Postupak : 2019/0101(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0139/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0139/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0222

<Date>{20/07/2020}20.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0139/2020</NoDocSe>
PDF 300kWORD 112k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Esther de Lange</Depute>Izvjestiteljica za mišljenje (*):
Anna Cavazzini, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

(*) Pridruženi odbor – članak 57. Poslovnika.

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0208),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu
(C9-0009/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. rujna 2019. [1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za promet i turizam,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
(A9-0139/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Uredbom (EZ) br. 715/2007 zahtijeva se da nova laka vozila moraju biti unutar određenih graničnih vrijednosti emisija (norme Euro 5 i Euro 6) i utvrđuju se dodatni zahtjevi za dostupnost podataka za popravke i održavanje vozila. Konkretne tehničke odredbe nužne za provedbu te uredbe utvrđene su u Uredbi Komisije (EZ) br. 692/200816 i, kasnije, Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

(2) U Uredbi (EZ) br. 715/2007 zahtijeva se da nova laka vozila budu usklađena s određenim graničnim vrijednostima emisija (norme Euro 5 i Euro 6) i utvrđuju se dodatni zahtjevi u pogledu pristupa podacima o popravku i održavanju vozila u izmijenjenom i dodatno pročišćenom obliku utvrđenom Uredbom (EU) 2018/15a koja se primjenjuje od 1. rujna 2020. Konkretne tehničke odredbe nužne za provedbu Uredbe (EZ) br. 715/2007 utvrđene su u Uredbi Komisije (EZ) br. 692/200816 i kasnije u Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).

16 Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

16 Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

</Amend> 

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Zahtjevi za homologaciju tipa s obzirom na emisije motornih vozila postupno su znatno postroženi uvođenjem emisijskih normi Euro i njihovim naknadnim revizijama. Premda su se emisije niza reguliranih onečišćujućih tvari iz vozila općenito znatno smanjile, nisu se smanjile emisije NOx iz dizelskih motora ni emisije čestica iz benzinskih motora s izravnim ubrizgavanjem, posebice onih ugrađenih u laka vozila. Stoga su potrebne mjere za poboljšanje te situacije.

(3) Zahtjevi za homologaciju tipa koji se odnose na emisije motornih vozila postupno su znatno postroženi uvođenjem normi Euro i njihovim naknadnim revizijama. Premda su se emisije niza reguliranih onečišćujućih tvari iz vozila općenito znatno smanjile, nisu se smanjile emisije NOx iz dizelskih motora i emisije čestica iz benzinskih motora s izravnim ubrizgavanjem, posebice onih ugrađenih u laka vozila. Stoga su potrebne mjere za rješavanje te situacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) U Izvješću o kvaliteti zraka za 2019.1a koje je objavila Europska agencija za okoliš (EEA) procijenjeno je da je dugoročna izloženost onečišćenju zraka 2016. dovela do 506 000 slučajeva preuranjene smrti u 28 država EU-a. U izvješću je također potvrđeno da je cestovni promet 2017. i dalje bio glavni izvor emisija NOx u 28 država EU-a, odnosno oko 40 % ukupnih emisija NOx u EU-u, te da oko 80 % ukupnih emisija NOx iz cestovnog prometa proizvode vozila s dizelskim motorom;

 

__________________

 

1a Izvješće EEA-a o kvaliteti zraka u Europi za 2019.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b) Pristup neovisnih subjekata podacima o popravku i održavanju vozila ključan je za ponovnu uspostavu povjerenja potrošača.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.c) Nedavni slučajevi proizvođača koji su kršili postojeći pravni okvir, među ostalim i svoje pravne obveze u okviru Uredbe (EZ) br. 715/2007, ukazali su na slabosti mehanizama kontrole i provedbe. Potrošači su ostali bez zadovoljavajuće naknade za štetu jer čak i kad bi im bila pružena, njome se često nije moglo vozila uskladiti s normama Euro 5 i 6. Budući da sve više europskih gradova uvodi zabranu dizelskih vozila, što utječe na svakodnevni život građana, odgovarajuće mjere popravka štete bile bi opremanje neusklađenih vozila prilagođenom tehnologijom za obradu ispušnih plinova (promjena dijelova) ili nuđenje premija za zamjenu kupljenog vozila u slučaju da potrošač želi model koji ispušta manje emisija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Stoga je Komisija razvila postupak za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE), novu metodologiju za ispitivanje emisija iz vozila u stvarnim uvjetima vožnje. Postupak ispitivanja RDE-a uveden je uredbama Komisije (EU) 2016/427 i (EU) 2016/646, kasnije preuzet u Uredbi (EU) 2017/1151 i poboljšan Uredbom Komisije (EU) 2017/1154..

(5) Stoga je Komisija razvila novu metodologiju za ispitivanje emisija iz vozila u stvarnim uvjetima vožnje – postupak za ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE). Postupak za ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) uveden je Uredbom Komisije (EU) 2016/42718 i Uredbom Komisije (EU) 2016/64619, a kasnije je preuzet u Uredbi (EU) 2017/1151 te poboljšan Uredbom Komisije (EU) 2017/115420 i Uredbom Komisije (EU) 2018/183220a.

__________________

__________________

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 оd 10. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6), SL L 82, 31.3.2016., str. 1.

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 оd 10. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 82, 31.3.2016., str. 1.).

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 109, 26.4.2016., str. 1.).

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 109, 26.4.2016., str. 1.).

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 od 7. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na stvarne emisije tijekom vožnje lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6), SL L 175, 7.7.2017., str. 708.

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 od 7. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na stvarne emisije tijekom vožnje lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 175, 7.7.2017., str. 708.).

 

20a Uredba Komisije (EU) 2018/1832 оd 5. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 u svrhu poboljšanja homologacijskih ispitivanja i postupaka za emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, uključujući one za sukladnost u uporabi i stvarne emisije tijekom vožnje te uvođenje uređaja za praćenje potrošnje goriva i električne energije, (SL L 301, 27.11.2018., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Uredbom (EU) 2016/64621 uvedeni su datumi početka primjene postupka ispitivanja RDE-a i kriteriji sukladnosti za stvarne emisije tijekom vožnje. Za tu su svrhu upotrijebljeni faktori sukladnosti specifični za pojedine onečišćujuće tvari kako bi se uzele u obzir statističke i tehničke nesigurnosti mjerenja provedenih prijenosnim sustavom za mjerenje emisija (PEMS).

(6) Uredbom (EU) 2016/646 uvedeni su datumi početka primjene postupka za ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) i kriteriji sukladnosti za stvarne emisije tijekom vožnje. Uvođenje datuma primjene za osobna i laka vozila odabrano je u godišnjem slijedu kako bi se proizvođačima zajamčilo pravovremeno planiranje za svaku skupinu vozila. U tu svrhu uvedeni su faktori sukladnosti specifični za pojedine onečišćujuće tvari kako bi se uzele u obzir statističke i tehničke nesigurnosti mjerenja provedenih prijenosnim sustavom za mjerenje emisija (PEMS).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a) Prema izvješću Europske agencije za okoliš iz 2016. razlika između stvarnih emisija i emisija izmjerenih u laboratoriju uglavnom je posljedica triju čimbenika: zastarjelog postupka ispitivanja, fleksibilnosti sadašnjeg postupka i faktora pri korištenju koji ovise o vozaču. Kako bi se utvrdila tolerancija kojom se uzima u obzir način vožnje i vanjska temperatura, mora se provesti studija. Potrebno je jasno razgraničiti faktor sukladnosti, toleranciju povezanu s uređajem i toleranciju povezanu s faktorom pri korištenju koja ovisi o vozaču i temperaturi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Opći sud 13. prosinca 2018. donio je presudu u spojenim predmetima T-339/16, T-352/16 i T-391/1622 za pobijanje Uredbe Komisije (EU) 2016/646. Opći sud poništio je dio Uredbe (EU) 2016/646 kojom se utvrđuju faktori sukladnosti koji se upotrebljavaju za ocjenjivanje sukladnosti rezultata ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje s graničnim vrijednostima emisija utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 715/2007. Sud je presudio da je samo zakonodavac mogao uvesti te faktore sukladnosti jer se odnose na ključan element Uredbe (EZ) br. 715/2007.

(7) Opći sud 13. prosinca 2018. donio je presudu u spojenim predmetima T-339/16, T-352/16 i T-391/1622 za pobijanje Uredbe Komisije (EU) 2016/646. Opći sud poništio je dio Uredbe (EU) 2016/646 kojom su bili utvrđeni faktori sukladnosti koji se upotrebljavaju za ocjenjivanje sukladnosti rezultata ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje s graničnim vrijednostima emisija utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 715/2007. Sud je presudio da je samo zakonodavac mogao uvesti te faktore sukladnosti jer se njima obuhvaća ključan element Uredbe (EZ) br. 715/2007 i „to de facto dovodi do izmjene graničnih vrijednosti emisija dušikovih oksida koje su utvrđene za normu Euro 6... za ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje kada se te granične vrijednosti trebaju primijenitiˮ.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Opći sud nije doveo u pitanje tehničko opravdanje faktora sukladnosti. Stoga i s obzirom na činjenicu da na trenutačnom stupnju tehnološkog razvoja i dalje postoji razlika između stvarnih emisija izmjerenih tijekom vožnje i emisija izmjerenih u laboratoriju, primjereno je uvesti faktore sukladnosti u Uredbu (EZ) br. 715/2007.

(8) Opći sud posumnjao je u „u osnovanost Komisijina pozivanja na moguće statističke pogreškeˮ, osobito u pogledu privremenog faktora sukladnosti od 2,1, te naveo „statističke nesigurnosti ispravljaju se radom na reprezentativnosti uzorka ili eksperimenta... ili brojem provedenih eksperimenataˮ. Nadalje, u pogledu uvedene tolerancije tehničke nesigurnosti Opći sud potvrdio je „da se nakon ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje ne može odrediti ispunjava li vozilo koje se ispituje te granične vrijednosti ili približava li im se uopćeˮ. Svi tipovi opreme za mjerenje podložne su toleranciji tehničke nesigurnosti, a kod prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS) utvrđeno je da ima nešto veću toleranciju u usporedbi sa statičnom laboratorijskom opremom, iako to može zapravo dovesti i do preuveličavanja i pretjeranog umanjivanja emisija. Budući da na trenutačnom stupnju tehnološkog razvoja i dalje postoji razlika između stvarnih emisija izmjerenih tijekom vožnje i emisija izmjerenih u laboratoriju, prikladno je privremeno uvrstiti faktore sukladnosti u Uredbu (EZ) br. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a) U rezoluciji od 28. ožujka 2019. o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate” Europski parlament pozdravio je presudu Općeg suda i izričito zatražio od Komisije da ne uvodi nikakve nove faktore sukladnosti kako bi se zajamčilo da se norme Euro 6 dodatno ne oslabljuju, nego da se poštuju u uobičajenim uvjetima uporabe, kao što je bilo predviđeno Uredbom (EZ) br. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi se proizvođačima omogućilo da se usklade s graničnim vrijednostima norme Euro 6 u kontekstu postupka ispitivanja RDE-a, kriteriji sukladnosti za RDE trebali bi se uvesti u dva koraka. U prvom bi se koraku, na zahtjev proizvođača, trebao upotrebljavati privremeni faktor sukladnosti, a u drugom bi se koraku trebao upotrebljavati samo konačni faktor sukladnosti. Komisija bi trebala preispitivati konačne faktore sukladnosti s obzirom na tehnički napredak.

(9) Kako bi se proizvođačima omogućilo da se usklade s graničnim vrijednostima norme Euro 6 u kontekstu postupka za ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE), kriteriji sukladnosti za stvarne emisije tijekom vožnje (RDE) trebali bi se uvesti u dva koraka. Tijekom prvog koraka, na zahtjev proizvođača, trebao bi se upotrebljavati privremeni faktor sukladnosti, a tijekom drugog koraka samo konačni faktor sukladnosti. Konačni faktor sukladnosti trebao bi se primjenjivati tijekom prijelaznog razdoblja i uključivati toleranciju koja izražava dodatnu nesigurnost mjerenja povezanu s uvođenjem prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS). Komisija bi trebala stalno ocjenjivati taj faktor sukladnosti s obzirom na tehnički napredak te ga svake godine prilagođavati na nižu vrijednost oslanjajući se na rezultate znanstvenih istraživanja, poboljšanu točnost postupka mjerenja i tehnički napredak PEMS-a. Faktor sukladnosti trebao bi se postupno smanjivati i prestati primjenjivati do 30. rujna 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.a (nova)</Article>

 

 

(9.a) Komisija bi trebala najkasnije do lipnja 2012. utvrditi strože zahtjeve za prijenosni sustav za mjerenje emisija koji se može upotrebljavati pri ispitivanju stvarnih emisija tijekom vožnje. Utvrđenim normama trebalo bi, kada je to moguće, uzeti u obzir sve relevantne elemente normizacije koje je utvrdio Europski odbor za normizaciju (CEN) koristeći najbolji model prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS) koji je dostupan.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b) Važno je naglasiti da, iako se ovaj prijedlog odnosi na faktor sukladnosti, pitanje graničnih vrijednosti emisija treba rješavati u kontekstu nadolazećeg prijedloga norme koja će naslijediti Euro 6. Kako bi se zajamčio brz napredak u usvajanju budućih graničnih vrijednosti (norme koja će naslijediti Euro 6) i poboljšana kvaliteta zraka za građane Unije, ključno je da Komisija, prema potrebi, predstavi zakonodavni prijedlog u tu svrhu što je prije moguće, a najkasnije do lipnja 2021., kako je najavila u svojoj komunikaciji od 11. prosinca 2019. o Europskom zelenom dogovoru, u kojoj se naglašava potreba za prelaskom na održivu i pametnu mobilnost i jamčenjem napretka prema mobilnosti s nultom stopom emisija. Pri primjeni normi koje će naslijediti Euro 6 ne bi se trebali koristiti faktori sukladnosti.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.c) Kako bi se proizvođače potaknulo na proaktivan i ekološki osviješten stav, pri naknadnom preispitivanju normi Euro trebalo bi ispitati, kvantificirati i razmotriti nove tehnološke inovacije za upijanje emisija NOx.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Ugovorom iz Lisabona uvedena je mogućnost da zakonodavac na Komisiju prenese ovlast donošenja nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni. Mjere koje se mogu obuhvatiti delegiranjem ovlasti u skladu s člankom 290. stavkom 1. UFEU-a načelno odgovaraju mjerama obuhvaćenima regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim člankom 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ23 . Stoga je potrebno odredbe Uredbe (EZ) br. 715/2007 kojima je predviđena primjena regulatornog postupka s kontrolom prilagoditi članku 290. UFEU-a.

(10) Ugovorom iz Lisabona uvedena je mogućnost da zakonodavac na Komisiju prenese ovlast donošenja nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni. Mjere na koje se može primijeniti delegiranje ovlasti u skladu s člankom 290. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u načelu odgovaraju mjerama na koje se primjenjuje regulatorni postupak s kontrolom utvrđene člankom 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ23. Stoga je potrebno odredbe Uredbe (EZ) br. 715/2007 kojima je predviđena primjena regulatornog postupka s kontrolom prilagoditi članku 290. UFEU-a.

_________________

_________________

23 Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

23 Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva Unije u pogledu kvalitete zraka i smanjile emisije iz vozila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu detaljnih pravila o specifičnim procedurama, ispitivanjima i zahtjevima za homologaciju. Delegirane ovlasti trebale bi uključivati dopunjavanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 tim revidiranim pravilima i ispitnim ciklusima za mjerenje emisija, zahtjevima za provedbu zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju djelotvornost sustava za kontrolu emisija, mjerama potrebnima za provedbu obveze proizvođača da omogući neograničeni i standardizirani pristup podacima za popravke i održavanje vozila, te donošenjem revidiranog postupka mjerenja čestica. Nadalje, delegirane ovlasti trebale bi uključivati i mijenjanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 radi smanjenja konačnih faktora sukladnosti zbog tehničkog napretka prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS), radi ponovnog određivanja graničnih vrijednosti utemeljenih na masi čestica i radi uvođenja graničnih vrijednosti utemeljenih na broju čestica. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi bi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(11) Kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva Unije u pogledu kvalitete zraka i smanjilo emisije iz vozila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu detaljnih pravila o specifičnim procedurama, ispitivanjima i zahtjevima za homologaciju. Delegirane ovlasti trebale bi uključivati: dopunjavanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 tim revidiranim pravilima i ispitnim ciklusima za mjerenje emisija, zahtjeve za provedbu zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju djelotvornost sustava za kontrolu emisija, mjere potrebne za ispunjavanje obveze proizvođača da omogući neograničeni i standardizirani pristup podacima za popravke i održavanje vozila te donošenje revidiranog postupka mjerenja čestica. Neovisno o kratkom razdoblju između stupanja na snagu ove Uredbe i stavljanja izvan snage odredbi o podacima za popravke i održavanje Uredbom (EU) 2018/858, za potrebe pravne sigurnosti i kako bi se osiguralo da su zakonodavcu dostupne sve mogućnosti, delegirane ovlasti također bi trebale obuhvaćati mjere potrebne za ispunjavanje obveze proizvođača da osigura neograničen i standardiziran pristup podacima za popravke i održavanje vozila. Nadalje, delegirane ovlasti trebale bi uključivati i izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 radi smanjenja faktora sukladnosti kako bi se njima uzela u obzir poboljšana kvaliteta mjernog postupka ili tehničkog napretka prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS), ponovnog određivanja graničnih vrijednosti utemeljenih na masi čestica te uvođenja graničnih vrijednosti utemeljenih na broju čestica. Osobito je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada obavi odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a. Kako bi se posebno zajamčilo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

_________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Dopušteno odstupanje svake se godine preispituje i može biti prilagođeno zbog poboljšane kvalitete postupka ispitivanja PEMS-om ili tehničkog napretka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007 </DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te obveze uključuju poštovanje graničnih vrijednosti iz Priloga I. Za potrebe utvrđivanja sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 iz tablice 2. Priloga I. vrijednosti emisija utvrđene u svakom valjanom ispitivanju za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) dijele se s primjenjivim faktorom sukladnosti iz tablice 2.a Priloga I. Rezultat mora biti niži od graničnih vrijednosti emisija norme Euro 6 iz Tablice 2. tog Priloga.”;

Te obveze uključuju usklađenost s graničnim vrijednostima emisija iz Priloga I. Za potrebe utvrđivanja sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 iz tablice 2. Priloga I. vrijednosti emisija utvrđene u svakom valjanom ispitivanju za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) dijele se s primjenjivim faktorom sukladnosti iz tablice 2.a Priloga I. Rezultat mora biti niži od graničnih vrijednosti emisija norme Euro 6 iz tablice 2. tog Priloga. Faktor sukladnosti postupno se smanjuje u okviru godišnjih revizija koje se temelje na procjenama Zajedničkog istraživačkog centra. Faktor sukladnosti prestaje se primjenjivati do 30. rujna 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007 </DocAmend2>

<Article2>Članak 5. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, izrađeni i ugrađeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju vozilu sukladnost s ovom Uredbom.”;

1. Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, izrađeni i ugrađeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju vozilu sukladnost s ovom Uredbom.”; Proizvođač također jamči pouzdanost uređajâ za kontrolu onečišćenja i nastoji smanjiti rizik od krađe ili zlouporabe tih uređaja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007 </DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi dopunjavanja članaka 6. i 7. To obuhvaća definiranje i osuvremenjivanje tehničkih specifikacija koje se odnose na način kojim se prenose informacije povezane s OBD-om i za popravke i održavanje vozila, pri čemu se posebna pozornost posvećuje specifičnim potrebama MSP-ova.”;

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi dopunjavanja članaka 6. i 7. To obuhvaća definiranje i osuvremenjivanje tehničkih specifikacija koje se odnose na način kojim se prenose informacije povezane sa sustavom automatske dijagnostike u vozilu (OBD) i za popravke i održavanje vozila, pri čemu se posebna pozornost posvećuje specifičnim potrebama MSP-ova, mikropoduzeća i samozaposlenih subjekata.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno da bi se proširilo područje primjene..

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007 </DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 4. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sukladnost s graničnim vrijednostima prema normi Euro 6 tijekom svakog valjanog ispitivanja RDE-a utvrđuje se tako što se uzima u obzir faktor sukladnosti specifičan za svaku pojedinu onečišćujuću tvar utvrđen u tablici 2.a Priloga I. u skladu s drugim podstavkom članka 4. stavka 1.

Sukladnost s graničnim vrijednostima prema normi Euro 6 tijekom svakog valjanog ispitivanja RDE-a utvrđuje se tako što se uzima u obzir faktor sukladnosti specifičan za svaku pojedinu onečišćujuću tvar utvrđen u tablici 2.a Priloga I. u skladu s drugim podstavkom članka 4. stavka 1. Faktor sukladnosti postupno se smanjuje u okviru godišnjih revizija koje se temelje na procjenama Zajedničkog istraživačkog centra. Faktor sukladnosti prestaje se primjenjivati do 30. rujna 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007 </DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 5. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sukladnost s graničnim vrijednostima prema normi Euro 6 tijekom svakog valjanog ispitivanja RDE-a utvrđuje se tako što se uzima u obzir faktor sukladnosti specifičan za svaku pojedinu onečišćujuću tvar utvrđen u tablici 2.a Priloga I. u skladu s drugim podstavkom članka 4. stavka 1.

Sukladnost s graničnim vrijednostima prema normi Euro 6 tijekom svakog valjanog ispitivanja RDE-a utvrđuje se tako što se uzima u obzir faktor sukladnosti specifičan za svaku pojedinu onečišćujuću tvar utvrđen u tablici 2.a Priloga I. u skladu s drugim podstavkom članka 4. stavka 1. Faktor sukladnosti postupno se smanjuje u okviru godišnjih revizija koje se temelje na procjenama Zajedničkog istraživačkog centra. Faktor sukladnosti prestaje se primjenjivati do 30. rujna 2022.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 10.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007 </DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 3 i stavak 3.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se:

3. Komisija najkasnije do 1. lipnja 2021. donosi delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se dopunjuje ova Uredba kako bi prilagodila postupke, ispitivanja i zahtjeve te cikluse ispitivanja koji se upotrebljavaju za mjerenje emisija kako bi se njima na odgovarajući način uzele u obzir stvarne emisije tijekom vožnje u normalnim uvjetima uporabe, uključujući temperaturu i granične uvjete, smanjenje pomaka nultog odziva i rješavanje problema opasnih naglih čestica nastalih čišćenjem filtra, uzimajući u obzir sve relevantne elemente normizacije koje je razvio Europski odbor za normizaciju (CEN) i koji se temelje na najboljoj dostupnoj opremi.

(a) dopunjuje ova Uredba radi prilagodbe postupaka, ispitivanja i zahtjeva te ispitnih ciklusa za mjerenje emisija kako bi oni primjereno odražavali stvarne emisije tijekom vožnje;

 

(b) izmjenjuje ova Uredba kako bi tehničkom napretku prilagodila konačne faktore sukladnosti specifične za pojedine onečišćujuće tvari utvrđene u tablici 2.a Priloga I.”;

 

 

3.a Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se izmjenjuje ova Uredba radi prilagodbe tehničkom napretku i smanjenja faktora sukladnosti specifičnih za onečišćenje utvrđenih u tablici 2.a Priloga I.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007 </DocAmend2>

<Article2>Prilog I. – tablica 2.a – redak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Konačni faktor sukladnosti za onečišćujuću tvar(2)

1,43

1,5

-

-

-

Konačni faktor sukladnosti za onečišćujuću tvar je faktor sukladnosti za utvrđivanje usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 uz uzimanje u obzir tehničkih nesigurnosti povezanih s uporabom prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS).

 

Izmjena

Konačni faktor sukladnosti za onečišćujuću tvar (2)

1 + tolerancija pri čemu je tolerancija = 0,32*

1 + tolerancija pri čemu je tolerancija = 0,5*

-

-

-

* smanjiti na temelju predstojeće procjene Zajedničkog istraživačkog centra

(2) Konačni faktor sukladnosti za onečišćujuću tvar je faktor sukladnosti za utvrđivanje sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 tijekom prijelaznog razdoblja uz uzimanje u obzir dodatnih tehničkih nesigurnosti mjerenja povezanih s uvođenjem prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS). Izražen je kao 1 + tolerancija mjerne nesigurnosti. Do 30. rujna 2022. tolerancija se svodi na nulu, a faktor sukladnosti prestaje se primjenjivati.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


OBRAZLOŽENJE

Opći sud Europske unije 13. prosinca 2018. djelomično je poništio Uredbu Komisije (EU) 2016/646. U presudi se navodi[2] da Europska komisija nije imala ovlasti da samo korištenjem svojih provedbenih ovlasti za izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) uvede faktore sukladnosti koji su se koristili za ocjenjivanje sukladnosti vozila s graničnim vrijednostima emisija prilikom ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE). Budući da je Sud presudio da se faktori sukladnosti trebaju donijeti redovnim zakonodavnim postupkom, Europska komisija donijela je 14. lipnja 2019. zakonodavni prijedlog za izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007, čime su ponovno uvedeni faktori sukladnosti prethodno doneseni Uredbom Komisije (EU) 2016/646.

Izvjestiteljica smatra da je primjereno ponovno uvesti faktore sukladnosti koji se sastoje od zahtjeva da vozilo zadovoljava granične vrijednosti emisija Euro 5 i 6 koje se ne smiju premašiti, utvrđene u Uredbi (EZ) br. 715/2007, i dopuštenog odstupanja koje proizlazi iz statističkih i tehničkih nesigurnosti prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS). Izvjestiteljica uvodi izmjene kako bi se pojasnilo da se faktor sukladnosti sastoji od graničnih vrijednosti emisija i dopuštenog odstupanja koje proizlazi iz uređaja. Nadalje, izvjestiteljica ovlašćuje Komisiju da svake godine smanji faktore sukladnosti zbog poboljšane kvalitete mjernih postupaka ili tehničkog napretka PEMS-a. Izvjestiteljica također poziva Komisiju da do sredine 2021., predstavi svoj prijedlog za normu koja će naslijediti Euro 6, uzimajući u obzir predstojeće rezultate Europskog odbora za normizaciju (CEN TC301) o nacrtu međunarodne norme za ocjenjivanje opreme prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS).


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (19.2.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Izvjestiteljica za mišljenje: <Depute>Anna Cavazzini</Depute>

(*) Pridruženi odbor – članak 57. Poslovnika

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Ključan element ovog zakonodavnog prijedloga odnosi se na uvođenje faktora sukladnosti koji se koriste u ispitivanjima za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) radi procjene usklađenosti vozila s graničnim vrijednostima emisija Euro 6 utvrđenima zakonodavstvom
EU-a. Komisija opravdava uvođenje tih faktora argumentom da su takvi čimbenici potrebni kako bi se smanjile razlike između mjerenja emisija u laboratoriju i u uvjetima stvarne uporabe. Ovaj prijedlog pojavio se nakon što je Opći sud pri Sudu Europske unije donio odluku o izmjeni normi Euro 6 donošenjem delegiranog akta, navodeći da bi se time izmijenio ključni element zakonodavstva, tj. uvođenjem faktora sukladnosti umjetno bi se povećale granične vrijednosti za emisije NOx. Sud Europske unije time je potvrdio da bi za to trebalo primijeniti redovni zakonodavni postupak.

Izvjestiteljica smatra da je uvođenje faktorâ sukladnosti za mjerenje stvarnih emisija tijekom vožnje pogrešan signal u vrijeme kada je potrebno hitno djelovanje kako bi se državama članicama omogućilo usklađivanje s Direktivom o kvaliteti zraka (2008/50/EZ) i kako bi se zajamčilo da se granične vrijednosti emisija Euro 6 postignu u normalnim uvjetima. Proizvođači automobila trebali bi početi dizajnirati vozila koja su usklađena s graničnim vrijednostima emisija utvrđenima zakonodavstvom te im se ne bi trebalo popuštati u pogledu njihovih obaveza. Nadalje, to bi izazvalo određenu nesigurnost u homologaciji i nadzoru tržišta uvođenjem dopuštenog odstupanja kojom se zapravo otežava utvrđivanje (ne)usklađenosti vozila s dogovorenim normama. Međutim, u nacrtu mišljenja izvjestiteljica se ne bavi ekološkim aspektima u pravnom tekstu, tj. čimbenicima sukladnosti, s obzirom na to da su oni u nadležnosti su Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, u skladu sa sporazumom predsjednikâ naših dvaju odbora, iako iznosi navedene nedoumice. U isključivoj nadležnosti Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača su informacije o popravku i održavanju iz poglavlja III. Uredbe 715/2007/EU, čija je izmijenjena i pročišćena inačica dio Uredbe 858/2018. Stoga su izmjene koje se odnose na te dijelove tehničke prirode.

Kad je riječ o odredbama kojima se utvrđuju uvjeti delegiranja ovlasti Komisiji (članak 1. stavak 11. [članak 14.a.]), izvjestiteljica predlaže da se razdoblje od pet godina skrati na dvije godine kako bi se do kraja 2022. ocijenilo jesu li potrebne daljnje mjere. Europska komisija javno se obvezala da će što prije smanjiti faktor sukladnosti na 1, a najkasnije do 2023. Ovlasti delegiranja trebao bi dakle dodijeliti na isti rok.

 

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Uredbom (EZ) br. 715/2007 zahtijeva se da nova laka vozila moraju biti unutar određenih graničnih vrijednosti emisija (norme Euro 5 i Euro 6) i utvrđuju se dodatni zahtjevi za dostupnost podataka za popravke i održavanje vozila. Konkretne tehničke odredbe nužne za provedbu te uredbe utvrđene su u Uredbi Komisije (EZ) br. 692/200816 i, kasnije, Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

(2) Uredbom (EZ) br. 715/2007 zahtijeva se da nova laka vozila moraju biti unutar određenih graničnih vrijednosti emisija (norme Euro 5 i Euro 6) i utvrđuju se dodatni zahtjevi za dostupnost podataka za popravke i održavanje vozila koji su izmijenjeni i dodatno ojačani Uredbom (EU) 2018/85815a, koja se primjenjuje od 1. rujna 2020. Konkretne tehničke odredbe nužne za provedbu Uredbe (EZ) 715/2007 utvrđene su u Uredbi Komisije (EZ) br. 692/200816 i, kasnije, Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).

16 Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

16 Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Pristup neovisnih subjekata podacima za popravke i održavanje vozila ključan je za ponovnu uspostavu povjerenja potrošača.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Nedavni slučajevi proizvođača koji su kršili postojeći pravni okvir, uključujući kršenje njihovih pravnih obveza prema Uredbi (EZ) br. 715/2007, ukazali su na slabosti mehanizama kontrole i provedbe. Potrošači su ostali bez zadovoljavajuće kompenzacije jer čak i kada je ona dodijeljena, često nije značila usklađenost vozila s normama Euro 5 i 6. Budući da sve više europskih gradova uvodi zabranu dizelskih vozila, što utječe na svakodnevni život građana, odgovarajuće kompenzacijske mjere značile bi opremanje neusklađenih vozila prilagođenom tehnologijom za obradu ispušnih plinova (hardverska promjena) ili ponudu premija za konverziju u slučaju da potrošač želi zamijeniti kupljeno vozilo za čišći model.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva Unije u pogledu kvalitete zraka i smanjile emisije iz vozila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu detaljnih pravila o specifičnim procedurama, ispitivanjima i zahtjevima za homologaciju. Delegirane ovlasti trebale bi uključivati dopunjavanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 tim revidiranim pravilima i ispitnim ciklusima za mjerenje emisija, zahtjevima za provedbu zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju djelotvornost sustava za kontrolu emisija, mjerama potrebnima za provedbu obveze proizvođača da omogući neograničeni i standardizirani pristup podacima za popravke i održavanje vozila te donošenjem revidiranog postupka mjerenja čestica. Nadalje, delegirane ovlasti trebale bi uključivati i mijenjanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 radi smanjenja konačnih faktora sukladnosti zbog tehničkog napretka prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS), radi ponovnog određivanja graničnih vrijednosti utemeljenih na masi čestica i radi uvođenja graničnih vrijednosti utemeljenih na broju čestica. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi bi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(11) Kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva Unije u pogledu kvalitete zraka i smanjile emisije iz vozila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu detaljnih pravila o specifičnim procedurama, ispitivanjima i zahtjevima za homologaciju. Delegirane ovlasti trebale bi uključivati dopunjavanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 tim revidiranim pravilima i ispitnim ciklusima za mjerenje emisija, zahtjevima za provedbu zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju djelotvornost sustava za kontrolu emisija te donošenjem revidiranog postupka mjerenja čestica. Neovisno o kratkom razdoblju između stupanja na snagu ove Uredbe i stavljanja izvan snage odredbi o podacima za popravke i održavanje Uredbom (EU) 2018/858, za potrebe pravne sigurnosti i kako bi se osiguralo da su zakonodavcu dostupne sve mogućnosti, delegirane ovlasti također bi trebale obuhvaćati mjere potrebne za provedbu obveze proizvođača da osigura neograničen i standardiziran pristup podacima za popravke i održavanje vozila. Nadalje, delegirane ovlasti trebale bi uključivati i mijenjanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 radi smanjenja konačnih faktora sukladnosti zbog tehničkog napretka prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS), radi ponovnog određivanja graničnih vrijednosti utemeljenih na masi čestica i radi uvođenja graničnih vrijednosti utemeljenih na broju čestica. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi bi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 1. </Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi dopunjavanja članaka 6. i 7. To obuhvaća definiranje i osuvremenjivanje tehničkih specifikacija koje se odnose na način kojim se prenose informacije povezane s
OBD-om i za popravke i održavanje vozila, pri čemu se posebna pozornost posvećuje specifičnim potrebama MSP-ova.”;

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi dopunjavanja članaka 6. i 7. To obuhvaća definiranje i osuvremenjivanje tehničkih specifikacija koje se odnose na način kojim se prenose informacije povezane s
OBD-om i za popravke i održavanje vozila, pri čemu se posebna pozornost posvećuje specifičnim potrebama MSP-ova, mikropoduzeća i samozaposlenih subjekata.”;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno da bi se proširilo područje primjene.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

 


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristup podacima za popravke i održavanje vozila

Referentni dokumenti

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

15.7.2019

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

19.12.2019

Izvjestiteljica za mišljenje

 Datum imenovanja

Anna Cavazzini

18.7.2019

Razmatranje u odboru

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Datum usvajanja

18.2.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (19.2.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Sven Schulze</Depute>

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Ovo mišljenje Odbora za promet upućeno Odboru za okoliš, kao nadležnom odboru, bilo je potrebno zbog presude Suda EU-a.

U presudi od 13. prosinca 2018. navodi se da se faktori sukladnosti za homologaciju tipa na temelju Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća1 nisu smjeli uvesti postupkom komitologije, nego se umjesto toga trebao primijeniti redovni zakonodavni postupak. Protiv te presude žalbeni postupak je u tijeku. Međutim, Komisija je odlučila istodobno podnijeti zakonodavni prijedlog za uvođenje faktora sukladnosti.

Izvjestitelj pozdravlja namjeru Komisije da tim zakonodavnim prijedlogom osigura pravnu sigurnost i pouzdanost za proizvođače i potrošače. To za izvjestitelja znači i da se proizvođači i potrošači mogu i dalje oslanjati na faktore sukladnosti koji su već poznati iz postupka komitologije.

Izvjestitelj predlaže da se u budućnosti faktori sukladnosti jasno odvoje od dopuštenih odstupanja pri mjerenju i to je naveo u predloženim izmjenama.

_______

1 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Zahtjevi za homologaciju tipa s obzirom na emisije motornih vozila postupno su znatno postroženi uvođenjem emisijskih normi Euro i njihovim naknadnim revizijama. Premda su se emisije niza reguliranih onečišćujućih tvari iz vozila općenito znatno smanjile, nisu se smanjile emisije NOx iz dizelskih motora ni emisije čestica iz benzinskih motora s izravnim ubrizgavanjem, posebice onih ugrađenih u laka vozila. Stoga su potrebne mjere za poboljšanje te situacije.

(3) Zahtjevi za homologaciju tipa s obzirom na emisije motornih vozila postupno su znatno postroženi uvođenjem emisijskih normi Euro i njihovim naknadnim revizijama. Premda su se emisije niza reguliranih onečišćujućih tvari iz vozila obuhvaćenih tim propisima općenito znatno smanjile, nisu se smanjile emisije NOx iz dizelskih motora ni emisije čestica iz benzinskih motora s izravnim ubrizgavanjem, posebice onih ugrađenih u laka vozila. Kako bi se postiglo daljnje smanjenje emisija NOx u stvarnim uvjetima vožnje, potrebno je razviti nove tehnologije certificiranjem i normizacijom prijenosnih uređaja za mjerenje emisija. Komisija bi svake godine trebala smanjivati vrijednost dopuštenog odstupanja sve dok se ne postigne visoka razina točnosti, što bi bilo u skladu s boljom kvalitetom postupka mjerenja i tehničkim napretkom u području prijenosne opreme za mjerenje emisija, osim ako nema opravdani razlog zašto to ne može učiniti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Komisija je detaljno analizirala postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa utvrđene Uredbom (EZ) br. 692/2008 na temelju vlastitih istraživanja i informacija iz vanjskih izvora te je utvrdila da su emisije koje stvarno nastaju u cestovnom prometu vozila u skladu s normom Euro 5 ili Euro 6 znatno veće od emisija izmjerenih u novom regulatornom europskom voznom ciklusu (NEDC), osobito kad je riječ o emisijama NOx iz dizelskih vozila.

(4) Komisija je detaljno analizirala postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa utvrđene Uredbom (EZ) br. 692/2008 na temelju vlastitih istraživanja i informacija iz vanjskih izvora te je utvrdila da su emisije koje stvarno nastaju u cestovnom prometu vozila u skladu s normom Euro 5 ili Euro 6 u gotovo svim slučajevima znatno veće od emisija izmjerenih u novom regulatornom europskom voznom ciklusu (NEDC), osobito kad je riječ o emisijama NOx iz dizelskih vozila.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Stoga je Komisija razvila postupak za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE), novu metodologiju za ispitivanje emisija iz vozila u stvarnim uvjetima vožnje. Postupak ispitivanja RDE-a uveden je uredbama Komisije (EU) 2016/42718 i (EU) 2016/64619, kasnije preuzet u Uredbi (EU) 2017/1151 i poboljšan Uredbom Komisije (EU) 2017/115420..

(5) Stoga je Komisija razvila postupak za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE), novu metodologiju za ispitivanje emisija iz vozila u stvarnim uvjetima vožnje. Postupak ispitivanja RDE-a uveden je uredbama Komisije (EU) 2016/42718 i (EU) 2016/64619, kasnije preuzet u Uredbi (EU) 2017/1151 i poboljšan uredbama Komisije (EU) 2017/115420 i 2018/183220.a.

__________________

__________________

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 оd 10. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6), SL L 82, 31.3.2016., str. 1.

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 оd 10. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6), SL L 82, 31.3.2016., str. 1.

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 109, 26.4.2016., str. 1.).

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 109, 26.4.2016., str. 1.).

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 od 7. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na stvarne emisije tijekom vožnje lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6), SL L 175, 7.7.2017., str. 708.

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 od 7. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na stvarne emisije tijekom vožnje lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6), SL L 175, 7.7.2017., str. 708.

 

20.aUredba Komisije (EU) 2018/1832 оd 5. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 u svrhu poboljšanja homologacijskih ispitivanja i postupaka za emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, uključujući one za sukladnost u uporabi i stvarne emisije tijekom vožnje te uvođenje uređaja za praćenje potrošnje goriva i električne energije, SL L 301, 27.11.2018., str. 1.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Uredbom (EU) 2016/64621 uvedeni su datumi početka primjene postupka ispitivanja RDE-a i kriteriji sukladnosti za stvarne emisije tijekom vožnje. Za tu su svrhu upotrijebljeni faktori sukladnosti specifični za pojedine onečišćujuće tvari kako bi se uzele u obzir statističke i tehničke nesigurnosti mjerenja provedenih prijenosnim sustavom za mjerenje emisija (PEMS).

(6) Uredbom (EU) 2016/64621 uvedeni su datumi početka primjene postupka ispitivanja RDE-a i kriteriji sukladnosti za stvarne emisije tijekom vožnje. Za tu su svrhu uvedeni faktori sukladnosti specifični za pojedine onečišćujuće tvari te su upotrijebljena druga dopuštena odstupanja kako bi se uzele u obzir statističke i tehničke nesigurnosti mjerenja prijenosnim sustavom za mjerenje emisija (PEMS). Pritom treba jasno razdvojiti faktor sukladnosti (CF = 1) od dopuštenog odstupanja povezanog s uređajem.

__________________

__________________

21 Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 109, 26.4.2016., str. 1.).

21 Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 109, 26.4.2016., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Opći sud 13. prosinca 2018. donio je presudu u spojenim predmetima T-339/16, T-352/16 i T-391/1622 za pobijanje Uredbe Komisije (EU) 2016/646. Opći sud poništio je dio Uredbe (EU) 2016/646 kojom se utvrđuju faktori sukladnosti koji se upotrebljavaju za ocjenjivanje sukladnosti rezultata ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje s graničnim vrijednostima emisija utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 715/2007. Sud je presudio da je samo zakonodavac mogao uvesti te faktore sukladnosti jer se odnose na ključan element Uredbe (EZ) br. 715/2007.

(7) Opći sud 13. prosinca 2018. donio je presudu u spojenim predmetima T-339/16, T-352/16 i T-391/1622 za pobijanje Uredbe Komisije (EU) 2016/646. Opći sud poništio je dio Uredbe (EU) 2016/646 kojom se utvrđuju faktori sukladnosti i dopuštena odstupanja koji se upotrebljavaju za ocjenjivanje sukladnosti rezultata ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje s graničnim vrijednostima emisija utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 715/2007. Sud je presudio da je samo zakonodavac mogao uvesti te faktore sukladnosti i dopuštena odstupanja jer se odnose na ključan element Uredbe (EZ) br. 715/2007. Protiv te presude podnesena je žalba.

__________________

__________________

22 Presuda od 13. prosinca 2018., Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid protiv Komisije, T-339/16, T-352/16 i T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Presuda od 13. prosinca 2018., Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid protiv Komisije, T-339/16, T-352/16 i T-391/16, EU:T:2018:927.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Opći sud nije doveo u pitanje tehničko opravdanje faktora sukladnosti. Stoga i s obzirom na činjenicu da na trenutačnom stupnju tehnološkog razvoja i dalje postoji razlika između stvarnih emisija izmjerenih tijekom vožnje i emisija izmjerenih u laboratoriju, primjereno je uvesti faktore sukladnosti u Uredbu (EZ) br. 715/2007.

(8) Opći sud nije doveo u pitanje tehničko opravdanje faktora sukladnosti i dopuštenih odstupanja. Stoga i s obzirom na činjenicu da na trenutačnom stupnju tehnološkog razvoja i dalje postoji razlika između stvarnih emisija izmjerenih tijekom vožnje i emisija izmjerenih u laboratoriju, primjereno je uvesti potpuno iste faktore sukladnosti i dopuštena odstupanja pri mjerenju PEMS-om u Uredbu (EZ) br. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi se proizvođačima omogućilo da se usklade s graničnim vrijednostima norme Euro 6 u kontekstu postupka ispitivanja RDE-a, kriteriji sukladnosti za RDE trebali bi se uvesti u dva koraka. U prvom bi se koraku, na zahtjev proizvođača, trebao upotrebljavati privremeni faktor sukladnosti, a u drugom bi se koraku trebao upotrebljavati samo konačni faktor sukladnosti. Komisija bi trebala preispitivati konačne faktore sukladnosti s obzirom na tehnički napredak.

(9) Kako bi se proizvođačima omogućilo da se usklade s graničnim vrijednostima norme Euro 6 u kontekstu postupka ispitivanja RDE-a, kriteriji sukladnosti za RDE trebali bi se uvesti u dva koraka. U prvom bi se koraku, na zahtjev proizvođača, trebao upotrebljavati privremeni faktor sukladnosti, a u drugom bi se koraku trebao upotrebljavati samo konačni faktor sukladnosti. Komisija bi trebala svake godine preispitivati dopuštena odstupanja, uzimajući u obzir tehnički napredak motornih vozila i prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS) te ih koristiti za buduće zakonodavne akte.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a) Kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u pogledu homologacija tipa koje se odobravaju od 1. rujna 2017., ali i budućih homologacija tipa, vrlo je važno ponovno uvesti prethodno donesene faktore sukladnosti i dopuštena odstupanja bez izmjene ukupnog broja, posebno s obzirom na činjenicu da su proizvođači već konstruirali svoja vozila uzimajući u obzir prethodno doneseni postupak utvrđivanja stvarnih emisija tijekom vožnje. Kako bi se smanjila vrijednost dopuštenog odstupanja, poziva Komisiju da u obzir uzme norme Europskog odbora za normizaciju (CEN) za standardni postupak određivanja mjerne nesigurnosti pri mjerenju stvarnih emisija tijekom vožnje s obzirom na emisije plinova i čestica. Komisija će stoga ovlastiti Europski odbor za normizaciju da izradi referentnu normu za prijenosne sustave za mjerenje emisija za utvrđivanje pojedinačnih dopuštenih odstupanja prijenosnih sustava za mjerenje emisija. Prije primjene referentne norme za prijenosne sustave za mjerenje emisija Komisija se obvezala da će svake godine preispitivati dopuštena odstupanja i ažurirati ih tek nakon poboljšanja mjerne tehnologije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva Unije u pogledu kvalitete zraka i smanjile emisije iz vozila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu detaljnih pravila o specifičnim procedurama, ispitivanjima i zahtjevima za homologaciju. Delegirane ovlasti trebale bi uključivati dopunjavanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 tim revidiranim pravilima i ispitnim ciklusima za mjerenje emisija, zahtjevima za provedbu zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju djelotvornost sustava za kontrolu emisija; mjerama potrebnima za provedbu obveze proizvođača da omogući neograničeni i standardizirani pristup podacima za popravke i održavanje vozila, te donošenjem revidiranog postupka mjerenja čestica. Nadalje, delegirane ovlasti trebale bi uključivati i mijenjanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 radi smanjenja konačnih faktora sukladnosti zbog tehničkog napretka prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS), radi ponovnog određivanja graničnih vrijednosti utemeljenih na masi čestica i radi uvođenja graničnih vrijednosti utemeljenih na broju čestica. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi bi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(11) Kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva Unije u pogledu kvalitete zraka i smanjile emisije iz vozila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu detaljnih pravila o specifičnim procedurama, ispitivanjima i zahtjevima za homologaciju. Delegirane ovlasti trebale bi uključivati dopunjavanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 tim revidiranim pravilima i ispitnim ciklusima za mjerenje emisija, zahtjevima za provedbu zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju djelotvornost sustava za kontrolu emisija. Nadalje, delegirane ovlasti trebale bi uključivati i mijenjanje Uredbe (EZ) br. 715/2007 radi revidiranja dopuštenih odstupanja zbog tehničkog napretka prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS). Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi bi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te obveze uključuju poštovanje graničnih vrijednosti iz Priloga I. Za potrebe utvrđivanja sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 iz tablice 2. Priloga I. vrijednosti emisija utvrđene u svakom valjanom ispitivanju za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) dijele se s primjenjivim faktorom sukladnosti iz tablice 2.a Priloga I. Rezultat mora biti niži od graničnih vrijednosti emisija norme Euro 6 iz Tablice 2. tog Priloga.”;

Te obveze uključuju sukladnost s graničnim vrijednostima emisija iz Priloga I. Za potrebe utvrđivanja sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 iz tablice 2. Priloga I. vrijednosti emisija utvrđene u svakom valjanom ispitivanju za utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) dijele se s primjenjivim faktorom sukladnosti ili, ako je tako određeno, sa zbrojem važećeg faktora sukladnosti i dopuštenog odstupanja iz tablice 2.a Priloga I. Rezultat mora biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija norme Euro 6 iz Tablice 2. tog Priloga.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Članak 5. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, izrađeni i ugrađeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju vozilu sukladnost s ovom Uredbom.”;

1. Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, izrađeni i ugrađeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju vozilu sukladnost s ovom Uredbom.”; Proizvođač također jamči pouzdanost uređaja za kontrolu onečišćenja i nastoji smanjiti rizik od krađe ili neovlaštenog rukovanja tim uređajima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 10.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14.a radi donošenja sljedećih mjera na temelju rezultata programa mjerenja čestica UNECE-a, koji je proveden pod pokroviteljstvom Svjetskog foruma za usklađivanje pravilnika o vozilima, pri čemu ne smije snižavati razinu zaštite okoliša u Uniji:

2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14.a radi:

(a) izmjena ove Uredbe radi promjene graničnih vrijednosti mase čestica i broja čestica utvrđenih u Prilogu I.:

(a) izmjena ove Uredbe kako bi se preispitala dopuštena odstupanja specifična za pojedine onečišćujuće tvari utvrđene u tablici 2.a Priloga I. s obzirom na tehnički napredak uzimajući u obzir tehničke nesigurnosti povezane s uporabom prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS);

(b) dopuna ove Uredbe donošenjem revidiranog postupka mjerenja broja čestica.

(b) dopuna ove Uredbe u cilju prilagodbe postupaka, ispitivanja i zahtjeva te ispitnih ciklusa za mjerenje emisija kako bi oni primjereno odražavali stvarne emisije tijekom vožnje;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 10.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 3. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) izmjenjuje ova Uredba kako bi tehničkom napretku prilagodila konačne faktore sukladnosti specifične za pojedine onečišćujuće tvari utvrđene u tablici 2.a Priloga I.;

(b) izmjenjuje ova Uredba radi preispitivanja dopuštenih odstupanja specifičnih za pojedine onečišćujuće tvari utvrđene u tablici 2.a Priloga I. s obzirom na tehnički napredak uzimajući u obzir tehničke nesigurnosti povezane s uporabom prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS);

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 10.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 5.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) u članku 14. dodaje se sljedeći stavak:

 

5a. Komisija uzima u obzir sve norme Europskog odbora za normizaciju kojima se osigurava tehnički pouzdan pristup za određivanje mjerne nesigurnosti pri mjerenju stvarnih emisija tijekom vožnje s obzirom na emisije plinova i čestica s ciljem da se korištenje takve norme propiše ovom Uredbom kako bi odgovarajuće tijelo moglo provjeriti specifičnu dopuštenu nesigurnost za primjene prijenosnih sustava za mjerenje emisija i odlučiti je li to dovoljno da se zamijene specifična dopuštena odstupanja iz tablice 2.a iz Priloga I. ovoj Uredbi ili da se nadopune.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Prilog I. – tablica 2.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 2.a: Faktori sukladnosti stvarnih emisija tijekom vožnje

 

Dušikovi oksidi (NOx)

Broj čestica (PN)

Ugljikov monoksid (CO)(1)

Ukupni ugljikovodici (THC)

Ugljikovodici i dušikovi oksidi zajedno (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1.43

1.5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1.5

 

 

 

(1) Emisije ugljikova monoksida mjere se i bilježe u svim ispitivanjima stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE).

(2) CFpollutant-final je faktor sukladnosti za utvrđivanje sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 uz uzimanje u obzir tehničkih nesigurnosti povezanih s uporabom prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS).

(3) CFpollutant-final privremeni je faktor sukladnosti koji se može upotrijebiti na zahtjev proizvođača kao alternativa faktoru CFpollutant-final tijekom razdoblja od 5 godina i 4 mjeseca nakon datuma utvrđenih u članku 10. stavcima 4. i 5.”

 

Izmjena

Tablica 2.a: Faktori sukladnosti stvarnih emisija tijekom vožnje(0a)

 

Dušikovi oksidi (NOx)

Broj čestica (PN)

Ugljikov monoksid (CO)(1)

Ukupni ugljikovodici (THC)

Ugljikovodici i dušikovi oksidi zajedno (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1 + tolerancija pri čemu je tolerancija = 0,43

1 + dopušteno odstupanje, pri čemu je dopušteno odstupanje = 0,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1 + dopušteno odstupanje, pri čemu je dopušteno odstupanje = 0,5 

 

 

 

(0a) Kako bi se provjerilo pojedinačno dopušteno odstupanje prijenosnih sustava za mjerenje emisija radi dopune ili zamjene dopuštenih odstupanja iz tablice 2.a u Prilogu ovoj Uredbi, Komisija u obzir uzima sve norme Europskog odbora za normizaciju kojima se osigurava tehnički pouzdan pristup za određivanje dopuštenog odstupanja pri mjerenju stvarnih emisija tijekom vožnje s obzirom na emisije plinova i čestica (NOx i PN) radi određivanja norme za prijenosne sustave za mjerenje emisija.

(1) Emisije ugljikova monoksida mjere se i bilježe u svim ispitivanjima stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE).

(2) CFpollutant-final je faktor sukladnosti za utvrđivanje sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija prema normi Euro 6 izražen kao zbroj ciljne vrijednosti za emisijska svojstva vozila i tehničkih nesigurnosti povezanih s uporabom prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS), (tj. dopuštenog odstupanja).

(3) CFpollutant-final privremeni je faktor sukladnosti koji se može upotrijebiti na zahtjev proizvođača kao alternativa faktoru CFpollutant-final tijekom razdoblja od 5 godina i 4 mjeseca nakon datuma utvrđenih u članku 10. stavcima 4. i 5.”

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristup podacima za popravke i održavanje vozila

Referentni dokumenti

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.7.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Sven Schulze

29.7.2019

Datum usvajanja

19.2.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristup podacima za popravke i održavanje vozila

Referentni dokumenti

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.6.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Pridruženi odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

13.7.2020

 

 

 

Datum usvajanja

14.7.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

14

11

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Datum podnošenja

20.7.2020

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

[1] SL C 14, 15.1.2020., str. 78.

[2]  Izravne tužbe T339/16 (Ville de Paris/Komisija), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Komisija) i T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Komisija)

 

Posljednje ažuriranje: 2. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti