MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

20.7.2020 - (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Esther de Lange
Valmistelija (*):
Anna Cavazzini, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla


Menettely : 2019/0101(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0139/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0139/2020
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

 (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0208),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0009/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. syyskuuta 2019 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot,

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A9-0139/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vaaditaan, että uusien kevyiden ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja asetetaan lisävaatimuksia ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle. Kyseisen asetuksen panemiseksi täytäntöön tarvittavat tekniset erityisvaatimukset vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 692/200816 ja sen jälkeen komission asetuksessa (EU) N:o 2017/115117.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vaaditaan, että uusien kevyiden ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja asetetaan ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle lisävaatimuksia, joita on muutettu ja jotka on edelleen konsolidoitu asetuksella (EU) 2018/85815 a, jota sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2020. Asetuksen (EY) N:o 715/2007 panemiseksi täytäntöön tarvittavat tekniset erityisvaatimukset vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 692/200816 ja sen jälkeen komission asetuksessa (EU) N:o 2017/115117.

__________________

__________________

 

15 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).

16 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).

17 Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).

 

Tarkistus  2

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä käytettäviä päästövaatimuksia on tiukennettu vaiheittain merkittävästi Euro-normien käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-päästöjen ja bensiinikäyttöisten suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen vuoksi toimia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) vuonna 2019 julkaisemassa ilmanlaaturaportissa1 a arvioidaan, että vuonna 2016 pitkäaikainen altistuminen ilmansaasteille aiheutti yli 506 000 ennenaikaista kuolemantapausta EU:n 28 jäsenvaltiossa. Raportissa vahvistettiin myös, että tieliikenne oli edelleen merkittävin NOx-päästöjen lähde EU:n alueella vuonna 2017, jolloin tieliikenteen päästöjen osuus kaikista EU:n NOx-päästöistä oli noin 40 prosenttia, ja että noin 80 prosenttia kaikista tieliikenteen NOx-päästöistä aiheutuu dieselkäyttöisistä ajoneuvoista.

 

__________________

 

1 a Air Quality in Europe 2019 (Euroopan ilmanlaaturaportti 2019), Euroopan ympäristökeskus.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Kuluttajien luottamuksen palauttamisen kannalta on olennaista, että ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat riippumattomien toimijoiden saatavissa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Viimeaikaiset tapaukset, joissa valmistajat eivät ole noudattaneet nykyistä oikeudellista kehystä vaan ovat esimerkiksi rikkoneet asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisia lakisääteisiä velvoitteitaan, ovat paljastaneet valvonta- ja täytäntöönpanomekanismien heikkoudet. Kuluttajat ovat jääneet vaille tyydyttävää korvausta, sillä silloinkin kun korvaus on myönnetty, ajoneuvoja ei useinkaan ole sen myötä saatettu Euro 5- ja Euro 6 -normien mukaisiksi. Koska yhä useammassa Euroopan kaupungissa määrätyt dieselkiellot vaikuttavat kansalaisten päivittäiseen elämään, asianmukaisia korvaavia toimenpiteitä olisivat soveltuvan pakokaasun käsittelyteknologian asentaminen vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin (laitteiston muuttaminen) tai vaihtopalkkion tarjoaminen, jos kuluttaja tahtoo vaihtaa ostamansa ajoneuvon päästöttömämpään malliin.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tämän perusteella komissio laati uuden menetelmän, jolla ajoneuvojen päästöjä testataan todellisissa ajo-olosuhteissa, eli todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testin. RDE-testausmenettely otettiin käyttöön komission asetuksilla (EU) 2016/42718 ja (EU) 2016/64619. Se sisällytettiin myöhemmin asetukseen (EU) 2017/1151, ja sitä paranneltiin komission asetuksella (EU) 2017/115420.

(5) Tämän perusteella komissio laati uuden menetelmän, jolla ajoneuvojen päästöjä testataan todellisissa ajo-olosuhteissa, eli todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testin. RDE-testausmenettely otettiin käyttöön komission asetuksilla (EU) 2016/42718 ja (EU) 2016/64619. Se sisällytettiin myöhemmin asetukseen (EU) 2017/1151, ja sitä paranneltiin komission asetuksilla (EU) 2017/115420 ja (EU) 2018/183220 a.

__________________

__________________

18 Komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).

18 Komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).

19 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

19 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

20 Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708).

20 Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708).

 

20 a Komission asetus (EU) 2018/1832, annettu 5 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit (EUVL L 301, 27.11.2018, s. 1).

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 vahvistettiin RDE-testausmenettelyn soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, joilla otetaan huomioon kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen epävarmuus.

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/646 vahvistettiin RDE-testausmenettelyn soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Henkilöajoneuvoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskevat soveltamisen alkamispäivät porrastettiin vuosittain, jotta kunkin ajoneuvoryhmän valmistajille taattaisiin mahdollisuus oikea-aikaiseen suunnitteluun. Sitä varten otettiin käyttöön epäpuhtauskohtaiset vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, joilla otetaan huomioon kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen epävarmuus.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) EEA:n vuonna 2016 julkaiseman raportin mukaan ero todellisten ajonaikaisten päästöjen ja laboratoriossa mitattujen päästöjen välillä johtui pääasiassa kolmesta tekijästä: vanhentuneesta testausmenettelystä, nykyisen menettelyn joustavuudesta sekä ajonaikaisista tekijöistä, jotka ovat riippuvaisia kuljettajasta. Ajotavasta ja ulkoilman lämpötilasta johtuvan marginaalin selvittämiseksi tarvitaan tutkimusta. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, laitteistoon liittyvä marginaali sekä ajonaikaisiin tekijöihin liittyvä marginaali, joka on riippuvainen kuljettajasta ja lämpötilasta, olisi erotettava selkeästi toisistaan.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/1622, joissa haettiin asetuksen (EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja päästöraja-arvoja. Tuomioistuin katsoi, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät säädöksen (asetus (EY) N:o 715/2007) olennaiseen osaan.

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, joissa haettiin asetuksen (EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 2016/646 sen osan, jossa oli vahvistettu vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja päästöraja-arvoja. Tuomioistuin katsoi, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät asetuksen (EY) N:o 715/2007 keskeiseen osaan ja koska niiden seurauksena ”typen oksideille määritettyjä Euro 6 ‑päästörajoja nimittäin tosiasiallisesti muutetaan RDE-testien osalta, vaikka näitä rajoja on sovellettava niissä”.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yleinen tuomioistuin ei kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen teknisiä perusteluja. Sen vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan kehityksen nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 715/2007.

(8) Yleinen tuomioistuin esitti epäilynsä siitä, olisiko komission ”perusteltua vedota mahdollisiin tilastollisiin virheisiin” varsinkaan väliaikaisen vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 2,1 osalta, ja totesi, että ”tilastolliset epävarmuustekijät [...] saadaan korjattua otoksen tai kokeiden edustavuutta [...] tai suoritettujen kokeiden määrää [...] koskevilla toimilla”. Lisäksi tuomioistuin totesi käyttöön otetun teknisen epävarmuusmarginaalin osalta, ”ettei RDE-testin perusteella voida määrittää, ovatko testatun ajoneuvon päästöt näiden rajojen mukaiset tai edes lähellä niitä”. Kaikilla mittauslaitteistoilla on tekninen epävarmuusmarginaali, ja koska PEMS-laitteistoja käytetään vaihtelevammissa olosuhteissa, niillä on todettu olevan hieman suurempi marginaali kuin ei-liikuteltavilla laboratoriolaitteistoilla, vaikka tämä voi itse asiassa tarkoittaa sekä päästöjen yli- että aliarviointia. Ottaen huomioon, että tekniikan kehityksen nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on aiheellista sisällyttää väliaikaisesti asetukseen (EY) N:o 715/2007.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä 28 päivänä maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota ja kehotti erikseen, että komissio ei ottaisi käyttöön uusia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, jotta varmistetaan, että Euro 6 -normeja ei enää heikennetä enempää vaan että niitä noudatetaan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, kuten asetuksessa (EY) N:o 715/2007 alun perin säädettiin.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan pyynnöstä sovellettava väliaikaista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa käytettäisiin vain lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava lopullisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan pyynnöstä sovellettava väliaikaista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa käytettäisiin vain lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua olisi käytettävä siirtymäkauden aikana, ja siihen olisi sisällyttävä marginaali, joka ilmaisee PEMS-järjestelmän käyttöönottoon liittyvää ylimääräistä mittausepävarmuutta. Komission olisi jatkuvasti arvioitava kyseistä vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua teknisen kehityksen valossa ja tarkistettava sitä vuosittain alaspäin tieteellisen näytön, mittausmenettelyn tarkkuuden parantumisen ja PEMS-järjestelmän teknisen kehityksen perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua olisi alennettava asteittain, ja sen soveltamisen olisi päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

 

(9 a) Komission olisi määritettävä viimeistään kesäkuuhun 2021 mennessä tiukemmat vaatimukset sellaisille PEMS-mittauslaitteille, joita on mahdollista käyttää RDE-testeissä. Vahvistetuissa standardeissa olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat Euroopan standardointikomitean (CEN) kehittämät standardit, jotka perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin PEMS-laitteistoihin.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b) On tärkeää korostaa, että tämä ehdotus koskee vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, kun taas päästöraja-arvoja käsitellään tulevassa Euro 6 -normin jälkeistä päästönormia koskevassa ehdotuksessa. Jotta tulevien (Euro 6 -normin jälkeisten) päästöraja-arvojen hyväksymisessä ja ilmanlaadun parantamisessa unionin kansalaisia varten voidaan edistyä ripeästi, on olennaisen tärkeää, että komissio esittää tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen mahdollisimman pian ja viimeistään kesäkuuhun 2021 mennessä, kuten se ilmoitti 11 päivänä joulukuuta 2019 antamassaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, jossa korostetaan tarvetta siirtyä kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen ja varmistaa eteneminen kohti päästötöntä liikkuvuutta. Euro 6 ‑normin jälkeisten päästönormien täytäntöönpanossa ei pitäisi käyttää mitään vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c) Jotta valmistajia voidaan kannustaa omaksumaan aloitteellinen ja ympäristömyönteinen asenne, tulevassa Euro-päästönormien tarkistuksessa olisi testattava, kvantifioitava ja arvioitava uudet typen oksidien talteenottoon tarkoitetut teknologiset innovaatiot.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, joita SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirto voi koskea, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/468/EY 23 5 a artiklassa säädetyn, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 säännökset, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattamisesta, SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisiksi.

(10) Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, joita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirto voi koskea, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/468/EY 23 5 a artiklassa säädetyn, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 säännökset, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattamisesta, SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisiksi.

_________________

_________________

23 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

23 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, jotka koskevat päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa, tarvittavilla toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla hiukkasten mittaamiseen käytettävä tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen tarkistamiseksi alaspäin PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, jotka koskevat päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa, tarvittavilla toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla hiukkasten mittaamiseen käytettävä tarkistettu menettely. Vaikka korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevat säännökset kumotaan asetuksella (EU) 2018/858 pian tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, oikeusvarmuuden vuoksi ja sen varmistamiseksi, että lainsäätäjällä on käytettävissään kaikki vaihtoehdot, valtuutukseen olisi sisällyttävä myös tarvittavat toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen tarkistamiseksi alaspäin mittausmenettelyn laadun parantumisen tai PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti1 a. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

_________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Perustelu

Virhemarginaalia tarkistetaan vuosittain ja sitä voidaan muuttaa sitä mukaa kun PEMS-menettelyn laatu paranee tai tekniikka kehittyy.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I asetettujen päästörajojen noudattamisen. Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja noudatettu, jaetaan mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja pienempänä.”

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I asetettujen päästörajojen noudattamisen. Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja noudatettu, jaetaan mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja pienempänä. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua alennetaan asteittain tarkistamalla sitä vuosittain alaspäin JRC:n tekemien arviointien perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltamisen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen mukainen.”

”1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen mukainen. Valmistajan on myös taattava pilaantumista rajoittavien laitteiden luotettavuus sekä pyrittävä pienentämään näiden laitteiden varastamisen tai peukaloinnin riskiä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täydentämiseksi. Tähän kuuluu teknisten eritelmien määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten erityistarpeisiin.”

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täydentämiseksi. Tähän kuuluu teknisten eritelmien määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten, mikroyritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien erityistarpeisiin.”

Perustelu

Tarvitaan kattavuuden parantamiseksi.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua alennetaan asteittain tarkistamalla sitä vuosittain alaspäin JRC:n tekemien arviointien perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltamisen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.”

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on mahdollisen pätevän RDE-testin aikana määritettävä ottamalla huomioon liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu epäpuhtauskohtainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua alennetaan asteittain tarkistamalla sitä vuosittain alaspäin JRC:n tekemien arviointien perusteella. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltamisen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 3 kohta ja 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

3. Komissio antaa 14 a artiklan mukaisesti viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2021 delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä päästöjen mittaamisessa käytettävien testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan todellisia ajonaikaisia päästöjä tavanomaisissa käyttöolosuhteissa niin, että tässä otetaan huomioon muassa lämpötila ja rajaolosuhteet, pienennetään nollavasteen poikkeamaa ja puututaan vaarallisiin hiukkaspiikkeihin, jotka johtuvat suodattimen puhdistuksesta, sekä otetaan huomioon kaikki asiaankuuluvat CENin kehittämät standardit, jotka perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin laitteistoihin.

a) täydennetään tätä asetusta menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä päästöjen mittaamisessa käytettävien testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan todellisia ajonaikaisia päästöjä;

 

b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

 

 

3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja tarkistamiseksi alaspäin.”

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

Liite I – taulukko 2 a – rivi 2

 

Komission teksti

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.

 

Tarkistus

CFpollutant-final (2)

1 + marginaali (marginaali = 0,32*)

1 + marginaali (marginaali = 0,5*)

-

-

-

* tarkistetaan alaspäin vähintään kerran vuodessa yhteisen tutkimuskeskuksen tekemien säännöllisten arviointien perusteella

(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -päästörajojen noudattaminen siirtymäkauden aikana ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset tekniset mittausepävarmuudet. Se ilmaistaan muodossa 1 + mittausepävarmuudesta johtuva marginaali. Marginaali laskee nollaan ja vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun soveltaminen päättyy viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022.


PERUSTELUT

Päätöksellään 13. joulukuuta 2018 unionin yleinen tuomioistuin kumosi osittain komission asetuksen (EU) 2016/646. Kyseisessä tuomiossa todetaan[2], että Euroopan komissiolla ei ollut valtuuksia ottaa käyttöön vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, joita käytetään arvioitaessa, noudattaako ajoneuvo päästörajoja todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testissä (RDE-testi), pelkästään käyttämällä täytäntöönpanovaltaansa moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamiseksi. Tuomioistuimen mukaan vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi hyväksyttävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, joten komissio hyväksyi 14. kesäkuuta 2019 asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jolla palautetaan käyttöön aiemmin komission asetuksella (EU) 2016/646 vahvistetut vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut.

Esittelijän mielestä on aiheellista palauttaa käyttöön vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, jotka koostuvat vaatimuksesta noudattaa asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja Euro 5 ja 6 -normien mukaisia päästörajoja, joita ajoneuvot eivät saa ylittää, sekä virhemarginaalista, joka johtuu kannettavien päästöjenmittausjärjestelmien (PEMS) tilastollisista ja teknisistä epävarmuuksista. Esittelijä esittää tarkistuksia, joilla selvennetään, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku koostuu päästörajoista ja laitteistoon liittyvästä virhemarginaalista. Lisäksi esittelijä valtuuttaa komission tarkistamaan vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja vuosittain alaspäin mittausmenettelyn laadun parantumisen tai PEMS-järjestelmän teknisen kehityksen mukaisesti. Esittelijä myös kehottaa komissiota esittämään vuoden 2021 puoliväliin mennessä Euro 6 -normin jälkeisiä päästörajoja koskevan ehdotuksensa, jossa otetaan huomioon Euroopan standardointikomitean laatiman PEMS-laitteiston arviointia koskevan kansainvälisen standardiehdotuksen (CEN TC301) tulevat tulokset.

  

 

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.2.2020)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Valmistelija (*): Anna Cavazzini

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

 

LYHYET PERUSTELUT

Tämän lainsäädäntöehdotuksen keskeinen osa koskee sellaisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen käyttöönottoa, joita käytetään arvioitaessa, noudattaako ajoneuvo EU:n lainsäädännössä vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testissä (RDE-testi). Komissio perustelee näiden tunnuslukujen käyttöönottoa sillä, että sellaisia tarvitaan vähentämään eroja laboratoriossa ja todellisissa käyttöolosuhteissa tehtyjen päästömittausten välillä. Ehdotus laadittiin sen jälkeen kun unionin yleinen tuomioistuin antoi päätöksen, joka koski Euro 6 -normien muuttamista delegoidulla säädöksellä ja jossa todettiin, että muutos koskisi säädöksen olennaista osaa, koska sillä korotettaisiin keinotekoisesti NOx-päästöjen raja-arvoja ottamalla käyttöön vaatimustenmukaisuuden tunnusluku. Unionin tuomioistuin vahvisti näin ollen, että asiassa olisi noudatettava tavallista lainsäädäntömenettelyä.

Valmistelija katsoo, että vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen käyttöönotto RDE-mittauksia varten lähettää vääränlaisen signaalin aikana, jolloin vaaditaan kiireellisiä toimenpiteitä, jotta jäsenvaltiot voivat täyttää ilmanlaatudirektiivin (2008/50/EY) edellytykset ja jotta varmistetaan, että Euro 6 -päästörajoja noudatetaan tavanomaisissa olosuhteissa. Autonvalmistajien olisi alettava suunnitella sellaisia ajoneuvoja, jotka noudattavat lainsäädännössä asetettuja päästörajoja, sen sijaan että heille annetaan liikkumavaraa näiden velvoitteiden välttämiseksi. Lisäksi tunnuslukujen käyttöönotto aiheuttaa hyväksyntä- ja markkinavalvontatoimiin liittyvää epävarmuutta luomalla virhemarginaalin, joka käytännössä vaikeuttaa sen määrittämistä, täyttävätkö ajoneuvot sovitut standardit vai eivät. Valmistelijan lausuntoluonnoksessa ei kuitenkaan käsitellä säädöstekstin ympäristöön liittyviä näkökohtia eli vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, koska nämä kuuluvat IMCO- ja ENVI-valiokuntien puheenjohtajien välisen sopimuksen mukaisesti ENVI-valiokunnan vastuualueeseen, vaikka valmistelija esittääkin yllämainitut epäilykset. IMCO-valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot asetuksen 715/2007/EU III luvussa, joka on muutettuna ja konsolidoituna asetuksessa 858/2018. Näitä osia koskevat tarkistukset ovat näin ollen luonteeltaan teknisiä.

Niiden säännösten osalta, joissa määritetään komissiolle siirrettyä säädösvaltaa koskevat edellytykset (1 artiklan 11 kohta [14 a artikla]), valmistelija ehdottaa, että määräaikaa lyhennetään viidestä vuodesta kahteen, niin että mahdollinen jatkotoimien tarve arvioidaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Komissio on julkisesti sitoutunut laskemaan vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 1:een niin pian kuin mahdollista ja viimeistään vuoteen 2023 mennessä. Siirretyn säädösvallan osalta olisi siis noudatettava samaa määräaikaa.

 

 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vaaditaan, että uusien kevyiden ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja asetetaan lisävaatimuksia ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle. Kyseisen asetuksen panemiseksi täytäntöön tarvittavat tekniset erityisvaatimukset vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 692/200816 ja sen jälkeen komission asetuksessa (EU) N:o 2017/1151.17

(2) Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vaaditaan, että uusien kevyiden ajoneuvojen on noudatettava tiettyjä päästörajoja (Euro 5 ja Euro 6), ja asetetaan lisävaatimuksia ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle. Näitä lisävaatimuksia on muutettu ja ne on edelleen konsolidoitu asetuksella (EU)2018/85815 a, jota sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2020. Asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tekniset erityisvaatimukset vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 692/200816 ja sen jälkeen komission asetuksessa (EU) N:o 2017/115117.

__________________

__________________

 

15 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).

16 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).

17 Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Kuluttajien luottamuksen palauttamisen kannalta on olennaista, että ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat riippumattomien toimijoiden saatavissa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Viimeaikaiset tapaukset, joissa valmistajat eivät ole noudattaneet nykyistä oikeudellista kehystä, vaan ovat esimerkiksi rikkoneet asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisia lakisääteisiä velvoitteitaan, ovat paljastaneet valvonta- ja täytäntöönpanomekanismien heikkoudet. Kuluttajat ovat jääneet vaille tyydyttävää korvausta, sillä silloinkin kun korvaus on myönnetty, ajoneuvoja ei useinkaan ole sen myötä saatettu Euro 5- ja Euro 6 -standardien mukaisiksi. Koska yhä useammassa Euroopan kaupungissa määrätyt dieselkiellot vaikuttavat kansalaisten päivittäiseen elämään, asianmukaisia korvaavia toimenpiteitä olisivat joko soveltuvan pakokaasun käsittelyteknologian asentaminen vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin (laitteiston muuttaminen) tai vaihtopalkkion tarjoaminen, jos kuluttaja tahtoo vaihtaa ostamansa ajoneuvon päästöttömämpään malliin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, jotka koskevat päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa, tarvittavilla toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla hiukkasten mittaamiseen käytettävä tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen tarkistamiseksi alaspäin PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä ja päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä, päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset sekä tarkistetun hiukkasten mittaamiseen käytettävän menettelyn käyttöön ottaminen. Vaikka korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevat säännökset kumotaan asetuksella (EU) 2018/858 pian tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, oikeusvarmuuden vuoksi ja sen varmistamiseksi, että lainsäätäjällä on käytettävissään kaikki vaihtoehdot, valtuutukseen olisi sisällyttävä myös tarvittavat toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen tarkistamiseksi alaspäin PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täydentämiseksi. Tähän kuuluu teknisten eritelmien määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten erityistarpeisiin.”

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täydentämiseksi. Tähän kuuluu teknisten eritelmien määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten, mikroyritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien erityistarpeisiin.”

Perustelu

Tarvitaan kattavuuden parantamiseksi.

 

 

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Viiteasiakirjat

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

15.7.2019

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.12.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Anna Cavazzini

18.7.2019

Valiokuntakäsittely

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Hyväksytty (pvä)

18.2.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 


 

 

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.2.2020)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Valmistelija: Sven Schulze

 

LYHYET PERUSTELUT

Tämä liikennevaliokunnan lausunto asiasta vastaavalle ympäristövaliokunnalle tuli tarpeelliseksi tuomioistuimen annettua tuomion unionin toimivallasta.

Tuomioistuin antoi 13. joulukuuta 2018 tuomion, jonka mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20071 mukaiselle tyyppihyväksynnälle asetettuja vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja ei olisi pitänyt ottaa käyttöön komiteamenettelyllä. Sen sijaan olisi pitänyt noudattaa tavallista lainsäätämisjärjestystä. Tähän tuomioon on haettu muutosta. Komissio on kuitenkin päättänyt esittää samanaikaisesti lainsäädäntöehdotuksen vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen käyttöönotosta.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen taata tällä lainsäädäntöehdotuksella oikeusvarmuus ja luotettavuus valmistajille ja kuluttajille. Valmistelijan mielestä tähän sisältyy myös se, että valmistajat ja kuluttajat voivat edelleen luottaa komiteamenettelystä tuttuihin vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuihin.

Valmistelija ehdottaa, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi tulevaisuudessa erotettava selvästi mittaustoleransseista, ja on esittänyt tämän tarkistuksin.

_______

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä käytettäviä päästövaatimuksia on tiukennettu vaiheittain merkittävästi Euro-normien käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-päästöjen ja bensiinikäyttöisten suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen vuoksi toimia.

(3) Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä käytettäviä päästövaatimuksia on tiukennettu vaiheittain merkittävästi Euro-normien käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti tämän sääntelyn piiriin kuuluvien epäpuhtauksien osalta, näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-päästöjen ja bensiinikäyttöisten suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. Jotta NOx-päästöjä voidaan vähentää edelleen todellisissa ajo-olosuhteissa, on kehitettävä uutta teknologiaa PEMS-laitteiden sertifioinnin ja standardoinnin myötä. Komission olisi tarkistettava virhemarginaalia vuosittain alaspäin mittausmenettelyn laadun parantumista ja PEMS-laitteiden teknistä kehitystä vastaavasti, kunnes saavutetaan korkea tarkkuustaso, ellei komissio erikseen perustele, miksi se ei voi tehdä tätä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Komissio teki asetuksessa (EY) N:o 692/2008 vahvistetuista tyyppihyväksyntään sovellettavista menettelyistä, testeistä ja vaatimuksista seikkaperäisen analyysin omien tutkimustensa ja ulkoisten tietojen perusteella ja havaitsi, että Euro 5- tai Euro 6 -vaatimusten mukaisten ajoneuvojen ajamisesta tieliikenteessä todellisuudessa syntyvät päästöt ylittävät merkittävästi ne päästöt, jotka on mitattu säännösten mukaisen uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) mukaisesti, etenkin dieselajoneuvojen typen oksidien päästöjen osalta.

(4) Komissio teki asetuksessa (EY) N:o 692/2008 vahvistetuista tyyppihyväksyntään sovellettavista menettelyistä, testeistä ja vaatimuksista seikkaperäisen analyysin omien tutkimustensa ja ulkoisten tietojen perusteella ja havaitsi, että Euro 5- tai Euro 6 -vaatimusten mukaisten ajoneuvojen ajamisesta tieliikenteessä todellisuudessa syntyvät päästöt ylittävät lähes kaikissa tapauksissa merkittävästi ne päästöt, jotka on mitattu säännösten mukaisen uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) mukaisesti, etenkin dieselajoneuvojen typen oksidien päästöjen osalta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tämän perusteella komissio laati uuden menetelmän, jolla ajoneuvojen päästöjä testataan todellisissa ajo-olosuhteissa, eli todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testin. RDE-testausmenettely otettiin käyttöön komission asetuksilla (EU) 2016/42718 ja (EU) 2016/64619. Se sisällytettiin myöhemmin asetukseen (EU) 2017/1151, ja sitä paranneltiin komission asetuksella (EU) 2017/115420.

(5) Tämän perusteella komissio laati uuden menetelmän, jolla ajoneuvojen päästöjä testataan todellisissa ajo-olosuhteissa, eli todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testin. RDE-testausmenettely otettiin käyttöön komission asetuksilla (EU) 2016/42718 ja (EU) 2016/64619. Se sisällytettiin myöhemmin asetukseen (EU) 2017/1151, ja sitä paranneltiin komission asetuksilla (EU) 2017/115420 ja 2018/183220 a.

__________________

__________________

18 Komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).

18 Komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).

19 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

19 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

20 Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708).

20 Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708).

 

20 a Komission asetus (EU) 2018/1832, annettu 5 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit (EUVL L 301, 27.11.2018, s. 1).

Tarkistus  4

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 vahvistettiin RDE-testausmenettelyn soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, joilla otetaan huomioon kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen epävarmuus.

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 vahvistettiin RDE-testausmenettelyn soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä varten otettiin käyttöön epäpuhtauskohtaiset vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, ja erillisiä virhemarginaaleja käytettiin ottamaan huomioon kannettavien päästöjenmittausjärjestelmien (PEMS) tilastollinen ja tekninen epävarmuus. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku (CF = 1) olisi erotettava selvästi laitteisiin liittyvästä virhemarginaalista.

__________________

__________________

21 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

21 Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/1622, joissa haettiin asetuksen (EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja päästöraja-arvoja. Tuomioistuin katsoi, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät säädöksen (asetus (EY) N:o 715/2007) olennaiseen osaan.

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/1622, joissa haettiin asetuksen (EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja virhemarginaalit, joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja päästöraja-arvoja. Tuomioistuin katsoi, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja virhemarginaalit olisi voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät asetuksen (EY) N:o 715/2007) olennaiseen osaan. Tähän tuomioon on haettu muutosta.

__________________

__________________

22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. ECLI:EU:T:2018:927.

22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. ECLI:EU:T:2018:927.

Tarkistus  6

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yleinen tuomioistuin ei kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen teknisiä perusteluja. Sen vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan kehityksen nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 715/2007.

(8) Yleinen tuomioistuin ei kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen ja virhemarginaalien teknisiä perusteluja. Sen vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan kehityksen nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, täsmälleen samat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja kannettavien päästöjenmittausjärjestelmien virhemarginaali on aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 715/2007.

Tarkistus  7

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan pyynnöstä sovellettava väliaikaista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa käytettäisiin vain lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava lopullisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan pyynnöstä sovellettava väliaikaista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa käytettäisiin vain lopullista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava virhemarginaalia vuosittain ajoneuvojen sekä kannettavien päästöjenmittausjärjestelmien teknisen kehityksen valossa ja käytettävä niitä tulevissa säädöksissä.

Tarkistus  8

 

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jotta vältetään oikeudellinen epävarmuus, joka koskisi 1 päivästä syyskuuta 2017 lähtien jo myönnettyjä ja tulevaisuudessa myönnettäviä tyyppihyväksyntöjä, on erittäin tärkeää palauttaa kaikki aiemmin hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja virhemarginaalit käyttöön ilman kokonaismäärän muutoksia, varsinkin kun otetaan huomioon, että valmistajat ovat jo suunnitelleet ajoneuvonsa aiemmin hyväksytyn RDE-menettelyn perusteella. Tässä yhteydessä komissiota kehotetaan virhemarginaalin alentamiseksi ottamaan huomioon kaikki Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymät standardit, jotka koskevat vakiomenetelmää RDE-testien mittausepävarmuuden arvioimiseksi kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta. Komission olisi siksi valtuutettava CEN laatimaan PEMS-laitteille suorituskykystandardi, jonka avulla määritetään yksilölliset virhemarginaalit PEMS-järjestelmille. Ennen PEMS-laitteiden suorituskykystandardin käyttöönottamista komissio on velvollinen tarkastelemaan virhemarginaalia vuosittain ja muuttamaan sitä vain silloin, kun mittausteknologiaan on tehty parannuksia.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, jotka koskevat päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa, tarvittavilla toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön valmistajan velvollisuus järjestää ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton ja standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla hiukkasten mittaamiseen käytettävä tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen tarkistamiseksi alaspäin PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tyyppihyväksynnässä sovellettaviin erityisiin menettelyihin, testeihin ja vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla säännöillä ja päästöjen mittaamisessa käytettävillä testisykleillä sekä vaatimuksilla, jotka koskevat päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa. Valtuutukseen olisi sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen virhemarginaalien tarkistamiseksi PEMS-järjestelmän teknisen edistymisen valossa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I asetettujen päästörajojen noudattamisen. Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja noudatettu, jaetaan mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja pienempänä.”

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I asetettujen päästörajojen noudattamisen. Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja noudatettu, jaetaan mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden tunnusluvulla tai, jos niin täsmennetään, sovellettavan vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun ja virhemarginaalin summalla. Tuloksen on noudatettava mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja.”

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen mukainen.”

”1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen mukainen. Valmistajan on myös taattava pilaantumista rajoittavien laitteiden luotettavuus sekä pyrittävä pienentämään näiden laitteiden varastamisen tai peukaloinnin riskiä.

Tarkistus  12

 

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään ympäristönsuojelun tasoa unionissa heikentämättä seuraavat toimenpiteet, jotka perustuvat ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa toteutettavaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelmaan:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

a) tämän asetuksen muuttaminen liitteessä I vahvistettujen hiukkasmassan ja hiukkasmäärän raja-arvojen tarkistamiseksi;

a) muutetaan tätä asetusta liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten virhemarginaalien tarkistamiseksi teknisen kehityksen mukaisesti ottaen huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät,

b) tämän asetuksen täydentäminen hyväksymällä tarkistettu hiukkasmäärän mittausmenettely.

b) täydennetään tätä asetusta menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä päästöjen mittaamisessa käytettävien testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan todellisia ajonaikaisia päästöjä;

Tarkistus  13

 

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten lopullisten vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten virhemarginaalien tarkistamiseksi teknisen kehityksen mukaisesti ottaen huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.”

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

 

5 a. Komissio ottaa huomioon kaikki Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymät standardit, jotka tarjoavat teknisesti luotettavan tavan arvioida RDE-mittausepävarmuutta kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta, ja pyrkii edellyttämään tällaisen standardin käyttöä tämän asetuksen puitteissa, jotta asianmukainen viranomainen voi vahvistaa määrätyn epävarmuusmarginaalin PEMS-laitteistoille ja harkita, riittääkö se korvaamaan tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 a esitetyt määrätyt virhemarginaalit tai täydentämään niitä.

Tarkistus  15

 

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

Liite I – taulukko 2 a

 

Komission teksti

”Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

 

Typen oksidit (NOx)

Hiukkasten lukumäärä (PN)

Hiilimonoksidi (CO)(1)

Hiilivedyt yhteensä (THC)

Kaikki hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1,43

1,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2,1

1,5

 

 

 

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.

(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.

(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

 

Tarkistus

”Taulukko 2 a: Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut(0 a)

 

Typen oksidit (NOx)

Hiukkasten lukumäärä (PN)

Hiilimonoksidi (CO)(1)

Hiilivedyt yhteensä (THC)

Kaikki hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1 + marginaali, kun marginaali = 0,43

1 + marginaali, kun marginaali = 0,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1 + marginaali, kun marginaali = 0,5 

 

 

 

(0 a) Todentaakseen PEM-järjestelmien yksittäisen virhemarginaalin täydentämään tai korvaamaan tämän asetuksen liitteen taulukossa 2 a esitettyjä marginaaleja komissio ottaa huomioon kaikki CEN-standardit, jotka tarjoavat teknisesti luotettavan tavan arvioida RDE-mittausten virhemarginaalia kaasu- ja hiukkaspäästöjen (NOx ja PN) osalta PEMS-päästöstandardin määrittämistä varten.

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.

(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -päästörajojen noudattaminen ja joka ilmaistaan ajoneuvon päästötavoitearvon ja kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvien teknisten epävarmuustekijöiden, ts. virhemarginaalin, summana.

(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Viiteasiakirjat

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.7.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Sven Schulze

29.7.2019

Hyväksytty (pvä)

19.2.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Viiteasiakirjat

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.6.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.7.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.7.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

14

11

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.7.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

Päivitetty viimeksi: 2. syyskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö