ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

20.7.2020 - (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Esther de Lange
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Anna Cavazzini, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού.


Διαδικασία : 2019/0101(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0139/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0139/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0208),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0009/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0139/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 απαιτεί τη συμμόρφωση των νέων ελαφρών οχημάτων με ορισμένα όρια εκπομπών (πρότυπα Euro 5 και Euro 6) και καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Οι ειδικές τεχνικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής16 και, στη συνέχεια, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής17.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 απαιτεί τη συμμόρφωση των νέων ελαφρών οχημάτων με ορισμένα όρια εκπομπών (πρότυπα Euro 5 και Euro 6) και καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, όπως τροποποιήθηκαν και ενοποιήθηκαν περαιτέρω με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/85815α, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Οι ειδικές τεχνικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής16 και, στη συνέχεια, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής17.

__________________

__________________

 

15α Κανονισμός (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

Τροπολογία  2

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου που σχετίζονται με τις εκπομπές από μηχανοκίνητα οχήματα έγιναν σταδιακά πολύ αυστηρότερες μέσω της θέσπισης και της επακόλουθης αναθεώρησης των προτύπων Euro. Ενώ τα οχήματα γενικά έχουν επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε όλο το φάσμα των ρυθμιζόμενων ρύπων, δεν συνέβη το ίδιο με τις εκπομπές NOx από κινητήρες ντίζελ ή τα σωματίδια για κινητήρες απευθείας έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως σε ελαφρά οχήματα. Επομένως, απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της κατάστασης αυτής.

(3) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου που σχετίζονται με τις εκπομπές από μηχανοκίνητα οχήματα έγιναν σταδιακά πολύ αυστηρότερες μέσω της θέσπισης και της επακόλουθης αναθεώρησης των προτύπων Euro. Ενώ τα οχήματα γενικά έχουν επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε όλο το φάσμα των ρυθμιζόμενων ρύπων, δεν συνέβη το ίδιο με τις εκπομπές NOx από κινητήρες ντίζελ ή τα σωματίδια για κινητήρες απευθείας έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως σε ελαφρά οχήματα. Επομένως, απαιτούνται ενέργειες για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η έκθεση του 2019 για την ποιότητα του αέρα, που δημοσιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), εκτίμησε ότι το 2016 η μακροπρόθεσμη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν υπεύθυνη για περισσότερους από 506 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ των 28. Η έκθεση επιβεβαίωσε επίσης ότι οι οδικές μεταφορές εξακολούθησαν να είναι η πρωταρχική πηγή εκπομπών NOx στην ΕΕ των 28 το 2017, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40 % των συνολικών εκπομπών NOx της ΕΕ, και ότι περίπου το 80 % της συνολικής εκπομπής NOx από τις οδικές μεταφορές παράγεται από πετρελαιοκίνητα οχήματα·

 

__________________

 

Έκθεση του ΕΟΠ για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη του 2019.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Η πρόσβαση των ανεξάρτητων φορέων σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ) Οι πρόσφατες παραβιάσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου από τους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των νομικών υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, κατέδειξαν τις αδυναμίες των μηχανισμών ελέγχου και επιβολής. Οι καταναλωτές δεν έλαβαν ικανοποιητική αποζημίωση, δεδομένου ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου χορηγήθηκε αποζημίωση, σπανίως αποκαταστάθηκε η συμβατότητα των οχημάτων με τα πρότυπα Euro 5 και 6. Δεδομένου ότι οι αυξανόμενες απαγορεύσεις στην κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρες ντίζελ στις ευρωπαϊκές πόλεις επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα θα ήταν ο εξοπλισμός των μη συμμορφούμενων οχημάτων με την προσαρμοσμένη τεχνολογία επεξεργασίας καυσαερίων (αλλαγή υλικού) ή, σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να ανταλλάξει ένα αγορασθέν όχημα με καθαρότερο μοντέλο, η προσφορά επιδοτήσεων μετατροπής.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για τη δοκιμή των εκπομπών των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης: τη διαδικασία δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Η διαδικασία δοκιμής RDE θεσπίστηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/42718 και (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής19, ενσωματώθηκε στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 και βελτιώθηκε περαιτέρω με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής20.

(5) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για τη δοκιμή των εκπομπών των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης: τη διαδικασία δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Η διαδικασία δοκιμής RDE θεσπίστηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/42718 και (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής19, ενσωματώθηκε στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 και βελτιώθηκε περαιτέρω με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2017/115420 και (ΕΕ) 2018/1832 της Επιτροπής20α.

__________________

__________________

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές που εκλύονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 708).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές που εκλύονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 708).

 

20α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1832 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση των δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη συμμόρφωση εν χρήσει και εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 301 της 27.11.2018, σ. 1).

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές συμμόρφωσης ανά ρύπο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι στατιστικές και τεχνικές αβεβαιότητες των μετρήσεων που πραγματοποιούνται μέσω φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE. Η εισαγωγή των ημερομηνιών εφαρμογής για τα επιβατικά οχήματα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα επιλέχθηκε με μια ετήσια σειρά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο έγκαιρος προγραμματισμός του κατασκευαστή για κάθε ομάδα οχημάτων. Για τον σκοπό αυτό, εισήχθησαν συντελεστές συμμόρφωσης ανά ρύπο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι στατιστικές και τεχνικές αβεβαιότητες των μετρήσεων που πραγματοποιούνται μέσω φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ του 2016, η διαφορά μεταξύ των πραγματικών και των εργαστηριακών εκπομπών οφειλόταν κυρίως σε τρεις παράγοντες: μια παρωχημένη διαδικασία δοκιμής, ευελιξία στην τρέχουσα διαδικασία και παράγοντες κατά τη χρήση που είναι εξαρτώμενοι από τον οδηγό. Απαιτείται μελέτη για να καθοριστεί το περιθώριο που οφείλεται στον τρόπο οδήγησης και στην εξωτερική θερμοκρασία. Θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του CF, του περιθωρίου που σχετίζεται με τη συσκευή και του περιθωρίου του παράγοντα κατά τη χρήση που εξαρτάται από τον οδηγό και από τη θερμοκρασία.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16 σχετικά με προσφυγή για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε το μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646 που καθόριζε τους συντελεστές συμμόρφωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων της δοκιμής RDE με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο ο νομοθέτης θα μπορούσε να εισαγάγει αυτούς τους συντελεστές συμμόρφωσης, δεδομένου ότι άπτονταν ενός ουσιώδους στοιχείου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

(7) Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16 σχετικά με προσφυγή για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε το μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646 που είχε καθορίσει τους συντελεστές συμμόρφωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων της δοκιμής RDE με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο ο νομοθέτης θα μπορούσε να εισαγάγει αυτούς τους συντελεστές συμμόρφωσης, δεδομένου ότι άπτονταν ενός ουσιώδους στοιχείου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και «οδηγούσαν σε de facto τροποποίηση των ορίων εκπομπών οξειδίων του αζώτου που έχουν θεσπιστεί για το πρότυπο Euro 6, παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω όρια πρόκειται να ισχύουν για τις εν λόγω δοκιμές».

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το Γενικό Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την τεχνική αιτιολόγηση των συντελεστών συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης, εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των εκπομπών που μετρώνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και εκείνων που μετρώνται στο εργαστήριο, είναι σκόπιμο να εισαχθούν οι συντελεστές συμμόρφωσης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

(8) Το Γενικό Δικαστήριο εξέφρασε αμφιβολίες «για το βάσιμο της επίκλησης, από την Επιτροπή, πιθανών στατιστικών σφαλμάτων», ιδίως όσον αφορά τον προσωρινό συντελεστή συμμόρφωσης 2,1 και ανέφερε ότι οι στατιστικές αβεβαιότητες «διορθώνονται μέσω παρεμβάσεων που αφορούν την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος» ή των δοκιμών ή του όγκου των δοκιμών. Επιπλέον, όσον αφορά το περιθώριο που εισήχθη για την τεχνική αβεβαιότητα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «Αυτό σημαίνει ότι μετά από μια δοκιμή RDE δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν το όχημα που υποβάλλεται στη δοκιμή πληροί ή όχι τα κριτήρια αυτά, ή αν τα προσεγγίζει έστω». Οποιοσδήποτε εξοπλισμός μέτρησης έχει ένα περιθώριο τεχνικής αβεβαιότητας και ο εξοπλισμός PEMS, λόγω της χρήσης τους σε πιο μεταβλητές συνθήκες, διαπιστώθηκε ότι έχει κάπως μεγαλύτερο περιθώριο σε σύγκριση με μη μετακινούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, αν και αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να σημαίνει τόσο υπερεκτίμηση όσο και υποεκτίμηση των εκπομπών. Δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης, εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των εκπομπών που μετρώνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και εκείνων που μετρώνται στο εργαστήριο, είναι σκόπιμο να εισαχθούν προσωρινά συντελεστές συμμόρφωσης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» χαιρέτισε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και ζήτησε ρητώς από την Επιτροπή να μη θεσπίσει νέους συντελεστές συμμόρφωσης, ώστε το πρότυπο Euro 6 να μη αποδυναμωθεί περαιτέρω αλλά τα όριά του να τηρούνται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως προέβλεπε αρχικά ο κανονισμός (ΕΚ) 715/2007.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τους τελικούς συντελεστές συμμόρφωσης υπό το πρίσμα της τεχνικής προόδου.

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός συντελεστής συμμόρφωσης. Ο τελικός συντελεστής συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου και να περιλαμβάνει περιθώριο που εκφράζει την πρόσθετη αβεβαιότητα μέτρησης που συνδέεται με την εισαγωγή του συστήματος PEMS. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί συνεχώς τον εν λόγω συντελεστή συμμόρφωσης υπό το πρίσμα της τεχνικής προόδου και να τον τροποποιεί ετησίως προς τα κάτω με βάση επιστημονικά στοιχεία, τη βελτιωμένη ακρίβεια της διαδικασίας μέτρησης και την τεχνική πρόοδο του συστήματος PEMS. Ο συντελεστής συμμόρφωσης θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά και να παύσει να ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 .

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2021 πιο αυστηρές απαιτήσεις για τον εξοπλισμό μέτρησης PEMS που μπορεί να χρησιμοποιείται για τις δοκιμές RDE. Τα πρότυπα που θα θεσπιστούν θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνουν υπόψη τυχόν συναφή στοιχεία τυποποίησης που αναπτύσσει η CEN με βάση τον βέλτιστο διαθέσιμο εξοπλισμό PEMS.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, ενώ η παρούσα πρόταση αφορά τον συντελεστή συμμόρφωσης, το ζήτημα των προτύπων για τα όρια εκπομπών πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο της επικείμενης πρότασης για την περίοδο μετά το Euro 6. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά την έγκριση των μελλοντικών οριακών τιμών εκπομπών (μετά το Euro 6) ώστε να επιτευχθεί βελτιωμένη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για τους πολίτες της Ένωσης, είναι σημαντικό να υποβάλει η Επιτροπή, όπου αρμόζει, νομοθετική πρόταση για τον σκοπό αυτό το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τον Ιούνιο 2021, όπως η ίδια ανακοίνωσε στην ανακοίνωσή της της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», στην οποία τονίζεται η ανάγκη μετάβασης σε βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και εξασφάλισης μιας πορείας προς κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Για την εφαρμογή των προτύπων μετά το Euro 6 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συντελεστές συμμόρφωσης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ) Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να έχουν προδραστική, φιλοπεριβαλλοντική στάση, οι νέες τεχνολογικές καινοτομίες που προορίζονται για να απορροφούν NOx θα πρέπει να δοκιμάζονται, να ποσοτικοποιούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά την επακόλουθη αναθεώρηση των προτύπων Euro.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε για τον νομοθέτη τη δυνατότητα να αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης. Τα μέτρα τα οποία μπορούν να καλυφθούν με εξουσιοδοτήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, αντιστοιχούν κατ’ αρχήν σε αυτά που καλύπτονται από την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου23. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.

(10) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε για τον νομοθέτη τη δυνατότητα να αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης. Τα μέτρα τα οποία μπορούν να καλυφθούν με εξουσιοδοτήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αντιστοιχούν κατ’ αρχήν σε αυτά που καλύπτονται από την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου23. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.

_________________

_________________

23 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

23 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών· τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης διατάξεων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών· τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος· και την έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με σκοπό την αναθεώρηση προς τα κάτω των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης προκειμένου να αποτυπώνουν την τεχνική πρόοδο στα PEMS, την αναπροσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών· τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης διατάξεων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών· τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος· και την έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια. Παρά τη μικρή χρονική απόσταση μεταξύ έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού και κατάργησης των διατάξεων σχετικά με τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, επιβάλλεται, χάριν της ασφάλειας δικαίου και για να διασφαλιστεί ότι ο νομοθέτης έχει στη διάθεσή του όλες τις επιλογές, η εξουσιοδότηση να περιλαμβάνει και τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με σκοπό την αναθεώρηση προς τα κάτω των συντελεστών συμμόρφωσης προκειμένου να αποτυπώνουν τη βελτιωμένη ποιότητα της διαδικασίας μετρήσεων ή την τεχνική πρόοδο στα PEMS, την αναπροσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

_________________

 

1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Το περιθώριο σφάλματος υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση και μπορεί να αναθεωρείται ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ποιότητας της διαδικασίας PEMS ή της τεχνολογικής προόδου.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την τήρηση των ορίων εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα I.  Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) διαιρούνται με τον εφαρμοστέο συντελεστή συμμόρφωσης που ορίζεται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I. Το αποτέλεσμα παραμένει κάτω από τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) διαιρούνται με τον εφαρμοστέο συντελεστή συμμόρφωσης όπως ορίζεται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I. Το αποτέλεσμα παραμένει κάτω από τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος. Ο συντελεστής συμμόρφωσης μειώνεται σταδιακά μέσω ετήσιων αναθεωρήσεων προς τα κάτω, βάσει αξιολογήσεων του ΚΚΕρ. Ο συντελεστής συμμόρφωσης παύει να ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 .

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό.·

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό. Ο κατασκευαστής εγγυάται επίσης την αξιοπιστία των διατάξεων αντιρρύπανσης και επιδιώκει τη μείωση των κινδύνων κλοπής ή παραποίησης αυτών των διατάξεων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για τη συμπλήρωση των άρθρων 6 και 7. Η εξουσία αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό και την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για τη συμπλήρωση των άρθρων 6 και 7. Η εξουσία αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό και την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων φορέων.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη για τη βελτίωση του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος καθορίζεται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος καθορίζεται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Ο συντελεστής συμμόρφωσης μειώνεται σταδιακά μέσω ετήσιων αναθεωρήσεων προς τα κάτω, βάσει αξιολογήσεων του ΚΚΕρ. Ο συντελεστής συμμόρφωσης παύει να ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 .

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος καθορίζεται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος καθορίζεται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Ο συντελεστής συμμόρφωσης μειώνεται σταδιακά μέσω ετήσιων αναθεωρήσεων προς τα κάτω, βάσει αξιολογήσεων του ΚΚΕρ. Ο συντελεστής συμμόρφωσης παύει να ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 .

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 και παράγραφος 3 α (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α όσον αφορά τα ακόλουθα:

3. Η Επιτροπή εκδίδει το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2021 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να προσαρμοστούν οι διαδικασίες, οι δοκιμές και οι απαιτήσεις, καθώς και οι κύκλοι δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών, ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων συνθηκών θερμοκρασίας και οριακών συνθηκών, μειώνοντας τη μετατόπιση μηδενικής απόκρισης και αντιμετωπίζοντας τις επικίνδυνες εξάρσεις στα σωματίδια που προκύπτουν από τον καθαρισμό του φίλτρου, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συναφή στοιχεία τυποποίησης που έχει αναπτύξει η CEN και με βάση τον βέλτιστο διαθέσιμο εξοπλισμό.

α) τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να προσαρμοστούν οι διαδικασίες, οι δοκιμές και οι απαιτήσεις, καθώς και οι κύκλοι δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών, ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

 

β) την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή, στην τεχνική πρόοδο, των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης που αφορούν τη ρύπανση οι οποίοι καθορίζονται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I.

 

 

3α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και την επανεξέταση προς τα κάτω των συντελεστών συμμόρφωσης που αφορούν τη ρύπανση οι οποίοι καθορίζονται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – εδάφιο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Παράρτημα I – πίνακας 2 α – στήλη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

CF ρύπου-τελικός (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) Ο CF ρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

 

Τροπολογία

CF ρύπου-τελικός (2)

1 + περιθώριο (περιθώριο = 0,32*)

1 + περιθώριο (περιθώριο = 0,5*)

-

-

-

* υπόκειται σε προς τα κάτω αναθεώρηση τουλάχιστον ετησίως με βάση τακτικές αξιολογήσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

(2) Ο CF ρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο μεταβατικής περιόδου λαμβανομένων υπόψη των επιπλέον τεχνικών αβεβαιοτήτων των μετρήσεων  που συνδέονται με την εισαγωγή των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS). Εκφράζεται ως 1 + περιθώριο αβεβαιότητας μέτρησης. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 το περιθώριο μηδενίζεται και ο συντελεστής συμμόρφωσης παύει να ισχύει.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε εν μέρει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής. Η απόφαση αναφέρει[2] ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε την εξουσία να θεσπίσει συντελεστές συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του οχήματος με τα όρια εκπομπών κατά την εκτέλεση δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), χρησιμοποιώντας απλώς τις εκτελεστικές εξουσίες της για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6). Δεδομένου ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι οι συντελεστές συμμόρφωσης θα πρέπει να εγκριθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 14 Ιουνίου 2019 νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με την οποία επαναφέρονται οι συντελεστές συμμόρφωσης που είχαν εγκριθεί προηγουμένως στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής.

Ο εισηγητής κρίνει σκόπιμη την επαναφορά συντελεστών συμμόρφωσης που να περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις προκειμένου το όχημα να πληροί τις οριακές τιμές εκπομπών Euro 5 και 6, των οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το περιθώριο σφάλματος που προκύπτει από τις στατιστικές και τεχνικές αβεβαιότητες των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS). Ο εισηγητής καταθέτει τροπολογίες για να καταστεί σαφές ότι ο συντελεστής συμμόρφωσης συνίσταται στα όρια εκπομπών και στο περιθώριο σφάλματος που συνδέεται με τη συσκευή. Επιπλέον, ο εισηγητής εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναθεωρεί ετησίως προς τα κάτω τους συντελεστές συμμόρφωσης ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ποιότητας ή της τεχνολογικής προόδου της διαδικασίας PEMS. Επιπλέον, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρότασή της σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών μετά το Euro 6 έως τα μέσα του 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα επικείμενα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN TC301) σχετικά με σχέδιο διεθνούς προτύπου για την αξιολόγηση του εξοπλισμού PEMS.


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (19.2.2020)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Anna Cavazzini

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο πυρήνας της παρούσας νομοθετικής πρότασης συνίσταται στη θέσπιση συντελεστών συμμόρφωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των οχημάτων με τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ κατά την εκτέλεση δοκιμών για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (Real Driving Emissions, RDE). Το επιχείρημα που προβάλλει η Επιτροπή για να αιτιολογήσει το μέτρο αυτό είναι ότι οι εν λόγω συντελεστές είναι απαραίτητοι για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων των εκπομπών στο εργαστήριο και υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε μετά την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τροποποίηση των προτύπων Euro 6 μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, στην οποία απεφάνθη ότι η τροποποίηση αυτή θα μετέβαλλε ένα ουσιώδες στοιχείο της νομοθεσίας, δηλαδή θα αύξανε τεχνητά, με τη θέσπιση συντελεστή συμμόρφωσης, τα όρια για τις εκπομπές NOx. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε, συνεπώς, ότι για την τροποποίηση αυτή θα απαιτείτο προσφυγή στην τακτική νομοθετική διαδικασία.

Η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι με τη θέσπιση συντελεστών συμμόρφωσης για τις μετρήσεις RDE εκπέμπεται λάθος μήνυμα, τη στιγμή που απαιτείται επείγουσα δράση ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα (2008/50/ΕΚ) και να διασφαλιστεί ότι υπό κανονικές συνθήκες τα όρια εκπομπών Euro 6 τηρούνται. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν οχήματα συμβατά με τα νομοθετικά καθορισμένα όρια εκπομπών και να μην διαθέτουν περιθώρια ελιγμών ώστε να απεκδύονται των υποχρεώσεών τους. Επιπλέον, όσον αφορά τις δραστηριότητες έγκρισης και εποπτείας της αγοράς, προκαλεί αβεβαιότητα η θέσπιση περιθωρίου σφάλματος το οποίο ουσιαστικά δυσχεραίνει την εξακρίβωση του κατά πόσον τα οχήματα συμμορφώνονται με τα συμφωνημένα πρότυπα. Ωστόσο, στο σχέδιο γνωμοδότησης δεν γίνεται αναφορά στις περιβαλλοντικές πτυχές στο νομικό κείμενο, δηλαδή στους συντελεστές συμμόρφωσης· αυτοί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ENVI, όπως προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ των προέδρων των δύο επιτροπών, μολονότι η συντάκτρια διατυπώνει σε αυτό τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της επιτροπής IMCO αφορά τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού 715/2007/ΕΕ, ένα κεφάλαιο το οποίο τροποποιείται και ενοποιείται στον κανονισμό 858/2018. Οι τροπολογίες που αφορούν τα τμήματα αυτά είναι, συνεπώς, τεχνικής φύσεως.

Όσον αφορά τις διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση στην Επιτροπή (άρθρο 1 παράγραφος 11 [άρθρο 14α]), η συντάκτρια προτείνει να συντμηθεί η περίοδος από τα πέντε στα δύο έτη, ώστε να αξιολογηθεί έως το τέλος του 2022 κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε δημοσίως να μειώσει τον συντελεστή συμμόρφωσης στο 1 το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2023. Ως εκ τούτου, οι αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση θα πρέπει να τηρούν το ίδιο χρονοδιάγραμμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 απαιτεί τη συμμόρφωση των νέων ελαφρών οχημάτων με ορισμένα όρια εκπομπών (πρότυπα Euro 5 και Euro 6) και καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Οι ειδικές τεχνικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής16 και, στη συνέχεια, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής17.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 απαιτεί τη συμμόρφωση των νέων ελαφρών οχημάτων με ορισμένα όρια εκπομπών (πρότυπα Euro 5 και Euro 6) και καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, οι οποίες τροποποιήθηκαν και ενοποιήθηκαν περαιτέρω με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/85815α, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Οι ειδικές τεχνικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής16 και, στη συνέχεια, στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής17.

__________________

__________________

 

15α Κανονισμός (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η πρόσβαση των ανεξάρτητων φορέων σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Οι πρόσφατες παραβιάσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου από τους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των νομικών υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, κατέδειξαν τις αδυναμίες των μηχανισμών ελέγχου και επιβολής. Οι καταναλωτές δεν έλαβαν ικανοποιητική αποζημίωση, δεδομένου ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου χορηγήθηκε αποζημίωση, σπανίως αποκαταστάθηκε η συμβατότητα των οχημάτων με τα πρότυπα Euro 5 και 6. Δεδομένου ότι οι αυξανόμενες απαγορεύσεις στην κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρες ντίζελ στις ευρωπαϊκές πόλεις επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα θα ήταν ο εξοπλισμός των μη συμμορφούμενων οχημάτων με την προσαρμοσμένη τεχνολογία επεξεργασίας καυσαερίων (αλλαγή υλικού) ή, σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να ανταλλάξει ένα αγορασθέν όχημα με καθαρότερο μοντέλο, η προσφορά επιδοτήσεων μετατροπής.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών· τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης διατάξεων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών· τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος· και την έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με σκοπό την αναθεώρηση προς τα κάτω των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης προκειμένου να αποτυπώνουν την τεχνική πρόοδο στα PEMS, την αναπροσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών· τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης διατάξεων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών· και την έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια. Παρά τη μικρή χρονική απόσταση μεταξύ έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού και κατάργησης των διατάξεων σχετικά με τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, επιβάλλεται, χάριν της ασφάλειας δικαίου και για να διασφαλιστεί ότι ο νομοθέτης έχει στη διάθεσή του όλες τις επιλογές, η εξουσιοδότηση να περιλαμβάνει και τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με σκοπό την αναθεώρηση προς τα κάτω των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης προκειμένου να αποτυπώνουν την τεχνική πρόοδο στα PEMS, την αναπροσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για τη συμπλήρωση των άρθρων 6 και 7. Η εξουσία αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό και την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.»·

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για τη συμπλήρωση των άρθρων 6 και 7. Η εξουσία αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό και την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων φορέων.»·

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για τη βελτίωση του πεδίου εφαρμογής.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

15.7.2019

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.12.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Anna Cavazzini

18.7.2019

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (19.3.2020)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sven Schulze

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Περιβάλλοντος κατέστη αναγκαία μετά από απόφαση της ενωσιακής δικαιοσύνης.

Η απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018 διαπιστώνει ότι οι συντελεστές συμμόρφωσης για την έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 δεν έπρεπε να θεσπιστούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Αντιθέτως, η επιλογή έπρεπε να γίνει μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Κατά της αποφάσεως αυτής εκκρεμεί διαδικασία προσφυγής. Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει παράλληλα νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση των συντελεστών συμμόρφωσης.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να κατοχυρώσει ασφάλεια δικαίου και αξιοπιστία για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μέσω της παρούσας νομοθετικής πρότασης. Αυτό σημαίνει επίσης, κατά τον εισηγητή, ότι οι κατασκευαστές και οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στους συντελεστές συμμόρφωσης που είναι γνωστοί από τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Ο εισηγητής θα ήθελε να διακρίνονται μελλοντικά σαφώς οι συντελεστές συμμόρφωσης από τα περιθώρια σφάλματος και προτείνει σχετικές τροπολογίες.

_______

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου που σχετίζονται με τις εκπομπές από μηχανοκίνητα οχήματα έγιναν σταδιακά πολύ αυστηρότερες μέσω της θέσπισης και της επακόλουθης αναθεώρησης των προτύπων Euro. Ενώ τα οχήματα γενικά έχουν επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε όλο το φάσμα των ρυθμιζόμενων ρύπων, δεν συνέβη το ίδιο με τις εκπομπές NOx από κινητήρες ντίζελ ή τα σωματίδια για κινητήρες απευθείας έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως σε ελαφρά οχήματα. Επομένως, απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της κατάστασης αυτής.

(3) Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου που σχετίζονται με τις εκπομπές από μηχανοκίνητα οχήματα έγιναν σταδιακά πολύ αυστηρότερες μέσω της θέσπισης και της επακόλουθης αναθεώρησης των προτύπων Euro. Ενώ τα οχήματα γενικά έχουν επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε όλο το φάσμα των ρυθμιζόμενων ρύπων που καλύπτει ο παρών κανονισμός, δεν συνέβη το ίδιο με τις εκπομπές NOx από κινητήρες ντίζελ ή τα σωματίδια για κινητήρες απευθείας έγχυσης βενζίνης, που εγκαθίστανται ιδίως σε ελαφρά οχήματα. Για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης των εκπομπών NOx υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, απαιτείται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέσω της πιστοποίησης και τυποποίησης των συσκευών PEMS (φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών). Η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρεί κατ’ έτος προς τα κάτω το περιθώριο σφάλματος, μέχρι να επιτευχθεί υψηλός βαθμός ακρίβειας, ώστε να απηχείται η βελτιούμενη ποιότητα της διαδικασίας μέτρησης και της τεχνικής προόδου του εξοπλισμού PEMS, εκτός κι αν η Επιτροπή προβάλει αιτιολογημένη αδυναμία να το πράξει.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών, των δοκιμών και των απαιτήσεων έγκρισης τύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 βάσει δικής της έρευνας και εξωτερικών πληροφοριών και διαπίστωσε ότι οι εκπομπές που παράγονται κατά την πραγματική οδήγηση στον δρόμο από οχήματα της κατηγορίας Euro 5 ή Euro 6 υπερβαίνουν σημαντικά τις εκπομπές που μετρώνται με τον κανονιστικό νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές NOx από οχήματα ντίζελ.

(4) Η Επιτροπή πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών, των δοκιμών και των απαιτήσεων έγκρισης τύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 βάσει δικής της έρευνας και εξωτερικών πληροφοριών και διαπίστωσε ότι οι εκπομπές που παράγονται κατά την πραγματική οδήγηση στον δρόμο από οχήματα της κατηγορίας Euro 5 ή Euro 6 σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις υπερβαίνουν σημαντικά τις εκπομπές που μετρώνται με τον κανονιστικό νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές NOx από οχήματα ντίζελ.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για τη δοκιμή των εκπομπών των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης: τη διαδικασία δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Η διαδικασία δοκιμής RDE θεσπίστηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/42718 και (ΕΕ) 2016/64619 της Επιτροπής, ενσωματώθηκε στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 και βελτιώθηκε περαιτέρω με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/115420 της Επιτροπής.

(5) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για τη δοκιμή των εκπομπών των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης: τη διαδικασία δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Η διαδικασία δοκιμής RDE θεσπίστηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/42718 και (ΕΕ) 2016/64619 της Επιτροπής, ενσωματώθηκε στη συνέχεια στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 και βελτιώθηκε περαιτέρω με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2017/115420 και 2018/183220α της Επιτροπής.

__________________

__________________

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές που εκλύονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 708).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές που εκλύονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 708).

 

20α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1832 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση των δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη συμμόρφωση εν χρήσει και εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 301 της 27.11.2018, σ. 1).

Τροπολογία  4

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/64621 εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές συμμόρφωσης ανά ρύπο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι στατιστικές και τεχνικές αβεβαιότητες των μετρήσεων που πραγματοποιούνται μέσω φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/64621 εισήγαγε τις ημερομηνίες εφαρμογής της διαδικασίας δοκιμής RDE, καθώς και τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE. Για τον σκοπό αυτό, θεσπίστηκαν συντελεστές συμμόρφωσης ανά ρύπο και χρησιμοποιήθηκαν χωριστά περιθώρια σφάλματος, ώστε να ληφθούν υπόψη οι στατιστικές και τεχνικές αβεβαιότητες των μετρήσεων των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS). Πρέπει να διακρίνεται σαφώς ο συντελεστής συμμόρφωσης (CF = 1) από το περιθώριο σφάλματος που οφείλεται σε συσκευή.

__________________

__________________

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/1622 σχετικά με προσφυγή για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε το μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646 που καθόριζε τους συντελεστές συμμόρφωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων της δοκιμής RDE με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο ο νομοθέτης θα μπορούσε να εισαγάγει αυτούς τους συντελεστές συμμόρφωσης, δεδομένου ότι άπτονταν ενός ουσιώδους στοιχείου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

(7) Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/1622 σχετικά με προσφυγή για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε το μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/646 που καθόριζε τους συντελεστές συμμόρφωσης και τα περιθώρια σφάλματος που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων της δοκιμής RDE με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο ο νομοθέτης θα μπορούσε να εισαγάγει αυτούς τους συντελεστές συμμόρφωσης και τα περιθώρια σφάλματος, δεδομένου ότι άπτονταν ενός ουσιώδους στοιχείου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Κατά της αποφάσεως αυτής εκκρεμεί προσφυγή.

__________________

__________________

22 Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles και Ayuntamiento de Madrid κατά Επιτροπής, T-339/16, T-352/16 και T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles και Ayuntamiento de Madrid κατά Επιτροπής, T-339/16, T-352/16 και T-391/16, EU:T:2018:927.

Τροπολογία  6

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το Γενικό Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την τεχνική αιτιολόγηση των συντελεστών συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης, εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των εκπομπών που μετρώνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και εκείνων που μετρώνται στο εργαστήριο, είναι σκόπιμο να εισαχθούν οι συντελεστές συμμόρφωσης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

(8) Το Γενικό Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την τεχνική αιτιολόγηση των συντελεστών συμμόρφωσης και των περιθωρίων σφάλματος. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης, εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των εκπομπών που μετρώνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και εκείνων που μετρώνται στο εργαστήριο, είναι σκόπιμο να εισαχθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ακριβώς οι ίδιοι συντελεστές συμμόρφωσης καθώς και το περιθώριο σφάλματος κατά τη χρήση των PEMS.

Τροπολογία  7

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τους τελικούς συντελεστές συμμόρφωσης υπό το πρίσμα της τεχνικής προόδου.

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει ετησίως το περιθώριο σφάλματος υπό το πρίσμα της τεχνικής προόδου στα μηχανοκίνητα οχήματα και στα φορητά όργανα μέτρησης εκπομπών (PEMS) και να τα χρησιμοποιεί κατά τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων στο μέλλον.

Τροπολογία  8

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Προς αποφυγή ανασφάλειας δικαίου ως προς τις εγκρίσεις τύπου που έχουν ήδη χορηγηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και ως προς τις μελλοντικές εγκρίσεις τύπου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επανέλθουν αμετάβλητοι όλοι οι συντελεστές συμμόρφωσης και τα περιθώρια σφάλματος που είχαν εγκριθεί παλιότερα, χωρίς μεταβολή στον συνολικό αριθμό, δεδομένου ότι οι κατασκευαστές έχουν ήδη σχεδιάσει τα οχήματά τους βάσει της ήδη εγκριθείσας διαδικασίας RDE. Για να αναθεωρηθεί το περιθώριο σφάλματος προς τα κάτω, καλείται η Επιτροπή να λάβει υπόψη οποιαδήποτε πρότυπα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) για μια τυποποιημένη διαδικασία αξιολόγησης της αβεβαιότητας μέτρησης RDE σε ό,τι αφορά τις αέριες και σωματιδιακές εκπομπές. Η Επιτροπή οφείλει επομένως να δώσει εντολή στην CEN να επεξεργαστεί ένα πρότυπο επιδόσεων PEMS, για τον προσδιορισμό των εξατομικευμένων περιθωρίων σφάλματος των PEMS. Προτού να θέσει σε εφαρμογή ένα πρότυπο επιδόσεων PEMS, η Επιτροπή οφείλει να διενεργεί ετήσιο έλεγχο του περιθωρίου σφάλματος και να το επικαιροποιεί μόνον όποτε γίνουν βελτιώσεις στην τεχνολογία μέτρησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών· τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης διατάξεων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών· τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της υποχρέωσης του κατασκευαστή να παρέχει απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος· και την έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τα σωματίδια. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με σκοπό την αναθεώρηση προς τα κάτω των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης προκειμένου να αποτυπώνουν την τεχνική πρόοδο στα PEMS, την αναπροσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων και τη θέσπιση οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(11) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές των οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 με τους εν λόγω αναθεωρημένους κανόνες, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών· τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της απαγόρευσης της χρήσης διατάξεων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με σκοπό την αναθεώρηση των περιθωρίων σφάλματος, προκειμένου να αποτυπώνουν την τεχνική πρόοδο στα PEMS. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την τήρηση των ορίων εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) διαιρούνται με τον εφαρμοστέο συντελεστή συμμόρφωσης που ορίζεται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I. Το αποτέλεσμα παραμένει κάτω από τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος.·

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) διαιρούνται με τον εφαρμοστέο συντελεστή συμμόρφωσης ή, όπου αυτό προβλέπεται, με το άθροισμα του εφαρμοστέου συντελεστή συμμόρφωσης και του περιθωρίου σφάλματος που ορίζονται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I. Το αποτέλεσμα συμμορφώνεται με τα όρια εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος.·

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό.·

1. Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό. Ο κατασκευαστής εγγυάται επίσης την αξιοπιστία των διατάξεων αντιρρύπανσης και επιδιώκει τη μείωση των κινδύνων κλοπής ή παραποίησης αυτών των διατάξεων.

Τροπολογία  12

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, προκειμένου να θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων της ΟΕΕ/ΗΕ, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών σχετικά με τα Οχήματα, χωρίς να μειώνει το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος εντός της Ένωσης:

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με σκοπό την αναθεώρηση των οριακών τιμών της μάζας σωματιδίων και του αριθμού σωματιδίων που καθορίζονται στο παράρτημα I·

α) να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να αναθεωρεί τα ανά ρύπο περιθώρια σφάλματος που ορίζονται στον Πίνακα 2α του Παραρτήματος Ι βάσει της τεχνικής προόδου συνεκτιμώντας τις τεχνικές αβεβαιότητες που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS)·

β) να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τους αριθμούς των σωματιδίων.

β) τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να προσαρμοστούν οι διαδικασίες, οι δοκιμές και οι απαιτήσεις, καθώς και οι κύκλοι δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών, ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

Τροπολογία  13

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – σημείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή, στην τεχνική πρόοδο, των τελικών συντελεστών συμμόρφωσης που αφορούν τη ρύπανση οι οποίοι καθορίζονται στον πίνακα 2α του παραρτήματος I.·

β) την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να αναθεωρεί τα ανά ρύπο περιθώρια σφάλματος που ορίζονται στον Πίνακα 2α του Παραρτήματος Ι βάσει της τεχνικής προόδου συνεκτιμώντας τις τεχνικές αβεβαιότητες που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS)·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 14 – παράγραφος 5α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

5α. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε πρότυπο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και που οδηγεί σε μια τεχνικώς υγιή προσέγγιση για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων RDE σε ό,τι αφορά τις αέριες και σωματιδιακές εκπομπές, ώστε βάσει του παρόντος κανονισμού να απαιτείται η χρήση του προτύπου για να επαληθεύσουν οι αρμόδιες αρχές ένα συγκεκριμένο περιθώριο αβεβαιότητας στις εφαρμογές PEMS και να εξετάσουν κατά πόσο αυτό είναι αρκετό για να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει τα συγκεκριμένα περιθώρια σφάλματος που καθορίζονται στον Πίνακα 2α του Παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  15

 

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – εδάφιο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Παράρτημα I – πίνακας 2α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

 

Οξείδια του αζώτου (NOx)

Αριθμός σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί υδρογονάνθρακες (THC)

Συνδυασμός υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου (THC + NOx)

CFρύπου-τελικός(2)

1,43

1,5

 

 

 

CFρύπου-προσωρινός (3)

2,1

1,5

 

 

 

(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).

(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5.».

 

Τροπολογία

Πίνακας 2α: Συντελεστές συμμόρφωσης εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης(0a)

 

Οξείδια του αζώτου (NOx)

Αριθμός σωματιδίων (PN)

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)(1)

Συνολικοί υδρογονάνθρακες (THC)

Συνδυασμός υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου (THC + NOx)

CFρύπου-τελικός(2)

1 + περιθώριο με περιθώριο = 0,43

1 + περιθώριο με περιθώριο = 0,5

 

 

 

CFρύπου-προσωρινός (3)

2,1

1 + περιθώριο με περιθώριο = 0,5 

 

 

 

(0α) Προκειμένου να ελεγχθεί ένα μεμονωμένο περιθώριο σφάλματος των PEMS για να συμπληρωθούν ή να αντικατασταθούν τα περιθώρια του πίνακα 2α στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε πρότυπα CEN οδηγούν σε μια τεχνικώς υγιή προσέγγιση  για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων RDE σε ό,τι αφορά τις αέριες και σωματιδιακές εκπομπές (NOx και PN), με σκοπό να καθοριστεί ένα πρότυπο PEMS.

(1) Οι εκπομπές CO μετρώνται και καταγράφονται για όλες τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE).

(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 6 και εκφράζεται ως το άθροισμα του στόχου για τις επιδόσεις εκπομπών του οχήματος και των τεχνικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS), δηλ. το περιθώριο (σφάλματος).

(3) Ο CFρύπου-προσωρινός είναι ο προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης που μπορεί να χρησιμοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή εναλλακτικά αντί του CFρύπου-τελικός για περίοδο 5 ετών και 4 μηνών από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5.».


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.7.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Sven Schulze

29.7.2019

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.6.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.7.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

14

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Ημερομηνία κατάθεσης

20.7.2020

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Αθανάσιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 2 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου