Procedura : 2020/0006(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0135/2020

Teksty złożone :

A9-0135/2020

Debaty :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Głosowanie :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

<Date>{15/07/2020}15.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0135/2020</NoDocSe>
PDF 1194kWORD 477k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Komisja Rozwoju Regionalnego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Manolis Kefalogiannis</Depute>

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):

Siegfried Mureşan, Komisja Budżetowa

Henrike Hahn, Komisja Gospodarcza i Monetarna

Mounir Satouri, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Alexandr Vondra, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Jerzy Buzek, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

(*) Zaangażowane komisje – art. 57 Regulaminu

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ
 OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ
 OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII
 OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI
 OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2020)0022) oraz zmieniony wniosek (COM(2020)0460),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 akapit trzeci i art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0007/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym,

 po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

 po konsultacji z Komitetem Regionów,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Transportu i Turystyki oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0135/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

 


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną politykę spójności na lata 2021–2027, w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych, przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań Unii do realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez skoncentrowanie finansowania Unii na celach ekologicznych. Niniejsze rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów określonych w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu („Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi część planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy12, który zapewnia dedykowane finansowanie w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji w kontekście polityki spójności w celu ograniczenia kosztów gospodarczychspołecznych związanych z przejściem na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach której wszelkie pozostałe emisje gazów cieplarnianych są kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną politykę spójności na lata 2021–2027, w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych, przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań Unii do realizacji porozumienia paryskiego, zakładającego ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do poziomu poniżej 1,5°C, celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i Europejskiego filara praw socjalnych poprzez skoncentrowanie finansowania Unii na celach ekologicznych. Niniejsze rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów określonych w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu („Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi część planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy12, który zapewnia dedykowane finansowanie w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji w kontekście polityki spójności w celu ograniczenia kosztów gospodarczych, społecznych i środowiskowych związanych z przejściem na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach której wszelkie pozostałe emisje gazów cieplarnianych są kompensowane ich równoważną absorpcją, z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 2019 r.

11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 2019 r.

12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r.

12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi jeden z najważniejszych celów politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, którym jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Chociaż walka ze zmianą klimatu i degradacją środowiska przyniesie wszystkim korzyści w długim okresie, a w średnim okresie postawi wszystkich przed nowymi możliwościami i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony i państwa członkowskie rozpoczną transformację z tego samego poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą dysponować taką samą zdolnością do reagowania. Gospodarki niektórych z nich są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki społecznegospodarcze transformacji będą większe w przypadku tych regionów, których gospodarka opiera się w dużej mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub łupkach bitumicznych) lub gałęziach przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie tylko tym, że transformacja klimatyczna będzie przebiegać w Unii w różnym tempie, ale również pogłębieniem dysproporcji między regionami, co podważy cele dotyczące spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

(2) Przejście na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi jeden z najważniejszych celów politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, którym jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Chociaż walka ze zmianą klimatu i degradacją środowiska przyniesie wszystkim korzyści w długim okresie, a w średnim okresie postawi wszystkich przed nowymi możliwościami i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony i państwa członkowskie rozpoczną transformację z tego samego poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą dysponować taką samą zdolnością do reagowania. Gospodarki niektórych z nich są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe transformacji będą większe w przypadku tych regionów, których gospodarka opiera się w dużej mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza węglu kamiennym i brunatnym, torfie wykorzystywanym do celów energetycznych lub łupkach bitumicznych) lub gałęziach przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie tylko tym, że transformacja klimatyczna będzie przebiegać w Unii w różnym tempie, ale również pogłębieniem dysproporcji między regionami, zwłaszcza regionami peryferyjnymi, obszarami oddalonymi, wyspiarskimi i o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz terytoriami borykającymi się z problemami związanymi z wyludnianiem, co będzie ze szkodą dla celów dotyczących spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, musi być sprawiedliwa i społecznie akceptowalna dla wszystkich. Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie muszą zatem uwzględnić od samego początku skutki gospodarcze społeczne transformacji, a także wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w celu łagodzenia skutków negatywnych. Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, musi być sprawiedliwa, mieć charakter integracyjny i być społecznie akceptowalna dla wszystkich. Unia, państwa członkowskie i regiony muszą zatem uwzględnić od samego początku skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe transformacji, a także wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w celu łagodzenia skutków negatywnych. Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet Unii w celu zagwarantowania, że nikt nie zostanie pozostawiony w tyle.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy, mechanizm sprawiedliwej transformacji powinien uzupełniać inne działania przewidziane w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Powinien on przyczyniać się do łagodzenia skutków społecznych i gospodarczych związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej Unii poprzez skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii na celach społecznych i klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy, mechanizm sprawiedliwej transformacji powinien uzupełniać inne działania przewidziane w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Powinien on przyczyniać się do łagodzenia skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w szczególności odczuwanych przez pracowników dotkniętych procesem prowadzącym w kierunku neutralności klimatycznej Unii do 2050 r., poprzez skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii na celach klimatycznych i społecznych na szczeblu regionalnym oraz promowanie zrównoważonej gospodarki, zielonych miejsc pracy i zdrowia publicznego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”), który jest jednym z filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji wdrażanego w ramach polityki spójności. Celem FST jest łagodzenie negatywnych skutków transformacji klimatycznej poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych terytoriów i pracowników. Zgodnie z celem szczegółowym FST, działania wspierane przez ten fundusz powinny bezpośrednio przyczyniać się do złagodzenia skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie w celu szczegółowym FST, który został ustanowiony na tym samym poziomie co cele polityki określone w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”), który jest jednym z filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji wdrażanego w ramach polityki spójności. Celem FST jest łagodzenie i kompensowanie negatywnych skutków transformacji klimatycznej poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych terytoriów i pracowników oraz propagowanie zrównoważonej z punktu widzenia społeczno-gospodarczego transformacji, która pozwoli zwalczać niepewność społeczną i niestabilne otoczenie biznesowe. Zgodnie z celem szczegółowym FST działania wspierane przez ten fundusz powinny bezpośrednio przyczyniać się do złagodzenia skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki, odtwarzanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na zatrudnienie i poziom życia. Znajduje to odzwierciedlenie w celu szczegółowym FST, który został ustanowiony na tym samym poziomie co cele polityki określone w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest wskazany razem z tymi celami.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego, zobowiązaniem do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także bardziej ambitnymi planami Unii przedstawionymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, FST powinien odgrywać kluczową rolę we włączaniu działań w dziedzinie klimatu w główny nurt polityki. Środki z własnej puli FST mają charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do inwestycji koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki przesuwane z EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego, zobowiązaniem do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także bardziej ambitnymi planami Unii przedstawionymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, FST powinien odgrywać kluczową rolę we włączaniu działań w dziedzinie klimatu i środowiska w główny nurt polityki. Środki z własnej puli FST mają charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do inwestycji koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 30 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki przesuwane na zasadzie dobrowolnej z EFRR i EFS+ mogłyby wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego celu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać zasoby dostępne w ramach polityki spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać zasoby dostępne w ramach polityki spójności. Ustanowienie FST nie powinno prowadzić do cięć środków przydzielonych na pozostałe fundusze spójności ani do obowiązkowych przesunięć środków z tych funduszy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Będzie ono szczególnie trudne w przypadku państw członkowskich, których gospodarki opierają się w dużej mierze na paliwach kopalnych lub na działalności przemysłowej charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, z uwagi na konieczność stopniowego wycofywania się z tych rodzajów działalności albo przystosowania ich do wymogów transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, a które nie dysponują środkami finansowymi na wprowadzenie zmian. FST powinien zatem objąć wszystkie państwa członkowskie, ale podział jego środków finansowych powinien odzwierciedlać zdolność państw członkowskich do finansowania inwestycji koniecznych do sprostania transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Będzie ono szczególnie trudne w przypadku państw członkowskich, których gospodarki opierają się albo do niedawna opierały się w dużej mierze na paliwach kopalnych lub na działalności przemysłowej charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, z uwagi na konieczność stopniowego wycofywania się z tych rodzajów działalności albo przystosowania ich do wymogów transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, a które nie dysponują środkami finansowymi na wprowadzenie zmian. FST powinien zatem objąć wszystkie państwa członkowskie, ale przy podziale jego środków finansowych należy skoncentrować się na terytoriach najbardziej dotkniętych skutkami transformacji oraz odzwierciedlić zdolność państw członkowskich do finansowania inwestycji koniecznych do sprostania transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najsłabiej rozwinięte, regiony peryferyjne, wyspy, obszary górskie, słabo zaludnione, wiejskie, oddalone i o niekorzystnym położeniu geograficznym, gdzie transformacja energetyczna w kierunku neutralności klimatycznej jest utrudniona z powodu niewielkiej liczby ludności, a także należy wziąć pod uwagę pozycję wyjściową każdego państwa członkowskiego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 9</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich ram finansowych FST Komisja powinna określić roczny podział dostępnych środków między poszczególne państwa członkowskie w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich ram finansowych FST Komisja powinna określić roczny podział dostępnych środków między poszczególne państwa członkowskie w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu o obiektywne kryteria. Państwa członkowskie powinny zapewniać, by gminy i miasta miały bezpośredni dostęp do zasobów FST udostępnianych im zgodnie z ich obiektywnymi potrzebami.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 10</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa rodzaje inwestycji, w przypadku których FST może wspierać wydatki. Wszystkie wspierane działania powinny być wdrażane z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Wykaz inwestycji powinien obejmować inwestycje, które wspierają lokalne gospodarki i są zrównoważone w długim okresie, z uwzględnieniem wszystkich celów Zielonego Ładu. Finansowane projekty powinny przyczyniać się do przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. W przypadku sektorów upadających, takich jak wytwarzanie energii w oparciu o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki bitumiczne lub wydobycie tych stałych paliw kopalnych, wsparcie powinno być powiązane ze stopniowym wycofywaniem się z danej działalności i odpowiednim zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W przypadku transformacji sektorów charakteryzujących się wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych wsparcie powinno promować nową działalność poprzez wdrażanie nowych technologii, procesów lub produktów, prowadząc do znacznej redukcji emisji zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem do neutralności klimatycznej UE do 2050 r.13, przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji środowiska. Szczególną uwagę należy również poświęcić działaniom stymulującym innowacje i badania w dziedzinie zaawansowanych i zrównoważonych technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod warunkiem że środki te pomagają łagodzić negatywne skutki uboczne przechodzenia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do tej transformacji.

(10) Niniejsze rozporządzenie określa rodzaje inwestycji, w przypadku których FST może wspierać wydatki. Wszystkie wspierane działania powinny być wdrażane z pełnym poszanowaniem zobowiązań i priorytetów klimatycznych, środowiskowych i społecznych. Wykaz inwestycji powinien obejmować inwestycje, które wspierają ludzi, społeczności i lokalne gospodarki i są trwale zrównoważone, z uwzględnieniem wszystkich celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz Europejskiego filaru praw socjalnych. Finansowane projekty powinny przyczyniać się do stopniowego i pełnego przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń gospodarkę o obiegu zamkniętym. W przypadku sektorów upadających, takich jak wytwarzanie energii w oparciu o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki bitumiczne lub wydobycie tych stałych paliw kopalnych, wsparcie powinno być powiązane ze stopniowym wycofywaniem się z danej działalności i odpowiednim zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W przypadku transformacji sektorów charakteryzujących się wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych wsparcie powinno promować nową działalność poprzez wdrażanie nowych technologii, procesów lub produktów, prowadząc do znacznej redukcji emisji zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem do neutralności klimatycznej UE do 2050 r., przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie wykwalifikowanego zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji środowiska. Szczególną uwagę należy również poświęcić działaniom stymulującym innowacje i badania w dziedzinie zaawansowanych i zrównoważonych technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji, łączności oraz inteligentnej i zrównoważonej mobilności, pod warunkiem że środki te pomagają łagodzić negatywne skutki uboczne przechodzenia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do tej transformacji, z uwzględnieniem specyfiki gospodarczej, społecznej i energetycznej każdego państwa członkowskiego. Należy zwrócić też uwagę na znaczenie kultury, kształcenia i budowania wspólnoty dla procesu transformacji poprzez wspieranie działań ukierunkowanych na dziedzictwo górnicze.

__________________

__________________

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 final.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy najbardziej odczują skutki transformacji klimatycznej, FST powinien również wspierać podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników dotkniętych skutkami transformacji, co ułatwi im dostosowanie się do nowych możliwości zatrudnienia, a także pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację na rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy najbardziej odczują skutki transformacji klimatycznej, FST powinien również wspierać podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz szkolenie pracowników i osób poszukujących pracy dotkniętych skutkami transformacji, zwłaszcza kobiet, co ułatwi im dostosowanie się do nowych możliwości zatrudnienia i zdobycie nowych kwalifikacji dostosowanych do zielonej gospodarki, a także pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację na rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy. Promowanie spójności społecznej powinno być przewodnią zasadą wsparcia z FST.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami transformacji, FST powinien wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne i prawne przedsiębiorstw służące produkcji towarów i usług i przyczyniające się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP inwestycje produkcyjne należy wspierać tylko wówczas, gdy są one konieczne do ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek transformacji poprzez stworzenie lub ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do przeniesienia produkcji ani nie są rezultatem przeniesienia produkcji. Inwestycje w istniejące zakłady przemysłowe, w tym zakłady objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli przyczyniają się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa znacznie odpowiednie poziomy odniesienia ustanowione do celów przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny być odpowiednio uzasadnione w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego i polityki spójności wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w szczególności, wsparcie inwestycji produkcyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno ograniczać się do przedsiębiorstw znajdujących się na obszarach wyznaczonych jako obszary objęte pomocą do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami transformacji, FST powinien wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne i prawne przedsiębiorstw służące produkcji towarów i usług i przyczyniające się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP inwestycje produkcyjne należy wspierać tylko wówczas, gdy są one konieczne do ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek transformacji poprzez stworzenie lub ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do przeniesienia produkcji ani nie są rezultatem przeniesienia produkcji. Inwestycje w istniejące zakłady przemysłowe, w tym zakłady objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli przyczyniają się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa znacznie odpowiednie poziomy odniesienia ustanowione do celów przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli zapewniają stworzenie i utrzymanie znacznej liczby miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny być odpowiednio uzasadnione w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji, zrównoważone oraz, w stosownych przypadkach, spójne z zasadą „zanieczyszczający płaci” i zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego i polityki spójności wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

__________________

__________________

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Wsparcie na rzecz inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwa inne niż MŚP za pośrednictwem FST powinno ograniczać się do regionów słabiej rozwiniętych i regionów w okresie przejściowym, jak określono w art. 102 ust. 2 rozporządzenia nr .../... [RWP].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 13</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w programowaniu zasobów FST w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie odrębnego programu FST lub programowanie zasobów FST w ramach co najmniej jednego odrębnego priorytetu objętego programem wspieranym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego („EFRR”), Europejski Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby FST powinny być uzupełniane dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi operacji określonych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w programowaniu zasobów FST w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie odrębnego programu FST lub programowanie zasobów FST w ramach co najmniej jednego odrębnego priorytetu objętego programem wspieranym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego („EFRR”), Europejski Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby FST mogłyby być uzupełniane na zasadzie dobrowolnej dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi operacji określonych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być uzależnione od skutecznego wdrożenia na danym terytorium procesu transformacji służącej osiągnięciu neutralności klimatycznej gospodarki. Państwa członkowskie powinny zatem przygotować, we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej transformacji opisujące szczegółowo proces transformacji i zgodne z ich krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu. W tym celu Komisja powinna ustanowić platformę sprawiedliwej transformacji, opierając się na istniejącej platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji, aby umożliwić dwustronną i wielostronną wymianę zebranych doświadczeń i najlepszych praktyk obejmujących wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być uzależnione od skutecznego i wymiernego wdrożenia na danym terytorium procesu transformacji służącej osiągnięciu neutralności klimatycznej gospodarki. Państwa członkowskie powinny zatem przygotować, w ramach dialogu społecznego, we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, zgodnie z zasadą partnerstwa ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP] i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej transformacji opisujące szczegółowo proces transformacji i zgodne z krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu, a może nawet wykraczające poza nie. W tym celu Komisja powinna ustanowić platformę sprawiedliwej transformacji, opierając się na istniejącej platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji, aby umożliwić dwustronną i wielostronną wymianę zebranych doświadczeń i najlepszych praktyk obejmujących wszystkie odpowiednie sektory.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 15</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji należy wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, na których to terytoriach powinno koncentrować się wsparcie FST, oraz opisać konkretne działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć neutralność klimatyczną gospodarki, w szczególności w zakresie przekształceń lub zamykania instalacji związanych z produkcją paliw kopalnych lub innej działalności charakteryzującej się wysoką emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te powinny być precyzyjnie określone i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 albo być częściami tych regionów. W planach należy szczegółowo opisać wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju operacje są konieczne, w sposób zapewniający spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu działalności gospodarczej, która powinna też umożliwiać przejście na neutralność klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny otrzymywać jedynie te inwestycje, które są zgodne z planami transformacji. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji powinny stanowić część programów (wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub FST, w zależności od przypadku), które zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji należy wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, na których to terytoriach powinno koncentrować się wsparcie FST, oraz opisać konkretne działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć cele klimatyczne Unii do 2030 r. i neutralność klimatyczną gospodarki do 2050 r., w szczególności w zakresie przekształceń lub zamykania instalacji związanych z produkcją paliw kopalnych lub innej działalności charakteryzującej się wysoką emisją gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym utrzymaniu i zwiększeniu szans zatrudnienia na terytoriach dotkniętych skutkami transformacji w celu uniknięcia wykluczenia społecznego. Należy wziąć pod uwagę czynniki utrudniające sytuację, takie jak bezrobocie i tendencje w zakresie wyludniania. Terytoria te powinny być precyzyjnie określone i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 albo być częściami tych regionów. W planach należy szczegółowo opisać wyzwania i możliwości, przed którymi stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju operacje są konieczne, w sposób zapewniający spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu działalności gospodarczej, która powinna też umożliwiać przejście na neutralność klimatyczną i osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny otrzymywać jedynie te inwestycje, które są zgodne z planami transformacji. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji powinny stanowić część programów (wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub FST, w zależności od przypadku), które zostały zatwierdzone przez Komisję.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 19</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie wspieranie terytoriów doświadczających transformacji gospodarczej i społecznej w trakcie przechodzenia na gospodarkę neutralną dla klimatu, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie. Głównymi powodami tego są różnice w poziomie rozwoju poszczególnych terytoriów oraz zacofanie terytoriów najmniej uprzywilejowanych, a także ograniczone zasoby finansowe państw członkowskich i terytoriów, z jednej strony, jak również konieczność spójnego wdrażania ram obejmujących kilka unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie wspieranie mieszkańców, gospodarki i środowiska terytoriów doświadczających transformacji gospodarczej i społecznej w trakcie przechodzenia na gospodarkę neutralną dla klimatu, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie. Głównymi powodami tego są różnice w poziomie rozwoju poszczególnych terytoriów oraz zacofanie terytoriów najmniej uprzywilejowanych, a także ograniczone zasoby finansowe państw członkowskich i terytoriów, z jednej strony, jak również konieczność spójnego wdrażania ram obejmujących kilka unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego oraz zapewnienia przestrzegania wysokich norm społecznych i środowiskowych i promowania udziału pracowników, z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”) w celu zapewnienia wsparcia terytoriom, które napotykają poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej przez gospodarkę UE do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”) w celu wspierania mieszkańców, gospodarki i środowiska terytoriów, które napotykają poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. oraz neutralności klimatycznej przez gospodarkę UE do 2050 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST przyczynia się do realizacji pojedynczego celu szczegółowego, jakim jest umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST przyczynia się do realizacji pojedynczego celu szczegółowego, jakim jest umożliwienie regionom, obywatelom, przedsiębiorcom i innym zainteresowanym stronom łagodzenia skutków społecznych, gospodarczych, środowiskowych i w zakresie zatrudnienia, spowodowanych transformacją w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r. i osiągnięcia celów pośrednich na 2030 r. zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na zobowiązania budżetowe na okres 2021–2027 wynoszą 11 270 459 000 EUR w cenach bieżącychmogą zostać zwiększone, w zależności od przypadku, o dodatkowe zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz o inne zasoby zgodnie z podstawowym aktem prawnym.

2.  Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na zobowiązania budżetowe na okres 2021–2027 wynoszą 25 358 532 750 EUR w cenach z 2018 r. (kwota główna)nie są przesuwane z innych funduszy UE objętych rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP]. Kwota główna może zostać zwiększona, w zależności od przypadku, o dodatkowe zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz o inne zasoby zgodnie z podstawowym aktem prawnym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Roczny podział kwoty, o której mowa w ust. 1, między państwa członkowskie określa się w decyzji Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, zgodnie z metodyką określoną w załączniku I.

3.  Na wniosek państwa członkowskiego kwotę, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu, udostępnia się również na lata 2025–2027. W odniesieniu do każdego okresu odpowiednie roczne podziały kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, między państwa członkowskie określa się w decyzji Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, zgodnie z metodyką określoną w załączniku I.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3b

 

Zielony mechanizm nagród

 

18 % wszystkich kwot, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i art. 3a ust. 1 akapit pierwszy, przydziela się zgodnie z tempem, w jakim państwa członkowskie zmniejszają emisje gazów cieplarnianych, i dzieląc je przez ich ostatni średni DNB.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3c

 

Szczególne przydziały dla regionów najbardziej oddalonych i wysp

 

1 % wszystkich kwot, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i art. 3a ust. 1 akapit pierwszy, stanowi szczególny przydział dla wysp, a 1 % stanowi szczególny przydział dla regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, przekazywany zainteresowanym państwom członkowskim.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;

a) produkcyjne i zrównoważone inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up i zrównoważoną turystykę, prowadzące do tworzenia miejsc pracy, modernizacji, dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, prowadzące do tworzenia miejsc pracy;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) inwestycje w infrastrukturę społeczną prowadzące do tworzenia miejsc pracy i do dywersyfikacji gospodarczej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne, w tym na uniwersytetach i w publicznych instytucjach badawczych, oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii i technologii gotowych do wprowadzenia na rynek;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;

d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię i jej systemy, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, technologie magazynowania energii i zrównoważoną energię ze źródeł odnawialnych, jeżeli prowadzi to do tworzenia miejsc pracy i utrzymania trwałego zatrudnienia na znaczną skalę;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność oraz przyjazną dla środowiska infrastrukturę transportową;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) inwestycje w projekty w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego, w szczególności w mieszkalnictwie socjalnym, oraz promowanie efektywności energetycznej, podejścia neutralnego pod względem klimatu i niskoemisyjnego ciepłownictwa w regionach najbardziej dotkniętych skutkami transformacji;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność cyfrową, w tym w rolnictwo cyfrowe i precyzyjne;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;

f) inwestycje w zieloną infrastrukturę, regenerację i dekontaminację terenów, tereny zdegradowane oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie, kiedy nie można zastosować zasady „zanieczyszczający płaci”;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) tworzenie i rozwój usług socjalnych i publicznych świadczonych w interesie ogólnym;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) inwestycje w kulturę, edukację i tworzenie wspólnoty, w tym podnoszenie wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa górniczego oraz ośrodków lokalnych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz szkolenie pracowników i osób poszukujących pracy;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy, wsparcie w aktywnym starzeniu się i wsparcie dochodu pracowników w okresie przejściowym między poprzednią a nową pracą;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy, zwłaszcza kobiet, osób z niepełnosprawnością i słabszych grup społecznych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na obszarach wyznaczonych jako obszary objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, o których mowa w art. 102 ust. 2 rozporządzenia .../... [nowe RWP], inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w celu tworzenia nowych miejsc pracy, gdy są zgodne z celami społecznymi w zakresie tworzenia miejsc pracy, równości płci i równości wynagrodzeń i z celami środowiskowymi oraz gdy ułatwiają przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i nie sprzyjają przenoszeniu działalności, zgodnie z art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr  .../... [nowe RWP].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pod warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt (i). Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pod warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt (i) niniejszego rozporządzenia oraz spełniają pozostałe warunki określone w akapicie 2 niniejszego ustępu. Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201416;

c) przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201416 z wyjątkiem przypadków, w których trudności wynikają z procesu transformacji energetycznej lub gdy trudności te rozpoczęły się po dniu 15 lutego 2020 r. i wynikają z kryzysu wywołanego COVID-19;

__________________

__________________

16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych, o ile nie są zgodne z ust. 1a;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii.

e) inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których rynek zapewnia klientom równoważne rozwiązania na konkurencyjnych warunkach;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) inwestycji w przedsiębiorstwa inne niż MŚP obejmujących przenoszenie miejsc pracy i procesów produkcyjnych z jednego państwa członkowskiego do drugiego;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera e b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) operacji w regionie NUTS 2, które przewidują otwarcie w trakcie programu nowej kopalni wydobywającej węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupki bitumiczne lub torf albo ponowne otwarcie czasowo wycofanej z eksploatacji kopalni wydobywającej węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupki bitumiczne lub torf.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do regionów silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, łupków bitumicznych lub torfu Komisja może zatwierdzić terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, które obejmują inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym, pod warunkiem że taką działalność można uznać za zrównoważoną środowiskowo zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr .../2020 [rozporządzenie w sprawie systematyki] i że spełnia ona wszystkie następujące warunki:

 

a)  pełni funkcję technologii pomostowej zastępującej węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf lub  łupki bitumiczne;

 

b)  mieści się w granicach zrównoważonej dostępności lub jest zgodna z wykorzystaniem czystego wodoru, biogazu i biometanu;

 

c)  przyczynia się do realizacji unijnych celów środowiskowych dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej przez przyspieszenie działań zmierzających do pełnego wycofania węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu lub łupków bitumicznych;

 

d)  pozwala znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększyć efektywność energetyczną;

 

e)  przyczynia się do zwalczania ubóstwa energetycznego;

 

f)  nie utrudnia rozwoju odnawialnych źródeł energii na danych terytoriach oraz jest zgodna i współgra z późniejszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może również zatwierdzić inwestycje w niekwalifikowalne rodzaje działalności zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr.../2020 [rozporządzenie w sprawie systematyki], jeżeli działalność taka spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, a państwo członkowskie może uzasadnić w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji potrzebę wsparcia takiej działalności i wykazać jej spójność z unijnymi celami i przepisami w dziedzinie energii i klimatu oraz z krajowym planem w zakresie energii i klimatu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasoby FST są programowane dla kategorii regionów, w których znajdują się dane terytoria, na podstawie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji ustanowionych zgodnie z art. 7 i zatwierdzonych przez Komisję jako część programu lub zmiany programu. Zaprogramowane środki przybierają formę co najmniej jednego programu szczegółowego albo co najmniej jednego priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla kategorii regionów, w których znajdują się dane terytoria lub w których prowadzona jest dana działalność gospodarcza, na podstawie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji ustanowionych zgodnie z art. 7 i zatwierdzonych przez Komisję jako część programu lub zmiany programu. Zaprogramowane środki przybierają formę co najmniej jednego programu szczegółowego albo co najmniej jednego priorytetu w ramach programu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko wówczas, gdy wybór terytoriów najbardziej dotkniętych procesem transformacji przedstawiony w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji został należycie uzasadniony, a terytorialny plan sprawiedliwej transformacji jest zgodny z krajowym planem państwa członkowskiego w dziedzinie energii i klimatu.

Jeżeli Komisja nie uzasadni należycie odmowy zatwierdzenia programu, zatwierdza go, jeżeli terytoria najbardziej dotknięte procesem transformacji przedstawione w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji zostały należycie uzasadnione, a terytorialny plan sprawiedliwej transformacji jest zgodny z krajowym planem państwa członkowskiego w dziedzinie energii i klimatu, celem neutralności klimatycznej na 2050 r. i jego etapami pośrednimi do 2030 r. oraz z Europejskim filarem praw socjalnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST obejmują zasoby FST, na które składają się całość lub część środków FST przydzielonych państwom członkowskim oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna wysokość środków z EFRR i EFS+ przesuwanych do FST powinna być równa co najmniej 1,5-krotności kwoty wsparcia z FST na cele tego priorytetu, z wyłączeniem zasobów, o których mowa w art. 3a ust. 1, ale nie może przekroczyć trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST obejmują zasoby FST, na które składa się całość lub część środków FST przydzielonych państwom członkowskim. Środki te mogą zostać uzupełnione o środki przesunięte dobrowolnie zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna wysokość środków z EFRR i EFS+ przesuwanych do priorytetu FST nie może przekroczyć 1,5-krotności kwoty wsparcia z FST na cele tego priorytetu. Zasoby przesunięte z EFRR i EFS+ przeznacza się na ich pierwotne cele i uwzględnia w poziomach koncentracji tematycznej EFRR i EFS+.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. FST jest przeznaczony dla społeczności najbardziej narażonych na negatywne skutki transformacji w każdym regionie i w związku z tym kwalifikujące się projekty finansowane w ramach JTF przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 2 korzystają ze współfinansowania w wysokości do 85 % odpowiednich kosztów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują, wspólnie z właściwymi organami danych terytoriów, co najmniej jeden terytorialny plan sprawiedliwej transformacji obejmujący dotknięte terytorium lub terytoria odpowiadające poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 868/201417 albo części tych regionów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II. Terytoria te powinny stanowić obszary najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi transformacji, w szczególności pod względem spodziewanej utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i wykorzystania paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie przekształcenia procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej intensywności emisji gazów cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie przygotowują, wspólnie z właściwymi organami lokalnymi i regionalnymi danych terytoriów, zgodnie z zasadą partnerstwa ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], a w stosownych przypadkach z pomocą EBI i EFI, co najmniej jeden terytorialny plan sprawiedliwej transformacji obejmujący dotknięte terytorium lub terytoria odpowiadające poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2016/206617 albo części tych regionów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II. Terytoria te powinny stanowić obszary najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi transformacji, w szczególności pod względem spodziewanej utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i wykorzystania paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie przekształcenia procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej intensywności emisji gazów cieplarnianych.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu krajowym procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, w tym harmonogram głównych etapów transformacji, które powinny być zgodne z najnowszą wersją krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu krajowym procesu transformacji w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych Unii na rok 2030 oraz gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r., w tym harmonogram głównych etapów transformacji, które powinny być zgodne z najnowszą wersją krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane terytoria wskazano jako najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami procesu transformacji, o którym mowa w lit. a), i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z FST zgodnie z ust. 1;

b) uzasadnienie, dlaczego dane terytoria wskazano jako najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami procesu transformacji, o którym mowa w lit. a), i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z FST zgodnie z ust. 1, w tym wskaźniki takie jak stopa bezrobocia i poziom wyludnienia;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z transformacją, przed którymi stoją terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, w tym społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu; wskazanie liczby miejsc pracy, które zostaną potencjalnie dotknięte skutkami transformacji lub utracone; potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które mają być osiągnięte do 2030 r., związane z zaprzestaniem na tych terytoriach działalności charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wpływu wyzwań związanych z transformacją, przed którymi stoją terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, w tym społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu; wskazanie liczby miejsc pracy, które zostaną potencjalnie dotknięte skutkami transformacji lub utracone; potencjalny wpływ na dochody rządowe, potrzeby i cele w zakresie rozwoju, związane z zaprzestaniem na tych terytoriach działalności charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub z jej przekształceniem, a także wyzwań związanych z ubóstwem energetycznym;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki wsparcie z FST wniesie w łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki wsparcie z FST wniesie w łagodzenie społecznych, demograficznych, gospodarczych, zdrowotnych i środowiskowych skutków przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) ocenę spójności z innymi krajowymi, regionalnymi lub terytorialnymi strategiami i planami;

e) w stosownych przypadkach ocenę spójności z innymi krajowymi, regionalnymi lub terytorialnymi strategiami i planami;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na rzecz inwestycji produkcyjnych jest udzielane przedsiębiorstwom innym niż MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie konieczności udzielenia takiego wsparcia za pomocą analizy luk dowodzącej, że w przypadku braku inwestycji spodziewana liczba straconych miejsc pracy przewyższy liczbę nowych miejsc pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na rzecz inwestycji produkcyjnych jest udzielane przedsiębiorstwom innym niż MŚP: orientacyjny wykaz takich operacji i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie konieczności udzielenia takiego wsparcia za pomocą analizy luk dowodzącej, że w przypadku braku inwestycji spodziewana liczba straconych miejsc pracy przewyższy liczbę nowych miejsc pracy;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji powinni być zaangażowani właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji powinni być zaangażowani właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], a w stosownych przypadkach EBI i EFI.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. Cele końcowe nie mogą być zmieniane po zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o zmianę programu przedstawionego na podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter kumulacyjny.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 9 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po przeanalizowaniu końcowego sprawozdania z realizacji celów, że nie osiągnięto co najmniej 65 % celu końcowego wyznaczonego dla wskaźnika lub wskaźników produktu lub rezultatu w odniesieniu do zasobów FST, może dokonać korekt finansowych na podstawie art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do osiągnięć.

Na podstawie końcowego sprawozdania z realizacji celów Komisja może dokonać korekt finansowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe RWP].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 10 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Przepisy przejściowe

 

Państwa członkowskie korzystają z okresu przejściowego do dnia ... [jeden rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] w celu przygotowania i przyjęcia terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Wszystkie państwa członkowskie w pełni kwalifikują się do finansowania na mocy niniejszego rozporządzenia w okresie przejściowym, którego Komisja nie uwzględnia przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu lub utracie środków.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 10 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10b

 

Przegląd

 

Najpóźniej do końca przeglądu śródokresowego kolejnych wieloletnich ram finansowych Komisja ocenia wdrożenie FST i sprawdza, czy należy zmienić jego zakres stosownie do możliwych zmian w rozporządzeniu 2020/... [rozporządzenie w sprawie systematyki], celów klimatycznych Unii zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2020 /… [Europejskie prawo o klimacie] oraz zmian we wdrażaniu planu działania w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Na tej podstawie Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, któremu mogą towarzyszyć wnioski ustawodawcze.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


UZASADNIENIE

A. Wprowadzenie

 

We wnioskach ustawodawczych regulujących wykorzystanie funduszy polityki spójności na lata 2021–2027 jednym z głównych celów pobudzających inwestycje UE będzie „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Służy to wdrożeniu porozumienia paryskiego. Ponadto na działania związane z klimatem ma zostać wydane 25 % łącznych środków WRF.

 

Europejski Zielony Ład jeszcze bardziej wzmacnia zaangażowanie UE na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości, ponieważ określono w nim nową politykę wzrostu dla Europy, przyjmując ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., który Rada Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2019 r.

 

Jednak na drodze do zielonej gospodarki i neutralności klimatycznej występują szczególne trudności, którymi powinniśmy zająć się niezwłocznie. Na przykład wiele regionów jest wciąż uzależnionych od paliw kopalnych lub procesów przemysłowych charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych. Dlatego przejście tych regionów na gospodarkę neutralną dla klimatu jest ogromnym wyzwaniem. Nie da się uniknąć konieczności ograniczenia działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub opartej na produkcji i wykorzystywaniu paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny, zarówno pod względem wyników gospodarczych, jak i poziomu zatrudnienia. Inne sektory o wysokim poziomie emisji gazów cieplarnianych będą musiały zrezygnować z wysokoemisyjnych procesów: będą musiały przejść transformację. Ponadto miejsca pracy, które zależą pośrednio od wyżej wymienionych rodzajów działalności, będą musiały ulec transformacji albo mogą przestać istnieć. Wszystkie te zmiany będą miały bezpośredni wpływ na życie ludzi i nieuchronnie spowodują szereg wyzwań społecznych.

 

W związku z tym sprawozdawca z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że w osobnym, nowym projekcie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w okresie finansowania po 2020 r. Komisja zwróciła uwagę na te wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz zasygnalizowała znaczenie wspólnej reakcji UE na potrzebę sprawiedliwej transformacji.

 

Jednak zdaniem sprawozdawcy niniejszy wniosek, który jest pierwszym wnioskiem ustawodawczym służącym realizacji priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu i stanowi część planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, nadal wymaga pewnych modyfikacji, uzupełnień i dostosowań. Sprawozdawca jest szczególnie zaniepokojony skutkami społeczno-gospodarczymi procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Jest też głęboko przekonany, że UE musi dokonać transformacji, nie pozwalając na dalsze powiększenie się różnic między regionami i nie pozostawiając żadnego obywatela w tyle.

 

B. Struktura mechanizmu sprawiedliwej transformacji

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje trójfilarową strukturę mechanizmu sprawiedliwej transformacji, składającą się z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, specjalnego programu w ramach InvestEU i instrumentu pożyczkowego grupy EBI na rzecz sektora publicznego. Z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą przede wszystkim udzielane dotacje, a nacisk będzie kładziony na dywersyfikację gospodarczą oraz przekwalifikowanie i aktywne włączenie pracowników i osób poszukujących pracy, podczas gdy pozostałe dwa filary będą odpowiednio przyciągać inwestycje prywatne i zapewniać efekt dźwigni finansowej, dzięki któremu środki publiczne będą generować wielokrotnie większe zasoby.

 

Sprawozdawca zwraca również uwagę, że wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie odbywać się na zasadzie zarządzania dzielonego w bliskiej współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz zainteresowanymi stronami, ponieważ zapewnia to poczucie odpowiedzialności za strategię transformacji. Przestrzeganie zasady partnerstwa ma również kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia konsultacje z partnerami gospodarczymi i społecznymi w kwestiach programowania i wdrażania.

 

C. Zakres wsparcia

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proponowany FST będzie wspierał działania w zakresie dywersyfikacji gospodarczej, przekwalifikowania pracowników i naprawy środowiska. Jest to szeroki zakres działań, który obejmuje inwestycje w: MŚP, badania i innowacje, infrastrukturę i technologie związane z energią, cyfryzację, regenerację, gospodarkę o obiegu zamkniętym, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników oraz pomoc i włączenie osób poszukujących pracy. Wykaz działań powinien jednak mieć jeszcze szerszy zakres, aby umożliwić regionom, mieszkańcom, przedsiębiorstwom i innym zainteresowanym stronom skuteczne stawienie czoła społecznym, gospodarczym i środowiskowym skutkom przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz skutkom w dziedzinie zatrudnienia.

 

Sprawozdawca chciałby wykluczyć z finansowania z FST inwestycje w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, kiedy miejsca pracy i procesy produkcyjne są przenoszone do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego. Ponadto sprawozdawca zgadza się na wyłączenie z finansowania inwestycji związanych z paliwami kopalnymi, ale uważa, że w szczególności inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym powinny kwalifikować się do finansowania na pewnych ściśle określonych warunkach.

 

D. Budżet

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proponowany FST będzie wspierać transformację energetyczną i znacznie szerszy zakres działań w trzech szerokich kategoriach: wsparcie społeczne, ożywienie gospodarcze i renaturalizacja terenu. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje również zmieniony wniosek Komisji, w którym proponuje się znacznie większy budżet i dodatkowe środki z Unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Ponieważ jednak ambitne cele polityczne Unia może osiągnąć jedynie dzięki ambitnemu budżetowi, konieczne są jeszcze większe środki, które nie powinny zagrażać finansowaniu pozostałych funduszy spójności. Dodatkowo zasoby JTF można uzupełnić poprzez dobrowolne przesunięcia środków z EFRR i EFS+.

 

Ponadto sprawozdawca uważa, że należy nagradzać dodatkowe wysiłki podejmowane przez państwa członkowskie, prowadzące do ograniczenia emisji w większym stopniu niż wyznaczony cel. W związku z tym sprawozdawca popiera wprowadzenie zachęt, takich jak zielony mechanizm nagród, premiujących dodatkowymi środkami te państwa członkowskie, które szybciej zmniejszają swoje emisje gazów cieplarnianych.  Zdaniem sprawozdawcy należy zwrócić szczególną uwagę na wyspy i regiony najbardziej oddalone oraz zapewnić im specjalne środki.

 

E. Wnioski

 

Niniejsze sprawozdanie jest wynikiem intensywnych negocjacji i kompromisu. W szczególności sprawozdawca pragnie podziękować kontrsprawozdawcom z pozostałych grup politycznych oraz sprawozdawcom pięciu zaangażowanych komisji opiniodawczych i dwóch innych komisji opiniodawczych. Teraz sprawozdawca oczekuje intensywnych negocjacji międzyinstytucjonalnych po przerwie letniej.


 

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ (26.6.2020)

<CommissionInt>dla Komisji Rozwoju Regionalnego</CommissionInt>


<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): <Depute>Siegfried Mureşan </Depute>

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca w pełni popiera Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zgodnie z rezolucją Parlamentu z 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych[1].

W rezolucji tej Parlament „wzywa Komisję do zadbania o to, by następne WRF były w pełni zgodne z porozumieniem paryskim, i podkreśla pilną potrzebę dokonania kolejnego kroku naprzód w staraniach politycznych i finansowych, aby osiągnąć cele tego porozumienia, a także sprawiedliwego przejścia na gospodarkę bezemisyjną w oparciu o najwyższe kryteria sprawiedliwości społecznej tak, aby żaden obywatel i żaden region nie został pominięty”.

Sprawozdawca jest przekonany, że należy wzmocnić Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji poprzez zwiększenie wysokości alokacji, aby umożliwić osiągnięcie przewidzianych w nim ambitnych celów. Środki z FST powinny być dostępne niezależenie od innych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE. Dlatego też sprawozdawca uważa, że choć konieczne jest zapewnienie najwyższego stopnia komplementarności między funduszami UE, to dostęp do FST nie powinien być uzależniony od „dopasowania” jego wysokości do innych funduszy spójności z następujących względów:

 

1.  FST jest instrumentem uzupełniającym do pozostałych instrumentów wykorzystywanych w ramach unijnej polityki spójności. Będzie on pełnił kluczową rolę w walce z jednym z największych wyzwań w dążeniu do neutralności klimatycznej. Dlatego też zgodnie ze znaczeniem politycznym tego funduszu, jego działanie i alokacja powinny przebiegać możliwie niezależnie od innych instrumentów finansowania, przy jednoczesnym zachowaniu komplementarności z nimi.

2.  Wniosek, by dopasować alokację FST do odpowiednich funduszy strukturalnych, poprzedza wykorzystanie tych funduszy. O tym, jak rozdysponować środki krajowe, powinny decydować państwa członkowskie w oparciu o swoje uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i terytorialne oraz pod warunkiem, że podział jest zgodny z ramami prawnymi UE. Wymagając dostosowania wysokości alokacji FST do funduszy spójności, nałożylibyśmy na państwa członkowskie dodatkowy warunek, a tym samym kolejne obciążenie.

 

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną politykę spójności na lata 2021–2027, w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych, przyczyniają się do realizacji zobowiązań Unii do realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez skoncentrowanie finansowania Unii na celach ekologicznych. Niniejsze rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów określonych w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu („Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi część planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy12, który zapewnia dedykowane finansowanie w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji w kontekście polityki spójności w celu ograniczenia kosztów gospodarczych i społecznych związanych z przejściem na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach której wszelkie pozostałe emisje gazów cieplarnianych są kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną politykę spójności na lata 2021–2027, w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych, przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań Unii do realizacji porozumienia paryskiego zakładającego ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do poziomu poniżej 1,5°C i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez skoncentrowanie finansowania Unii na celach ekologicznych, a także Europejskiego filara praw socjalnych. Niniejsze rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów określonych w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu („Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi część planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy12, który zapewnia dedykowane finansowanie w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji w kontekście polityki spójności w celu ograniczenia kosztów gospodarczych i społecznych związanych z przejściem na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach której wszelkie pozostałe emisje gazów cieplarnianych są kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, musi być sprawiedliwa i społecznie akceptowalna dla wszystkich. Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie muszą zatem uwzględnić od samego początku skutki gospodarcze i społeczne transformacji, a także wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w celu łagodzenia skutków negatywnych. Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, musi sprzyjać włączeniu społecznemu i być społecznie akceptowalna dla wszystkich, musi zmniejszać nierówności i nie może pozostawiać nikogo samemu sobie. Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie, a także poszczególne podmioty regionalne i lokalne, powinny zatem uwzględnić od samego początku skutki środowiskowe, społeczne, dotyczące rynku pracy i gospodarcze transformacji, a także wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w celu łagodzenia skutków negatywnych i wzmacniania pozytywnych, takich jak tworzenie nowych, godnych i trwałych miejsc pracy czy poprawa jakości powietrza. Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy, mechanizm sprawiedliwej transformacji powinien uzupełniać inne działania przewidziane w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Powinien on przyczyniać się do łagodzenia skutków społecznych i gospodarczych związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej Unii poprzez skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii na celach społecznych i klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy, uruchamiającym co najmniej 1 bln EUR na wsparcie zrównoważonych inwestycji w następnej dekadzie z wykorzystaniem budżetu Unii i powiązanych instrumentów, mechanizm sprawiedliwej transformacji powinien w szczególności wspierać pracowników i obywateli w regionach dotkniętych transformacją, a jednocześnie uzupełniać działania na rzecz zielonej transformacji przewidziane w odpowiednich programach ujętych w WRF na lata 2021–2027. Powinien on przyczyniać się do łagodzenia skutków społecznych i gospodarczych, w szczególności odczuwanych przez pracowników dotkniętych tym procesem, prowadzącym w kierunku neutralności klimatycznej Unii do 2050 r., poprzez skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii na celach społecznych i klimatycznych na szczeblu regionalnym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”), który jest jednym z filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji wdrażanego w ramach polityki spójności. Celem FST jest łagodzenie negatywnych skutków transformacji klimatycznej poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych terytoriów i pracowników. Zgodnie z celem szczegółowym FST, działania wspierane przez ten fundusz powinny bezpośrednio przyczyniać się do złagodzenia skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie w celu szczegółowym FST, który został ustanowiony na tym samym poziomie co cele polityki określone w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”), który jest jednym z filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji wdrażanego w ramach polityki spójności. Celem FST jest nie tylko łagodzenie i kompensowanie negatywnych skutków transformacji klimatycznej, ale również tworzenie i zwiększanie przyszłych pozytywnych skutków poprzez wspieranie terytoriów najbardziej dotkniętych transformacją, a także mieszkającej na nich ludności, w szczególności pracowników, oraz pomoc w osiągnięciu do 2050 r. sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Zgodnie z celem szczegółowym FST, działania wspierane przez ten fundusz powinny bezpośrednio przyczyniać się do ułatwienia i przyspieszenia skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji, restrukturyzacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na zatrudnienie i standard życia. Znajduje to odzwierciedlenie w celu szczegółowym FST, który został ustanowiony na tym samym poziomie co cele polityki określone w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest wskazany razem z tymi celami. Wsparcia należy udzielać również terytoriom, na których zachodzą istotne zmiany strukturalne po stopniowym wycofaniu się z działalności wydobywczej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Stosowanie unijnego wsparcia i finansowanie za pośrednictwem FST powinny gwarantować, że wszystkie kwalifikujące się projekty w każdym państwie członkowskim są spójne z obowiązkiem osiągnięcia przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego, zobowiązaniem do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także bardziej ambitnymi planami Unii przedstawionymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, FST powinien odgrywać kluczową rolę we włączaniu działań w dziedzinie klimatu w główny nurt polityki. Środki z własnej puli FST mają charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do inwestycji koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki przesuwane z EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego, zobowiązaniem do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także bardziej ambitnymi planami Unii przedstawionymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i polityki spójności, FST powinien odgrywać kluczową rolę we włączaniu działań w dziedzinie klimatu w główny nurt polityki. Środki z własnej puli FST mają charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do inwestycji koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki przesuwane na zasadzie dobrowolności z EFRR i EFS+ mogą wnosić dodatkowy wkład w osiągnięcie tego celu oraz ułatwiać zieloną transformację, a jednocześnie w pełni przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy o wysokiej jakości, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i rozwoju regionalnego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 6 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W świetle pandemii COVID-19 oraz w celu wykazania zaangażowania Unii na rzecz osiągnięcia ożywienia gospodarczego w drodze trwałego rozwoju, konieczne jest, aby kolejne WRF i plan odbudowy dla Europy pociągały za sobą zwiększenie kwoty przyznanej FST.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 6 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Środki FST powinny być proporcjonalne do jego ambitnego celu. Aby złagodzić skutki transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, FST powinien być objęty odrębną alokacją finansową, niezależną od wysokości alokacji innych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE. Dostęp do FST nie powinien być uzależniony od transferów z innych funduszy UE. Niezależny dostęp do FST umożliwi jego właściwe działanie, osiągnięcie oczekiwanych rezultatów i zapewnienie beneficjentom przewidywalności.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać zasoby dostępne w ramach polityki spójności.

(7) Same środki FST nie wystarczą, by stawić czoła wszystkim wyzwaniom związanym z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej. Z tego powodu środki z FST powinny uzupełniać zasoby dostępne w ramach polityki spójności. Dobrowolne wkłady przesuwane z EFRR i EFS+ do FST pozostają bez wpływu na inne cele polityki spójności i środki finansowe zaplanowane na inne cele w ramach EFRR i EFS+. Przesuwane wkłady nie powinny przekraczać 20 % zasobów pierwotnie przydzielonych państwu członkowskiemu na EFRR i EFS+.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Pula środków finansowych stanowi główną kwotę odniesienia dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej, zgodnie z art. [17] Porozumienia międzyinstytucjonalnego [między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami]+, i może zostać zwiększona decyzją władzy budżetowej. Ponadto pula środków finansowych FST może zostać zwiększona dodatkowymi wkładami państw członkowskich oraz innymi zasobami zgodnie z mającym zastosowanie aktem podstawowym oraz stanowić zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel dodatkowo do przypadków określonych w art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego.

 

_____________

 

+ Odniesienie należy zaktualizować odpowiednio do porozumienia międzyinstytucjonalnego mającego zastosowanie w okresie 2021–2027.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Będzie ono szczególnie trudne w przypadku państw członkowskich, których gospodarki opierają się w dużej mierze na paliwach kopalnych lub na działalności przemysłowej charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, z uwagi na konieczność stopniowego wycofywania się z tych rodzajów działalności albo przystosowania ich do wymogów transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, a które nie dysponują środkami finansowymi na wprowadzenie zmian. FST powinien zatem objąć wszystkie państwa członkowskie, ale podział jego środków finansowych powinien odzwierciedlać zdolność państw członkowskich do finansowania inwestycji koniecznych do sprostania transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Będzie ono szczególnie trudne w przypadku państw członkowskich, których gospodarki opierają się w dużej mierze na paliwach kopalnych i w mniejszym stopniu na działalności przemysłowej charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, z uwagi na konieczność stopniowego wycofywania się z tych rodzajów działalności albo przystosowania ich do wymogów transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, a które nie dysponują środkami finansowymi na wprowadzenie zmian. FST powinien zatem objąć wszystkie państwa członkowskie, ale podział jego środków finansowych powinien wspierać państwa członkowskie, które tego potrzebują – na podstawie ich zdolności finansowania – by mogły dokonać inwestycji koniecznych do sprostania transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wyspiarskie lub słabo zaludnione i oddalone, na których transformacja energetyczna w kierunku neutralności klimatycznej jest trudniejsza do realizacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Do niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne zasady finansowe przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Przepisy te, ustanowione rozporządzeniem finansowym, określają w szczególności procedurę ustanawiania i wykonania budżetu w drodze dotacji, zamówień, nagród i wykonania pośredniego oraz przewidują kontrole wykonywania obowiązków przez podmioty upoważnione do działań finansowych. Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 TFUE dotyczą również ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, jako że poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania finansami i skutecznego finansowania unijnego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 9 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy] i w granicach środków w nim przeznaczonych należy wdrożyć w ramach FST środki w zakresie odbudowy i odporności, aby zaradzić bezprecedensowym skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Takie dodatkowe zasoby powinny być wykorzystywane w sposób zapewniający przestrzeganie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) .../... [w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 10</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa rodzaje inwestycji, w przypadku których FST może wspierać wydatki. Wszystkie wspierane działania powinny być wdrażane z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Wykaz inwestycji powinien obejmować inwestycje, które wspierają lokalne gospodarki i są zrównoważone w długim okresie, z uwzględnieniem wszystkich celów Zielonego Ładu. Finansowane projekty powinny przyczyniać się do przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. W przypadku sektorów upadających, takich jak wytwarzanie energii w oparciu o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki bitumiczne lub wydobycie tych stałych paliw kopalnych, wsparcie powinno być powiązane ze stopniowym wycofywaniem się z danej działalności i odpowiednim zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W przypadku transformacji sektorów charakteryzujących się wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych wsparcie powinno promować nową działalność poprzez wdrażanie nowych technologii, procesów lub produktów, prowadząc do znacznej redukcji emisji zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem do neutralności klimatycznej UE do 2050 r.13, przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji środowiska. Szczególną uwagę należy również poświęcić działaniom stymulującym innowacje i badania w dziedzinie zaawansowanych i zrównoważonych technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod warunkiem że środki te pomagają łagodzić negatywne skutki uboczne przechodzenia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do tej transformacji.

(10) Niniejsze rozporządzenie określa rodzaje inwestycji, w przypadku których FST może wspierać wydatki. Wszystkie wspierane działania powinny być wdrażane z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Wykaz inwestycji powinien obejmować inwestycje, które wspierają lokalne gospodarki i są zrównoważone w długim okresie, z uwzględnieniem wszystkich celów Zielonego Ładu., a jednocześnie należy ochronić, zachować i wzmocnić kapitał naturalny Unii oraz poprawić stan zdrowia i dobrostan w odniesieniu do zagrożeń i skutków związanych ze środowiskiem. Finansowane projekty powinny przyczyniać się do przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. W przypadku sektorów upadających, takich jak wytwarzanie energii w oparciu o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki bitumiczne lub wydobycie tych stałych paliw kopalnych, wsparcie powinno być powiązane ze stopniowym wycofywaniem się z danej działalności i odpowiednim zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W przypadku transformacji sektorów charakteryzujących się wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych wsparcie powinno promować nową działalność poprzez wdrażanie nowych technologii, procesów lub produktów, prowadząc do znacznej redukcji emisji zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem do neutralności klimatycznej UE do 2050 r.13, przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji środowiska. Wsparcie powinno być również dostępne dla sektorów pośrednich i miejsc pracy, które zależą od łańcuchów wartości paliw kopalnych i emitujących duże ilości gazów cieplarnianych procesów przemysłowych, na przykład na przekwalifikowanie pracowników. Szczególną uwagę należy również poświęcić działaniom stymulującym innowacje i badania w dziedzinie zaawansowanych i zrównoważonych technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod warunkiem że środki te pomagają łagodzić negatywne skutki uboczne przechodzenia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do tej transformacji.

_________________

_________________

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 final.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 10 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) FST powinien być również wykorzystywany do wspierania inwestycji w projekty społeczne, edukacyjne, zdrowotne i kulturalne, pod warunkiem że tworzą one miejsca pracy, w szczególności w regionach, które są uzależnione od gospodarki wysokoemisyjnej i które odczuwają skutki strukturalnego przejścia na gospodarkę zasobooszczędną i niskoemisyjną. Takie inwestycje przyczyniłyby się do zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i usług świadczonych w interesie ogólnym osobom mieszkającym w regionach przechodzących transformację, tworząc podstawy sprawiedliwej społecznie transformacji, która nikogo nie pozostawia samemu sobie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy najbardziej odczują skutki transformacji klimatycznej, FST powinien również wspierać podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników dotkniętych skutkami transformacji, co ułatwi im dostosowanie się do nowych możliwości zatrudnienia, a także pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację na rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy najbardziej odczują skutki transformacji klimatycznej, w tym osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i osób z grup uznawanych za najsłabsze zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) .../... [ESF+], FST powinien również wspierać podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników dotkniętych skutkami transformacji, co ułatwi im dostosowanie się do nowych możliwości zatrudnienia, oraz osiągnięcie równowagi płci we wszystkich sektorach, a także pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację na rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy. Ogólnym celem transformacji klimatycznej oraz mechanizmu sprawiedliwej transformacji i FST powinno być uzyskanie wpływu netto na zatrudnienie w postaci nowych miejsc pracy wysokiej jakości.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Aby uniknąć pogłębiania się nierówności w procesie sprawiedliwej transformacji, konieczne są strategie i polityka sprzyjające włączeniu. Naczelną zasadą wsparcia z FST powinno być propagowanie spójności społecznej poprzez promowanie równości płci, lepszych warunków dla migrantów i uchodźców, młodych i starszych pracowników oraz pracowników o niskich kwalifikacjach, a także dopilnowanie, aby nikt nie został pozostawiony samemu sobie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Państwa członkowskie i Komisja powinny dopilnować, aby wdrażanie priorytetów finansowanych przez FST przyczyniało się do poszanowania i promowania równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami transformacji, FST powinien wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne i prawne przedsiębiorstw służące produkcji towarów i usług i przyczyniające się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP inwestycje produkcyjne należy wspierać tylko wówczas, gdy są one konieczne do ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek transformacji poprzez stworzenie lub ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do przeniesienia produkcji ani nie są rezultatem przeniesienia produkcji. Inwestycje w istniejące zakłady przemysłowe, w tym zakłady objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli przyczyniają się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa znacznie odpowiednie poziomy odniesienia ustanowione do celów przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny być odpowiednio uzasadnione w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego i polityki spójności wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w szczególności, wsparcie inwestycji produkcyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno ograniczać się do przedsiębiorstw znajdujących się na obszarach wyznaczonych jako obszary objęte pomocą do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację i restrukturyzację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami transformacji, FST powinien wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne i prawne przedsiębiorstw służące produkcji towarów i usług i przyczyniające się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP inwestycje produkcyjne należy wspierać tylko wówczas, gdy są one konieczne do ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek transformacji poprzez stworzenie lub ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do przeniesienia produkcji ani nie są rezultatem przeniesienia produkcji. Inwestycje w istniejące zakłady przemysłowe, w tym zakłady objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli przyczyniają się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa znacznie odpowiednie poziomy odniesienia ustanowione do celów przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny być odpowiednio uzasadnione w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji oraz powinny być zrównoważone i spójne z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego i polityki spójności wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w szczególności, wsparcie inwestycji produkcyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno ograniczać się do przedsiębiorstw znajdujących się na obszarach wyznaczonych jako obszary objęte pomocą na potrzeby wszystkich kategorii wymienionych w art. 107 ust. 3 TFUE. Inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwach nie powinny zakłócać konkurencji między przedsiębiorstwami.

_________________

_________________

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Unijne zasady pomocy państwa muszą być elastyczne, aby zapewnić regionom w okresie transformacji możliwość przyciągania inwestycji prywatnych. Podczas opracowywania nowych wytycznych Komisja powinna zatem brać pod uwagę także problemy związane ze zmianami strukturalnymi w danych regionach, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję na rynku wewnętrznym. Zasady pomocy państwa powinny umożliwiać wszystkim regionom otrzymującym pomoc z FST skuteczne przeciwdziałanie na wczesnym etapie ryzyku utraty miejsc pracy. Należy zezwolić na odpowiednią elastyczność zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od statusu regionów objętych pomocą.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 13</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w programowaniu zasobów FST w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie odrębnego programu FST lub programowanie zasobów FST w ramach co najmniej jednego odrębnego priorytetu objętego programem wspieranym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego („EFRR”), Europejski Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby FST powinny być uzupełniane dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi operacji określonych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność i spójność w programowaniu zasobów FST w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, państwa członkowskie w ścisłej współpracy z organami lokalnymi i regionalnymi oraz partnerami społecznymi powinny programować zasoby FST w ramach co najmniej jednego odrębnego priorytetu objętego programem wspieranym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego („EFRR”), Europejski Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby FST mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+, jeżeli takie uzupełnienie jest uzasadnione i nie wpływa negatywnie na osiągnięcie celów, na które przeznaczone są EFRR i EFS+. Alternatywnie można przygotować odrębny program FST, jeżeli obiektywne warunki uzasadniają takie działanie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 13 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Kwoty przesunięte odpowiednio z EFRR i EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi operacji określonych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 13 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b) Przy wdrażaniu zasobów FST należy minimalizować obciążenia administracyjne i koszty dla beneficjentów funduszu oraz wszystkich zaangażowanych podmiotów zgodnie ze środkami upraszczającymi wprowadzonymi rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być uzależnione od skutecznego wdrożenia na danym terytorium procesu transformacji służącej osiągnięciu neutralności klimatycznej gospodarki. Państwa członkowskie powinny zatem przygotować, we współpracy odpowiednimi zainteresowanymi stronami i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej transformacji opisujące szczegółowo proces transformacji i zgodne z ich krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu. W tym celu Komisja powinna ustanowić platformę sprawiedliwej transformacji, opierając się na istniejącej platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji, aby umożliwić dwustronną i wielostronną wymianę zebranych doświadczeń i najlepszych praktyk obejmujących wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być uzależnione od skutecznego wdrożenia na danym terytorium procesu transformacji służącej osiągnięciu neutralności klimatycznej gospodarki. Państwa członkowskie przygotują zatem, w ścisłej współpracy ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej transformacji opisujące szczegółowo proces transformacji i zgodne z ich krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu. W tym celu Komisja powinna ustanowić platformę sprawiedliwej transformacji, opierając się na istniejącej platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji, aby umożliwić dwustronną i wielostronną wymianę zebranych doświadczeń i najlepszych praktyk obejmujących wszystkie odpowiednie sektory. Ponadto terytorialne plany sprawiedliwej transformacji powinny być spójne z odpowiednimi strategiami terytorialnymi, o których mowa w art. [23] rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], w tym strategią inteligentnej specjalizacji (S3), krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu oraz Europejskim filarem praw socjalnych, tak aby kształtować i wdrażać FST, obejmując strategiczną koordynację lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych wysiłków na rzecz dywersyfikacji lokalnych gospodarek i zapewniając jednocześnie sprawiedliwą i uczciwą transformację.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Wszystkie państwa członkowskie powinny poprzeć cel Unii, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., aby zapewnić sukces transformacji ekologicznej. Państwa członkowskie, które nie zobowiązały się do realizacji tego celu, powinny mieć tylko częściowy dostęp do swoich przydziałów krajowych w ramach FTS. W takim przypadku należy w tych państwach członkowskich preferencyjnie traktować te regiony, które zobowiązały się do realizacji tego celu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 15</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji należy wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, na których to terytoriach powinno koncentrować się wsparcie FST, oraz opisać konkretne działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć neutralność klimatyczną gospodarki, w szczególności w zakresie przekształceń lub zamykania instalacji związanych z produkcją paliw kopalnych lub innej działalności charakteryzującej się wysoką emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te powinny być precyzyjnie określone i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 albo być częściami tych regionów. W planach należy szczegółowo opisać wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju operacje są konieczne, w sposób zapewniający spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu działalności gospodarczej, która powinna też umożliwiać przejście na neutralność klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny otrzymywać jedynie te inwestycje, które są zgodne z planami transformacji. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji powinny stanowić część programów (wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub FST, w zależności od przypadku), które zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji należy wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, na których to terytoriach powinno koncentrować się wsparcie FST, oraz opisać konkretne działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć neutralność klimatyczną gospodarki, zwiększyć zatrudnienie i zapobiec degradacji środowiska, w szczególności w zakresie przekształceń lub zamykania instalacji związanych z produkcją paliw kopalnych lub innej działalności charakteryzującej się wysoką emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te powinny być precyzyjnie określone i mogą być częściami większych jednostek, takich jak regiony NUTS 3, albo odpowiadać tym regionom. W planach należy szczegółowo opisać wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju operacje są konieczne, w sposób zapewniający spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu działalności gospodarczej, która powinna też umożliwiać przejście na neutralność klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego Ładu. W planach należy wyszczególniać synergię i komplementarność z innymi programami Unii i filarami mechanizmu sprawiedliwej transformacji oraz, w stosownych przypadkach, z funduszem modernizacyjnym, służące zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb rozwojowych. Wsparcie finansowe z FST powinny otrzymywać jedynie te inwestycje, które są zgodne z planami transformacji. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji powinny stanowić część programów (wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności w stosownych przypadkach lub FST, w zależności od przypadku), które zostały zatwierdzone przez Komisję. Na wniosek państw członkowskich Komisja powinna udzielać im pomocy technicznej, w przypadku gdy nie dysponują one niezbędnym potencjałem administracyjnym lub napotykają trudności w opracowywaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 15 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Z uwagi na ogromne wysiłki, jakie muszą podjąć MŚP w walce ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, organy lokalne, regionalne i krajowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty ubiegające się o finansowanie w ramach FST należy wspierać poprzez proste, kompleksowe i łatwe w zastosowaniu procedury składania wniosków i sprawozdawczości, umożliwiające ukierunkowane wsparcie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 16</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST było bardziej zorientowane na rezultaty, Komisja powinna mieć możliwość – zgodnie z zasadą proporcjonalności – stosowania korekt finansowych w przypadku wyników poważnie odbiegających od celów końcowych ustalonych w odniesieniu do celu szczegółowego FST.

(16) Aby zapewnić osiągnięcie zamierzonych wyników wykorzystania zasobów FST, Komisja powinna mieć możliwość – zgodnie z zasadą proporcjonalności – stosowania korekt finansowych w przypadku wyników poważnie odbiegających od celów końcowych ustalonych w odniesieniu do celu szczegółowego FST.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 18</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W celu ustanowienia odpowiednich ram finansowych FST należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia rocznego podziału dostępnych środków między poszczególne państwa członkowskie zgodnie z załącznikiem I.

(18) W celu ustanowienia odpowiednich ram finansowych FST należy powierzyć Komisji uprawnienia delegowane do ustanowienia rocznego podziału dostępnych środków między poszczególne państwa członkowskie zgodnie z załącznikiem I. .

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”) w celu zapewnienia wsparcia terytoriom, które napotykają poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej przez gospodarkę UE do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”) w celu zapewnienia wsparcia terytoriom, które napotykają poważne wyzwania społeczno-gospodarcze i geograficzne związane z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej przez gospodarkę UE do 2050 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST przyczynia się do realizacji pojedynczego celu szczegółowego, jakim jest umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST przyczynia się do realizacji pojedynczego celu szczegółowego, jakim jest umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Inwestycje powinny mieć na celu ograniczenie utraty miejsc pracy w wyniku transformacji przez wspieranie restrukturyzacji i tworzenia nowych miejsc pracy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na zobowiązania budżetowe na okres 2021–2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, w zależności od przypadku, o dodatkowe zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz o inne zasoby zgodnie z podstawowym aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na zobowiązania budżetowe na okres 2021–2027 wynoszą 25 000 000 000 EUR w cenach z 2018 r. Pula środków finansowych na rzecz FST może zostać dodatkowo zwiększona o dobrowolne wkłady ze strony państw członkowskich oraz o inne zasoby zgodnie z podstawowym aktem prawnym, stanowiące zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel obok przypadków wymienionych w art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie pierwszym, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

Minimalny udział w wysokości 0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie pierwszym, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, z możliwością zwiększenia tego udziału na wniosek państwa członkowskiego w oparciu o specyfikę terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu wykonawczego decyzję w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów, w tym dodatkowych zasobów, o których mowa w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w załączniku I.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie decyzji określającej roczny podział między państwa członkowskie zasobów, w tym dodatkowych zasobów, o których mowa w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w załączniku I.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dostęp państw członkowskich, które nie zobowiązały się jeszcze do realizacji unijnego celu zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., do FST jest ograniczony do jednej trzeciej ich krajowej alokacji (część „niezamrożona”), a pozostałe dwie trzecie alokacji (część „zamrożona”) udostępnia się po przyjęciu wspomnianego zobowiązania. W takim przypadku regiony, które zobowiązują się do realizacji tego celu, mają pierwszeństwo dostępu do niezamrożonej części krajowego przydziału.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. [21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] wszelkie dodatkowe zasoby, o których mowa w ust. 2, przydzielone na FST w budżecie Unii lub pochodzące z innych źródeł nie wymagają uzupełniającego wsparcia z EFRR ani EFS+.

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – nagłówek</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zasoby z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – ustęp 1 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) .../... [w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy], wdraża się w ramach FST w kwocie 30 000 000 000 EUR w cenach z 2018 r. z kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (vi) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 3, 4 i 8.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – ustęp 1 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kwotę tę uznaje się za inne zasoby, o których mowa w art. 3 ust. 2, i stanowi ona zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a.

 

Udostępnia się je na zobowiązanie budżetowe w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” na lata 2021–2024, oprócz zasobów ogólnych określonych w art. 3, w następujący sposób:

 

– 2021 r.: 7 495 797 242 EUR;

 

– 2022 r.: 7 496 636 094 EUR;

 

– 2023 r.: 7 496 371 621 EUR;

 

– 2024 r.: 7 495 899 220 EUR.

 

____________________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1–222).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – ustęp 1 – akapit 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto 15 295 823 EUR w cenach z 2018 r. udostępnia się na wydatki administracyjne z zasobów, o których mowa w akapicie pierwszym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.  Minimalny udział w wysokości 0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie pierwszym, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, z możliwością zwiększenia tego udziału na wniosek państwa członkowskiego w oparciu o specyfikę terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.  Roczny podział kwoty, o której mowa w ust. 1, między państwa członkowskie określa się w decyzji Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, zgodnie z metodyką określoną w załączniku I.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3a – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.  Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 3 rozporządzenia finansowego zasady dotyczące anulowania zobowiązań, określone w [tytule VII rozdział IV] rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], mają zastosowanie do zobowiązań budżetowych opierających się na zasobach, o których mowa w ust. 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 4 lit. c) rozporządzenia finansowego zasobów tych nie wykorzystuje się na kolejny program ani kolejne działanie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, które są bezpośrednio związane z jego celem szczegółowym określonym w art. 2 i przyczyniają się do wdrożenia terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji ustanowionych zgodnie z art. 7.

1. FST wspiera tylko takie działania, które są bezpośrednio związane z jego celem szczegółowym określonym w art. 2 i przyczyniają się do wdrożenia terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji ustanowionych zgodnie z art. 7. Środki z FTS mają charakter dodatkowy i nie mogą zastępować działań wspieranych z EFRR, EFS+ lub innych programów UE.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;

a) zrównoważone inwestycje produkcyjne, w szczególności w MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do tworzenia godnych i trwałych miejsc pracy, dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, dywersyfikację już istniejących przedsiębiorstw lub w alternatywną zrównoważoną działalność gospodarczą, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne, w tym w instytucjach badawczych i na uniwersytetach, oraz wspieranie transferu i przyjmowania zaawansowanych technologii;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) inwestycje w promowanie systemów transportowych, które poprawiają mobilność w miastach i czynią ją bardziej zrównoważoną, również przez stosowanie inteligentnych rozwiązań technologicznych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;

d) inwestycje, zwłaszcza gdy środki po stronie popytu są niewystarczające, we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą i zrównoważoną energię, w ograniczenie zależności od energii wysokoemisyjnej oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym inwestycje w zrównoważony transport i zrównoważoną infrastrukturę, m.in. wspierające elektryfikację i wykorzystywanie biopaliw, oraz inwestycje w ukierunkowane środki w zakresie efektywności energetycznej i energię ze źródeł odnawialnych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) inwestycje w efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii, w tym inwestycje w system ciepłowniczy;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową, w tym szybkie sieci, takie jak przewody światłowodowe, dla indywidualnych gospodarstw domowych na obszarach wyspiarskich, oddalonych, wiejskich i słabo zaludnionych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera f</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z zasadą „zanieczyszczający płaci”;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) inwestycje w infrastrukturę społeczną i rozwój usług publicznych świadczonych w interesie ogólnym;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, w szczególności tych, których poziom wykształcenia jest niski lub niedostatecznie wykorzystywany;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;

i)  aktywna polityka rynku pracy i strategie nabywania umiejętności ukierunkowane na przyszłościowe sektory i zatrudnienie, a także pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  aktywne włączanie osób poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy zapewniające równy dostęp i równość płci;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na obszarach wyznaczonych jako obszary objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, we wszystkich kategoriach wymienionych w art. 107 ust. 3 TFUE, inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201416;

c) przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201416, z wyjątkiem przedsiębiorstw kwalifikujących się do otrzymania wsparcia na zielone inwestycje, nowe technologie i infrastrukturę, które mogą przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej lub wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

_____________________

_______________________

16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii.

e) inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii. Wyłączenie to nie ma zastosowania do obszarów wyspiarskich, oddalonych i słabo zaludnionych, na których potrzebna jest nowa, indywidualna szybka infrastruktura, aby dotrzeć do poszczególnych gospodarstw domowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasoby FST są programowane dla kategorii regionów, w których znajdują się dane terytoria, na podstawie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji ustanowionych zgodnie z art. 7 i zatwierdzonych przez Komisję jako część programu lub zmiany programu. Zaprogramowane środki przybierają formę co najmniej jednego programu szczegółowego albo co najmniej jednego priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla kategorii regionów, w których znajdują się dane terytoria, na podstawie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji ustanowionych zgodnie z art. 7 i zatwierdzonych przez Komisję jako część programu lub zmiany programu. Zaprogramowane środki przybierają formę co najmniej jednego priorytetu w ramach programu wspieranego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego („EFRR”), Europejski Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub Fundusz Spójności albo co najmniej jednego programu szczegółowego, jeżeli uzasadniają to obiektywne okoliczności.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Programowanie zasobów FST jest zgodne z art. [6] rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP] i zapewnia bezpośrednie zaangażowanie organów docelowych terytoriów na poziomie NUTS2 lub NUTS3, mianowicie poprzez alokację zasobów za pośrednictwem programów regionalnych, w przypadku gdy takie programy istnieją, lub poprzez wykorzystanie zintegrowanych narzędzi terytorialnych określonych na podstawie art. [22–28] rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko wówczas, gdy wybór terytoriów najbardziej dotkniętych procesem transformacji przedstawiony w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji został należycie uzasadniony, a terytorialny plan sprawiedliwej transformacji jest zgodny z krajowym planem państwa członkowskiego w dziedzinie energii i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko wówczas, gdy wybór terytoriów najbardziej dotkniętych procesem transformacji przedstawiony w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji został należycie uzasadniony, a terytorialny plan sprawiedliwej transformacji jest zgodny z krajowym planem państwa członkowskiego w dziedzinie energii i klimatu oraz z istniejącymi w tej dziedzinie strategiami regionalnymi i lokalnymi.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST obejmują zasoby FST, na które składają się całość lub część środków FST przydzielonych państwom członkowskim oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna wysokość środków z EFRR i EFS+ przesuwanych do priorytetu FST powinna być równa co najmniej 1,5-krotności kwoty wsparcia z FST na cele tego priorytetu, ale nie może przekroczyć trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST mogą obejmować zasoby FST, na które składają się całość lub część środków FST przydzielonych państwom członkowskim oraz środki przesunięte na zasadzie dobrowolności zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna wysokość środków z EFRR i EFS+ przesuwanych na zasadzie dobrowolności do priorytetu FST nie może narażać na szwank odpowiedniego finansowania priorytetów w ramach EFRR i EFS+. Przesuwane wkłady nie mogą przekraczać 20 % środków pierwotnie przydzielonych danemu państwu członkowskiemu na EFRR i EFS+ i nie mogą przekroczyć 60 % kwoty wsparcia z tego priorytetu FST.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują, wspólnie właściwymi organami danych terytoriów, co najmniej jeden terytorialny plan sprawiedliwej transformacji obejmujący dotknięte terytorium lub terytoria odpowiadające poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 868/201417 albo części tych regionów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II. Terytoria te powinny stanowić obszary najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi transformacji, w szczególności pod względem spodziewanej utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i wykorzystania paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie przekształcenia procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej intensywności emisji gazów cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie przygotowują, w pełnej zgodności z zasadą partnerstwa, wspólnie ze wszystkimi właściwymi organami i partnerami społecznymi, przede wszystkim na poziomie lokalnym i regionalnym danych terytoriów, zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], co najmniej jeden terytorialny plan sprawiedliwej transformacji obejmujący dotknięte terytorium lub terytoria, które mogą stanowić część wyższych poziomów lub odpowiadać wyższym poziomom, np. odpowiadać poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 868/201417 albo części tych regionów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II. Terytoria te powinny stanowić obszary najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami gospodarczymi, dotyczącymi rynku pracy i społecznymi transformacji, w szczególności pod względem spodziewanej utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i wykorzystania paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie przekształcenia procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej intensywności emisji gazów cieplarnianych. Aby wyznaczyć obszary docelowe i określić rozdział środków finansowych między tymi obszarami, stosuje się obiektywne i przejrzyste kryteria. Na wniosek państwa członkowskiego Komisja udziela pomocy technicznej przy  opracowywaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.

_________________

_________________

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z transformacją, przed którymi stoją terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, w tym społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu; wskazanie liczby miejsc pracy, które zostaną potencjalnie dotknięte skutkami transformacji lub utracone; potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które mają być osiągnięte do 2030 r., związane z zaprzestaniem na tych terytoriach działalności charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z transformacją, przed którymi stoją terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, w tym skutkami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi, oraz wspólnych korzyści, w szczególności w zakresie zdrowia i dobrostanu, wynikających z przejścia na gospodarkę w pełni opartą na odnawialnych źródłach energii, wysoce zasobo- i energooszczędną i neutralną dla klimatu; wskazanie liczby miejsc pracy, które zostaną potencjalnie dotknięte skutkami transformacji lub utracone, jak również miejsc pracy, które zostaną potencjalnie utworzone, potrzeb i celów w zakresie rozwoju, które mają być osiągnięte do 2030 r., związanych z zaprzestaniem na tych terytoriach działalności charakteryzującej się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki wsparcie z FST wniesie w łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki wsparcie z FST wniesie w podejmowanie wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz możliwości związane z przejściem na w pełni opartą na odnawialnych źródłach energii, wysoce zasobo- i energooszczędną, neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym wraz ze szczegółowym wykazem planowanych działań;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) synergie i komplementarności z innymi programami Unii i filarami mechanizmu sprawiedliwej transformacji służące zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z innymi programami Unii i filarami mechanizmu sprawiedliwej transformacji oraz, w stosownym przypadku, funduszem modernizacyjnym, służące zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb rozwojowych na terytorium objętym planem.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji powinni być zaangażowani właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji powinni być zaangażowani wszyscy właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], a także odpowiednie zainteresowane strony na poziomie geograficznym dotkniętych transformacją terytoriów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w ramach podejścia oddolnego.

</Amend>

<Amend>Poprawka