Postup : 2019/0101(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0139/2020

Předložené texty :

A9-0139/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0222

<Date>{20/07/2020}20.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0139/2020</NoDocSe>
PDF 313kWORD 115k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Esther de Lange</Depute>

Zpravodajka (*): Anna Cavazzini, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu.

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ
 STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0208),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0009/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019[1],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

 s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9-0139/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 


<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Nařízení (ES) č. 715/2007 vyžaduje, aby nová lehká vozidla splňovala určité mezní hodnoty emisí (normy Euro 5 a Euro 6), a stanoví dodatečné požadavky týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Zvláštní technická ustanovení nezbytná k provedení uvedeného nařízení byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 692/200816 a následně v nařízení Komise (EU) 2017/115117.

(2) Nařízení (ES) č. 715/2007 vyžaduje, aby nová lehká vozidla splňovala určité mezní hodnoty emisí (normy Euro 5 a Euro 6), a stanoví dodatečné požadavky týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, které byly pozměněny a dále konsolidovány nařízením (EU) 2018/85815a, jež se použije od 1. září 2020. Zvláštní technická ustanovení nezbytná k provedení nařízení (ES) č. 715/2007 byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 692/200816 a následně v nařízení Komise (EU) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

16 Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

17 Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

</Amend> 

<Amend>Pozměňovací návrh <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zavedením a následnou revizí norem Euro byly postupně výrazně zpřísněny požadavky na schválení typu týkající se emisí z motorových vozidel. Zatímco u vozidel celkově došlo k podstatnému snížení emisí celé řady regulovaných znečišťujících látek, v případě emisí NOx ze vznětových motorů ani v případě částic u motorů s přímým vstřikováním benzinu, které jsou montovány zejména do lehkých vozidel, tomu tak nebylo. Proto je třeba přijmout opatření k nápravě této situace.

(Netýká se českého znění.)

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Podle odhadu zprávy o kvalitě ovzduší z roku 20191a zveřejněné Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) byla dlouhodobá expozice znečištěnému ovzduší v EU-28 v roce 2016 příčinou více než 506 000 předčasných úmrtí. Zpráva rovněž potvrdila, že hlavním zdrojem emisí NOx v EU-28 v roce 2017 byla i nadále silniční doprava, která představovala přibližně 40 % celkových emisí NOx v EU, a že okolo 80 % celkových emisí NOx ze silniční dopravy vytvářejí vozidla se vznětovými motory.

 

__________________

 

1a EEA, Kvalita ovzduší v Evropě – zpráva z roku 2019.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Pro obnovení důvěry spotřebitelů je zásadně důležité, aby měli k informacím o opravách a údržbě vozidel přístup nezávislí provozovatelé.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3 c (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Nedávné případy porušování stávajícího právního rámce ze strany výrobců, včetně porušení jejich právních závazků plynoucích z nařízení (ES) č. 715/2007, poukázaly na nedostatky mechanismů kontroly a vymáhání. Spotřebitelé byli ponecháni bez uspokojivé kompenzace, neboť i v případech, kdy bylo poskytnuto odškodnění, nebyla vozidla často uvedena do souladu s normami Euro 5 a Euro 6. Vzhledem k tomu, že stále častější zákazy vznětových motorů v evropských městech ovlivňují každodenní život občanů, bylo by vhodným kompenzačním opatřením vybavit vozidla, která nesplňují normy, přizpůsobenou technologií pro zpracování výfukových plynů („změna hardwaru“) nebo nabídnout prémii za konverzi v případě, že se spotřebitel rozhodne vyměnit zakoupené vozidlo za ekologičtější model.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V důsledku toho vyvinula Komise novou metodiku pro zkoušení emisí z vozidel v podmínkách reálného provozu, tedy zkušební postup pro emise v reálném provozu. Zkušební postup pro emise v reálném provozu byl zaveden nařízeními Komise (EU) 2016/42718 a (EU) 2016/64619, následně byl převzat do nařízení (EU) 2017/1151 a dále zdokonalen nařízením Komise (EU) 2017/115420..

(5) V důsledku toho vyvinula Komise novou metodiku pro zkoušení emisí z vozidel v podmínkách reálného provozu, tedy zkušební postup pro emise v reálném provozu. Zkušební postup pro emise v reálném provozu byl zaveden nařízeními Komise (EU) 2016/42718 a (EU) 2016/64619, následně byl převzat do nařízení (EU) 2017/1151 a dále zdokonalen nařízeními Komise (EU) 2017/115420 a (EU) 2018/183220a.

__________________

__________________

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6), Úř. věst. L 82, 31.3.2016, s. 1.

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 82, 31.3.2016, s. 1).

19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1).

19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1).

20 Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6), Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708.

20 Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6) (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708).

 

20a Nařízení Komise (EU) 2018/1832 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (Úř. věst. L 301, 27.11.2018, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (EU) 2016/64621 zavedlo data použitelnosti zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, jakož i kritéria souladu pro emise v reálném provozu. Za tímto účelem byly použity faktory shodnosti pro jednotlivé znečišťující látky s cílem zohlednit statistické a technické nejistoty v měřeních pomocí přenosných systémů pro měření emisí (PEMS).

(6) Nařízení (EU) 2016/646 zavedlo data použitelnosti zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, jakož i kritéria souladu pro emise v reálném provozu. Zavedení dat použitelnosti pro osobní vozidla a lehká vozidla bylo zvoleno v ročním intervalu, aby se výrobcům jednotlivých skupin vozidel umožnilo včasné plánování. Za tímto účelem byly zavedeny faktory shodnosti pro jednotlivé znečišťující látky s cílem zohlednit statistické a technické nejistoty v měřeních pomocí přenosných systémů pro měření emisí (PEMS).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 6 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2016 byl rozdíl mezi emisemi v reálném provozu a emisemi naměřenými v laboratoři dán hlavně třemi faktory: zastaralým zkušebním postupem, pružností u současného postupu a faktory používání, které závisí na řidiči. Je zapotřebí provést studii ke stanovení tolerance, která je dána stylem řízení a venkovní teplotou. Je třeba jasně rozlišovat mezi faktorem shodnosti, tolerancí související s příslušným zařízením a tolerancí faktoru používání, která závisí na řidiči a teplotě.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Dne 13. prosince 2018 vynesl Tribunál rozsudek ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkající se žaloby na neplatnost nařízení (EU) č. 2016/646. Tribunál zrušil část nařízení (EU) 2016/646, která stanovila faktory shodnosti používané k posuzování souladu výsledků zkoušek emisí v reálném provozu s mezními hodnotami emisí stanovenými v nařízení (ES) č. 715/2007. Tribunál shledal, že tyto faktory shodnosti může zavést pouze normotvůrce, protože se dotýkají podstatného prvku nařízení (ES) č. 715/2007.

(7) Dne 13. prosince 2018 vynesl Tribunál rozsudek ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/16 týkající se žaloby na neplatnost nařízení (EU) č. 2016/646. Tribunál zrušil část nařízení (EU) 2016/646, která stanovila faktory shodnosti používané k posuzování souladu výsledků zkoušek emisí v reálném provozu s mezními hodnotami emisí stanovenými v nařízení (ES) č. 715/2007. Tribunál shledal, že tyto faktory shodnosti může zavést pouze normotvůrce, protože se dotýkají podstatného prvku nařízení (ES) č. 715/2007 a „způsobují faktickou změnu mezních hodnot emisí oxidů dusíku stanovených pro normy Euro 6, přestože se musí uvedené mezní hodnoty na tyto zkoušky použít“.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Tribunál nezpochybnil technickou opodstatněnost faktorů shodnosti. Z toho důvodu a vzhledem k tomu, že v současné fázi technologického vývoje stále existuje rozdíl mezi emisemi naměřenými v reálném provozu a emisemi naměřenými v laboratoři, je vhodné doplnit faktory shodnosti do nařízení (ES) č. 715/2007.

(8) Tribunál vyjádřil pochybnost o „opodstatněnosti způsobu, jakým se Komise dovolává možných chyb statistické povahy“, zejména pokud jde o faktor dočasné shodnosti ve výši 2,1, a uvedl, že „statistické nejistoty se korigují pomocí reprezentativnosti vzorku nebo zkoušek nebo objemu zkoušek“. Nadto Tribunál potvrdil, že pokud jde o toleranci technické nejistoty, „nelze na základě zkoušky emisí v reálném provozu určit, zda vozidlo, které je zkoušeno, zákonné mezní hodnoty splňuje, nebo zda se jim alespoň blíží“. Každé měřicí zařízení má toleranci technické nejistoty a bylo zjištěno, že zařízení přenosných systémů pro měření emisí vykazuje, jelikož se používá v proměnlivých podmínkách, poněkud větší toleranci než nemobilní laboratorní zařízení, i když to může ve skutečnosti znamenat nadhodnocení i podhodnocení emisí. Vzhledem k tomu, že v současné fázi technologického vývoje stále existuje rozdíl mezi emisemi naměřenými v reálném provozu a emisemi naměřenými v laboratoři, je vhodné dočasně doplnit faktory shodnosti do nařízení (ES) č. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o aktuálním vývoji kauzy „Dieselgate“ uvítalo rozhodnutí Tribunálu a výslovně žádalo Komisi, aby nezaváděla žádný nový faktor shodnosti a nerozmělňovala tak dále normy Euro 6, ale aby byly normy místo toho plněny za běžného provozu, jak bylo původně stanoveno v nařízení (ES) 715/2007.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, měla by být kritéria souladu pro emise v reálném provozu zavedena ve dvou krocích. V prvním kroku by se měl na žádost výrobce použít přechodný faktor shodnosti, zatímco jako druhý krok by se měl použít pouze konečný faktor shodnosti. Komise by měla konečné faktory shodnosti přezkoumávat s ohledem na technický pokrok.

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, měla by být kritéria souladu pro emise v reálném provozu zavedena ve dvou krocích. V prvním kroku by se měl na žádost výrobce použít přechodný faktor shodnosti, zatímco jako druhý krok by se měl použít pouze konečný faktor shodnosti. Konečný faktor shodnosti by měl platit během přechodného období a měl by zahrnovat toleranci vyjadřující dodatečnou nejistotu měření spojenou se zavedením přenosných systémů pro měření emisí. Komise by měla průběžně posuzovat tento faktor shodnosti s ohledem na technický pokrok a každoročně jej snižovat na základě vědeckých důkazů, zlepšené přesnosti postupu měření a technického pokroku přenosných systémů pro měření emisí. Faktor shodnosti by měl být postupně snižován a do 30. září 2022 by se měl přestat uplatňovat.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9 a (nový)</Article>

 

 

(9a) Komise by měla nejpozději do června 2021 stanovit přísnější požadavky na měřicí zařízení přenosných systémů pro měření emisí, která mohou být použita při zkouškách emisí v reálném provozu. Stanovené normy by měly pokud možno zohledňovat veškeré relevantní prvky normalizace, které vypracoval Evropský výbor pro normalizaci, a vycházet z nejlepších dostupných zařízení přenosných systémů pro měření emisí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Je třeba zdůraznit, že i když se tento návrh zabývá faktorem shodnosti, je otázku norem pro mezní hodnoty emisí třeba řešit v rámci nadcházejícího návrhu týkajícího se úpravy, jež přijde po normách Euro 6. Má-li se zajistit rychlý pokrok při přijímání budoucích mezních hodnot emisí (po normách Euro 6) a lepší kvalita ovzduší pro občany Unie, je nezbytné, aby Komise za tímto účelem předložila co nejdříve, nejpozději však do června 2021, případný legislativní návrh, jak oznámila ve svém sdělení ze dne 11. prosince 2019 nazvaném „Zelená dohoda pro Evropu“, které zdůrazňuje, že je třeba přejít na udržitelnou a inteligentní mobilitu a zajistit cestu k mobilitě s nulovými emisemi. Při provádění norem, které přijdou po normách Euro 6, by neměly být používány žádné faktory shodnosti.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9 c (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c) Aby bylo možné vybízet výrobce k aktivnímu postoji vstřícnému k životnímu prostředí, je třeba v rámci následného přezkumu norem Euro vyzkoušet, kvantifikovat a zvážit nové technologické inovace, jež mají absorbovat NOx.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 10</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Lisabonská smlouva normotvůrci umožnila přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Opatření, na něž se může vztahovat přenesení pravomocí podle čl. 290 odst. 1 SFEU, v zásadě odpovídají opatřením, na něž se vztahuje regulativní postup s kontrolou stanovený článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES23. Článku 290 SFEU je proto nutné přizpůsobit ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007, která stanoví použití regulativního postupu s kontrolou.

(10) Lisabonská smlouva normotvůrci umožnila přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Opatření, na něž se může vztahovat přenesení pravomocí podle čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v zásadě odpovídají opatřením, na něž se vztahuje regulativní postup s kontrolou stanovený článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES23. Článku 290 SFEU je proto nutné přizpůsobit ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007, která stanoví použití regulativního postupu s kontrolou.

_________________

_________________

23 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

23 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší a snížit emise z vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o podrobná pravidla týkající se zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu. V rámci tohoto přenesení pravomoci by mělo být nařízení (ES) č. 715/2007 doplněno o příslušná revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí; požadavky na uplatňování zákazu používání odpojovacích zařízení, která snižují účinnost systémů regulace emisí; opatření nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce poskytovat neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla; a o přijetí revidovaného postupu pro měření částic. Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem úpravy konečných faktorů shodnosti směrem dolů za účelem zohlednění technického pokroku v oblasti přenosných systémů pro měření emisí a přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot pro počet částic. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména aby byla zajištěna rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci by měli mít systematicky přístup na zasedání expertních skupin Komise, které se vypracováním aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší a snížit emise z vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu. V rámci tohoto přenesení pravomoci by mělo být nařízení (ES) č. 715/2007 doplněno o příslušná revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí; požadavky na uplatňování zákazu používání odpojovacích zařízení, která snižují účinnost systémů regulace emisí; opatření nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce poskytovat neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla; a o přijetí revidovaného postupu pro měření částic. Bez ohledu na krátký interval mezi vstupem tohoto nařízení v platnost a zrušením ustanovení týkajících se informací o opravách a údržbě nařízením (EU) 2018/858 by mělo přenesení pravomoci v zájmu právní jistoty i v zájmu toho, aby měl normotvůrce otevřeny všechny možnosti, zahrnovat i opatření nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce poskytovat neomezený standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla. Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem úpravy konečných faktorů shodnosti směrem dolů za účelem zohlednění zlepšení kvality postupu měření nebo technického pokroku v oblasti přenosných systémů pro měření emisí a přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot pro počet částic. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Zejména aby byla zajištěna rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci by měli mít systematicky přístup na zasedání expertních skupin Komise, které se vypracováním aktů v přenesené pravomoci zabývají.

 

_________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Uvedené chybové rozpětí podléhá každoročnímu přezkumu a lze je revidovat v návaznosti na zlepšení kvality postupu PEMS nebo na technický pokrok.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro účely určení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6 uvedenými v příloze I tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během platné zkoušky emisí v reálném provozu vydělí příslušným faktorem shodnosti stanoveným v příloze I tabulce 2a. Výsledek musí být nižší než mezní hodnoty emisí Euro 6 stanovené v tabulce 2 uvedené přílohy.

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro účely určení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6 uvedenými v příloze I tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během platné zkoušky emisí v reálném provozu vydělí příslušným faktorem shodnosti stanoveným v příloze I tabulce 2a. Výsledek musí být nižší než mezní hodnoty emisí Euro 6 stanovené v tabulce 2 uvedené přílohy. Faktor shodnosti se prostřednictvím ročních revizí postupně snižuje, a to na základě posouzení Společného výzkumného střediska. Do 30. září 2022 se faktor shodnosti přestane uplatňovat.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 5 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení.;

1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení. Výrobce rovněž zaručí spolehlivost zařízení k regulaci znečišťujících látek a zaměří se na snížení rizika krádeže těchto zařízení nebo manipulace s nimi.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění článků 6 a 7. Tato opatření zahrnují definici a aktualizaci technických specifikací týkajících se způsobu, jakým budou informace o systému OBD a o opravách a údržbě vozidel poskytovány, přičemž bude věnována zvláštní pozornost zvláštním potřebám malých a středních podniků.

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění článků 6 a 7. Tato opatření zahrnují definici a aktualizaci technických specifikací týkajících se způsobu, jakým budou informace o systému OBD a o opravách a údržbě vozidel poskytovány, přičemž bude věnována zvláštní pozornost zvláštním potřebám malých a středních podniků, mikropodniků a samostatně výdělečně činných provozovatelů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Nezbytné pro zlepšení rozsahu působnosti.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při každé platné zkoušce emisí v reálném provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce s ohledem na faktor shodnosti pro danou znečišťující látku uvedený v příloze I tabulce 2a.

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při každé platné zkoušce emisí v reálném provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce s ohledem na faktor shodnosti pro danou znečišťující látku uvedený v příloze I tabulce 2a. Faktor shodnosti se prostřednictvím ročních revizí postupně snižuje, a to na základě posouzení Společného výzkumného střediska. Do 30. září 2022 se faktor shodnosti přestane uplatňovat.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při každé platné zkoušce emisí v reálném provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce s ohledem na faktor shodnosti pro danou znečišťující látku uvedený v příloze I tabulce 2a.

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při každé platné zkoušce emisí v reálném provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce s ohledem na faktor shodnosti pro danou znečišťující látku uvedený v příloze I tabulce 2a. Faktor shodnosti se prostřednictvím ročních revizí postupně snižuje, a to na základě posouzení Společného výzkumného střediska. Do 30. září 2022 se faktor shodnosti přestane uplatňovat.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 – odst. 3 a odst. 3 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o:

3. Komise přijme nejpozději do 1. června 2021 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, které doplňují toto nařízení s cílem přizpůsobit postupy, zkoušky a požadavky i zkušební cykly používané pro měření emisí tak, aby náležitě odrážely emise v reálném provozu za běžných podmínek použití, mj. včetně teplotních a mezních podmínek, snížení posunu odezvy na nulu a řešení nebezpečných prudkých nárůstů částic způsobených čištěním filtrů, přičemž zohlední veškeré relevantní prvky normalizace, které vypracoval Evropský výbor pro normalizaci, a vychází z nejlepšího dostupného vybavení.

a) doplnění tohoto nařízení s cílem přizpůsobit postupy, zkoušky a požadavky, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí tak, aby přiměřeně odrážely emise v reálném provozu;

 

b) změnu tohoto nařízení za účelem přizpůsobení konečných faktorů shodnosti pro jednotlivé znečišťující látky uvedených v příloze I tabulce 2a technickému pokroku.

 

 

3a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, kterými se mění toto nařízení s cílem přizpůsobit se technickému pokroku a revidovat faktory shodnosti týkající se znečišťujících látek uvedené v tabulce 2a přílohy I směrem dolů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Příloha I – tabulka 2 a – řada 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

CF pollutant-final(2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) CFpollutant-final je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS).

 

Pozměňovací návrh

CF pollutant-final(2)

1 + tolerance (tolerance = 0,32*)

1 + tolerance (tolerance = 0,5*)

-

-

-

* Na základě pravidelných posouzení Společného výzkumného střediska se nejméně jednou ročně reviduje směrem dolů.

(2) CFpollutant-final je faktor shodnosti, který se po přechodné období používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6, přičemž se zohlední dodatečné technické nejistoty měření spojené se zavedením přenosných systémů pro měření emisí (PEMS). Je vyjádřen jako 1 + tolerance nejistoty měření. Nejpozději do 30. září 2022 se tolerance sníží na nulu a faktor shodnosti se přestane uplatňovat.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 13. prosince 2018 Tribunál Evropské unie částečně zrušil nařízení Komise (EU) 2016/646. V rozsudku[2] stojí, že Evropská komise neměla pravomoc zavést faktory shodnosti používané k posuzování souladu vozidla s mezními hodnotami emisí při provádění zkoušky emisí v reálném provozu jednoduše tak, že na základě svých prováděcích pravomocí pozmění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6). Tribunál rozhodl, že faktory shodnosti je třeba přijmout řádným legislativním postupem. Evropská komise proto dne 14. června 2019 přijala legislativní návrh s cílem změnit nařízení (ES) č. 715/2007 a obnovit faktory shodnosti dříve přijaté v nařízení Komise (EU) 2016/646.

Zpravodajka považuje za vhodné obnovit faktory shodnosti sestávající z požadavku, aby vozidlo splňovalo normy pro mezní hodnoty emisí Euro 5 a 6, které nesmějí být překročeny, stanovené v nařízení (ES) č. 715/2007, a z chybového rozpětí plynoucího ze statistických a technických nejistot spojených s přenosnými systémy pro měření emisí (PEMS). Zpravodajka předkládá pozměňovací návrhy s cílem vyjasnit, že faktor shodnosti sestává z mezních hodnot emisí a z chybového rozpětí souvisejícího s příslušným zařízením. Zpravodajka dále zmocňuje Komisi k tomu, aby tyto faktory shodnosti každoročně revidovala směrem dolů v návaznosti na zlepšení kvality postupu měření nebo na technický pokrok systémů PEMS. Zpravodajka navíc žádá Komisi, aby předložila návrh týkající se mezních hodnot emisí po normách Euro 6 do poloviny roku 2021 a přitom aby přihlížela k očekávaným výsledkům Evropského výboru pro normalizaci (CEN TC301) týkajícím se návrhu mezinárodní normy pro hodnocení zařízení PEMS.

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ (19.2.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Zpravodajka(*): <Depute>Anna Cavazzini</Depute>

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Klíčový prvek tohoto legislativního návrhu se týká zavedení faktorů shodnosti, které by byly používány k posuzování souladu vozidel s mezními hodnotami emisí Euro 6, jež jsou stanoveny v právních předpisech EU, při provádění zkoušek emisí v reálném provozu. Komise odůvodnila zavedení těchto faktorů tím, že jsou nutné ke snížení rozdílů mezi emisemi naměřenými v laboratoři a emisemi naměřenými v reálném provozu. Tento návrh byl předložen poté, co Tribunál Evropského soudního dvora vydal rozhodnutí o změně norem Euro 6 prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, v němž uvedl, že tato změna se týká podstatného prvku právního předpisu, tj. že by se zavedením faktoru shodnosti uměle zvýšily mezní hodnoty emisí NOx. Evropský soudní dvůr tak potvrdil, že k provedení takové změny je nutný řádný legislativní postup.

Zpravodajka se domnívá, že zavedení faktorů shodnosti pro zkoušky emisí v reálném provozu je chybným krokem v době, kdy jsou naléhavě nutná opatření, která by členským státům umožnila dodržení směrnice o kvalitě ovzduší (2008/50/ES) a zajistila by splnění mezních hodnot emisí Euro 6 za normálních podmínek. Výrobci automobilů by měli začít navrhovat vozidla, která budou splňovat mezní hodnoty emisí stanovené v legislativě, a nikoli dostávat více manévrovacího prostoru, aby se mohli vyhnout svým povinnostem. Tento krok navíc vyvolává určitou nejistotu v otázkách schvalování a dozoru nad trhem, neboť zavádí takové chybové rozpětí, při jehož použití je složitější stanovit, zda vozidlo dohodnuté normy splňuje, či nikoli. Ve svém návrhu stanoviska se nicméně nezabývá environmentálními aspekty právního textu, tedy faktory shodnosti. Ty patří do pravomoci výboru ENVI, jak bylo dohodnuto mezi předsedy obou našich výborů. Vyjadřuje však výše uvedené pochybnosti. Výlučná pravomoc výboru IMCO se vztahuje na informace o opravách a údržbě uvedené v kapitole III nařízení 715/2007/EU, tedy v kapitole, jejíž znění je v nařízení 858/2018 pozměněno a konsolidováno. Pozměňovací návrhy k těmto částem jsou proto technického rázu.

Pokud jde o ustanovení upřesňující podmínky pro přenesení pravomocí na Komisi (čl. 1 odst. 11 [článek 14a]), zpravodajka navrhuje zkrátit toto období z pěti let na dva roky a do konce roku 2022 posoudit, zda jsou případně nutná další opatření. Evropská komise se veřejně zavázala, že faktor shodnosti sníží na 1 co nejdříve, nejpozději do roku 2023. Svěření přenesených pravomocí by se tudíž mělo řídit stejným časovým rámcem.

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Nařízení (ES) č. 715/2007 vyžaduje, aby nová lehká vozidla splňovala určité mezní hodnoty emisí (normy Euro 5 a Euro 6), a stanoví dodatečné požadavky týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Zvláštní technická ustanovení nezbytná k provedení uvedeného nařízení byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 692/200816 a následně v nařízení Komise (EU) 2017/115117.

(2) Nařízení (ES) č. 715/2007 vyžaduje, aby nová lehká vozidla splňovala určité mezní hodnoty emisí (normy Euro 5 a Euro 6), a stanoví dodatečné požadavky týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, které byly změněny a dále konsolidovány nařízením (EU) 2018/85815a, jež se použije od 1. září 2020. Zvláštní technická ustanovení nezbytná k provedení nařízení (ES) č. 715/2007 byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 692/200816 a následně v nařízení Komise (EU) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

16 Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

17 Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Pro obnovení důvěry spotřebitelů je zásadní, aby k informacím o opravách a údržbě vozidel měli přístup nezávislí provozovatelé.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Nedávné případy porušování stávajícího právního rámce ze strany výrobců, včetně porušení jejich právních závazků plynoucích z nařízení (ES) č. 715/2007, poukázaly na nedostatky kontrolních a donucovacích mechanismů. Spotřebitelé byli ponecháni bez uspokojivé kompenzace, neboť i v případech, kdy bylo odškodnění poskytnuto, často neuvedlo vozidla do souladu s normami Euro 5 a Euro 6. Vzhledem k tomu, že stále častější zákazy vznětových motorů v evropských městech ovlivňují každodenní život občanů, vhodným kompenzačním opatřením by bylo vybavení vozidel, která nesplňují normy, přizpůsobenou technologií pro zpracování výfukových plynů („změna hardwaru“) nebo nabídka prémií za konverzi v případě, že se spotřebitel rozhodne vyměnit zakoupené vozidlo za ekologičtější model.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší a snížit emise z vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o podrobná pravidla týkající se zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu. V rámci tohoto přenesení pravomoci by mělo být nařízení (ES) č. 715/2007 doplněno o příslušná revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí; požadavky na uplatňování zákazu používání odpojovacích zařízení, která snižují účinnost systémů regulace emisí; opatření nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce poskytovat neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla; a o přijetí revidovaného postupu pro měření částic. Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem úpravy konečných faktorů shodnosti směrem dolů za účelem zohlednění technického pokroku v oblasti přenosných systémů pro měření emisí a přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot pro počet částic. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména aby byla zajištěna rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci by měli mít systematicky přístup na zasedání expertních skupin Komise, které se vypracováním aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší a snížit emise z vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o podrobná pravidla týkající se zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu. V rámci tohoto přenesení pravomoci by mělo být nařízení (ES) č. 715/2007 doplněno o příslušná revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí; požadavky na uplatňování zákazu používání odpojovacích zařízení, která snižují účinnost systémů regulace emisí; a o přijetí revidovaného postupu pro měření částic. Bez ohledu na krátký interval mezi vstupem tohoto nařízení v platnost a zrušením ustanovení týkajících se informací o opravách a údržbě podle nařízení (EU) 2018/858 by mělo přenesení pravomoci v zájmu právní jistoty i v zájmu toho, aby zákonodárce měl k dispozici všechny možnosti, zahrnovat i opatření nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce poskytovat neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla. Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem úpravy konečných faktorů shodnosti směrem dolů za účelem zohlednění technického pokroku v oblasti přenosných systémů pro měření emisí a přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot pro počet částic. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména aby byla zajištěna rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci by měli mít systematicky přístup na zasedání expertních skupin Komise, které se vypracováním aktů v přenesené pravomoci zabývají.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 8 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění článků 6 a 7. To zahrnuje definici a aktualizaci technických specifikací týkajících se způsobu, jakým budou informace o systému OBD a o opravách a údržbě vozidla poskytovány, přičemž bude věnována zvláštní pozornost zvláštním potřebám malých a středních podniků.;

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění článků 6 a 7. To zahrnuje definici a aktualizaci technických specifikací týkajících se způsobu, jakým budou informace o systému OBD a o opravách a údržbě vozidla poskytovány, přičemž bude věnována zvláštní pozornost zvláštním potřebám malých a středních podniků, mikropodniků a samostatně výdělečně činných provozovatelů.;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Nezbytné pro rozšíření rozsahu působnosti.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

Referenční údaje

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.7.2019

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.12.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Anna Cavazzini

18.7.2019

Projednání ve výboru

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Datum přijetí

18.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH (19.2.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Sven Schulze</Depute>

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předložené stanovisko Výboru pro dopravu pro Výbor pro životní prostředí jako příslušný výbor bylo nezbytné v návaznosti na rozsudek soudu EU.

V rozsudku ze dne 13. 12. 2018 se uvádí, že faktory shodnosti pro schvalování typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20071 neměly být zavedeny postupem projednávání ve výborech. Namísto toho měl být použit řádný legislativní postup. Proti tomuto rozsudku probíhá odvolací řízení, které dosud není ukončeno. Komise se však rozhodla zároveň předložit návrh právního předpisu pro zavedení faktorů shodnosti.

Zpravodaj vítá, že Komise tímto návrhem právního předpisu hodlá zajistit právní jistotu a spolehlivost pro výrobce i spotřebitele. To podle zpravodaje zahrnuje také skutečnost, že výrobci i spotřebitelé mohou nadále vycházet z faktorů shodnosti, které jsou již známy na základě postupu projednávání ve výborech.

Zpravodaj by rád vybídl k tomu, aby faktory shodnosti byly v budoucnu jasně odděleny od odchylek měření, což vyjádřil prostřednictvím pozměňovacích návrhů.

_______

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zavedením a následnou revizí norem Euro byly postupně výrazně zpřísněny požadavky na schválení typu týkající se emisí z motorových vozidel. Zatímco u vozidel celkově došlo k podstatnému snížení emisí celé řady regulovaných znečišťujících látek, v případě emisí NOx ze vznětových motorů ani v případě částic u motorů s přímým vstřikováním benzinu, které jsou montovány zejména do lehkých vozidel, tomu tak nebylo. Proto je třeba přijmout opatření k nápravě této situace.

(3) Zavedením a následnou revizí norem Euro byly postupně výrazně zpřísněny požadavky na schválení typu týkající se emisí z motorových vozidel. Zatímco u vozidel celkově došlo k podstatnému snížení emisí celé řady regulovaných znečišťujících látek zahrnutých do tohoto režimu, v případě emisí NOx ze vznětových motorů ani v případě částic u motorů s přímým vstřikováním benzinu, které jsou montovány zejména do lehkých vozidel, tomu tak nebylo. Za účelem dosažení dalšího snižování emisí NOx v podmínkách reálného provozu je nutné vyvinout prostřednictvím certifikace a standardizace přenosných systémů pro měření emisí nové technologie. S ohledem na postupné zlepšování kvality postupu měření a technický pokrok dosažený u přenosných systémů pro měření emisí by Komise měla každoročně upravovat chybovou toleranci směrem dolů, dokud nebude dosaženo vysoké míry přesnosti, pokud neodůvodní, proč tak nemohla učinit.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Komise na základě vlastního výzkumu a externích informací provedla podrobnou analýzu postupů, zkoušek a požadavků týkajících se schválení typu, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 692/2008, a zjistila, že emise z vozidel Euro 5 či Euro 6 v reálném provozu na silnici výrazně překračují emise naměřené v regulačním novém evropském jízdním cyklu (NEDC), a to zejména pokud jde o emise NOx z vozidel se vznětovým motorem.

(4) Komise na základě vlastního výzkumu a externích informací provedla podrobnou analýzu postupů, zkoušek a požadavků týkajících se schválení typu, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 692/2008, a zjistila, že emise z vozidel Euro 5 či Euro 6 v reálném provozu na silnici téměř ve všech případech výrazně překračují emise naměřené v regulačním novém evropském jízdním cyklu (NEDC), a to zejména pokud jde o emise NOx z vozidel se vznětovým motorem.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V důsledku toho vyvinula Komise novou metodiku pro zkoušení emisí z vozidel v podmínkách reálného provozu, tedy zkušební postup pro emise v reálném provozu. Zkušební postup pro emise v reálném provozu byl zaveden nařízeními Komise (EU) 2016/42718 a (EU) 2016/64619; následně byl převzat do nařízení (EU) 2017/1151 a dále zdokonalen nařízením Komise (EU) 2017/115420..

(5) V důsledku toho vyvinula Komise novou metodiku pro zkoušení emisí z vozidel v podmínkách reálného provozu, tedy zkušební postup pro emise v reálném provozu. Zkušební postup pro emise v reálném provozu byl zaveden nařízeními Komise (EU) 2016/42718 a (EU) 2016/646; následně byl převzat do nařízení (EU) 2017/1151 a dále zdokonalen nařízeními Komise (EU) 2017/115420 a 2018/183220a.

__________________

__________________

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6), Úř. věst. L 82, 31.3.2016, s. 1.

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6), Úř. věst. L 82, 31.3.2016, s. 1.

19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1).

19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1).

20 Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6), Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708.

20 Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6), Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708.

 

20a Nařízení Komise (EU) 2018/1832 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (Úř. věst. L 301, 27.11.2018, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (EU) 2016/64621 zavedlo data použitelnosti zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, jakož i kritéria souladu pro emise v reálném provozu. Za tímto účelem byly použity faktory shodnosti pro jednotlivé znečišťující látky s cílem zohlednit statistické a technické nejistoty v měřeních pomocí přenosných systémů pro měření emisí (PEMS).

(6) Nařízení (EU) 2016/64621 zavedlo data použitelnosti zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, jakož i kritéria souladu pro emise v reálném provozu. Za tímto účelem byly s cílem zohlednit statistické a technické nejistoty v měřeních pomocí přenosných systémů pro měření emisí (PEMS) zavedeny faktory shodnosti pro jednotlivé znečišťující látky a použity samostatné hodnoty chybové tolerance. Tím by se měl jasně oddělit faktor shodnosti (CF=1) od chybové tolerance dané technickým zařízením.

__________________

__________________

21 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1).

21 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Dne 13. prosince 2018 vynesl Tribunál rozsudek ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkající se žaloby na neplatnost nařízení (EU) č. 2016/646. Tribunál zrušil část nařízení (EU) 2016/646, která stanovila faktory shodnosti používané k posuzování souladu výsledků zkoušek emisí v reálném provozu s mezními hodnotami emisí stanovenými v nařízení (ES) č. 715/2007. Tribunál shledal, že tyto faktory shodnosti může zavést pouze normotvůrce, protože se dotýkají podstatného prvku nařízení (ES) č. 715/2007.

(7) Dne 13. prosince 2018 vynesl Tribunál rozsudek ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkající se žaloby na neplatnost nařízení (EU) č. 2016/646. Tribunál zrušil část nařízení (EU) 2016/646, která stanovila faktory shodnosti a hodnoty chybové tolerance používané k posuzování souladu výsledků zkoušek emisí v reálném provozu s mezními hodnotami emisí stanovenými v nařízení (ES) č. 715/2007. Tribunál shledal, že tyto faktory shodnosti a hodnoty chybové tolerance může zavést pouze normotvůrce, protože se dotýkají podstatného prvku nařízení (ES) č. 715/2007. Proti tomuto rozsudku bylo podáno odvolání.

__________________

__________________

22 Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid v. Komise, T-339/16, T-352/16 a T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

22 Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid v. Komise, T-339/16, T-352/16 a T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Tribunál nezpochybnil technickou opodstatněnost faktorů shodnosti. Z toho důvodu a vzhledem k tomu, že v současné fázi technologického vývoje stále existuje rozdíl mezi emisemi naměřenými v reálném provozu a emisemi naměřenými v laboratoři, je vhodné doplnit faktory shodnosti do nařízení (ES) č. 715/2007.

(8) Tribunál nezpochybnil technickou opodstatněnost faktorů shodnosti a chybových tolerancí. Z toho důvodu a vzhledem k tomu, že v současné fázi technologického vývoje stále existuje rozdíl mezi emisemi naměřenými v reálném provozu a emisemi naměřenými v laboratoři, je vhodné doplnit stejné faktory shodnosti a také chybovou toleranci u přenosných systémů pro měření emisí (PEMS) do nařízení (ES) č. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, měla by být kritéria souladu pro emise v reálném provozu zavedena ve dvou krocích. V prvním kroku by se měl na žádost výrobce použít přechodný faktor shodnosti, zatímco jako druhý krok by se měl použít pouze konečný faktor shodnosti. Komise by měla konečné faktory shodnosti přezkoumávat s ohledem na technický pokrok.

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního postupu pro emise v reálném provozu, měla by být kritéria souladu pro emise v reálném provozu zavedena ve dvou krocích. V prvním kroku by se měl na žádost výrobce použít přechodný faktor shodnosti, zatímco jako druhý krok by se měl použít pouze konečný faktor shodnosti. Komise by měla chybovou toleranci podrobovat každoročnímu přezkumu s ohledem na technický pokrok u motorových vozidel a u přenosných systémů pro měření emisí (PEMS) a zahrnout do budoucích legislativních aktů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Aby nevznikla právní nejistota, pokud jde o schválení typů vozidel, která byla udělena od 1. září 2017, ale také o budoucí schvalování typů, je naprosto nezbytné znovu zavést všechny faktory shodnosti a chybové tolerance, které už byly přijaty dříve, a to beze změny celkové hodnoty, zejména vzhledem k tomu, že výrobci svá vozidla navrhují s přihlédnutím k postupu měření emisí v reálném provozu, který už byl schválen. Při úpravě chybové tolerance směrem dolů by měla Komise přihlédnout k normám, které přijal Evropský výbor pro normalizaci (CEN) v případě standardního postupu při posuzování nejistoty u měření v reálném provozu, pokud jde o plynné emise a emise částic. Komise proto pověří výbor CEN, aby vypracoval výkonnostní normy pro systémy PEMS s cílem určit individuální chybové tolerance těchto systémů. Předtím, než dojde k uplatňování této výkonnostní normy, by Komise měla každoročně přehodnocovat tyto hodnoty chybové tolerance a aktualizovat je pouze v případě, že dojde ke zdokonalení měřicí technologie.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší a snížit emise z vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o podrobná pravidla týkající se zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu. V rámci tohoto přenesení pravomoci by mělo být nařízení (ES) č. 715/2007 doplněno o příslušná revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí; požadavky na uplatňování zákazu používání odpojovacích zařízení, která snižují účinnost systémů regulace emisí; opatření nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce poskytovat neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla; a o přijetí revidovaného postupu pro měření částic. Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem úpravy konečných faktorů shodnosti směrem dolů za účelem zohlednění technického pokroku v oblasti přenosných systémů pro měření emisí a přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot pro počet částic. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména aby byla zajištěna rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci by měli mít systematicky přístup na zasedání expertních skupin Komise, které se vypracováním aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší a snížit emise z vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o podrobná pravidla týkající se zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu. V rámci tohoto přenesení pravomoci by mělo být nařízení (ES) č. 715/2007 doplněno o příslušná revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí; požadavky na uplatňování zákazu používání odpojovacích zařízení, která snižují účinnost systémů regulace emisí; Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem úpravy hodnot chybové tolerance za účelem zohlednění technického pokroku v oblasti přenosných systémů pro měření emisí. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména aby byla zajištěna rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci by měli mít systematicky přístup na zasedání expertních skupin Komise, které se vypracováním aktů v přenesené pravomoci zabývají.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro účely určení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6 uvedenými v příloze I tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během platné zkoušky emisí v reálném provozu vydělí příslušným faktorem shodnosti stanoveným v příloze I tabulce 2a. Výsledek musí být nižší než mezní hodnoty emisí Euro 6 stanovené v tabulce 2 uvedené přílohy.;

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro účely určení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6 uvedenými v příloze I tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během platné zkoušky emisí v reálném provozu vydělí příslušným faktorem shodnosti nebo součtem platného faktoru shodnosti a chybové tolerance stanovených v příloze I tabulce 2a. Výsledek musí splňovat mezní hodnoty emisí Euro 6 stanovené v tabulce 2 uvedené přílohy.;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 5 – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení.;

1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení.; Výrobce rovněž zaručí spolehlivost zařízení k regulaci znečišťujících látek a zaměří se na snížení rizika krádeže těchto zařízení nebo manipulace s nimi.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a za účelem přijetí následujících opatření na základě výsledků programu EHK OSN pro měření částic, realizovaného pod záštitou Světového fóra pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, aniž by byla snížena úroveň ochrany životního prostředí v Unii:

2. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o:

a) změna tohoto nařízení za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a počet částic uvedených v příloze I;

a) změnu tohoto nařízení za účelem úpravy hodnot chybové tolerance uvedených v příloze I tabulce 2a s ohledem na technický pokrok, a to zohledněním technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS);

b) doplnění tohoto nařízení přijetím revidovaného postupu pro měření počtu částic.

b) doplnění tohoto nařízení s cílem přizpůsobit postupy, zkoušky a požadavky, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí tak, aby přiměřeně odrážely emise v reálném provozu;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 – odst. 3 – písm. b</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) změnu tohoto nařízení za účelem přizpůsobení konečných faktorů shodnosti pro jednotlivé znečišťující látky uvedených v příloze I tabulce 2a technickému pokroku.;

b) změnu tohoto nařízení za účelem úpravy hodnot chybové tolerance uvedených v příloze I tabulce 2a s ohledem na technický pokrok, a to zohledněním technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS);

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Čl. 14 – odst. 5 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a) V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

5a. Komise přihlíží k veškerým normám, které přijme Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a které nabízí technicky bezchybný přístup k hodnocení nejistoty měření emisí v reálném provozu s ohledem na emise plynů a částic, s cílem požadovat v tomto nařízení použití takové normy, aby příslušný orgán ověřoval konkrétní chybové tolerance pro použití systémů PEMS a zvážil, zda je to dostačující k nahrazení specifických hodnot chybové tolerance uvedených v tabulce 2a v příloze I tohoto nařízení nebo k jejich doplnění.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha – odst. 1</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Příloha I – tabulka 2a</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 2a Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu

 

Oxidy dusíku (NOx)

Počet částic (PN)

Oxid uhelnatý (CO)(1)

Uhlovodíky celkem (THC)

Uhlovodíky a oxidy dusíku dohromady (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1.43

1.5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1.5

 

 

 

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.

(2) CFpollutant-final je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS).

(3) CF pollutant-temp je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k faktoru CFpollutant-final během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 2a Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu(0a)

 

Oxidy dusíku (NOx)

Počet částic (PN)

Oxid uhelnatý (CO)(1)

Uhlovodíky celkem (THC)

Uhlovodíky a oxidy dusíku dohromady (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1 + tolerance, přičemž tolerance = 0,43

1 + tolerance, přičemž tolerance = 0,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1 + tolerance, přičemž tolerance = 0,5 

 

 

 

(0a) Za účelem ověření jednotlivých hodnot chybové tolerance přenosných systémů pro měření emisí s cílem doplnit nebo nahradit hodnoty tolerance v tabulce 2a v příloze tohoto nařízení zohlední Komise veškeré normy výboru CEN, které zajišťují technicky bezchybný přístup k hodnocení nejistoty měření emisí v reálném provozu s ohledem na měření emisí plynů (NOx) a počtu částic, s cílem stanovit normu pro systémy PEMS.

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.

(2) CFpollutant-final je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6 vyjádřenými jako součet cílové hodnoty výkonnosti vozidel z hlediska emisí a technických nejistot spojených s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS), tj. chybová tolerance.

(3) CF pollutant-temp je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k faktoru CFpollutant-final během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“

</Amend></RepeatBlock-Amend>


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

Referenční údaje

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.7.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Sven Schulze

29.7.2019

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

Referenční údaje

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Datum předložení Parlamentu

14.6.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Přidružené výbory

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

13.7.2020

 

 

 

Datum přijetí

14.7.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

14

11

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Datum předložení

20.7.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 14, 15.1.2020, s. 78.

[2]  Přímé žaloby T-339/16 (Ville de Paris v. Komise), T-352/16 (Ville de Bruxelles v. Komise) a T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid v. Komise).

 

Poslední aktualizace: 2. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí