Procedură : 2020/0006(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0135/2020

Texte depuse :

A9-0135/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0223

<Date>{15/07/2020}15.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0135/2020</NoDocSe>
PDF 1121kWORD 413k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Comisia pentru dezvoltare regională</Commission>

Raportor: <Depute>Manolis Kefalogiannis

Raportori pentru aviz (*):

Siegfried Mureșan, Comisia pentru bugete

Henrike Hahn, Comisia pentru afaceri economice și monetare

Mounir Satouri, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Alexandr Vondra, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Jerzy Buzek, Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 57 din Regulamentul de procedură

</Depute>

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2020)0022) și propunerea modificată COM(2020)0460,

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf și articolul 322 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0007/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 după consultarea Curții de Conturi,

 după consultarea Comitetului Economic și Social European,

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0135/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care guvernează politica de coeziune a Uniunii pentru perioada 2021-2027, în contextul următorului cadru financiar multianual, contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de a implementa Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite prin concentrarea finanțării Uniunii asupra obiectivelor ecologice. Prezentul regulament pune în aplicare una dintre prioritățile stabilite în Comunicarea privind Pactul ecologic european („Pactul ecologic european”)11 și face parte din Planul de investiții pentru o Europă durabilă12, oferind finanțare specifică în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă în contextul politicii de coeziune pentru a aborda costurile economice și sociale ale tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic, în care emisiile rămase de gaze cu efect de seră să fie compensate prin absorbții echivalente.

(1) Cadrul de reglementare care guvernează politica de coeziune a Uniunii pentru perioada 2021-2027, în contextul următorului cadru financiar multianual, contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de a implementa Acordul de la Paris, limitând creșterea temperaturii globale la sub 1,5°C, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și Pilonul european al drepturilor sociale prin concentrarea finanțării Uniunii asupra obiectivelor ecologice. Prezentul regulament pune în aplicare una dintre prioritățile stabilite în Comunicarea privind Pactul verde european („Pactul verde european”)11 și face parte din Planul de investiții pentru o Europă durabilă12, oferind finanțare specifică în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă în contextul politicii de coeziune pentru a aborda costurile economice, sociale și de mediu ale tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic, în care emisiile rămase de gaze cu efect de seră să fie compensate prin absorbții echivalente, luând în considerare impactul pandemiei de COVID-19.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic constituie unul dintre cele mai importante obiective de politică ale Uniunii. La data de 12 decembrie 2019, Consiliul European a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului va aduce tuturor beneficii pe termen lung și oferă tuturor oportunități și provocări pe termen mediu, nu toate regiunile și statele membre își încep tranziția de la același nivel sau au aceeași capacitate de reacție. Unele state membre sunt mai avansate decât altele, iar tranziția implică un impact social și economic mai larg pentru regiunile care se bazează în mare măsură pe combustibili fosili - în special cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase - sau pe industrii cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Această situație creează nu doar riscul unei tranziții la viteze variabile în ceea ce privește acțiunile în domeniul climei la nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai mari între regiuni, dăunătoare pentru obiectivele de coeziune socială, economică și teritorială.

(2) Tranziția către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic constituie unul dintre cele mai importante obiective de politică ale Uniunii. La data de 12 decembrie 2019, Consiliul European a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului va aduce tuturor beneficii pe termen lung și oferă tuturor oportunități și provocări pe termen mediu, nu toate regiunile și statele membre își încep tranziția de la același nivel sau au aceeași capacitate de reacție. Unele state membre sunt mai avansate decât altele, iar tranziția implică un impact social, economic și de mediu mai larg pentru regiunile care se bazează în mare măsură pe combustibili fosili - în special cărbune, lignit, turbă utilizată pentru producția de energie și șisturi bituminoase - sau pe industrii cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Această situație creează nu doar riscul unei tranziții la viteze variabile în ceea ce privește acțiunile în domeniul climei la nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai mari între regiuni, în special pentru regiunile ultraperiferice, zonele îndepărtate, insulare și dezavantajate din punct de vedere geografic și pentru zonele cu probleme de depopulare, dăunătoare pentru obiectivele de coeziune socială, economică și teritorială.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să fie echitabilă și acceptabilă din punct de vedere social pentru toți. Prin urmare, atât Uniunea, cât și statele membre trebuie să țină seama de implicațiile sale economice și sociale încă de la început și să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a atenua consecințele negative. Bugetul Uniunii are un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să fie echitabilă, favorabilă incluziunii și acceptabilă din punct de vedere social pentru toți. Prin urmare, Uniunea, statele membre și regiunile lor trebuie să țină seama de implicațiile sale economice, sociale și de mediu încă de la început și să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a atenua consecințele negative. Bugetul Uniunii are un rol important în această privință, pentru a asigura că nimeni nu este lăsat în urmă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul de investiții pentru o Europă durabilă, Mecanismul pentru o tranziție justă trebuie să vină în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Acest mecanism trebuie să contribuie la abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin punerea la un loc a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.

(4) Astfel cum se prevede în Pactul verde european și în Planul de investiții pentru o Europă durabilă, Mecanismul pentru o tranziție justă trebuie să vină în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Acest mecanism trebuie să contribuie la abordarea consecințelor sociale, economice și de mediu, în special pentru lucrătorii afectați pe parcursul acestui proces de tranziție către neutralitatea climatică a Uniunii până în 2050, prin punerea la un loc a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional, promovând o economie sustenabilă, locurile de muncă verzi și sănătatea publică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), care este unul dintre pilonii Mecanismului pentru o tranziție justă pus în aplicare în cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ este de a atenua efectele negative ale tranziției climatice, oferind sprijin pentru cele mai afectate teritorii și lucrătorii vizați. În conformitate cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să contribuie în mod direct la atenuarea impactului tranziției prin finanțarea diversificării și a modernizării economiei locale și prin atenuarea repercusiunilor negative asupra ocupării forței de muncă. Acest lucru se reflectă în obiectivul specific al FTJ, care este stabilit la același nivel și menționat împreună cu obiectivele de politică prevăzute la articolul [4] din Regulamentul UE [noul RDC].

(5) Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), care este unul dintre pilonii Mecanismului pentru o tranziție justă pus în aplicare în cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ este de a atenua și compensa efectele negative ale tranziției climatice, oferind sprijin pentru cele mai afectate teritorii și lucrătorii vizați, precum și de a promova o tranziție socio-economică echilibrată care să combată precaritatea socială și un mediu de afaceri instabil. În conformitate cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să contribuie în mod direct la atenuarea impactului tranziției prin finanțarea diversificării și a modernizării economiei locale, prin regenerarea activelor naturale și prin atenuarea repercusiunilor negative asupra ocupării forței de muncă și a nivelului de trai. Acest lucru se reflectă în obiectivul specific al FTJ, care este stabilit la același nivel și menționat împreună cu obiectivele de politică prevăzute la articolul [4] din Regulamentul UE [noul RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Având în vedere importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris, angajamentul în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și ambiția sporită a Uniunii propusă în Pactul ecologic european, FTJ trebuie să ofere o contribuție esențială la integrarea acțiunilor în domeniul climei. Resursele din pachetul financiar al FTJ sunt suplimentare și se adaugă investițiilor necesare pentru atingerea obiectivului global de a aloca 25 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. Resursele transferate din FEDR și FSE+ vor contribui integral la atingerea acestui obiectiv.

(6) Având în vedere importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris, angajamentul în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și ambiția sporită a Uniunii propusă în Pactul verde european, FTJ trebuie să ofere o contribuție esențială la integrarea acțiunilor în domeniul climei și al mediului. Resursele din pachetul financiar al FTJ sunt suplimentare și se adaugă investițiilor necesare pentru atingerea obiectivului global de a aloca 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. Resursele transferate în mod voluntar din FEDR și FSE+ ar putea contribui integral la atingerea acestui obiectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în completarea resurselor disponibile în cadrul politicii de coeziune.

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în completarea resurselor disponibile în cadrul politicii de coeziune. Instituirea FTJ nu trebuie să conducă la reduceri ale celorlalte fonduri de coeziune sau la transferuri obligatorii din acestea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic reprezintă o provocare pentru toate statele membre. Ea va fi dificilă îndeosebi pentru statele membre care se bazează în mare măsură pe combustibilii fosili sau pe activitățile industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră care trebuie eliminate treptat sau care trebuie să se adapteze din cauza tranziției către neutralitatea climatică și nu dispun de mijloacele financiare necesare în acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele membre, dar distribuirea mijloacelor sale financiare trebuie să reflecte capacitatea statelor membre de a finanța investițiile necesare pentru a face față tranziției către neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic reprezintă o provocare pentru toate statele membre. Ea va fi dificilă îndeosebi pentru statele membre care se bazează, ori s-au bazat până nu demult în mare măsură pe combustibilii fosili sau pe activitățile industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră care trebuie eliminate treptat sau care trebuie să se adapteze din cauza tranziției către neutralitatea climatică și nu dispun de mijloacele financiare necesare în acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele membre, dar distribuirea mijloacelor sale financiare trebuie să se concentreze asupra teritoriilor celor mai afectate și să reflecte capacitatea statelor membre de a finanța investițiile necesare pentru a face față tranziției către neutralitatea climatică, acordând o atenție deosebită regiunilor celor mai puțin dezvoltate, regiunilor ultraperiferice, zonelor montane, insulare, slab populate, rurale, îndepărtate și dezavantajate din punct de vedere geografic, pentru care tranziția către neutralitatea climatică în domeniul energiei este mai greu de implementat din cauza populațiilor reduse, și luând în considerare punctul de pornire al fiecărui stat membru.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a crea un cadru financiar adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, pe baza unor criterii obiective.

(9) Pentru a crea un cadru financiar adecvat pentru FTJ, Comisia trebuie să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, pe baza unor criterii obiective. Statele membre trebuie să se asigure că municipalitățile și orașele au acces direct la resursele FTJ aflate la dispoziția lor în funcție de nevoile lor obiective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică tipurile de investiții pentru care cheltuielile pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile sprijinite trebuie să se desfășoare cu respectarea deplină a priorităților Uniunii în materie de climă și mediu. Lista investițiilor trebuie să le includă pe cele care sprijină economiile locale și care sunt sustenabile pe termen lung, ținând seama de toate obiectivele Pactului ecologic european. Proiectele finanțate trebuie să contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi producția de energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase sau activitățile de extracție a acestor combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a activității și cu reducerea corespunzătoare a nivelului de ocupare a forței de muncă. În ceea ce privește transformarea sectoarelor cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, sprijinul trebuie să promoveze noi activități prin utilizarea unor noi tehnologii, procese sau produse care să ducă la o reducere semnificativă a emisiilor, în conformitate cu obiectivele UE pentru 2030 privind clima și cu obiectivul neutralității climatice a UE până în 205013, menținând și îmbunătățind în același timp gradul de ocupare a forței de muncă și evitând degradarea mediului. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită activităților care consolidează inovarea și cercetarea în domeniul tehnologiilor avansate și sustenabile, precum și în domeniul digitalizării și al conectivității, cu condiția ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea efectelor negative ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară.

(10) Prezentul regulament identifică tipurile de investiții pentru care cheltuielile pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile sprijinite trebuie să se desfășoare cu respectarea deplină a angajamentelor și a priorităților Uniunii în materie de climă, de mediu și la nivel social. Lista investițiilor trebuie să le includă pe cele care sprijină persoanele, comunitățile și economiile locale și care sunt sustenabile pe termen lung, ținând seama de toate obiectivele Pactului verde european și de cele ale Pilonului european al drepturilor sociale. Proiectele finanțate trebuie să contribuie la tranziția treptată și definitivă către o economie sustenabilă, neutră din punct de vedere climatic, fără poluare și circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi producția de energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase sau activitățile de extracție a acestor combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a activității și cu reducerea corespunzătoare a nivelului de ocupare a forței de muncă. În ceea ce privește transformarea sectoarelor cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, sprijinul trebuie să promoveze noi activități prin utilizarea unor noi tehnologii, procese sau produse care să ducă la o reducere semnificativă a emisiilor, în conformitate cu obiectivele UE pentru 2030 privind clima și cu obiectivul neutralității climatice a UE până în 205013, menținând și îmbunătățind în același timp gradul de ocupare a forței de muncă calificate și evitând degradarea mediului. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită activităților care consolidează inovarea și cercetarea în domeniul tehnologiilor avansate și sustenabile, precum și în domeniul digitalizării, al conectivității și al mobilității inteligente și sustenabile, cu condiția ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea efectelor negative ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară, luând în considerare caracteristicile economice, sociale și energetice ale fiecărui stat membru. Importanța pe care o au cultura, educația și crearea de comunități în procesul de tranziție ar trebui, de asemenea, concretizată prin sprijinirea activităților care se ocupă de patrimoniul minier.

__________________

__________________

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții intitulată „ O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” - COM (2018) 773 final.

13 Prevăzut în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții intitulată „ O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” - COM (2018) 773 final.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ trebuie să acopere, de asemenea, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la noi oportunități de angajare, precum și asistența pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și incluziunea lor activă pe piața muncii.

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ trebuie să acopere, de asemenea, perfecționarea, recalificarea și formarea lucrătorilor afectați și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a femeilor, pentru a le ajuta să se adapteze la noi oportunități de angajare și să dobândească noi calificări, potrivite pentru economia verde, precum și asistența pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și incluziunea lor activă pe piața muncii. Promovarea coeziunii sociale trebuie să constituie un principiu de bază în acordarea de sprijin din partea FTJ.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru investiții productive în IMM-uri. Investițiile productive trebuie înțelese ca investiții în active imobilizate sau necorporale ale întreprinderilor în vederea producerii de bunuri și servicii, contribuind astfel la formarea brută de capital și la ocuparea forței de muncă. Pentru alte întreprinderi decât IMM-urile, investițiile productive trebuie sprijinite numai dacă sunt necesare pentru atenuarea pierderilor de locuri de muncă generate de tranziție prin crearea sau protejarea unui număr semnificativ de locuri de muncă și dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile industriale existente, inclusiv cele vizate de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, trebuie permise dacă contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și se situează cu mult sub nivelul de referință relevant stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE14 a Parlamentului European și a Consiliului și dacă duc la protejarea unui număr semnificativ de locuri de muncă. Orice astfel de investiție trebuie să fie justificată în mod corespunzător în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a proteja integritatea pieței interne și politica de coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE și, în special, sprijinul acordat investițiilor productive ale altor întreprinderi decât IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile situate în zone desemnate ca zone asistate în sensul articolului 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE.

(12) Pentru a consolida diversificarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru investiții productive în IMM-uri. Investițiile productive trebuie înțelese ca investiții în active imobilizate sau necorporale ale întreprinderilor în vederea producerii de bunuri și servicii, contribuind astfel la formarea brută de capital și la ocuparea forței de muncă. Pentru alte întreprinderi decât IMM-urile, investițiile productive trebuie sprijinite numai dacă sunt necesare pentru atenuarea pierderilor de locuri de muncă generate de tranziție prin crearea sau protejarea unui număr semnificativ de locuri de muncă și dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile industriale existente, inclusiv cele vizate de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, trebuie permise dacă contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și se situează cu mult sub nivelul de referință relevant stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 și dacă duc la crearea și menținerea unui număr semnificativ de locuri de muncă. Orice astfel de investiție trebuie să fie justificată în mod corespunzător în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă, să fie sustenabilă și, dacă este cazul, să fie în concordanță cu principiile „poluatorul plătește” și „eficiența energetică pe primul loc”. Pentru a proteja integritatea pieței interne și politica de coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE.

__________________

__________________

14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Sprijinirea investițiilor productive în întreprinderi, altele decât IMM-urile, prin intermediul FTJ ar trebui să se limiteze la regiunile mai puțin dezvoltate și regiunile de tranziție, astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../... [RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea ce privește programarea resurselor FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea unui program independent al FTJ sau programarea resurselor FTJ în una sau mai multe priorități specifice din cadrul unui program sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european Plus („FSE+”) sau de Fondul de coeziune. În conformitate cu articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul RDC], resursele FTJ trebuie consolidate printr-o finanțare complementară din partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în concordanță cu tipurile de operațiuni prevăzute în planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea ce privește programarea resurselor FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea unui program independent al FTJ sau programarea resurselor FTJ în una sau mai multe priorități specifice din cadrul unui program sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european Plus („FSE+”) sau de Fondul de coeziune. În conformitate cu articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul RDC], resursele FTJ ar putea fi consolidate, în mod voluntar, printr-o finanțare complementară din partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în concordanță cu tipurile de operațiuni prevăzute în planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie condiționat de punerea în aplicare efectivă a unui proces de tranziție pe un teritoriu specific pentru a realiza o economie neutră din punct de vedere climatic. În această privință, statele membre trebuie să elaboreze, în cooperare cu părțile interesate relevante și cu sprijinul Comisiei, planuri teritoriale pentru o tranziție justă care să detalieze procesul de tranziție, în conformitate cu planurile naționale privind energia și clima. În acest scop, Comisia trebuie să înființeze o Platformă pentru o tranziție justă care să se bazeze pe platforma existentă pentru regiunile carbonifere în tranziție, pentru a permite schimburile bilaterale și multilaterale de experiență cu privire la lecțiile învățate și la bunele practici în toate sectoarele afectate.

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie condiționat de punerea în aplicare efectivă și cuantificabilă a unui proces de tranziție pe un teritoriu specific pentru a realiza o economie neutră din punct de vedere climatic. În această privință, statele membre trebuie să elaboreze, în cadrul dialogului social, în cooperare cu părțile interesate relevante și în conformitate cu principiul parteneriatului stabilit la articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... [noul RDC], cu sprijinul Comisiei, planuri teritoriale pentru o tranziție justă care să detalieze procesul de tranziție, în conformitate cu planurile naționale privind energia și clima și eventual mergând dincolo de aceste planuri. În acest scop, Comisia trebuie să înființeze o Platformă pentru o tranziție justă care să se bazeze pe platforma existentă pentru regiunile carbonifere în tranziție, pentru a permite schimburile bilaterale și multilaterale de experiență cu privire la lecțiile învățate și la bunele practici în toate sectoarele afectate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să identifice teritoriile cele mai afectate, în care trebuie concentrat sprijinul FTJ, și să descrie acțiunile specifice care urmează să fie întreprinse pentru a ajunge la o economie neutră din punct de vedere climatic, în special în ceea ce privește conversia sau închiderea instalațiilor care implică producția de combustibili fosili sau alte activități care generează emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Aceste teritorii trebuie definite cu precizie și trebuie să corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau să facă parte din acestea. Planurile trebuie să detalieze provocările și nevoile acestor teritorii și să identifice tipul de operațiuni necesare într-un mod care să asigure dezvoltarea coerentă a unor activități economice reziliente la schimbările climatice, care să fie compatibile totodată cu tranziția către neutralitatea climatică și cu obiectivele Pactului ecologic european. Numai investițiile conforme cu planurile de tranziție trebuie să primească sprijin financiar din partea FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să facă parte din programele (sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, după caz) care sunt aprobate de Comisie.

(15) Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să identifice teritoriile cele mai afectate, în care trebuie concentrat sprijinul FTJ și să descrie acțiunile specifice care urmează să fie întreprinse pentru a ajunge la realizarea obiectivelor Uniunii în materie de climă pentru 2030 și la o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în special în ceea ce privește conversia sau închiderea instalațiilor care implică producția de combustibili fosili sau alte activități care generează emisii ridicate de gaze cu efect de seră, menținând și extinzând totodată oportunitățile de angajare în teritoriile afectate, cu scopul de a evita excluziunea socială. Ar trebui să se țină seama de factori agravanți precum ratele șomajului și tendințele în materie de depopulare. Aceste teritorii trebuie definite cu precizie și trebuie să corespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau să facă parte din acestea. Planurile trebuie să detalieze provocările, nevoile și oportunitățile acestor teritorii și să identifice tipul de operațiuni necesare într-un mod care să asigure dezvoltarea coerentă a unor activități economice reziliente la schimbările climatice, care să fie compatibile totodată cu tranziția către neutralitatea climatică și cu obiectivele Pactului verde european. Numai investițiile conforme cu planurile de tranziție trebuie să primească sprijin financiar din partea FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să facă parte din programele (sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, după caz) care sunt aprobate de Comisie.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Obiectivul prezentului regulament, și anume sprijinirea teritoriilor care se confruntă cu transformări economice și sociale în vederea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre în mod individual. Principalele motive în acest sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor teritorii și rămânerea în urmă a celor mai defavorizate teritorii, precum și limitarea resurselor financiare ale statelor membre și ale teritoriilor și, pe de altă parte, necesitatea unui cadru coerent de punere în aplicare care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate. Întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

(19) Obiectivul prezentului regulament, și anume sprijinirea populației, economiei și a mediului din teritoriile care se confruntă cu transformări economice și sociale în vederea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre în mod individual. Principalele motive în acest sens sunt, pe de o parte, disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor teritorii și rămânerea în urmă a celor mai defavorizate teritorii, precum și limitarea resurselor financiare ale statelor membre și ale teritoriilor și, pe de altă parte, necesitatea unui cadru coerent de punere în aplicare care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii în cadrul gestiunii partajate și care să garanteze respectarea standardelor sociale și de mediu, precum și promovarea participării lucrătorilor. Întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) pentru a oferi sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socioeconomice majore aferente procesului de tranziție către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

1. Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) pentru a oferi sprijin populației, economiei și mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore aferente procesului de tranziție către obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030 și către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul (1)] al doilea paragraf din Regulamentul (UE) [noul RDC], FTJ contribuie la obiectivul specific unic de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul (1)] al doilea paragraf din Regulamentul (UE) [noul RDC], FTJ contribuie la obiectivul specific unic de a permite regiunilor, cetățenilor, întreprinderilor și altor părți interesate să facă față efectelor sociale, asupra muncii, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și către obiectivele intermediare pentru 2030, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Resursele FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 11 270 459 000 EUR la prețurile curente, sumă care poate fi majorată, dacă este cazul, cu resurse suplimentare alocate în bugetul Uniunii, precum și cu alte resurse în conformitate cu actul de bază aplicabil.

2. Resursele FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 25 358 532 750 EUR la prețurile din 2018 („principal”) și nu rezultă din transferuri de resurse de la alte fonduri care intră sub incidența Regulamentului (UE) .../... [noul RDC]. Principalul poate fi majorat, dacă este cazul, cu resurse suplimentare alocate în bugetul Uniunii, precum și cu alte resurse în conformitate cu actul de bază aplicabil.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Defalcarea anuală a sumei menționate la alineatul (1) de către statele membre se include în decizia Comisiei menționată la articolul 3 alineatul (3), în conformitate cu metodologia stabilită în anexa I.

3. La cererea unui stat membru, suma menționată la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol este, de asemenea, pusă la dispoziție pentru anii 2025-2027. Pentru fiecare perioadă, defalcările anuale aferente ale sumei menționate la alineatul (1) din prezentul articol de către statele membre se includ în decizia Comisiei menționată la articolul 3 alineatul (3), în conformitate cu metodologia stabilită în anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Mecanismul de recompensare ecologică

 

18 % din totalul sumelor menționate la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf și la articolul 3a alineatul (1) primul paragraf se alocă în conformitate cu ritmul în care statele membre își reduc emisiile de gaze cu efect de seră, împărțit la VNB-ul lor mediu cel mai recent.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3c

 

Alocări specifice pentru regiunile ultraperiferice și insule

 

1 % din totalul sumelor menționate la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf și la articolul 3a alineatul (1) primul paragraf constituie o alocare specifică pentru insule, iar 1 % reprezintă o alocare specifică pentru regiunile ultraperiferice, astfel cum se menționează la articolul 349 din TFUE, acordată statelor membre în cauză.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică;

(a) investiții productive și durabile în microîntreprinderi și IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou-înființate și turism sustenabil, care conduc la crearea de locuri de muncă, modernizare, diversificare și reconversie economică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță;

(b) investiții în crearea de noi întreprinderi și în dezvoltarea celor existente, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță, care să ducă la crearea de locuri de muncă;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) investiții în infrastructurile sociale, care să ducă la crearea de locuri de muncă și diversificare economică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și inovare și de promovare a transferului de tehnologii avansate;

(c) investiții în activități de cercetare și inovare, inclusiv în cadrul universităților și al institutelor de cercetare publice, și de promovare a transferului de tehnologii avansate și pregătite pentru comercializare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) investiții în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată la prețuri accesibile, în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în eficiența energetică și energia din surse regenerabile;

(d) investiții în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată la prețuri accesibile și sistemele aferente, în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în eficiența energetică, în tehnologiile de stocare a energiei și în energia durabilă din surse regenerabile, acolo unde aceste investiții duc la crearea de locuri de muncă și la menținerea unor locuri de muncă sustenabile la o scară considerabilă;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) investiții într-o mobilitate inteligentă și durabilă și într-o infrastructură de transport ecologică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) investițiile în proiecte de combatere a sărăciei energetice, în special în locuințe sociale, și de promovare a eficienței energetice, a unei abordări neutre din punct de vedere climatic și a încălzirii centralizate cu emisii scăzute în regiunile cele mai afectate;

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare, în inovarea digitală și în conectivitatea digitală, inclusiv în agricultura digitală și de precizie;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor, în proiecte de restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în infrastructura ecologică, precum și în regenerarea și decontaminarea siturilor, a terenurilor industriale abandonate și în proiecte de reconversie, atunci când nu se poate aplica principiul „poluatorul plătește”;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) crearea și dezvoltarea serviciilor sociale și publice de interes general;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera gb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) investiții în cultură, educație și crearea de comunități, inclusiv în valorificarea patrimoniului minier material și imaterial și în centre comunitare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea lucrătorilor;

(h) perfecționarea, recalificarea și formarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

(i) asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijin pentru îmbătrânire activă și sprijin pentru venit acordat lucrătorilor aflați în tranziție de la un loc de muncă la altul;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera j</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a femeilor, a persoanelor cu dizabilități și a grupurilor vulnerabile;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele desemnate ca zone asistate în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE, investiții productive în alte întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția ca aceste investiții să fi fost aprobate în cadrul planului teritorial pentru o tranziție justă, pe baza informațiilor solicitate în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste investiții sunt eligibile numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului teritorial pentru o tranziție justă.

În plus, FTJ poate sprijini, în regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție, astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../...[noul RDC], investiții productive în alte întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția ca aceste investiții să fi fost aprobate în cadrul planului teritorial pentru o tranziție justă, pe baza informațiilor solicitate în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste investiții sunt eligibile numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului teritorial pentru o tranziție justă, cu scopul de a crea noi locuri de muncă, și cu condiția ca acestea să respecte obiectivele sociale privind crearea de locuri de muncă, egalitatea de gen și egalitatea salarială, precum și obiectivele de mediu, și să faciliteze tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, fără a sprijini relocarea, în conformitate cu articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. .../... [noul RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FTJ poate sprijini totodată investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu condiția ca aceste investiții să fi fost aprobate în cadrul planului teritorial pentru o tranziție justă, pe baza informațiilor solicitate în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (i). Aceste investiții sunt eligibile numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului teritorial pentru o tranziție justă.

FTJ poate sprijini totodată investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu condiția ca aceste investiții să fi fost aprobate în cadrul planului teritorial pentru o tranziție justă, pe baza informațiilor solicitate în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (i) din prezentul regulament și să respecte celelalte condiții prevăzute la cel de-al doilea paragraf al prezentului alineat. Aceste investiții sunt eligibile numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului teritorial pentru o tranziție justă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei16;

(c) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei16, cu excepția cazurilor în care dificultățile sunt rezultatul procesului de tranziție energetică sau în care dificultățile au apărut după data de 15 februarie 2020 și sunt provocate de criza COVID-19;

__________________

__________________

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, prelucrarea, distribuția, depozitarea sau arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, depozitarea sau arderea combustibililor fosili, cu excepția cazului în care aceste activități sunt compatibile cu dispozițiile paragrafului 1a;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de bandă largă în zonele în care există cel puțin două rețele de bandă largă de categorie echivalentă.

(e) investițiile în infrastructura de bandă largă în zonele în care piața le oferă clienților soluții echivalente în condiții concurențiale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) investițiile în întreprinderi, altele decât IMM-urile, care implică transferul de locuri de muncă și de procese de producție dintr-un stat membru în altul sau într-o țară terță;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera eb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) operațiunile desfășurate într-o regiune de nivel NUTS 2 în care este prevăzută, în cursul programului, deschiderea unei noi mine de cărbune, de lignit sau de șisturi bituminoase, ori a unei zone de extracție a turbei, sau redeschiderea unei mine de cărbune, de lignit sau de șisturi bituminoase, ori a unei zone de extracție a turbei dezafectate temporar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la articolul 5 paragraful 1 litera (d) din prezentul regulament, pentru regiunile care se bazează în mare măsură pe extracția și arderea cărbunelui, a lignitului, a șisturilor bituminoase sau a turbei, Comisia poate aproba planuri teritoriale pentru o tranziție justă care includ investiții în activități legate de gazele naturale, cu condiția ca aceste de activități să fie considerate sustenabile din punctul de vedere al mediului în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. .../2020 [Regulamentul privind taxonomia] și să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 

(a)  să fie utilizate ca tehnologie de tranziție pentru înlocuirea cărbunelui, a lignitului, a turbei sau a șisturilor bituminoase;

 

(b)  să se încadreze în limitele disponibilității durabile sau să fie compatibile cu utilizarea hidrogenului curat, a biogazului și a biometanului;

 

(c)  să contribuie la obiectivele de mediu ale Uniunii privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, prin accelerarea eliminării complete a cărbunelui, lignitului, turbei sau a șisturilor bituminoase;

 

(d)  să permită reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră și ale poluării atmosferice și să asigure creșterea eficienței energetice;

 

(e)  să contribuie la combaterea sărăciei energetice;

 

(f)  să nu împiedice dezvoltarea surselor regenerabile de energie în teritoriile în cauză și să fie compatibile și în sinergie cu o utilizare viitoare a surselor regenerabile de energie.

 

În cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia poate, de asemenea, să aprobe investițiile în activități neeligibile, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. .../2020 [Regulamentul privind taxonomia], dacă acestea îndeplinesc toate celelalte condiții prevăzute la primul subparagraf de la prezentul paragraf, iar statul membru în cauză este în măsură să justifice, în planul teritorial pentru o tranziție justă, necesitatea de a sprijini aceste activități și să demonstreze coerența acestor activități cu obiectivele și legislația Uniunii în domeniul energiei și al climei, precum și cu planul său național privind energia și clima.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru categoriile de regiuni în care se află teritoriile în cauză, pe baza planurilor teritoriale pentru o tranziție justă întocmite în conformitate cu articolul 7 și aprobate de Comisie ca parte a unui program sau a unei modificări a programului. Resursele programate trebuie să ia forma unuia sau mai multor programe specifice sau a uneia sau mai multor priorități din cadrul unui program.

Resursele FTJ se programează pentru categoriile de regiuni în care se află teritoriile sau activitățile economice în cauză, pe baza planurilor teritoriale pentru o tranziție justă întocmite în conformitate cu articolul 7 și aprobate de Comisie ca parte a unui program sau a unei modificări a programului. Resursele programate trebuie să ia forma unuia sau mai multor programe specifice sau a uneia sau mai multor priorități din cadrul unui program.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă identificarea teritoriilor celor mai afectate de procesul de tranziție, cuprinsă în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă, este justificată în mod corespunzător, iar planul respectiv este în concordanță cu planul național privind energia și clima al statului membru în cauză.

Cu excepția cazurilor în care își justifică în mod corespunzător decizia de a nu aproba un program, Comisia aprobă un program dacă teritoriile cele mai afectate de procesul de tranziție, cuprinse în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă, sunt identificate în mod corespunzător, iar planul respectiv este în concordanță cu planul național privind energia și clima al statului membru în cauză, cu obiectivul privind realizarea neutralității climatice până în 2050, cu obiectivele sale intermediare până în 2030 și cu Pilonul european al drepturilor sociale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 –alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ cuprind resursele FTJ constând în întreaga alocare din FTJ pentru statele membre sau o parte din aceasta și resursele transferate în conformitate cu articolul [21a] din Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și FSE+ transferate către FTJ este cel puțin egal cu valoarea sprijinului acordat de FTJ acestei priorități înmulțită cel puțin cu 1,5 cu excepția resurselor menționate la articolul 3a alineatul (1), dar nu depășește această valoare înmulțită cu 3.

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ cuprind resursele FTJ constând în întreaga alocare din FTJ pentru statele membre sau o parte din aceasta. Aceste resurse pot fi completate cu resursele transferate în mod voluntar, în conformitate cu articolul [21a] din Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și FSE+ care urmează să fie transferate către prioritatea FTJ nu depășește valoarea sprijinului acordat de FTJ acestei priorități înmulțită cu 1,5. Resursele transferate de la FEDR și FSE+ își mențin obiectivele inițiale și sunt incluse în nivelurile de concentrare tematică aferente FEDR și FSE+.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 –alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. FTJ este conceput pentru comunitățile cele mai vulnerabile din fiecare regiune și, prin urmare, proiectele eligibile finanțate prin FTJ care contribuie la obiectivul specific de la articolul 2 beneficiază de cofinanțare de până la 85 % din costurile relevante.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, împreună cu autoritățile competente ale teritoriilor vizate, unul sau mai multe planuri teritoriale pentru o tranziție justă care acoperă unul sau mai multe teritorii afectate corespunzătoare nivelului 3 al nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivel NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 868/201417 al Comisiei sau părți ale acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în cea mai mare măsură pe baza impactului economic și social al tranziției, în special în ceea ce privește pierderile estimate de locuri de muncă în domeniul producției și al utilizării combustibililor fosili și necesitățile de transformare a proceselor de producție ale instalațiilor industriale cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră.

1. Statele membre întocmesc, împreună cu autoritățile competente locale și regionale ale teritoriilor vizate și în conformitate cu principiul parteneriatului stabilit la articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... [noul RDC] și, dacă este cazul, cu ajutorul BEI și FEI, unul sau mai multe planuri teritoriale pentru o tranziție justă care acoperă unul sau mai multe teritorii afectate corespunzătoare nivelului 3 al nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivel NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2066 al Comisiei17 sau părți ale acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în cea mai mare măsură pe baza impactului economic și social al tranziției, în special în ceea ce privește pierderile estimate de locuri de muncă în domeniul producției și al utilizării combustibililor fosili și necesitățile de transformare a proceselor de producție ale instalațiilor industriale cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră.

__________________

__________________

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o descriere a procesului de tranziție la nivel național către o economie neutră din punct de vedere climatic, care să includă un calendar al etapelor principale ale tranziției, în concordanță cu cea mai recentă versiune a Planului național privind energia și clima („PNEC”);

(a) o descriere a procesului de tranziție la nivel național către atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 în materie de climă și către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, care să includă un calendar al etapelor principale ale tranziției, în concordanță cu cea mai recentă versiune a Planului național privind energia și clima („PNEC”);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o justificare pentru identificarea teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare măsură de procesul de tranziție menționat la litera (a) și care urmează să fie sprijinite de FTJ, în conformitate cu alineatul (1);

(b) o justificare pentru identificarea teritoriilor ca fiind afectate în cea mai mare măsură de procesul de tranziție menționat la litera (a) și care urmează să fie sprijinite de FTJ, în conformitate cu alineatul (1), inclusiv indicatori cum ar fi rata șomajului și indicele de depopulare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de tranziție cu care se confruntă teritoriile cele mai afectate, inclusiv impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, identificând numărul potențial de locuri de muncă afectate și de locuri de muncă pierdute, nevoile și obiectivele de dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 legate de transformarea sau încetarea activităților cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a impactului provocărilor legate de tranziție cu care se confruntă teritoriile cele mai afectate, inclusiv impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, identificând numărul potențial de locuri de muncă afectate și de locuri de muncă pierdute, potențialul impact asupra veniturilor publice, nevoile și obiectivele de dezvoltare legate de transformarea sau încetarea activităților cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră în aceste teritorii și provocările legate de sărăcia energetică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) o descriere a contribuției preconizate a sprijinului acordat de FTJ pentru a face față impactului social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic;

(d) o descriere a contribuției preconizate a sprijinului acordat de FTJ pentru a face față impactului social, demografic, economic și în materie de sănătate și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte strategii și planuri naționale, regionale sau teritoriale;

(e) o evaluare a coerenței sale cu alte strategii și planuri naționale, regionale sau teritoriale, după caz;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) în cazul în care sprijinul este acordat pentru investițiile productive ale altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă exhaustivă a acestor operațiuni și întreprinderi și o justificare a necesității acordării acestui sprijin printr-o analiză a lacunelor care să demonstreze că pierderile de locuri de muncă preconizate ar depăși numărul preconizat de locuri de muncă create în absența investiției;

(h) în cazul în care sprijinul este acordat pentru investițiile productive ale altor întreprinderi decât IMM-urile, o listă orientativă a acestor operațiuni și întreprinderi și o justificare a necesității acordării acestui sprijin printr-o analiză a lacunelor care să demonstreze că pierderile de locuri de muncă preconizate ar depăși numărul preconizat de locuri de muncă create în absența investiției;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă se realizează cu implicarea partenerilor relevanți în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă se realizează cu implicarea partenerilor relevanți în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE) [noul RDC] și, după caz, a BEI și FEI.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative. Țintele nu se revizuiesc după aprobarea de către Comisie a cererii de modificare a programului depuse în temeiul articolului [14 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) [noul RDC].

2. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, pe baza examinării raportului final privind performanța programului, Comisia ajunge la concluzia că ținta stabilită pentru unul sau mai mulți indicatori de realizare sau de rezultat pentru resursele FTJ nu a fost atinsă în proporție de cel puțin [65]%, aceasta poate efectua corecții financiare în temeiul articolului [98] din Regulamentul (UE) [noul RDC], prin reducerea sprijinului din partea FTJ către prioritatea în cauză proporțional cu realizările.

Pe baza raportului final privind performanța programului, Comisia poate efectua corecții financiare în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Dispoziții tranzitorii

 

Statele membre beneficiază de o perioadă de tranziție până la... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] pentru a pregăti și adopta planurile teritoriale pentru o tranziție justă. Toate statele membre sunt complet eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament în timpul perioadei de tranziție, pe care Comisia nu o va lua în considerare când va avea în vedere luarea unei decizii privind dezangajarea sau pierderea finanțării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10b

 

Evaluarea

 

Cel târziu până la încheierea evaluării la mijlocul perioadei a următorului cadru financiar multianual, Comisia revizuiește punerea în aplicare a FTJ și apreciază dacă este oportun să se modifice domeniul de aplicare al acestuia, în concordanță cu posibilele modificări ale Regulamentului 2020/... [Regulamentul privind taxonomia], cu obiectivele privind clima ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2020/ ... [Legea europeană a climei], și cu evoluția punerii în aplicare a Planului de acțiune privind finanțarea creșterii durabile. Pe baza acestor elemente, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport, care poate fi însoțit de propuneri legislative.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

EXPUNERE DE MOTIVE

A. Introducere

 

În propunerile legislative care reglementează utilizarea finanțării aferente politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, unul dintre principalele obiective care va stimula investițiile UE va fi cel vizând „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Acesta contribuie la punerea în aplicare a Acordului de la Paris. În plus, 25 % din totalul cheltuielilor din CFM vor reveni activităților legate de climă.

 

Pactul verde european consolidează și mai mult angajamentul UE față de un viitor mai verde, stabilind o nouă politică de creștere pentru Europa, cu obiectivul ambițios de a atinge neutralitatea climatică până în 2050, obiectiv care a fost confirmat de Consiliul European la 12 decembrie 2019.

 

Cu toate acestea, drumul către o economie verde și neutralitate climatică este presărat cu dificultăți specifice, pe care ar trebui să le abordăm de urgență. De exemplu, există un număr mare de regiuni care încă mai depind de combustibilii fosili sau de procese industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Tranziția acestor regiuni către o economie neutră din punct de vedere climatic constituie, așadar, o provocare enormă. Activitățile economice cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră sau care se bazează pe producția și utilizarea combustibililor fosili, precum cărbunele și lignitul, vor trebui inevitabil să scadă atât din punctul de vedere al producției economice, cât și al ocupării forței de muncă. Alte sectoare cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră vor fi nevoite să renunțe la procesele cu emisii ridicate de carbon și să se transforme.  În plus, o serie de locuri de muncă, ce depind indirect de activitățile menționate mai sus, vor trebui, de asemenea, să se transforme sau ar putea înceta să mai existe. Toate aceste schimbări vor avea un impact direct asupra vieții oamenilor și inevitabil vor da naștere la numeroase provocări sociale.

 

În consecință, raportorul salută cu entuziasm faptul că, prin prezentarea unui nou proiect de regulament separat pentru instituirea unui fond pentru o tranziție justă în perioada de finanțare de după 2020, Comisia a acordat atenție acestor provocări sociale, economice și de mediu și a semnalat importanța unui răspuns comun al UE în fața necesității unei tranziții juste.

 

Însă în opinia raportorului, această propunere, care constituie prima propunere legislativă de punere în aplicare a priorităților stabilite în Pactul verde european și face parte din Planul de investiții pentru o Europă durabilă, încă mai necesită unele modificări, adăugiri și adaptări. Raportorul este îngrijorat mai ales din cauza impactului socioeconomic al procesului de tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic și este ferm convins că UE trebuie să realizeze tranziția fără a permite ca disparitățile dintre regiuni să crească și mai mult și fără a lăsa în urmă niciun cetățean.

 

B. Structura Mecanismului pentru o tranziție justă

 

Raportorul salută structura cu trei piloni a Mecanismului pentru o tranziție justă, constând din Fondul pentru o tranziție justă, schema specifică din cadrul InvestEU și facilitatea de împrumut pentru sectorul public în colaborare cu Grupul BEI. Fondul pentru o tranziție justă va fi folosit în principal pentru a acorda granturi și acesta se va concentra asupra diversificării economice și a recalificării și a incluziunii active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în timp ce ceilalți doi piloni vor atrage investiții private, respectiv mobiliza fonduri publice.

 

Raportorul subliniază, de asemenea, faptul că Fondul pentru o tranziție justă este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale, regionale și locale și cu părțile interesate, deoarece astfel se asigură asumarea strategiei de tranziție. Respectarea principiului parteneriatului are și ea o importanță majoră, deoarece asigură faptul că partenerii economici și sociali sunt consultați cu privire la aspectele legate de programare și punerea în aplicare.

 

C. Sfera de aplicare a sprijinului

 

Raportorul salută faptul că FTJ propus va sprijini activități din domeniul diversificării economice, al recalificării lucrătorilor și al reabilitării ecologice. Aceasta este o sferă largă de activități, care includ investiții în: IMM-urile, cercetarea și inovarea, tehnologia și infrastructurile legate de energie, digitalizarea, regenerarea, economia circulară, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, precum și asistența și incluziunea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Cu toate acestea, lista activităților ar trebui să fie și mai extinsă, pentru a permite regiunilor, persoanelor, întreprinderilor și altor părți interesate să facă față în mod eficient consecințelor sociale, economice, de ocupare a forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.

 

Raportorul ar dori să se excludă de la finanțarea prin FTJ a investițiilor în întreprinderi altele decât IMM-urile, atunci când locurile de muncă și procesele de producție sunt transferate dintr-un stat membru în altul sau într-o țară terță. În plus, raportorul este de acord să se excludă de la finanțare investițiile legate de combustibili fosili, dar consideră că investițiile în activități legate de gazele naturale, în special, ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în anumite condiții stricte.

 

D. Bugetul

 

Raportorul salută faptul că FTJ propus va promova tranziția energetică și va sprijini o gamă mult mai largă de activități grupate în trei mari categorii: sprijin social, revitalizarea economică și restaurarea terenurilor. Raportorul salută, de asemenea, propunerea modificată a Comisiei, care propune un buget substanțial mai mare și resurse suplimentare din Instrumentul european de redresare. Cu toate acestea, întrucât obiectivele ambițioase ale UE pot fi realizate numai prin intermediul unui buget ambițios, sunt necesare și mai multe resurse, iar acestea nu ar trebui să pericliteze finanțarea celorlalte fonduri de coeziune. În plus, resursele din FTJ pot fi completate prin transferuri de la FEDR și FSE+, realizate în mod voluntar.

 

În plus, raportorul consideră că eforturile suplimentare depuse de statele membre care conduc la o reducere a emisiilor mai mare decât cea stabilită ca obiectiv ar trebui să fie recompensate. Raportorul sprijină, prin urmare, introducerea unor stimulente, cum ar fi un mecanism de recompensare ecologică, care le recompensează cu fonduri suplimentare pe acele state membre care își reduc emisiile de gaze cu efect de seră cu o viteză mai mare.  În opinia raportorului, ar trebui să se acorde o atenție deosebită insulelor și regiunilor ultraperiferice, asigurând o alocare specială în favoarea acestora.

 

E. Concluzii

 

Acest raport este rezultatul unor discuții intense și al compromisurilor realizate. În special, raportorul ar dori să mulțumească raportorilor alternativi din celelalte grupuri politice, precum și raportorilor pentru aviz din cele cinci comisii asociate și cele două comisii pentru aviz. Raportorul așteaptă cu nerăbdare negocierile interinstituționale intense care vor avea loc după vacanța de vară.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (26.6.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru dezvoltare regională</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz (*): <Depute>Siegfried Mureșan </Depute>

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină pe deplin Fondul pentru o tranziție justă, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii.[1]

În această rezoluție, Parlamentul „invită Comisia să vegheze ca următorul CFM să respecte pe deplin Acordul de la Paris și evidențiază necesitatea imperioasă de a depune mult mai multe eforturi politice și financiare pentru atingerea obiectivelor sale, precum și pentru realizarea unei tranziții echitabile către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, bazată pe cele mai înalte criterii ale justiției sociale, astfel încât nicio persoană sau regiune să nu fie lăsată în urmă.”

Raportorul consideră că Fondul pentru o tranziție justă trebuie consolidat printr-o alocare mărită, pentru a-i permite să își atingă obiectivele ambițioase. Finanțarea FTJ ar trebui să fie accesată în mod independent de alte fonduri structurale și de investiții ale UE. Prin urmare, raportorul consideră că, deși este necesar să se asigure cel mai înalt grad de complementaritate între fondurile UE, accesarea FTJ nu ar trebui să fie condiționată de „corelarea” cu alte fonduri de coeziune din următoarele motive:

 

1.  FTJ este un instrument suplimentar față de cele implementate în cadrul politicii de coeziune a UE. Acesta va avea un rol central în depășirea uneia dintre cele mai mari provocări din calea neutralității climatice. Prin urmare, în conformitate cu importanța politică a acestui fond, modul său de funcționare și alocare ar trebui să depindă cât mai puțin de celelalte instrumente de finanțare, menținând, în același timp, complementaritatea cu acestea.

2.  Solicitarea de a corela alocarea fondurilor FTJ cu fondurile structurale corespunzătoare împiedică utilizarea fondurilor respective. Ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să decidă cum să își aloce pachetul financiar național, pe baza caracteristicilor lor economice, sociale și teritoriale și cu condiția ca această alocare să respecte cadrul juridic al UE. Solicitând ca alocările din FTJ să fie corelate cu cele din fondurile de coeziune, am impune o condiție suplimentară pentru statele membre, creând astfel o sarcină suplimentară.

 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care guvernează politica de coeziune a Uniunii pentru perioada 2021-2027, în contextul următorului cadru financiar multianual, contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de a implementa Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite prin concentrarea finanțării Uniunii asupra obiectivelor ecologice. Prezentul regulament pune în aplicare una dintre prioritățile stabilite în Comunicarea privind Pactul ecologic european („Pactul ecologic european”)11 și face parte din Planul de investiții pentru o Europă durabilă12, oferind finanțare specifică în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă în contextul politicii de coeziune pentru a aborda costurile economice și sociale ale tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic, în care emisiile rămase de gaze cu efect de seră să fie compensate prin absorbții echivalente.

(1) Cadrul de reglementare care guvernează politica de coeziune a Uniunii pentru perioada 2021-2027, în contextul următorului cadru financiar multianual, contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de a implementa Acordul de la Paris cu scopul de a limita creșterea temperaturii globale la sub 1,5°C și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite prin concentrarea finanțării Uniunii asupra obiectivelor ecologice, precum și Pilonul european al drepturilor sociale. Prezentul regulament pune în aplicare una dintre prioritățile stabilite în Comunicarea privind Pactul verde european („Pactul verde european”)11 și face parte din Planul de investiții pentru o Europă durabilă12, oferind finanțare specifică în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă în contextul politicii de coeziune pentru a aborda costurile economice și sociale ale tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic, în care emisiile rămase de gaze cu efect de seră să fie compensate prin absorbții echivalente.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să fie echitabilă și acceptabilă din punct de vedere social pentru toți. Prin urmare, atât Uniunea, cât și statele membre trebuie să țină seama de implicațiile sale economice și sociale încă de la început și să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a atenua consecințele negative. Bugetul Uniunii are un rol important în această privință.

(3) Pentru a reuși, tranziția trebuie să fie favorabilă incluziunii și acceptabilă din punct de vedere social pentru toți, să reducă inegalitățile și să nu lase pe nimeni în urmă. Prin urmare, atât Uniunea, cât și statele membre, precum și diferiții actori regionali și locali trebuie să țină seama de implicațiile sale sociale, economice, asupra mediului și a pieței muncii încă de la început și să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a atenua consecințele negative și a le consolida pe cele pozitive, cum ar fi crearea de noi locuri de muncă decente și sustenabile sau îmbunătățirea calității aerului. Bugetul Uniunii are un rol important în această privință.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Astfel cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul de investiții pentru o Europă durabilă, Mecanismul pentru o tranziție justă trebuie să vină în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Acest mecanism trebuie să contribuie la abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin punerea la un loc a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.

(4) Astfel cum se prevede în Pactul verde european și în Planul de investiții pentru o Europă durabilă, care au mobilizat cel puțin 1 000 de miliarde EUR pentru a sprijini din bugetul UE investițiile sustenabile din următorul deceniu și instrumentele asociate, Mecanismul pentru o tranziție justă trebuie îndeosebi sprijine lucrătorii și cetățenii din regiunile afectate de tranziție, venind în completarea acțiunilor de tranziție verde ale programelor relevante din CFM 2021-2027. Acest mecanism trebuie să contribuie la abordarea consecințelor sociale și economice, în special pentru lucrătorii afectați pe parcursul acestui proces către atingerea neutralității climatice a Uniunii până în 2050, prin punerea la un loc a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în domeniul climei și a celor în domeniul obiectivelor sociale la nivel regional.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), care este unul dintre pilonii Mecanismului pentru o tranziție justă pus în aplicare în cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ este de a atenua efectele negative ale tranziției climatice, oferind sprijin pentru cele mai afectate teritorii și lucrătorii vizați. În conformitate cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să contribuie în mod direct la atenuarea impactului tranziției prin finanțarea diversificării și a modernizării economiei locale și prin atenuarea repercusiunilor negative asupra ocupării forței de muncă. Acest lucru se reflectă în obiectivul specific al FTJ, care este stabilit la același nivel și menționat împreună cu obiectivele de politică prevăzute la articolul [4] din Regulamentul UE [noul RDC].

(5) Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”), care este unul dintre pilonii Mecanismului pentru o tranziție justă pus în aplicare în cadrul politicii de coeziune. Obiectivul FTJ este nu numai de a atenua și a compensa efectele negative ale tranziției climatice, ci și de a crea și de a consolida viitoarele efecte pozitive, oferind sprijin pentru cele mai afectate teritorii, precum și pentru persoanele care locuiesc în aceste teritorii, mai ales pentru lucrătorii vizați, și de a ajuta la realizarea unei tranziții juste către neutralitatea climatică până în 2050. În conformitate cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să contribuie în mod direct la facilitarea și catalizarea impactului tranziției prin finanțarea diversificării, a repoziționării și a modernizării economiei locale și prin atenuarea repercusiunilor negative asupra ocupării forței de muncă și a nivelului de trai. Acest lucru se reflectă în obiectivul specific al FTJ, care este stabilit la același nivel și menționat împreună cu obiectivele de politică prevăzute la articolul [4] din Regulamentul UE [noul RDC]. Trebuie să se ofere sprijin și teritoriilor în care au loc schimbări structurale importante după eliminarea treptată a activităților de minerit.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) La punerea în aplicare a sprijinului și finanțării din partea Uniunii trebuie să se garanteze că toate proiectele eligibile din fiecare stat membru sunt în coerență cu responsabilitatea Uniunii de a realiza neutralitatea climatică până în 2050;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Având în vedere importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris, angajamentul în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și ambiția sporită a Uniunii propusă în Pactul ecologic european, FTJ trebuie să ofere o contribuție esențială la integrarea acțiunilor în domeniul climei. Resursele din pachetul financiar al FTJ sunt suplimentare și se adaugă investițiilor necesare pentru atingerea obiectivului global de a aloca 25 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. Resursele transferate din FEDR și FSE+ vor contribui integral la atingerea acestui obiectiv.

(6) Având în vedere importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris, angajamentul în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și ambiția sporită a Uniunii propusă în Pactul verde european, politica de coeziune și FTJ trebuie să ofere o contribuție esențială la integrarea acțiunilor în domeniul climei. Resursele din pachetul financiar al FTJ sunt suplimentare și se adaugă investițiilor necesare pentru atingerea obiectivului global de a aloca 25 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. Resursele transferate în mod voluntar din FEDR și FSE+ ar putea contribui și mai mult la realizarea acestui obiectiv și la facilitarea tranziției verzi, contribuind totodată pe deplin la crearea de noi locuri de muncă de bună calitate, la creșterea sustenabilă și favorabilă incluziunii și la dezvoltarea regională.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Având în vedere pandemia de COVID-19 și pentru a demonstra angajamentul Uniunii de a realiza o redresare economică pe o traiectorie a dezvoltării sustenabile, este necesar ca următorul CFM și planul de redresare pentru Europa să presupună o creștere a sumei alocate pentru FTJ.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Resursele din FTJ trebuie să fie proporționale cu obiectivul său ambițios. Pentru a atenua efectele tranziției către neutralitatea climatică, FTJ trebuie să dispună de o alocare financiară distinctă, independentă de alocarea altor fonduri structurale și de investiții ale UE. Accesul la FTJ nu trebuie condiționat de transferurile din alte fonduri ale UE. Un astfel de acces independent va permite FTJ să funcționeze în mod adecvat, să obțină rezultatele preconizate și să genereze previzibilitate pentru beneficiari.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Resursele din FTJ trebuie să vină în completarea resurselor disponibile în cadrul politicii de coeziune.

(7) Numai resursele din FTJ nu vor fi suficiente pentru a aborda toate provocările legate de tranziția către neutralitatea climatică. Din acest motiv, resursele din FTJ trebuie să fie complementare resurselor disponibile în cadrul politicii de coeziune. Contribuțiile transferate în mod voluntar din FEDR și FSE+ nu aduc atingere altor obiective ale politicii de coeziune și alocări financiare programate pentru alte obiective în cadrul FEDR și FSE+. Contribuțiile transferate nu trebuie să depășească 20 % din resursele alocate inițial unui stat membru pentru FEDR și FSE+.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pachetul financiar constituie valoarea de referință principală pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu articolul [17] din Acordul interinstituțional [dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară] + și poate fi majorat prin decizia autorității bugetare. În plus, pachetul financiar pentru FTJ poate fi majorat prin contribuții suplimentare din partea statelor membre și prin alte resurse în conformitate cu actul de bază aplicabil și poate constitui un venit alocat extern, pe lângă cele din cazurile enumerate la articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar.

 

_____________

 

+ Referință de actualizat după caz în conformitate cu noul acord interinstituțional aplicabil în perioada 2021-2027.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic reprezintă o provocare pentru toate statele membre. Ea va fi dificilă îndeosebi pentru statele membre care se bazează în mare măsură pe combustibilii fosili sau pe activitățile industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră care trebuie eliminate treptat sau care trebuie să se adapteze din cauza tranziției către neutralitatea climatică și nu dispun de mijloacele financiare necesare în acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele membre, dar distribuirea mijloacelor sale financiare trebuie să reflecte capacitatea statelor membre de a finanța investițiile necesare pentru a face față tranziției către neutralitatea climatică.

(8) Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic reprezintă o provocare pentru toate statele membre. Ea va fi dificilă îndeosebi pentru statele membre care se bazează în mare măsură pe combustibilii fosili și, într-o măsură mai mică, pe activitățile industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră care trebuie eliminate treptat sau care trebuie să se adapteze din cauza tranziției către neutralitatea climatică și nu dispun de mijloacele financiare necesare în acest scop. Prin urmare, FTJ trebuie să acopere toate statele membre, dar distribuirea mijloacelor sale financiare trebuie să ajute statele membre care au nevoie de sprijin, în funcție de capacitatea lor financiară, să facă investițiile necesare pentru a face față tranziției către neutralitatea climatică. Trebuie să se acorde o atenție deosebită zonelor insulare sau slab populate și îndepărtate, în care tranziția energetică spre neutralitatea climatică este mai greu de implementat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții, premii, execuție indirectă și prevăd controlul răspunderii actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  În conformitate cu Regulamentul (UE) .../...[Instrumentul de redresare al Uniunii Europene] și în limitele resurselor alocate în cadrul acestuia, trebuie ca în cadrul FTJ să se întreprindă măsuri vizând redresarea și reziliența, pentru a combate impactul fără precedent al crizei cauzate de COVID-19. Aceste resurse suplimentare trebuie utilizate astfel încât să se asigure respectarea termenelor prevăzute de Regulamentul (UE) .../... [Instrumentul de redresare al Uniunii Europene];

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prezentul regulament identifică tipurile de investiții pentru care cheltuielile pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile sprijinite trebuie să se desfășoare cu respectarea deplină a priorităților Uniunii în materie de climă și mediu. Lista investițiilor trebuie să le includă pe cele care sprijină economiile locale și care sunt sustenabile pe termen lung, ținând seama de toate obiectivele Pactului ecologic european. Proiectele finanțate trebuie să contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi producția de energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase sau activitățile de extracție a acestor combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a activității și cu reducerea corespunzătoare a nivelului de ocupare a forței de muncă. În ceea ce privește transformarea sectoarelor cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, sprijinul trebuie să promoveze noi activități prin utilizarea unor noi tehnologii, procese sau produse care să ducă la o reducere semnificativă a emisiilor, în conformitate cu obiectivele UE pentru 2030 privind clima și cu obiectivul neutralității climatice a UE până în 205013, menținând și îmbunătățind în același timp gradul de ocupare a forței de muncă și evitând degradarea mediului. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită activităților care consolidează inovarea și cercetarea în domeniul tehnologiilor avansate și sustenabile, precum și în domeniul digitalizării și al conectivității, cu condiția ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea efectelor negative ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară.

(10) Prezentul regulament identifică tipurile de investiții pentru care cheltuielile pot fi sprijinite prin FTJ. Toate activitățile sprijinite trebuie să se desfășoare cu respectarea deplină a priorităților Uniunii în materie de climă și mediu. Lista investițiilor trebuie să le includă pe cele care sprijină economiile locale și care sunt sustenabile pe termen lung, ținând seama de toate obiectivele Pactului verde european, protejând, conservând și consolidând totodată capitalul natural al Uniunii și îmbunătățind sănătatea și bunăstarea în raport cu riscurile și impacturile legate de mediu. Proiectele finanțate trebuie să contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară. Pentru sectoarele aflate în declin, cum ar fi producția de energie pe bază de cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase sau activitățile de extracție a acestor combustibili fosili solizi, sprijinul trebuie să fie corelat cu încetarea treptată a activității și cu reducerea corespunzătoare a nivelului de ocupare a forței de muncă. În ceea ce privește transformarea sectoarelor cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, sprijinul trebuie să promoveze noi activități prin utilizarea unor noi tehnologii, procese sau produse care să ducă la o reducere semnificativă a emisiilor, în conformitate cu obiectivele UE pentru 2030 privind clima și cu obiectivul neutralității climatice a UE până în 205013, menținând și îmbunătățind în același timp gradul de ocupare a forței de muncă și evitând degradarea mediului. Sprijinul trebuie să fie disponibil și pentru sectoarele și locurile de muncă indirecte care depind de lanțurile valorice ale combustibililor fosili și de procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, de exemplu, pentru recalificarea lucrătorilor. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită activităților care consolidează inovarea și cercetarea în domeniul tehnologiilor avansate și sustenabile, precum și în domeniul digitalizării și al conectivității, cu condiția ca aceste măsuri să contribuie la atenuarea efectelor negative ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară.

_________________

_________________

13Prevăzut în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții intitulată „ O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” - COM (2018) 773 final.

13Prevăzut în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții intitulată „ O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” - COM (2018) 773 final.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) FTJ trebuie să fie folosit și pentru a sprijini investițiile în proiecte sociale și din domeniul educației, al sănătății și al culturii, cu condiția ca acestea să creeze locuri de muncă, în special în regiunile care depind de o economie cu emisii ridicate de carbon și care sunt afectate de tranziția structurală către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de carbon. Astfel de investiții ar contribui la asigurarea faptului că persoanele care locuiesc în regiuni aflate în tranziție au acces la servicii publice și servicii de interes general de foarte bună calitate, cu scopul de a susține o tranziție justă din punct de vedere social, care nu lasă pe nimeni în urmă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei mai vulnerabili la tranziția climatică, FTJ trebuie să acopere, de asemenea, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la noi oportunități de angajare, precum și asistența pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și incluziunea lor activă pe piața muncii.

(11) Pentru a-i proteja pe cetățenii cei mai vulnerabili la tranziția climatică, inclusiv pe cei afectați de sărăcia energetică și pe cei considerați cei mai vulnerabili potrivit definiției din Regulamentul (UE) .../... [FSE+], FTJ trebuie să acopere, de asemenea, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor afectați, pentru a-i ajuta să se adapteze la noi oportunități de angajare și a realiza echilibrul de gen în toate sectoarele, precum și asistența pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și incluziunea lor activă pe piața muncii. Crearea unui efect net asupra ocupării forței de muncă prin locuri de muncă noi și de calitate ridicată trebuie să fie un obiectiv general al tranziției climatice, al Mecanismului pentru o tranziție justă și al FTJ.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Pentru a se evita adâncirea inegalităților în cursul procesului de tranziție justă, este nevoie de politici și strategii favorabile incluziunii. Promovarea coeziunii sociale trebuie să constituie un principiu de bază pentru acordarea sprijinului din FTJ, promovând egalitatea de gen, îmbunătățirea condițiilor pentru migranți și refugiați, lucrători tineri și în vârstă și lucrători cu un nivel scăzut de calificare și garantând că nicio categorie nu este lăsată în urmă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Statele membre și Comisia trebuie să se asigure că punerea în practică a priorităților finanțate din FTJ contribuie la respectarea și promovarea egalității între femei și bărbați, în conformitate cu articolul 8 din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a consolida diversificarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru investiții productive în IMM-uri. Investițiile productive trebuie înțelese ca investiții în active imobilizate sau necorporale ale întreprinderilor în vederea producerii de bunuri și servicii, contribuind astfel la formarea brută de capital și la ocuparea forței de muncă. Pentru alte întreprinderi decât IMM-urile, investițiile productive trebuie sprijinite numai dacă sunt necesare pentru atenuarea pierderilor de locuri de muncă generate de tranziție prin crearea sau protejarea unui număr semnificativ de locuri de muncă și dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile industriale existente, inclusiv cele vizate de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, trebuie permise dacă contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și se situează cu mult sub nivelul de referință relevant stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 și dacă duc la protejarea unui număr semnificativ de locuri de muncă. Orice astfel de investiție trebuie să fie justificată în mod corespunzător în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă. Pentru a proteja integritatea pieței interne și politica de coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE și, în special, sprijinul acordat investițiilor productive ale altor întreprinderi decât IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile situate în zone desemnate ca zone asistate în sensul articolului 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE.

(12) Pentru a consolida diversificarea și repoziționarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ trebuie să ofere sprijin pentru investiții productive în IMM-uri. Investițiile productive trebuie înțelese ca investiții în active imobilizate sau necorporale ale întreprinderilor în vederea producerii de bunuri și servicii, contribuind astfel la formarea brută de capital și la ocuparea forței de muncă. Pentru alte întreprinderi decât IMM-urile, investițiile productive trebuie sprijinite numai dacă sunt necesare pentru atenuarea pierderilor de locuri de muncă generate de tranziție prin crearea sau protejarea unui număr semnificativ de locuri de muncă și dacă nu conduc la o relocare sau nu sunt rezultatul acesteia. Investițiile în instalațiile industriale existente, inclusiv cele vizate de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, trebuie permise dacă contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și se situează cu mult sub nivelul de referință relevant stabilit pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 și dacă duc la protejarea unui număr semnificativ de locuri de muncă. Orice astfel de investiție trebuie să fie justificată în mod corespunzător în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă și trebuie să fie sustenabilă și coerentă cu principiul „eficiența energetică pe primul loc”. Pentru a proteja integritatea pieței interne și politica de coeziune, sprijinul acordat întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE și, în special, sprijinul acordat investițiilor productive ale altor întreprinderi decât IMM-urile trebuie limitat la întreprinderile situate în zone desemnate ca zone asistate având în vedere toate categoriile enumerate la articolul 107 alineatul (3) din TFUE. Investițiile productive pentru întreprinderi nu trebuie să denatureze concurența între acestea.

_________________

_________________

14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Normele Uniunii privind ajutoarele de stat trebuie să fie flexibile, pentru a garanta că regiunile aflate în tranziție pot atrage investiții private. La elaborarea noilor orientări, Comisia trebuie, prin urmare, să țină seama inclusiv de problemele legate de schimbările structurale în regiunile vizate, asigurând totodată o concurență loială pe piața internă. Normele privind ajutoarele de stat trebuie să permită tuturor regiunilor care primesc asistență prin FTJ să combată cu eficacitate amenințarea reprezentată de pierderile de locuri de muncă într-un stadiu timpuriu. Normele aplicabile trebuie să permită o flexibilitate corespunzătoare, indiferent de statutul regiunilor cărora le este destinată asistența.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a oferi flexibilitate în ceea ce privește programarea resurselor FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, trebuie să fie posibilă elaborarea unui program independent al FTJ sau programarea resurselor FTJ în una sau mai multe priorități specifice din cadrul unui program sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european Plus („FSE+”) sau de Fondul de coeziune. În conformitate cu articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul RDC], resursele FTJ trebuie consolidate printr-o finanțare complementară din partea FEDR și a FSE+. Sumele transferate de la FEDR și FSE+ trebuie să fie în concordanță cu tipurile de operațiuni prevăzute în planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

(13) Pentru a oferi flexibilitate și coerență în ceea ce privește programarea resurselor FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, statele membre, în strânsă cooperare cu autoritățile locale și regionale și cu partenerii sociali, trebuie să programeze resursele FTJ în una sau mai multe priorități specifice din cadrul unui program sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european Plus („FSE+”) sau de Fondul de coeziune. În conformitate cu articolul 21a din Regulamentul (UE) [noul RDC], resursele FTJ pot fi consolidate în mod voluntar printr-o finanțare complementară din partea FEDR și a FSE+ în cazul în care această complementaritate se justifică și nu periclitează atingerea obiectivelor pentru care sunt alocate FEDR și FSE+. Ca alternativă, s-ar putea elabora un program independent al FTJ, atunci când circumstanțe obiective justifică această direcție de acțiune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Sumele transferate din FEDR și, respectiv, din FSE+ trebuie să fie în coerență cu tipurile de operațiuni prevăzute în planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Execuția resurselor FTJ trebuie să reducă la minimum sarcinile și costurile administrative pentru beneficiarii fondului și pentru toți actorii implicați, în conformitate cu măsurile de simplificare introduse de Regulamentul (UE) .../...[noul RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie condiționat de punerea în aplicare efectivă a unui proces de tranziție pe un teritoriu specific pentru a realiza o economie neutră din punct de vedere climatic. În această privință, statele membre trebuie să elaboreze, în cooperare cu părțile interesate relevante și cu sprijinul Comisiei, planuri teritoriale pentru o tranziție justă care să detalieze procesul de tranziție, în conformitate cu planurile naționale privind energia și clima. În acest scop, Comisia trebuie să înființeze o Platformă pentru o tranziție justă care să se bazeze pe platforma existentă pentru regiunile carbonifere în tranziție, pentru a permite schimburile bilaterale și multilaterale de experiență cu privire la lecțiile învățate și la bunele practici în toate sectoarele afectate.

(14) Sprijinul FTJ trebuie să fie condiționat de punerea în aplicare efectivă a unui proces de tranziție pe un teritoriu specific pentru a realiza o economie neutră din punct de vedere climatic. În această privință, statele membre vor elabora, în strânsă cooperare cu toate părțile interesate relevante și cu sprijinul Comisiei, planuri teritoriale pentru o tranziție justă care să detalieze procesul de tranziție, în conformitate cu planurile naționale privind energia și clima. În acest scop, Comisia trebuie să înființeze o Platformă pentru o tranziție justă care să se bazeze pe platforma existentă pentru regiunile carbonifere în tranziție, pentru a permite schimburile bilaterale și multilaterale de experiență cu privire la lecțiile învățate și la bunele practici în toate sectoarele afectate. În plus, planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să fie coerente cu strategiile teritoriale relevante menționate la articolul [23] din Regulamentul (UE) [noul RDC], inclusiv cu strategiile de specializare inteligentă (S3), cu planurile naționale privind energia și clima și cu Pilonul european al drepturilor sociale, în vederea definirii și a implementării Fondului pentru o tranziție justă, lucru ce presupune o coordonare strategică a eforturilor locale, regionale, naționale și ale Uniunii de diversificare a economiilor regionale, asigurând în același timp o tranziție justă și echitabilă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Toate statele membre trebuie să susțină obiectivul UE privind neutralitatea climatică până în 2050, pentru a asigura succesul tranziției ecologice. Statele membre care nu și-au asumat încă angajamentul de a pune în aplicare acest obiectiv trebuie să primească numai un acces parțial la alocarea națională care le revine în cadrul FTJ. Într-un astfel de caz, trebuie favorizate regiunile din statele membre care s-au angajat să pună în practică acest obiectiv.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să identifice teritoriile cele mai afectate, în care trebuie concentrat sprijinul FTJ, și să descrie acțiunile specifice care urmează să fie întreprinse pentru a ajunge la o economie neutră din punct de vedere climatic, în special în ceea ce privește conversia sau închiderea instalațiilor care implică producția de combustibili fosili sau alte activități care generează emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Aceste teritorii trebuie definite cu precizie și trebuiecorespundă regiunilor de nivel NUTS 3 sau să facă parte din acestea. Planurile trebuie să detalieze provocările și nevoile acestor teritorii și să identifice tipul de operațiuni necesare într-un mod care să asigure dezvoltarea coerentă a unor activități economice reziliente la schimbările climatice, care să fie compatibile totodată cu tranziția către neutralitatea climatică și cu obiectivele Pactului ecologic european. Numai investițiile conforme cu planurile de tranziție trebuie să primească sprijin financiar din partea FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să facă parte din programele (sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FTJ, după caz) care sunt aprobate de Comisie.

(15) Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să identifice teritoriile cele mai afectate, în care trebuie concentrat sprijinul FTJ, și să descrie acțiunile specifice care urmează să fie întreprinse pentru a ajunge la o economie neutră din punct de vedere climatic, a consolida ocuparea forței de muncă și a preveni degradarea mediului, în special în ceea ce privește conversia sau închiderea instalațiilor care implică producția de combustibili fosili sau alte activități care generează emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Aceste teritorii trebuie definite cu precizie și potfacă parte din unități mai mari sau să corespundă unităților mai mari precum regiunile de nivel NUTS 3. Planurile trebuie să detalieze provocările și nevoile acestor teritorii și să identifice tipul de operațiuni necesare într-un mod care să asigure dezvoltarea coerentă a unor activități economice reziliente la schimbările climatice, care să fie compatibile totodată cu tranziția către neutralitatea climatică și cu obiectivele Pactului ecologic european. Planurile trebuie să prezinte în detaliu sinergiile și complementaritățile cu alte programe ale Uniunii și piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă și, după caz, cu Fondul pentru modernizare, pentru a răspunde nevoilor identificate în materie de dezvoltare. Numai investițiile conforme cu planurile de tranziție trebuie să primească sprijin financiar din partea FTJ. Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să facă parte din programele (sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune, dacă este necesar, sau FTJ, după caz) care sunt aprobate de Comisie. La cererea statelor membre, Comisia trebuie să ofere asistență tehnică în cazul în care acestea nu dispun de capacitatea administrativă necesară sau se confruntă cu dificultăți în elaborarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Ținând seama de eforturile enorme pe care întreprinderile trebuie să le depună pentru combaterea consecințelor crizei cauzate de Covid-19, autoritățile naționale, întreprinderile și alte entități care solicită finanțare în cadrul FTJ trebuie sprijinite printr-un proces de solicitare și raportare direct, cuprinzător și ușor de gestionat, care permite acordarea unui sprijin specific.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a spori orientarea către rezultate a utilizării resurselor FTJ, Comisia, în conformitate cu principiul proporționalității, trebuie să poată aplica corecții financiare în cazul unor rezultate foarte slabe în materie de îndeplinire a țintelor stabilite pentru obiectivul specific al FTJ.

(16) Pentru a obține rezultatele vizate ale utilizării resurselor FTJ, Comisia, în conformitate cu principiul proporționalității, trebuie să poată aplica corecții financiare în cazul unor rezultate foarte slabe în materie de îndeplinire a țintelor stabilite pentru obiectivul specific al FTJ.

</Amend> 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a stabili un cadru financiar adecvat pentru FTJ, este necesar să se confere Comisiei competențe de executare pentru a stabili defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în conformitate cu anexa I.

(18) Pentru a stabili un cadru financiar adecvat pentru FTJ, este necesar să se confere Comisiei competențe delegate pentru a stabili defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în conformitate cu anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) pentru a oferi sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socioeconomice majore aferente procesului de tranziție către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

1. Prezentul regulament instituie Fondul pentru o tranziție justă („FTJ”) pentru a oferi sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socioeconomice și geografice majore aferente procesului de tranziție către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu articolul [4 alineatul (1)] al doilea paragraf din Regulamentul (UE) [noul RDC], FTJ contribuie la obiectivul specific unic de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic.

În conformitate cu articolul [4 alineatul (1)] al doilea paragraf din Regulamentul (UE) [noul RDC], FTJ contribuie la obiectivul specific unic de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Investițiile ar trebui să vizeze reducerea numărului de locuri de muncă pierdute ca urmare a tranziției, sprijinind reconversia și crearea de noi locuri de muncă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Resursele FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 7,5 miliarde EUR la prețurile din 2018, sumă care poate fi majorată, dacă este cazul, cu resurse suplimentare alocate în bugetul Uniunii, precum și cu alte resurse în conformitate cu actul de bază aplicabil.

Resursele FTJ în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 25 000 000 000 EUR la prețurile din 2018. Pachetul financiar pentru FTJ poate fi, în plus, majorat prin contribuții voluntare din partea statelor membre, precum și cu alte resurse în conformitate cu actul de bază aplicabil, care constituie venituri alocate externe în plus față de cazurile enumerate la articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La inițiativa Comisiei, 0,35 % din suma menționată la primul paragraf se alocă pentru asistență tehnică.

La inițiativa Comisiei, o cotă minimă de 0,35 % din suma menționată la primul paragraf se alocă pentru asistență tehnică, cu posibilitatea ca această cotă să fie majorată, la cererea unui stat membru, pe baza specificității planului teritorial pentru o tranziție justă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unui act de punere în aplicare, pentru a stabili defalcarea anuală a resurselor, inclusiv a oricăror resurse suplimentare menționate la alineatul (2), pentru fiecare stat membru, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa I.

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea unei decizii care stabilește defalcarea anuală a resurselor, inclusiv a oricăror resurse suplimentare menționate la alineatul (2), pentru fiecare stat membru, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru statele membre care nu s-au angajat încă să atingă obiectivul Uniunii de neutralitate climatică până în 2050, accesul la FTJ va fi limitat la o treime din alocarea lor națională („partea neblocată”), restul de două treimi („partea blocată”) fiind pus la dispoziție în momentul acceptării acestui angajament. Într-un astfel de caz, regiunile care se angajează să implementeze acest obiectiv au acces în mod prioritar la partea blocată a alocării naționale.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Prin derogare de la articolul [21a] din Regulamentul (UE) [noul RDC], resursele suplimentare menționate la alineatul (2), alocate FTJ în bugetul Uniunii sau furnizate de alte resurse, nu necesită un sprijin complementar din partea FEDR sau a FSE+.

eliminat

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Resurse provenite din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Măsurile menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE).../... [IER] sunt puse în aplicare în cadrul FTJ cu un cuantum de 30 000 000 000 EUR la prețurile din 2018, din suma menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (vi) din respectivul regulament, sub rezerva dispozițiilor de la articolul 4 alineatele (3), (4) și (8) din regulamentul respectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se consideră că această sumă reprezintă „alte resurse” astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (2) și constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

Resursele respective sunt puse la dispoziție pentru angajamentul bugetar în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă pentru anii 2021-2024, în plus față de resursele globale prevăzute la articolul 3, după cum urmează:

 

– 2021: 7 495 797 242 EUR;

 

– 2022: 7 496 636 094 EUR;

 

– 2023: 7 496 371 621 EUR;

 

– 2024: 7 495 899 220 EUR.

 

____________________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1-222).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, 15 295 823 EUR la prețurile din 2018 se pun la dispoziție pentru cheltuielile administrative din resursele menționate la primul paragraf.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2.  La inițiativa Comisiei, o cotă minimă de 0,35 % din suma menționată la primul paragraf se alocă pentru asistență tehnică, cu posibilitatea ca această cotă să fie majorată, la cererea unui stat membru, pe baza specificității planului teritorial pentru o tranziție justă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3.  Defalcarea anuală a sumei menționate la alineatul (1) de către statele membre se include în decizia Comisiei menționată la articolul 3 alineatul (3), în conformitate cu metodologia stabilită în anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3a – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.  Prin derogare de la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul financiar, normele de dezangajare prevăzute în [titlul VII capitolul IV] din Regulamentul (UE) .../... [RDC nou] se aplică angajamentelor bugetare bazate pe resursele menționate la alineatul (1). Prin derogare de la articolul 12 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul financiar, aceste resurse nu pot fi utilizate pentru un program sau o acțiune ulterioare.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său specific prevăzut la articolul 2 și care contribuie la implementarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă întocmite în conformitate cu articolul 7.

1. FTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său specific prevăzut la articolul 2 și care contribuie la implementarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă întocmite în conformitate cu articolul 7. Resursele FTJ sunt suplimentare și nu înlocuiesc activitățile sprijinite de FEDR, FSE+ sau alte programe ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică;

(a) investiții productive și durabile, în special în IMM-uri și în întreprinderi nou-înființate, care conduc la crearea de locuri de muncă decente și durabile, la diversificare și reconversie economică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță;

(b) investiții în crearea de noi întreprinderi, în diversificarea întreprinderilor deja existente sau în activități economice alternative durabile, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) investiții în activități de cercetare și inovare și de promovare a transferului de tehnologii avansate;

(c) investiții în activități de cercetare și inovare, inclusiv în instituții de cercetare și universități, și de promovare a transferului și a adoptării de tehnologii avansate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) investiții menite să promoveze sisteme de transport care să îmbunătățească mobilitatea urbană și să sporească durabilitatea acesteia, inclusiv datorită utilizării unor soluții tehnologice inteligente;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) investiții în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată la prețuri accesibile, în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în eficiența energetică și energia din surse regenerabile;

(d) investiții, în special dacă măsurile la nivelul cererii sunt insuficiente, în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată și durabilă la prețuri accesibile, în reducerea dependenței de energia cu emisii ridicate de dioxid de carbon și a sărăciei energetice, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv investiții în transporturi și infrastructuri durabile, printre altele stimulând electrificarea și utilizarea biocombustibililor, și investiții în măsuri specifice privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) investiții în eficiența energetică și în sursele regenerabile de energie, inclusiv investiții în încălzirea centralizată;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) investiții în digitalizare și în conectivitatea digitală;

(e) investiții în digitalizare și în conectivitatea digitală, inclusiv rețele de mare viteză precum cablurile din fibră optică pentru gospodării individuale din zone insulare, zone îndepărtate, zone rurale și zone slab populate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor, în proiecte de restaurare a terenurilor și de reconversie;

(f) investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor, în proiecte de restaurare a terenurilor și de reconversie, asigurând totodată consecvența cu principiul „poluatorul plătește”;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) investiții în infrastructura socială și dezvoltarea serviciilor publice de interes general;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) perfecționarea și recalificarea lucrătorilor;

(h) perfecționarea și recalificarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a celor cu un nivel de educație scăzut sau insuficient valorificat;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

(i)  politici active în domeniul pieței muncii și al competențelor, vizând sectoarele orientate spre viitor și ocuparea forței de muncă, precum și asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera j</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

(j) incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, asigurând accesul egal și egalitatea de gen.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, FTJ poate sprijini, în zonele desemnate ca zone asistate în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE, investiții productive în alte întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția ca aceste investiții să fi fost aprobate în cadrul planului teritorial pentru o tranziție justă, pe baza informațiilor solicitate în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste investiții sunt eligibile numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului teritorial pentru o tranziție justă.

În plus, FTJ poate sprijini, în toate categoriile enumerate la articolul 107 alineatul (3) din TFUE, investiții productive în alte întreprinderi decât IMM-urile, cu condiția ca aceste investiții să fi fost aprobate în cadrul planului teritorial pentru o tranziție justă, pe baza informațiilor solicitate în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (h). Aceste investiții sunt eligibile numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului teritorial pentru o tranziție justă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei16;

(c) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei16, cu excepția întreprinderilor care pot primi sprijin pentru investiții verzi, noi tehnologii și infrastructură care ar putea contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la eficiența energetică sau la producția de energie din surse regenerabile;

_____________________

_______________________

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

16 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura de bandă largă în zonele în care există cel puțin două rețele de bandă largă de categorie echivalentă.

(e) investițiile în infrastructura de bandă largă în zonele în care există cel puțin două rețele de bandă largă de categorie echivalentă. Această excludere nu se aplică zonelor insulare, zonelor îndepărtate și zonelor slab populate, unde este necesară o nouă infrastructură individuală de mare viteză pentru a ajunge la gospodăriile individuale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Resursele FTJ se programează pentru categoriile de regiuni în care se află teritoriile în cauză, pe baza planurilor teritoriale pentru o tranziție justă întocmite în conformitate cu articolul 7 și aprobate de Comisie ca parte a unui program sau a unei modificări a programului. Resursele programate trebuie să ia forma unuia sau mai multor programe specifice sau a uneia sau mai multor priorități din cadrul unui program.

Resursele FTJ se programează pentru categoriile de regiuni în care se află teritoriile în cauză, pe baza planurilor teritoriale pentru o tranziție justă întocmite în conformitate cu articolul 7 și aprobate de Comisie ca parte a unui program sau a unei modificări a programului. Resursele programate trebuie să ia forma uneia sau mai multor priorități din cadrul unui program sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european Plus („FSE+”) sau Fondul de coeziune, sau a unuia sau mai multor programe specifice, în cazul în care acest lucru este justificat de circumstanțe obiective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programarea resurselor FTJ este în concordanță cu articolul [6] din Regulamentul (UE) .../... [noul RDC] și asigură implicarea directă a autorităților teritoriilor vizate la nivelul NUTS2 sau NUTS3, și anume prin alocarea resurselor prin intermediul programelor regionale, în cazul în care sunt instituite astfel de programe, sau se realizează prin utilizarea instrumentelor teritoriale integrate, prevăzute la articolele [22-28] din Regulamentul (UE).../... [noul RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia aprobă un program numai dacă identificarea teritoriilor celor mai afectate de procesul de tranziție, cuprinsă în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă, este justificată în mod corespunzător, iar planul respectiv este în concordanță cu planul național privind energia și clima al statului membru în cauză.

Comisia aprobă un program numai dacă identificarea teritoriilor celor mai afectate de procesul de tranziție, cuprinsă în planul teritorial pertinent pentru o tranziție justă, este justificată în mod corespunzător, iar planul respectiv este în concordanță cu planul național privind energia și clima al statului membru în cauză, precum și cu strategiile regionale și locale relevante existente.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ cuprind resursele FTJ constând în întreaga alocare din FTJ pentru statele membre sau o parte din aceasta și resursele transferate în conformitate cu articolul [21a] din Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și FSE+ transferate către prioritatea FTJ este egal cu valoarea sprijinului acordat de JTF acestei priorități înmulțită cel puțin cu 1,5, dar nu depășește această valoare înmulțită cu 3.

2. Prioritatea sau prioritățile FTJ pot cuprinde resursele FTJ constând în întreaga alocare din FTJ pentru statele membre sau o parte din aceasta și resursele transferate, în mod voluntar, în conformitate cu articolul [21a] din Regulamentul (UE) [noul RDC]. Totalul resurselor FEDR și FSE+ transferate în mod voluntar către prioritatea FTJ nu periclitează finanțarea adecvată a priorităților din cadrul FEDR și FSE+. Contribuțiile transferate nu depășesc 20 % din resursele alocate inițial unui stat membru din FEDR și FSE+ și nu depășesc 60 % din cuantumul sprijinului acordat din prioritatea FTJ.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, împreună cu autoritățile competente ale teritoriilor vizate, unul sau mai multe planuri teritoriale pentru o tranziție justă care acoperă unul sau mai multe teritorii afectate corespunzătoare nivelului 3 al nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivel NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al Comisiei17 sau părți ale acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în cea mai mare măsură pe baza impactului economic și social al tranziției, în special în ceea ce privește pierderile estimate de locuri de muncă în domeniul producției și al utilizării combustibililor fosili și necesitățile de transformare a proceselor de producție ale instalațiilor industriale cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră.

1. Statele membre întocmesc, cu respectarea deplină a principiului parteneriatului și împreună cu toate autoritățile competente și partenerii sociali, îndeosebi de la nivel local și regional, din teritoriile vizate, în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE) .../... [noul RDC], unul sau mai multe planuri teritoriale pentru o tranziție justă care acoperă unul sau mai multe teritorii afectate, care pot corespunde unor niveluri mai mari sau pot fi o parte din acestea, cum ar fi nivelul 3 al nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivel NUTS 3”) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al Comisiei17, sau părți ale acestui nivel, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II. Aceste teritorii sunt teritoriile afectate în cea mai mare măsură pe baza impactului economic, asupra pieței muncii și social al tranziției, în special în ceea ce privește pierderile estimate de locuri de muncă în domeniul producției și al utilizării combustibililor fosili și necesitățile de transformare a proceselor de producție ale instalațiilor industriale cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră. Pentru desemnarea zonelor vizate și stabilirea distribuției fondurilor între acestea sunt utilizate criterii obiective și transparente. La cererea unui stat membru, Comisia furnizează asistență tehnică pentru elaborarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă.

_________________

_________________

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o evaluare a provocărilor legate de tranziție cu care se confruntă teritoriile cele mai afectate, inclusiv impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, identificând numărul potențial de locuri de muncă afectate și de locuri de muncă pierdute, nevoile și obiectivele de dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 legate de transformarea sau încetarea activităților cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră în aceste teritorii;

(c) o evaluare a provocărilor legate de tranziție cu care se confruntă teritoriile cele mai afectate, inclusiv impactul social, economic și de mediu, precum și beneficiile aferente, în special din punctul de vedere al sănătății și al stării de bine, ale tranziției către o economie bazată în totalitate pe surse regenerabile de energie, foarte eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și al energiei și neutră din punct de vedere climatic, identificând numărul potențial de locuri de muncă afectate și de locuri de muncă pierdute, precum și capacitatea de creare de noi locuri de muncă, nevoile și obiectivele de dezvoltare care trebuie atinse până în 2030 legate de transformarea sau încetarea activităților cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră în aceste teritorii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) o descriere a contribuției preconizate a sprijinului acordat de FTJ pentru a face față impactului social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic;

(d) o descriere a contribuției preconizate a sprijinului acordat de FTJ pentru a face față provocărilor și oportunităților sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie bazată în totalitate pe surse regenerabile de energie, foarte eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și al energiei, circulară și neutră din punct de vedere climatic, însoțită de o listă detaliată a acțiunilor planificate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera j</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) sinergiile și complementaritatea cu alte programe ale Uniunii și piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă pentru a răspunde nevoilor identificate în materie de dezvoltare.

(j) sinergiile și complementaritatea cu alte programe ale Uniunii și piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă și, după caz, cu Fondul pentru modernizare, pentru a răspunde nevoilor identificate în materie de dezvoltare pe teritoriul vizat de plan.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă se realizează cu implicarea partenerilor relevanți în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE) [noul RDC].

3. Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă se realizează cu implicarea tuturor partenerilor relevanți în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE) [noul RDC] și a părților interesate vizate de la nivelul geografic al teritoriilor afectate menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, cu ajutorul unei abordări ascendente.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article> Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să fie în concordanță cu strategiile teritoriale menționate la articolul [23] din Regulamentul (UE) [noul RDC], cu strategiile de specializare inteligentă relevante, cu planurile naționale privind energia și clima și cu Pilonul european al drepturilor sociale.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă trebuie să fie în concordanță cu strategiile teritoriale menționate la articolul [23] din Regulamentul (UE) [noul RDC], cu strategiile de specializare inteligentă relevante, care ar trebui, de preferință, să definească cadrul priorităților și al proceselor de punere în aplicare, cu planurile naționale privind energia și clima și cu Pilonul european al drepturilor sociale și strategiile locale și regionale existente.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) alocările care rezultă din aplicarea literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura că niciun stat membru nu primește o sumă care depășește 2 miliarde EUR. Sumele care depășesc 2 miliarde EUR pentru fiecare stat membru sunt redistribuite în mod proporțional cu alocările tuturor celorlalte state membre. Cotele statelor membre sunt recalculate în consecință;

(b) alocările care rezultă din aplicarea literei (a) sunt ajustate pentru a se asigura că niciun stat membru nu primește o sumă care depășește 20 % din alocările totale ale FTJ. Sumele care depășesc pragul de 20 % sunt redistribuite în mod proporțional cu alocările tuturor celorlalte state membre. Cotele statelor membre sunt recalculate în consecință;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) două treimi din alocarea națională este condiționată de aprobarea și de angajamentul statului membru cu privire la obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică până în 2050. Această sumă ar trebui plasată într-o rezervă până când statul membru în cauză acceptă acest angajament. Într-un astfel de caz, regiunile statului membru, care se angajează să pună în aplicare obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică până în 2050, primesc un acces privilegiat la fonduri.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Fondului pentru o tranziție justă

Referințe

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

REGI

29.1.2020

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

BUDG

29.1.2020

Comisii asociate - data anunțului în plen

27.5.2020

Raportor pentru aviz:

 Data numirii

Siegfried Mureșan

5.3.2020

Examinare în comisie

4.5.2020

 

 

 

Data adoptării

24.6.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE (24.6.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru dezvoltare regională</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Henrike Hahn</Depute>

 

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cadrul de reglementare care guvernează politica de coeziune a Uniunii pentru perioada 2021-2027, în contextul următorului cadru financiar multianual, contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de a implementa Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite prin concentrarea finanțării Uniunii asupra obiectivelor ecologice. Prezentul regulament pune în aplicare una dintre prioritățile stabilite în Comunicarea privind Pactul ecologic european („Pactul ecologic european”)11 și face parte din Planul de investiții pentru o Europă durabilă12, oferind finanțare specifică în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă în contextul politicii de coeziune pentru a aborda costurile economice și sociale ale tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic, în care emisiile rămase de gaze cu efect de seră să fie compensate prin absorbții echivalente.

(1) Cadrul de reglementare care guvernează politica de coeziune a Uniunii pentru perioada 2021-2027, în contextul următorului cadru financiar multianual, contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de a implementa Acordul de la Paris pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, pilonul european al drepturilor sociale și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite prin concentrarea finanțării Uniunii asupra obiectivelor ecologice și sociale. Prezentul regulament pune în aplicare una dintre prioritățile stabilite în Comunicarea privind Pactul ecologic european („Pactul ecologic european”)11 și face parte din Planul de investiții pentru o Europă durabilă12, oferind finanțare specifică în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă în contextul politicii de coeziune pentru a aborda provocările și oportunitățile economice, de sustenabilitate energetică și socială, în materie de securitate energetică și prețuri accesibile la energie, precum și cele regionale asociate tranziției către o economie sustenabilă, neutră din punct de vedere climatic și rezistentă la schimbările climatice, eficientă din perspectiva utilizării resurselor și pe deplin circulară până cel târziu în 2050, în care nu există emisii nete de gaze cu efect de seră, evitând efectele negative asupra sănătății umane și a mediului legate, printre altele, de deteriorarea biodiversității și a ecosistemelor, de un consum excesiv de resurse și de poluarea chimică și atmosferică și de deșeuri.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tranziția către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic constituie unul dintre cele mai importante obiective de politică ale Uniunii. La data de 12 decembrie 2019, Consiliul European a aprobat obiectivul de a realiza o Uniune neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Deși lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului va aduce tuturor beneficii pe termen lung și oferă tuturor oportunități și provocări pe termen mediu, nu toate regiunile și statele membre își încep tranziția de la același nivel sau au aceeași capacitate de reacție. Unele state membre sunt mai avansate decât altele, iar tranziția implică un impact social și economic mai larg pentru regiunile care se bazează în mare măsură pe combustibili fosili - în special cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase - sau pe industrii cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Această situație creează nu doar riscul unei tranziții la viteze variabile în ceea ce privește acțiunile în domeniul climei la nivelul Uniunii, ci și riscul unor disparități tot mai mari între regiuni, dăunătoare pentru obiectivele de coeziune socială, economică și teritorială.

(2) Tranziția către o economie sustenabilă, neutră din punct de vedere climatic și rezistentă la schimbările climatice, eficientă din perspectiva utilizării resurselor și pe deplin circulară până cel târziu în 2050 constituie unul dintre cele mai importante obiective de politică ale Uniunii și va necesita importante noi investiții, mai ales în tehnologii noi și inovative. La data de 12 decembrie 2019, Consiliul European a aprobat noul Pact verde și obiectivul de a realiza o Uniune neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. La 17 aprilie 2020, Parlamentul European a subliniat, de asemenea, că la baza măsurilor politice de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia ar trebui să stea obiectivul neutralității climatice și că Pactul verde ar trebui să se afle în centrul redresării și reconstrucției economiei europene. Deși lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului va aduce tuturor beneficii pe termen lung și oferă tuturor oportunități și provocări pe termen mediu, nu toate regiunile și statele membre își încep tranziția de la același nivel sau au aceeași capacitate de reacție. Unele state membre sunt mai avansate decât altele, iar tranziția implică un impact social și economic mai larg pentru regiunile care, în prezent, se bazează în mare măsură pe combustibili fosili sau pe industrii cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră sau pe industrii ce produc bunuri incompatibile cu