JELENTÉS a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

20.7.2020 - (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
A vélemény előadója: Esther de Lange
A vélemény előadója (*):
Anna Cavazzini, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
(*) (Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke)


Eljárás : 2019/0101(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0139/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0139/2020
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0208),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0009/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. szeptember  25-i véleményére[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A9-0139/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 715/2007/EK rendelet előírja, hogy az új könnyűgépjárműveknek meg kell felelniük bizonyos kibocsátási határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 előírásnak), valamint további követelményeket ír elő a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében. Az említett rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezések a 692/2008/EK bizottsági rendelettel16, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelettel17 kerültek elfogadásra.

(2) A 2020. szeptember 1-től hatályba lépő (EU) 2018/858 rendelettel15a módosított és egységes szerkezetbe foglalt 715/2007/EK rendelet előírja, hogy az új könnyűgépjárműveknek meg kell felelniük bizonyos kibocsátási határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 előírásnak), valamint további követelményeket ír elő a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében. A 715/2007/EK rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezések a 692/2008/EK bizottsági rendelettel16, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelettel17 kerültek elfogadásra.

__________________

__________________

 

15a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).

16 Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

16 Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

17 Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

17 Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

 

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Euro előírások bevezetése és azok későbbi módosításai fokozatosan és jelentősen szigorították a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási követelményeket. Míg a járművek terén általánosságban jelentős kibocsátáscsökkentés valósult meg a szabályozott szennyező anyagok tekintetében, a dízelmotorok NOX-kibocsátása és a közvetlen benzinbefecskendezésű motorok részecskekibocsátása kivételt képezett ez alól, különösen a könnyűgépjárművekbe szerelt motorok esetében. Ezért intézkedéseket kell hozni e helyzet orvoslására.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) európai levegőminőségről szóló 2019-es jelentésében1a foglalt becslések szerint 2016-ban a légszennyezettségnek való hosszú távú kitettség több mint 506 000 ember idő előtti halálát okozta a 28 tagú EU-ban. A jelentés megerősítette azt is, hogy a 28 tagú EU-ban a közúti fuvarozás 2017-ben is az NOx-kibocsátások elsődleges forrása volt, amely az EU összes NOx-kibocsátásának 40%-áért felelős, valamint hogy a közúti fuvarozásból származó összes NOx-kibocsátás mintegy 80%-át a dízelmotoros járművek okozzák;

 

__________________

 

1a Az EEA 2019-es jelentése az európai levegőminőségről

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A független gazdasági szereplők járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférése a fogyasztói bizalom helyreállítása érdekében alapvető fontosságú.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A hatályos jogi keret gyártók általi közelmúltbeli megsértése – ideértve a 715/2007/EK rendelet szerinti jogi kötelezettségeik megsértését is – rámutatott az ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok gyengeségeire. A fogyasztók nem részesültek kielégítő kompenzációban, mivel még ha sor is került erre, ezáltal e járművek gyakran nem feleltek meg az Euro 5 és Euro 6 szabványnak. Mivel az egyre több európai városban bevezetett dízeltilalom kihat a polgárok mindennapi életére, megfelelő kompenzációs intézkedés lenne a követelményeknek nem megfelelő járműveknek a kiigazított kipufogógáz-kezelési technológiával való felszerelése („hardvercsere”), vagy amennyiben a fogyasztó tisztább modellre kívánja cserélni a megvásárolt járművet, átállási prémium felajánlása.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ennek eredményeként a Bizottság új módszertant dolgozott ki a járművek valós vezetési körülmények közötti kibocsátásának vizsgálatára: a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/42718 és az (EU) 2016/64619 bizottsági rendelet vezette be, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet20 pedig továbbfejlesztette az eljárást.

(5) Ennek eredményeként a Bizottság új módszertant dolgozott ki a járművek valós vezetési körülmények közötti kibocsátásának vizsgálatára: a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/42718 és az (EU) 2016/64619 bizottsági rendelet vezette be, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet20 és az (EU) 2018/183220a rendelet pedig továbbfejlesztette az eljárást.

__________________

__________________

18 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete (2016. március 10.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).

18 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete (2016. március 10.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).

19 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).

19 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).

20 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).

20 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).

 

20a A Bizottság (EU) 2018/1832 rendelete (2018. november 5.) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról (HL L 301., 2018.11.27., 1. o.).

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (EU) 2016/646 rendelet21 meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési kritériumokat. E célból szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket határoztak meg a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) végzett mérések statisztikai és műszaki bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében.

(6) Az (EU) 2016/646 rendelet meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési kritériumokat. Az alkalmazás kezdőnapjainak személygépjárművek és könnyűgépjárművek tekintetében való meghatározására évenkénti sorozatban került sor, biztosítandó a gyártó kellő időben történő tervezését minden járműcsoport esetében. E célból szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket vezettek be a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) végzett mérések statisztikai és műszaki bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az EEA 2016. évi jelentése szerint a valós és a laboratóriumi kibocsátásértékek közötti eltérés három fő tényezőre vezethető vissza: az elavult vizsgálati eljárásra, a jelenlegi eljárás rugalmasságára, és a valós vezetési feltételek melletti, a járművezetőtől függő tényezőkre. Tanulmány készítésére van szükség a vezetési stílus és a külső hőmérséklet okozta hibákra vonatkozó hibahatárok megállapításához. Egyértelműen különbséget kell tenni a megfelelési tényező, az eszközzel kapcsolatos hibahatár, és a valós vezetési feltételekkel kapcsolatos, vezetésistílus- és hőmérsékletfüggő tényezőkre visszavezethető hibahatár között.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) 2018. december 13-án a Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 rendelet megsemmisítésére irányultak. A Törvényszék megsemmisítette a (EU) 2016/646 rendelet azon részét, amely megfelelési tényezőket határozott meg az RDE-vizsgálati eredmények megfelelőségének a 715/2007/EK rendeletben megállapított kibocsátási határértékek alapján való értékelése céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy csak a jogalkotó vezethette volna be a megfelelési tényezők alkalmazását, mivel azok a 715/2007/EK rendelet lényeges elemét érintették.

(7) 2018. december 13-án a Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 rendelet megsemmisítésére irányultak. A Törvényszék megsemmisítette az (EU) 2016/646 rendelet azon részét, amely megfelelési tényezőket határozott meg az RDE-vizsgálati eredmények megfelelőségének a 715/2007/EK rendeletben megállapított kibocsátási határértékek alapján való értékelése céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy csak a jogalkotó vezethette volna be a megfelelési tényezők alkalmazását, mivel azok a 715/2007/EK rendelet lényeges elemét érintették, és „ennek következtében de facto módosultak az Euro 6 szabvány nitrogén-oxidok kibocsátására vonatkozó határértékei, még akkor is, ha ezeket a határértékeket az említett vizsgálatok esetében kell alkalmazni”.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Törvényszék nem kérdőjelezte meg a megfelelési tényezők műszaki indokoltságát. Ezért, és tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés jelenlegi állása mellett még mindig eltérés van a valós vezetési körülmények között és a laboratóriumban mért kibocsátások között, helyénvaló a megfelelési tényezőket a 715/2007/EK rendeletbe bevezetni.

(8) A Törvényszék kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy „a Bizottság megalapozottan hagyatkozik-e az esetleges statisztikai hibákra”, különösen a 2,1-es ideiglenes megfelelési tényező tekintetében, és kijelentette, hogy „a statisztikai bizonytalanságokat a minta vagy a vizsgálat reprezentativitásával vagy a vizsgálatok számával korrigálják”. Továbbá a műszaki bizonytalanság miatt bevezetett hibahatár tekintetében a Törvényszék kijelentette, hogy „egy RDE-vizsgálatot követően lehetetlen megállapítani, hogy a vizsgált jármű megfelel-e a jogszabályi határértékeknek, vagy akár csak megközelíti-e azokat.” Minden mérőberendezés esetében a műszaki bizonytalanság miatt van hibahatár, és a PEMS-berendezések esetében – tekintettel arra, hogy azokat változatosabb körülmények között használják – a nem mobil laboratóriumi berendezésekhez képest valamivel nagyobb volt a hibahatár, noha ez valójában a kibocsátás túl- és alulbecslését is jelentheti. Tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés jelenlegi állása mellett még mindig eltérés van a valós vezetési körülmények között és a laboratóriumban mért kibocsátások között, helyénvaló a megfelelési tényezőket a 715/2007/EK rendeletbe ideiglenesen bevezetni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az Európai Parlament a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről szóló, 2019. március 28-i állásfoglalásában üdvözölte a Törvényszék ítéletét, és kifejezetten kérte a Bizottságot, hogy ne vezessen be semmiféle új megfelelési tényezőt annak érdekében, hogy az Euro 6 szabvány előírásai ne váljanak kevésbé szigorúvá, és helyette azokat rendeltetésszerű használat mellett kelljen elérni, a 715/2007/EK rendeletben eredetileg foglaltaknak megfelelően.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási határértékeknek, az RDE-re vonatkozó megfelelési kritériumokat két lépésben kell bevezetni. Az első lépésben a gyártó kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt kell alkalmazni, míg második lépésben csak a végső megfelelési tényező alkalmazható. A Bizottságnak a műszaki fejlődés fényében nyomon kell követnie a végső megfelelési tényezőket.

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási határértékeknek, az RDE-re vonatkozó megfelelési kritériumokat két lépésben kell bevezetni. Az első lépésben a gyártó kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt kell alkalmazni, míg második lépésben csak a végső megfelelési tényező alkalmazható. A végső megfelelési tényezőt egy átmeneti időszakban kell alkalmazni, és annak tartalmaznia kell a PEMS bevezetéséhez kapcsolódó további mérési bizonytalanságot kifejező hibahatárt. A Bizottságnak a műszaki fejlődés fényében folyamatosan értékelnie kell ezt a megfelelési tényezőt, és azt a tudományos bizonyítékok, a mérési eljárás pontosságának javulása és a PEMS műszaki fejlődése alapján évente lefelé kell kiigazítania. A megfelelési tényezőt fokozatosan csökkenteni kell, és alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

 

 

(9a) A Bizottságnak 2021. júniusig szigorúbb követelményeket kell meghatároznia az RDE-vizsgálatokhoz használható PEMS-mérő berendezések vonatkozásában. A megállapított szabványoknak lehetőség szerint figyelembe kell venniük a CEN által a rendelkezésre álló legjobb PEMS-berendezések alapján kidolgozott szabványosítás releváns elemeit.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Fontos hangsúlyozni, hogy míg ez a javaslat a megfelelési tényezővel foglalkozik, a kibocsátási határértékek kérdésével az Euro 6 utáni szabványra vonatkozó, a közeljövőben előterjesztendő javaslattal összefüggésben kell foglalkozni. A jövőbeli (az Euro 6 utáni) kibocsátási határértékek elfogadása felé történő gyors előrehaladás és a levegőminőség uniós polgárok számára történő javítása érdekében alapvető fontosságú, hogy a Bizottság adott esetben a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021 júniusáig e célból jogalkotási javaslatot terjesszen elő, amint azt az „Európai zöld megállapodás” című, 2019. december 11-i közleményében bejelentette, amelyben kiemeli a fenntartható és intelligens mobilitásra való átállás és a kibocsátásmentes mobilitás felé vezető út biztosításának szükségességét. Az Euro 6 utáni szabványok végrehajtása során nem szabad megfelelési tényezőket alkalmazni.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) A gyártók proaktív és a környezetvédelmet előtérbe helyező hozzáállásának ösztönzése érdekében a NOx elnyelésére szánt új technológiai innovációkat az Euro szabványok jövőbeli felülvizsgálata során meg kell vizsgálni, ezeket számszerűsíteni kell, illetve figyelembe kell venni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit egészítik ki, illetve módosítják. Az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi határozat23 5a. cikkével bevezetetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedéseknek. Ezért a 715/2007/EK rendeletnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit az EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani.

(10) A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit egészítik ki, illetve módosítják. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkével bevezetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedéseknek. Ezért a 715/2007/EK rendeletnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit az EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani.

_________________

_________________

23 Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

23 Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények; a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedések, melynek értelmében korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk a járműjavítási és -karbantartási információkhoz; egy átdolgozott részecskemérési eljárás elfogadása. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is a végső megfelelési tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való, lefelé történő módosítása, valamint a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú határértékek bevezetése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(11) Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények; a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedések, melynek értelmében korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk a járműjavítási és -karbantartási információkhoz; valamint egy átdolgozott részecskemérési eljárás elfogadása. Annak ellenére, hogy e rendelet hatálybalépése, illetve a javítási és karbantartási információkra vonatkozó rendelkezéseknek az (EU) 2018/858 rendelet általi hatályon kívül helyezése között rövid idő telik el, a jogbiztonság és annak biztosítása érdekében, hogy minden lehetőség a jogalkotó rendelkezésére álljon, a felhatalmazásnak tartalmaznia kell a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedéseket is, hogy korlátlan és szabványosított hozzáférést biztosítsanak a járműjavítási és -karbantartási információkhoz. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is a megfelelési tényezőnek a mérési eljárás minőségének javulása, vagy a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való, lefelé történő módosítása, valamint a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú határértékek bevezetése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

_________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Indokolás

A hibahatárt évente felül kell vizsgálni, és a PEMS-eljárás minőségi javulása, illetve a műszaki fejlődés függvényében lehet módosítani.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártók kötelezettségei magukban foglalják az I. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) bármely érvényes vizsgálata során meghatározott kibocsátási értékeket el kell osztani az I. melléklet 2a. táblázatában megadott, vonatkozó megfelelési tényezővel. Az eredménynek az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határérték alatt kell maradnia.

A gyártók kötelezettségei magukban foglalják az I. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) bármely érvényes vizsgálata során meghatározott kibocsátási értékeket el kell osztani az I. melléklet 2a. táblázatában megadottak szerinti, a vonatkozó megfelelési tényezővel. Az eredménynek az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határérték alatt kell maradnia. A megfelelőségi tényezőt a JRC értékelései alapján évente elvégzett lefelé irányuló felülvizsgálatok révén fokozatosan csökkenteni kell. A megfelelési tényező alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek való megfelelést.;

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek való megfelelést. A gyártónak a kibocsátáscsökkentő berendezések megbízhatóságát is garantálnia kell, és törekednie kell az ilyen berendezések ellopása vagy manipulálása kockázatának csökkentésére.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

715/2007/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások, a mikrovállalkozások és az önálló vállalkozók sajátos igényeire.

Indokolás

A hatály javítása érdekében szükséges kiegészítés.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

715/2007/EK rendelet

10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban.

Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban. A megfelelőségi tényezőt a JRC értékelései alapján évente elvégzett lefelé irányuló felülvizsgálatok révén fokozatosan csökkenteni kell. A megfelelési tényező alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

715/2007/EK rendelet

10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban.

Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban. A megfelelőségi tényezőt a JRC értékelései alapján évente elvégzett lefelé irányuló felülvizsgálatok révén fokozatosan csökkenteni kell. A megfelelési tényező alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés és 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek:

(3) A Bizottság legkésőbb 2021. június 1-ig a 14a. cikknek megfelelően e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy kiigazítsa a kibocsátás mérésére használt eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint vizsgálati ciklusokat annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokat, beleértve többek között a hőmérsékletet és a peremfeltételeket, csökkentve a nullaponteltolódást és kezelve a szűrőtisztításból származó részecskék veszélyes szennyeződéseit, figyelembe véve a CEN által kidolgozott és a rendelkezésre álló legjobb berendezéseken alapuló szabványosítás minden releváns elemét.

a) kiegészítik e rendeletet az eljárások, a vizsgálatok és a követelmények, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok kiigazítása révén, hogy azok megfelelően tükrözzék a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokat;

 

b) módosítják e rendeletet az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása révén.

 

 

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően e rendeletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez és lefelé módosítsa azokat.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés

715/2007/EK rendelet

I melléklet – 2a táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) A CF pollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.

 

Módosítás

CF pollutant-final (2)

1 + margin (margin =0,32*)

1 + margin (margin =0,5*)

-

-

-

* a Közös Kutatóközpont rendszeres értékelése alapján legalább évente, lefelé módosítandó

(2) A CF pollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való átmeneti időszakra szóló megfelelés megállapítására alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) bevezetésével kapcsolatos további műszaki mérési bizonytalanságokat. Ezért az 1 +  margin mérési bizonytalanság formában fejezhető ki. 2022. szeptember 30-tól a margin nulla lesz, és a megfelelési tényező alkalmazása megszűnik.


 

INDOKOLÁS

Az Európai Unió Törvényszéke 2018. december 13-án részben érvénytelenítette az (EU) 2016/646bizottsági rendeletet. Az ítélet megállapítja[2], hogy az Európai Bizottság nem rendelkezett hatáskörrel arra, hogy a valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (RDE) vizsgálata során a jármű kibocsátási határértékeknek való megfelelésének értékeléséhez használt megfelelési tényezőket vezessen be pusztán a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról szóló 715/2007/EK rendelet módosítására vonatkozó végrehajtási hatáskörével élve. Mivel a Törvényszék úgy határozott, hogy a megfelelési tényezőket rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni, az Európai Bizottság 2019. június 14-én jogalkotási javaslatot fogadott el a 715/2007/EK rendelet módosítására, amely újból bevezeti az (EU) 2016/646 bizottsági rendeletben korábban elfogadott megfelelési tényezőket.

Az előadó helyénvalónak tartja a megfelelőségi tényezők újbóli bevezetését, amelyek a járműre vonatkozó, a 715/2007/EK rendeletben meghatározott, nem túlléphető Euro 5 és Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelésre vonatkozó követelményekből, valamint a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) statisztikai és műszaki bizonytalanságaiból eredő hibahatárból állnak. Az előadó módosításokat vezet be annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a megfelelési tényező a kibocsátási határértékekből és a berendezéssel összefüggő hibahatárból áll. Az előadó továbbá felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a megfelelési tényezőket a mérési eljárás minőségi javulása, illetve a PEMS műszaki fejlődésének függvényében évente, lefelé módosítsa. Ezen túlmenően az előadó felhívja a Bizottságot, hogy 2021 közepéig nyújtsa be az Euro 6 utáni szabványra vonatkozó javaslatát, figyelembe véve az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN TC301) által a PEMS berendezés értékelésére vonatkozó nemzetközi szabványtervezettel kapcsolatos, közeljövőben elérendő eredményeket.


 

 

VÉLEMÉNY A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (19.2.2020)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

A vélemény előadója (*): Anna Cavazzini

(*) (Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke)

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

E jogalkotási javaslat központi eleme olyan megfelelési tényezők bevezetése, amelyek segítségével a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) vizsgálata során értékelni lehet, hogy a járművek megfelelnek-e az uniós jogszabályokban meghatározott Euro 6 kibocsátási határértékeknek. A Bizottság azzal indokolja ennek bevezetését, hogy ilyen tényezőkre van szükség a laboratóriumi és a valós használati körülmények közötti kibocsátásmérések közötti eltérések csökkentéséhez. Erre a javaslatra azt követően került sor, hogy az Európai Bíróság Törvényszéke határozatot hozott az Euro 6 normák felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történő módosításáról, amelyben kimondta, hogy az módosítaná a jogszabály egyik lényeges elemét, azaz egy megfelelési tényező bevezetésével mesterségesen megemelné a NOx-kibocsátás határértékeit. A Bíróság ezzel megerősítette, hogy ehhez rendes jogalkotási eljárásra van szükség.

Az előadó úgy véli, hogy az RDE-mérésekre vonatkozó megfelelési tényezők bevezetése rossz jelzést adna egy olyan időszakban, amikor sürgős fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a tagállamok megfeleljenek a levegőminőségről szóló irányelvnek (2008/50/EK), és biztosítsák az Euro 6 kibocsátási határértékek rendes körülmények közötti betartását. A gépjárműgyártóknak el kell kezdeniük a jogszabályban meghatározott kibocsátási határértékeknek megfelelő járművek tervezését, és nem szabad semmilyen mozgásteret kapniuk arra, hogyan mentesülhetnek kötelezettségeik alól. Emellett a jóváhagyási és piacfelügyeleti tevékenységek során is bizonytalanságot okozna egy olyan hibahatár bevezetésével, amely ténylegesen megnehezíti annak megállapítását, hogy a járművek megfelelnek-e az elfogadott szabványoknak vagy sem. Az előadó véleménytervezete azonban nem érinti a jogi szöveg környezetvédelmi vonatkozásait, azaz a megfelelőségi tényezőket; amelyek a két bizottság elnöke között létrejött megállapodással összhangban az ENVI hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor szeretne hangot adni a fent említett aggodalmainak. Az IMCO kizárólagos hatásköre a 715/2007/EU rendelet III. fejezete szerinti javítási és karbantartási információkhoz kapcsolódik, amely fejezetet a 858/2018/EU rendelet módosította és egységes szerkezetbe foglalta. Az e részeket érintő módosítások ezért technikai jellegűek.

Ami a Bizottságra ruházott hatáskörök feltételeit meghatározó rendelkezéseket illeti (az 1. cikk (11) bekezdése [14a. cikk]), az előadó javaslata szerint a szóban forgó időszakot öt évről két évre kell rövidíteni, hogy 2022 végéig értékelni lehessen további intézkedések szükségességét. Az Európai Bizottság nyilvánosan kötelezettséget vállalt arra, hogy a megfelelési tényezőt a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2023-ig 1-re csökkenti. A felhatalmazásnak ezért ugyanezen időkereten belül kell történnie.

 

 

MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 715/2007/EK rendelet előírja, hogy az új könnyűgépjárműveknek meg kell felelniük bizonyos kibocsátási határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 előírásnak), valamint további követelményeket ír elő a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében. Az említett rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezések a 692/2008/EK bizottsági rendelettel16, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelettel17 kerültek elfogadásra.

(2) A 715/2007/EK rendelet előírja, hogy az új könnyűgépjárműveknek meg kell felelniük bizonyos kibocsátási határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 előírásnak), valamint további követelményeket ír elő a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében, amelyeket a 2020. szeptember 1-től hatályba lépő (EU) 2018/858 rendelettel15a módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak. A 715/2007/EK rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezések a 692/2008/EK bizottsági rendelettel16, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelettel17 kerültek elfogadásra.

__________________

__________________

 

15a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).

16 Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

16 Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

17 Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

17 Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A független gazdasági szereplők járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférése alapvető fontosságú a fogyasztói bizalom helyreállítása érdekében.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A hatályos jogi keret gyártók általi közelmúltbeli megsértése – ideértve a 715/2007/EK rendelet szerinti jogi kötelezettségeik megsértését is – rámutatott az ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok gyengeségeire. A fogyasztók nem részesültek kielégítő kompenzációban, mivel még ha sor is került erre, ez gyakran nem hozta összhangba e járműveket az Euro 5 és Euro 6 szabványokkal. Mivel az egyre több európai városban bevezetett dízeltilalom kihat a polgárok mindennapi életére, megfelelő kompenzációs intézkedés lenne a követelményeknek nem megfelelő járműveknek a kiigazított kipufogógáz-kezelési technológiával való felszerelése („hardvercsere”), vagy amennyiben a fogyasztó tisztább modellre kívánja cserélni a megvásárolt járművet, átállási prémium felajánlása.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények; a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedések, melynek értelmében korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk a járműjavítási és -karbantartási információkhoz; egy átdolgozott részecskemérési eljárás elfogadása. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is a végső megfelelési tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való, lefelé történő módosítása, valamint a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú határértékek bevezetése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(11) Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények; egy átdolgozott részecskemérési eljárás elfogadása. Annak ellenére, hogy e rendelet hatálybalépése, illetve a javítási és karbantartási információkra vonatkozó rendelkezéseknek az (EU) 2018/858 rendelet általi hatályon kívül helyezése között rövid idő telik el, a jogbiztonság és annak biztosítása érdekében, hogy minden lehetőség a jogalkotó rendelkezésére álljon, a felhatalmazásnak tartalmaznia kell a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedéseket is, hogy korlátlan és szabványosított hozzáférést biztosítsanak a járműjavítási és -karbantartási információkhoz. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is a végső megfelelési tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való, lefelé történő módosítása, valamint a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú határértékek bevezetése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

715/2007/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások, a mikrovállalkozások és az önálló vállalkozók sajátos igényeire.;

Indokolás

A hatály javítása érdekében szükséges kiegészítés.

 


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

Hivatkozások

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

15.7.2019

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

19.12.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Anna Cavazzini

18.7.2019

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Az elfogadás dátuma

18.2.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 

 


 

 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

 


 

 

 

 

VÉLEMÉNY A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (19.2.2020)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

 

A vélemény előadója: Sven Schulze

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

A Közlekedési Bizottságnak a Környezetvédelmi Bizottság mint illetékes bizottság számára készített jelen véleménye az uniós bíróságok ítéletét követően vált szükségessé.

A 2018. december 13-i ítélet kimondta, hogy a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 szerinti típusjóváhagyásra vonatkozó megfelelési tényezőket nem bizottsági eljárás keretében kellett volna bevezetni. Sokkal inkább a rendes jogalkotási eljárás lett volna a megfelelő mód. Ezen ítélettel szemben fellebbezés van folyamatban. Mindezek ellenére a Bizottság úgy határozott, hogy ezzel párhuzamosan jogalkotási javaslatot terjeszt elő a megfelelési tényezők bevezetésére.

Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy e jogalkotási javaslat révén jogbiztonságot és megbízhatóságot biztosítson a termelők és a fogyasztók számára. Az előadó szerint ez magában foglalja azt is, hogy a gyártók és a fogyasztók továbbra is támaszkodhatnak a bizottsági eljárás során már ismert megfelelési tényezőkre.

Az előadó azt javasolja, hogy a megfelelési tényezőket a jövőben egyértelműen különítsék el a mérési tűréshatároktól, és ehhez módosításokat terjesztett elő.

_______

1 Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Euro előírások bevezetése és azok későbbi módosításai fokozatosan és jelentősen szigorították a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási követelményeket. Míg a járművek terén általánosságban jelentős kibocsátáscsökkentés valósult meg a szabályozott szennyező anyagok tekintetében, a dízelmotorok NOX-kibocsátása és a közvetlen benzinbefecskendezésű motorok részecskekibocsátása kivételt képezett ez alól, különösen a könnyűgépjárművekbe szerelt motorok esetében. Ezért intézkedéseket kell hozni e helyzet orvoslására.

(3) Az Euro előírások bevezetése és azok későbbi módosításai fokozatosan és jelentősen szigorították a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási követelményeket. Míg a járművek terén általánosságban jelentős kibocsátáscsökkentés valósult meg az e szabályozásban szereplő, szabályozott szennyező anyagok tekintetében, a dízelmotorok NOX-kibocsátása és a közvetlen benzinbefecskendezésű motorok részecskekibocsátása kivételt képezett ez alól, különösen a könnyűgépjárművekbe szerelt motorok esetében. A valós vezetési feltételek melletti NOx-kibocsátás további csökkentése érdekében új technológiákat kell kifejleszteni a hordozható kibocsátásmérő rendszer (PEMS) tanúsítása és szabványosítása révén. A Bizottságnak évente lefelé kell módosítania a hibahatárt, egészen addig, amíg nagyfokú pontosságot el nem ér, tükrözve a mérési eljárás jobb minőségét és a hordozható kibocsátásmérő rendszer (PEMS) műszaki fejlődését, kivéve, amennyiben a Bizottság megindokolja, hogy ezt miért nem tudta megtenni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság saját tanulmányai és külső információk alapján részletes elemzést készített a 692/2008/EK rendeletben meghatározott típusjóváhagyási követelményekről, eljárásokról és vizsgálatokról, és arra a következtetésre jutott, hogy az Euro 5 vagy Euro 6 besorolású járművek valós közúti közlekedéséből eredő kibocsátások lényegesen meghaladják a kötelező érvényű új európai menetciklus (NEDC) alapján mért értékeket, különösen a dízelüzemű járművek NOX-kibocsátása esetében.

(4) A Bizottság saját tanulmányai és külső információk alapján részletes elemzést készített a 692/2008/EK rendeletben meghatározott típusjóváhagyási követelményekről, eljárásokról és vizsgálatokról, és arra a következtetésre jutott, hogy az Euro 5 vagy Euro 6 besorolású járművek valós közúti közlekedéséből eredő kibocsátások majdnem minden esetben lényegesen meghaladják a kötelező érvényű új európai menetciklus (NEDC) alapján mért értékeket, különösen a dízelüzemű járművek NOX-kibocsátása esetében.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ennek eredményeként a Bizottság új módszertant dolgozott ki a járművek valós vezetési körülmények közötti kibocsátásának vizsgálatára: a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/42718 és az (EU) 2016/64619 bizottsági rendelet vezette be, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet20 pedig továbbfejlesztette az eljárást..

(5) Ennek eredményeként a Bizottság új módszertant dolgozott ki a járművek valós vezetési körülmények közötti kibocsátásának vizsgálatára: a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/42718 és az (EU) 2016/64619 bizottsági rendelet vezette be, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 2017/1154 és az (EU) 2018/1832 bizottsági rendeletek20 pedig továbbfejlesztették az eljárást.

__________________

__________________

18 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete (2016. március 10.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).

18 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete (2016. március 10.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).

19 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).

19 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).

20 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).

20 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).

 

20a A Bizottság (EU) 2018/1832 rendelete (2018. november 5.) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról (HL L 301., 2018.11.27., 1. o.).

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (EU) 2016/646 rendelet21 meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési kritériumokat. E célból szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket határoztak meg a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) végzett mérések statisztikai és műszaki bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében.

(6) Az (EU) 2016/646 rendelet21 meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési kritériumokat. E célból szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket vezettek be és külön hibahatárokat alkalmaztak a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) statisztikai és műszaki bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében. A megfelelési tényezőt (CF= 1) egyértelműen el kell különíteni a berendezéssel összefüggő hibahatártól.

__________________

__________________

21 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).

21 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) 2018. december 13-án a Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 rendelet megsemmisítésére irányultak. A Törvényszék megsemmisítette a (EU) 2016/646 rendelet azon részét, amely megfelelési tényezőket határozott meg az RDE-vizsgálati eredmények megfelelőségének a 715/2007/EK rendeletben megállapított kibocsátási határértékek alapján való értékelése céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy csak a jogalkotó vezethette volna be a megfelelési tényezők alkalmazását, mivel azok a 715/2007/EK rendelet lényeges elemét érintették.

(7) 2018. december 13-án a Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 rendelet megsemmisítésére irányultak. A Törvényszék megsemmisítette a (EU) 2016/646 rendelet azon részét, amely megfelelési tényezőket és hibahatárokat határozott meg az RDE-vizsgálati eredmények megfelelőségének a 715/2007/EK rendeletben megállapított kibocsátási határértékek alapján való értékelése céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy csak a jogalkotó vezethette volna be a megfelelési tényezők és hibahatárok alkalmazását, mivel azok a 715/2007/EK rendelet lényeges elemét érintették. Ezen ítélettel szemben fellebbezés van folyamatban.

__________________

__________________

22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság ügyekben hozott 2018. december 13-i ítélet, EU:T:2018:927.

22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság ügyekben hozott 2018. december 13-i ítélet, EU:T:2018:927.

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Törvényszék nem kérdőjelezte meg a megfelelési tényezők műszaki indokoltságát. Ezért, és tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés jelenlegi állása mellett még mindig eltérés van a valós vezetési körülmények között és a laboratóriumban mért kibocsátások között, helyénvaló a megfelelési tényezőket a 715/2007/EK rendeletbe bevezetni.

(8) A Törvényszék nem kérdőjelezte meg a megfelelési tényezők és hibahatárok műszaki indokoltságát. Ezért, és tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés jelenlegi állása mellett még mindig eltérés van a valós vezetési körülmények között és a laboratóriumban mért kibocsátások, valamint a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) végzett mérések hibahatárai között, helyénvaló pontosan ugyanazon megfelelési tényezőket a 715/2007/EK rendeletbe bevezetni.

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási határértékeknek, az RDE-re vonatkozó megfelelési kritériumokat két lépésben kell bevezetni. Az első lépésben a gyártó kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt kell alkalmazni, míg második lépésben csak a végső megfelelési tényező alkalmazható. A Bizottságnak a műszaki fejlődés fényében nyomon kell követnie a végső megfelelési tényezőket.

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási határértékeknek, az RDE-re vonatkozó megfelelési kritériumokat két lépésben kell bevezetni. Az első lépésben a gyártó kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt kell alkalmazni, míg második lépésben csak a végső megfelelési tényező alkalmazható. A Bizottságnak évente felül kell vizsgálnia a hibahatárokat, figyelembe véve a gépjárművek és a kibocsátásmérő eszközök (PEMS) műszaki fejlődését, és ezek eredményeit fel kell használnia a jövőbeni jogalkotások kidolgozása során.

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A 2017. szeptember 1. óta kiadott típusjóváhagyásokkal, valamint a jövőbeli típusjóváhagyásokkal kapcsolatos jogbizonytalanság elkerülése érdekében rendkívül fontos a korábban elfogadott megfelelési tényezőknek és hibahatároknak az összesített érték módosítása nélkül történő visszaállítása, különös tekintettel arra a körülményre, hogy a gyártók már a korábban elfogadott RDE-eljárás figyelembevételével tervezték meg járműveiket. A hibahatárok lefelé történő módosítása érdekében felkérjük a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott, az RDE gáz- és részecskekibocsátással kapcsolatos mérési bizonytalanságának értékelésére szolgáló egységes eljárásra vonatkozó szabványokat. A Bizottság megbízza ezért a CEN-t a PEMS berendezések teljesítményére vonatkozó szabvány kidolgozásával a hordozható kibocsátásmérő rendszerek egyedi hibahatárának meghatározására. A PEMS-re vonatkozó teljesítménynorma alkalmazása előtt a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy a hibahatárt évente felülvizsgálja, és csak a mérési technológia fejlesztését követően aktualizálja.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények; a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedések, melynek értelmében korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk a járműjavítási és -karbantartási információkhoz; egy átdolgozott részecskemérési eljárás elfogadása. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is a végső megfelelési tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való, lefelé történő módosítása, valamint a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú határértékek bevezetése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(11) Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is hibahatároknak a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

715/2007/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártók kötelezettségei magukban foglalják az I. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) bármely érvényes vizsgálata során meghatározott kibocsátási értékeket el kell osztani az I. melléklet 2a. táblázatában megadott, vonatkozó megfelelési tényezővel. Az eredménynek az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határérték alatt kell maradnia.;

A gyártók kötelezettségei magukban foglalják az I. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) bármely érvényes vizsgálata során meghatározott kibocsátási értékeket el kell osztani az I. melléklet 2a. táblázatában megadott, vonatkozó megfelelési tényezővel vagy – erre vonatkozó rendelkezés esetén – a vonatkozó megfelelési tényező és hibahatár összegével. Az eredménynek meg kell felelniük az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határértéknek”;

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

715/2007/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek való megfelelést.;

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek való megfelelést. A gyártónak a kibocsátáscsökkentő berendezések megbízhatóságát is garantálnia kell, és törekednie kell az ilyen berendezések ellopása vagy manipulálása kockázatának csökkentésére.

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

715/2007/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Járműelőírások Harmonizálása Világfórum védnöksége alatt folyó ENSZ EGB Légszennyezőrészecske-vizsgáló Program eredményein alapuló alábbi intézkedések elfogadása céljából, a meglévő uniós környezetvédelmi szint csökkentése nélkül:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek:

a) e rendelet módosítása az I. mellékletben meghatározott részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek felülvizsgálata céljából;

a) e rendelet módosítása az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus hibahatároknak a műszaki fejlődés fényében történő felülvizsgálata érdekében, figyelembe véve a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat;

b) e rendelet kiegészítése egy átdolgozott részecskeszámmérési eljárás elfogadása révén.

b) kiegészítik e rendeletet az eljárások, a vizsgálatok és a követelmények, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok kiigazítása révén, hogy azok megfelelően tükrözzék a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokat;

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

715/2007/EU rendelet

14 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) módosítják e rendeletet az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása révén.;

b) e rendelet módosítása az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus hibahatároknak a műszaki fejlődés fényében történő felülvizsgálata érdekében, figyelembe véve a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

715/2007/EU rendelet

14 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

5a. A Bizottság figyelembe vesz minden olyan, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott szabványt, amely műszakilag megalapozott megközelítést biztosít az RDE gáz- és részecskekibocsátással kapcsolatos mérési bizonytalanságának értékeléséhez, azzal a céllal, hogy e rendelet előírja egy ilyen szabvány használatát annak érdekében, hogy a megfelelő hatóság ellenőrizhesse a PEMS-alkalmazások egyedi bizonytalansági határértékét, és mérlegelhesse, hogy ez elegendő-e az e rendelet I. mellékletének 2a. táblázatában feltüntetett egyedi hibahatárok helyettesítésére vagy kiegészítésére.

Módosítás  15

 

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés

715/2007/EU rendelet

I melléklet – 2a táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

 

Nitrogén-oxidok (NOx)

Részecskeszám (PN)

Szén-monoxid (CO)(1)

Összes szénhidrogén (THC)

Összes szénhidrogén és nitrogén-oxidok együtt (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1.43

1.5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1.5

 

 

 

(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.

(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.

(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 5 év és 4 hónap során.”

 

Módosítás

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők(0a)

 

Nitrogén-oxidok (NOX)

Részecskeszám (PN)

Szén-monoxid (CO)(1)

Összes szénhidrogén (THC)

Összes szénhidrogén és nitrogén-oxidok együtt (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1 + margin, ahol margin = 0,43

1 + margin, ahol margin = 0,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1 + margin, ahol margin = 0,5 

 

 

 

(0a) A PEM-rendszerek egyedi hibahatárának az e rendelet mellékletének 2a. táblázatában szereplő hibahatárokkal való kiegészítése vagy helyettesítése céljából történő ellenőrzése érdekében a Bizottság figyelembe vesz minden olyan CEN-szabványt, amely műszakilag megalapozott megközelítést biztosít az RDE gáz- és részecskekibocsátással (NOx és PM) kapcsolatos mérési bizonytalanságának értékeléséhez a PEMS-re vonatkozó norma meghatározása céljából.

(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.

(2) A CFpollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására alkalmazandó megfelelési tényező, amely a jármű kibocsátási teljesítményére vonatkozó célérték és a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságok összegeként fejezhető ki (például hibahatár).

(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 5 év és 4 hónap során.”


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

Hivatkozások

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.7.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Sven Schulze

29.7.2019

Az elfogadás dátuma

19.2.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

Hivatkozások

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.6.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Társbizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.7.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.7.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

14

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Benyújtás dátuma

20.7.2020

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 2.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat