitinkama valstybė narė sutinka su šiuo įsipareigojimu. Tokiu atveju valstybės narės regionams, kurie įsipareigoja iki 2050 m. įgyvendinti ES tikslą užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, suteikiama pirmumo teisė naudotis lėšomis.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

Nuorodos

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

29.1.2020

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

29.1.2020

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

27.5.2020

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Siegfried Mureşan

5.3.2020

Svarstymas komitete

4.5.2020

 

 

 

Priėmimo data

24.6.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


EKONOMIKOS IR PINIGŲ POLITIKOS KOMITETO NUOMONĖ (24.6.2020)

<CommissionInt>pateikta Regioninės plėtros komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Nuomonės referentė: <Depute>Henrike Hahn</Depute>

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 2021–2027 m. reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę programą, prisidedama prie Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos finansavimas sutelkiamas ekologijos tikslams. Šis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios Europos investicijų plano12, kuriuo teikiamas specialus finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų padengtos ekonominės ir socialinės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu absorbavimu;

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 2021–2027 m. reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę programą, prisidedama prie Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, siekiant užtikrinti, kad pasaulio temperatūros padidėjimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, Europos socialinį ramstį ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, nes Sąjungos finansavimas sutelkiamas ekologijos ir socialiniams tikslams. Šis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios Europos investicijų plano12, kuriuo teikiamas specialus finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų išspręsti ekonominiai, socialiniai, energetikos tvarumo, energetinio saugumo, energijos įperkamumo ir regioniniai uždaviniai ir pasinaudota galimybėmis siekiant ne vėliau kaip  2050 m. pereiti prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios, efektyviai išteklius naudojančios ir visiškai žiedinės ekonomikos, kurioje šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis būtų neutralus ir būtų siekiama išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, daromo dėl, be kita ko, biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimo, išteklių pereikvojimo, oro ir cheminės taršos bei atliekų;

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11.

11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11.

12 COM(2020) 21, 2020 1 14.

12 COM(2020) 21, 2020 1 14.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. Nors kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus naudinga visiems ir vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia galimybių bei iššūkių visiems, ne visi regionai ir valstybės narės pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro platesnio masto socialinį ir ekonominį poveikį regionams, kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik kyla rizika, kad klimato politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o tai neigiamai paveiks socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus;

(2) perėjimas prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui  atsparios, efektyviai išteklius naudojančios ir visiškai žiedinės ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m. yra vienas svarbiausių Sąjungos politikos tikslų ir tam reikės daug naujų investicijų, visų pirma į naujas ir novatoriškas technologijas. 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba pritarė naujajam žaliajam kursui ir tikslui pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. 2020 m. balandžio 17 d. Europos Parlamentas pabrėžė, kad neutralaus poveikio klimatui tikslas turėtų būti politinis atsakas kovojant su COVID-19 pandemija ir jos pasekmėmis ir kad Žaliojo kurso strategija turėtų būti Europos ekonomikos atsigavimo ir atkūrimo pagrindas. Nors kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus naudinga visiems ir vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia galimybių bei iššūkių visiems, ne visi regionai ir valstybės narės pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o platesnio masto socialinį ir ekonominį poveikį pertvarka daro regionams, kurie šiuo metu labai priklausomi nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės ar pramonės, gaminančios produktus, nesuderinamus su poveikio klimatui neutralumo tikslu. Tai gali ne tik kelti pavojų pertvarkos klimato politikos srityje įgyvendinimui Sąjungoje, bet ir padidinti skirtumus tarp regionų, o tai neigiamai paveiks socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus. Valstybėms narėms turėtų būti skirta išteklių, reikalingų Sąjungos anglies dioksido poveikio neutralumo tikslams pasiekti ir užtikrinti, kad jokie regionai neliktų nuošalyje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį poveikį ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

(3) norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai įtrauki bei prisidėti prie deramų ir kokybiškų darbo vietų kūrimo, skurdo panaikinimo ir tvaraus Sąjungos vystymosi, drauge turi būti kovojama su nedarbu, socialine atskirtimi ir ekonomikos nuosmukiu labiausiai paveiktuose regionuose ir atsižvelgiama į energetikos tvarumo, energetinio saugumo ir įperkamumo uždavinius. Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį poveikį, poveikį aplinkai, socialinį poveikį ir poveikį regionams ir taikyti visas galimas priemones reikiamiems struktūriniams pokyčiams palengvinti ir neigiamiems padariniams, kurių patiria paveikti darbuotojai ir kiti pertvarkos ypač paveikti suinteresuotieji subjektai, sušvelninti. Šiuo atžvilgiu svarbų vaidmenį turėtų atlikti Sąjungos biudžetas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) tikimasi, kad iki 2030 m. dėl pertvarkos Sąjungoje bus sukurta dar 1, 2 mln. darbo vietų, neskaitant 12 milijonų jau numatytų naujų darbo vietų. Remiantis Komisijos skaičiavimais1a, iki 2030 m. anglies pramonės regionuose, kuriuose daugiau kaip 200 000 darbo vietų yra tiesiogiai susijusios su anglies pramone, gali būti sukurta iki 315 000 darbo vietų diegiant švarios energijos technologijas, o iki 2050 m. – daugiau kaip 460 000 darbo vietų. Vien anglių pramonės regionai galėtų patenkinti 60 proc. numatomo švarios energijos technologijų diegimo, būtino norint pasiekti plataus užmojo anglies dioksido poveikio neutralizavimo tikslą, poreikio. Be to, esama švarios energijos projektų anglių pramonės regionuose plėtojimo privalumų: prieiga prie infrastruktūros ir žemės, jau apmokytas personalas, turintis įgūdžių elektros ir mechanikos srityse, kurie yra ypač tinkami įsidarbinant atsinaujinančiosios energijos pramonėje, ir ten jau esantis pramonės paveldas;

 

__________________

 

1a Europos Komisija, Jungtinių tyrimų centras, „Švarios energijos technologijos anglių pramonės regionuose. Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo galimybės“, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos veiksmus. Jis turėtų padėti šalinti socialines ir ekonomines perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui pasekmes, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų srityje regioniniu lygmeniu;

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas neturėtų būti laikomas atskira finansavimo priemone, tačiau turėtų papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos veiksmus, visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį bei aplinkos apsaugos poveikį darbuotojams ir bendruomenėms, kuriuos dėl dabartinės priklausomybės nuo anglių pertvarka paveikė labiausiai. Jis turėtų padėti šalinti socialines, ekonomines ir regionines perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ir visų kitų Sąjungos aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo pasekmes, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų srityje regioniniu lygmeniu, ir padėti kurti atsparią ir tvarią ekonomiką, deramą gyvenimo lygį užtikrinančias darbo vietas bei daryti teigiamą poveikį visuomenės sveikatai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF turėtų būti siekiama plėtoti sinergiją su kitais Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčiais ir juos papildyti, siekiant užtikrinti, kad visais trimis ramsčiais būtų siekiama tų pačių tikslų ir kad nebūtų išstumtos privačiojo sektoriaus investicijos, kurioms bus sudarytos sąlygos pasitelkiant Teisingos pertvarkos mechanizmą. Jis turėtų remti visa apimančius Europos žaliojo kurso tikslus ir derėti su Reglamente (ES) .../... [ES taksonomijos reglamentas] nurodyta tvaria veikla, siekiant spręsti klimato ir aplinkosaugos uždavinius ir drauge nepalikti nė vieno nuošalyje. TPF tikslas – spręsti su klimato kaita susijusias pertvarkos problemas ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis darant tikslines investicijas paveiktuose regionuose, ypatingą dėmesį skiriant tvariai ekonominei veiklai, užtikrinant, kad būtų vykdomi nauji ir novatoriški tvarūs projektai ir remiamos labiausiai paveiktos teritorijos ir susijusios bendruomenės, siekiant pritaikyti jų pramonės ir ekonomikos struktūrą ir drauge atkurti ilgalaikį regionų konkurencingumą bei padidinti socialinę ir ekonominę sanglaudą. Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos proceso palengvinimo ir paramos jam finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą bei modernizavimą ir sudarant sąlygas naujoms užimtumo galimybėms, be kita ko, vykdant ankstyvas atitinkamų suinteresuotųjų subjektų konsultacijas. Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais. JBF lėšų gavėjai turėtų laikytis Sąjungos sutartyse įtvirtintų pagrindinių vertybių;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir didesniais Europos žaliajame kurse siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų svariai prisidėti prie klimato aspekto integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai prisidėta prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo;

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, įgyvendinti Europos socialinį ramstį ir didesniais Europos žaliajame kurse siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų svariai prisidėti prie klimato aspekto integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – bent 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti. Valstybių narių iš ERPF ir ESF+ savanoriškai perkeltais ištekliais – atsižvelgiant į nacionaliniuose teisingos pertvarkos planuose regioniniu ir vietos lygmeniu nustatytus vystymosi poreikius – bus prisidėta prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo;