RAPORT referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

17.7.2020 - (2019/2200(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Sven Mikser


Procedură : 2019/2200(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0136/2020

EXPUNERE DE MOTIVE - REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR

Parlamentul European își continuă practica de examinare a progreselor înregistrate în ceea ce privește implementarea Acordului de asociere UE-Georgia (AA), inclusiv a unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, în conformitate cu angajamentul său ferm față de cei mai apropiați parteneri ai săi din Estul Europei și față de aprofundarea relațiilor acestora cu UE.

Raportorul evaluează progresele înregistrate în domenii esențiale cum ar fi dialogul politic, statul de drept, drepturile omului și cooperarea economică și sectorială. În mare, raportul evaluează pozitiv implementarea AA și progresele înregistrate în ceea ce privește adoptarea reformelor și legislației. S-au făcut, de asemenea, progrese importante în consolidarea democrației parlamentare din Georgia, în urma unei reforme constituționale și a acordului la care au ajuns principalele partide politice la 8 martie 2020 în privința sistemului electoral care urmează să fie aplicat la alegerile parlamentare din 2020, după o perioadă îndelungată de tulburări politice interne. Situația sistemului judiciar continuă să fie îngrijorătoare din cauza deficiențelor care marchează procedurile de selecție a judecătorilor și a unui număr de cauze intentate împotriva opoziției, care au ridicat semne de întrebare cu privire la imparțialitatea sistemului juridic. Georgia este invitată să dea curs recomandărilor formulate de partenerii săi internaționali, cum ar fi Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR.

Georgia continuă să se confrunte și cu provocări externe semnificative, îndeosebi agravarea situației din regiunile sale ocupate Abhazia și Oseția de Sud, precum și atacurile cibernetice în care sunt implicați actori ruși. UE rămâne susținătorul ferm al Georgiei în ceea ce privește asigurarea respectării suveranității și integrității sale teritoriale în interiorul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, precum și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi. Parlamentul European va continua să colaboreze îndeaproape cu Georgia, în calitate de partener direct și actor-cheie în implementarea AA și DCFTA, prin dialogul interparlamentar periodic și prin măsuri de sprijin instituțional elaborate în comun.

Raportorul se bazează pe întâlniri periodice și frecvente cu autoritățile georgiene, lideri ai opoziției și reprezentanți ai societății civile și cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai SEAE, precum și pe lucrările Comitetului parlamentar de asociere UE-Georgia și dorește să le mulțumească tuturor părților interesate pentru contribuția lor valoroasă la raport.


 

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

(2019/2200(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 8 și titlul V, în special articolele 21, 22, 36 și 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și partea a cincea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, care a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016,

 având în vedere Rezoluțiile sale anterioare din 14 noiembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia[1], din 14 iunie 2018 referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă[2], din 14 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei[3], din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina[4] și din 18 decembrie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte[5],

 având în vedere rezultatele celei de a cincea reuniuni a Consiliului de asociere dintre UE și Georgia, care a avut loc la 5 martie 2019,

 având în vedere declarația finală și recomandările formulate în cadrul celei de-a opta reuniuni a Comitetului parlamentar de asociere UE-Georgia, desfășurată la 27 și 28 martie 2019,

 având în vedere declarațiile comune ale întâlnirilor la nivel înalt ale Parteneriatului Estic, în special cea din 24 noiembrie 2017 de la Bruxelles,

 având în vedere declarația comună a celei de a șasea reuniuni a Platformei societății civile UE-Georgia din 20 februarie 2020,

 având în vedere rezultatul celei de a treia reuniuni la nivel înalt a dialogului strategic privind securitatea UE-Georgia din 25 octombrie 2019,

 având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 6 februarie 2020 privind Raportul de punere în aplicare a asocierii privitor la Georgia (SWD(2020)0030),

 având în vedere Memorandumul de înțelegere și Declarația comună privind alegerile parlamentare din 2020 semnate de partidul aflat la putere și partidele de opoziție din Georgia la 8 martie;

 având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 19 iunie 2017 referitor la proiectul de constituție revizuită a Georgiei,

 având în vedere avizul final al Comisiei de la Veneția din 19 martie 2018 privind reforma constituțională a Georgiei,

 având în vedere raportul final al misiunii de observare a alegerilor a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE din 28 februarie 2019 privind alegerile prezidențiale din Georgia,

 având în vedere avizul de urgență al Comisiei de la Veneția din 16 aprilie 2019 privind selectarea și numirea judecătorilor Curții Supreme din Georgia și al doilea raport al ODIHR din 9 ianuarie 2020 privind desemnarea și numirea judecătorilor Curții Supreme din Georgia;

 având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 alineatul (1) litera (e) și anexa 3 din Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru comerț internațional,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0136/2020),

A. întrucât Georgia și UE, în calitate de parteneri asociați, se angajează să promoveze asocierea politică și integrarea economică bazate pe valori și principii comune, cum ar fi democrația, drepturile omului și libertățile fundamentale, statul de drept și buna guvernare; întrucât societatea georgiană continuă să manifeste un sprijin ferm față de aspirațiile europene ale țării și de apropiere a acesteia de UE;

B. întrucât, în conformitate cu articolul 49 din TUE și în concordanță cu Declarația de la Roma din 25 martie 2017, orice stat european poate solicita să devină membru al UE, cu condiția respectării criteriilor de la Copenhaga;

C. întrucât prin intrarea în vigoare a Constituției revizuite, în decembrie 2018, s-a încheiat tranziția Georgiei către un regim parlamentar deplin; întrucât s-au înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de asociere dintre UE și Georgia (AA), care presupune trecerea la un sistem electoral în întregime proporțional începând cu 2024;

D. întrucât Georgia și-a menținut angajamentul de a pune în aplicare Acordul de asociere și Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC) și se aliniază în continuare la acquis-ul UE, precum și la standardele UE, ceea ce aduce beneficii din ce în ce mai mari;

E. întrucât continuă încercările de a destabiliza Georgia, printre altele, prin punerea în aplicare a așa-numitelor „tratate” între Federația Rusă și regiunile georgiene Abhazia și Oseția de Sud, prin închiderea, începând din august 2019, a punctelor de trecere din apropierea liniei de demarcație administrativă din regiunea Oseția de Sud, prin transformarea într-o măsură tot mai mare a liniei de demarcație administrativă într-o adevărată frontieră și prin desfășurarea unor așa-numite „alegeri prezidențiale” în Abhazia în martie 2020;

F. întrucât dialogul recent, facilitat de UE și SUA, dintre partidul aflat la putere și partidele din opoziție a dus la redactarea unui Memorandum de înțelegere și a unei declarații comune, semnate de toate partidele importante la 8 martie 2020, ceea ce reprezintă un pas crucial în direcția reducerii polarizării mediului politic din Georgia și normalizării acestuia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din octombrie 2020;

G. întrucât reformele din sectorul justiției rămân modeste, iar numirea pe viață, a 14 judecători ai Curții Supreme, efectuată recent, s-a făcut în mod netransparent, îndepărtându-se de criteriile obiectivității și meritului și demonstrând influența unor practici politici partizane; întrucât votul în plen privind numirile judecătorilor a avut loc în contextul unei crize politice, a boicotului din partea opoziției, a unor apeluri masive de amânare și a unor perturbări grave în comisie și în plen;

1.  salută aprofundarea continuă a relațiilor dintre UE și Georgia și sprijinul ferm de care se bucură calea integrării europene și euro-atlantice pe care a ales-o Georgia în rândul întregului spectru politic și al societății în ansamblul său; ia act de progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor cuprinzătoare, care au făcut din Georgia un partener-cheie al UE în regiune, și reiterează necesitatea de a continua implementarea și monitorizarea reformelor în cadrul acordului de asociere (AA) și al Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALSAC); reamintește că cooperarea mai robustă și asistența UE se bazează pe principiul „mai mult pentru mai mult” și sunt condiționate de continuarea reformei în ceea ce privește, în special, democrația și statul de drept, inclusiv un sistem de control și echilibru în instituții, independența sistemului judiciar și reforma electorală;

2.  își reiterează sprijinul deplin pentru suveranitatea și integralitatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și își reafirmă angajamentul de a contribui în continuare la soluționarea pașnică a conflictului dintre Rusia și Georgia, inclusiv prin intermediul RSUE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, al copreședinției dezbaterilor internaționale de la Geneva, al acțiunii misiunii de monitorizare a Uniunii Europene (EUMM) și al politicii de nerecunoaștere și de dialog; condamnă cu fermitate ocuparea ilegală a regiunilor georgiene Abhazia și Oseția de Sud de către Federația Rusă și instalarea ilegală de garduri de sârmă ghimpată și a altor obstacole artificiale („frontierizare”) de-a lungul liniei de demarcație administrativă de către actorii de securitate din Rusia și cei de facto din Osetia de Sud și subliniază că trebuie să se pună capăt acestor încălcări ale dreptului internațional; solicită ca autoritățile de facto din Abhazia și din regiunea Oseția de Sud să redeschidă fără întârziere punctele de trecere închise și să nu mai restrângă libertatea de circulație în aceste regiuni; îl invită pe Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să denunțe aceste practici; subliniază că AA vizează întreg teritoriul Georgiei, inclusiv regiunile sale ocupate, și este menit să aducă avantaje întregii sale populații; invită Federația Rusă să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul acordului de încetare a focului din 12 august 2008 mediat de UE, și anume să își retragă toate forțele militare din teritoriile georgiene ocupate și să îi permită misiunii de monitorizare a UE (EUMM) accesul neîngrădit la întregul teritoriu al țării; îi solicită, în acest sens, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să comunice în mod clar dispozițiile care nu au fost încă îndeplinite de Federația Rusă; solicită Comisiei și SEAE să își intensifice eforturile în vederea soluționării pașnice a conflictului, prin utilizarea tuturor instrumentelor diplomatice, inclusiv prin intermediul EUMM și al reprezentantului special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, să sprijine în continuare pachetul parlamentului georgian intitulat „Un pas către un viitor mai bun”, precum și să promoveze contactele interpersonale și măsurile de consolidare a încrederii; salută eforturile Georgiei de a promova relații de bună vecinătate și o cooperare constructivă între țările din Caucazul de Sud;

3.  salută reacția, apreciată la nivel internațional, a populației georgiene și a autorităților publice la izbucnirea epidemiei de COVID-19 și scoate în evidență măsurile eficace de prevenție luate de personalul medical și de autoritățile guvernamentale, ceea ce a dus la reducerea sarcinii asupra sistemului de sănătate din Georgia și la atenuarea efectelor negative asupra economiei; felicită cetățenii georgieni pentru că, atunci când s-au confruntat cu dificultăți economice și sociale, au respectat aceste măsuri; încurajează generarea de investiții pentru a îmbunătăți calitatea asistenței medicale și a asigura accesul egal la aceasta; salută faptul că UE a alocat subvenții în cuantum de 183 milioane EUR pentru Georgia, pentru a răspunde la criza provocată de COVID-19, și de 150 milioane EUR în împrumuturi pentru consolidarea stabilității sale macroeconomice și pentru a permite canalizarea resurselor către protejarea cetățenilor, atenuarea consecințelor socioeconomice extrem de grave ale pandemiei și intensificarea cooperării cu UE în ceea ce privește reziliența în materie de sănătate publică, inclusiv schimbul de bune practici și colaborarea cu societatea civilă în vederea stabilirii unor strategii pentru combaterea epidemiilor care să se concentreze asupra grupurilor celor mai vulnerabile;

4.  salută faptul că cetățenii georgieni au efectuat 900 000 de vizite fără viză în țările din spațiul Schengen și în țările asociate spațiului Schengen, începând din martie 2017; ia act de numărul tot mai mare de solicitări de azil nefondate depuse de cetățeni georgieni și invită toate statele membre să recunoască Georgia ca țară de origine sigură pentru a accelera prelucrarea acestor cereri și readmisia; subliniază importanța punerii în aplicare continue a criteriilor de liberalizare a vizelor de către Georgia și a unei cooperări sporite între autoritățile judiciare și agențiile de aplicare a legii din Georgia și statele membre în vederea reducerii criminalității transfrontaliere, în special a traficului de ființe umane și a traficului de droguri ilegale; salută întărirea cooperării internaționale în materie de aplicare a legii dintre Georgia și Europol;

5. evidențiază rolul de partener de încredere al UE și de contribuitor important la misiunile și operațiile PSAC și NATO jucat de Georgia; invită Consiliul și SEAE să colaboreze în continuare cu Georgia în domeniul PSAC, în special având în vedere interesul Georgiei de a discuta posibilitatea de a participa la proiectele PESCO, precum și să dezvolte cooperarea cu agențiile pertinente ale UE, atunci când acest lucru este de interes reciproc, atât pentru UE, cât și pentru Georgia;

Dialogul politic și alegerile parlamentare

6.  le felicită pe toate partidele politice majore pentru semnarea Memorandumului de înțelegere mediat internațional și a Declarației comune din 8 martie 2020, prin care s-au stabilit principalele caracteristici ale sistemului electoral pe baza a 120 de locuri alese prin scrutin proporțional și a 30 de locuri alese prin scrutin majoritar, și a unei componențe echitabile a circumscripțiilor electorale, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, și care au permis utilizarea acestui sistem pentru alegerile parlamentare din octombrie 2020; salută rezultatul dialogului dintre partide ca pe un semn clar al disponibilității de a găsi o soluție comună, dar subliniază că este important să continue restabilirea încrederii între partidele politice și dialogul dintre acestea în perioada de dinaintea organizării de alegeri parlamentare în 2020, acestea fiind baza stabilității politice în țară; salută punerea în aplicare a acordului din 8 martie și decizia președintelui Zurabișvili din 15 mai de a grația doi lideri ai opoziției încarcerați - un pas important către atenuarea tensiunilor; invită toate părțile, în acest sens, să respecte atât litera, cât și spiritul acordului, să pună în aplicare pe deplin toate aspectele acestuia și anume să se asigure că toate elementele reformei electorale sunt transpuse în Constituție și în legislație și implementate, și că toate procedurile judiciare politizate încă nesoluționate sunt soluționate fără întârziere;

7.  salută faptul că Parlamentul Georgiei a început să delibereze asupra reformelor sistemului electoral de îndată ce starea de urgență a fost ridicată și a adoptat cu succes modificările la Constituție și la codul electoral; felicită Georgia pentru măsurile pe care le-a luat pentru ca parlamentul să devină mai reprezentativ și pentru reducerea polarizării spațiului politic; invită toate partidele politice și toți parlamentarii să depună în continuare eforturi pentru promovarea cu bună credință a democrației din Georgia;

8.  ia act de faptul că viitoarele alegeri parlamentare vor avea un rol hotărâtor în confirmarea credibilității democratice a Georgiei și, prin urmare, își exprimă speranța că va avea loc o campanie electorală caracterizată de o concurență loială; invită autoritățile georgiene să transpună rapid și integral în practică recomandările OSCE/ODIHR și să reanalizeze legislația aplicabilă pentru a corecta deficiențele și provocările identificate, inclusiv utilizarea abuzivă a resurselor publice pentru campania politică și alte metode necorespunzătoare de finanțare a campaniei, impunitatea violenței, diseminarea discursului bazat pe ură și a xenofobiei, cumpărarea voturilor, reprezentarea opoziției în Administrația electorală, precum și capacitatea alegătorilor, în special a funcționarilor publici, „de a vota fără presiune și teamă de represalii”[6]; invită autoritățile să protejeze activitatea organizațiilor societății civile și a observatorilor electorali, astfel încât aceștia să își poată desfășura activitățile fără nicio intimidare sau imixtiune;

9. încurajează autoritățile georgiene și Administrația electorală din Georgia să asigure un climat de siguranță pentru alegerile parlamentare din octombrie 2020, furnizând echipamente de protecție personală pentru personalul electoral, adaptând infrastructurile de votare pentru a garanta sănătatea și siguranța cetățenilor care participă și asigurând desfășurarea fără probleme a activității observatorilor electorali;

10. își reafirmă sprijinul pentru societatea civilă dinamică a Georgiei și subliniază rolul esențial pe care îl joacă în asigurarea supravegherii democratice și în monitorizarea punerii în aplicare a acordului de asociere (AA) și a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALSAC); invită guvernul și parlamentul Georgiei să instituie mecanisme oficiale pentru participarea societății civile la procesul politic; invită Comisia și statele membre să ofere sprijin politic, tehnic și financiar pentru activitățile societății civile; invită autoritățile georgiene să instituie programe naționale de sprijin pentru societatea civilă care să se adauge celor furnizate de UE și de comunitatea internațională a donatorilor;

Statul de drept, buna guvernare și libertatea presei

11. recunoaște progresele realizate de Georgia în ceea ce privește reformele, care întăresc democrația, statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, în special reformele constituționale realizate în 2018; încurajează guvernul georgian să întărească statul de drept și să continue reforma justiției, lupta împotriva corupției și acapararea statului, reforma administrației publice, descentralizarea, buna guvernare, punerea în aplicare a legislației împotriva discriminării și asigurarea drepturilor lucrătorilor pentru a consolida în continuare integrarea între Georgia și UE;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele acțiuni în justiție împotriva oamenilor politici din opoziție, care au subminat încrederea dintre partidul de guvernământ și opoziție, care ar putea avea efecte negative asupra reformelor legate de AA/ALSAC și ar fi în contradicție cu litera și spiritul AA; salută grațierea prezidențială a politicienilor din opoziție condamnați, fapt care creează premisele pentru reducerea polarizării politice și a societății; invită autoritățile georgiene să se abțină de la urmărirea unor cauzele în instanțe motivate politic și solicită delegației UE să monitorizeze toate aceste procese; invită Georgia să respecte cele mai înalte standarde legate de statul de drept, îndeosebi independența judiciară și dreptul la un proces echitabil, precum și drepturile omului, conform angajamentului din cadrul AA;

13. solicită o revizuire a procedurilor de selecție a judecătorilor, pentru a se asigura că recomandările Comisiei de la Veneția sunt transpuse integral în practică înaintea oricăror noi numiri; regretă că recenta procedură de selecție a judecătorilor Curții Supreme nu a fost pe deplin în conformitate cu toate aceste recomandări și a fost afectată de deficiențe grave; subliniază importanța unui sistem judiciar depolitizat, liber de ingerințe politice și respectarea transparenței, a meritocrației și a responsabilității în numirea judecătorilor pentru Curtea Supremă a Georgiei și pentru alte instituții judiciare; încurajează, prin urmare, guvernul georgian să continue și să întărească reformele sistemului judiciar, inclusiv ale Parchetului, promovând în același timp un dialog deschis cu toți actorii politici și cu societatea civilă și asigurând respectarea standardelor internaționale;

14. subliniază importanța unei cooperări continue și depline cu Curtea Penală Internațională pentru a asigura o răspundere deplină în cauzele aflate pe rolul acesteia;

15. solicită o anchetă privind toate cazurile de utilizare excesivă a forței de către autoritățile georgiene de aplicare a legii împotriva protestatarilor pașnici și a ziariștilor, inclusiv în timpul protestelor din iunie 2019; subliniază necesitatea evitării impunității și a tragerii la răspundere a făptașilor; îndeamnă guvernul georgian să respecte dreptul la întrunire pașnică și libertatea de exprimare, în concordanță cu angajamentele luate în AA, inclusiv prin atenuarea sancțiunilor în prezent disproporționate aplicate protestatarilor;

16.  recunoaște că peisajul mediatic din Georgia este dinamic și pluralist, dar și polarizat; subliniază importanța libertății mass-mediei, care ar trebui să implice accesul egal al tuturor partidelor politice la mass-media, independența editorială și o mediatizare pluralistă, independentă, imparțială și nediscriminatorie a opiniilor politice în programarea efectuată de organismele de radiodifuziune private și, în special, de către cele publice în timpul viitoarei campanii electorale; subliniază necesitatea unor dispoziții clare care să reglementeze publicitatea gratuită și plătită și să îmbunătățească transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei prin întărirea monitorizării mass-mediei; îndeamnă autoritățile să se abțină de la ingerințe în libertatea mass-mediei sau de la a urmări cauze judiciare motivate politic împotriva proprietarilor sau a reprezentanților mass-media; îndeamnă guvernul georgian să ia măsuri pentru a preveni campaniile de dezinformare duse de actori străini sau naționali împotriva țării sau a unui partid politic; îndeamnă platformele de socializare să se asigure că nu sunt utilizate în mod abuziv pentru a submina integritatea procesului electoral;

17. condamnă categoric atacurile cibernetice împotriva instituțiilor și organelor de presă din Georgia, atribuite cu precădere unor actori ruși; subliniază necesitatea de a ancheta în mod eficace și a combate campaniile străine de dezinformare și propagandă care subminează instituțiile georgiene și incită la polarizarea societății; invită, prin urmare, Consiliul și SEAE să își intensifice cooperarea în domeniul securității cibernetice pentru a întări reziliența Georgiei în acest domeniu; invită Comisia să sprijine reformele privind educația în domeniul mass-mediei și al informației; invită guvernul georgian să coopereze cu instituțiile UE cu privire la cele mai bune practici împotriva dezinformării; îi invită, de asemenea, pe toți actorii politici din Georgia să se abțină de la utilizarea rețelelor de socializare pentru a ataca persoane, organizații și instituții și a răspândi dezinformări voite; ia act de acțiunile recente întreprinse de platformele de comunicare socială împotriva conturilor și paginilor care au dat dovadă de un comportament inautentic coordonat și au desfășurat atacuri împotriva opoziției, a mass-mediei și a societății civile;

Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

18. deplânge încălcările constante de către Federația Rusă, care exercită controlul efectiv asupra regiunilor georgiene Abhazia și Oseția de Sud, ale drepturilor fundamentale ale cetățenilor din aceste regiuni ocupate, care sunt lipsiți de libertatea de circulație și de ședere, de dreptul la proprietate și de dreptul de acces la educație în limba maternă, și își reiterează sprijinul deplin pentru dreptul de a se întoarce acasă, în siguranță și în mod demn, al persoanelor strămutate în interiorul țării; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că procesul continuu și ilegal de „frontierizareˮ are efecte extrem de negative în contextul luptei în curs împotriva pandemiei de COVID-19, deoarece limitarea libertății de circulație lipsește persoanele de accesul la serviciile medicale necesare și le pune viața în pericol; îndeamnă toate părțile să reia participarea la mecanismele de prevenire și reacție la incidente (IPRM), pentru a îmbunătăți siguranța și situația umanitară a populației afectate de conflicte;

19.  subliniază că egalitatea de gen este o condiție prealabilă esențială pentru o dezvoltare sustenabilă și incluzivă; salută activitatea desfășurată de Consiliul pentru egalitatea de gen al Parlamentului Georgiei și eforturile acestuia menite să încadreze hărțuirea sexuală în rândul formelor de discriminare și să crească gradul de conștientizare în legătură cu ea; îndeamnă guvernul și autoritățile georgiene să ia măsuri pentru a îmbunătăți reprezentarea femeilor și egalitatea de tratament la toate nivelurile vieții politice și sociale; îi solicită Comisiei Europene să integreze egalitatea de gen în toate politicile, programele și activitățile sale legate de Georgia; solicită punerea completă în aplicare a Convenției de la Istanbul;

20. salută activitatea departamentului pentru drepturile omului din ministerul Afacerilor interne și insistă că legislația actuală privind drepturile omului și combaterea discriminării trebuie implementată în mod riguros și eficient; solicită să se depună eforturi suplimentare pentru a combate discriminarea împotriva femeilor, a persoanelor LGBT, a persoanelor de etnie romă și a minorităților religioase în domeniile social, economic, al muncii și al sănătății și să se intensifice cercetarea și urmărirea penală a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor săvârșite prin violență împotriva tuturor minorităților și grupurilor vulnerabile; invită toate comunitățile religioase, inclusiv Biserica Ortodoxă georgiană, și societatea civilă să depună eforturi pentru a crea un climat de toleranță;

21. subliniază importanța întăririi în continuare a sistemului de protecție a copilului, inclusiv prin prevenirea violenței și a exploatării sexuale a minorilor; face apel la creșterea gradului de sensibilizare în legătură cu riscurile legate de mediul digital și cu accesul la educație pentru toți, inclusiv pentru copiii cu handicap; subliniază responsabilitatea guvernului georgian de a monitoriza situația copiilor din orfelinate;

Dispoziții instituționale

22. subliniază că este important să se reducă antagonismul și polarizarea politicii și să se asigure cooperarea constructivă a instituțiilor democratice ale statului, îndeosebi a parlamentului georgian; subliniază, prin urmare, necesitatea de a îmbunătăți climatul politic și a întări încrederea între toți actorii politici și instituționali, precum și între aceștia și poporul georgian;

23. invită Parlamentul Georgiei să profite pe deplin de oportunitățile de care dispune Georgia în calitate de țară prioritară pentru activitățile de sprijinire a democrației desfășurate de Parlamentul European și să se implice într-un dialog pentru a-și identifica nevoile;

24. invită parlamentul Georgiei să își întărească capacitățile de exercitare a mecanismelor de control parlamentar, în special de control asupra sistemului de securitate; încurajează creșterea rolului opoziției în procesul de control parlamentar, simplificarea procedurilor de citare a membrilor guvernului și a altor funcționari responsabili, precum și crearea unui sistem centralizat de înregistrare care să furnizeze, în timp util, informații complete în legătură cu controlul parlamentar tuturor părților interesate;

Relațiile economice și comerciale

25. constată cu satisfacție că UE este principalul partener comercial al Georgiei, reprezentând 27 % din totalul schimburilor comerciale ale acesteia; salută apropierea continuă a legislației georgiene din domeniile legate de comerț; subliniază necesitatea de a crește și diversifica exporturile Georgiei către UE în afară de produsele agricole de bază și de materiile prime, de a atrage investiții din UE în Georgia pentru a crea mai multe locuri de muncă și a îmbunătăți balanța comercială a Georgiei cu UE și stabilitatea sa macrofinanciară, în primul rând prin întărirea statului de drept, prin combaterea corupției, a spălării de bani și a evaziunii fiscale și prin sprijinirea apropierii de standardele UE; subliniază importanța sprijinirii unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinderile regionale și pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu scopul de a crește capacitatea Georgiei de a inova mai mult în diferite sectoare economice; invită Comisia să analizeze posibilitatea intensificării cooperării sectoriale în domeniile economiei digitale, educației, cercetării și inovării, să consolideze sectorul TIC, digitalizarea și tehnologiile ecologice, și să facă schimb de cunoștințe și de bune practici; subliniază importanța unor programe speciale destinate tineretului pentru crearea unor posibilități echitabile de angajare;

26.  reamintește că AA/ALSAC UE-Georgia vizează integrarea progresivă a Georgiei în piața unică; invită Comisia să dea dovadă de mai multă fermitate în stabilirea obiectivului de a asigura accesul Georgiei la piața unică și să intensifice inițiativele care vizează o integrare sectorială mai profundă, în vederea realizării unei mai mari convergențe a politicilor cu UE și sporirea vizibilității și tangibilității activităților de cooperare bilaterală pentru ambele părți;

27. subliniază importanța transparenței și încurajează autoritățile georgiene să informeze în continuare întreprinzătorii locali și mass-media cu privire la punerea în aplicare a ALSAC;

28.  invită Comisia să sprijine punerea în aplicare deplină a ALSAC prin asistență coordonată, punând accentul pe dezvoltarea economică sustenabilă în concordanță cu Pactul verde european, pe sprijinirea IMM-urilor și pe reformele structurale, în cooperare cu întreprinderile și cu societatea civilă, inclusiv o reformă majoră a sectorului bancar și financiar, cu scopul de a combate spălarea banilor și evaziunea fiscală;

29. subliniază importanța reformelor structurale pentru a îmbunătăți și mai mult climatul de investiții din Georgia, inclusiv pentru atragerea de investiții străine directe și pentru asigurarea transparenței acestora; încurajează autoritățile georgiene să întărească capacitățile instituțiilor responsabile și să mărească sprijinul politic și unitatea pentru proiectele de infrastructură de importanță strategică;

Cooperarea sectorială

30. încurajează guvernul Georgiei să își continue reforma aprofundată a legislației muncii, astfel încât să asigure o mai bună reglementare a condițiilor de muncă, inclusiv continuarea îmbunătățirii inspecției muncii și a dialogului social; evidențiază îndeosebi necesitatea de a modifica Legea muncii pentru a crea un sistem de inspecție complet și un mecanism adecvat de combatere a discriminării pentru a monitoriza explicit respectarea deplină a drepturilor lucrătorilor și a verifica în mod sistematic existența oricăror pericole la locul de muncă, pentru a include un mecanism modern de combatere a corupției și a ratifica toate convențiile pertinente ale OIM; încurajează implicarea organizațiilor societății civile și a sindicatelor în aceste reforme, având în vedere importanța acestora pentru drepturile lucrătorilor și drepturile sociale în Georgia;

31. reamintește că ALSAC trebuie să includă întotdeauna capitole solide, obligatorii și aplicabile privind dezvoltarea sustenabilă, care să respecte pe deplin angajamentele internaționale, în special Acordul de la Paris, și să fie conforme cu normele OMC; încurajează accelerarea implementării celui de Al treilea program național de acțiune pentru mediu și apropierea legislației georgiene de acquis-ul UE din domeniul mediului, în conformitate cu cerințele din AA privind protecția mediului; invită Georgia să își intensifice și mai mult angajamentul în lupta împotriva schimbărilor climatice și invită Comisia să faciliteze participarea Georgiei la Pactul verde european și să se asigure că acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător nu intră în contradicție cu obiectivele și inițiativele de mediu prevăzute de acesta;

32.  salută realizările din cadrul unic de sprijin și încurajează punerea în aplicare rapidă și eficientă a noilor programe de asistență, care se concentrează pe eficiența energetică, pe gestionarea deșeurilor solide, pe aprovizionarea cu apă și salubrizare;

33. salută alocarea de către Comisie a 3,4 miliarde EUR pentru 18 proiecte prioritare din Georgia în cadrul planului indicativ de acțiune privind investițiile în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T); invită Georgia să își modernizeze sectorul energetic și să își îmbunătățească conectivitatea, asigurând, în același timp, sustenabilitatea ecologică, îndeosebi conservarea biodiversității și a siturilor protejate, ținând seama, pe parcursul procesului de punere în aplicare, și de nevoile comunității locale;

34. salută noul program de educație al Georgiei, reexaminarea strategiei 2017-2021 pentru educație și știință, noua lege privind educația și formarea profesională și progresele înregistrate în alinierea la AA a mecanismului său de asigurare a calității educației; salută participarea cu succes a Georgiei la programul Erasmus +, la care au participat aproape 7 500 de studenți și cadre didactice universitare în schimburi între Georgia și UE, precum și școala europeană a Parteneriatului estic și prima școală europeană înființată de UE și de guvernul georgian;

35. recomandă Comisiei să își continue eforturile pentru a permite participarea Georgiei la programe și agenții sprijinite de UE care sunt deschise țărilor terțe, conform unui statut adecvat din punct de vedere legal;

°

° °

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Georgiei.


SCRISOAREA COMISIEI PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL

 

 

 

David McALLISTER

Comisia pentru afaceri externe

Președinte

 

 

Subiect: Avizul INTA privind raportul Comisiei AFET referitor la raportul anual privind punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia  

 Acordul de asociere cu Georgia (2019/2201(INI))

 

Stimate domnule McAllister,

Vă adresez această scrisoare în calitate de raportoare pentru avizul INTA privind raportul AFET referitor la „Raportul anual privind punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia”.

Inițial, INTA programase votul privind avizul său în luna aprilie, dar, având în vedere circumstanțele excepționale legate de COVID-19, reuniunile noastre ordinare planificate inițial au fost reprogramate, iar posibilitatea de a vota cu privire la mai multe dosare a rămas limitată. Înțelegem că AFET este hotărâtă să treacă la adoptarea raportului în curând.

Având în vedere aceste circumstanțe excepționale și constrângerile legate de calendar, și că nu pare a fi posibil să se voteze cu privire la avizul formal al Comisiei INTA înainte de votul Comisiei AFET, coordonatorii INTA au convenit, în cadrul reuniunii lor din 21 aprilie, că vor fi de acord, în mod excepțional, să prezinte Comisiei AFET poziția Comisiei INTA sub forma unei scrisori.

Prin urmare, vă rog să transmiteți această scrisoare raportorului dumneavoastră și să luați în considerare amendamentele anexate drept contribuție a Comisiei INTA la raportul AFET privind Georgia. În aceste circumstanțe excepționale, am încredere că veți trata această scrisoare în mod corespunzător în cursul procedurii de votare în comisia dumneavoastră.

Cu stimă,

 

 

Markéta GREGOROVÁ

 

Cc:

Bernd LANGE, președinte INTA

Sven MIKSER, raportor AFET

 

 

 

Poziția INTA sub forma unei scrisori referitoare la raportul Comisiei AFET privind raportul anual privind punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

(Raportoare INTA: Markéta GREGOROVÁ)

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază că Georgia continuă să fie partenerul-cheie al Uniunii Europene în regiune; constată că UE este principalul partener comercial al Georgiei, reprezentând 27 % din totalul schimburilor comerciale ale acesteia; sărbătorește, la 14 iunie 2020, cea de a 20-a aniversare a Georgiei în calitate de membră a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC); consideră că Georgia este un aliat în solicitarea sa de intensificare a multilateralismului;

2. salută continuarea bunei cooperări privind relațiile economice și comerciale dintre UE și Georgia și recunoaște parteneriatul important și în creștere dintre cele două părți;

3.  salută realizările din cadrul unic de sprijin și încurajează punerea în aplicare rapidă și eficientă a noilor programe de asistență, care se concentrează pe eficiența energetică, pe gestionarea deșeurilor solide, pe aprovizionarea cu apă și salubrizare;

4. solicită eforturi mai mari și mai susținute în ceea ce privește apropierea standardelor privind statul de drept, îndeosebi a celor care vizează întărirea unui sistem judiciar independent, reforma Parchetului general, precum și asigurarea transparenței, a standardelor internaționale și a criteriilor de merit în numirea judecătorilor de înalt nivel la Curtea Supremă din Georgia și la alte instituții judiciare de înalt nivel, care reprezintă o condiție necesară pentru o economie de piață matură;

5.  invită Comisia să caute în permanență modalități de îmbunătățire a relației comerciale, să ofere asistență tehnică Georgiei și să aprofundeze integrarea economică prin sprijinirea în continuare a punerii în aplicare depline a actualului ALSAC;

6.  reamintește că Acordul de asociere UE-Georgia/ALSAC are un obiectiv de integrare treptată a Georgiei în piața unică; invită Comisia Europeană să dea dovadă de mai multă fermitate în stabilirea obiectivului de acces la piața unică pentru Georgia și să intensifice inițiativele care vizează o integrare sectorială mai aprofundată, pentru a ajunge la o mai mare convergență a politicilor Georgiei cu UE și pentru ca rezultatele cooperării bilaterale să fie mai vizibile și măsurabile pentru ambele părți;

7.  încurajează continuarea luptei împotriva corupției și a acaparării statului, precum și promovarea reformei și modernizării administrației publice, a descentralizării și a bunei guvernări, fapt care ar facilita integrarea comercială între Georgia și UE;

8. solicită intensificarea cooperării în economia digitală și îmbunătățirea continuă a conectivității, care facilitează comerțul electronic și comerțul digital, precum și combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului, și recunoaște eforturile depuse în acest sens;

9. reamintește că munca decentă este o parte integrantă a dezvoltării economice sustenabile; salută măsurile adoptate de Georgia pentru aplicarea pe deplin a legislației muncii; încurajează guvernul Georgiei să își continue vasta reformă a legislației muncii, astfel încât să asigure o mai bună reglementare a condițiilor de muncă, inclusiv continuarea îmbunătățirii inspecției muncii și a dialogului social; evidențiază mai ales necesitatea de a modifica Legea muncii pentru a crea un sistem de inspecție complet și un mecanism adecvat de combatere a discriminării pentru a monitoriza în mod explicit drepturile lucrătorilor și a verifica în mod sistematic existența oricăror pericole la locul de muncă, pentru a include un mecanism modern de combatere a corupției și pentru a ratifica toate convențiile pertinente ale OIM; încurajează implicarea organizațiilor societății civile și a sindicatelor în aceste reforme, având în vedere importanța acestora pentru drepturile lucrătorilor și drepturile sociale din Georgia;

10. îndeamnă Comisia Europeană să sprijine Georgia în vederea unui acces mai bun la piața UE și le solicită întreprinderilor din Georgia și UE să utilizeze în continuare beneficiile ZLSAC, în special pentru IMM-uri, care reprezintă coloana vertebrală a economiei, și pentru întreprinderile regionale, pentru a dezvolta legături comerciale bilaterale mai strânse, îmbunătățind astfel balanța comercială a Georgiei cu UE și întărind stabilitatea sa macrofinanciară; constată, în special, că este important să se acorde în continuare un sprijin financiar și tehnic adecvat din partea UE pentru armonizarea standardelor, pentru a se asigura oportunități maxime de integrare economică; solicită să se înregistreze progrese mai semnificative, în special în ce privește reforma regulilor de origine;

11. invită Comisia să sprijine punerea deplină în aplicare a ALSAC prin asistență coordonată, să promoveze dezvoltarea economică sustenabilă și să sprijine reformele structurale ale sistemului economic, inclusiv promovarea principiilor pieței, a unui mediu de afaceri corect, în special pentru IMM-uri, și a unor mecanisme independente de reglementare, în cooperare cu întreprinderile și cu societatea civilă, inclusiv o reformă majoră a sectorului bancar și financiar cu scopul de a combate spălarea banilor și evaziunea fiscală;

12. îndeamnă UE să se asigure că ALSAC nu contravin imperativului acțiunilor sau inițiativelor climatice și de mediu din cadrul Pactului verde european.

13. încurajează instituțiile locale și naționale din Georgia să fie reprezentate de un număr mai mare de femei, reamintind că comerțul este un instrument important pentru capacitarea economică a femeilor, iar progresele continue împotriva tuturor tipurilor de discriminare constituie un pas necesar pentru realizarea acestui lucru;

14. subliniază importanța transparenței și încurajează autoritățile să informeze în continuare întreprinzătorii locali și mass-media cu privire la punerea în aplicare a ALSAC.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

13.7.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

56

8

6

Membri titulari prezenți la votul final

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Andrea Bocskor, Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Mick Wallace

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

56

+

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Andrea Bocskor, Arnaud Danjean

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Sven Mikser, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nikos Androulakis, Juozas Olekas

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou, Hannah Neumann

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

 

8

-

S&D

Dietmar Köster

ID

Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

GUE/NGL

Manu Pineda, Özlem Demirel, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

 

6

0

PPE

Miriam Lexmann

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Harald Vilimsky

ECR

Charlie Weimers

GUE/NGL

Idoia Villanueva Ruiz

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 3 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate