Процедура : 2019/0101(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0139/2020

Внесени текстове :

A9-0139/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0222

<Date>{20/07/2020}20.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0139/2020</NoDocSe>
PDF 362kWORD 124k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9‑0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Докладчик по становище: <Depute>Естер де Ланге

</Depute>Докладчик по становище (*):
Ана Кавацини, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

(*) Асоциирана комисия – член 57 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

(COM(2019)0208 – C9‑0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0208),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0009/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.[1],

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по транспорт и туризъм,

 като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0139/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Регламент (ЕО) № 715/2007 се съдържа изискването новите лекотоварни превозни средства да отговарят на някои гранични стойности на емисиите (стандартите Евро 5 и Евро 6) и се определят допълнителни изисквания за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Специфичните технически разпоредби, необходими за изпълнението на посочения регламент, бяха определени в Регламент (ЕО) № 692/200816 на Комисията и впоследствие в Регламент (ЕС) 2017/115117 на Комисията.

(2) В Регламент (ЕО) № 715/2007 се съдържа изискването новите лекотоварни превозни средства да отговарят на някои гранични стойности на емисиите (стандартите Евро 5 и Евро 6) и се определят допълнителни изисквания за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, които бяха впоследствие изменени и консолидирани чрез Регламент (ЕС) 2018/85815a, който се прилага от 1 септември 2020 г. нататък. Специфичните технически разпоредби, необходими за изпълнението на Регламент (ЕО) № 715/2007, бяха определени в Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията16 и впоследствие в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията17.

__________________

__________________

 

15а Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО) № 692/2008 от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО) № 692/2008 от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

</Amend> 

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Изискванията за одобрение на типа по отношение на емисиите от моторните превозни средства по отношение на емисиите постепенно бяха направени значително по-строги с въвеждането на нормите Евро и тяхното последващо преразглеждане. Въпреки че като цяло превозните средства реализираха значително намаляване на емисиите в целия обхват на регулираните замърсители, това не е така при емисиите на NOx от дизеловите двигатели или при частиците при бензиновите двигатели с директно впръскване, които се монтират по-специално на лекотоварните превозни средства. Поради това са необходими действия за коригиране на тази ситуация.

(3) Изискванията за одобрение на типа по отношение на емисиите от моторните превозни средства по отношение на емисиите постепенно бяха направени значително по-строги с въвеждането на стандартите Евро и тяхното последващо преразглеждане. Въпреки че като цяло превозните средства реализираха значително намаляване на емисиите в целия обхват на регулираните замърсители, това не е така при емисиите на NOx от дизеловите двигатели или при частиците при бензиновите двигатели с директно впръскване, които се монтират по-специално на лекотоварните превозни средства. Поради това е необходимо да се предприемат действия за коригиране на тази ситуация.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Според оценки в доклада за качеството на въздуха от 2019 г., публикуван от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), през 2016 г. продължителното излагане на замърсяване на въздуха е било причина за над 506 000 случаи на преждевременна смърт в ЕС-28. В доклада се потвърждава също така, че през 2017 г. автомобилният транспорт все още е бил основният източник на емисии на NOx в ЕС-28, като е съответствал на около 40% от общите емисии на NOx в ЕС, и че около 80% от общите емисии на NOx от автомобилния транспорт се генерират от превозни средства с дизелови двигатели.

 

__________________

 

„Качество на въздуха в Европа“ – доклад на ЕАОС за 2019 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Достъпът на независимите оператори до информация за ремонта и поддръжката на превозните средства е от решаващо значение за възстановяване на доверието на потребителите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 в (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Неотдавнашните нарушения на съществуващата правна уредба от страна на производителите, включително нарушенията на техните правни задължения съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, разкриха слабостите на механизмите за контрол и изпълнение. Имаше потребители, които не получиха задоволително обезщетение, защото дори в случаите, когато такова обезщетение беше предоставено, често превозните средства не бяха приведени в съответствие със стандартите Евро 5 и Евро 6. Тъй като нарастващият брой забрани на дизеловите автомобили в европейските градове оказват влияние върху ежедневието на гражданите, би било целесъобразно да се въведат мерки за обезщетение, като неотговарящите на изискванията превозни средства се оборудват с адаптираните технологии за обработка на отработилите газове („смяна на хардуера“) или на потребителите, които желаят да заменят закупеното превозно средство с по-екологичен модел, се предлагат премии за конверсия.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В отговор на това Комисията разработи нова методика за изпитване за емисии в реални условия на движение процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение. Процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение беше въведена с регламенти (ЕС) 2016/42718 и (ЕС) 2016/64619 на Комисията, впоследствие включена в Регламент (ЕС) 2017/1151 и допълнително подобрена с Регламент (ЕС) 2017/115420 на Комисията..

(5) В отговор на това Комисията разработи нова методика за изпитване за емисии в реални условия на движение процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение. Процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение беше въведена с регламенти (ЕС) 2016/42718 и (ЕС) 2016/64619 на Комисията, впоследствие включена в Регламент (ЕС) 2017/1151 и допълнително подобрена с регламенти (ЕС) 2017/115420 и (ЕС) 2018/183220а на Комисията.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (OB L 82, 31.3.2016 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (L 82, 31.3.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 708).

20 Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 708).

 

20а Регламент (ЕС) 2018/1832 на Комисията от 5 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия (ОВ L 301, 27.11.2018, стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха въведени датите за прилагане на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, както и критерии за съответствие за нея. За тази цел бяха използвани специфични за всеки замърсител коефициенти на съответствие с оглед да се вземе предвид статистическата и техническата неопределеност на измерванията, извършени с помощта на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

(6) С Регламент (ЕС) 2016/646 бяха въведени датите за прилагане на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, както и критерии за съответствие за нея. Датите за прилагането на тази процедура за пътническите превозни средства и за лекотоварните превозни средства бяха определени за поредица от години, с цел да се гарантира, че производителите могат своевременно да планират за всяка група превозни средства. За тази цел бяха въведени специфични за всеки замърсител коефициенти на съответствие с оглед да се вземе предвид статистическата и техническата неопределеност на измерванията, извършени с помощта на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Според доклада на ЕАОС от 2016 г. разликата между реалните емисии и измерените в лабораторни условия емисии се дължи главно на три фактора: остаряла процедура за изпитвания, възможности за гъвкавост в настоящата процедура и фактори, свързани с работния режим, които зависят от конкретния водач. Необходимо е да се направи проучване, за да се установи разликата, която се дължи на начина на шофиране и външната температура. Следва да се прави ясно разграничение между коефициента на съответствие, свързаната с устройството разлика и разликата, свързана с работния режим, която зависи от водача и температурата.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) На 13 декември 2018 г. Общият съд постанови решение по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във връзка с иска за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с която се определят коефициентите на съответствие, използвани за оценяване на съответствието на резултатите на резултатите от изпитването в реални условия на движение с граничните стойности на емисиите, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е установил, че единствено законодателят е имал право да въведе посочените коефициенти на съответствие, тъй като те засягат съществен елемент от Регламент (ЕО) № 715/2007.

(7) На 13 декември 2018 г. Общият съд постанови решение по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във връзка с иска за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/646. Общият съд отмени частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с която бяха определени коефициентите на съответствие, използвани за оценяване на съответствието на резултатите на резултатите от изпитването в реални условия на движение с граничните стойности на емисиите, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът установи, че единствено законодателят има право да въведе посочените коефициенти на съответствие, тъй като те засягат съществен елемент от Регламент (ЕО) № 715/2007 и „това на практика води до изменение на граничните стойности на емисиите на азотни оксиди, определени за нормата Евро 6 [...] за изпитванията RDE, въпреки че тези гранични стойности трябва да се прилагат и за тях“.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Общият съд не е поставил под съмнение техническата обосновка на коефициентите на съответствие. Поради това и като се има предвид, че на настоящия етап на технологично развитие все още съществува разлика между емисиите, измерени в реални условия на движение, и емисиите, измерени в лаборатория, целесъобразно е да се въведат коефициентите на съответствие в Регламент (ЕО) № 715/2007.

(8) Общият съд изрази съмнения относно това „дали Комисията има основания да се позовава на евентуални статистически грешки“, особено по отношение на временния коефициент на съответствие от 2,1, и заяви, че статистическата неопределеност се коригира с „работа по представителността на извадката или опита“ или „чрез броя проведени опити“. Освен това по отношение на степента на техническа неопределеност Общият съд потвърди, че „след изпитване RDE не може да се определи дали изпитваното превозно средство спазва или поне се доближава до тези гранични стойности“. Всяко измервателно оборудване има известна степен на техническа неопределеност и е установено, че оборудването на преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS), като се има предвид неговото използване в по-променливи условия, е с малко по-висока степен на техническа неопределеност в сравнение с немобилното лабораторно оборудване, въпреки че на практика това може да означава както надценяване, така и подценяване на емисиите. Като се има предвид, че на настоящия етап на технологично развитие все още съществува разлика между емисиите, измерени в реални условия на движение, и емисиите, измерени в лаборатория, е целесъобразно коефициентите на съответствие да се въведат на временна основа в Регламент (ЕО) № 715/2007.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) В резолюцията на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ се изразява задоволство от решението на Общия съд и се отправя изрично искане към Комисията да не въвежда нови коефициенти на съответствие, за да се гарантира, че стандартите Евро 6 не са допълнително разводнени и вместо това се спазват при нормални условия на употреба, както беше предвидено първоначално в Регламент (ЕО) № 715/2007.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да се позволи на производителите да се съобразят с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 в контекста на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, критериите за съответствие с тази процедура следва да се въведат на две стъпки. През първата стъпка, по искане на производителя следва да се прилага временен коефициент на съответствие, докато през втората следва да се прилага само окончателният коефициент на съответствие. Комисията следва да преразглежда окончателните коефициенти на съответствие с оглед на техническия напредък.

(9) За да се позволи на производителите да се съобразят с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 в контекста на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, критериите за съответствие с тази процедура следва да се въведат на две стъпки. През първата стъпка по искане на производителя следва да се прилага временен коефициент на съответствие, докато през втората следва да се прилага само окончателният коефициент на съответствие. Окончателният коефициент на съответствие следва да се прилага по време на преходен период и да обхваща разликите, произтичащи от допълнителната неопределеност на измерването, свързана с въвеждането на PEMS. Комисията следва непрекъснато да извършва оценки на този коефициент на съответствие с оглед на техническия напредък и да го коригира ежегодно в посока на намаляването въз основа на научните доказателства, подобрената точност на измервателната процедура и техническия напредък при PEMS. Коефициентът на съответствие следва да се намалява постепенно и от 30 септември 2022 г. нататък вече да не се прилага.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9 a (ново)</Article>

 

 

(9a) Комисията следва да установи най-късно до юни 2021 г. по-строги изисквания за измервателното оборудване на PEMS, които биха могли да се използват при изпитванията RDE. Установените стандарти следва, когато е възможно, да вземат предвид всички съответни елементи на стандартизацията, разработени от Европейския комитет по стандартизация въз основа на най-доброто налично оборудване на PEMS.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Важно е да се подчертае, че макар настоящото предложение да разглежда коефициента на съответствие, въпросът за стандартите за граничните стойности на емисиите трябва да бъде разгледан в контекста на предстоящото предложение за стандарта след Евро 6. За да се гарантира бързият напредък към приемането на бъдещи (след Евро 6) норми за допустимите емисии и подобреното качество на въздуха за гражданите на Съюза, от съществено значение е за тази цел Комисията да представи, ако е уместно, законодателно предложение във възможно най-кратък срок и не по-късно от юни 2021 г., както е обявено в съобщението ѝ от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт, в което да се подчертае необходимостта от преминаване към устойчива и интелигентна мобилност и от гарантиране на последователното предприемане на действия с оглед на постигането на мобилност с нулеви емисии. При прилагането на стандартите след Евро 6 не следва да се използват коефициенти на съответствие.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9 в (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) За да се насърчат производителите да бъдат активни в грижите си за околната среда, новите технологични иновации, предназначени да абсорбират азотните оксиди, следва да бъдат подложени на изпитвания и да бъдат количествено определени и отчетени при последващото преразглеждане на стандартите Евро.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Договорът от Лисабон въведе възможността законодателят да делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт. Мерките, които могат да бъдат предмет на делегирането на правомощия, предвидено в член 290, параграф 1 от ДФЕС, съответстват по принцип на тези, които попадат в обхвата на процедурата по регулиране с контрол, установена по силата на член 5а от Решение № 1999/468/ЕО23 на Съвета. Следователно е необходимо разпоредбите на Регламент (ЕО) № 715/2007, които предвиждат използването на процедурата по регулиране с контрол, да бъдат приведени в съответствие с член 290 от ДФЕС.

(10) Договорът от Лисабон въведе възможността законодателят да делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт. Мерките, които могат да бъдат предмет на делегирането на правомощия, предвидено в член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съответстват по принцип на тези, които попадат в обхвата на процедурата по регулиране с контрол, установена по силата на член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета. Следователно е необходимо разпоредбите на Регламент (ЕО) № 715/2007, които предвиждат използването на процедурата по регулиране с контрол, да бъдат приведени в съответствие с член 290 от ДФЕС.

_________________

_________________

23 Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

23 Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С оглед да се спомогне за постигане на целите на Съюза за качеството на въздуха и да се намалят емисиите от превозните средства, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие член 290 от Договора за функционирането на Европейския (ДФЕС) по отношение на подробните правила относно конкретни процедури, изпитвания и изисквания на одобряването на типа. Това делегиране следва да включва допълване на Регламент № 715/2007 чрез такива преразгледани правила, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите; изисквания за прилагане на забраната за използване на измервателни коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за контрол на емисиите; мерки, необходими за прилагане на задължението на производителя да осигурява неограничен и стандартизиран достъп до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство; приемане на преразгледана процедура за измерване на прахови частици. Делегирането следва освен това да включва и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел преразглеждане на окончателните коефициенти на съответствие в посока на намаляването и, за да се отрази техническият напредък при PEMS и преработване на граничните стойности, основани на масата на частиците, и въвеждане на гранични стойности, основаващи се на броя на частиците. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(11) С оглед да се спомогне за постигане на целите на Съюза за качеството на въздуха и да се намалят емисиите от превозните средства, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие член 290 от ДФЕС по отношение на подробните правила относно конкретни процедури, изпитвания и изисквания на одобряването на типа. Това делегиране следва да включва допълване на Регламент № 715/2007 чрез такива преразгледани правила, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите; изисквания за прилагане на забраната за използване на измервателни коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за контрол на емисиите; мерки, необходими за прилагане на задължението на производителя да осигурява неограничен и стандартизиран достъп до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство; както и приемане на преразгледана процедура за измерване на праховите частици. Независимо от краткия период между влизането в сила на настоящия регламент и отмяната на разпоредбите относно информацията за ремонта и техническото обслужване чрез Регламент (ЕС) 2018/858, за целите на правната сигурност и за да се гарантира, че законодателят разполага с всички възможни варианти, делегирането следва да включва и мерките, необходими за изпълнението на задължението на производителя да предоставя неограничен и стандартизиран достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Делегирането следва освен това да включва и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел преразглеждане на коефициентите на съответствие в посока на намаляването, за да се отрази повишеното качество на процедурата за измерване или техническият напредък при PEMS, преработване на граничните стойности, основани на масата на частиците, и въвеждане на гранични стойности, основаващи се на броя на частиците. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

_________________

 

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Допустимата грешка подлежи на ежегоден преглед и може да бъде преразгледана във връзка с повишаването на качеството на процедурата за използване на PEMS или с техническия напредък.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 4 – параграф 1 – алинея 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези задължения включват спазване на граничните стойности за емисиите, предвидени в приложение I. За целите на определянето на съответствието с граничните стойности на емисиите за Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I, стойностите на емисиите, определени по време на всяко изпитване за емисиите в реални условия на движение, следва да се разделят на приложимия коефициент на съответствие, посочен в таблица 2а от приложение I. Резултатът трябва да остава под граничните стойности за емисиите, зададени в таблица 2 от въпросното приложение.

Тези задължения включват съответствие с граничните стойности за емисиите, предвидени в приложение I. За целите на определянето на съответствието с граничните стойности на емисиите за Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I, стойностите на емисиите, определени по време на всяко изпитване за емисиите в реални условия на движение, следва да се разделят на приложимия коефициент на съответствие, посочен в таблица 2а от приложение I. Резултатът трябва да остава под граничните стойности за емисиите, зададени в таблица 2 от въпросното приложение. Коефициентът на съответствие се намалява постепенно чрез годишни корекции в посока на намаляването въз основа на оценките на Съвместния изследователски център. Коефициентът на съответствие престава да се прилага от 30 септември 2022 г. нататък.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 5 – параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителят оборудва превозните средства така, че компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и сглобени по начин, позволяващ на превозното средство, при нормална експлоатация, да бъде в съответствие с настоящия регламент.

1. Производителят оборудва превозните средства така, че компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и сглобени по начин, позволяващ на превозното средство, при нормална експлоатация, да бъде в съответствие с настоящия регламент. Производителят също така гарантира надеждността на устройствата за контрол на замърсяването и има за цел да намали риска от кражба на тези устройства или от тяхното манипулиране.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 6</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 8 – параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с оглед прилагането на членове 6 и 7. Това включва определянето и актуализирането на техническите спецификации, отнасящи се до начина, по който се предоставя информация относно СБД и ремонта и техническото обслужване на моторното превозно средство, като се обръща специално внимание на специфичните нужди на МСП.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с оглед прилагането на членове 6 и 7. Това включва определянето и актуализирането на техническите спецификации, отнасящи се до начина, по който се предоставя информация относно СБД и ремонта и техническото обслужване на моторното превозно средство, като се обръща специално внимание на специфичните нужди на МСП, микропредприятията и самостоятелно заетите оператори.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Изменението е необходимо с цел подобряване на приложното поле.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 10 – параграф 4 – алинея 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 се определя по време на всяко изпитване за емисии в реални условия на движение, като се взема предвид специфичният за всеки замърсител коефициент на съответствие , посочен в таблица 2а от приложение I в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея.

Съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 се определя по време на всяко изпитване за емисии в реални условия на движение, като се взема предвид специфичният за всеки замърсител коефициент на съответствие, посочен в таблица 2а от приложение I в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея. Коефициентът на съответствие се намалява постепенно чрез годишни корекции в посока на намаляването въз основа на оценки от страна на Съвместния изследователски център. Коефициентът на съответствие престава да се прилага от 30 септември 2022 г. нататък.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 10 – параграф 5 – алинея 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 се определя по време на всяко изпитване за емисии в реални условия на движение, като се взема предвид специфичният за всеки замърсител коефициент на съответствие , посочен в таблица 2а от приложение I в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея.

Съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 се определя по време на всяко изпитване за емисии в реални условия на движение, като се взема предвид специфичният за всеки замърсител коефициент на съответствие, посочен в таблица 2а от приложение I в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея. Коефициентът на съответствие се намалява постепенно чрез годишни корекции в посока на намаляването въз основа на оценките на Съвместния изследователски център. Коефициентът на съответствие престава да се прилага от 30 септември 2022 г. нататък.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 10</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 14 – параграф 3 и параграф 3 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел:

3. Комисията приема не по-късно от 1 юни 2021 г. делегирани актове в съответствие с член 14а с цел допълване на настоящия регламент с оглед на адаптирането на процедурите, изпитванията и изискванията, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите, с оглед на адекватното отразяване на емисиите в реални условия на движение при нормален работен режим, включително, inter alia, температурата и пределните условия, понижаването на дрейфа на реакцията на нулев сигнал и справянето с резките повишения на частиците в резултат на почистване на филтрите, като се вземат предвид всички съответни елементи на стандартизацията, разработени от Европейския комитет по стандартизация, и възможностите, предлагани от най-доброто налично оборудване.

a) допълване на настоящия регламент с цел адаптиране на процедурите, изпитванията и изискванията, както и на циклите на изпитване, използвани за измерване на емисиите с цел адекватното отразяване на емисии при реални условия на движение;

 

б) изменяне на настоящия регламент с цел адаптиране към техническия напредък на специфичните за всеки конкретен замърсител окончателни коефициенти на съответствие, посочени в таблица 2а в приложение I.

 

 

3a. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел изменение на настоящия регламент с оглед на адаптирането към техническия прогрес и преразглеждането в посока на намаляването на специфичните за всеки замърсител коефициенти на съответствие, посочени в таблица 2а към приложение I.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение – параграф 1</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Приложение І – таблица 2а – ред 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS)

 

Изменение

CF pollutant-final (2)

1 + отклонение (отклонение = 0,32*)

1 + отклонение (отклонение = 0,5*)

-

-

-

* Трябва да се преразглежда в посока на намаляването поне ежегодно въз основа на редовните оценки на Съвместния изследователски център.

(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6 по време на един преходен период, като се отчита допълнителната техническа неопределеност на измерванията, свързана с въвеждането на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS). Той се изразява като 1 + степен на неопределеност на измерването. Към 30 септември 2022 г. тази степен е нула и коефициентът на съответствие престава да се прилага.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 13 декември 2018 г. Общият съд на Европейския съюз частично отмени Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията. В решението[2] се посочва, че Европейската комисия няма правомощия да въвежда коефициенти на съответствие, използвани за оценка на съответствието на превозното средство с граничните стойности на емисиите, като същевременно извършва изпитвания RDE просто чрез използване на своите изпълнителни правомощия за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6). Тъй като Съдът постанови, че коефициентите на съответствие следва да бъдат приети чрез обикновената законодателна процедура, на 14 юни 2019 г. Европейската комисия прие законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007, с което се възстановяват коефициентите на съответствие, приети преди това в Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията.

Докладчикът счита за целесъобразно да се възстановят коефициентите на съответствие, които се състоят от изискванията превозното средство да отговаря на стандартите за граничните стойности на емисиите Евро 5 и 6, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007, които не могат да бъдат превишавани, и допустимата грешка, произтичаща от статистическата и техническата неопределеност, свързана с преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS). Докладчикът въвежда изменения, за да се поясни, че коефициентът на съответствие се състои от граничните стойности на емисиите и свързаната с устройството допустима грешка. Освен това докладчикът предоставя правомощия на Комисията да преразглежда ежегодно коефициентите на съответствие в посока на намаляването във връзка с повишаването на качеството на процедурата за измерване или техническия напредък при преносимите системи за измерване на емисиите. Също така докладчикът призовава Комисията да представи в срок до средата на 2021 г. предложение за стандарта след Евро 6, като вземе предвид предстоящите заключения на Европейския комитет по стандартизация (CEN TC301) относно проект на международен стандарт за оценка на оборудването на преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS).


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (19.2.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9‑0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Докладчик по становище (*): <Depute>Ана Кавацини</Depute>

(*) Асоциирана комисия — член 57 от Правилника за дейността

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Основният елемент на настоящото законодателно предложение се отнася до въвеждането на коефициенти на съответствие, използвани за оценка на съответствието на превозните средства с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, определени в законодателството на ЕС, като същевременно се извършват изпитвания за емисии при реални условия. Доводът, изтъкнат от Комисията, за да се обоснове такова въвеждане, е, че подобни фактори са необходими, за да се намалят несъответствията между нивата на емисиите, измерени в лабораторни условия, и нивата, измерени в реални условия на движение. Това предложение беше направено, след като Общият съд на Европейския съюз издаде решение относно изменението на нормите Евро 6 посредством делегиран акт, като заяви, че това би довело до промяна на съществен елемент от законодателството, т.е. изкуственото повишаване на границите за емисиите на NOx чрез въвеждането на коефициент на съответствие. По този начин Съдът на ЕС потвърди, че за това ще е необходима редовна законодателна процедура.

Докладчикът е на мнение, че въвеждането на коефициенти на съответствие за измервания на емисии при реални условия е погрешен сигнал в момент, когато са необходими спешни действия, за да се позволи на държавите членки да изпълнят задълженията си по отношение на Директивата за качеството на въздуха (2008/50/ЕО) и да се гарантира, че пределните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6 са изпълнени при нормални условия. Производителите на автомобили следва да започнат да проектират превозни средства, които отговарят на граничните стойности на емисиите, определени в законодателството, а не да получават такава свобода на действие, която да им позволи да заобиколят задълженията си. Освен това по този начин се поражда известна несигурност по отношение на дейностите по одобряването и надзора на пазара чрез въвеждане на допустима грешка, която всъщност затруднява определянето на това дали превозните средства отговарят на договорените стандарти, или не. Въпреки това нейният проект на становище не засяга аспектите в правния текст, свързани с околната среда, т.е. факторите на съответствие; последните са от компетентността на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие със споразумението, постигнато между председателите на нашите две комисии, въпреки че се изразяват посочените по-горе съмнения. Изключителната компетентност на комисията IMCO се отнася до информацията за ремонта и техническото обслужване съгласно глава III от Регламент № 715/2007/ЕС — глава, която е изменена и консолидирана в Регламент 858/2018. Следователно измененията, засягащи тези части, са от техническо естество.

По отношение на разпоредбите, определящи условията за делегиране на правомощия на Комисията (член 1, параграф 11 [член 14а]), предложението на докладчика е периодът да се съкрати от пет на две години, за да се прецени до края на 2022 г. дали са необходими допълнителни мерки. Европейската комисия поема ангажимента да намали този коефициент до 1 във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 2023 г. Поради това предоставените правомощия за делегиране следва да бъдат съобразени със същия график.

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Регламент (ЕО) № 715/2007 се съдържа изискването новите лекотоварни превозни средства да отговарят на някои гранични стойности на емисиите (стандартите Евро 5 и Евро 6) и се определят допълнителни изисквания за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Специфичните технически разпоредби, необходими за изпълнението на посочения регламент, бяха определени в Регламент (ЕО) № 692/200816 на Комисията и впоследствие в Регламент (ЕС) 2017/115117 на Комисията.

(2) В Регламент (ЕО) № 715/2007 се съдържа изискването новите лекотоварни превозни средства да отговарят на някои гранични стойности на емисиите (стандартите Евро 5 и Евро 6) и се определят допълнителни изисквания за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, които бяха изменени и след това консолидирани с Регламент (ЕС) 2018/85815a, който ще се прилага от 1 септември 2020 г. Специфичните технически разпоредби, необходими за изпълнението на Регламент (ЕО) № 715/2007, бяха определени в Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията16  и впоследствие в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията17.

__________________

__________________

 

15a Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).“

16 Регламент (ЕО) № 692/2008 от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО) № 692/2008 от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Достъпът на независими оператори до информация за ремонта и поддръжката на превозните средства е от решаващо значение за възстановяване на доверието на потребителите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Неотдавнашните нарушения на съществуващата правна рамка  от страна на производителите, включително нарушенията на техните правни задължения съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, показаха слабостите на механизми за контрол и правоприлагане. Потребителите не са получили задоволително обезщетение, защото дори в случаите, когато такова обезщетение е било предоставено, често превозните средства не са били приведени в съответствие със стандартите Евро 5 и Евро 6. Тъй като нарастващия брой забрани на дизелови автомобили в европейските градове оказват влияние върху всекидневния живот на гражданите, адекватни мерки за обезщетение биха били оборудването на неотговарящите на изискванията превозни средства с подходящите технологии за обработка на отработилите газове („смяна на хардуера“) или предлагането на премии за конверсия, в случай че собственикът на превозното средство желае да го замени за по-екологичен модел.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С оглед да се спомогне за постигане на целите на Съюза за качеството на въздуха и да се намалят емисиите от превозните средства, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие член 290 от Договора за функционирането на Европейския (ДФЕС) по отношение на подробните правила относно конкретни процедури, изпитвания и изисквания на одобряването на типа. Това делегиране следва да включва допълване на Регламент № 715/2007 чрез такива преразгледани правила, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите; изисквания за прилагане на забраната за използване на измервателни коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за контрол на емисиите; мерки, необходими за прилагане на задължението на производителя да осигурява неограничен и стандартизиран достъп до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство; приемане на преразгледана процедура за измерване на прахови частици. Делегирането следва освен това да включва и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел преразглеждане на окончателните коефициенти на съответствие в посока на намаляването и, за да се отрази техническият напредък при PEMS и преработване на граничните стойности, основани на масата на частиците, и въвеждане на гранични стойности, основаващи се на броя на частиците. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(11) С оглед да се спомогне за постигане на целите на Съюза за качеството на въздуха и да се намалят емисиите от превозните средства, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие член 290 от Договора за функционирането на Европейския (ДФЕС) по отношение на подробните правила относно конкретни процедури, изпитвания и изисквания на одобряването на типа. Това делегиране следва да включва допълване на Регламент № 715/2007 чрез такива преразгледани правила, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите; изисквания за прилагане на забраната за използване на измервателни коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за контрол на емисиите; приемане на преразгледана процедура за измерване на прахови частици. Независимо от краткия срок между влизането в сила на настоящия регламент и отмяната на разпоредбите относно информацията за ремонта и поддръжката (ИРП) с Регламент (ЕС) 2018/858, за целите на правната сигурност и за да се гарантира, че всички варианти са на разположение на законодателя, делегацията следва да включва и мерките, необходими за изпълнението на задължението на производителя да предоставя неограничен и стандартизиран достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Делегирането следва освен това да включва и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел преразглеждане на окончателните коефициенти на съответствие в посока на намаляването и, за да се отрази техническият напредък при PEMS и преработване на граничните стойности, основани на масата на частиците, и въвеждане на гранични стойности, основаващи се на броя на частиците. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 6</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 8 – параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с оглед прилагането на членове 6 и 7. Това включва определянето и актуализирането на техническите спецификации, отнасящи се до начина, по който се предоставя информация относно СБД и ремонта и техническото обслужване на моторното превозно средство, като се обръща специално внимание на специфичните нужди на МСП.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с оглед прилагането на членове 6 и 7. Това включва определянето и актуализирането на техническите спецификации, отнасящи се до начина, по който се предоставя информация относно СБД и ремонта и техническото обслужване на моторното превозно средство, като се обръща специално внимание на специфичните нужди на МСП, микропредприятията и самостоятелно заетите оператори;

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Необходимо за подобряването на приложното поле.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства.

Позовавания

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.7.2019

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

19.12.2019

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Anna Cavazzini

18.7.2019

Разглеждане в комисия

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Дата на приемане

18.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ (19.2.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9‑0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Свен Шулце</Depute>

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Необходимостта от настоящото становище на комисията по транспорт и туризъм до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните като водеща комисия е продиктувана от ново решение на съдилищата на ЕС.

В решение от 13 декември 2018 г. Общият съд е установил, че коефициентите на съответствие за типово одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета1 не са били въведени по реда на процедурата на комитет. Следвало е да бъде приложена обикновената законодателна процедура. В момента тече съдебно производство по обжалване на това решение. Въпреки това Комисията реши да представи успоредно със съдебното производство законодателно предложение за въвеждане на коефициенти на съответствие.

Докладчикът приветства намерението на Комисията чрез това законодателно предложение да гарантира правна сигурност и надеждност за производителите и потребителите. Според докладчика това включва също и факта, че производителите и потребителите могат да продължат да разчитат на коефициентите на съответствие, които вече са известни от процедурата на комитет.

Докладчикът би искал да предложи коефициентите на съответствие за в бъдеще да бъдат ясно отделени от границите на допустима грешка при измерване и за целта предлага изменения.

_______

1 Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Изискванията за одобрение на типа по отношение на емисиите от моторните превозни средства по отношение на емисиите постепенно бяха направени значително по-строги с въвеждането на нормите Евро и тяхното последващо преразглеждане. Въпреки че като цяло превозните средства реализираха значително намаляване на емисиите в целия обхват на регулираните замърсители, това не е така при емисиите на NOx от дизеловите двигатели или при частиците при бензиновите двигатели с директно впръскване, които се монтират по-специално на лекотоварните превозни средства. Поради това са необходими действия за коригиране на тази ситуация.

(3) Изискванията за одобрение на типа по отношение на емисиите от моторните превозни средства по отношение на емисиите постепенно бяха направени значително по-строги с въвеждането на нормите Евро и тяхното последващо преразглеждане. Въпреки че като цяло превозните средства реализираха значително намаляване на емисиите в целия обхват на регулираните замърсители, които са в приложното поле на тази уредба, това не е така при емисиите на NOx от дизеловите двигатели или при частиците при бензиновите двигатели с директно впръскване, които се монтират по-специално на лекотоварните превозни средства. За да се постигне допълнително намаляване на емисиите на NOx в реални условия на движение, е необходимо да се разработят нови технологии чрез сертифициране и стандартизиране на преносимите системи за измерване на емисиите. Границата на допустима грешка при измерване следва да бъде преразглеждана и коригирана в низходяща посока ежегодно от Комисията до достигането на висока степен на точност, като това да отразява подобреното качество на процедурата за измерване и техническия напредък при оборудването на преносимите системи за измерване на емисиите, освен ако Комисията изтъкне обоснована причина, че не е в състояние да прави това.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Комисията извърши подробен анализ на процедурите, изпитванията и изискванията за одобряване на типа, предвидени в Регламент (ЕО) № 692/2008 въз основа на собствени проучвания и информация от външни източници и заключи, че емисиите, отделени в реални условия на движение по път от превозни средства, одобрени по нормите Евро 5/6, значително надвишават емисиите, измерени според регулаторния „Нов европейски пътен цикъл“ (NEDC), по-специално по отношение на емисиите на NОх от превозни средства с дизелов двигател.

(4) Комисията извърши подробен анализ на процедурите, изпитванията и изискванията за одобряване на типа, предвидени в Регламент (ЕО) № 692/2008 въз основа на собствени проучвания и информация от външни източници и заключи, че емисиите, отделени в реални условия на движение по път от превозни средства, одобрени по нормите Евро 5 или Евро 6, в почти всички случаи значително надвишават емисиите, измерени според регулаторния „Нов европейски пътен цикъл“ (NEDC), по-специално по отношение на емисиите на NОх от превозни средства с дизелов двигател.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В отговор на това Комисията разработи нова методика за изпитване за емисии в реални условия на движение — процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение. Процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение беше въведена с регламенти (ЕС) 2016/42718 и (ЕС) 2016/64619 на Комисията, впоследствие включена в Регламент (ЕС) 2017/1151 и допълнително подобрена с Регламент (ЕС) 2017/115420 на Комисията..

(5) В отговор на това Комисията разработи нова методика за изпитване за емисии в реални условия на движение — процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение. Процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение беше въведена с регламенти (ЕС) 2016/42718 и (ЕС) 2016/64619 на Комисията, впоследствие включена в Регламент (ЕС) 2017/1151 и допълнително подобрена с регламенти (ЕС) 2017/115420 и 2018/183220a на Комисията.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 708).

20 Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 708).

 

20а Регламент (ЕС) 2018/1832 на Комисията от 5 ноември 2018 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия (ОВ L 301, 27.11.2018, стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха въведени датите за прилагане на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, както и критерии за съответствие за нея. За тази цел бяха използвани специфични за всеки замърсител коефициенти на съответствие с оглед да се вземе предвид статистическата и техническата неопределеност на измерванията, извършени с помощта на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха въведени датите за прилагане на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, както и критерии за съответствие за нея. За тази цел бяха въведени специфични за всеки замърсител коефициенти на съответствие и бяха използвани отделни граници на допустима грешка при измерване, с оглед да се вземе предвид статистическата и техническата неопределеност на измерванията, извършени с помощта на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS). Коефициентът на съответствие (CF = 1) следва да бъде ясно отделен от границата на допустима грешка при измерване, отнасяща се до съответното устройство.

__________________

__________________

21 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) На 13 декември 2018 г. Общият съд постанови решение по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16 във връзка с иска за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с която се определят коефициентите на съответствие, използвани за оценяване на съответствието на резултатите на резултатите от изпитването в реални условия на движение с граничните стойности на емисиите, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е установил, че единствено законодателят е имал право да въведе посочените коефициенти на съответствие, тъй като те засягат съществен елемент от Регламент (ЕО) № 715/2007.

(7) На 13 декември 2018 г. Общият съд постанови решение по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 по иск за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с която се определят коефициентите на съответствие и границите на допустима грешка при измерване, използвани за оценяване на съответствието на резултатите от изпитването в реални условия на движение с граничните стойности на емисиите, определени в Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът се е произнесъл, че единствено законодателят има право да въведе посочените коефициенти на съответствие и граници на допустима грешка при измерването, тъй като те засягат съществен елемент от Регламент (ЕО) № 715/2007. В момента тече съдебно производство по обжалване на това решение.

__________________

__________________

22 Решение от 13 декември 2018 г. — Ville de Paris, Ville de Bruxelles and Ayuntamiento de Madrid v Commission, T-339/16, T-352/16 и T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Решение от 13 декември 2018 г. — Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid/Комисия, T-339/16, T-352/16 и T-391/16, EU:T:2018:927.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Общият съд не е поставил под съмнение техническата обосновка на коефициентите на съответствие. Поради това и като се има предвид, че на настоящия етап на технологично развитие все още съществува разлика между емисиите, измерени в реални условия на движение, и емисиите, измерени в лаборатория, целесъобразно е да се въведат коефициентите на съответствие в Регламент (ЕО) № 715/2007.

(8) Общият съд не е поставил под съмнение техническата обосновка на коефициентите на съответствие и границите на допустима грешка. Поради това и като се има предвид, че на настоящия етап на технологично развитие все още съществува разлика между емисиите, измерени в реални условия на движение, и емисиите, измерени в лаборатория, целесъобразно е да се въведат в Регламент (ЕО) № 715/2007 съвсем същите коефициенти на съответствие и граници на допустима грешка при използване на преносими системи за измерване на емисиите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да се позволи на производителите да се съобразят с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 в контекста на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, критериите за съответствие с тази процедура следва да се въведат на две стъпки. През първата стъпка, по искане на производителя следва да се прилага временен коефициент на съответствие, докато през втората следва да се прилага само окончателният коефициент на съответствие. Комисията следва да преразглежда окончателните коефициенти на съответствие с оглед на техническия напредък.

(9) За да се позволи на производителите да се съобразят с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6 в контекста на процедурата за изпитване за емисии в реални условия на движение, критериите за съответствие с тази процедура следва да се въведат на две стъпки. През първата стъпка, по искане на производителя следва да се прилага временен коефициент на съответствие, докато през втората следва да се прилага само окончателният коефициент на съответствие. Комисията следва да преразглежда ежегодно границата на допустима грешка при измерване с оглед на техническия напредък по отношение на моторните превозни средства и преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS) и да ги използва за бъдещи законодателни актове.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9 a) За да се избегне правна несигурност по отношение на типовите одобрения, издадени след 1 септември 2017 г., както и относно бъдещите типови одобрения, е много важно да се възстановят без промяна приетите преди това коефициенти на съответствие и граници на допустима грешка при измерване, особено предвид това, че производителите вече са разработили своите превозни средства, вземайки предвид приетата по-рано процедура за изпитване за емисии в реални условия на движение. За да коригира границите на допустима грешка при измерване в низходяща посока, Комисията се призовава да вземе предвид стандартите, приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) за стандартна процедура за оценка на неопределеността при измерването на емисиите при реални условия на движение по отношение на емисиите на газове и частици. Във връзка с това Комисията ще възложи на Европейския комитет за стандартизация да изготви стандарт за ефективността на преносимите системи за измерване на емисиите с цел определяне на индивидуални граници на допустима грешка, приложими към тях. Преди да приложи експлоатационен стандарт за преносимите системи за измерване на емисиите, Комисията се ангажира да следи границата на допустима грешка при измерване в рамките на годишен преглед и да ги актуализира едва след като бъдат направени подобрения в измервателната технология.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С оглед да се спомогне за постигане на целите на Съюза за качеството на въздуха и да се намалят емисиите от превозните средства, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие член 290 от Договора за функционирането на Европейския (ДФЕС) по отношение на подробните правила относно конкретни процедури, изпитвания и изисквания на одобряването на типа. Това делегиране следва да включва допълване на Регламент № 715/2007 чрез такива преразгледани правила, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите; изисквания за прилагане на забраната за използване на измервателни коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за контрол на емисиите; мерки, необходими за прилагане на задължението на производителя да осигурява неограничен и стандартизиран достъп до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство; приемане на преразгледана процедура за измерване на прахови частици. Делегирането следва освен това да включва и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел преразглеждане на окончателните коефициенти на съответствие в посока на намаляването и, за да се отрази техническият напредък при PEMS и преработване на граничните стойности, основани на масата на частиците, и въвеждане на гранични стойности, основаващи се на броя на частиците. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(11) С оглед да се спомогне за постигане на целите на Съюза за качеството на въздуха и да се намалят емисиите от превозните средства, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие член 290 от Договора за функционирането на Европейския (ДФЕС) по отношение на подробните правила относно конкретни процедури, изпитвания и изисквания на одобряването на типа. Това делегиране следва да включва допълване на Регламент № 715/2007 чрез такива преразгледани правила, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите; изисквания за прилагане на забраната за използване на измервателни коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за контрол на емисиите. Делегирането следва освен това да включва и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел преразглеждане на границите на допустима грешка при измерване, за да се отрази техническият напредък при преносимите системи за измерване на емисиите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 4 – параграф 1 – алинея 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези задължения включват спазване на граничните стойности за емисиите, предвидени в приложение I. За целите на определянето на съответствието с граничните стойности на емисиите за Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I, стойностите на емисиите, определени по време на всяко изпитване за емисиите в реални условия на движение, следва да се разделят на приложимия коефициент на съответствие, посочен в таблица 2а от приложение I. Резултатът трябва да остава под граничните стойности за емисиите, зададени в таблица 2 от въпросното приложение.

Тези задължения включват спазване на граничните стойности за емисиите, предвидени в приложение I. За целите на определянето на съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно Евро 6, посочени в таблица 2 на приложение I, стойностите на емисиите, определени по време на всяко изпитване за емисиите в реални условия на движение, следва да се разделят на приложимия коефициент на съответствие или, когато е посочена, на сумата от приложимия коефициент на съответствие и границата на допустима грешка, посочени в таблица 2а от приложение I. Резултатът трябва да отговаря на граничните стойности за емисиите за Евро 6, зададени в таблица 2 от въпросното приложение.“;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 5 - параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителят оборудва превозните средства така, че компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и сглобени по начин, позволяващ на превозното средство, при нормална експлоатация, да бъде в съответствие с настоящия регламент.;

1. Производителят оборудва превозните средства така, че компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и сглобени по начин, позволяващ на превозното средство, при нормална експлоатация, да бъде в съответствие с настоящия регламент. Производителят също така гарантира надеждността на устройствата за контрол на замърсяването и има за цел да намали риска от кражба на тези устройства или манипулирането им.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 10</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 14 - параграф 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с оглед на приемането на следните мерки, въз основа на резултатите от Програмата за измерване на прахови частици на ИКЕ на ООН, провеждана под егидата на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства, без да се снижава нивото на опазване на околната среда в рамките на Съюза:

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел:

а) да изменя настоящия регламент за целите на преразглеждането на граничните стойности за масата и броя на частиците, определени в приложение I;

а) да изменя настоящия регламент с цел да се преразгледат специфичните за всеки замърсител граници на допустима грешка при измерване, посочени в таблица 2а в приложение I, с оглед на техническия прогрес, като се вземат предвид техническите неопределености, свързани с използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS);

б) да допълва настоящия регламент чрез приемането на преразгледана процедура за измерване на броя на частиците.

б) да допълва настоящия регламент с цел адаптиране на процедурите, изпитванията и изискванията, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите, с цел адекватно отразяване на емисиите при реални условия на движение;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 10</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 14 – параграф 3 – буква б</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) изменяне на настоящия регламент с цел адаптиране към техническия напредък на специфичните за всеки конкретен замърсител окончателни коефициенти на съответствие, посочени в таблица 2а в приложение I.

б) изменяне на настоящия регламент с цел да се преразгледат специфичните за всеки замърсител граници на допустима грешка при измерване, посочени в таблица 2а в приложение I, с оглед на техническия прогрес, като се вземат предвид техническите неопределености, свързани с използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Член 14 – параграф 5 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) В член 14 се добавя следният параграф:

 

5a. Комисията взема предвид всички стандарти, приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN), които осигуряват технически издържан подход за оценка на неопределеността при измерването на емисиите при реални условия на движение по отношение на емисиите на газове и частици, с цел да се наложи изискване за използването на такъв стандарт в рамките на настоящия регламент, за да може даден подходящ орган да провери специфична степен на неопределеност за приложенията на преносимите системи за измерване на емисиите и да прецени дали това е достатъчно, за да замени специфичните граници на допустима грешка при измерване, посочени в таблица 2а в приложение I към настоящия регламент, или да го допълни.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение – параграф 1</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Приложение І – таблица 2а</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

 

Азотни оксиди (NOx)

Брой на частиците (PN)

Въглероден оксид (СО)(1)

Общо въглеводороди (THC)

Общо въглеводороди и азотни оксиди (THC + NOx)

CFзамърсител-окончателен (2)

1.43

1.5

 

 

 

CF замърсител-временен (3)

2.1

1.5

 

 

 

(1) Емисиите на CO се измерват и записват при всички изпитвания за емисии в реални условия на движение.

(2) CFзамърсител-окончателен е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като се вземат предвид техническите неопределености, свързани с използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

(3) CF замърсител-временен е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при поискване от производителя вместо CFзамърсител-окончателен през периода от 5 години и 4 месеца след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5.“

 

Изменение

Таблица 2а: Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение(0a)

 

Азотни оксиди (NOx)

Брой на частиците (PN)

Въглероден оксид (СО)(1)

Общо въглеводороди (THC)

Общо въглеводороди и азотни оксиди (THC + NOx)

CFзамърсител-окончателен (2)

1 + допустима грешка, с допустима грешка = 0,43

1 + допустима грешка, с допустима грешка = 0,5

 

 

 

CF замърсител-временен (3)

2.1

1 + допустима грешка, с допустима грешка = 0,5 

 

 

 

(0a) С цел да се проверят индивидуалните граници на допустима грешка при преносимите системи за измерване на емисиите с оглед допълване или замяна на границите на допустима грешка в таблица 2а в приложението към настоящия регламент, Комисията взема предвид всички стандарти на Европейския комитет по стандартизация, които осигуряват технически издържан подход за оценка на границата на допустима грешка при измерването на емисиите при реални условия на движение по отношение на емисиите на газове и частици (NOx and PN) с цел определяне на стандарт за преносимите системи за измерване на емисиите.

(1) Емисиите на CO се измерват и записват при всички изпитвания за емисии в реални условия на движение.

(2) CFзамърсител-окончателен е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, изразен като сума от целевата стойност на емисиите на превозното средство и техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) (т.е. граница (на допустима грешка).

(3) CF замърсител-временен е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при поискване от производителя вместо CFзамърсител-окончателен през периода от 5 години и 4 месеца след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5.“

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

Позовавания

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Становище, изказано от

 Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.7.2019

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Sven Schulze

29.7.2019

Дата на приемане

19.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 


 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

Позовавания

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.6.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Недадени становища

 Дата на решението

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Асоциирани комисии

 Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.7.2020

 

 

 

Дата на приемане

14.7.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

14

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Дата на внасяне

20.7.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

[1] ОВ С 14, 15.1.2020 г., стp. 78.

[2]  Преки производства T339/16 (Ville de Paris срещу Комисията), T-352/16 (Ville de Bruxelles срещу Комисията) и T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid срещу Комисията).

 

Последно осъвременяване: 3 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност