Postup : 2020/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0135/2020

Predkladané texty :

A9-0135/2020

Rozpravy :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

<Date>{15/07/2020}15.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0135/2020</NoDocSe>
PDF 1084kWORD 365k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Výbor pre regionálny rozvoj</Commission>

Spravodajca: <Depute>Manolis Kefalogiannis</Depute>

Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko (*):

Siegfried Mureşan, Výbor pre rozpočet

Henrike Hahn, Výbor pre hospodárske a menové veci

Mounir Satouri, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Alexandr Vondra, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Jerzy Buzek, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET
 STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI
 STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH
 STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Parlament a Radu (COM(2020)0022) a na zmenený návrh COM(2020)0460,

 so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 ods. 3 a článok 332 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0007/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 po porade s Dvorom audítorov,

 po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

 po porade s Výborom regiónov,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

 so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0135/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické ciele. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskom ekologickom dohovore11 a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku hospodárskych a sociálnych nákladov spojených s prechodom na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, udržiac nárast globálnej teploty pod 1,5 °C, cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja a o uplatňovanie Európskeho piliera sociálnych práv, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické ciele. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskom ekologickom dohovore11 a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku hospodárskych, sociálnych  a environmentálnych nákladov spojených s prechodom na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnocennými absorpciami, s prihliadnutím na vplyv pandémie COVID-19.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov politiky Únie. Európska rada 12. decembra 2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia bude z dlhodobého hľadiska prínosom pre všetkých a v strednodobom horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, nie všetky regióny a členské štáty začínajú svoju transformáciu z rovnakej štartovacej pozície alebo majú rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už dosiahli väčší pokrok než iné, pričom transformácia prináša hlbšie sociálne a hospodárske dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, alebo od priemyselných odvetví spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov. Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že transformácia bude v Únii prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú narastať rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti.

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov politiky Únie. Európska rada 12. decembra 2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia bude z dlhodobého hľadiska prínosom pre všetkých a v strednodobom horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, nie všetky regióny a členské štáty začínajú svoju transformáciu z rovnakej štartovacej pozície alebo majú rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už dosiahli väčší pokrok než iné, pričom transformácia prináša hlbšie sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny na energetické využitie alebo od roponosnej bridlice, alebo od priemyselných odvetví spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov. Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že transformácia bude v Únii prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú narastať rozdiely medzi regiónmi, najmä v prípade najvzdialenejších regiónov, vzdialených, ostrovných a geograficky znevýhodnených oblastí, ako aj oblastí, ktoré majú problém s vyľudňovaním, na úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, musí byť spravodlivá a spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia aj členské štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, musí byť spravodlivá, inkluzívna a spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia, členské štáty a ich regióny preto musia od začiatku zohľadniť jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho nezabudne.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom ekologickom dohovore a v investičnom pláne pre udržateľnú Európu, Mechanizmus spravodlivej transformácie by mal dopĺňať ostatné činnosti vykonávané na základe budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite Únie spojením výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a sociálne ciele na regionálnej úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskom ekologickom dohovore a v investičnom pláne pre udržateľnú Európu, Mechanizmus spravodlivej transformácie by mal dopĺňať ostatné činnosti vykonávané na základe budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite Únie do roku 2050, najmä na pracovníkov dotknutých v rámci tohto procesu, spojením výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a sociálne ciele na regionálnej úrovni a podporou udržateľného hospodárstva, ekologických pracovných miest a verejného zdravia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), ktorý je jedným z pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie implementovaného v rámci politiky súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej transformácie tým, že sa podporia najviac postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V súlade so špecifickým cieľom FST by akcie podporované z FST mali priamo prispievať k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva a zmiernením negatívnych dôsledkov pre zamestnanosť. Táto skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni ako politické ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), ktorý je jedným z pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie implementovaného v rámci politiky súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť a kompenzovať nepriaznivé účinky klimatickej transformácie tým, že sa podporia najviac postihnuté územia a dotknutí pracovníci a bude sa presadzovať vyvážená sociálno-ekonomická transformácia, ktorou sa bude bojovať proti sociálnej neistote a nestabilnému podnikateľskému prostrediu. V súlade so špecifickým cieľom FST by akcie podporované z FST mali priamo prispievať k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva, regeneráciou prírodného bohatstva a zmiernením negatívnych dôsledkov na zamestnanosť a životnú úroveň. Táto skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni ako politické ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so záväzkom plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a so zvýšenými ambíciami Únie navrhnutými v európskom ekologickom dohovore by mal FST zásadným spôsobom prispievať k tomu, aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti klímy. Zdroje z vlastného finančného krytia FST sú doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec investícií potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov Únie vynaložených na plnenie cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

(6) Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so záväzkom plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a so zvýšenými ambíciami Únie navrhnutými v európskej zelenej dohode by mal FST zásadným spôsobom prispievať k tomu, aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia. Zdroje z vlastného finančného krytia FST sú doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec investícií potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov Únie vynaložených na plnenie cieľov v oblasti klímy. Zdroje presunuté na dobrovoľnom základe z EFRR a ESF+ by sa mohli plne podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti.

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti. Zriadenie FST by nemalo viesť k zníženiu iných kohéznych fondov ani k povinným presunom z nich.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je výzvou pre všetky členské štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie členské štáty, ktoré značne závisia od fosílnych palív alebo priemyselných činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré treba postupne ukončovať alebo adaptovať v dôsledku prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na tento účel. FST by sa preto mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale rozdelenie finančných prostriedkov by malo odrážať schopnosť členských štátov financovať potrebné investície na zvládnutie prechodu ku klimatickej neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je výzvou pre všetky členské štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie členské štáty, ktoré značne závisia alebo donedávna záviseli od fosílnych palív alebo priemyselných činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré treba postupne ukončovať alebo adaptovať v dôsledku prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na tento účel. FST by sa preto mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale rozdelenie finančných prostriedkov by sa malo zameriavať na najviac postihnuté územia a malo by odrážať schopnosť členských štátov financovať potrebné investície na zvládnutie prechodu ku klimatickej neutralite, venujúc osobitnú pozornosť najmenej rozvinutým regiónom, najvzdialenejším regiónom, horským, ostrovným, riedko osídleným, vidieckym, vzdialeným a geograficky znevýhodneným oblastiam, ktorých nízky počet obyvateľov komplikuje uskutočnenie energetického prechodu ku klimatickej neutralite, a berúc do úvahy východiskovú pozíciu každého členského štátu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec pre FST by Komisia mala na základe objektívnych kritérií určiť ročné rozdelenie dostupných alokácií pre jednotlivé členské štáty v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu.

(9) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec pre FST by Komisia mala na základe objektívnych kritérií určiť ročné rozdelenie dostupných alokácií pre jednotlivé členské štáty v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby obce a mestá mali priamy prístup k zdrojom FST, ktoré sa im sprístupnia v súlade s ich objektívnymi potrebami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy investícií, ktorých výdavky možno podporovať z FST. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia. Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré podporujú miestne hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele ekologického dohovoru. Financované projekty by mali prispievať k prechodu na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo. V prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť podpora naviazaná na postupné ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou emisií skleníkových plynov, podpora by mala byť zameraná nové činnosti zavádzaním nových technológií, nových postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k významnému zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri zachovaní a posilnení zamestnanosti a predchádzaní zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia a výskum v oblasti pokročilých a udržateľných technológií, ako aj v oblasti digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie účinky prechodu ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a prispejú k nemu.

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy investícií, ktorých výdavky možno podporovať z FST. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade so záväzkami a prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia a v sociálnej oblasti. Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré podporujú obyvateľstvo, komunity a miestne hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele európskej zelenej dohody a Európskeho piliera sociálnych práv. Financované projekty by mali prispievať k postupnému a úplnému prechodu na udržateľné, klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo bez znečisťujúcich látok. V prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť podpora naviazaná na postupné ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou emisií skleníkových plynov, podpora by mala byť zameraná nové činnosti zavádzaním nových technológií, nových postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k významnému zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri zachovaní a posilnení kvalifikovanej zamestnanosti a predchádzaní zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia a výskum v oblasti pokročilých a udržateľných technológií, ako aj v oblasti digitalizácie, pripojiteľnosti a inteligentnej a udržateľnej mobility, a to za predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie účinky prechodu ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a prispejú k nemu, pričom sa zohľadnia hospodárske, sociálne a energetické charakteristiky každého členského štátu. Význam kultúry, vzdelávania a budovania komunity z hľadiska procesu prechodu by sa mal naplniť aj podporou činností, ktoré sa zaoberajú baníckym dedičstvom.

__________________

__________________

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – COM(2018) 773 final, s názvom „Čistá planéta pre všetkých. Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

13 Ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – COM(2018) 773 final, s názvom „Čistá planéta pre všetkých. Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí sú najviac zraniteľní voči klimatickej transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým pracovným príležitostiam, ako aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne ich začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí sú najviac zraniteľní voči klimatickej transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu a odbornú prípravu pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, najmä žien, s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým pracovným príležitostiam a získať nové kvalifikácie vhodné pre ekologické hospodárstvo, ako aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne ich začleňovať do trhu práce. Podpora sociálnej súdržnosti by mala byť hlavnou zásadou pri poskytovaní podpory v rámci FST.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku diverzifikáciu území postihnutých transformáciou, by sa z FST mala poskytovať podpora na produktívne investície v MSP. Produktívne investície by sa mali chápať ako investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. V prípade iných podnikov ako MSP by sa produktívne investície mali podporovať len vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku pracovných miest vyplývajúceho z transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. Investície do existujúcich priemyselných zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém Únie na obchodovanie s emisiami, by mali byť povolené, ak prispievajú k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a cielia výrazne pod úroveň príslušných referenčných hodnôt stanovených na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú k ochrane značného počtu pracovných miest. Akékoľvek takéto investície by mali byť náležite odôvodnené v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu a politiky súdržnosti by podpora pre podniky mala byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa mala obmedziť podpora produktívnych investícií pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach určených ako podporované oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

(12) S cieľom posilniť hospodársku diverzifikáciu území postihnutých transformáciou, by sa z FST mala poskytovať podpora na produktívne investície v MSP. Produktívne investície by sa mali chápať ako investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. V prípade iných podnikov ako MSP by sa produktívne investície mali podporovať len vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku pracovných miest vyplývajúceho z transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. Investície do existujúcich priemyselných zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém Únie na obchodovanie s emisiami, by mali byť povolené, ak prispievajú k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a cielia výrazne pod úroveň príslušných referenčných hodnôt stanovených na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú k vytvoreniu a zachovaniu značného počtu pracovných miest. Akékoľvek takéto investície by mali byť náležite odôvodnené v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia, mali by byť udržateľné a podľa potreby v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu a politiky súdržnosti by podpora pre podniky mala byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ.

__________________

__________________

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Podpora produktívnych investícií v iných podnikoch než MSP prostredníctvom FST by sa mala obmedziť na menej rozvinuté a prechodné regióny podľa článku 102 ods. 2 nariadenia č. .../... [nové VN].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri programovaní zdrojov FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu by malo byť možné pripraviť samostatný program FST alebo naprogramovať zdroje FST do jednej alebo viacerých osobitných priorít v rámci programu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] by sa zdroje FST mali posilniť doplnkovým financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a ESF+ by mali byť v súlade s typom operácií stanoveným v plánoch spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri programovaní zdrojov FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu by malo byť možné pripraviť samostatný program FST alebo naprogramovať zdroje FST do jednej alebo viacerých osobitných priorít v rámci programu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] by sa zdroje FST mohli na dobrovoľnom základe posilniť doplnkovým financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a ESF+ by mali byť v súlade s typom operácií stanoveným v plánoch spravodlivej transformácie územia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť podmienená účinnou implementáciou procesu transformácie na konkrétnom území s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské štáty mali vypracovať v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami a s podporou Komisie plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých sa podrobne opíše proces transformácie, v súlade s ich národnými energetickými a klimatickými plánmi. Na tento účel by Komisia mala zriadiť platformu pre spravodlivú transformáciu, ktorá by vychádzala z existujúcej platformy pre transformujúce sa uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka získaných ponaučení a najlepších postupov vo všetkých postihnutých sektoroch.

(14) Podpora z FST by mala byť podmienená účinnou a merateľnou implementáciou procesu transformácie na konkrétnom území s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské štáty mali vypracovať na základe sociálneho dialógu a v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, v súlade so zásadou partnerstva ustanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN], a s podporou Komisie plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých sa podrobne opíše proces transformácie, a to v súlade s ich národnými energetickými a klimatickými plánmi a prípadne aj nad rámec týchto plánov. Na tento účel by Komisia mala zriadiť platformu pre spravodlivú transformáciu, ktorá by vychádzala z existujúcej platformy pre transformujúce sa uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka získaných ponaučení a najlepších postupov vo všetkých postihnutých sektoroch.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 15</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej transformácie územia by sa mali určiť územia, ktoré transformácia najviac postihne a na ktoré by sa mala sústrediť pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív alebo iným činnostiam spojeným s vysokými emisiami skleníkových plynov. Uvedené územia by mali byť presne vymedzené a zodpovedať regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne opísané výzvy a potreby týchto území a mali by sa určiť typy operácií potrebných na zabezpečenie súdržného rozvoja hospodárskych činností odolných proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s transformáciou na klimatickú neutralitu a s cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú podporu z FST by mali dostávať len investície, ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. Plány spravodlivej transformácie územia by mali byť súčasťou programov (podporovaných z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré schvaľuje Komisia.

(15) V plánoch spravodlivej transformácie územia by sa mali určiť územia, ktoré transformácia najviac postihne a na ktoré by sa mala sústrediť pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050, najmä pokiaľ ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív alebo iným činnostiam spojeným s vysokými emisiami skleníkových plynov, pričom by sa mali zachovať a rozšíriť príležitosti zamestnania na postihnutých územiach, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu. Mali by sa zohľadniť priťažujúce faktory, akými sú miery nezamestnanosti a trendy vyľudňovania. Uvedené územia by mali byť presne vymedzené a zodpovedať regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne opísané výzvy, potreby a príležitosti týchto území a mali by sa určiť typy operácií potrebných na zabezpečenie súdržného rozvoja hospodárskych činností odolných proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s transformáciou na klimatickú neutralitu a s cieľmi Európskej zelenej dohody. Finančnú podporu z FST by mali dostávať len investície, ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. Plány spravodlivej transformácie územia by mali byť súčasťou programov (podporovaných z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré schvaľuje Komisia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 19</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Ciele tohto nariadenia, a to konkrétne podporiť územia, ktoré čelia hospodárskej a sociálnej transformácii, pri ich prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, nie je možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni členských štátov. Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na jednej strane rozdiely medzi úrovňou rozvoja rôznych území a zaostávanie najviac znevýhodnených území, ako aj obmedzené finančné zdroje členských štátov a území, a na druhej strane potreba jednotného implementačného rámca, ktorý zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(19) Ciele tohto nariadenia, a to konkrétne podporiť obyvateľstvo, hospodárstvo a životné prostredie území, ktoré čelia hospodárskej a sociálnej transformácii, pri ich prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, nie je možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni členských štátov. Hlavnými dôvodmi v tejto súvislosti sú na jednej strane rozdiely medzi úrovňou rozvoja rôznych území a zaostávanie najviac znevýhodnených území, ako aj obmedzené finančné zdroje členských štátov a území, a na druhej strane potreba jednotného implementačného rámca, ktorý zahŕňa niekoľko fondov Únie v rámci zdieľaného riadenia, a zabezpečenie dodržiavania vysokých sociálnych a environmentálnych noriem a podpora účasti pracovníkov. Keďže tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) na poskytovanie podpory územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) na poskytovanie podpory obyvateľom, hospodárstvu a životnému prostrediu území, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu smerom k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] FST prispieva k jedinému špecifickému cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] FST prispieva k jedinému špecifickému cieľu, a to „umožňovať regiónom, ľuďom, podnikom a iným zainteresovaným stranám riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a jeho dôsledky na zamestnanosť do roku 2050 a dosiahnuť priebežné ciele pre rok 2030 v súlade s cieľmi Parížskej dohody“.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 11 270 459 000 EUR v bežných cenách, pričom táto suma môže byť navýšená o dodatočné zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s uplatniteľným základným aktom.

2.  Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 25 358 532 750 EUR v cenách roku 2018 („istina“) a nebudú výsledkom presunu zdrojov z iných fondov EÚ, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EÚ .../... [nové VN]. Istina môže byť navýšená o dodatočné zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s uplatniteľným základným aktom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ročné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 členskými štátmi sa zahrnie do rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 3 ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou v prílohe I.

3.  Na žiadosť členského štátu sa suma uvedená v prvom pododseku odseku 1 tohto článku poskytne aj na roky 2025 – 2027. Na každé obdobie sa príslušné ročné rozdelenia sumy uvedenej v odseku 1 tohto článku členskými štátmi zahrnú do rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 3 ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou v prílohe I.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3b

 

Mechanizmus ekologického odmeňovania

 

18 % celkových súm uvedených v prvom odseku článku 3 ods. 2 a v prvom pododseku článku 3a ods. 1 sa pridelí podľa rýchlosti, akou členské štáty znížia svoje emisie skleníkových plynov, pričom sa vydelia ich najnovším priemerom HND.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3c

 

Osobitné rozpočtové prostriedky pridelené najvzdialenejším regiónom a ostrovom

 

1 % celkových súm uvedených v prvom pododseku článku 3 ods. 2 a v prvom pododseku článku 3a ods. 1 predstavuje osobitné rozpočtové prostriedky pridelené ostrovom a 1 % predstavuje osobitné rozpočtové prostriedky pre najvzdialenejšie regióny, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ, pridelené dotknutým členským štátom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP vrátane startupov, ktoré vedú k hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

a) produktívne a udržateľné investície do mikropodnikov a MSP vrátane startupov a udržateľného cestovného ruchu, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest, modernizácii, hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) investície do vytvárania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a konzultačných služieb;

b) investície do vytvárania nových firiem a rozvoja existujúcich, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a konzultačných služieb, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) investície do sociálnych infraštruktúr, ktoré vedú k vytváraniu pracovných miest a hospodárskej diverzifikácii;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) investície do výskumných a inovačných činností a podpora transferu pokročilých technológií;

c) investície do výskumných a inovačných činností, a to aj na univerzitách a vo verejných výskumných ústavoch, a podpora transferu pokročilých technológií pripravených na uvedenie na trh;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) investície do zavádzania technológií a infraštruktúry na cenovo dostupnú čistú energiu, investície v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov;

d) investície do zavádzania technológií a infraštruktúry zabezpečujúcich cenovo dostupnú čistú energiu a jej systémy, investície v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetickej efektívnosti, technológií uskladňovania energie a udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov, ak to vedie k vytváraniu pracovných miest a zachovaniu udržateľnej zamestnanosti v značnom rozsahu;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) investície do inteligentnej a udržateľnej mobility a dopravnej infraštruktúry šetrnej k životnému prostrediu;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db) investície do projektov zameraných na boj proti energetickej chudobe, najmä v oblasti sociálneho bývania, a na podporu energetickej efektívnosti, klimaticky neutrálneho prístupu a diaľkového vykurovania s nízkymi emisiami v najviac postihnutých regiónoch;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie, digitálnej inovácie a digitálnej pripojiteľnosti vrátane digitálneho a presného poľnohospodárstva;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) investície do regenerácie a dekontaminácie lokalít, doobnovy pôdy a projektov na zmenu účelu;

f) investície do zelenej infraštruktúry, ako aj do regenerácie a dekontaminácie lokalít a opustených priemyselných pozemkov, do projektov na zmenu účelu, keď nie je možné uplatniť zásadu „znečisťovateľ platí“;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) vytváranie a rozvoj sociálnych a verejných služieb vo verejnom záujme;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb) investície do kultúry, vzdelávania a budovania komunít vrátane zhodnocovania hmotného a nehmotného banského dedičstva a komunitných centier;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikácia a odborná príprava pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno i</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovného miesta;

i) pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovného miesta, podpora aktívneho starnutia a podpora príjmu pre pracovníkov pri zmene pracovného miesta;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno j</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie, najmä žien, osôb so zdravotným postihnutím a zraniteľných skupín;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v oblastiach označených ako podporované oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície do iných podnikov než MSP za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v menej rozvinutých a prechodných regiónoch podľa článku 102 ods. 2 nariadenia č. .../... [nové VN] produktívne investície do iných podnikov než MSP za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia, na vytváranie nových pracovných miest, ak sú v súlade so sociálnymi cieľmi súvisiacimi s vytváraním pracovných miest, rodovou rovnosťou a rovnosťou odmeňovania a s environmentálnymi cieľmi a ak uľahčujú prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a nepodporujú premiestnenie, a to v súlade s článkom 60 ods. 1 nariadenia č. .../... [nové VN].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z FST možno podporovať aj investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. i). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.

Z FST možno podporovať aj investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. i) tohto nariadenia a že spĺňajú ostatné podmienky stanovené v druhom pododseku tohto odseku. Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/201416;

c) podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/201416, s výnimkou prípadov, keď ťažkosti vyplývajú z procesu energetickej transformácie alebo keď ťažkosti začali po 15. februári 2020 a vyplývajú z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19;

__________________

__________________

16Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

16Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) investície súvisiace s výrobou, spracovaním, distribúciou, skladovaním alebo spaľovaním fosílnych palív;

d) investície súvisiace s výrobou, spracovaním, dopravou, distribúciou, skladovaním alebo spaľovaním fosílnych palív, pokiaľ nie sú v súlade s odsekom 1a;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) investície do širokopásmovej infraštruktúry v oblastiach, v ktorých existujú aspoň dve širokopásmové siete rovnakej kategórie.

e) investície do širokopásmovej infraštruktúry v oblastiach, v ktorých trh poskytuje zákazníkom rovnocenné riešenia v podmienkach hospodárskej súťaže;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) investície do iných podnikov ako MSP, ktoré zahŕňajú premiestňovanie pracovných miest a výrobných procesov z jedného členského štátu do druhého alebo do tretej krajiny;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno e b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb) činnosti v regióne NUTS 2, v ktorom sa počas trvania programu plánuje otvorenie novej uhoľnej bane, lignitovej bane či bane na ťažbu roponosnej bridlice alebo poľa na ťažbu rašeliny alebo opätovné otvorenie dočasne vyradenej uhoľnej bane, lignitovej bane či bane na ťažbu roponosnej bridlice alebo poľa na ťažbu rašeliny.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek - 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od článku 5 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia môže Komisia v prípade regiónov, ktoré sú vo veľkej miere závislé od ťažby a spaľovania čierneho a hnedého uhlia, roponosnej bridlice alebo rašeliny, schváliť plány spravodlivej transformácie územia, ktoré zahŕňajú investície do činností súvisiacich so zemným plynom za predpokladu, že takéto činnosti možno označiť za environmentálne udržateľné v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) č. .../2020 [taxonómia] a spĺňajú tieto kumulatívne podmienky:

 

a)  používajú sa ako premosťujúca technológia nahrádzajúca čierne a hnedé uhlie, rašelinu alebo roponosnú bridlicu;

 

b)  sú v medziach udržateľnej dostupnosti alebo sú zlučiteľné s využívaním čistého vodíka, bioplynu a biometánu;

 

c)  prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov Únie v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, a to urýchlením úplného postupného ukončenia využívania čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice;

 

d)  prinášajú výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia a zvyšujú energetickú účinnosť;

 

e)  prispievajú k riešeniu energetickej chudoby;

 

f)  nebránia rozvoju obnoviteľných zdrojov energie na príslušných územiach a sú v súlade a v súčinnosti s následným využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

 

V riadne odôvodnených prípadoch môže Komisia tiež schváliť investície do činností, ktoré nie sú oprávnené, v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) č. .../2020 [taxonómia], ak spĺňajú všetky ostatné podmienky stanovené v prvom pododseku tohto odseku a členský štát je schopný odôvodniť v pláne spravodlivej transformácie územia potrebu podporovať tieto činnosti a preukazuje konzistentnosť týchto činností s cieľmi a právnymi predpismi Únie v oblasti energetiky a klímy, ako aj s národným energetickým a klimatickým plánom daného štátu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté územia, na základe plánov spravodlivej transformácie územia pripravených v súlade s článkom 7 a schválených Komisiou ako súčasť programu alebo zmeny programu. Programované zdroje musia mať formu jedného alebo viacerých špecifických programov alebo jednej alebo viacerých priorít v rámci programu.

Zdroje FST sa programujú pre kategórie regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté územia alebo hospodárske činnosti, na základe plánov spravodlivej transformácie územia pripravených v súlade s článkom 7 a schválených Komisiou ako súčasť programu alebo zmeny programu. Programované zdroje musia mať formu jedného alebo viacerých špecifických programov alebo jednej alebo viacerých priorít v rámci programu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie území najviac postihnutých procesom transformácie, ktoré je súčasťou príslušného plánu spravodlivej transformácie územia, riadne odôvodnené a ak príslušný plán spravodlivej transformácie územia je v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom príslušného štátu.

Pokiaľ riadne neodôvodní neudelenie schválenia, Komisia schváli program, ak sú územia, ktoré sú najviac postihnuté procesom transformácie a obsiahnuté v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia, riadne určené a ak príslušný plán spravodlivej transformácie územia je v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom príslušného členského štátu, s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a s jeho priebežnými krokmi do roku 2030 a s Európskym pilierom sociálnych práv.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST pre jednotlivé členské štáty a zo zdrojov prevedených v súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška zdrojov EFRR a ESF+ prevedených do FST je minimálne jeden a pol násobok sumy podpory z FST na túto prioritu, okrem zdrojov uvedených v článku 3a ods. 1, no nesmie presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST tvoria zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST pre jednotlivé členské štáty. Tieto zdroje sa môžu doplniť zdrojmi prevedenými na dobrovoľnom základe v súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+, ktorá sa má previesť na prioritu FST, nesmie presiahnuť 1,5-násobok sumy podpory z FST na túto prioritu. Zdroje prevedené z EFRR a ESF + zachovávajú svoje pôvodné ciele a sú zahrnuté do úrovní tematickej koncentrácie EFRR a ESF +.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. FST je určený pre najzraniteľnejšie komunity v každom regióne, a preto sa na oprávnené projekty financované z FST, ktoré prispievajú k špecifickému cieľu stanovenému v článku 2, vzťahuje spolufinancovanie až do výšky 85 % príslušných nákladov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s príslušnými úradmi dotknutých území jeden alebo viacero plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré pokrývajú jedno alebo viacero postihnutých území zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, a to na základe vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými územiami musia byť územia, ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných miest v oblasti ťažby a používania fosílnych palív a transformačné potreby výrobných postupov priemyselných zariadení spojených s najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia spolu s príslušnými miestnymi a regionálnymi úradmi dotknutých území a v súlade so zásadou partnerstva stanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] a prípadne za pomoci EIB a EIF jeden alebo viacero plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré pokrývajú jedno alebo viacero postihnutých území zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením Komisie () 2016/206617 alebo ich časti, a to na základe vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými územiami musia byť územia, ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných miest v oblasti ťažby a používania fosílnych palív a transformačné potreby výrobných postupov priemyselných zariadení spojených s najvyššími emisiami skleníkových plynov.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) opis prechodu ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu na vnútroštátnej úrovni vrátane časového harmonogramu kľúčových krokov transformácie, ktoré sú v súlade s poslednou verziou národného energetického a klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

a) opis prechodu k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 a ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu do roku 2050 na vnútroštátnej úrovni vrátane časového harmonogramu kľúčových krokov transformácie, ktoré sú v súlade s poslednou verziou národného energetického a klimatického plánu (ďalej len „NEKP“);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) odôvodnenie určenia území, ktoré sú označené ako najviac postihnuté procesom transformácie uvedeným v písmene a) a ktoré majú získať podporu z FST v súlade s odsekom 1;

b) odôvodnenie určenia území, ktoré sú označené ako najviac postihnuté procesom transformácie uvedeným v písmene a) a ktoré majú získať podporu z FST v súlade s odsekom 1 vrátane ukazovateľov, ako sú miera nezamestnanosti a miera vyľudňovania;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z transformácie, ktorým čelia najviac postihnuté územia, vrátane sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny počet dotknutých pracovných miest a zaniknutých pracovných miest, potrieb a cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo ukončením činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov na týchto územiach;

c) posúdenie vplyvu výziev vyplývajúcich z transformácie, ktorým čelia najviac postihnuté územia, vrátane sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny počet dotknutých pracovných miest a zaniknutých pracovných miest, možný dosah na vládne príjmy, potreby a ciele rozvoja, ktoré súvisia s transformáciou alebo ukončením činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov na týchto územiach, ako aj výziev týkajúcich sa energetickej chudoby;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) opis očakávaného prínosu podpory z FST pri riešení sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo;

d) opis očakávaného prínosu podpory z FST pri riešení sociálnych, demografických, hospodárskych, zdravotných a environmentálnych vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) posúdenie jeho súladu s inými národnými, regionálnymi alebo územnými stratégiami a plánmi;

e) prípadne posúdenie jeho súladu s inými národnými, regionálnymi alebo územnými stratégiami a plánmi;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno h</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) ak sa podpora poskytuje na produktívne investície podnikom, ktoré nie sú MSP, vyčerpávajúci zoznam takýchto operácií a podnikov a odôvodnenie potreby takejto podpory prostredníctvom analýzy nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný počet zaniknutých pracovných miest by prevýšil očakávaný počet pracovných miest vytvorených v prípade neuskutočnenia investície;

h) ak sa podpora poskytuje na produktívne investície podnikom, ktoré nie sú MSP, orientačný zoznam takýchto operácií a podnikov a odôvodnenie potreby takejto podpory prostredníctvom analýzy nedostatkov, ktorá preukáže, že očakávaný počet zaniknutých pracovných miest by prevýšil očakávaný počet pracovných miest vytvorených v prípade neuskutočnenia investície;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Na príprave a implementácii plánov spravodlivej transformácie územia sa zúčastňujú príslušní partneri v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

3. Na príprave a implementácii plánov spravodlivej transformácie územia sa zúčastňujú príslušní partneri v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] a prípadne EIB a EIF.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, východiskové hodnoty sa stanovujú na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne. Po tom, ako Komisia schváli žiadosť o zmenu programu predloženú podľa článku [14 ods. 2] nariadenia (EÚ) [nové VN], sa cieľové hodnoty nebudú revidovať.

2. Pokiaľ ide o ukazovatele výstupu, východiskové hodnoty sa stanovujú na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia na základe preskúmania záverečnej správy o výkonnosti programu dospeje k záveru, že sa nedosiahlo aspoň 65 % cieľovej hodnoty stanovenej pre jeden alebo viacero ukazovateľov výstupu alebo výsledku pri zdrojoch FST, môže vykonať finančné opravy podľa článku [98] nariadenia (EÚ) [nové VN] znížením podpory z FST určenej na túto prioritu proporcionálne k dosiahnutým úspechom.

Komisia môže na základe záverečnej správy o výkonnosti programu vykonať finančné opravy v súlade s nariadením (EÚ) [nové VN].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Prechodné ustanovenia

 

Členské štáty budú čerpať prechodné obdobie do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] na prípravu a prijatie plánov spravodlivej transformácie územia. Počas uvedeného prechodného obdobia sú všetky členské štáty plne oprávnené podľa tohto nariadenia získať financovanie, ktoré Komisia nezohľadňuje pri rozhodovaní o zrušení záväzku alebo strate financovania.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10b

 

Preskúmanie

 

Komisia najneskôr do konca strednodobého preskúmania budúceho viacročného finančného rámca preskúma vykonávanie FST a posúdi, či je vhodné zmeniť rozsah jeho pôsobnosti v súlade s možnými zmenami v nariadení 2020/... [nariadenie o taxonómii], s cieľmi Únie v oblasti klímy stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/... [európsky právny predpis v oblasti klímy] a s vývojom implementácie akčného plánu pre udržateľné financie. Komisia na základe toho predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej môžu byť pripojené legislatívne návrhy.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Úvod

 

V legislatívnych návrhoch, ktorými sa upravuje využívanie financovania v rámci politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, bude jedným z hlavných cieľov, ktoré prispejú k investíciám EÚ, „ekologickejšia, nízkouhlíková Európa, a to vďaka podpore ekologickej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika“. Toto slúži na vykonávanie Parížskej dohody. Okrem toho sa má 25 % celkových výdavkov VFR vynaložiť na činnosti súvisiace s klímou.

 

V rámci európskej zelenej dohody sa ešte viac posilňuje záväzok EÚ k ekologickejšej budúcnosti, v ktorej sa stanovuje nová politika rastu pre Európu s ambicióznym cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť do roku 2050, čo je cieľ, ktorý Európska rada schválila 12. decembra 2019.

 

Na ceste k ekologickému hospodárstvu a klimatickej neutralite však existujú osobitné ťažkosti, ktoré by sme mali urýchlene riešiť. Existuje napríklad veľký počet regiónov, ktoré sú stále závislé od priemyselných procesov s fosílnymi palivami alebo vysokými emisiami skleníkových plynov. Prechod týchto regiónov na klimaticky neutrálne hospodárstvo je preto obrovskou výzvou. Hospodárske činnosti s vysokou úrovňou intenzity emisií skleníkových plynov alebo založené na výrobe a využívaní fosílnych palív, ako sú čierne a hnedé uhlie, sa budú musieť nevyhnutne obmedziť jednak z hľadiska hospodárskej produkcie, jednak z hľadiska miery zamestnanosti. Ďalšie odvetvia s vysokými úrovňami emisií skleníkových plynov budú musieť upustiť od procesov s vysokými emisiami CO2: budú sa musieť transformovať. Okrem toho sa bude musieť zmeniť aj množstvo ďalších pracovných miest, ktoré nepriamo závisia od uvedených činností, alebo by mohli zaniknúť. Všetky tieto zmeny budú mať priamy vplyv na životy ľudí a nevyhnutne povedú k širokej škále sociálnych výziev.

 

Spravodajca preto veľmi víta skutočnosť, že predložením samostatného nového návrhu nariadenia na zriadenie fondu na spravodlivý prechod v období financovania po roku 2020 Komisia venovala pozornosť týmto sociálnym, hospodárskym a environmentálnym výzvam a poukázala na význam spoločnej reakcie EÚ na potrebu spravodlivého prechodu.

 

Spravodajca sa však domnieva, že tento návrh, ktorý predstavuje prvý legislatívny návrh, ktorým sa vykonávajú priority stanovené v európskej zelenej dohode a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu, stále potrebuje určité zmeny, doplnenia a úpravy. Spravodajca je obzvlášť znepokojený sociálno-ekonomickým vplyvom procesu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a je pevne presvedčený, že EÚ musí dosiahnuť prechod bez toho, aby rozdiely medzi regiónmi ďalej rástli a aby sa zabúdalo na niektorých občanov.

 

B. Štruktúra Mechanizmu spravodlivej transformácie

 

Spravodajca víta trojpilierovú štruktúru Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý pozostáva z Fondu na spravodlivú transformáciu, špecializovaného programu v rámci fondu InvestEU a úverového nástroja verejného sektora so skupinou EIB. Fond na spravodlivý prechod sa bude primárne využívať na poskytovanie grantov a bude sa zameriavať na hospodársku diverzifikáciu a rekvalifikáciu a aktívne začlenenie pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, zatiaľ čo ostatné dva piliere sa budú opierať o súkromné investície a vyvážia verejné financovanie.

 

Spravodajca tiež poukazuje na to, že Fond na spravodlivý prechod sa vykonáva v rámci zdieľaného hospodárenia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a zainteresovanými stranami, pretože takto sa zabezpečí zodpovednosť za transformačnú stratégiu. Kľúčový význam má aj dodržiavanie zásady partnerstva, keďže sa tým zabezpečuje, aby sa s hospodárskymi a sociálnymi partnermi konzultovalo o otázkach programovania a vykonávania.

 

C. Rozsah podpory

 

Spravodajca víta skutočnosť, že navrhovaný FST bude podporovať činnosti v oblasti hospodárskej diverzifikácie, rekvalifikácie pracovníkov a obnovy životného prostredia. Ide o širokú škálu činností, ktorá zahŕňa investície do: MSP, výskumu a vývoja, technológie a infraštruktúry súvisiace s energetikou, digitalizácie, obnovy, obehového hospodárstva, zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie pracovníkov, ako aj podpory a začleňovania uchádzačov o zamestnanie. Zoznam činností by však mal mať širší rozsah pôsobnosti s cieľom umožniť regiónom, ľuďom, podnikom a iným zainteresovaným stranám účinne čeliť sociálnym, pracovným, hospodárskym a environmentálnym dôsledkom prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

 

Spravodajca by chcel vylúčiť z financovania FST investície do iných podnikov ako MSP, keď sa pracovné miesta a výrobné procesy presúvajú z jedného členského štátu do druhého alebo do tretej krajiny. Okrem toho spravodajca súhlasí s tým, že sa z financovania vylúčia investície týkajúce sa fosílnych palív, domnieva sa však, že investície do činností súvisiacich so zemným plynom by mali byť za určitých prísnych podmienok oprávnené na financovanie.

 

D. Rozpočet

 

Spravodajca víta to, že navrhovaný FST podporí energetickú transformáciu a bude podporovať oveľa širší rozsah činností v rámci troch širokých kategórií: sociálna podpora, hospodárska revitalizácia a obnova pôdy. Spravodajca tiež víta zmenený návrh Komisie, v ktorom sa navrhuje podstatne vyšší rozpočet a dodatočné zdroje z Nástroja Európskej únie na obnovu. Keďže ale ambiciózne politické ciele EÚ možno dosiahnuť len prostredníctvom ambiciózneho rozpočtu, sú potrebné aj ďalšie zdroje, ktoré by nemali ohroziť financovanie ostatných kohéznych fondov. Okrem toho možno zdroje FST doplniť dobrovoľnými presunmi z EFRR a ESF+.

 

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že by sa malo odmeňovať dodatočné úsilie členských štátov vedúce k zníženiu emisií nad rámec cieľa. Spravodajca preto podporuje zavedenie stimulov, ako je Mechanizmus ekologického odmeňovania, ktorý prideľuje dodatočné prostriedky tým členským štátom, ktoré rýchlejšie znižujú svoje emisie skleníkových plynov.  Podľa spravodajcu by treba venovať osobitnú pozornosť ostrovom a najvzdialenejším regiónom a zabezpečiť im osobitné prostriedky.

 

E. Záver:

 

Táto správa je výsledkom intenzívnych diskusií a kompromisov. Spravodajca by sa predovšetkým rád poďakoval tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín, ako aj spravodajcom výboru požiadaného o stanovisko z piatich pridružených výborov a dvoch ďalších výborov požiadaných o stanovisko. Spravodajca teraz teší na intenzívne medziinštitucionálne rokovania po letnej prestávke.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (26.6.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre regionálny rozvoj</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9‑0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): <Depute>Siegfried Mureşan </Depute>

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca plne podporuje Fond na spravodlivú transformáciu v súlade s uznesením Parlamentu z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch.[1]

V tomto uznesení Parlament „vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plný súlad budúceho VFR s Parížskou dohodou a zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalšieho výrazného skoku v politickom a finančnom úsilí s cieľom dosiahnuť jej ciele, ako aj spravodlivý prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo založené na najvyšších kritériách sociálnej spravodlivosti, aby sa na nikoho a ani na žiadny región nezabudlo“.

Spravodajca sa domnieva, že Fond na spravodlivú transformáciu (FST) treba posilniť zvýšením rozpočtových prostriedkov, aby mohol dosiahnuť svoje ambiciózne ciele. Prístup k financovaniu z FST by mal byť nezávislý od iných štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Spravodajca sa preto domnieva, že hoci je potrebné zabezpečiť najvyššiu mieru komplementárnosti medzi fondmi EÚ, prístup do FST by nemal byť podmienený tým, aby bol „spárovaný“ s inými kohéznymi fondmi, a to z týchto dôvodov:

 

1.  FST je doplnkovým nástrojom k iným nástrojom, ktoré sa využívajú v rámci politiky súdržnosti EÚ. Bude zohrávať kľúčovú úlohu pri prekonávaní jednej z najväčších výziev na ceste ku klimatickej neutralite. V súlade s politickým významom tohto fondu by preto jeho fungovanie a prideľovanie jeho prostriedkov malo byť čo najnezávislejšie od ostatných nástrojov financovania, pričom by sa mala zachovať komplementárnosť s nimi.

2.  Požiadavka na spárovanie prideľovania rozpočtových prostriedkov FST so zodpovedajúcimi štrukturálnymi fondmi predpokladá využívanie príslušných fondov. Malo by sa ponechať na členských štátoch, aby rozhodli, ako prideliť vnútroštátne finančné krytie na základe ich hospodárskych, sociálnych a územných charakteristík, a to pod podmienkou, že toto pridelenie bude v súlade s právnym rámcom EÚ. Požadovať spárovanie rozpočtových prostriedkov z FST s financovaním súdržnosti by znamenalo ďalšiu podmienku pre členské štáty, čo by spôsobilo dodatočnú záťaž.

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické ciele. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskom ekologickom dohovore11 a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku hospodárskych a sociálnych nákladov spojených s prechodom na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, ktorej cieľom je obmedziť nárast globálnej teploty výrazne pod úroveň 1,5°C, a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické ciele, ako aj Európsky pilier sociálnych práv. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskej zelenej dohode11 a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku hospodárskych a sociálnych nákladov spojených s prechodom na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnocennými absorpciami.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, musí byť spravodlivá a spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia aj členské štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej hospodárske a sociálne dôsledky a zaviesť všetky možné nástroje na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov. Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

(3) Aby bola transformácia úspešná, musí byť inkluzívna a spoločensky prijateľná pre všetkých, musí znižovať nerovnosti a nesmie na nikoho zabudnúť. Únia, členské štáty, ako aj rôzni regionálni a miestni aktéri by preto mali od začiatku zohľadniť jej environmentálne, hospodárske a sociálne dôsledky a dôsledky pre pracovný trh a zaviesť všetky možné nástroje na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov a posilnenie tých priaznivých, ako je napríklad tvorba nových, dôstojných a udržateľných pracovných miest alebo zlepšenie kvality ovzdušia. Rozpočet Únie zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v európskom ekologickom dohovore a v investičnom pláne pre udržateľnú Európu, Mechanizmus spravodlivej transformácie by mal dopĺňať ostatné činnosti vykonávané na základe budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Mal by prispieť k riešeniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite Únie spojením výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a sociálne ciele na regionálnej úrovni.

(4) Ako sa uvádza v európskej zelenej dohode a v investičnom pláne pre udržateľnú Európu, ktoré prostredníctvom rozpočtu EÚ a súvisiacich nástrojov mobilizujú aspoň 1 bilión EUR na podporu udržateľných investícií v nasledujúcom desaťročí, Mechanizmus spravodlivej transformácie  by mal predovšetkým podporovať pracovníkov a občanov regiónov zasiahnutých touto transformáciou a zároveň dopĺňať činnosti príslušných programov týkajúce sa zelenej transformácie v rámci VFR na roky 2021 – 2027. Mal by prispieť k riešeniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov prechodu ku klimatickej neutralite Únie do roku 2050, najmä na dotknutých pracovníkov v rámci procesu, a to spojením výdavkov rozpočtu Únie na klimatické a sociálne ciele na regionálnej úrovni.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), ktorý je jedným z pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie implementovaného v rámci politiky súdržnosti. Cieľom FST je zmierniť nepriaznivé účinky klimatickej transformácie tým, že sa podporia najviac postihnuté územia a dotknutí pracovníci. V súlade so špecifickým cieľom FST by akcie podporované z FST mali priamo prispievať k zmierneniu dôsledkov transformácie, a to financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva a zmiernením negatívnych dôsledkov pre zamestnanosť. Táto skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni ako politické ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený spolu s nimi.

(5) Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), ktorý je jedným z pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie implementovaného v rámci politiky súdržnosti. Cieľom FST je nielen zmierniť a kompenzovať nepriaznivé účinky klimatickej transformácie, ale aj vytvoriť a posilniť budúce pozitívne účinky tým, že sa podporia najviac postihnuté územia, ako aj ľudia, ktorí v ňom žijú, a najmä dotknutí pracovníci, a pomôcť dosiahnuť spravodlivý prechod na klimatickú neutrálnosť do roku 2050. V súlade so špecifickým cieľom FST by akcie podporované z FST mali priamo prispievať k uľahčeniu a urýchleniu dôsledkov transformácie, a to financovaním diverzifikácie, zmeny zamerania a modernizácie miestneho hospodárstva a zmiernením negatívnych dôsledkov pre zamestnanosť a životnú úroveň.  Táto skutočnosť sa odráža v špecifickom cieli FST, ktorý je stanovený na rovnakej úrovni ako politické ciele stanovené v článku [4] nariadenia EÚ [nové VN] a je uvedený spolu s nimi. Podpora by sa mala poskytovať aj pre územia, kde sa po postupnom ukončovaní banských činností uskutočňujú významné štrukturálne zmeny.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Poskytovanie podpory Únie a jej financovanie by malo zabezpečiť, aby všetky oprávnené projekty v každom členskom štáte boli v súlade so povinnosťou Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so záväzkom plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a so zvýšenými ambíciami Únie navrhnutými v európskom ekologickom dohovore by mal FST zásadným spôsobom prispievať k tomu, aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti klímy. Zdroje z vlastného finančného krytia FST sú doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec investícií potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov Únie vynaložených na plnenie cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené z EFRR a ESF+ sa budú plne podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty.

(6) Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody, so záväzkom plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a so zvýšenými ambíciami Únie navrhnutými v európskej zelenej dohode by mali politika súdržnosti a FST zásadným spôsobom prispievať k tomu, aby sa uplatňovali opatrenia v oblasti klímy. Zdroje z vlastného finančného krytia FST sú doplnkové a budú sa poskytovať nad rámec investícií potrebných na dosiahnutie celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov Únie vynaložených na plnenie cieľov v oblasti klímy. Zdroje prevedené na dobrovoľnom základe z EFRR a ESF+  sa môžu ďalej podieľať na dosiahnutí tejto cieľovej hodnoty a uľahčovať zelenú transformáciu a zároveň v plnej miere prispievať k novým vysokokvalitným pracovným miestam, inkluzívnemu udržateľnému rastu a regionálnemu rozvoju.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a s cieľom preukázať odhodlanie Únie dosiahnuť hospodárske oživenie v rámci udržateľného rozvoja je potrebné, aby budúci VFR a plán obnovy Európy viedli k zvýšeniu sumy pridelenej na FST.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Zdroje FST by mali byť úmerné jeho ambicióznemu cieľu. Na zmiernenie účinkov prechodu ku klimatickej neutralite by FST mal mať osobitné prideľovanie finančných prostriedkov, ktoré by bolo nezávislé od prideľovania iných štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prístup k FST by nemal byť podmienený presunmi z iných fondov EÚ. Takýto nezávislý prístup umožní, aby FST  fungoval primerane, priniesol očakávané výsledky a predvídateľnosť pre príjemcov.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Zdrojmi z FST by sa mali dopĺňať zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti.

(7) Samotné zdroje FST nebudú stačiť na riešenie všetkých výziev súvisiacich s prechodom ku klimatickej neutralite. Z tohto dôvodu by sa zdrojmi z FST mali dopĺňať zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti. Dobrovoľné príspevky prevedené z EFRR a ESF+ do JTF sa nedotýkajú iných cieľov politiky súdržnosti a finančných prostriedkov pridelených na iné ciele v rámci EFRR a ESF+. Prevedené príspevky by nemali presiahnuť 20 % zdrojov pôvodne pridelených členskému štátu pre EFRR a ESF+.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Finančné krytie predstavuje v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v súlade s článkom [17] Medziinštitucionálnej dohody [medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení]+ a môže sa zvýšiť rozhodnutím rozpočtového orgánu. Okrem toho sa finančné krytie pre FST môže zvýšiť o dodatočné príspevky členských štátov a o iné zdroje v súlade s uplatniteľným základným aktom a popri prípadoch uvedených v článku 21 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách tak môže predstavovať vonkajšie pripísané príjmy.

 

_____________

 

+ Odkaz sa bude podľa potreby aktualizovať podľa medziinštitucionálnej dohody uplatniteľnej na obdobie 2021 – 2027.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je výzvou pre všetky členské štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie členské štáty, ktoré značne závisia od fosílnych palív alebo priemyselných činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré treba postupne ukončovať alebo adaptovať v dôsledku prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na tento účel.  FST by sa preto mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale rozdelenie finančných prostriedkov by malo odrážať schopnosť členských štátov financovať potrebné investície na zvládnutie prechodu ku klimatickej neutralite.

(8) Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je výzvou pre všetky členské štáty. Bude mimoriadne náročný pre tie členské štáty, ktoré značne závisia od fosílnych palív a v menšej miere od priemyselných činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré treba postupne ukončovať alebo adaptovať v dôsledku prechodu ku klimatickej neutralite, a ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na tento účel. FST by sa preto mal vzťahovať na všetky členské štáty, ale rozdelenie finančných prostriedkov by malo podporovať členské štáty, ktoré to potrebujú, na základe ich finančnej kapacity, aby mohli prinášať potrebné investície na zvládnutie prechodu ku klimatickej neutralite. Osobitná pozornosť by sa mala venovať ostrovným alebo riedko osídleným a vzdialeným oblastiam, v ktorých je realizácia energetického prechodu ku klimatickej neutralite náročnejšia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá, ktoré Európsky parlament a Rada prijali na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup na stanovenie a plnenie rozpočtu prostredníctvom grantov, verejných obstarávaní, cien a nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásady právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  V súlade s nariadením (EÚ).../... [o Nástroji Európskej únie na obnovu] a v medziach zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa mali opatrenia v rámci FST týkajúce sa obnovy a odolnosti vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný vplyv krízy COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa mali použiť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dodržanie lehôt stanovených v nariadení (EÚ) .../...[o nástroji Európskej únie na obnovu].

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy investícií, ktorých výdavky možno podporovať z FST. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia. Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré podporujú miestne hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele ekologického dohovoru. Financované projekty by mali prispievať k prechodu na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo. V prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť podpora naviazaná na postupné ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou emisií skleníkových plynov, podpora by mala byť zameraná nové činnosti zavádzaním nových technológií, nových postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k významnému zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri zachovaní a posilnení zamestnanosti a predchádzaní zhoršovaniu životného prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia a výskum v oblasti pokročilých a udržateľných technológií, ako aj v oblasti digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie účinky prechodu ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a prispejú k nemu.

(10) V tomto nariadení sa určujú druhy investícií, ktorých výdavky možno podporovať z FST. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia. Do zoznamu investícií by sa mali zaradiť tie, ktoré podporujú miestne hospodárstvo a sú dlhodobo udržateľné, s prihliadnutím na všetky ciele zelenej dohody, pričom by sa mal chrániť, zachovávať a posilňovať prírodný kapitál Únie a mala by sa zvýšiť úroveň zdravia a dobrých životných podmienok vzhľadom na environmentálne riziká a vplyvy. Financované projekty by mali prispievať k prechodu na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo. V prípade upadajúcich odvetví, ako je výroba energie z čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo ťažba týchto tuhých fosílnych palív, by mala byť podpora naviazaná na postupné ukončovanie činnosti a na zodpovedajúce zníženie úrovne zamestnanosti. Pokiaľ ide o transformáciu odvetví s vysokou úrovňou emisií skleníkových plynov, podpora by mala byť zameraná nové činnosti zavádzaním nových technológií, nových postupov alebo výrobkov, ktoré povedú k významnému zníženiu emisií v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a v súlade s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 205013 pri zachovaní a posilnení zamestnanosti a predchádzaní zhoršovaniu životného prostredia. Podpora by mala byť dostupná aj pre nepriame odvetvia a pracovné miesta závislé od hodnotových reťazcov fosílnych palív a priemyselných postupov spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov, napríklad pre rekvalifikáciu pracovníkov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj činnostiam, ktorými sa podporuje inovácia a výskum v oblasti pokročilých a udržateľných technológií, ako aj v oblasti digitalizácie a pripojiteľnosti, a to za predpokladu, že takéto opatrenia pomôžu zmierniť negatívne vedľajšie účinky prechodu ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu a prispejú k nemu.

_________________

_________________

13Ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – COM(2018) 773 final, s názvom „Čistá planéta pre všetkých. Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

13Ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – COM(2018) 773 final, s názvom „Čistá planéta pre všetkých. Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) FST by sa mal využívať aj na podporu investícií do sociálnych, vzdelávacích, zdravotníckych a kultúrnych projektov, pod podmienkou vytvorenia nových pracovných miest, najmä v regiónoch, ktoré sú závislé od hospodárstva s vysokými emisiami uhlíka a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Takéto investície by pomohli zabezpečiť, aby obyvatelia regiónov, ktoré prechádzajú transformáciou, mali prístup k vysokokvalitným verejným službám a službám všeobecného záujmu na účely podpory sociálne spravodlivej transformácie, pri ktorej sa na nikoho nezabudne.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí sú najviac zraniteľní voči klimatickej transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým pracovným príležitostiam, ako aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne ich začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí sú najviac zraniteľní voči klimatickej transformácii, vrátane tých, ktorí sú postihnutí energetickou chudobou, a tých, ktorí sa považujú za najzraniteľnejších, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ).../... [o ESF+] by sa mal FST vzťahovať aj na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu dotknutých pracovníkov s cieľom pomôcť im prispôsobiť sa novým pracovným príležitostiam a dosiahnuť rodovú rovnováhu vo všetkých odvetviach, ako aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne ich začleňovať do trhu práce. Celkovým cieľom klimatickej transformácie, Mechanizmu spravodlivej transformácie a FST by malo byť vytvorenie čistého účinku na zamestnanosť a vytváranie nových vysokokvalitných pracovných miest.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) S cieľom zabrániť prehlbovaniu nerovností v procese spravodlivej transformácie je nevyhnutné uplatňovať inkluzívne politiky a stratégie. Hlavnou zásadou poskytnutia podpory v rámci FST by malo byť presadzovanie sociálnej súdržnosti, pričom sa musí zaistiť presadzovanie rodovej rovnosti, zlepšenie podmienok pre migrantov a utečencov, mladých a starších pracovníkov a nízkokvalifikovaných pracovníkov a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Členské štáty a Komisia by mali zaručiť, aby sa implementáciou priorít financovaných zo zdrojov FST prispelo k rešpektovaniu a podpore rovnosti žien a mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku diverzifikáciu území postihnutých transformáciou, by sa z FST mala poskytovať podpora na produktívne investície v MSP. Produktívne investície by sa mali chápať ako investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. V prípade iných podnikov ako MSP by sa produktívne investície mali podporovať len vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku pracovných miest vyplývajúceho z transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. Investície do existujúcich priemyselných zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém Únie na obchodovanie s emisiami, by mali byť povolené, ak prispievajú k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a cielia výrazne pod úroveň príslušných referenčných hodnôt stanovených na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú k ochrane značného počtu pracovných miest. Akékoľvek takéto investície by mali byť náležite odôvodnené v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu a politiky súdržnosti by podpora pre podniky mala byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa mala obmedziť podpora produktívnych investícií pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach určených ako podporované oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ.

(12) S cieľom posilniť hospodársku diverzifikáciu a zmenu zamerania území postihnutých transformáciou by sa z FST mala poskytovať podpora na produktívne investície v MSP. Produktívne investície by sa mali chápať ako investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti. V prípade iných podnikov ako MSP by sa produktívne investície mali podporovať len vtedy, ak sú potrebné na zmiernenie zániku pracovných miest vyplývajúceho z transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom. Investície do existujúcich priemyselných zariadení vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém Únie na obchodovanie s emisiami, by mali byť povolené, ak prispievajú k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a cielia výrazne pod úroveň príslušných referenčných hodnôt stanovených na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú k ochrane značného počtu pracovných miest. Akékoľvek takéto investície by mali byť náležite odôvodnené v príslušnom pláne spravodlivej transformácie územia a mali by byť udržateľné a konzistentné so zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu a politiky súdržnosti by podpora pre podniky mala byť v súlade s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými v článkoch 107 a 108 ZFEÚ, a  najmä by sa mala obmedziť podpora produktívnych investícií pre iné podniky než MSP na podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach určených ako podporované oblasti, a to na účely všetkých kategórií stanovených v článku 107 ods. 3 ZFEÚ. Produktívne investície pre podniky by nemali narúšať hospodársku súťaž medzi podnikmi.

_________________

_________________

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci musia byť flexibilné s cieľom zabezpečiť, aby regióny v procese transformácie mohli prilákať súkromné investície. Pri navrhovaní nových usmernení by Komisia preto mala zohľadniť aj problémy štrukturálnych zmien v príslušných regiónoch a zároveň zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Pravidlá štátnej pomoci by mali umožniť všetkým regiónom prijímajúcim pomoc prostredníctvom FST účinne riešiť hrozbu straty pracovných miest v ranom štádiu. Mala by sa umožniť primeraná flexibilita podľa platných pravidiel bez ohľadu na postavenie podporovaných regiónov.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu pri programovaní zdrojov FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu by malo byť možné pripraviť samostatný program FST alebo naprogramovať zdroje FST do jednej alebo viacerých osobitných priorít v rámci programu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] by sa zdroje FST mali posilniť doplnkovým financovaním z EFRR a ESF+. Príslušné sumy prevedené z EFRR a ESF+ by mali byť v súlade s typom operácií stanoveným v plánoch spravodlivej transformácie územia.

(13) S cieľom poskytnúť flexibilitu a súdržnosť pri programovaní zdrojov FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu by mali členské štáty v úzkej spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi a sociálnymi partnermi naprogramovať zdroje FST do jednej alebo viacerých osobitných priorít v rámci programu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej len „ESF+“) alebo Kohézneho fondu. V súlade s článkom 21a nariadenia (EÚ) [nové VN] sa môžu zdroje FST posilniť na dobrovoľnej báze doplnkovým financovaním z EFRR a ESF+, ak je takáto doplnkovosť oprávnená a neovplyvňuje dosahovanie cieľov, pre ktoré sú prostriedky z EFRR a ESF+ alokované . Samostatný program FST by sa mohol pripraviť ako alternatíva v prípade, že objektívne okolnosti odôvodňujú takýto postup.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Sumy presunuté z EFRR a ESF+ by mali byť v súlade s druhom operácií stanoveným v plánoch spravodlivej transformácie územia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Pri čerpaní zdrojov z FST by sa mala minimalizovať administratívna záťaž a náklady pre prijímateľov prostriedkov z fondu, ako aj všetkých zúčastnených subjektov v súlade so zjednodušujúcimi opatreniami zavedenými nariadením (EÚ).../... [nové VN].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Podpora z FST by mala byť podmienená účinnou implementáciou procesu transformácie na konkrétnom území s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti by členské štáty mali vypracovať v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami a s podporou Komisie plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých sa podrobne opíše proces transformácie, v súlade s ich národnými energetickými a klimatickými plánmi. Na tento účel by Komisia mala zriadiť platformu pre spravodlivú transformáciu, ktorá by vychádzala z existujúcej platformy pre transformujúce sa uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka získaných ponaučení a najlepších postupov vo všetkých postihnutých sektoroch.

(14) Podpora z FST by mala byť podmienená účinnou implementáciou procesu transformácie na konkrétnom území s cieľom dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti členské štáty vypracujúúzkej spolupráci so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami a s podporou Komisie plány spravodlivej transformácie územia, v ktorých sa podrobne opíše proces transformácie, v súlade s ich národnými energetickými a klimatickými plánmi. Na tento účel by Komisia mala zriadiť platformu pre spravodlivú transformáciu, ktorá by vychádzala z existujúcej platformy pre transformujúce sa uhoľné regióny, aby umožnila dvojstrannú a viacstrannú výmenu skúseností, čo sa týka získaných ponaučení a najlepších postupov vo všetkých postihnutých sektoroch. Okrem toho by plány spravodlivej transformácie územia mali byť v súlade s príslušnými územnými stratégiami uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ).../... [nové VN] vrátane stratégií pre inteligentnú špecializáciu (S3), NEKP a Európskeho piliera sociálnych práv s cieľom formovať a implementovať FST, ktorý zahŕňa strategickú koordináciu miestneho, regionálneho a vnútroštátneho úsilia a úsilia Únie o diverzifikáciu regionálnych hospodárstiev a zároveň zabezpečuje spravodlivú a čestnú transformáciu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Aby bola ekologická transformácia úspešná, všetky členské štáty by mali podporiť cieľ Únie týkajúci sa dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Členské štáty, ktoré sa doposiaľ nezaviazali tento cieľ splniť, by mali mať len čiastočný prístup k svojim národným alokáciám v rámci FST. V takom prípade by sa mali uprednostňovať regióny v tých členských štátoch, ktoré sa zaviazali plniť tento cieľ.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 15</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V plánoch spravodlivej transformácie územia by sa mali určiť územia, ktoré transformácia najviac postihne a na ktoré by sa mala sústrediť pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva, najmä pokiaľ ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív alebo iným činnostiam spojeným s vysokými emisiami skleníkových plynov. Uvedené územia by mali byť presne vymedzené a zodpovedať regiónom na úrovni NUTS 3 alebo by mali byť ich súčasťou. V plánoch by mali byť podrobne opísané výzvy a potreby týchto území a mali by sa určiť typy operácií potrebných na zabezpečenie súdržného rozvoja hospodárskych činností odolných proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s transformáciou na klimatickú neutralitu a s cieľmi ekologického dohovoru. Finančnú podporu z FST by mali dostávať len investície, ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. Plány spravodlivej transformácie územia by mali byť súčasťou programov (podporovaných z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu alebo FST), ktoré schvaľuje Komisia.

(15) V plánoch spravodlivej transformácie územia by sa mali určiť územia, ktoré transformácia najviac postihne a na ktoré by sa mala sústrediť pomoc z FST. Zároveň by sa v nich mali opísať osobitné činnosti, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva, na posilnenie zamestnanosti a na zabránenie znehodnocovaniu životného prostredia, najmä pokiaľ ide o konverziu alebo uzavretie zariadení, ktoré sa venujú výrobe fosílnych palív alebo iným činnostiam spojeným s vysokými emisiami skleníkových plynov. Uvedené územia by mali byť presne vymedzené, pričom môžu byť súčasťou väčších jednotiek, ako sú regióny na úrovni NUTS 3, alebo im môžu zodpovedať. V plánoch by mali byť podrobne opísané výzvy a potreby týchto území a mali by sa určiť typy operácií potrebných na zabezpečenie súdržného rozvoja hospodárskych činností odolných proti zmene klímy, ktoré sú zároveň v súlade s transformáciou na klimatickú neutralitu a s cieľmi zelenej dohody. Plány by mali obsahovať podrobné informácie o synergiách a komplementárnosti s inými programami Únie a piliermi Mechanizmu spravodlivej transformácie a prípadne aj s modernizačným fondom s cieľom riešiť identifikované rozvojové potreby. Finančnú podporu z FST by mali dostávať len investície, ktoré sú v súlade s plánmi transformácie. Plány spravodlivej transformácie územia by mali byť súčasťou programov (podporovaných EFRR, ESF+, prípadne Kohéznym fondom alebo FST), ktoré schvaľuje Komisia. Komisia by mala na žiadosť členských štátov poskytnúť technickú pomoc v prípade, že nemajú potrebnú administratívnu kapacitu alebo majú ťažkosti s vypracúvaním plánov spravodlivej transformácie územia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 15 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Vzhľadom na obrovské úsilie, ktoré musia MSP vynaložiť v boji proti dôsledkom krízy Covid-19, miestne, regionálne a ústredné orgány, podniky a iné subjekty, ktoré žiadajú o financovanie v rámci FST, by mali byť podporované jednoduchým, komplexným a ľahko riadeným postupom podávania žiadostí a podávania správ, ktorý umožní poskytovanie cielenej podpory.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme toho, aby sa využívanie zdrojov FST čo najviac orientovalo na výsledky, v súlade so zásadou proporcionality by mala mať Komisia možnosť uplatniť finančné opravy v prípade vážneho nesplnenia cieľových hodnôt stanovených pre špecifický cieľ FST.

(16) V záujme toho, aby využívanie zdrojov FST zabezpečilo dosiahnutie plánovaných výsledkov, v súlade so zásadou proporcionality by mala mať Komisia možnosť uplatniť finančné opravy v prípade vážneho nesplnenia cieľových hodnôt stanovených pre špecifický cieľ FST.

</Amend> 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec pre FST by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na určenie ročného rozdelenia dostupných alokácií pre jednotlivé členské štáty v súlade s prílohou I.

(18) S cieľom stanoviť vhodný finančný rámec pre FST by sa mali na Komisiu preniesť delegované právomoci na určenie ročného rozdelenia dostupných alokácií pre jednotlivé členské štáty v súlade s prílohou I. .

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) na poskytovanie podpory územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) na poskytovanie podpory územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým a geografickým výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] FST prispieva k jedinému špecifickému cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

V súlade s článkom [4 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN] FST prispieva k jedinému špecifickému cieľu, a to „umožňovať regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo“. Investície by sa mali zameriavať na zmierňovanie straty pracovných miest vyplývajúcich z tohto prechodu, a to podporou obnovy a vytvárania nových pracovných miest.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 7,5 miliardy EUR v cenách roku 2018, pričom táto suma môže byť navýšená o dodatočné zdroje alokované v rozpočte Únie a o iné zdroje v súlade s uplatniteľným základným aktom.

Zdroje FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, ktoré sú k dispozícii na rozpočtový záväzok na roky 2021 – 2027, predstavujú 25 000 000 000 EUR v cenách roku 2018. Finančné krytie FST  sa môže dodatočne navýšiť o dobrovoľné príspevky členských štátov a o iné zdroje v súlade s uplatniteľným základným aktom, ktoré okrem prípadov uvedených v článku 21 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavujú vonkajšie pripísané príjmy.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – pododsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na podnet Komisie sa 0,35 % sumy uvedenej v prvom pododseku alokuje na technickú pomoc.

Na podnet Komisie sa minimálny podiel 0,35 % sumy uvedenej v prvom pododseku alokuje na technickú pomoc, s možnosťou navýšenia tohto podielu na žiadosť členského štátu na základe osobitnej povahy plánu spravodlivej transformácie územia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme vykonávacím aktom rozhodnutie, ktorým stanoví ročné rozdelenie zdrojov pre jednotlivé členské štáty vrátane akýchkoľvek dodatočných zdrojov uvedených v odseku 2 v súlade s metodikou stanovenou v prílohe I.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10 prijať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím rozhodnutia, ktoré stanoví ročné rozdelenie zdrojov pre jednotlivé členské štáty vrátane akýchkoľvek dodatočných zdrojov uvedených v odseku 2 v súlade s metodikou stanovenou v prílohe I.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty, ktoré ešte neprijali záväzok Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, budú mať v rámci FST prístup len k jednej tretine (tzv. nezmrazenej časti) ich národnej alokácie, zvyšné dve tretiny (tzv. zmrazená časť) sa sprístupnia po prijatí tohto záväzku. V takom prípade budú mať regióny, ktoré sa zaviažu plniť tento cieľ, prioritný prístup k nezmrazenej časti národnej alokácie.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN] akékoľvek dodatočné zdroje uvedené v odseku 2 alokované na FST v rozpočte Únie alebo poskytnuté z iných zdrojov si nesmú vyžadovať doplnkovú podporu z EFRR alebo ESF+.

vypúšťa sa

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – nadpis</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prostriedky z Nástroja Európskej únie na obnovu

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – odsek 1 – pododsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) .../... [o Nástroji Európskej únie na obnovu] sa vykonajú v rámci FST sumou 30 000 000 000 EUR v cenách roku 2018 zo sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode vi) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Táto suma sa považuje za iné zdroje podľa článku 3 ods. 2 a predstavuje vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a.

 

Tieto prostriedky budú k dispozícii na rozpočtový záväzok v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu na roky 2021 až 2024 ako doplnok k celkovým zdrojom uvedeným v článku 3, a to takto:

 

– 2021: 7 495 797 242 EUR;

 

– 2022: 7 496 636 094 EUR;

 

– 2023: 7 496 371 621 EUR;

 

– 2024: 7 495 899 220 EUR.

 

____________________________

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1–222).“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – odsek 1 – pododsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho sa zo zdrojov uvedených v prvom pododseku sprístupní 15 295 823 EUR v cenách roku 2018 na administratívne výdavky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.  Na podnet Komisie sa minimálny podiel 0,35 % sumy uvedenej v prvom pododseku alokuje na technickú pomoc, s možnosťou navýšenia tohto podielu na žiadosť členského štátu na základe osobitnej povahy plánu spravodlivej transformácie územia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3.  Ročné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 podľa členských štátov sa zahrnie do rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 3 ods. 3 v súlade s metodikou stanovenou v prílohe I.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3a – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.  Odchylne od článku 14 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa pravidlá zrušenia viazanosti stanovené v [hlave VII kapitole IV ] nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] uplatňujú na rozpočtové záväzky na základe zdrojov uvedených v odseku 1. Odchylne od článku 12 ods. 4 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tieto zdroje nesmú použiť v rámci následného programu či akcie.“

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré prispievajú k implementácii plánov spravodlivej transformácie územia vytvorených v súlade s článkom 7.

1. Z FST sa podporujú len tie činnosti, ktoré priamo súvisia s jeho špecifickým cieľom stanoveným v článku 2 a ktoré prispievajú k implementácii plánov spravodlivej transformácie územia vytvorených v súlade s článkom 7. Zdroje FST sú doplnkové a nenahrádzajú činnosti podporované v rámci EFRR, ESF+ alebo iných programov Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) produktívne investície v MSP vrátane startupov, ktoré vedú k hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

a) produktívne a udržateľné investície najmä v MSP a startupoch, ktoré vedú k tvorbe dôstojných a udržateľných pracovných miest, hospodárskej diverzifikácii a rekonverzii;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) investície do vytvárania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a konzultačných služieb;

b) investície do vytvárania nových firiem, diverzifikácie už zriadených firiem alebo do alternatívnych udržateľných hospodárskych činností, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov a konzultačných služieb;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) investície do výskumných a inovačných činností a podpora transferu pokročilých technológií;

c) investície do výskumných a inovačných činností, a to aj vo výskumných ústavoch a na univerzitách, a podpora transferu a prijímania pokročilých technológií;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) investície určené na podporu systémov dopravy, ktoré zlepšia mestskú mobilitu a vedú k jej väčšej udržateľnosti, aj vďaka využitiu inteligentných technologických riešení;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) investície do zavádzania technológií a infraštruktúry na cenovo dostupnú čistú energiu, investície v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov;

d) investície, najmä ak opatrenia na strane dopytu sú nedostatočné, do zavádzania technológií a infraštruktúr na cenovo dostupnú čistú a udržateľnú energiu, do znižovania závislosti od energie s vysokými emisiami uhlíka a energetickej chudoby, do znižovania emisií skleníkových plynov vrátane investícií do udržateľnej dopravy a infraštruktúry, okrem iného podporou elektrifikácie a využívania biopalív, a investície do cielených opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií do diaľkového vykurovania;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) investície do digitalizácie a digitálnej pripojiteľnosti;

e) investície do digitalizácie a digitálnej pripojiteľnosti vrátane vysokorýchlostných sietí, ako sú káble z optických vláken pre jednotlivé domácnosti v ostrovných, vzdialených, vidieckych a riedko osídlených oblastiach;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) investície do regenerácie a dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a projektov na zmenu účelu;

f) investície do regenerácie a dekontaminácie lokalít, do obnovy pôdy a projektov na zmenu účelu, pričom sa zabezpečí súlad so zásadou „znečisťovateľ platí“;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) investície do sociálnej infraštruktúry a rozvoja verejných služieb všeobecného záujmu;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno h</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov;

h) zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, najmä osôb s nevyužitou alebo nízkou úrovňou vzdelania;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno i</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovného miesta;

i)  aktívne politiky pracovného trhu a zručností orientované na perspektívne odvetvia a zamestnanosť, ako aj pomoc pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno j</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie;

j) aktívne začleňovanie uchádzačov o zamestnanie zaručujúce rovnaký prístup a rodovú rovnosť.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa môžu z FST podporovať v oblastiach označených ako podporované oblasti v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) ZFEÚ produktívne investície do iných podnikov než MSP za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.

Okrem toho sa môžu z FST podporovať vo všetkých kategóriách uvedených v článku 107 ods. 3 ZFEÚ produktívne investície do iných podnikov než MSP za predpokladu, že takéto investície boli schválené ako súčasť plánu spravodlivej transformácie územia na základe informácií požadovaných podľa článku 7 ods. 2 písm. h). Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu plánu spravodlivej transformácie územia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014;

c) podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/201416, s výnimkou tých, ktoré môžu získať podporu pre zelené investície, nové technológie a infraštruktúru, ktoré môžu prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, energetickej efektívnosti a/alebo k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov;

_____________________

_______________________

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) investície do širokopásmovej infraštruktúry v oblastiach, v ktorých existujú aspoň dve širokopásmové siete rovnakej kategórie.

e) investície do širokopásmovej infraštruktúry v oblastiach, v ktorých existujú aspoň dve širokopásmové siete rovnakej kategórie. Toto vyňatie sa nevzťahuje na ostrovné, vzdialené a riedko osídlené oblasti, v ktorých sa na prístup k jednotlivým domácnostiam vyžaduje nová individuálna vysokorýchlostná infraštruktúra.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zdroje FST sa programujú pre kategórie regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté územia, na základe plánov spravodlivej transformácie územia pripravených v súlade s článkom 7 a schválených Komisiou ako súčasť programu alebo zmeny programu. Programované zdroje musia mať formu jedného alebo viacerých špecifických programov alebo jednej alebo viacerých priorít v rámci programu.

Zdroje FST sa programujú pre kategórie regiónov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté územia, na základe plánov spravodlivej transformácie územia pripravených v súlade s článkom 7 a schválených Komisiou ako súčasť programu alebo zmeny programu. Programové zdroje musia mať formu jednej alebo viacerých priorít v rámci programu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) alebo Kohézneho fondu alebo jedného alebo viacerých špecifických programov, ak objektívne okolnosti odôvodňujú takýto postup.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Programovanie zdrojov FST musí byť v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] a zabezpečovať priame zapájanie orgánov cieľových území na úrovni NUTS 2 alebo NUTS 3, najmä prostredníctvom alokácie zdrojov cez regionálne programy, ak sú takéto programy zavedené, alebo využívaním integrovaných územných nástrojov stanovených v článkoch [22 až 28] nariadenia (EÚ) .../... [nové VN].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia schváli program, ak je určenie území najviac postihnutých procesom transformácie, ktoré je súčasťou príslušného plánu spravodlivej transformácie územia, riadne odôvodnené a ak príslušný plán spravodlivej transformácie územia je v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom príslušného štátu.

Komisia schváli program, ak je určenie území najviac postihnutých procesom transformácie, ktoré je súčasťou príslušného plánu spravodlivej transformácie územia, riadne odôvodnené a ak príslušný plán spravodlivej transformácie územia je v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom príslušného štátu, ako aj s existujúcimi príslušnými regionálnymi a miestnymi stratégiami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Prioritu alebo priority FST tvoria zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST pre jednotlivé členské štáty a zo zdrojov prevedených v súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených na prioritu FST je minimálne jeden a pol násobok sumy podpory z FST na túto prioritu, nesmie však presiahnuť trojnásobok tejto sumy.

2. Prioritu alebo priority FST môžu tvoriť zdroje FST, ktoré sa skladajú z celkovej alebo čiastočnej alokácie z FST pre jednotlivé členské štáty a zo zdrojov dobrovoľne prevedených v súlade s článkom [21a] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ dobrovoľne prevedených na prioritu FST nesmie ohroziť primerané financovanie pre priority v rámci EFRR a ESF+. Prevedené príspevky nesmú presiahnuť 20 % zdrojov pôvodne pridelených členskému štátu na EFRR a ESF+ a nesmie presiahnuť 60 % výšky podpory z priority FST .

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia spolu s príslušnými úradmi dotknutých území jeden alebo viacero plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré pokrývajú jedno alebo viacero postihnutých území zodpovedajúcich úrovni 3 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, a to na základe vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými územiami musia byť územia, ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami prechodu, najmä pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných miest v oblasti ťažby a používania fosílnych palív a transformačné potreby výrobných postupov priemyselných zariadení spojených s najvyššími emisiami skleníkových plynov.

1. Členské štáty pripravia v plnom súlade so zásadou partnerstva spolu so všetkými príslušnými úradmi a sociálnymi partnermi, najmä na miestnej a regionálnej úrovni dotknutých území, v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) .../...   [nové VN], jeden alebo viacero plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré pokrývajú jedno alebo viacero postihnutých území, ktoré môžu byť súčasťou vyšších úrovní alebo môžu zodpovedať vyšším úrovniam, ako je úroveň 3 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny na úrovni NUTS 3“) zostavenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 868/201417 alebo ich časti, a to na základe vzoru uvedeného v prílohe II. Uvedenými územiami musia byť územia, ktoré sú najviac postihnuté negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami prechodu a jeho dôsledkami na pracovný trh, najmä pokiaľ ide o očakávaný zánik pracovných miest v oblasti ťažby a používania fosílnych palív a transformačné potreby výrobných postupov priemyselných zariadení spojených s najvyššími emisiami skleníkových plynov. Na určenie cieľových oblastí a rozdelenia finančných prostriedkov medzi ne sa používajú objektívne a transparentné kritériá. Na žiadosť členského štátu Komisia poskytne technickú pomoc pri vypracovaní plánov spravodlivej transformácie územia.

_________________

_________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z transformácie, ktorým čelia najviac postihnuté územia, vrátane sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho vplyvu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa určí potenciálny počet dotknutých pracovných miest a zaniknutých pracovných miest, potrieb a cieľov rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo ukončením činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov na týchto územiach;

c) posúdenie výziev vyplývajúcich z transformácie, ktorým čelia najviac postihnuté územia, vrátane vplyvu na sociálnu, hospodársku a environmentálnu oblasť a súvisiacich prínosov, najmä z hľadiska zdravia a prosperity, vyplývajúcich z prechodu na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom sa veľmi efektívne využívajú zdroje a energia a ktoré je v plnom rozsahu založené na obnoviteľných zdrojoch energie, pričom sa určí potenciálny počet dotknutých pracovných miest a zaniknutých pracovných miest, ako aj potenciál tvorby pracovných miest, potreby a ciele rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a súvisia s transformáciou alebo ukončením činností spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov na týchto územiach;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) opis očakávaného prínosu podpory z FST pri riešení sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo;

d) opis očakávaného prínosu podpory z FST pri riešení sociálnych, hospodárskych a environmentálnych výziev a príležitostí, ktoré vyplývajú z prechodu na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom sa vysokoefektívne využívajú zdroje a energia a ktoré je v plnom rozsahu založené na obnoviteľných zdrojoch energie, s podrobným zoznamom plánovaných akcií;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno j</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j) synergia a komplementarita s inými programami Únie a piliermi Mechanizmu spravodlivej transformácie s cieľom riešiť identifikované rozvojové potreby.

j) synergia a komplementarita s inými programami Únie a piliermi Mechanizmu spravodlivej transformácie, a v prípade potreby s modernizačným fondom, s cieľom riešiť identifikované rozvojové potreby na území, ktorého sa plán týka.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Na príprave a implementácii plánov spravodlivej transformácie územia sa zúčastňujú príslušní partneri v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

3. Na príprave a implementácii plánov spravodlivej transformácie územia sa zúčastňujú všetci príslušní partneri v súlade s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] a príslušné zainteresované strany na geografickej úrovni dotknutých území uvedených v odseku 1 tohto článku, pričom sa uplatňuje prístup zdola nahor.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article> Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Plány spravodlivej transformácie územia musia byť v súlade s územnými stratégiami uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) [nové VN], s príslušnými stratégiami pre inteligentnú špecializáciu, NEKP a Európskym pilierom sociálnych práv.

Plány spravodlivej transformácie územia musia byť v súlade s územnými stratégiami uvedenými v článku [23] nariadenia (EÚ) [nové VN], s príslušnými stratégiami pre inteligentnú špecializáciu, ktoré pokiaľ možno vymedzujú rámec priorít a vykonávacích postupov, s NEKP, Európskym pilierom sociálnych práv a existujúcimi regionálnymi a miestnymi stratégiami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3 a článku 8 ods.4 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 – odsek 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – odsek 1 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) alokácie vyplývajúce z uplatňovania písmena a) sa upravia tak, aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát nedostane sumu presahujúcu 2 miliardy EUR. Sumy presahujúce 2 miliardy EUR na členský štát sa proporcionálne prerozdelia na alokácie všetkých ostatných členských štátov. Podiely členských štátov sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

b) alokácie vyplývajúce z uplatňovania písmena a) sa upravia tak, aby sa zabezpečilo, že žiadny členský štát nedostane sumu presahujúcu 20 % celkovej alokácie pre FST. Sumy presahujúce prah 20 % na členský štát sa proporcionálne prerozdelia na alokácie všetkých ostatných členských štátov. Podiely členských štátov sa zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – odsek 1 – písmeno b a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) dve tretiny národnej alokácie sú podmienené potvrdením cieľa týkajúceho sa dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050 a záväzkom členského štátu plniť tento cieľ EÚ. Táto suma by sa mala uložiť do rezervy, kým príslušný členský štát tento záväzok neprijme. V takom prípade budú mať regióny členského štátu, ktoré potvrdia cieľ EÚ týkajúci sa dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050 a zaviažu sa plniť ho, prednostný prístup k finančným prostriedkom.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu

Referenčné čísla

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

REGI

29.1.2020

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

29.1.2020

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

27.5.2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Siegfried Mureşan

5.3.2020

Prerokovanie vo výbore

4.5.2020

 

 

 

Dátum prijatia

24.6.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI (24.6.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre regionálny rozvoj</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0022 – C9‑0007/2020 – 2020/0006(COD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Henrike Hahn</Depute>

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické ciele. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskom ekologickom dohovore11 a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť otázku hospodárskych a sociálnych nákladov spojených s prechodom na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, v ktorom sa akékoľvek zostatkové emisie skleníkových plynov kompenzujú rovnocennými absorpciami.

(1) Regulačný rámec, ktorým sa upravuje politika súdržnosti Únie na obdobie od roku 2021 do roku 2027 v kontexte budúceho viacročného finančného rámca, prispieva k dodržiavaniu záväzkov Únie, pokiaľ ide o plnenie Parížskej dohody v záujme obmedzenia nárastu globálnej teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, Európskeho piliera sociálnych práv a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, a to sústredením finančných prostriedkov Únie na ekologické a sociálne ciele. Týmto nariadením sa implementuje jedna z priorít stanovených v oznámení o európskom ekologickom dohovore11 a je súčasťou investičného plánu pre udržateľnú Európu12, ktorým sa poskytuje vyhradené financovanie v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie v kontexte politiky súdržnosti s cieľom riešiť výzvy a príležitosti v hospodárskej a sociálnej oblasti, v oblasti udržateľnosti energetiky, energetickej bezpečnosti a cenovej dostupnosti energie, ako aj regionálne výzvy a príležitosti prechodu na udržateľné, plne obehové, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje najneskôr do roku 2050, ktoré nemá čisté emisie skleníkových plynov a súčasne sa zameriava na predchádzanie nepriaznivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie súvisiacim okrem iného so zhoršením biodiverzity a ekosystémov, nadmernou spotrebou zdrojov, znečistením ovzdušia a chemickým znečistením a odpadom.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov politiky Únie. Európska rada 12. decembra 2019 schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Hoci boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia bude z dlhodobého hľadiska prínosom pre všetkých a v strednodobom horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, nie všetky regióny a členské štáty začínajú svoju transformáciu z rovnakej štartovacej pozície alebo majú rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už dosiahli väčší pokrok než iné, pričom transformácia prináša hlbšie sociálne a hospodárske dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od fosílnych palív, najmä čierneho a hnedého uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice, alebo od priemyselných odvetví spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov. Takáto situácia nielenže vytvára riziko, že transformácia bude v Únii prebiehať rôznym tempom, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale aj že budú narastať rozdiely medzi regiónmi na úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti.

(2) Prechod na udržateľné, plne obehové, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje najneskôr do roku 2050 predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov politiky Únie a bude si vyžadovať značné nové investície, najmä do nových a inovatívnych technológií. Európska rada 12. decembra 2019 schválila novú zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Európsky parlament 17. apríla 2020 zdôraznil, že cieľ klimatickej neutrality by mal byť zdrojom politických reakcií na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom a že stratégia zelenej dohody by mala byť základom oživenia a obnovy európskeho hospodárstva. Hoci boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia bude z dlhodobého hľadiska prínosom pre všetkých a v strednodobom horizonte poskytne príležitosti a výzvy pre všetkých, nie všetky regióny a členské štáty začínajú svoju transformáciu z rovnakej štartovacej pozície alebo majú rovnakú schopnosť reagovať. Niektoré už dosiahli väčší pokrok než iné, pričom transformácia prináša hlbšie sociálne a hospodárske dôsledky pre tie regióny, ktoré sú v súčasnosti v značnej miere závislé od fosílnych palív, priemyselných odvetví spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov alebo priemyselných odvetví vyrábajúcich produkty, ktoré sú nezlučiteľné s cieľom klimatickej neutrality. Takáto situácia môže nielen ohroziť transformáciu v Únii, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ale môže viesť aj k rastúcim rozdielom medzi regiónmi na úkor cieľov sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti. Členské štáty by mali dostať potrebné prostriedky na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti uhlíkovej neutrality a na zabránenie zaostávaniu regiónov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Aby bola transformácia úspešná, musí byť spravodlivá a spoločensky prijateľná pre všetkých. Únia aj členské štáty preto musia od začiatku zohľadniť jej hospodárske a